Referat af LL møde lørdag den 25. maj 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Michael P. Krog, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Michael Krogh Andersen (suppleant), Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Anne-Marie Rafferty (suppleant) og Grethe Kristine Nørgaard.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne og Steen blev valgt til ordstyrere. Tom blev valgt til facilitator. Jakob blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden. Der tilføjes et pkt. nr. 11b vedr. invitation til Happening foran Christiansborg.

4. Godkendelses af referat fra møde den 03.05.2019. Der foreligger ikke et referat.

5. Landsmøde 2019

a. Evaluering af landsmødet

Flere deltagere siger, det var et af de bedste landsmøder, de har været med til. Tom nævner, at Stand-Up komikeren ikke passede ind, og pressemeddelelser var Tom ikke begejstret for. Der var stor ros til Katrines valg af sangen om frihed. Hanne W. nævner, at der arbejdes på at sikre større madudvalg til vegetarer på Landsmødet.
Der er enighed om, at Karl B. Jensen gjorde det rigtig godt som dirigent. Clarrissa syntes det gik rigtig fint med Landsmødet, og der var ros fra landsmødedeltagere – i forhold til de tidligere års landsmøder. Michael K. Andersen savnede en rundvisning i Svendborg by. Det kunne også være interessant, at have Bedre Psykiatri med, som også var på hotellet.
Inger-Liss syntes ikke det sidste forslag skulle have været på dagsorden – det skulle have være klaret i Landsledelsen. Henrik mener det var et godt landsmøde, og fortæller, at han arbejdede på at lave en udtalelse fra Landsmødet om rapporten vedr. kriminelle psykiatribrugere. Michael P. Krog siger det var et af de bedste landsmøder siden 1998.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger: Handlingsprogram

Steen spørger til følgende punkter i Handlingsprogrammet:
– Hvad er økobosteder? Lars K. vil kontakte Frank K., og få svar på, hvad det drejer sig om.
– Psykosociale og psykiatrisk havarikommission: Lars fortæller, at det er et problem at man ikke ser på, hvad årsagerne er til voldsudøvelse begået af psykisk syge.
Det skal gøres sammen med andre end LAP. FOA har i 2006 haft en havarikommission. Lars kan evt. tage kontakt via Hanne W. til FOA, som er med i PsykiatriAlliancen. Steen nævner, at man tidligere har gennemgået 10 sager, her er der dog ikke talt med enkeltpersonerne. Patientsikkerhedsstyrelsen kan man også tage kontakt til.
-Kikke på udenlandske modeller…..Det vides ikke, hvem der har foreslået det? Hanne W. oplyser, at der er en international arbejdsgruppe, men den ligger lidt stille.
-Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at….
Lars K. svarer, at de oplever at kommunen både er myndighed og bevillingsgiver, og derfor kommer kassetænkning til. Hvilke sammenhænge er der, så er det det, der bør undersøges.
Handlingsprogram 2019-2020 tages op igen på to-dages LL møde i juni måned.

6. Forretningsorden

a. Vedtagelse af forretningsorden
Det tidligere vedtagne punkt, jf. LL- møde 06.04 2019, vedr. medlemmers deltagelse i LL-møder er rettet til i gældende forretningsorden: ”Hvor det vil være et bestemt antal møder pr. år, hvor LAP- medlemmer kan deltage i LL-møder. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives’.
Fra forretningsordenen kan nævnes mødeforberedelse/dagsorden og bilag, brug af elektronisk udstyr under møder, tavshedspligt og fortrolighed, som nogle af de væsentlige punkter at være opmærksom på.
Forretningsorden vedtages.

7. Orientering fra

a. FU
Hanne W. oplyser, at der været en lidt sær situation, hvor der ikke var et valgt FU.
De daglige administrative opgaver er blevet løst.

b. LL
Katrine fortæller om NADA kurset i Kbh., hvor der er plads til 24 deltagere. Invitationerne er pga. landsmødet er ikke sendt ud i god tid. Der er kommet 14 deltagere til kurset i København. Der er kommer også et kursus i Vejle. Forhåbentlig kommer der flere deltagere efterfølgende.
Katrine fortæller om Folkemødet 2019 på Bornholm: Der er ikke meget landspolitisk planlagt grundet Folketingsvalget. Der er ledige pladser til nye LL- medlemmer på Folkemødet på Bornholm. Der er et sommerhus – også ugen efter- og der er plads i sommerhus til deltagere. Man kan tage af sted fra Køge til Bornholm. Michael Krogh Andersen nævner, at man også kan bruge Go-More til at rejse til Bornholm. Steen M. oplyser, at han også er med på Bornholm for Rådet for Socialt Udsatte.
Nye medlemmer af LL kan skrive til Bettina, hvis man ønsker at komme med til Folkemødet. Folkemøde gruppen beslutter derefter, hvor mange/hvem der kommer med til Folkemødet i forhold til planlægning, vagtplan, program, plads mv.
-Steen oplyser, at man på sidste møde i Udsatterådet, har diskuteret sprogbrugen om psykisk syge og udsatte borgere. Det foreslås, at sætte dette emne på to-dages mødet.
-Henrik fortæller om Brugernes Bazaar, hvor årets tema er lighed i sundhed. I dette forum tales der også om sprogbrugen om udsatte.
-Tom fortæller, at psykiatriens hus i Aarhus er åbnet, og der sker flere spændende ting i juni måned i den forbindelse.
-Lene fortæller om § 82 i Serviceloven, hvor man kan få tilbudt noget andet end en hjemmevejleder. Tilbuddet kan fx være et fælles tilbud, som der ikke er mulighed for at sige nej til eller klage over.

8. Godkendelse af arbejdsgrupper

1. Blivende Refugie: Gruppen er opført 2 gange i bilaget – også nævnt på side 7 i bilaget.
Lars Kristensen skriver til den førstnævnte gruppe vedr. Blivende Refugie. Lars spørger deltagerne, om gruppen skal nedlægges, og medlemmerne gå over i den ny gruppe med samme
navn.
2. Den ny gruppe vedr. blivende refugie er godkendt. Steen Moestrup er tovholder og LL-repræsentant.

3. Decembergruppen: Mette Windfeld indlemmes i gruppen.

4. Bisiddergruppen: Henrik K. Hansen foreslår indlemmelse af Jan Stig Andersen, og sørger selv for dette.

5. Folkemødegruppen nedsættes af LL og er således ikke en regulær arbejdsgruppe. Vibeke I. Benn Thomsen slettes fra gruppen.

6. Inspirationsgruppen: Tom undersøger om inspirationsgruppen stadig eksisterer, og noterer et formål.

7. Gruppe vedr. møde med LAP´s Lokalforeninger: Der er inviteret til første møde 19. juni. Gruppen er godkendt.

8. Presse og lov: Steen oplyser at gruppen genoptager arbejdet. Gruppen er godkendt

9. Erfaringspiloterne: Gruppen er godkendt. LLrepræsentant er Henrik K. Hansen.

10. Kystlejr: Hvor er formålet. Det er ikke på oversigten. Birgitte bedes undersøge, hvorfor formålet ikke er skrevet med på oversigten.

11. Livsglædegruppen: Formålet er at skabe gode oplevelser. Birgitte bedes undersøge, hvorfor formålet ikke er skrevet med på oversigten.

12. Netværksgruppe og brugerstyrede væresteder. Jens Rasmussen er LL- medlem og tovholder.

13. Sommerlejr: Der spørges til hvorfor Brenderup er nævnt, kan lejren ikke forestilles af afholdes andre steder? Gruppen er godkendt.

14. Systemramte forældre: Lars K. skriver ud til gruppen om formålet, og oplyser sekretariatet efterfølgende.

15. Bosteder/Peer to Peer rapport. Henrik K. Hansen med LL-medlem. Gruppen er godkendt.

16.Vedr. websidegruppen: Websidegruppen nedlægges, og der skal gives besked til gruppemedlemmer – ansvaret for at skrive ud og nedlægge gruppen ligger hos sekretariatet. Det besluttes, at ansvar for LAP’s webside lægges hos FU. Spørgsmålet vedr. Websidegruppe tages op igen til efteråret, når
den ny hjemmeside er etableret.

17. Synliggørelse af LAP: Gruppen kan tage kontakt til udvalget som arbejder med hvervekampagne – se pkt. 8a. Skiltet udenfor LAP´sekretariat skal vaskes. Gruppen er godkendt

18. Arbejdsgruppe om væresteder. Gruppen er godkendt
Steen foreslår, at der kigges på om arbejdsgruppeorganiseringen skal ændres, så der fx ryddes op i, når der er grupper der ikke mødes.
Sekretariatet v/ Birgitte undersøger og tilretter i bilaget når informationer er tilvejebragt.
Det aftales, at det kun er rettelser vedr. arbejdsgrupper der sendes med ud efterfølgende.

