SURVIVE – lad de døde gavne de levende

Denne rapport omhandler projektet SURVIVE – lad de døde gavne de levende, som bl.a. er finansieret af satspuljen (7-604-10-11-5-KAD). SURVIVE er et tværfagligt Dansk Nationalt obduktionsbaseret studie med det overordnede formål at forebygge dødsfald i psykiatrien. Netop ved en obduktion er det muligt at bestemme dødsårsagen samt de mekanismer, der førte til døden. Fokus i SURVIVE har været på livsstil og medicinering, og der er blevet udviklet metoder til at stille eksakte dødsårsagsdiagnoser ved obduktion.

Læs rapporten her

Referat af LL møde lørdag den 31. august 2019

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Henrik K. Hansen, Katrine Wiedersøe, Clarissa Emiria Sørensen, Jens Rasmussen, Lars Kristensen, Lene Kristiansen og Steen Moestrup.
Afbud/fraværende: Michael Krogh Andersen (suppleant), Anne-Marie Rafferty (suppleant), Grethe Kristine Nørgaard, Inger-Liss Christoffersen, Tom Jul Pedersen og Michael P. Krog.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen

Forslag til dagsorden:

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen Moestrup til ordstyrer. Jakob B. Petersen vælges til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes et til 9 vedr. bosted. Oprindelig pkt. 9: Medlemskort mv. v/Inger-Liss Christoffersen udsættes til LL – møde i september.

4. Godkendelses af referat fra møde den 28 – 29. juni 2019.

Pkt. 5 gøres til lukket punkt, og fjernes fra dagsorden. Navne rettes til.

5. Orientering fra

a) FU
– Der er indsendt breve til de nye ministre. Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har svaret og vil gerne mødes med LAP den 24. september.
– Status på Ipad og nøgler. Der indsamles Ipad og nøgler forskellige steder.
Sekretariatet sender en kvittering til Michael K. Andersen til brug for afhentning af nøgle.
Lene og Henrik vil gerne skrives op til Ipad. Henrik spørger om der kan indkøbes tablet.
FU skal overveje, om der kan findes en løsning mht. Ipad til LL.

b) LL
Hanne W: Peernetværket har søgt penge og de har fået en 1,5 millioner til Peernetværk fra Sundhedsstyrelsen. Projektet Bedre inddragelse af mennesker med psykiske lidelser har modtaget kr. 11,7 millioner til et forskningsprojekt til forskning i Peerarbejde. Peerpartnerskabet omfatter SIND og Det Sociale Netværk. Peernetværket er ikke med i dette projekt.

LAP håber på et samarbejde mellem Peerpartnerskabet og Peernetværket. Hanne W. fortæller, at der kommer aktiviteter i Peernetværket oktober og november. Der arbejdes blandt andet på et Peer landstræf i Vejle.

Steen: Udsatterådet har arbejdet med sprogpolitik, og der er udarbejdet et papir på 5 sider. Der foreligger også en årsrapport fra Udsatterådet*. *Der bestilles årsrapporter til LL fra Udsatterådet. På Psykiatritopmødet har Steen Moestrup, Helle Seidenfaden og Lene Kristiansen en workshop om at møde borgeren i øjenhøjde. Det er i den store sal med op til 300 deltagere. Hanne W. nævner, at der er dårlige adgangsforhold til Psykiatri Topmødet, da det ligger i Imperial Bio. LL er enige om, at Psykiatri Topmødet kan være oplagt en hvervemulighed for LAP.

Lene har været til møde i Region Hovedstaden udsatteråd. Der skal laves en konference og psykiatriplanen er kommet i høring. Lene har været til møde om en ny undersøgelse af fællesskabsfølelsen blandt danskerne. Undersøgelsen er lavet af Lars Benjaminsen fra VIVE.

Lars K. fortæller om, at han har været til afdelingsmøde i lejerforeningen AB.
Lars har foreslået et åbent møde for beboerne i området, og det kan evt. give nogle flere LAP medlemmer. Lars K. har også været til møde i det dannende fællesskab. I det dannende fællesskab bor beboerne spredt i forskellige boliger, og mødes til fælles spisning. Lars vender tilbage på et senere tidspunkt med mere information fra projektet. Niels Mathiesen fra Institut for menneskerettigheder ringede til Lars vedr. cases omkring de lange straffe til psykiske syge.

