Medlemsbladet nr. 1, 2013

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad med stort tema om LAPs fremtid.

Pressemeddelelse: Hvor mange lig skal der på bordet?

5. februar 2013

Med et døgns mellemrum er to psykiatriske patienter fundet døde på den lukkede afdeling på Bispebjerg i København. Folketingspolitikere og sundhedsmyndigheder kan ikke længere sidde kravet om indfrielse af basale rettigheder og om flere obduktioner ved mistænkelige dødsfald hos psykiatriens brugere overhørig. Der må handles nu, inden der sker endnu flere unødvendige dødsfald.

Med et døgns mellemrum er to psykiatriske patienter fundet døde på den lukkede afdeling på Bispebjerg i København. Dødsfaldene er med overvejende sandsynlighed forårsaget af den ordinerede psykofarmaka. Gentagne pludselige og uventede dødsfald og den generelle overdødelighed blandt psykiatriens patienter, der i gennemsnit har 20 år kortere liv end resten af befolkningen, peger på, at der er behov for gennemgribende forandringer inden for psykiatrien.

Fra officielt hold fokuseres der på, at psykiatriske patienter fører en forkert livsstil og at ændret livsstil vil mindske overdødeligheden. Naturligvis er en sund livsstil vigtig for psykiatribrugere som for alle andre borgere her i landet. Men i LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er vi ikke i tvivl om at den ensidige og stigende anvendelse af psykofarmaka i den psykiatriske behandlingsindsats er en af hovedårsagerne til den store overdødelighed.

I den aktuelle sag er der tale om to patienter af somalisk herkomst, og fra lægeligt hold og fra politiets side kædes dødsfaldene sammen med kombinationen af psykofarmaka og et muligt indtag af alkohol og kat. Det er velkendt, at personer med afrikansk baggrund reagerer anderledes på psykofarmaka end flertallet af befolkningen. Det er derfor ikke lægefagligt forsvarligt at behandle disse uden særlig opmærksomhed. Det bør undersøges, om der er udvist denne særlige opmærksomhed, om der har været udvist nødvendig bevågenhed over for risikoen ved at medicinere patienterne i alkohol- og stofpåvirket tilstand og om at informere de pågældende patienter om denne risiko.

Det er på høje tid, at politikere og myndigheder griber ind og indfrir psykiatribrugeres helt basale krav og ønsker. Dødsfald blandt psykiatribrugere, hvor der ikke er nogen oplagt og kendt dødsårsag, bør automatisk føre til at der obduceres, så vi får reel og brugbar viden om omfanget af de medicinrelaterede dødsfald. Der bør desuden gennemføres en dybtgående undersøgelse af psykofarmakas indvirkning på den menneskelige krop og psyke.

I stedet for den ensidige medicinske tilgang og i stedet for tvang i behandlingen, bør der satses massivt på at udvikle og tilbyde alternative behandlingsformer og på at inddrage og ansætte tidligere psykiatribrugere i psykiatrien. Som psykisk syg bør man have ret til og mulighed for at modtage psykofarmaka-fri behandling og for at lade sig indlægge uden risiko for at blive tvunget til uønsket medicinering eller tvangsbehandling med ECT.

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – www.lap.dk – Udviklingskonsulent Karl Bach Jensen – karl@lap.dk – 51526218
LAP – www.lap.dk – FU- og landsledelsesmedlem Lars Kristensen – lars@lap.dk – 29840407
LAP – www.lap.dk – FU- og Landsledelsesmedlem Steen Moestrup – steen@lap.dk – 28222765

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 28. januar 2013

Til stede: Birgitte, Lisa, Jack, Mille og Steen

1.    valg af referent og ordstyrer
Referent: Steen
Ordstyre: Jack

2.    Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af Oplæg til LAP bladet

3.    Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt pr. mail. Ingen yderligere kommentarer.

4.    Nyt fra Landsledelsen v/ Steen. Herunder LL mening om opholdssted og forelagt budget.
Fra Landsmøde referat fra 11. januar 2012:
Budget for sommerlejr 2013 (bilag 5 c)
Der foreligger et budget fra sommerlejrgruppen. Der søges om en bevilling fra LAP på kr. 60.000 som supplement til bevillingen fra Trygfonden.
Der sættes spørgsmål ved, hvor vidt der er et LAP relevant indhold på sommerlejren, og ved at sommerlejrgruppen betaler stærkt nedsat deltagergebyr. Desuden savner flere LL-medlemmer Steens deltagelse i behandlingen af budgettet.
Det besluttes at opfordre Sommerlejrgruppen til at gå videre med planlægningen. LL har et ønske om mere LAP relevant indhold og at rabatten til gruppens medlemmer gøres mindre (fx halv pris). Der ønskes en fornyet henvendelse med sammenlignelige regnskabstal for 2012.

