Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

15.01.2010 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP – Landsforening Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere til at give vores bemærkninger til lovforslaget om indførelse af mulighed for ambulant tvang i form af tvungen opfølgning i psykiatrien. Ligesom vi klart tilkendegav vores modstand, da forslaget […]

Høringssvar fra LAP vedrørende ændring af lov om Forebyggelsesfonden

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøfagligt Center Postboks 1228 0900 København C Att.: Teis Corneliussen Odense den 11.01.2010 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – takker for muligheden for at kommentere den udsendte høring om Ændring af Lov om Forebyggelsesfonden. LAP finder det yderst berettiget og positivt, at […]

Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

af Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Kontoret for handicap Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Odense den 20.oktober 2008 Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Høringssvar fra LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Velfærdsministeriet har sendt FN’s […]

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven m.fl. love, jeres journ. nr. 2006-1200-122

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Kontor: Regional Sundhed 10.10.2007 I skrivelse af 19. september har ministeriet udbedt sig LAP’s høringssvar vedr. udkast til ændring af sundhedsloven m.fl. love. Vi har fra LAP’s side følgende kommentarer til forslaget om udvidede udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og […]

Høringssvar 12. januar 2007 vedr. udkast til lovforslag om kompensation til handicappede i erhverv.

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 20 1016 København K 12. januar 2007 Siden foreningens stiftelse har vi i LAP arbejdet for: “At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne. Fx ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse med uddannelse og arbejde.” (fra LAP’s principprogram). Allerede […]

Høringssvar fra LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere vedr. udkast til lovforslag om kompensation til handicappede i erhverv

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Arbejdsmarkedsstyrelsen Holmens Kanal 20 1016 København K 12. januar 2007 Siden foreningens stiftelse har vi i LAP arbejdet for: ”At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne. Fx ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse […]

Høringssvar vedr. udkast til Vejledning 1 – 7 til lov om social service 17. november 2006

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K 17. november 2006 Vi har i LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, med tilfredshed konstateret, at ministeriet i et vist omfang har imødekommet de ønsker, både LAP og Rådet for Socialt Udsatte har fremsat om ”At der udarbejdes en fælles vejledning vedr. servicelovens bestemmelser om tilbud […]

LAP’s høringssvar over udkast til bekendtgørelser og vejledninger vedrørende lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

17. november 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: regional sundhed BEKENDTGØRELSER DER UDSTEDES AF INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTEREN: 1) BEKENDTGØRELSE OM UNDERSØGELSE AF POST, PATIENTSTUER, EJENDELE OG KROPSVISITATION SAMT BESLAGLÆGGELSE OG TILINTETGØRELSE AF GENSTANDE M.V. Ingen kommentarer 2) BEKENDTGØRELSE OM TVANGSBEHANDLING, FIKSERING, TVANGSPROTOKOLLER M.V. PÅ PSYKIATRISKE AFDELINGER § 5. LAP mener ikke, det overhovedet skal være muligt […]

Høringssvar til Lov om retssikkerhed

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Høringssvar til Lov om retssikkerhed Vedr. nedsættelse af medlemmer af handicap-rådet, finder LAP det hensigtsmæssigt at det også sikres, at psykiatribruger repræsentation medtages i rådet. Internationalt er der ikke nogen skelnen mellem psykiatri- og handicapområdet i øvrigt, hvorimod psykiatribrugere ofte ikke har samme rettigheder lovgivningsmæssigt i Danmark. Vedr. […]

Høringssvar til Lov om social service – Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet

Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K JVI/j.nr. 601-75 § 5, stk. 4/5: I lovteksten står der, at kommunalbestyrelsen ”kan etablere tilbud omfattet af stk. 1- 3” . LAP frygter, at ordvalget ”kan” i stedet for ”skal” kan give en meget uensartet fordeling af tilbud i de forskellige kommuner. § 16. LAP mener, der bør […]