Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 28.03.2007

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 28.03.2007

Deltagere: 
Erik Thomsen, Nils Andersen, Marianne Steengaard, Lise Jul, Hanne Wiingaard, Karl Bach.

Afbud: 
Kaj Larsen, Joy Dalhof

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Nils, referent: Karl

2. Dagsorden
Blev udformet i starten af mødet

3. Godkendelse af referat fra mødet den 19.02.07
Referatet blev godkendt.

4. Ændring af Kompensationsloven, L 149

 1. henvendelser til ordførerne mv.

Karl: redegjorde for telefoniske henvendelser til De Radikales, SF’s, Socialdemokraternes og Enhedslistens ordførere. Især Enhedslisten og Socialdemokraterne var meget lydhøre over for LAP’s holdninger. De Radikales ordfører ønskede at indgå en ”aftale” om at LAP ville få mulighed for at søge om midler fra efterårets satspuljebevilling om forsøg med en bredere målgruppe, hvilket Karl dog afslog. Der er sendt skriftligt bidrag til samtlige partiers ordførere.
Sinds høringsbidrag: SIND har i sit høringsbidrag til DSI stillet sig ukritisk over for den snævre målgruppeafgrænsning. FU bør tage op med Sind, at man derfra fremover bør orientere/inddrage os vedr. høringsbidrag til DSI.
Erik har talt med Bent Bøgsted fra DF. Han lovede at tage spørgsmålet om målgruppe op med beskæftigelsesministeren. Bedre at forebygge end at helbrede. Erik anker over, at Karl ikke har ringet tilbage efter tlf. besked. Karl svarer, at han ville have gjort det, hvis Erik havde bedt om det.

 1. 1. behandlingen

Kopi af forhandlingerne ved 1 behandlingen blev uddelt og læst.
Karl fremhæver, hvor meget LAP har påvirket folketingsdebatten og at vi allerede har fået midler til forsøge med personlig assistance til personer med en ikke varig funktionsnedsættelse stillet i udsigt af beskæftigelsesministeren, som også fremhævede LAP’s igangværende arbejdsmarkedsprojekt.

Lise mener, vi skal forsøge at påvirke lovgivningen nu og mener, vi snarest skal holde møde med ministeren. Mener ikke vi skal vente i yderligere et par år efter evt. forsøg.
Erik mener ikke vi får en ændring igennem nu. Marianne mener både og. Nils konkluderer, at vi har fået vind i sejlene.

 1. Foretræde for arbejdsmarkedsudvalget

Lise, Marianne og Hanne havde foretræde den 14.marts. Adelskov, Baastrup, Sohn, Geday, Jytte Andersen, Charlotte Amundsen m.fl. var til stede.
Generelt en positiv oplevelse. Delegationen foreslog, at reglerne om § 28 aftaler kunne inspirere til at bevilge assistance efter behov. Argumenterede desuden med, hvor meget der kan spares i pension mv.: Vi skal ikke tilgodeses fordi det er synd for os, men fordi vi har kompetencer der kan bidrage til samfundets vækst. Afslappet atmosfære.
Spørgsmål stillet af politikerne: Baastrup og Adelskov: hvor mange vil det medføre yderligere at gå fra varig til længerevarende eller midlertidig funktionsnedsættelse?
Geday: Forskel mellem mentor og personlig assistent?
Adelskov: Findes der forsøg eller projekter der belyser assistance til en udvidet målgruppe?

Af omdelte kopier af de spørgsmål Arbejdsmarkedsudvalget har stillet til ministeren fremgik det, at vores skriftlige henvendelse og foretrædet har været med til at inspirere udvalget.

Vi havde en opklarende drøftelse af, hvad der ligger i nugældende mentorordninger.
Erik gav udtryk for, at vi bør tage ministeren på ordet og søge midler til forsøgsprojekt.
Erik foreslår, at vi undersøger, hvad der findes af lignende ordninger i andre lande, fx Sverige, Norge og England.

d. Opfølgning
Vi drøftede indgående forslaget om at holde møde med beskæftigelsesministeren. Karl var af den opfattelse, at vi ikke på nuværende tidspunkt vil kunne overbevise ministeren om, at han selv skal ændre på ordlyden af sit eget lovforslag, men at vi bør be’ om et møde med ministeren, når resultatet af LAP’s arbejdsmarkedsprojekt foreligger, for at formidle det direkte til ham og indlede drøftelser med ham om, hvordan LAP kan gennemføre et forsøgsprojekt. Forslag om at ændre ordlyden i L 149 skal komme fra Arbejdsmarkedsudvalget.