Lejrgruppen opfatter, at formålet med lejren er at skabe socialt sammenhold og skabe snak på kryds og tværs om hvordan det er at være psykisk sårbar og møde ligesindede. Få idéer til selv at komme videre med deres liv og inspiration til andre måder at gøre tingene på.
Lejrgruppen tager med til halvpris. Kr. 700
Vi havde en snak om budget.
Else Lundby – 3500 kr. plus transport, for foredrag om  mindfuldness og øvelser i mindfuldness, vi har med stor succes brugt Else for 3 år siden på sommerlejren.
Tabita og Leo god historie fortæller, med musikledsagelse, gerne udendørs under træerne udenfor på Brenderup.  2000 kr. plus forplejning og kørsel.
Kirsten Kallesøe holder foredrag om sin egen recovery fra at være svingdørspatient. Kirsten kom fri af psykiatrien – da en overlæge lagde op til at de skulle hjælpe hende med det, som hun ønskede. I dag har hun sit eget firma.  5000 kr. plus kørsel.

Forstander Ole holder velkomst, foredrag og sangaften, som er med i lejeprisen.
Bustrans retur til Middelfart, Egeskov by nigth, og Odense Zoo samt Odense by samlet pris 11.375 kr.
Banko 500 kr til at købe ekstra gaver.
Postkort åbent værksted lige til at gå til når man har lyst, vi har det meste men der skal måske suppleres op kr. 1000.
Festaften – brug af orangeduge plus evt. lidt pynt til bordet 500 kr.  Lys og servietter leveres fra Brenderup.
Underholdning på Festaften – Lisa har kontakt med 5-7 fra Århus, som spiller pop, rock, de er sjove og spiller op til fest og dans – som blot skal have dækket transport, mad og en gave kr. 2000

5.    Har vi hørt fra A.P. Møller Fonden??
Vi har modtaget 75.000 kr. som kan anvendes i år.

6.    Drøftelse og godkendelse af ugeskema for uge 32
Vi har gennemgået ugeskemaet og rettet i det. Birgitte renskriver dette.
Køreplan:
Med Appetitvækker med indkaldelse til LAP bladet ca. 24. februar
Indlæg i LAP blad nr. 1. med endelig tilmelding ultimo marts – udkast til oplæg udarbejdet på mødet.
Husk tilmelding til bus ved tilmelding på hjemmesiden.
Sidste tilmelding 8. maj
Udsendelse af brev med girokort og bekræftelse på at du er tilmeldt til deltagerne uge 20/21
Sidste betaling 7. juni
Opfølgning uge 24 og ryk.
Uge 25 tilbyde overskydende til folk på venteliste.
Kontoret er lukket uge 27 og 28.
Steen Kontakter Liselotte Blixt om hun vil komme og holde et lille oplæg og hører på os.
Steen kontakter Hanne Wiingaard og spørger om hun vil med på turen til Egeskov og underholde bussen om LAP.
Frands Frydendal har tilbudt at deltage i sommerlejren og spiller til bålaftner hver aften – deltager til halvpris. René kontakter Frands.
”ordet er dit” – plakat til at sætte op på højskolen, og nogle åbne spørgsmål til at få deltagerne i gang, hvis de går i stå.

7.    Være enige om at give alle parter besked og få bekræftelse på at alle kan på de aftalte tidspunkter.
Efter LL-mødet d. 9 feb. Bekræfter vi aftaler med de foredragsholder, musik og personer, som vi har indgået aftaler med. Kopi af endelig aftaler både til Birgitte og lap@lap.dk

8.    Vagtplan 
Hvem er hjemme, hvem er ansvarlig for foredrag, hvem er tur ansvarlig….osv.
Morgenmøde 8.30 til 9.00
Kontortid – bemandning