Henrik fortæller om LAP´s deltagelse i et projekt hos Socialstyrelsen. LAP er tilmeldt 4 forskellige dialogforum i projektet, som har fokus på et tiltrængt løft i socialpsykiatrien. Helle Sibbersen er også tilmeldt. Der er plads til en deltager mere.

Hanne W.: Muligvis for vi en plads i forsøget med psykiatriske udrykningshold. Psykiatriske udrykningshold omfatter en psykiatrisygeplejerske der rykker ud sammen med politiet.

6. LAP – hvervekampagne i samspil med ekstern konsulent

Der er møde i den kommende uge og det bliver tirsdag kl.16.00. Hanne Kamp Nielsen har vist interesse og inviteres.

7. Arbejdsgrupper

Bisidder: Henrik og Tom arbejder videre med bisidderarbejdet. Henrik nævner, at Bisidderkurset er blevet rykket til et senere tidspunkt.
Folkemøde: Sættes på møde i september.
Kystlejr. Lene spørger om en deltager kan komme med en artikel til bladet til det næste blad.
Sommerlejr. Bettina: Der har været et par småproblemer på sommerlejren, men de er blevet løst. Bettina vil gerne skrive om sommerlejren til bladet.
Trivselsgruppen. Clarissa fortæller om møde i trivselsgruppen. Der er tale om en proces, og materialerne fra Jon kunne de ikke tyde, da de ikke har været med til LL – møderne. Tom var ikke med til trivselsgruppens første møde. Der indkaldes til et næste møde. Henrik fortæller, at han skal bruge nogle gode beretninger fra sommerlejr, kystlejr til hvervekampagne for LAP.
Vendepunktskurser
Gruppen vedr. Vendepunktskurser godkendes med følgende betingelser: Møder i gruppen skal afholdes i Odense, så det bliver mere bredt og der skal foreligge referater fra møder. Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg af LL ved eventuelle ansættelser. Der skal være minimum 3 deltagere på kurserne. Tovholder i Vendepunktsgruppen skal være en tidligere vendepunktsinstruktør og kursist. Lene er LL repræsentant i gruppen.

8. Handlingsprogram – opfølgning og det videre arbejde

Økobosteder i psykiatrien og “Det dannende fællesskab” i Esbjerg v/Lars Kristensen.
Punktet udgår da Lars har fortalt om det dannende fællesskab under pkt. 5.

9. Dødsfald på bosted i Odense.

Steen fortæller, at der har været et dødsfald på et bosted i Odense. Der er behandlet med Leponex og personalet burde været opmærksom på det, og gjort lægen opmærksom på det. Der er fyret 3 medarbejdere. Dødsfaldet er en sag helt tilbage fra maj.

LAP tager sagen med på mødet med Socialministeren den 24. september. I andre kommuner skal der bankes på døren hver dag, for at sikre at beboerne er i live. Lene foreslår LAP skriver til Socialudvalget i Odense. Steen spørger om LAP kan skrive til Sundhedsministeren, og høre om han er opmærksom på det lægelige ansvar og henstille til, at kriterierne for brugen af Leponex skærpes.

Henrik fortæller, at det der skal drøftes i projektet i Socialstyrelsen netop er tilsynet på bosteder. Lars K. fra LAP tager sagen op i dialogforum for Psykiatrien i Region Syddanmark.
FU får opgaven med at udarbejde breve, forberede møde med minister mv.

10. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt. Steen orienterer om de to bilag.
Budget 2020 vedtaget på Landsmødet er med i oversigten. Katrine fortæller, at den planlagte konference udsættes. Henrik foreslår et oplæg fra Jim Toft vedr. bevægelse og psyke. Der planlægges et medlemstræf. Budgetoversigten godkendes med et underskud på kr. – 210.463 i indeværende år.

b. Info-Media
Katrine indhenter tilbud på elektronisk medieadgang til dette LL-møde.
Punktet udsættes til næste møde.