Konklusion: Vi forsøger at få et møde med beskæftigelsesministeren, hvor vi vil fremlæge resultaterne af vores arbejdsmarkedsprojekt, og afdække hvad et kommende forsøg, som foreslået af ministeren, skal indeholde.

5. Møde med Helene Hjort Knudsen om hendes ide til bogprojekt: ”10 fortællinger om det rummelige arbejdsmarked”

Inden mødet med Helene drøftede vi, hvor vidt hendes ide til bogprojekt vil kollidere med igangværende projekt og opfølgning heraf.

Herefter møde med Helene, hvor hun fik mulighed for at uddybe sine ideer og svare på en række spørgsmål fra arbejdsgruppens medlemmer.

Efter mødet med Helene nåede vi frem til følgende konklusion: Vi er principielt interesseret i at indgå et samarbejde med Helene om bogprojekt: 10 fortællinger… En underarbejdsgruppe bestående af Nils og Karl indgår et samarbejde med Helene om at gøre projektbeskrivelsen og budgettet klar til videre beslutningsproces i LL.

6. Puljer vedr. efteruddannelse og aktivitetstilbud.
Vi har fået tilbagemelding på vores henvendelser til grundforeninger og kollektive medlemmer fra Bocentret Thorupgården i Kbh., fra FAP Randers og fra Nørremarken i Viborg. Desuden har der været kontakt til Odense Kommune ved Værkstedet Udsigten. Hanne har haft kontakt til Næstved Kommune, som også er blevet kontaktet af Fountain House Fonden.

Hanne og Lise følger op i forhold til Næstved. Karl og Erik følger op i forhold til Randers  (forstærker ideerne om mentorordning og uafhængig økonomisk rådgivning) og Thorupgården (vi bakker om begge ideer). Karl og Marianne følger op i forhold til Odense kommune og Karl i forhold til Nørremarken.

7. Ny Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.
Lise mener vi fra LAP’s side skal involvere os i lovgivningsarbejdet, for at styrke unge psykiatribrugeres muligheder for at benytte muligheden for en form for ny ”Fri Ungdomsuddannelse”. Lise, Hanne og Marianne kigger nærmere på materialet og følger op på det.

8. Næste møde
Blev aftalt til mandag den 23. april kl. 14.

Det, der tidligere hed en § 28 aftale, er nu erstattet af § 56 i sygedagpengeloven:
Aftale om refusion af sygedagpenge ved langvarig eller kronisk sygdom m.v. 
§ 56. En arbejdsgiver kan ved aftale med en lønmodtager opnå ret til fra kommunen at få refusion med et beløb, der svarer til de sygedagpenge, som lønmodtageren har ret til fra arbejdsgiveren i de første 2 uger af sygefraværet. Refusionen kan dog højst ske med det beløb, som lønmodtageren har ret til efter § 50, stk. 2.
Stk. 2. En aftale efter stk. 1 kan indgås,
1) når lønmodtagerens sygdomsrisiko er væsentligt forøget på grund af en langvarig eller kronisk lidelse og fraværet på grund af lidelsen skønnes at medføre mindst 10 fraværsdage inden for 1 år,
2) når lønmodtageren skal indlægges eller behandles ambulant på sygehus eller tilsvarende behandlingsinstitution og indlæggelsen eller behandlingen var besluttet på ansættelsestidspunktet, eller
3) når arbejdsgiveren under det bestående arbejdsforhold allerede har udbetalt sygedagpenge eller løn i 2 uger for samme lidelse inden for de seneste 12 måneder før indlæggelsen eller behandlingen.
Stk. 3. Aftalen skal være skriftlig og indeholde oplysning om arbejdsgiverens og lønmodtagerens navn og adresse samt sygdommens art. Aftalen skal godkendes af lønmodtagerens opholdskommune.
Stk. 4. Aftalen kan indgås for 2 år ad gangen og vedrører kun fravær på grund af den lidelse, der er omfattet af aftalen. Aftalen kan ikke fornyes, når lønmodtagerens fravær på grund af lidelsen i det seneste år ikke har medført mindst 10 fraværsdage, medmindre der ved aftalens udløb er sket væsentlige ændringer i lønmodtagerens arbejdsmæssige eller helbredsmæssige forhold.
§ 57. Arbejdsgiverens ret til refusion har virkning fra aftalens indgåelse og omfatter kun det bestående ansættelsesforhold.
Stk. 2. Refusionsretten omfatter sygedagpenge udbetalt i forbindelse med fravær ved indlæggelser, behandlinger, efterbehandlinger, kontrolundersøgelser og nødvendig rekreation i forbindelse hermed.
Stk. 3. Ved arbejdsbetingede lidelser gælder arbejdsgiverens ret til refusion dog ikke, hvis den aktuelle sygeperiode skyldes arbejdsgiverens tilsidesættelse af bestemmelser i arbejdsmiljøloven.
§ 58. Kommunen kan forud for godkendelse af aftalen indhente lægeerklæring som dokumentation for, at lønmodtagerens langvarige eller kroniske lidelse i væsentligt omfang forøger den normale fraværsrisiko, og for, hvornår indlæggelse eller behandling er besluttet og har fundet sted. Erklæringen betales af kommunen.
Stk. 2. Kommunen kan endvidere i det enkelte fraværstilfælde indhente lægeerklæring til belysning af, om fraværet skyldes den pågældende lidelse. Erklæringen betales af kommunen.