8a. LL-medlemmer til arbejde med LAP – hvervekampagne
-i samspil med ekstern konsulent. Udvalget koordinerer med Hanne K. Nielsens arbejdsgruppe vedr. synliggørelsen af LAP.
Michael P. Krog, Henrik K. og Lars Kristensen indgår i udvalget. Der aftales snarligt et møde med konsulent.

9. Økonomi:

a. Budgetstatus
Steen fortæller om de forskellig poster i budgettet. Sommerlejr skal være kr.100.000 og ikke kr. 80.000. Det er den udsendte med de røde tal, der er gældende.
Punktet udsættes til næste LL-møde, da der er uklarheder i det udleverede bilag.

b. Ansøgning fra Folkets hus
Jens fortæller om ansøgningen, og LL drøfter ansøgningen.
Ansøgningen afvises.

c. Budget fra Kystlejren
Gruppen har besluttet, at lejrgruppen ikke skal betale for at være med som frivillig.
Der er ca. 36 tilmeldte pt. Der spørges til aktiviteter, og det oplyses at man selv kan lave mad, gå ture og ture ud af huset og der er andre aktiviteter planlagt.
Budgettet godkendes.

d. Hjemmeside
Det er kun besluttet, at der skal laves en ny hjemmeside – og ikke en ny serverløsning mv. Nyt FU tager ned og mødes med Simple Solution vedr. færdiggørelse af hjemmeside. Jf. Landsmøde beslutning er LL bemyndiget til at finde en lettere løsning til indmeldelse i LAP. LL beslutter, at hjemmesiden laves færdig, og at der ikke skal foretages videre.

e. Info-Media
Der er indhentet tilbud vedr. færre brugere til kr. 14.960. Nye LL- medlemmer skriver til lap@lap.dk, hvis man er interesseret i at komme med på INFO-MEDIA. Katrine indhenter tilbud på elektroniske avisadgang til næste LL-møde. I indkaldelsen til næste LL-møde udsendes eksisterende kontrakt med INFO MEDIA og det ny tilbud.

Vedr. nøgler til sekretariatet: LL-medlemmer kan få en nøgle, så man kan få adgang til sekretariatet, og blandt andet checke sit dueslag. Nøgler skal indhentes hos de medlemmer, som ikke er ikke LL mere.

10. Punkt fra Inger-Liss Christoffersen vedr. redaktionsgruppe
Gruppen er selvsupplerende og går til LL, hvis et nyt medlem skal godkendes.
Forslag vedr. redaktionsgruppe til LAP bladet besluttes med enstemmigt flertal.
Redaktionsgruppen er ændret og hedder nu: Redaktionen af LAP-Bladet som nu fungerer under LL.

11. Repræsentation af LAP

a. Gennemgang og valg af repræsentanter til:
– Det bærende fællesskab: Lars Kristensen og Michael K. Andersen (suppleant)
– Psykiatrinetværket: Michael P. Krog og Jakob.
– Det national udsatteråd: Steen Moestrup – udpeget af minister.
– Danske Regioner: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
– PsykiatriAlliancen: Hanne Wiingaard. Hanne S. Kadziola fortsætter?
– Brugernes Bazaar: Gruppen/Clarissa spørger om Cornelius vil indgå i gruppen.
– Sundhedsstyrelsens psykiatriudvalg: Blev ikke færdigbehandlet – Hanne S. Kadziola står som LAP-repræsentant.
– Patientsikkerhedstyrelsen: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
– Frivilligrådet: Jørn Bæk er nuværende repræsentant. Lene Kristiansen indgår fremover.
– Stop Fattigdom: Eksisterer stadig, nu som en del af IBIS. Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation.
Repræsentation i KL: Sekretariatet undersøger vedr. LAP’s repræsentation
Den samlede oversigt vedr. repræsentation rettes til og sendes til LL.

b. Invitation til Happening om psykiatrien
LAP København dukker i forvejen op til denne Happening. Lars tilbyder at tage sin ladcykel med til Happening, hvilket dog ikke blev en realitet. Michael P. Krog skriver til gruppen og gør opmærksom på Carstens Dahls tilbud om musik. Michael K. Andersen tilbyder at fotografere Happeningen.
LL beslutter, at LAP -København får tovholderrollen med LAP’s deltagelse på denne Happening.

12. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg + valg af kassér
FU medlemmer lægges på hjemmesiden snarligst efter valg.
Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Bettina K. Mærsk vælges til LAP’s forretningsudvalg. Steen Moestrup vælges til kassér.

13. Landsmøde 2020 foregår på Hotel Svendborg den 18.04 – 19.04 2020.

a. Valg af dirigenter.
Allan Ohms og Karl Bach Jensen vælges til dirigenter.
Hanne Wiingaard har taget kontakt til ovennævnte.

14. Forslag om møder i landsledelsen i 2019:

Fredag – lørdag den 28 – 29. juni (to-dages møde i LL)
Lørdag den 31. august
Lørdag den 28. september.
Lørdag den 2. november
Lørdag den 7. december
LL beslutter ovenstående mødedatoer.

15. Vandretæppe

Vandre tæppet ligger hos Bo, og det er meget slidt. Der er en dukke, der er fastspændt i en seng.
LL beslutter, at vandretæppet pensioneres og lægges i kælderen. Der skal findes en erstatning for vandretæppet.

16. Punkter til næste møde. Punkter der nævnes er
– Inger-Liss Christoffersen: Medlemskort.
– Tom: Recoveryuddannelsen skal sættes på.
– Lene: Grænserne mellem behandling og socialpsykiatri er ved at blive udvisket. Hvad betyder det, og hvad ligger der i det?
– Handlingsprogram 2019-2020
– Skal konsulent Jon V. Andersen inviteres med til en del af todagesmødet?
Punkter til næste LL-møde mailes til FU og til LAP mailen, 14 dage før mødeindkaldelsen sendes ud.

17. Evt.
Spørgsmål til folketingspolitikere er sendt til LL til brug for vælgermøder og på andre møder med politikere vedr. psykiatri.

18. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke.

Næste møde i LL fredag – lørdag den 28 – 29. juni (to-dages møde i LL).
Mødested udmeldes sammen med mødeindkaldelsen.

Psykiatritopmøde 2019

Nu kan du tilmelde dig Psykiatritopmøde 2019!

For 11. gang afholder vi i PsykiatriNetværket vores årlige Psykiatritopmøde, og du er selvfølgelig inviteret!

Lørdag den 5. oktober 2019 ruller vi den røde løber ud foran Imperial Bio i hjertet af København, hvor alle pårørende, peers, psykisk sårbare, politikere og patienter er samlet for at diskutere, hvordan vi kan få en bedre psykiatri i Danmark.

Denne gang skal vi én gang for alle have slået fast, at hvert menneske tæller – også alle os med psykiske sårbarheder! Vi stiller skarpt på svigt i psykiatrien, på sårbarhedens rolle i kunsten og på, hvordan man kommer videre i et liv med svære psykiske udfordringer. Sidst, men ikke mindst, stiller vi det helt store spørgsmål til politikere:
Hvorfor sker der ikke noget?!

Kommer du?

Der er masser at tage fat på! Du kan læse meget mere om Psykiatritopmøde 2019 på Det Sociale Netværks hjemmeside og på Facebook , hvor programmet løbende vil blive opdateret.

Vil du med? Tilmeld dig lige her – det er som altid gratis at deltage, og alle er velkomne!

Vi glæder os til at se dig til Psykiatritopmøde 2019!

Brugernes Bazar, 28. august 2019

Mød LAP på Folkemøde 2019

 

 

Referat af LL møde lørdag den 6. april 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Henrik K. Hansen, Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Katrine Wiedersøe og Nils H. Andersen
Afbud/fraværende: Bo Steen Jensen, Jørn Bæk, Steen Moestrup, Cornelius Christiansen, Andrea Hermansen, Michael P. Krog og Hanne Skou Kadziola.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen


1. Valg af ordstyrer og referent.
Tom Jul Pedersen blev valgt til facilitator. Bettina blev valgt til ordstyrer, og Hanne W. blev valgt til at samle op på de enkelte punkter. Jakob blev valgt til referent frem til kl. 15.00. Henrik Kromann Hansen blev valgt til referent fra kl. 15.00. LL blev som det første oplyst om, at Jørn Bæk har nedlagt sit mandat i LL. Det betyder, at suppleant Grethe K. Nørgaard indtræder som fuldgyldigt medlem af LL, – eftersom Jørn Bæk har nedlagt sit mandat. Cornelius har meldt ud sig ud af LL. Jævnfør vedtægter kan LL-medlemmer dog fortryde en udmelding: ”Pkt.3. LL-medlemmer kan fortryde en udmeldelse af LL frem til førstkommende LL-møde. Først efter dette møde indkaldes den næste suppleant i rækken”. Drøftelsen afsluttes herefter, da det må forventes at Cornelius vender tilbage som medlem af LL – se også citat fra vedtægter ovenfor.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”), og hvad man forventer at få ud af eller bidrage til mødet.