11. Repræsentation af LAP. Arbejdsdeling i LL – orientering om status. LL medlemmer skriver til lap@lap.dk med egne informationer om repræsentation mellem LL – møder.

– Henrik indgår i gruppe vedr. nedbringelse af tvang i psykiatrien i Sundhedsstyrelsen. Måske skal der være en suppleant.
– Psykiatrinetværket ved Hanne S. slettes – den står to gange. (Rettelse: Hanne W. erstatter Hanne S. i Psykiatrialliancen) Lene vælges som suppleant til Psykiatrinetværket.
– Lene havde meldt sig til Frivilligrådet. Hun skriver selv til dem.
– Rettelse: Det er VISO og ikke Socialstyrelsen.
– Det hedder Det Dannende Fællesskab.
– Arbejdsgruppe vedr. tvang, Henrik
– Styregruppe for brugernes Bazar. Steen M., Henrik K. Hansen og Clarissa indgår.
– Ved Rådet for Socialt udsatte tilføjes: personligt udpeget.
– Peernetværket?
– KL
– Lene skriver til Frivilligrådet og melder tilbage.
– Danske Regioner: Jakob følger op.
– Gennembrudsprojekt vedr. tvang slettes og KAB slettes

12. Næste møde i landsledelsen i 2019:

Lørdag den 28. september.

13. Punkter til næste møde

– Landsmødeforberedelse 2020. Landsmødet er 17-18 april 2020
– Handlingsprogram og dertilhørende politisk arbejde
– Nedsættelse af ny folkemøde gruppe. Der vedlægges bilag for kriterier for deltagelse på Folkemødet.
– Trivselsgruppen
– InfoMedia: Katrine forbereder oplæg.
– LL-møder i 2020
– Medlemskort tages på næste gang.
– Handlingsprogrammet
– Clarrissa vil fortælle fra den konference hun skal på, på tirsdag i den kommende uge.

14. Evt.

– Hjemmeside – opfølgning
– Bettina foreslår bandet Be Sharp med Steve Cameron til landsmødet 2020. Det undersøges hvad de koster.
– Clarissa foreslår bandet Gasoline, og hun undersøger selv hvad de koster.
– Steen var på Grønland og læste en spændende artikel om alkoholbehandling i den lokale avis. Det virker ikke så godt med kun professionelle i alkoholbehandling, det virker bedre med bruger til bruger, og det er tankevækkende.
Det spørges til, om der kan sendes en mail ud om, hvad der er sket siden sidst, som erstatning for orienteringspunktet fra LL.

15. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke

Forretningsudvalget i LAP

Forretningsudvalget i LAP Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Lars Kristensen sammen med Social- og Indenrigsminister Astrid Krag

LAP til møde hos ny Social – og Indenrigsminister

Til: Social- og Indenrigsminister Astrid Krag

Dato: 22.08.2019

Kære Social- og Indenrigsminister Astrid Krag,

Velkommen til!

Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP vil gerne ønske dig tillykke med din udnævnelse som minister for både kommuner og de ældre, udsatte og borgere med sociale udfordringer.

Vi har i den anledning nogle ønsker til det løft, vi som psykiatribrugere oplever er tiltrængt for psykiatrien i Danmark, og som du, som ny minister kan medvirke til at realisere:

– Vi håber du vil være i stand til at forebygge kassetænkning mellem regioner og kommuner. Eller i det mindste reducere de negative følgevirkninger, som i dag forekommer. Hvor borgerne enten ikke får det optimale tilbud eller bliver kastebold mellem to myndigheder.

– At afløseren for satspulje midlerne bliver gjort nemmere tilgængelige og med minimalt bureaukrati, og at det samtidig lykkedes at afskaffe nogle af de bureaukratiske udfordringer, som mange mindre og mellemstore foreninger slås med i forhold til myndigheder og bevillingsgivere.

– At der udarbejdes en oversigt/et katalog over beboernes vurdering af bostederne – et kvalitetsminimumskrav til bosteder for psykisk sårbare. Og at bostederne i det hele taget i højere grad baseres på beboernes ønsker, end ønskerne fra medarbejdere og myndigheder.

