Høringssvar til Lov om retssikkerhed

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar til Lov om retssikkerhed Vedr. nedsættelse af medlemmer af handicap-rådet, finder LAP det hensigtsmæssigt at det også sikres, at psykiatribruger repræsentation medtages i rådet. Internationalt er der ikke nogen skelnen mellem psykiatri- og handicapområdet i øvrigt, hvorimod psykiatribrugere ofte ikke har samme rettigheder lovgivningsmæssigt i Danmark. Vedr. […]

Høringssvar til Lov om social service – Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K JVI/j.nr. 601-75 § 5, stk. 4/5: I lovteksten står der, at kommunalbestyrelsen ”kan etablere tilbud omfattet af stk. 1- 3” . LAP frygter, at ordvalget ”kan” i stedet for ”skal” kan give en meget uensartet fordeling af tilbud i de forskellige kommuner. § 16. LAP mener, der bør […]

Høringssvar om ønsker til ændring af lovgivningen vedr. ligestilling og ikke-forskelsbehandling

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Lisa Ibenfeldt Schultz 11. april 2006 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – vil gerne pege på den mangelfulde inklusion af borgere med psykosociale handicap i dansk lovgivning vedr. ligestilling og ikke-forskelsbehandling af personer med handicap. Der kan ifølge internationale regler og anbefalinger ikke herske […]

Høring vedrørende forberedelse af revision af psykiatriloven

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3. sundhedskontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høring vedrørende forberedelse af revision af psykiatriloven Vi har i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – LAP – på foranledning af ministeriets brev af 3. juli 2003, drøftet hvilke temaer det efter vores opfattelse kunne være relevant at tage op til nærmere belysning og […]

Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sgf/J.nr. 649-1232 Høringssvar vedr. Lovforslag til ændring af lov om social service og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af krisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse.) Fra Landsforeningen Af Tidligere og Nuværende Psykiatribrugere (LAP) har vi følgende kommentarer: […]

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven 25.november 2005

Indenrigs- og sundhedsministeriet 3. sundhedskontor   Generelle kommentarer Det er LAP’s opfattelse, at den forud for lovrevisionen gennemførte psykiatrilovsundersøgelse hverken lever op til de hensigter med undersøgelsen, der i sin tid blev formuleret af Folketingets Retsudvalg og Justitsministeriet, eller til almindelige videnskabelige standarder for sådanne under-søgelser. Som det fremgik af vores høringssvar af 3.10.2003 vedrørende […]

Rambøll’s psykiatrilovsundersøgelse

Høringssvar 1. maj.2005 I vedrørende udkast til det udbudsmateriale, der har dannet baggrund for den aktuelle psykiatrilovsundersøgelse, gav vi udtryk for vores skepsis ved kun at fokusere på virkninger af lovændringerne fra 1998. Undersøgelsen burde have fulgt den oprindelige politiske intention, nemlig at undersøge virkninger af hele loven indbefattende bruger- og pårørendeerfaringer. Vi gjorde i […]

Høringssvar vedrørende udkast til udbudsmateriale for psykiatrilovsundersøgelse. 3. oktober 2003

Indenrigs- og sundhedsministeriet 3. sundhedskontor Slotsholmsgade 10 – 12 1216 København K   Vi hilser fra LAP’s side en kommende undersøgelse af psykiatrilovens virkninger velkommen, især da man i modsætning til psykiatrilovsundersøgelsen forud for sidste revision af loven denne gang vil inddrage patienter, pårørende og deres organisationer. Vi tager imidlertid skarpt afstand fra den tolkning […]

Psykiatriplanens høringssvar fra FAP Frederiksborg, FAP København-Frederiksberg samt repræsenterende FAP, tidligere Københavns amt

Nedenstående kursiv er klippet fra den Psykiatripolitiske hensigtserklæring. Og vil blive kommenteret understående. 1. Udgangspunktet for den kommende psykiatriplanlægning skal være, at sindslidende skal have den nødvendige, men samtidig mindst indgribende hjælp, så de kan leve en så normal tilværelse som muligt. ——————————————-Den sindslidende skal opleve sammenhæng i behandlingen – og sammenhæng med den socialpsykiatriske […]

Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service – Døgnhuse

Brev til Socialministeriet Socialministeriet Departementet Att. Peter Juul Holmens Kanal 22 1060 K øbenhavn K 6. januar 2003 Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag til ændring af lov om social service (Generel hjemmel til at drive døgnhuse for personer med sindslidelser og præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed). I LAP ser vi med tilfredshed på forslaget om amtskommuners […]