3. Godkendelse af dagsorden Der tilføjes et pkt. 7f. vedr. uddeling af særlig LAP-pris. Der tilføjes et pkt. 4a vedr. rettelse og tilhørende godkendelse af pkt. vedr. NADA fra LL-møde 25.01 – 26.01 2019.
Der tilføjes et pkt. 7g vedr. valg til Landsmødet: Grethe er forhindret i at komme til Landsmødet og stiller op in-absentia.

4. Godkendelse af referat fra møde den 02.03 2019. Referatet fra 02.03 2019 er godkendt.

a. Godkendelse af referat fra 25.01-26.01.
Pkt. 13 b. Ansøgning vedr. NADA behandling rettes til. Rettelsen er: ́Andrea og Steen tilbyder eventuelt at afholde NADA kursus i Odense og Hillerød ́. Med denne rettelse er referatet fra LL-møde 25- 26.01 2019 godkendt.

5. Samarbejdsøvelse v/Bettina. Punktet udgik.

6. Orientering fra

a. FU.
Nils fortæller, at Karen Fastrup ikke kan komme og modtage LAP-prisen. Karen Fastrup får prisen på et andet tidspunkt. Nils fortæller videre, at Hanne S. er blevet ringet op af en journalist, – det vides ikke pt. hvad der er kommet ud af det. Hanne S. er i Hus-Forbi med et interview i denne uge. Interviewet omhandler det planlagte byggeri af to socialpsykiatriske bosteder i Viby Sjælland. Nils forslår, at der indsendes forslag til oplæg til psykiatritopmødet/psykiatriugen – jf. bilag. Lau kan inviteres til at være med i København med et LAP-bidrag i psykiatriugen.

b. LL
Katrine fortæller om NADA informationsmøde d 31.03 i LAP-København. Der kom en 15-20 stykker til informationsmødet med tilhørende afprøvning af NADA. Mødet var en stor succes. Invitationen er der dog kun sendt ud til LAP Kbh., og ikke til om-egn og øvrige medlemmer af grundforeninger. Det vil sige der potentielt kunne have være flere deltagere. Til opklaring fortæller Hanne W., at invitation kun er sendt til bestyrelsesmedlemmer i grundforeninger. Katrine fortæller videre, at hun har fået tilsagn om hjælp til NADA-kursus i Vejle fra Thoridt Allermand. Hanne W., Katrine W. og Jakob har været til møde i Apotekerforeningen om planlagt konference vedr. nedtrapning af medicin. Apotekerforeningen fortalte på mødet, om et interessant forsøg i Canada vedr. nedtrapning, hvor farmaceuter medvirker til at skelne mellem abstinenser og tilbagefald. Der planlægges at tage kontakt til lægemiddelstyrelsen, Pfizer og Lundbeck i forhold til det videre arbejde. Invitation vedr. oplæg til Folkemødet er også sendt til Apotekerforeningen. Grethe fortæller, at Skanderborg Apotek er et specialapotek og kan selv kan blande medicindoseringer.

c. Udviklingskonsulent. Punktet er dækket ind i de øvrige punkter.

d. Arbejdsgrupper Bettina: Det kører godt i Folkemødegruppen, og planlægningen er godt på vej. Katrine fortæller videre om planlagte oplæg og debatter på folkemøde 2019, herunder at der vil være en paneldebat med politikere og en debat med fagfolk på Folkemødet. Bettina fortæller, at der også vil være oplæg med ex-rocker Torben C. Bohnhardt, Ole Sørensen mfl. Nils oplyser, at Yildiz Akdogan har tilbudt at være med i en debat. Bettina fortæller videre, at der også vil være et oplæg med Projekt Husvild. Der er lavet bannere til teltet, og der er bestilt balloner til Folkemødet. Jan Stig vil gerne kører bussen til FM 19 og bussen starter i Odense. Bettina fortæller, at i sommerlejr-gruppen er planlægningen godt på vej. Bladets særdækning af FM 19 drøftes, og bladgruppen siger at de gerne vil gerne have en plads på Folkemødet. Inger-Liss vil gerne tage kontakt til Michael, og spørge om han vil være med på FM19. Nils forslår, at der kan ringes til Michael og Nils, og høre om de vil være med som ekstra journalister. Grethe oplyser, at hun selv vil skrive en artikel om FM 2019.
Folkemødegruppen drøfter om der er plads til en, eller flere ekstra deltagere, på førstkommende møde d. 24.04 2019.
Henrik fortæller om bisiddergruppens arbejde med et kursus for bisiddere. Henrik er i gang med at indhente tilbud fra Hotel Comwell. Kurset forventes afviklet i uge 36-37 eller uge 38. Henrik støtter op om forslaget til Landsmødet fra Helle Sibbersen.

7. Landsmøde:

a. Budget 2020 Budgettet 2020 godkendes. Henrik vil gerne have, at der afsættes flere penge til bisidderarbejdet i budgettet og vender tilbage med dette, når det er aktuelt at tilrette budgettet. Der spørges til udgifter til EDB, og det oplyses, at udgifter til Scannet, herunder mailadresser står under pkt. administration. Der er afsat kr. 90.000 til EDB-udgifter.
Budget 2020 til Landsmødemappen godkendes.

b. Regnskab 2018: Regnskabet 2018 var ikke kommet, og blev derfor ikke behandlet.

c. Godkendelse af årsberetning.
En del bidrag er indsendt efter deadline og sættes efterfølgende ind i beretningen. Eftersendte bidrag til beretningen blev uddelt på LL-mødet. En af os kampagnen slettes. Bidrag fra Folkemødegruppen 2018 sættes ind. Vedr. bisiddergruppen sættes bidrag fra Helle S. ind. Vedr. Webside gruppen tilføjes: Der arbejdes kraftigt på en ny hjemmeside. NADA indlæg sættes ind – se bidrag fra Ka-trine. Det rettes til i redaktionsgruppens indlæg: Der var et alvorligt sygefravær. Handlingsprogrammet slettes i beretningen og forslag til aktiviteter fra LL-møde 25.01-26.01 sættes ind i stedet for. Tom foreslår, at der kommer billeder med i beretning.
Beretningen rettes til og sendes til FU til godkendelse. Tom sender billeder til Hanne som efterfølgende trykkes på trykkeri, og disse fotos kommer med i map-pen. Det aftales, at LL stiller sig op foran scenen under præsentation af beretningen.

d. Oplæg fra lokal afd.?
(udsat fra LL-møde 02.03 2019) Det besluttes, at bidrag fra de lokale afdelinger blot skal med i beretningen.

e. Indkomne forslag.
De indkomne forslag deltes ud på mødet, og forslagene drøftes kun til orientering.

f. LAP-pris (lukket punkt)
Der spørges til hvem der overrækker prisen til Karl B. Jensen? Inger-Liss sørger for bestillinger af selve priserne. Lone T. får den interne medlemspris. Det besluttes, at Katrine overrækker prisen til Karl B. Jensen på landsmøde, og holder dertilhørende tale.

g. Grethe er forhindret i at komme til Landsmødet.
Grethe stiller derfor op in-absentia. Henrik vil gerne præsentere Grethes kandidatur med tilhørende video. Grethe sender en præsentationsvideo til LAP-mailen.

8. Forslag til landsmødets afvikling fra Allan Ohms

9. Punkt vedr. medlem v/Nils og Inger-Liss (lukket punkt)

VEDR. ØVRIGE DEL AF MØDET – SE REFERAT FRA HENRIK H. HANSEN NEDEN-FOR:

10. Ændring af forretningsorden.

́Pkt. 12 Diskretion og åbenhed. LL-møder er åbne for LAP medlemmer, dog uden taleret. Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og
oplysninger herfra må ikke videregives ́. (citat fra nuværende forretningsorden) Her foreslås en ændring: Hvor det vil være et bestemt antal møder pr. år, hvor LAP- medlemmer kan deltage i LL-møder. LAP medlemmer betaler selv for rejse og forplejning.
Ved behandling af lukkede punkter er mødet lukket for andre end LL-medlemmer og referent, og oplysninger herfra må ikke videregives’.
Tom Jul mener, LAP fortsat skal betale for de fremmødte medlemmer.
Niels angiver social fobi overfor for større grupper mennesker, som direkte årsag til fravær og manglende koncentration i LL i forhold til dagsordenen.
5 stemmer for ændringen, 2 stemmer imod 1 stemmer ikke.
Ændringen er vedtaget.