– Flere akut tilbud. Half-Way Houses efter udskrivning fra psykiatriske afdelinger. Half Way Houses kan have form af refugier. Vi har i LAP i 6 år afprøvet et decemberrefugie og ønsker nu at udvide tilbuddet, således at vi på sigt opnår at have et tilbud i hver region, og på helårsbasis.

– Vi ønsker at du tjekker op på at de lovpligtige tilbud, som kommunerne skal have, reelt er til stede med gældende normeringer. Det vil sige en sikring af, at borgerne får relevante og lovgivningspligtige ydelser og tilbud.

– Vi ønsker, at der sættes flere øremærkede midler af til kommunale socialpsykiatriske tilbud. Afskaf gensidig forsørgerpligt for samboende/gifte førtidspensionister og folkepensionister.

– Vi ønsker, at der arbejdes med nogle modeller, der gør det muligt for folk på offentlige ydelser at flytte sammen uden, at der derved mistes større dele af indtægterne. Tillige ønsker vi, at der arbejdes med mulighederne for etablering af mindre bofællesskaber. Det kunne tillige overvejes, at se på muligheder for at ældre i store boliger på særlige vilkår kan udleje til udsatte, og dermed støtte dem med tag over hovedet og samtidig være en social støtte.

Skulle du være interesseret i at få en videre snak med os – om ovennævnte ønsker – er du meget velkommen til at kontakte os. Vi vil meget gerne være behjælpelig med at få sat ovennævnte initiativer i sving!

Med venlig hilsen
På vegne af LAP´s Landsledelse
Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Steen Moestrup
Forretningsudvalget

Kontaktoplysninger:
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP.
Store Glasvej 49
5000 Odense C
Tlf.: 66 19 45 11
E-post: lap@lap.dk
www.lap.dk


 

Kære Hanne Wiingaard, Lars Kristensen og Steen Moestrup

Jeg skal på vegne af social- og indenrigsminister Astrid Krag takke for mailen af 22. august 2019 med anmodning om et møde med ministeren.

Ministeren vil gerne invitere jer til et hilse-på-møde på hendes kontor i Holmens Kanal 22, København K, tirsdag den 24. september 2019 kl. 13.00-13.30. Hvordan passer det ind i jeres kalendere?

Jeg ser frem til at høre fra jer.

På forhånd tak.

Med venlig hilsen
Sekretær for ministeren
Social- og Indenrigsministeriet
Holmens Kanal 22
1060 København K

Syge må fremover afvise behandling uden konsekvenser for forsørgelse

Enigt Folketing: Syge må afvise behandling uden konsekvenser for forsørgelse

Sygemeldte borgere har ret til at afvise lægebehandling, de er utrygge ved, uden at det får konsekvenser for deres forsørgelse. Samtlige partier i Folketinget står bag lovforslaget.

Siden 2014 har der været en forsøgsordning på sygedagpengeområdet, der har givet borgere mulighed for at afvise lægebehandling, uden det får konsekvenser for deres forsørgelse. Alle partier i Folketinget har torsdag, 25. april 2019, vedtaget et lovforslag, der gør forsøgsordningen permanent.

De nye regler betyder, at en sygemeldt borger kan sige nej til lægebehandlinger, som fx en elektrochok-behandling eller antidepressiv medicin, uden at det påvirker retten til sygedagpenge, ressourceforløbsydelse eller kommunens vurdering af, om borgeren kan få bevilget fleksjob eller førtidspension.

Det er gratis
Samtidig skal kommunen ikke længere inddrage sundhedskoordinatoren, når en borger afviser lægebehandling. En høring i 13 kommuner har vist, at sundhedskoordinatoren kun i begrænset omfang har peget på alternativ behandling, som var formålet med at involvere sundhedskoordinatoren.