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen mandag den 19. februar 2007

Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen mandag den 19. februar 2007

Deltagere: 
Lise Jul, Hanne Wiingaard, Marianne Steengaard; Kaj Larsen, Erik Thomsen, Karl Bach.

Afbud:
Nils Andersen, Joy Dalhoff

 1. Valg af ordstyrer og referent

Erik ordstyrer, Karl referent

 1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenens oprindelige punkt 5, henvendelse fra LAP-medlem tages til sidst.

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 17. oktober 2006 (vedlagt)

Opfølgning vedr. punkt 3. Der har været noget i Medlemsbladet, men der manglede noget om takster. Vi opfordrer FU til at sikre, at der kommer noget om takster på forskellige ydelser på hjemmesiden.

 1. Projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet
  1. Opdatering om projektet

5 fokusgruppeinterview er gennemført og udskrevet. Der er ændret planer, så der i stedet for at gennemføre 5 individuelle interview, gennemføres et opsamlende fokusgruppeinterview. Herefter kommer interview med virksomhedsrepræsentanter. Bortset fra en vis forsinkelse med undersøgelsesdelen, forløber projektet planmæssigt.

  1. LAP’s repræsentation i projektets følgegruppe

Idet Lise er blevet ansat som medinterviewer i projektet træder hun ud af følgegruppen, hun afløses af Kaj.

 1. Orientering om og opfølgning på kontakt til MB-foreningen om ny MB uddannelse.

Karl redegjorde for kontakter til MB-foreningens formand og koordinator for nuværende MB-uddannelse. Har holdt møde der resulterede i at MB-foreningen har indmeldt sig kollektivt ind i LAP og i nogle foreløbige overvejelser om et kommende samarbejde om ny MB-uddannelse. En ny MB-uddannelse skal være for personer med psykiatribrugerbaggrund, som i forvejen har en faglig baggrund fra det ordinære arbejdsmarked eller en baggrund som sagsbehandler/socialrådgiver. Indebærer et samarbejde med en eller flere større kommuner og en eller to sociale højskoler. Ideen er luftet for arbejdsmarkedsstyrelsen, der har vist positiv interesse for at finansieret et pilotprojekt.

Lise gør rede for nogle overvejelser om, hvem det er man kommer i møde med forskellige tiltag. Dem der har relativt mange ressourcer eller de mest marginaliserede og udstødte?
Flere fremsætter synspunkter om at tiltag over for de forskellige grupper kan supplere hinanden og at der er en meget stor mellemgruppe.

Konklusion: Lise og Marianne indgår sammen med Karl i det videre samarbejde om ny MB uddannelse.