11. Personale (lukket punkt)

a. Status vedr. ansættelse af lokalkonsulent i Jylland

b. (lukket punkt

c. (lukket punkt

d. Hjemmeside – henvises til økonomi pkt. 13.

12. c. LAP – København. Regnskab LAP – København
Orientering v/FU medlem Hanne Wiingaard.

13. Økonomi:
a. Budget 2019 og budgetstatus

b. Ansøgning fra LAP- Nysted
Bevilget kr. 5000,00 med 7 stemmer for og 1 stemme imod.

c. Ansøgning fra redaktionsgruppen
Bevilget kr. 10.000,00 med 7 stemmer for og ingen imod.

d. Ansøgning fra livsglædegruppen v/Ghita
Afstemning, Der er afstemt om et andet forslag, hvor deltagerne selv betaler kr. 200,00
Vedtaget ved flertal, 6 stemmer for, 2 stemte ikke.

e. Infomedia. Der afventes et billigere tilbud.

f. Tilskud til kontanthjælpsmodtagere på LAP-aktiviteter i 2019
Henvist til FU

g. Ansøgning til Feriefonden 2020, Jakob Brixtofte – gået.

h. Tilbud vedr. webmaster
Afstemning om tilbud fra Simple solution. Punktet udskudt til næste møde.

14. Trivselsudvalget orientering v/Jørn
a. Samarbejde på tværs i LL.

15. Arbejdsdeling i LL – LAP-Repræsentation 2019.
Medlemmerne og især LL-medlemmerne bedes sende mail til Jakob Brixtofte, med oplysninger om, præcist hvor de repræsenterer LAP.

16. Medlemsrekruttering (2 minutters drøftelse)

17. Næste LL –møde er den 03.05, kl. 15.00 på Hotel Svendborg.
– Første møde efter Landsmødet er den 25.05. 2019.

18. Evt.

19. Hvordan synes du, mødet gik?

Happening for Psykiatrien, 1. juni 2019

Kære LAP medlem
Vil du med til ’Happening for Psykiatrien’ på Christiansborgs Slotsplads, lørdag den 1. juni 2019 kl. 12.00?
LAP dækker [kun for LAP medlemmer] kr. 100 til transport med den fælles bus, som kører fra Aarhus, Fredericia og Odense.
For at få refusion skal LAP- medlemmer ved tilmelding oplyse om LAP medlemskab.

Se mere om transport, program og tilmelding på Facebook her: https://www.facebook.com/events/2043404915964003/

Venlig hilsen
LAP


Happening for Psykiatrien

Tidsplan · Lørdag den 1. juni 2019: 12.00
Konferencier Michael Andersen byder velkommen.

12.05: Åbningstale fra styregruppen.

12.15: Psykiatrifortælling, Erik Gaarmann fra Psykiatri-Listen.

12.30: Panel Debat 1.

12.45: Underholdning.

13.05: Musik.

13.35: Tale fra Poul Videbech Psykiater.

13.50: Tale fra Anders Sørensen psykolog og forsker i udtrapning af psykofarmaka.

14.05: Musik.

14.35: Tale fra Helle Borrowman SPOR.

14.45: Tale fra Johanne Bratbo En Af Os.

14.55: Bod besøg.

15.15: Patienternes Stemme – Bitten Vivi Jensen.

15.25: Brev Fra Pårørende Betina Lindegaard Iversen – Michael læser højt.

15.35: Panel debat 2.

15.50: Stilhed Happening.

10 skarpe til folketingskandidaterne

Op til Folketingsvalget 5. juni, vil vi i LAP forsøge at rette fokus på psykiatribrugeres forhold og rettigheder i valgkampen med ”10 skarpe til folketingskandidaterne”.

Spørgsmålene kan bruges ved debatfora, vælgermøder og andre fora, hvor LAP medlemmer møder folketingskandidater.


1. En stor del af Psykiatrien i Danmark har været finansieret af satspuljen, som er ophævet ved starten af 2020.
Hvad vil du og dit parti gøre:
• For at sikre psykiatrien en mere stabil økonomi via finansloven?
• Hvorfor skal psykiatribrugere stemme på dit parti?


2. Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at den danske lovgivning om tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af generelle nødretsbestemmelser gældende alle borgere?


3. Psykiatribrugere kan i gennemsnit se frem til et langt kortere liv end andre borgere. Medicinering kan føre til ”pludselig og uforklarlig død” eller føre til livstruende sygdomme, som hjerte-/karlidelser og diabetes.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at belyse og forebygge risikoen for medicinrelaterede dødsfald?


4. Mange psykiatribrugere oplever behandlingsmulighederne i psykiatrien som ensidigt medicinske.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at lette psykiatribrugeres adgang til psykologbehandling og akutte psykosociale døgntilbud?


5. Sundhedsstyrelsen har modsat sig eksperters, bruger- og pårørendeorganisationers ønske om obduktion ved dødsfald blandt psykiatribrugere.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at indføre obligatorisk obduktion på området?


6. Mange unge psykiatribrugere oplever, at deres muligheder for uddannelse og arbejde begrænses grundet manglende støtte og mangel på rimelig tilpasning af uddannelsessted og arbejdsplads.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at den nødvendige støtte f.eks. i form af specialpædagogisk bistand, personlig assistance mv. bliver udbygget, kendt og anvendt af langt flere unge med psykiske ledelser/psykosociale handicap?


7. Mange nuværende og tidligere psykiatribrugere oplever fysiske og mentale barrierer i forhold til arbejdspladser og uddannelsessteder.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at uddannelsessteder og arbejdspladser lever op til forpligtelsen om at yde den nødvendige rimelige tilpasning over for borgere med psykiske lidelser/psykosociale handicap, på linje med pligten overfor borgere med fysiske handikap?


8. Den meste forskning på psykiatriområdet fokuserer på medicin eller genetik, og er oftest finansieret af medicinalfirmaer.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at skabe en statsfinansieret uafhængig og uvildig bred mental helseforskning, som også beskæftiger sig med psykologiske og andre ikke lægefaglige tilgange.


9. De gældende regler om tildeling og udmåling af førtidspension, betyder at førtidspensionister oplever et tab i rettigheder, hvis de vælger at leve i parforhold under samme tag.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at førtidspensionister ikke rammes på pengepungen hvis de vælger at leve sammen i fælles bolig, frem for at bo hver for sig?


10. Mange psykiatribrugere oplever, at ubetydelige lovovertrædelser – f.eks. retmæssigt nødværge overfor overgreb fra personaleside fører til politianmeldelse, retssag og dom til behandling eller anbringelse. Domme af en varighed, der som regel langt overstiger den evt. frihedsstraf, lovovertrædelsen normalt ville kunne medføre.
Hvad vil du/dit parti gøre:
• For at etablere uvildig og ligeværdig bedømmelse af situationerne?
• For at stoppe personalegruppers misbrug af politianmeldelser som opdragende element?
• For at psykiatribrugere ikke straffes hårdere ved overtrædelse af straffeloven?
• For at psykiatribrugere højest får en bødestraf for handlinger, der normalt ikke ville kunne medføre frihedsstraf?
• For at princippet om formildende omstændigheder og almindelig straf af den enkelte kan vælges frem for retspsykiatrisk foranstaltning?


 

Referat fra Landsmøde 2019

Hotel Svendborg 4. – 5. maj

Godkendt af dirigenterne Allan Ohms og Karl Bach Jensen

Første dag – lørdag

Indledning og velkomst

Michael P. Krog byder velkommen til LAP’s 20. landsmøde og opfordrer til at alle rejser sig, mens foreningens fane bæres ind i lokalet af Cornelius Christiansen. Michael fortæller, at der er et par ændringer til programmet. Dirigent Benny Lihme har meldt afbud grundet sygdom og oplægsholderen Yildiz Erdogan har tillige meldt afbud. Politikeren Jane Heitmann fra partiet Venstre kommer, og vil holde et oplæg kl.16.30, som erstatning for Yildiz Erdogan. Karl Bach Jensen har tilbudt at være dirigent i Benny Lihmes fravær. Michael P. Krog fortæller, at der til hver landsmødedeltager ligger en bog om Christian Bonde, som Benny Lihme har skrevet. Derefter holdes 1 minuts stilhed for de døde i psykiatrien, hvorunder landsmødedeltagerne alle står op.