(Tidl.) Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen udtalte i denne forbindelse:
– Det er min klare opfattelse, at langt de fleste borgere i god ro og orden finder en løsning sammen med deres sagsbehandler og læge, de er helt trygge ved. Nu sikrer vi, at ingen skal føle sig presset til at tage imod lægebehandling. Vi har tidligere set eksempler, hvor sygemeldte har følt sig tvunget til fx at tage antidepressiv medicin i frygt for at miste deres forsørgelsesgrundlag. Med de nye regler behøver sygemeldte borgere ikke at være bange for at miste deres forsørgelse, hvis de siger nej til lægebehandling. Det er et vigtigt princip.

De nye regler er trådt i kraft 1. juli 2019.

Referat af LL møde lørdag den 28.-29. juni 2019

LL møde d. 28 – 29 juni 2019, Hotel Sinatur, Nyborg

Fremmødte: Lene Kristensen, Tom Jul Pedersen, Michael P. Krog, Grethe Kristine Nørgaard, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Lars Kristensen, Michael Krog Andersen, Clarissa Sørensen, Steen Moestrup, Jens Rasmussen og Inger Liss Christoffersen.
Afbud: Jakob Brixtofte og Katrine Wiedersøe
Fraværende: Katrine Wiedersøe og Anne Marie Rafferty.

1) Valg af ordstyrer og referent.

Hanne Wiingaard valgt som ordstyrer. Henrik Kromann Hansen blev valgt som referent.

2) Vejrmelding. Refereres ikke.

3) Godkendelse af dagsorden:

Punktet ’Valg til FU’ fremskyndet til fredag i stedet for lørdag. Da det afgående medlem af samme personlige grunde forventer, at være nødt til at forlade mødet inden vi går igang lørdag. Valg af nyt FU medlem indsættes som dagsordenens punkt 6) Resten af dagsordenen skubbes én plads.

4) Godkendelse af referat fra møde d. 25. maj 2019.

Der mangler lidt overblik, da sekretariatet desværre er hårdt ramt af sygdom.
Tilføjelse til punktet daværende punkt 8 om arbejdsgrupper: Gruppe 18, Arbejdsgruppe om væresteder.
Referatet derudover godkendt.

5) Lukket punkt

6) Valg af FU: Bettina Kræmer Mærsk forlader FU og Steen Moestrup er valgt.

7) Orientering fra

a) FU: LAP Repræsentation i Danske Regioner: her har vi fået svar. KL og Patientsikkerhedsstyrelsen og IBIS har vi ikke hørt fra. Lene Kristensen Indgår fremover i Frivilligrådet, hvor Jørn B. hidtil har gået til møder.
Hjemmeside: Sagen går sin langsomme gang og FU har måske det rette tilbud på LAP ́s hjemmeside

b) LL Psykiatritopmøde v/status. Steen vil gerne holde workshop: Øvelser om hele samtaler imellem f.eks. bruger og behandler, i øjenhøjde.
Steen har artikel i “psykiatrisk sygepleje” om det samme.

Mette Juhl og Tom Jul bidrager til Psykiatriwalk i Risskov. Der er flyttet rundt på psykiatrien og Overtaci museet ligger på Journalisthøjskolen. Walken går derfra til Risskov, som er en byggeplads.

Hanne Wiingaard fortæller om psykiatrinetværket – der har forsøgt at samle et brev til den nye regering, som dog ikke blev til noget.

Michael Krog bemærker, at der er lige lovlig mange organisationer, der har sendt erklæringer fra “HELE Psykiatrien”, hvorunder LAP ikke er med. Det vil sige, vi ser lidt for ligegyldige ud i verdensbilledet.

Steen har haft et godt folkemøde, hvor der har været plejet mange nyttige kontakter.
Men Steen føler, at kystlejrgruppen er alvorligt amputeret, da halvdelen af gruppen er udvandret.
Dog er gruppen nu, efter at man har skullet specificere gruppens formål og nyttevirkning for brugerne, pludseligt blevet meget vigtigere og mere relevant end nogensinde.
Det er her, man kan lære noget der minder lidt om at deles om husholdning med nogen og få nogle snakke.
Michael Krogh Andersen ville gerne have været med, men kom det ikke. Det kan nås til næste år, hvis man rækker hånden op i september.

c) Udviklingskonsulent – fraværende pga. sygdom.

8) Vedr. Nøgler og IPAD retur til Sekretariatet.

Sagen er i hænderne på FU.

