LAPs kommentarer til: Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

§1 Stk. 2. Ved en persons nærmeste forstås i første række personens ægtefælle, samlever, forældre, voksne børn og personer, der hører til den pågældendes husstand. Hvis den pågældende opholder sig i institution, påhviler pligten til at tilkalde læge institutionens personale. Kommentar: Det forekommer at man helt har glemt, at mange bor alene og det derfor […]

LAPs kommentarer til Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn

§ 3. Ved afgørelsen af den enkelte sag består det psykiatriske patientklagenævn af 3 personer: vedkommende direktør for statsforvaltningen eller ansatte, som direktøren har bemyndiget hertil som formand, et medlem beskikket efter indhentet udtalelse fra Lægeforeningen samt et medlem beskikket efter indhentet udtalelse fra Danske Handicaporganisationer eller en tilsvarende beskikket stedfortræder for et medlem. Stk. […]

LAPs kommentarer til : Bekendtgørelse om patientrådgivere

§ 10. Ved udførelsen af de opgaver, der følger af § 24, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, skal patientrådgiveren bl.a. føre tilsyn med, at det tvangsindgreb, der har givet an-ledning til beskikkelsen, ikke udstrækkes længere end nødvendigt. Stk. 2. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten med hensyn til alle forhold […]

Høringskommentar SKP

Ved gennemlæsning af den ret omfattende rapport er der en ting der slår læseren. En ting som vi i LAP- Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere må påtale på det kraftigste, nemlig den totale mangel på registrering af brugerens oplevelse af ordningen. 61 % forløbene afsluttes nemlig uden resultat. Det kan undre at der er […]

Høringssvar fra LAP om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling

14.10.2010 I forbindelse med ændringsforslag til lov om kunstig befrugtning skal LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) generelt udtrykke at vi finder at indførsel af brugerbetaling kan være på kant med menneskerettighedskonventionen, idet brugerbetaling indebærer en mulighed for diskriminering grundet økonomisk formåen. Og i den forbindelse skal vi påpege at økonomi ikke autonomt har […]

Høringssvar: Behandling af PTSD hos veteraner – anbefalinger for fremtidig planlægning

15. september 2010 Når vi i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, ser på dette udkast til en behandlingsideologi for den specielle gruppe af personer ramt af PTSD, så finder vi en række interessante ideer i udkastet. Men vi må samtidigt undre os over manglerne ved udarbejdelsen af udkastet. Først kan det undre […]

Bekendtgørelse om uddannelse af specialpsykologer i psykiatrien. Høringssvar fra LAP.

15. september 2010 LAP kan generelt kun byde denne uddannelsesmulighed velkommen, idet vi ser den som en brobygnings mulighed mellem to hinanden egentlig beslægtede fag. Det er vores håb, at den kompetence-udbygning, som uddannelsen indebærer ikke kommer til at overskygge det egentligt bærende i psykologien, nemlig den humanistisk, eksistentielle grundtanke. En grundtanke, som jo desværre […]

LAP’s høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling.

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S 20.05.2010 LAP’s høringssvar vedrørende udkast til Vejledning om behandlingsansvarlige og ledende overlægers ansvar for patienter, der er idømt en behandlingsdom eller en dom til ambulant psykiatrisk behandling. LAP – Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er af Sundhedsstyrelsen blevet […]

Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien og retsplejeloven

4.3.2010 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har inviteret LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere til at give vores bemærkninger til lovforslaget om betænkningstid forud for tvangsbehandling, oppegående tvangsfiksering på Sikringsafdelingen, udvidet eksternt tilsyn med tvangsfikseringer m.v. I bemærkningerne til lovforslaget anføres det indledende, […]

Høringssvar fra LAP vedr. forslag til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet m. fl. love

af LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 21.01.2010 Ministeriet for Sundhed og forebyggelse hbr@sum.dk, sjuc@sum.dk Grundet en fejl fra ministeriets side (forkert e-mail adresse på høringslisten) er høringsmateriale vedrørende ovennævnte lovforslag ikke blevet fremsendt til LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Vi er derfor først på et meget sent tidspunkt blevet […]