1. Valg af dirigenter og referent

Karl Bach Jensen og Allan Ohms foreslås og vælges som dirigenter. Jakob B. Petersen foreslås og vælges til referent. Dirigenterne nævner, at landsmødet er lovligt indkaldt via brev til medlemmer. I alt 111 stemmeberettigede individuelle medlemmer deltog i hele eller dele af landsmødet.

2. Valg af stemmetællere

Følgende deltagere foreslås og vælges som stemmetællere: Mikhael Saxtorph, Lars Brams, Preben Meilvang og Lau Jeppesen blev valgt som stemmetællere.
Michael P. Krogh holder herefter åbningstale, og fortæller om LAP’s dannelse i 1999 og om LAP’s historie. Han fortæller også, at der skrives mere om psykiatrien både i nyheder og i litteraturen, og det er positivt. Se også oplæg fra Michael P. Krog.
Herefter giver Hanne W. en række praktiske oplysninger, bl.a. om at landsmødet optages digitalt, hvorfor det er vigtigt, at alle præsenterer sig og taler i mikrofon.
Allan Ohms læser et digt op fra bogen, som Benny Lihme har skrevet, og opfordrer også landsmødedeltagerne til at læse bogen, der indeholder mange gode historier.
Den interne LAP-pris gik til Lone Toustrup for hendes flittige og vigtige arbejde for LAP, blandt andet med sommerlejrene i LAP. Forfatterinden Karen Fastrup modtog den eksterne LAP pris for hendes præcise beskrivelse af den moderne psykiatri. Endelig modtog Karl Bach Jensen LAP’s ærespris for hans mangeårige arbejde med at grundlægge og udvikle LAP.

Efter pausen

Karl Bach Jensen introducerer arbejdet med handlingsprogrammet, og efterlyser deltagere til en redaktionsgruppe.
Redaktionsgruppen består af: Tomas K. Bach, Birgit Thillerup, Hanne S. Kadziola, Lars Kristensen, Frank Christensen, Michael Krogh Andersen og Hanne Kamp Nielsen.
Karl Bach Jensen orienterer derefter om, at der resten af eftermiddagen udenfor mødelokalet er mulighed for at annoncere nye arbejdsgrupper. Landsmødedeltagere kan også tilmelde sig de eksisterende arbejdsgrupper, som er åbne for at optage nye medlemmer. Dirigent Allan Ohms opfordrer afslutningsvis forsamlingen til at læse den fyldige og meget fine beretning i
landsmødemappen.

3. Landsledelsens beretning

Før behandlingen af landsledelsens beretning præsenterer landsledelsen sig over for forsamlingen.
Karl fortæller om, at der er valg til landsledelsen og man kan skrive sig på senest kl. 10 søndag.
Landsledelsen præsenterer sig herefter for forsamlingen. Steen fortæller, at Andrea Hermansen, Jørn Bæk og Cornelius Christiansen har trukket sig fra Landsledelsen.
Katrine Wiedersøe fortæller om NADA kurserne, som også er beskrevet i beretningen. Der er kurser planlagt i København og i Vejle. Der 100 % mødepligt på kurserne. Der fortælles også om Mette Juhl, som er en ny LAP lokalkonsulent i Region Midtjylland.
Kommentarer og spørgsmål til beretningen:
Steen fortæller om refugiegrupperne herunder nytårsrefugiet, kursus i forbindelse med refugieafvikling og arbejdet med det blivende refugie. Det oplyses at det er Steen Moestrup, der indgår i Projekt Udenfor.
Mikhael Saxtorph siger det vil være en fordel, at der sættes navne på forfatterne i beretningen.
Lise Juul fortæller, at der er tre medier i LAP: Facebook, Talerøret og LAP’s hjemmeside.
Forsamlingen oplyses om, at høringssvar fra LAP ligger på foreningens hjemmeside.
Tom nævner LAP medlemmers mulighed for at overvære Landsledelsens arbejde. Ingrid SejerøeOlsen roser landsledelsen for deres arbejde, da hun har overværet et LL-møde, og det var særdeles positivt. Også Helle Sibbersen roser LL´s arbejde, og det fine LAP blad og Folkemødet. Katrine Wiedersøe fortæller om LL’s arbejde med at udarbejde et svar på en rapport om psykisk syge kriminelle. Behandlingen af beretningen afsluttes med, at forsamlingen rejser sig og klapper af LL.
Beretningen sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år 2018

Steen Moestrup fremlægger regnskabet for 2018, som også er i landsmødemappen. Steen gennemgår de forskellige aktiviteter i regnskabet. Som noget nyt er regnskabet – også i Revisors regnskab i Landsmødemappen – opstillet i samme skabelon som LAP bruger, hvilket gør regnskabet mere gennemskueligt. LAP har modtaget kr. 4.000.000 fra Socialstyrelsen i tilskud, og derudover har LAP fået et tilskud fra Tips og Lotto-puljen. Der er overført kr. 334.294 fra tidligere år.
Regnskabet sættes herefter til afstemning og godkendes med overvældende flertal.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag der har økonomiske konsekvenser kan ved afstemning kun vedtages vejledende.
[Hele økonomidelen og tilhørende debat behandles under dagordenspunkt nr. 8: Budget for det kommende år].

Forslag nr. 0 stillet af Steen Moestrup
”Hermed stilles forslag om:
At LAP de kommende 3 år forsætter arbejdet med at skabe et blivende refugium. Og sætter 200.000 kr. af i budgetterne for 2020, 2021 og 2022 – som netto udgift.
Der ønskes afholdelse nogle længere eller flere perioder svarende til det nuværende December refugium. Og det er derfor nødvendigt at finde eksterne midler til dette”.
Steen Moestrup præsenterer forslaget, og forslaget drøftes. Steen nævner, at der foreligger en større projektbeskrivelse for refugiet. Thorridt Allermand fortæller, at der har været arbejdet på et blivende refugie i 20 år, men det er ikke det samme type refugie, som præsenteres her.
Helle Sibbersen spørger; Hvor mange er der, hvad koster det og hvorfor ligger refugiet så geografisk afsides? Der spørges også om det kan gøres billigere ved at finde et andet sted at afholde refugiet.
Frands Frydendal nævner, at det er et visionært forslag, og Tina Hesselbjerg anfører at refugiet er et godt tilbud til LAP’s medlemmer. Brian anfører tillige, at refugiet er rigtig fint, især for folk der ikke har familie. Hanne S. Kadziola foreslår, at det kan udvides til i januar-februar, da det er en god og billig løsning som alternativ til psykiatrien.
Det nævnes, at det er en misforståelse, at kommuner ikke vil bruge alternativ behandling, det vil de gerne. Forslagsstiller Steen Moestrup opsummerer forslaget, og svarer på spørgsmål.
Forslaget vedtages med klart flertal.

Kl. 16.30 var der et 15 minutters indlæg med Jane Heitmann.

Jane Heitmann takker for invitationen til LAP’s landsmøde. Hun indleder sit oplæg med at fortælle, at hun under sine mange besøg i psykiatrien har mødt mange skæbner og set mange forskellige typer mennesker med psykiske lidelser. Hun fortæller også om et notat om retspsykiatrien, og læser følgende op fra notatet: ”Retspsykiatrien er blevet en gøgeunge, der skubber andre psykiatribrugere ud af sengen”. Efter oplægget var der mulighed for spørgsmål og dertil hørende debat.
Ingrid Sejerøe-Olsen spørger, hvordan Jan Heitmann kan stå her og præsentere en helt anden virkelighed end den, som psykiatribrugere ser og møder i dagens psykiatri. Helle Sibbersen siger, at der er 64.500 børn, der lever under fattigdomsgrænsen, og som risikerer at blive fremtidige psykiatribrugere.
Katrine Wiedersøe fortæller om en fejlslutning, der er i den nyudgivne rapport om psykisk sygdom og kriminalitet. Katrine siger bland andet, at det er problematisk med den stigmatisering af psykisk syge som rapporten giver anledning til.
Karl Bach Jensen siger, at alt for mange psykiatribrugere får en behandlingsdom for småforbrydelser. Man bruger straffeloven til at opdrage på brugerne. Karl nævner også, at anmeldelser af vold ofte kommer fra bosteder.
Jane H. siger i slutningen af debatten, at hun deler bekymringen for, at udsatte borgere bliver psykiatribrugere. Der var en livlig debat, og en god drøftelse af forhold og løsningsmuligheder i psykiatrien.