9) Den nye Regering

Lene Kristensen har kigget på forståelsesgrundlaget og ser lyst på mulighederne for vores målgruppe.

Der lægges op til flere varme hænder, der tager sig af børn.
Mht. ydelser, indføres der tilskud til de, der er for hårdt ramte af Kontanthjælpsloft. Der nedsættes en ydelseskommission, der skal se på forbedringer og tilretninger af ydelsessystemet.
Hanne Wiingaard er glad for Pernille Rosenkrantz-Theil og mener, der er gode kompetencer.
Hvad der mangler i det fine hensigtserklæringspapir er mere specifikt hvor de mange læger og sygeplejersker skal komme fra.
Der ytres ønsker fra LL om, at vi skal have bedre tænder på dagsordenen igen.
Hvem kommer mon med et udspil? Vi snakker socialt udsatte og boliger Ghettopakke osv. Priser for kollektiv transport er for høje øst for Storebælt.
Det nye forretningsudvalg hermed inspireret til hvad man bør skrive til de nye ministre.
Michael P. Krog. går i gang med at forberede / tilrettelægge nogle interviews med de nye ministre.

10) Infomedia priser. Der er betalt lige lovlig meget. Det vil sige gamle priser. Der er senere meddelt prisstigninger. Katrine indhenter tilbud på elektronisk medieadgang til næste LL-Møde
Punktet udsættes til næste møde.

11) Forslag fra Tom Jul

Der ønskes anderledes Referater, mere hen ad beslutningsreferat, som også Forretningsordenen antyder og kan tilpasses til at dette sker.
Der ønskes mere fokus på konfliktforebyggelse og konflikthåndtering.
Trivselsudvalg nedsat: Lars, Tom og Clarissa
Trivselsudvalget arbejder med det, vi lærte af Center for Konfliktforebyggelse og kommer med anbefalinger til Lands Ledelsen.
Redaktionsgruppen laver LAP bladet og de, der ønsker andet indhold, anden kurs eller lignende, skriver til Redaktionsgruppen.
Jon gav os det råd, når vi som Lands Ledelse en sjælden gang har tid til at gå til bunds med hvad vi vil som forening, hvad vi vil med Psykiatrien og hvordan vi kommer ud over stepperne, bliver synlige og skaffer os indflydelse, som skal bruges til at forbedre brugernes vilkår.
Det er vi enige om.

12) Arbejdsgrupper: Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper

– Blivende Refugie: Der rumles om at nedlægge gruppen. Udsat til næste gang.

– Kystlejr: Gruppens formål er modtaget og vedtaget.

– Inspirationsgruppen: Der afventes mail om hvor vidt gruppen eksisterer endnu.

– Gruppe vedrørende netværk imellem LAP Lokalafdelinger: Vi har afholdt første møde d. 19. juni, som indkaldt af Arne Jensen, men LAP LL repræsentant Steen Moestrup lader til ikke at have fået indkaldelsen. Der må strammes op eller gruppen må lukke.

– Systemramte forældre: Gruppen er nedlagt.

13. Medlemstræf på Sjælland

a) Genopstart af LAP Roskilde.
Hanne Wiingaard, Steen Moestrup og Jens Rasmussen tager sig af sagen.

14) Arbejdsgrupper

-Bisidderstyregruppen: Undertegnede referent har svært ved at redegøre for hvorfor han er bagud med arbejdet, samtidigt med at skulle referere. Går videre med opgaverne straks efter, at nærværende referat er sendt som kladde til Forretningsudvalget.

-Kystlejrgruppen. Der arbejdes videre med seks, måske tre medlemmer af gruppen. Steen holder møde med gruppen og finder ud af hvad de vil.

Sommerlejrgruppe: Der holdes møder og 27 betalende deltagere har meldt sig.