 1. Orientering om og opfølgning på møde med DSI-medarbejdere om landsdækkende netværk, call-center mv.

 

Karl og Marianne har holdt møde med projektleder og tilknyttet DSI medarbejder. Marianne refererede fra mødet. Den hovedproblemstilling vi drøftede på mødet var, hvorvidt der i udviklingen af call-center og hjemmeside skulle satses på at vejlede efter psykiatriske diagnoser eller mere bredt vedrørende personer med psykosociale handicap. Marianne og Karl gjorde meget ud af at åbne DSI medarbejdernes forståelse for, at vi har brug for en vejledning af sagsbehandlerne om, hvordan man får stillet de rigtige spørgsmål for at få indsigt i den enkeltes situation, problematik og behov. Vi ønsker fortsat at indgå i dialog med projektet. Lise spørger til tidsperspektivet.
Konklusion: Vi retter henvendelse til projektet og beder om at blive opdateret om projektet og minder om, at vi gerne vil have et opfølgende møde, hvor alle gruppens medlemmer får mulighed for at deltage.

 1. Puljemidler der kan søges som udmøntning af Nye Veje og år for Lige Muligheder:
  1. Efteruddannelsesprojekt for sindslidende (vejledning + ansøgningsskema vedlægges)

Karl: er det relevant at tilrettelægge særlige uddannelsesforløb? Lise: behov for at finde ud af om man kan klare sig på fuldtidsuddannelser. Erik: vigtigt også at fokusere på ikke boglige uddannelser. Hanne præciserer at grundforeninger ikke selv kan søge i Landsforeningens navn.
Konklusion: Vi sender materialet ud til grundforeningerne og kollektive medlemmer og efterspørge gode ideer inden næste møde i arbejdsgruppen.

   1. b.   Landsdækkende aktivitetstilbud (vejledning + ansøgningsskema vedlægges)

Karl introducerer puljen. Har vi haft nogle henvendelser?
Lise: Vendepunkter som aktivitetstilbud andre steder i landet.
Hanne: Lokale fap-/lapper i samarbejde med LAP kunne måske udvikle noget. Vil sige ja hvis hun bliver kontaktet i Næstved.
Erik: Kommunerne skal samarbejde med en frivillig forening ikke nødvendigvis på lokalt niveau.
Kaj: Har vi kræfterne her i gruppen?
Karl: Har vi en ide?
Marianne: Omtaler en følgegruppe vedr. ny selvhjælpsgruppe for unge med psykiske vanskeligheder i regi af Ungdomshuset i Odense som drives KFUM’s sociale arbejde. Foreslår at afsætte et nyt møde snarest efter at have haft materialet ude hos grundforeninger.
Karl: En projektide kunne være en form for klubvirksomhed blandt unge psykiatribrugere i en kommune, hvor vi har en grundforening.
Konklusion: Vi vender tilbage til emnet via e-mail korrespondance og sender materialet ud til grundforeninger og kollektive medlemmer i de nævnte kommuner.

 1. Puljer under det europæiske år for Lige Muligheder for Alle (vejleding vedlægges)

Lise: har kigget på den, det er en lille pulje. Erik: synes vi skal søge på landsplan. Marianne: emnet hører ikke specielt hjemme i den her gruppe.
Vi sender en opfordring videre til FU/landsledelse og PR gruppe om at søge midler til at medfinansiere påtænkte TV-spots mv. Det vil være mest oplagt at inddrage køn som 2. beskyttelseskriterium udover handicap.

 1. L 149. Forslag om ændring af lov om kompensation til handicappede i erhverv.

Det foreslås at vi som opfølgning på det høringssvar, vi afgav til lovudkastet retter henvendelse til partiernes arbejdspolitiske ordførere og at vi anmoder om foretræde for arbejdsmarkedsudvalget mellem 1. og 2. behandling. Der er 1. behandling den 28. februar. (bilag: lovforslag, nugældende lov og bekendtgørelse, høringsnotat, LAP’s høringssvar)

Erik: vi skal uddybe, hvad vi mener med midlertidig, længerevarende eller periodisk nedsat funktionsevne.
Opsamlende: Ligestilling betyder at lovgivning skal tilpasses til vores situation. Man kan ikke vide, hvornår man evt. vil være kommet sig. Der bør være plads til at den enkelte kan bevare håbet. Vores form for funktionsnedsættelse er af en anden karakter end når det gælder personer med synlige handicap.
Karl udformer noget på skrift. Mailer rundt med en dags varsel. Lise, Hanne og Marianne går i foretræde. 
Hanne ringer til Thomas Adelskov (Socialdemokraterne) Erik kontakter Bent Bøgsted (DF) Karl kontakter Ole Sohn (SF) og Jørgen Arbo-Bæhr (Enhedslisten)