Anden dag – søndag

Dagen startede med afsyngelsen af ”En sang om frihed” i Eddie Skollers danske version.
Forsamlingen sang herefter LAP’s jubilæumssang, som er skrevet af Ingrid Sejerøe-Olsen. Dirigent Allan Ohms oplæser tillige et citat fra Benny Lihmes bog om Christian Bonde. Bibelcitatet, som er fra daværende kirkeminister Tove Fergos tale ved Christian Bondes begravelse lyder: ”Jeg var nøgen og i gav mig ikke tøj. Jeg var i fængsel og i besøgte mig ikke, jeg var sulten og i gav mig intet at spise”. Allan Ohms fortæller, hvordan bibelcitatet smukt beskriver, hvordan Christian Bonde gik ind til psykiatribrugere som mennesker, hvor der var nød og han hjalp.

Herefter fortsættes behandling af indkomne forslag pkt. 4.

Forslag nr. 1 stillet af Helle Sibbersen
”Da jeg i min hverdag som bisidder for bl.a. LAP kommer ud på bosteder har jeg set, at der bl.a. mangler glæde og indhold i hverdagen. Jeg har overhørt flere dialoger mellem beboer og personale.
Når jeg spørger ind til beboerdemokratiet og medbestemmelse er svaret: ’Det har vi ikke’. Eller: ’Det ved jeg ikke’. Derfor stiller jeg dette forslag. Forslaget kan eventuelt lægges under bisidderkorpset, hvis det bliver vedtaget.
Forslaget er: Lad os lave et projekt, der i første omgang løber i 2 år.
Projektet: Bosteder for psykiatribrugere i Danmark.
Projektet går ud på at besøge de bosteder, der er i Danmark. Snakke med brugere om hverdagen på bostedet: Hvad er godt og hvad er skidt? Hvordan hjælper vi hinanden med at gøre det bedre?
Samt at vi laver en videns mappe om bostederne med praktisk info, og hvor godt er det at bo der, på en skala fra 1-5 stjerner vurderet af beboerne. Målet er at lave en rapport, lavet af brugere, der kan sendes til ministeriet og hvem der ellers kunne være interesseret. Endelig kan vi med projektet gøre beboerne opmærksomme på LAP, og hvad de kan bruge os til. Det er på tide, at der kommer fokus
på botilbud til psykisk syge”.
Helle Sibbersen præsenterer forslaget, og fortæller der kan søges fonde og anden ekstern finansiering til forslaget. Det nævnes også, at Rådet for Socialt udsatte laver tilsvarende undersøgelser, og måske kan Rådet søges med henblik på medfinansiering.
Helle fortæller, at det skal være en Peer to Peer undersøgelse lavet af brugere. Det foreslås, at etablere en arbejdsgruppe hvor man koncentrer arbejdet.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 2 stillet af Jytte Rasmussen
”Jeg vil godt stille forslag om, at der bliver mulighed for direkte indmeldelse i LAP via deres hjemmeside.”
Begrundelse: Mange glemmer at blive indmeldt når ikke de kan gøre det med det samme.
Det jeg mener med mit forslag er, at det ville være langt nemmere hvis betaling foregik direkte på hjemmesiden – må kunne lade sig gøre, at man indtaster sine dankortoplysninger ligesom når man handler på nettet.
Hvis man klikker på bliv medlem (https://www.lap.dk/bliv-medlem/ ) får man “blot” tilsendt materiale, men skal selv være aktiv for at få indbetalt for medlemskab, og det er der desværre alt for mange, der ikke får gjort. Jeg har guidet flere ind på den side, men de får aldrig betalt kontingent. Det synes jeg er rigtig ærgerligt, da antallet af medlemmer både har med økonomi og gennemslagskraft at gøre. ”
Jytte præsenterer forslaget og begrundelsen. En deltager i forsamlingen oplyser om, at forslaget også vil koste penge. Forslaget tilrettes således at det bliver Landsledelsen, der bemyndiges til at finde en lettere løsning mht. indmeldelse.
Forslaget ændres således til:
Landsledelsen bemyndiges til at finde en lettere løsning til indmeldelse i LAP. Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag nr. 3 stillet af Tomas K. Bach
”Der ansættes en spindoktor til at arbejde på at skabe vedvarende og langsigtede forbedringer. Skabe fokus på området og de problemstillinger der er. Få kendte personer til at virke som promotor for området”.
Tomas præsenterer forslaget for forsamlingen, og nævner at en spindoktor kan medvirke til at lægge pres på beslutningstagere.
Steen Moestrup nævner, at man i LAP kan skabe rammerne for en deltids-ansat person, der skal varetage LAP’s interesser.
Inger-Liss siger, at LAP ikke er et politisk parti, og derfor er der ikke behov for en spindoktor.
Tom Jul Pedersen spørger, hvor pengene til en spindoktor skal komme fra.
Allan Ohms nævner, at LL kan undersøge hos Spin-doctor bureauer, om de vil arbejde gratis for LAP. Det foreslås at LL tilpasser forslaget, så det kan igangsættes indenfor eksisterende rammer.
Der er enighed om denne tilpasning af forslaget.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Landsmødet beslutter med klart flertal, at landsledelsen bedes undersøge, hvor langt man kan komme med det indkomne forslag indenfor eksisterende økonomiske rammer.

Præsentation af udkast til Handlingsprogram 2019 – 2020

Efter pausen fremlægger redaktionsgruppen et forslag til det kommende års handlingsprogram for LAP. Landsmødedeltagerne afgiver kommentarer og foreslår blandt andet, at handlingsprogrammet gøres kortere og mere præcist. Det pointeres også, at handlingsprogrammet ikke skal gengive LAP’s principprogram. Herefter fortsættes behandlingen af indkomne forslag.

FORSLAG DER KRÆVER VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag nr. 4 Stillet af Nils H. Andersen
”Forslag til vedtægtsændringer:
I § 8 tilføjes: At de medlemmer af landsledelsen, der bemyndiges i et udvalg, er beslutningsdygtige. Forretningsudvalget skal på foranledning have adgang til samtlige informationer. Efterfølgende kan FU underskrive på vegne af Landsledelse og arbejdsgrupper.”
Forslaget frafaldes og udgår.

Forslag nr. 5 stillet af Nils H. Andersen
”Supplerende forslag til vedtægterne. (Gældende fra 5. maj 2019).
I § 6 Foreningens daglige ledelse indsættes stk. 12:
LL-medlemmer der internt vælges til et eksternt embede (repræsentation) har pligt – og ansvar til at stille sit kandidatur til rådighed overfor landsledelsen, når der er nyvalg i eksterne embeder.
Begrundelse: At sikre landsledelsens demokratiske grundlag og hindre at det kommer lim på taburetterne.”
Forslagets ordlyd ændres så der tilføjes ordet repræsentation, som er mere dækkende for forslaget.
Det gøres klart, at forslaget omhandler LAP´s repræsentation på nationalt niveau.
Når en repræsentation udløber kan LL beslutte, om det skal være et LL-medlem eller en person udenfor LL.
Der kan også være situationer, hvor eksterne udpeger et medlem af LAP til repræsentation, som fx Udsatterådet.
Eksterne kan også være interesserede i at fastholde et bestemt medlem, der har relationer til et udvalg eller en projektarbejdsgruppe.
Udpegede medlemmer har pligt til at varetage et hverv og overdrage det, hvis det ønskes.
Deltagerne drøfter forslaget. Der besluttes følgende ordlyd: Repræsentation af LAP på nationalt niveau kan kun igangsættes og varetages med forudgående accept i Landsledelsen.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget og dertilhørende ordlyd sættes til afstemning og vedtages med kvalificeret flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Nils H. Andersen
”Forslag til vedtægtsændringer 2019 (til evt. ikrafttræden år 2020).
1.§ 6 stk. 1, Landsledelsen medlemstal ændres fra 13 medlemmer og 2 suppleanter til 9 medlemmer og 2 suppleanter.
Skal dette ændres til: Landsledelsen består af 9 medlemmer, således at mindst 5 er på valg hvert år.
Begrundelse: Besparelse på hen ved 50.000 kr. Flere medlemmer uden for LL kan tilgodeses.
Effektivisering af LL. Pladshensyn, da der er mange i mødelokalet, når LL har tilhørere.
Koncept: Denne nærhed giver os mulighed for at organisere os i fleksible og autonome teams, men med tilpas løse rammer til at alle til enhver tid kan glide ind på andre teams. Den form for permanent tilgængelighed, koblet med en vis intimitet, vil være vores måde at hærde og temperere projekterne, før de finder vej tilbage til den virkelighed, de opstod af.”
Nils H. Andersen og Inger-Liss Christoffersen præsenterer forslaget.
Før afstemningen opsummerer dirigent Allan Ohms forslaget og dets konsekvenser.
Det opklares, at der kun kan vælges 13 suppleanter.
Forslaget sættes til afstemning og forkastes.