-Folkemødegruppe: Det var overordnet godt. Højdepunkterne var bl.a. en debat hvor bl.a. Anoreksigne og da teltet blev sunget åbent af Rebellens Kor.
Teltet var meget besøgt og Lars cykel kom vidt omkring som reklamesøjle – , dog først efter en tur til cykolog.
Tovholderen sad alt for alene med for store dele af arrangementet og med store personlige udfordringer, samtidigt med at der blev ekstra logistiske problemer. LAP Bladet har stort set ikke hørt fra deltagerne.
Der opfordres til at folk kan Forretningsordenen, og kender ordningen med at arbejdsgrupperne har et samlet beløb til rådighed, og selv kan disponere over småbeløb.

15) Handlingsprogram LAP 2019 – 2020

* Vendepunkter

* Der arbejdes for at vendepunkter bliver landsdækkende og udbydes til alle og der uddannes instruktører

* Landsdækkende synlighed – samarbejde med bl.a. eksterne konsulent – henvist til punkt 20) om markedsføring.

* Besøgsvenner ved indlæggelse. Det tilstræbes at nogen aflægger nyligt indlagte personer uden eget netværk et besøg eller evt. flere.
Skal der samarbejdes f.eks. med foreningen “Håb i psykiatrien”? Steen har begået en artikel i (Psykiatrisk Sygepleje) som er rundsendt – artiklen på siden efter, er fra Håb i psykiatrien og omhandler lignende.
Der diskuteres samarbejde med Røde Kors Besøgsvenner. Lars, Steen, Hanne og Lene sætter sig sammen om det.

* “Refugier”: Der ønskes etablering af blivende Refugier i hele landet, som måske skal hedde noget andet.
Refugier har stået på i 18-20 år. Det nuværende Refugium er i tre uger i december. Der ligger et gavebrev på kr. 1. mio. til formålet. Der står kr. 60.000 på kontoen for Refugier, og der er afsat yderligere kr. 200.000,00 i LAP’s budget. Der søges samarbejde med SUS (forening der arbejde med lignende).
Det hidtidige sted for december refugiet er ved at blive solgt. Dvs., det vides ikke om vi overhovedet har lokaler til formålet til næste år.

Økobosteder i psykiatrien. Lars Kristensen ved præcist hvad det handler om og er kontaktmand på “Det bærende fællesskab” i Esbjerg. Dvs. vi ved, hvad der er galt med den måde, borgerne bliver “anbragt” i bofællesskaber på nuværende tidspunkt.

Psykosocial og psykiatrisk havarikommission. Lars Kristensen styrer indsatsen.

Kikke på udenlandske modeller for alternativer til Psykiatrien i f.eks. Norge, Finland, USA og England.
Steen vil gerne finde frem til de rette overvejelser om hvad vi gør. Hanne påpeger, at LAP ikke må arbejde internationalt for de midler vi har.
Påvirke politikerne til ændring af lovgivningen, således at instanser ikke både varetager økonomien og bevilling til pension, behandling, terapi m.v. Vi prøver at få kassetænkningen ud af forvaltningen. Vi er i gang her fra mødet med at sammensætte breve til de nye ministre i Mette Frederiksen Regeringen
Der skrives separate breve til 1) Social- og Indenrigsminister Astrid Krag, 2) Sundheds- og Ældreminister Magnus Heunicke, 3) Børne- og Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, 4) Boligminister Kaare Dybvad, 5) Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard 6) Transportminister Benny Engelbrecht og Statsminister Mette Frederiksen.

16) Økonomi

a) Regnskabsoversigt pr. 31.05.2019 (bilag 16a)
Steen forklarer regnskabet og tilbyder at uddybe, til de, der har spørgsmål.

b) Vedr. Tips- og Lotto (ULFRI) (bilag 16b)

17) Medlemskort v/Inger-Liss Christoffersen.

Inger Liss ønsker at oprette en arbejdsgruppe, der arbejder hen imod at fremstille et LAP – Medlemskort.
Dette er allerede vedtaget på et landsmøde for 8 år siden. Det er ikke vedtaget og heller ikke nedstemt (af LL). Punktet udsættes til næste gang.

18) Recovery uddannelsen skal sættes på v/Tom

Der mangler bilag og motivation for forslaget. Sagen anses for forældet. Punktet udgår

19) Grænserne mellem behandling og Socialpsykiatri ved at blive udvisket. V/ Lene. Punktet udgår ifølge forslagsstiller.