9.    Evt.
Inger Ladegård har skrevet et indlæg til bladet, Hanne Wiingaard har meddelt Birgitte Kongsgaard at hun ikke ønsker at det skal bringes i bladet. Sommerlejrgruppen går ud fra at de får mulighed for at kommentere indlægget, hvis bladgruppen vælger at bringe Ingers indlæg.
Til næste gang:
Undersøge muligheder for ledsagerkort.
Næste møde: Onsdag d. 15. maj kl. 11.30 – ca. 17.00

Referat af møde i bisiddergruppen, 17. januar 2013

Deltagere:     Maria Therese Kindberg, Klaus Zenon, Jan Stig Andersen, Lone Høegh, Karl Bach Jensen,Birgitte Hansen

Afbud:     Susan Skogstad, Nikolaj Stigø, Heidi Vestergaard

Sted: LAP, Store Glasvej 49, 5000 Odense C

1: Valg af ordstyrer og referent

Lone vælges som referent. Karl tager referat.

2: Siden sidst – personlig runde

 

3: Godkendelse af referat fra sidste møde

Andet afsnit pkt. 6 slettes.
I pkt. 9, første afsnit ændres formuleringen til: Der var enighed om …
I pkt. 9, fjerde afsnit ændres formuleringen til: Vi vil på forhånd ….

4: Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et pkt. 6: Forslag til aftaler i bisiddernetværket fremover.

5: Opfølgning på sidste møde

Der mindes om, at der skal annonce i Medlemsbladet, evt. på samme opslag som omtale af diverse rådgivning.
Therese har kigget på, at der kunne rykkes annonce i Sygeplejersken, Socialrådgiveren. Der tales om, at forsøge at få en journalistisk omtale i diverse fagblade.

6: Forslag til aftaler i bisiddernetværket fremover.

Der bør være nogle etiske regler, man som bisidder skriver under på, at man vil følge. Der skal også være en regel om ikke at videregive eller modtage fortrolige oplysninger om den, man er bisidder for. Therese, Lone og Jan udformer et forslag frem til næste møde.

7: Evaluering af efterårets seminar

Therese har haft en artikel om seminaret i Medlemsbladet. Seminaret var en god og lærerig oplevelse for deltagerne. Der er lidt forskellige vurderinger af diverse øvelser.
Lone fremhæver kurser på Center for Frivilligt Socialt Arbejde,  bl.a. ”At være i det svære”.

8a: Folder og distribution af folder

Der er bestilt optryk af folderen. Ny distribution afventer opdatering af database.
Therese har fået lovning på samtlige adresser til psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatriske centre.

8b: VBA database

Opdatering afventer, at der er indhentet yderligere adresser.

9: Formål med bisidderarbejdsgruppen

Der er brug for en formel beskrivelse og godkendelse af arbejdsgruppen, herunder medlemmer, tovholder og formål.

Arbejdsgruppens formål er at:
•    planlægge og koordinere aktiviteter i LAP’s bisidderkorps, herunder kurser og seminarer for nye og nuværende bisiddere.
•    øge kendskabet til og efterspørgslen efter LAP’s bisidderservice.

Indtil videre fungerer Birgitte som tovholder. Vi beder i første omgang FU, herefter LL om at godkende gruppen, m.h.p. at oplysninger om gruppen bringes på lap.dk. Vi be’r også om officiel godkendelse af medlemskab af Foreningen Bisiddernet.

10: Planlægning af begynderkursus

Vi vil forsøge at hyre Verner Christiansen til at stå for et begynderkursus og et fortsætter kursus i 2013. Begynderkurset må gerne ligge den 3. – 4. maj og enkelte fra arbejdsgruppen/bissiderkorpset forventes at deltage som hjælpere på kurset. Vi regner med at programmet nogenlunde bliver som forrige år. En gruppe bestående af Therese, Jan og Karl træffer nærmere aftaler om tid, sted og program. Kurset forventes udbudt sammen med indkaldelse til landsmøde (18. – 21. februar).

11: Planlægning af seminar

Vi satser på at afholde seminar for hele bisidderkorpset i begyndelsen af juni, fx første eller anden lørdag (8. juni).
Der er kommet et tilbud fra Udbetaling Danmark om adgang til kviklinje og information herom. Det vil kunne indgå som en del af et seminaret.

11: Næste møde

Det aftales at gruppen mødes igen torsdag den 7. marts kl. 11.30 – 16.

12: Evt.

Der rykkes for visitkort.
Lone spørger om der mangler opgaver til bisidderne. Problemet er, at det kan være vanskeligt at finde en bisidder, der kan varetage rekvirerede opgaver, især i Jylland.