Forslag nr. 7 stillet af Bettina K. Mærsk og Grethe Kristine Nørgaard
”Forslag til vedtægtsændringer:
Forslaget er at udvide forretningsudvalget fra nuværende 3 personer, til 4 personer, således at kassereren, bliver en del af forretningsudvalget.
Dvs. vedtægternes paragraf 6 Stk. 5 Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasser.
Ændres til:
Stk. 5 Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på 3 personer og af og blandt sine medlemmer vælger en kasserer. Kassereren er født medlem af forretningsudvalget.
– Ved stemmelighed i forretningsudvalget, rådføres der ved Landsledelsen.
– Ved her og nu situationer, afgøres en stemmelighed ved, at kassereren som økonomi ansvarlig, tildeles 2 stemmer.
Fordel:
– At styrke forretningsudvalget, da det hurtigt, bliver sårbar, under fravær og sygdom, hvilket erfaringen viser.
– Ved at styrke forretningsudvalget på samarbejde, styrkes landsledelsen også samarbejdsmæssigt.
– Kassereren har på den måde også, tættere samarbejde, med forretningsudvalget.
Forslaget drøftes og der kommer ytringer for og i mod.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser.
Forslaget sættes til afstemning og afvises.

ANDRE FORSLAG

Forslag nr. 8 stillet af Mikhael Saxtorph
Baggrunden for disse 2 forslag er, at jeg er stødt på et problem (en sag), hvor jeg ikke synes demokratiet fungerer efter hensigten i LAP.
Forslag 1:
Ingen arbejdsgruppe kan være lukket, med mindre det undtagelsesvis er besluttet på et Landsmøde.
Motivering
Jeg bringer her et lettere redigeret citat fra mit ønskede indlæg til LAP Bladet, indsendt pr. e-mail 13/8 2018.
” Vedr. 1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede.”
I LAP er det et af grundprincipperne at have så flad en organisation som muligt, ligesom vi har et udbredt medlemsdemokrati. Det strider mod disse principper, at en arbejdsgruppe er lukket.
I ”Retningslinier for arbejdsgrupper i LAP” er lukkede arbejdsgrupper ikke nævnt. Desuden fremgår det, at de fleste ændringer i grupperne skal godkendes af landsledelsen.
Redaktionsgruppen skriver til mig, at det er dem selv, som har bestemt, at gruppen skal være lukket. Altså, at det ikke er godkendt af landsledelsen. Hvis det godkendes, at redaktionsgruppen selv kan bestemme om, den vil være lukket, betyder det, at alle grupper kan bestemme, at de vil være lukkede – hvilket er uacceptabelt.
Det er derfor min opfattelse, at en gruppe autonomt ikke kan lukke sig selv.
Man kan selvfølgelig stille visse krav til medlemmerne af en gruppe, hvis arbejdet kræver særlige kompetencer. I dette tilfælde, at man kan læse og skrive på et fornuftigt niveau.”
Der er ikke anført saglige argumenter for at lukke redaktionsgruppen.
I relation til mit ønske om optagelse i gruppen undrer jeg mig over, at man indenfor de sidste par år har ændret redaktionspolitikken, så man ikke længere får sine indlæg til gennemlæsning efter redaktionens rettelser. Begrundelsen den gang var, at det var for arbejdskrævende. Det har jeg svært ved at få til hænge sammen med, at man ikke vil have flere medlemmer i redaktionen og
dermed ekstra arbejdskraft”.
Mikhail Saxtorph præsenterer forslaget og foreslår, at ex. redaktionsgruppen nedsættes som undergruppe under landsledelsen.
Hanne Wiingaard fortæller om aktiviteterne i redaktionsgruppen. Michael P. Krog fortæller at der er et produktionskrav, og derfor er redaktionsgruppen anderledes end øvrige arbejdsgrupper.
Inger-Liss argumenterer mod forslaget, da det vil risikere at ødelægge en velfungerende arbejdsgruppe.
Nils H. Andersen påpeger, at det også handler også om følelser, hvor alle vil have ret til alt.
Camilla Madsen siger hun gerne vil have andre i redaktionsgruppen, så der kan komme ny luft ind i arbejdet.
Det pointeres, at der ikke er tale om en vedtægtsændring, der ligger over noget andet. Hvis Landledelsen har brug for en arbejdsgruppe så gælder denne regel ikke. LL kan således nedsætte en undergruppe under LL som redaktionsgruppe, og så gælder reglen om åbne grupper ikke.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et klart flertal.
Forslag 2:
Det bør tilstræbes at mindst halvdelen af en arbejdsgruppe består af medlemmer, som ikke sidder i landsledelsen.
Såfremt dette i enkelte tilfælde ikke kan lade sig gøre, skal mindst 2 medlemmer af en arbejdsgruppe bestå af medlemmer, der ikke sidder i landsledelsen.
Motivering
I august 2018 indsendte jeg et indlæg til LAP bladet. Indlægget blev nægtet optaget i bladet med følgende begrundelse:
“Det er internt mellem redaktionen og dig.”
Jeg var og er uenig, da jeg mener, indlægget er principielt. Da jeg ikke kan komme til orde i bladet og dermed starte en debat, har jeg valgt at komme med dette forslag.
Jeg kunne klage til forretningsudvalget, men har fundet det uhensigtsmæssigt, da 2 ud af forretningsudvalgets 3 medlemmer er med i redaktionsgruppen. Så kunne jeg klage til landsledelsen, men har også fundet det uhensigtsmæssigt, da alle medlemmer af redaktionsgruppen
også er medlemmer af landsledelsen.
Habilitetsregler og regler om hvor mange medlemmer af landsledelsen, der skal være til stede for, at landsledelsen er beslutningsdygtig, vanskeliggør dette. Desuden er det en historisk kendsgerning, at punkter på dagsordenen bliver udskudt til senere møder pga. tidspres. Sådan, som jeg ser det, er det ofte de kontroversielle emner, som udskydes.
Jeg var skrevet på redaktionsgruppens opslag på landsmødet marts 2018, men har ikke til dato endnu modtaget et svar fra landsledelsen. Så for at leve op til grundprincippet om at have et udbredt medlemsdemokrati og for at undgå nepotisme stilles dette forslag.
Mit indlæg er i sin fulde ordlyd gengivet efter dette forslag.
Ligeledes er redaktionsgruppens svar gengivet i sin fulde ordlyd.
Mit indlæg til LAP Bladet: 13-08-2018
En stille undren i sommervarmen
På landsmødet i LAP er der hvert år mulighed for at melde sig til forskellige arbejdsgrupper.
Selv om det blev sagt, at redaktionsgruppen til LAP-bladet er en lukket gruppe, meldte jeg mig alligevel.
Det skal dog siges, at jeg talte med 3 af de 5 nuværende medlemmer, om de ville støtte mit kandidatur, hvis jeg meldte mig til gruppen. Dette fik jeg en positiv tilbagemelding på fra alle 3. Ingen lovede mig noget om resultatet men gav blot tilsagn om at støtte mit kandidatur, når spørgsmålet skulle drøftes. Der er 2 ting jeg undrer mig over:
1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede.
2. Jeg har ikke fået noget direkte svar vedr. medlemskab af redaktionsgruppen.
Jeg vil gerne uddybe de 2 punkter yderligere.
Vedr. 1. Så vidt jeg ved, har landsmødet ikke besluttet, at nogle grupper skulle være lukkede. I LAP er det et af grundprincipperne at have så flad en organisation som muligt, ligesom vi har et udbredt medlemsdemokrati.
Det strider imod disse principper, at en arbejdsgrupp er lukket. I ”Retningslinjer for arbejdsgrupper i LAP” er lukkede arbejdsgrupper ikke nævnt.Det er derfor min opfattelse, at man ikke kan lukke en gruppe generelt.
Man kan selvfølgelig stille visse krav til medlemmerne af en gruppe, hvis arbejdet kræver særlige kompetencer. I dette tilfælde, at man kan læse og skrive på et fornuftigt niveau.
Vedr. 2. Jeg har ikke fået noget direkte svar vedr. medlemskab af redaktionsgruppen.
Som sagt har jeg ikke fået noget direkte svar på min henvendelse, hvilket jeg mener, at proceduren omkring arbejdsgrupper kræver. Desuden er det almindelig høflighed. Da jeg i anden forbindelse talte med Steen Moestrup, spurgte jeg om spørgsmålet havde været oppe i landsledelsen, og om man var kommet til et resultat. Dette fik Steen til at spørge i en mail til arbejdsgruppen. På denne mailkorrespondance har jeg været anført (CC). Til min undren benægter den ene af de 3, jeg talte med på landsmødet, at kende noget til sagen. De 2 andre er gået i flyverskjul. Det var ikke helt det, jeg opfattede som at støtte mit kandidatur. Nu er jeg så lidt klogere på hvordan forretningsgangene (ikke) fungerer i LAP.
Redaktionsgruppens svar:
07-09-2018
”Kære Mikhael.
Jeg har fået til opgave at fortælle dig om hvordan redaktionsgruppen fungerer mht. optagelse af nye medlemmer.
Det er sådan at redaktionen ikke pt. har brug for flere medlemmer. Da vi ekskluderede Thomsen, blev der plads til Nils Holmquist som både leverer art. og fotografier samt interviews. Beslutningen om at det er en lukket gruppe har vi selv truffet og nu kørt med i 3-4 år. Vi er fem flittige skrivere der skal levere 4 medlemsblade årligt. Det har vi gjort og vil gøre fortsat.
Vi to har talt sammen til Mettes 10 års reception i Odense og her spurgte du mig om, hvordan du kom ind i red. Det forklarede jeg dig.
At du på dette års landsmøde skulle have fået lovning på at komme ind i redaktionen, er der ingen af os fem (Krog, Hanne, Tom, Nils og Inger-Liss) der kan genkende. Vi har set at Steen har været positiv indstillet overfor den tanke, men problemet er blot at han ingen kompetence har til at love dig noget som Redaktionsgruppen selv bestemmer.
Du er stadig velkommen til at skrive indlæg, men den historie du mener at vi skulle bringe om det skete, er vi enige om ikke at bringe. Det er internt mellem redaktionen og dig.
Dit indlæg ”Jeg kan ikke lade være med at engagere mig” har vi selvfølgelig taget ind.
Vi beklager at der pga. af udenforståendes indblanding i redaktionens arbejde er opstået disse problemer.
Vi håber med denne forklaring, at du nu forstår hvordan vores Redaktion fungerer.
De bedste hilsner
På vegne af LAP- Redaktionen
Inger-Liss.”
Efter drøftelsen af forslagene sættes også dette forslag til afstemning. Det gentages, at hvis LL nedsætter for eksempel en redaktionsgruppe under LL, så gælder en regel om åbne grupper ikke.
Dirigent Allan Ohms opsummerer forslaget og dets konsekvenser. Ændringen gælder ikke grupper, der er nedsat af Landsledelsen.
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et klart flertal.

