Høringssvar: Behandling af PTSD hos veteraner – anbefalinger for fremtidig planlægning

15. september 2010 Når vi i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, ser på dette udkast til en behandlingsideologi for den specielle gruppe af personer ramt af PTSD, så finder vi en række interessante ideer i udkastet. Men vi må samtidigt undre os over manglerne ved udarbejdelsen af udkastet. Først kan det undre […]

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien. Høringssvar fra LAP.

15. september 2010 LAP kan generelt kun byde denne uddannelsesmulighed velkommen, idet vi ser den som en brobygnings mulighed mellem to hinanden egentlig beslægtede fag. Det er vores håb, at den kompetence-udbygning, som uddannelsen indebærer ikke kommer til at overskygge det egentligt bærende i psykologien, nemlig den humanistisk, eksistentielle grundtanke. En grundtanke, som jo desværre […]

LAP’s høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling.

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 20.05.2010 LAP’s høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling. LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er af Sundhedsstyrelsen blevet […]

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien og retsplejeloven

4.3.2010 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere til at give vores bemærkninger til lovforslaget om betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v. I bemærkningerne til lovforslaget anføres det indledende, […]

Høringssvar fra LAP vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m. fl. love

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 21.01.2010 Ministeriet for Sundhed og forebyggelse hbr@sum.dk, sjuc@sum.dk Grundet en fejl fra ministeriets side (forkert e-mail adresse på høringslisten) er høringsmateriale vedrørende ovennævnte lovforslag ikke blevet fremsendt til LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Vi er derfor først på et meget sent tidspunkt blevet […]

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af psykiatriloven

15.01.2010 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP – Landsforening Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere til at give vores bemærkninger til lovforslaget om indførelse af mulighed for ambulant tvang i form af tvungen opfølgning i psykiatrien. Ligesom vi klart tilkendegav vores modstand, da forslaget […]

Høringssvar fra LAP vedrørende ændring af lov om Forebyggelsesfonden

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Arbejdstilsynet Arbejdsmiljøfagligt Center Postboks 1228 0900 København C Att.: Teis Corneliussen Odense den 11.01.2010 LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – takker for muligheden for at kommentere den udsendte høring om Ændring af Lov om Forebyggelsesfonden. LAP finder det yderst berettiget og positivt, at […]

Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap.

af Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Kontoret for handicap Velfærdsministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K. Odense den 20.oktober 2008 Høring af økonomiske og lovgivningsmæssige forudsætninger for og konsekvenser af dansk ratifikation af FN-konventionen om rettigheder for personer med handicap. Høringssvar fra LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Velfærdsministeriet har sendt FN’s […]

Høringssvar vedrørende udkast til forslag til Lov om ændring af sundhedsloven m.fl. love, jeres journ. nr. 2006-1200-122

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Til Indenrigs- og sundhedsministeriet Kontor: Regional Sundhed 10.10.2007 I skrivelse af 19. september har ministeriet udbedt sig LAP’s høringssvar vedr. udkast til ændring af sundhedsloven m.fl. love. Vi har fra LAP’s side følgende kommentarer til forslaget om udvidede udrednings- og behandlingsrettigheder for psykisk syge børn og […]

Høringssvar 12. januar 2007 vedr. udkast til lovforslag om kompensation til handicappede i erhverv.

Socialministeriet Departementet Holmens Kanal 20 1016 København K 12. januar 2007 Siden foreningens stiftelse har vi i LAP arbejdet for: “At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne. Fx ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse med uddannelse og arbejde.” (fra LAP’s principprogram). Allerede […]