20) Markedsføringskonsulent v. Henrik og Michael P. Krog.

21) Valg til FU. Bettina har trukket sig – en ny skal findes. Punktet blev flyttet og behandlet igår fredag, Steen Moestrup er valgt.

22) Personale (Lukket punkt)

23) Evt. Der diskuteres lidt frem og tilbage om værdien ved vores deltagelse på folkemødet. Stemningen er, at vi ikke bruger urimeligt store penge, og at der helt tydeligt er en værdi af vores deltagelse, som er til fordel for Foreningen, og dermed til fordel for psykiatribrugerne.

Vi takker for god ro og orden og har hævet mødet.

Program for Brugernes Bazar

LAP høringssvar vedrørende ’Høring over vejledning om aktindsigt i patientjournaler og om videregivelse af helbredsoplysninger til afdødes nærmeste pårørende’

06. august 2019

Det ser her ud til at der virkelig gøres et forsøg på at tilrette vejledninger og regler så de værste huller i patienternes retssikkerhed og personlige oplysninger sikres, dog er der en enkelt detalje som LAP gerne så udførlig defineret.

En 3. person med fuldmagt bør IKKE omfatte offentlige ansatte eller institutioner da disse efter LAP’s holdning har en interessekonflikt mellem, hvad borgerens ønsker og behov er, versus hvilke krav der stilles fra deres arbejdsgiver, læs staten. 3. persons fuldmagt kan til gengæld sagtens varetages af mennesker ansat af borgeren selv, såsom advokater o.a.

De bedste hilsner
På vegne af LAP’s Landsledelse
LAP’s arbejdsgruppe for Presse og Lov.
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Ole Nielsen og Hanne Skou Kadziola

Går du rundt med en lille bisidder i maven?

HEJ VENNER OG VENINDER, SÅ ER DER NYE TIDER, OG EN NY BEGYNDELSE

Går du rundt med en lille bisidder i maven. Eller vil du gerne gå med som tryghedsperson. Hvis ja, så ring til Henrik Kromann, og meld dig som interesseret i at komme på bisidder kursus.

Hvad er en bisidder?

– En frivillig bisidder er en person, der bistår en borger i mødet med det offentlige. Det kan eksempelvis være i forbindelse med sygdom, arbejdsløshed, økonomiske forhold, vold, forældremyndighed og skilsmisser.

– Bisidderne kan for eksempel bistå psykisk sårbare i forbindelse med samtaler på kommunale jobcentre.

– Frivillige bisiddere sidder bi og hjælper en borger med at få orden i kaos, med at lytte, observere og præsentere de synspunkter og løsningsforslag, som er vigtige for vedkommende. En frivillig bisidder kan også hjælpe borgeren med at skrive et brev, udfylde et skema, bede om aktindsigt eller klage.

Arbejdet som bisidder

En frivillig bisidder arbejder ulønnet og er pålagt tavshedspligt. Den frivillige bisidder er ikke en legal repræsentant eller retlig stedfortræder der kan handle på borgerens vegne.

Bisidderen har ikke selvstændig adgang til sagens akter og har ikke ret til at få oplysninger fra myndighederne om sagen.

En bisidder er ikke en sagsbehandler, men det kan være en fordel, hvis bisidderen har et vist kendskab til den lovgivning, som regulerer det pågældende område, og den opgavefordeling, der er mellem offentlige myndigheder. Det kan også være en fordel, hvis den frivillige bisidder har indsigt i det handicap eller den sygdom, som borgeren eventuelt har.

For mange borgere er mødet med det offentlige en kompliceret oplevelse, ikke mindst når borgeren er i en presset situation. Kompleks lovgivning, stramme tidsfrister, krav om oplysninger og kontrol kan medvirke til, at borgerne oplever afmagt, frustration og usikkerhed om, at deres juridiske rettigheder tilgodeses.

Kontaktoplysninger:

Henrik K. Hansen
Telefon: 25 11 46 45
E-mail: hkh@lap.dk

Helle Sibbersen
E-mail: hellesibbe@gmail.com

LAP
Telefon: 66 19 45 11.
E-mail: Lap@lap.dk