6. Vedtagelse af handlingsprogram

På baggrund af det forslag, der blev forelagt for landsmøde tidligere på dagen og kommentarerne hertil, fremlægger redaktionsgruppen sit endelige forslag til handlingsprogram for LAP 2019 – 2020:

Handlingsprogram for LAP 2019 – 2020

I det kommende år vil vi i LAP især arbejde med:

– Vendepunkter. Arbejde for at vendepunktkurser bliver landsdækkende og udbydes til alle, derfor skal der arbejdes på at uddanne instruktører i hele lande.

– Landsdækkende synlighed af problemer/problemstillinger ved afholdelse af LAP debatarrangementer. Debatforum generelt f.eks. efter emner om psykiatri, alternative behandlinger, terapi, retspsykiatri mm.

– Besøgsvenner ved indlæggelse.

– ”Refugier”: etablering af blivende refugier.

– Økobosteder i psykiatrien. Se på muligheder i bæredygtige økosamfund hvor det hele menneske bliver integreret i samfundet.

– Psykosociale og psykiatrisk havarikommission. Er tænkt at være et undersøgelseshold, der får klarhed over, hvad der får et menneske til at reagere udadvendt med utilsigtede hændelser og om, hvor en kilde til reaktionen kan være eksisterende forhold, eks. i lovgivningen.

– Kikke på udenlandske modeller for alternativer til psykiatrien i f.eks. Norge, Finland, USA, England.

– Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at instanser ikke både varetager økonomien og bevilling til pension, behandling, terapi m.v.

Forslaget sættes til afstemning og vedtages med stort flertal.

Handlingsprogrammet lægges på hjemmesiden, og der lægges tillige en henvisning til de arbejdsgrupper, som specifikt arbejder med punkter i handlingsprogrammet. Opfølgning på dette handlingsprogram skal indgå i landsledelsens beretning for 2020/21.

7. Valg af landsledelse

Der var i alt 15 kandidater der stillede op til landsledelsen, hvor der skulle besættes 9 ledige pladser.
Kandidater præsenterede sig kort overfor forsamlingen, og fortæller om, hvad der særligt optager dem. De besvarer efterfølgende uddybende spørgsmål fra landsmødets deltagere. Dirigent Allan Ohms fortæller, at man godt kan stille op in absentia, hvilket i år er tilfældet for Grethe Kristine Nørgaard. Stemmerne fordelte sig således:

Navn og placering By Antal stemmer
Steen Moestrup , valgt til landsledelsen Hillerød 74
Lars Kristensen , valgt til landsledelsen Vester Skerninge 69
Lene Kristiansen , valgt til landsledelsen København N 64
Bettina Kræmer Mærsk , valgt til landsledelsen Fredericia 58
Inger-Liss Christoffersen , valgt til landsledelsen Smørum 48
Katrine Wiedersoe , valgt til landsledelsen Valby 48
Clarissa Emiria Sørensen , valgt til landsledelsen * Rødovre 46
Jens Rasmussen , valgt til landsledelsen * Nysted 46
Grethe Kristine Nørgaard , valgt til landsledelsen Silkeborg 44
Anne Marie Rafferty , 1. suppleant * København SV 43
Michael K. Andersen , 2. suppleant * Roskilde 43
Nils Holmquist Andersen , 3. suppleant Hovedstaden 38
Lenette Rasmussen , 4. suppleant Middelfart 33
Tomas K. Bach , 5. suppleant Ryslinge 32
Benjamin Pedersen , 6. suppleant Hovedstaden 24

Afgivne antal gyldige stemmer:102.
* Ved stemmelighed foretages valg ved lodtrækning. Lodtrækningsresultat: Anne Marie Rafferty er valgt som 1. suppleant og Michael K. Andersen er 2. suppleant. Ligeledes ved lodtrækning er prioriteret: Clarissa Emiria Sørensen før Jens Rasmussen.

8. Fastsættelse af kontingent for 2019

Landsledelsen har fremsat forslag om at opretholde sidste års kontingentsatser og -fordeling:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere.
Kontanthjælpsmodtagere/hjemløse: kr. 50,-.
Fordeling: 40 % til lokalforening; 35 % til regionsforening og 25 % til landsforening.
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-
Forslaget sættes til afstemning og vedtages med et overvældende flertal.

9. Godkendelse af Budget 2020

Der foreligger et skriftligt forslag til budget. Kassér Steen Moestrup præsenterer forslaget til budget 2020. Der er budgetteret med et underskud på kr. 212.000 i 2020. Steen oplyser, at det vedtagne forslag nr. 0 og dertilhørende udgifter betyder, at det samlede underskud i 2020 øges med kr. 80.000 fra kr. -212.000 til i alt kr. – 292.000 i 2020.
Forslaget sættes til afstemning og godkendes af et overvældende flertal.

10. Valg af revisor

Landsledelsens forslag om Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ekstern revisor bliver godkendt enstemmigt.
Valget af revisor er vedtaget.
Intern revisor: Nuværende intern revisor Jan Stig Andersen stiller op til intern kritisk revisor.
Cornelius Christiansen stiller tillige op.
Jan Stig Andersen og Cornelius Christiansen vælges til kritisk interne revisorer.

11. Evt.

Lokalkonsulent Arne Jensen fortæller om arbejdet med en ny lokalforening i Lolland, og takker Clarissa for hendes bidrag til dette arbejde. Lars Kristensen spørger, om det kunne være interessant med et valgmøde i forbindelse med Folketingsvalget.
Hanne Wiingaard takker som afslutning dirigenterne, LAP’s ansatte og stemmetællerne for deres indsats.

LAP-priser uddelt

På årets landsmøde i LAP blev der traditionen tro uddelt tre LAP priser.

Den interne pris gik til Lone Toustrup for hendes omfattende arbejde i LAP, og navnlig som tak for Lones store arbejde med sommerlejrene i LAP.

LAP´s ærespris gik til Karl Bach Jensen som tak for Karls store bidrag til foreningens grundlæggelse, og som tak for Karls omfattende politiske arbejde for LAP.

Årets eksterne LAP pris gik til forfatterinden Karen Fastrup for hendes, i bogen Hungerhjerte, præcise beskrivelse af egne oplevelser i psykiatrien og af forholdene i den moderne danske psykiatri.