 1. Henvendelse fra LAP-medlem Helene Hjort Knudsen om evt. samarbejde om bogudgivelse. (Foreløbigt oplæg fra Helene vedlægges. )

Helen havde fremsendt en ny projektbeskrivelse som blev omdelt.
Konklusion: Idet projektet lægger sig op ad LAP’s igangværende arbejdsmarkedsprojekt, videresendes henvendelsen til projektets følgegruppe.

 

 1. Evt.

Hanne ønsker diverse bilagsmateriale eftersendt pr. mail

 1. Kommende møder

Onsdag den 28. marts kl. 10.

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen 17. oktober 2006

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen 17. oktober 2006

o. Valg af ordstyrer: Marianne, referent: Lise

1. Godkendelse af referat fra mødet den 5. september (vedhæftet)

Punkt 3 i referatet opfølgning: Måske Erik Jurist kommer med noget vedr. handicap-tillæg til SU. Lille folder vedr. diverse rettigheder i forbindelse med uddannelse. Måske bredere foldere, der kommer rundt forskellige steder. En lidt bredere problemstilling, man kunne sende videre i foreningen. Jo mere synlige, vi bliver, desto mere kan vi måske tiltrække.

F.eks. en liste over universitetsaviser. Lise prøver at finde en liste frem. Noget med sektoransvarlighed i forhold til LAPs etablerede politik. Ud på AF centrene.

Referatet godkendt.

2. Opfølgning vedr. sidste møde i relation til “Nye Veje”. Wiingaard, Lise og Bach møde 2. november Århus, hvis de kan. Prøver. Lise kontakter mulige, eksterne samarbejdspartnere. Lise laver udkast til 20 linjers ting, der kan sendes rundt.

Vedr. Socialministeriet – telefonisk kontakt til gode.

3. Det fælles ansvar.

Initiativ 1 og 2: Det fælles ansvar 1 (initiativer på væresteder), Nye Veje 2. (landsdækkende aktiviteter). Positiv – skabes mulighed for arbejdsfællesskaber, understøtte iværksætteri som også udsatte grupper er i besiddelse af. Evt. kooporative virksomheder. Finde folks ressourcer og ikke systemer, der ikke skaber klientgørelse. På kollektivt træf for medlemmer.

Initiativ 4: Virksomhedscentre på kanten af arbejdsmarkedet, bane vej for arbejde i lokale virksomheder.  Praktiske opgaver – skruer eller hvad er det? I fælles ansvar mere fokus på mobilitet og man skal videre til ordinært arbejdsmarked.

Fører det her nogle steder hen? Fokus på social mobilitet. Vores muligheder for yderligere indflydelse begrænsede.

Resten af 3´eren tages næste gang.

4. Projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet.
a) Orientering fra Karl og følgegruppen – orientering om kontraktlige forhold.
b) Følgegruppens sammensætning

4c. Referat fra mødet med arbejdsmarkedsstyrelsen. – personlig assistance nok ind dér.
Vi fik formidlet begrebet psyko-socialt handicap, midlertidigt periodisk funktionevne til arbejdsmarkedsstyrelsen. Det kan ikke nytte at følge kravet at det kun kommer til at gælde folk med varig nedsat funktionsevne. Kompensation er i dag meget snævert beskrevet. Vejledning og opkvalificering af sagsbehandlere. Ikke lovning på, at de ville orientere os, når der var sket noget. Der skal tages kontakt til DSI. Det tager Karl sig af.

Folk der bliver truet på deres forsørgelse, skulle vi gå videre med i Arbejdsmarkedsdirektoratet. At få en føler ud, har de kørt nogle sager. Så det næste vil være at forsøge at få henvendelser fra medlemmer og andre.

Næste gang: Hvad er nyt og hvad skal vi gøre videre med? Evt. gå videre med gruppe-iværksættelses ideer.

Næste møde-dato: 
14. november – bladgruppe  møde. 14.30.