Høringssvar fra LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere vedr. udkast til lovforslag om kompensation til handicappede i erhverv

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K 12. januar 2007 Siden foreningens stiftelse har vi i LAP arbejdet for: ”At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne. Fx ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse […]

Høringssvar vedr. udkast til Vejledning 1 – 7 til lov om social service 17. november 2006

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 17. november 2006 Vi har i LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, med tilfredshed konstateret, at ministeriet i et vist omfang har imødekommet de ønsker, både LAP og Rådet for Socialt Udsatte har fremsat om ”At der udarbejdes en fælles vejledning vedr. servicelovens bestemmelser om tilbud […]

LAP’s høringssvar over udkast til bekendtgørelser og vejledninger vedrørende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

17. november 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: regional sundhed BEKENDTGØRELSER DER UDSTEDES AF INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN: 1) BEKENDTGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF POST, PATIENTSTUER, EJENDELE OG KROPSVISITATION SAMT BESLAGLÆGGELSE OG TILINTETGØRELSE AF GENSTANDE M.V. Ingen kommentarer 2) BEKENDTGØRELSE OM TVANGSBEHANDLING, FIKSERING, TVANGSPROTOKOLLER M.V. PÅ PSYKIATRISKE AFDELINGER § 5. LAP mener ikke, det overhovedet skal være muligt […]

Høringssvar til Lov om retssikkerhed

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar til Lov om retssikkerhed Vedr. nedsættelse af medlemmer af handicap-rådet, finder LAP det hensigtsmæssigt at det også sikres, at psykiatribruger repræsentation medtages i rådet. Internationalt er der ikke nogen skelnen mellem psykiatri- og handicapområdet i øvrigt, hvorimod psykiatribrugere ofte ikke har samme rettigheder lovgivningsmæssigt i Danmark. Vedr. […]

Høringssvar til Lov om social service – Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K JVI/j.nr. 601-75 § 5, stk. 4/5: I lovteksten står der, at kommunalbestyrelsen ”kan etablere tilbud omfattet af stk. 1- 3” . LAP frygter, at ordvalget ”kan” i stedet for ”skal” kan give en meget uensartet fordeling af tilbud i de forskellige kommuner. § 16. LAP mener, der bør […]

Høringssvar om ønsker til ændring af lovgivningen vedr. ligestilling og ikke-forskelsbehandling

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Att. Lisa Ibenfeldt Schultz 11. april 2006 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – vil gerne pege på den mangelfulde inklusion af borgere med psykosociale handicap i dansk lovgivning vedr. ligestilling og ikke-forskelsbehandling af personer med handicap. Der kan ifølge internationale regler og anbefalinger ikke herske […]

Høring vedrørende forberedelse af revision af psykiatriloven

Indenrigs- og Sundhedsministeriet 3. sundhedskontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Høring vedrørende forberedelse af revision af psykiatriloven Vi har i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – LAP – på foranledning af ministeriets brev af 3. juli 2003, drøftet hvilke temaer det efter vores opfattelse kunne være relevant at tage op til nærmere belysning og […]

Høringssvar vedrørende Lovforslag til ændring af lov om social service

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Sgf/J.nr. 649-1232 Høringssvar vedr. Lovforslag til ændring af lov om social service og lov om påligningen af indkomstskat til staten (Forbedringer af ledsageordningen, præcisering af krisecentrenes virksomhed og indførelse af hjemmel til at drive døgnhuse.) Fra Landsforeningen Af Tidligere og Nuværende Psykiatribrugere (LAP) har vi følgende kommentarer: […]

Høringssvar vedrørende udkast til lov om ændring af psykiatriloven og retsplejeloven 25.november 2005

Indenrigs- og sundhedsministeriet 3. sundhedskontor   Generelle kommentarer Det er LAP’s opfattelse, at den forud for lovrevisionen gennemførte psykiatrilovsundersøgelse hverken lever op til de hensigter med undersøgelsen, der i sin tid blev formuleret af Folketingets Retsudvalg og Justitsministeriet, eller til almindelige videnskabelige standarder for sådanne under-søgelser. Som det fremgik af vores høringssvar af 3.10.2003 vedrørende […]

Rambøll’s psykiatrilovsundersøgelse

Høringssvar 1. maj.2005 I vedrørende udkast til det udbudsmateriale, der har dannet baggrund for den aktuelle psykiatrilovsundersøgelse, gav vi udtryk for vores skepsis ved kun at fokusere på virkninger af lovændringerne fra 1998. Undersøgelsen burde have fulgt den oprindelige politiske intention, nemlig at undersøge virkninger af hele loven indbefattende bruger- og pårørendeerfaringer. Vi gjorde i […]