Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 5. august 2010

Deltagere: Jan Andersen (til og med pkt. 5), Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Cinzia Bernadello, Tom Jul Pedersen, Karl Bach Jensen.

1.    Valg af ordstyrer: Cinzia + referent: Karl

2.    Godkendelse af referat fra mødet den 29. juni 2010. Referatet blev godkendt.

3.    Godkendelse af dagsorden. 
Paul havde på forhånd rundsendt en mødeindkaldelse med forslag til dagsorden. Jan runddelte et alternativt forslag til dagsorden. Gruppen valgte at tage afsæt i Pauls forslag men ønskede at indføje Jans supplerende punkter heri. (Vi nåede dog ikke punkterne: Overordnet tidsplan, Tidsplan/drejebog for de mindre byer / for de 4 største byer, Gennemgang af budget.)

4.    Person historier/research af dødsfald.
Helene har færdiggjort Julies historie og har kontaktet Maibritt Olsen vedr. nr. 7 på listen. Denne har lovet at skrive men ikke gjort det endnu, hun vil gerne medvirke i Kbh. Torben, nr. 25 på listen vil selv skrive historien vedr. veninde. Cinzia har foreløbigt materiale fra Død i Psykiatrien – en fælles historie om 4 personer. Patricia skriver på Marks historie, efterlyser deadline. Materiale færdiggøres hurtigst muligt og rundsendes pr. mail så det kan bruges om baggrundsmateriale.
Jan fremlægger nogle ideer til, hvad der kan bringes i LAP’s medlemsblad. Gruppen er enig i et ønske om, at der bringes et antal sider og en leder i anledning af kampagnen.

5.    Status på fremstilling af kors, plakater, go-card kort, skilt til minibussen.
Paul har truffet aftaler med Hedelunden i Hundige og hjælpere den 11. – 12. august og bestilt materialer til fremstillingen, ligeledes er han i gang med at forberede korsproduktion den 16. – 17. august på Kragelund i Århus.
2. sætning på plakaten rettes til: ”Hver anden dag registreres et uforklarligt dødsfald – og dette kun er toppen af isbjerget.” Den samlede tekst til plakaten bliver så:
Vidste du at:
”Pludselig uforklarlig død” er en kendt bivirkning af psykiatri-medicin!
Hver anden dag registreres et uforklarligt dødsfald – og dette kun er toppen af isbjerget!
Det ikke er lovpligtigt at obducere psykiatribrugere, der dør unge og uden kendt dødsårsag!
Psykiatere ikke retter sig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når de ordinerer medicin.
Der trykkes 1500 plakater med tekst og et antal uden tekst.
Go-cards: Patricia færdiggør tekst og mailer til Karl i løbet af max. en uge. Karl sender til lay-outer og rundsender layout-materialet inden det sendes til trykkeri.
Skilt til minibussen er bestilt.

6.    Markeringer: Status på tilladelser, musik, kendte, gadepræster, taler + plancher, lydanlæg + scener
Der er givet tilladelser fra de 4 respektive kommuner, der skal gives meddelelse til politi.
Der er ikke sendt invitationer ud til kendte kunstnere. Vi ønsker at sige ja til musikindslag fra Olga + kompagnon, Paul tager kontakt. Cinzia kontakter Erik Clausen. Helene kontakter sin datter for evt. musik-indslag. Aftale med gadepræst og med Özlem er på plads. Efter en længere drøftelse nåede vi frem til at medvirken af gadepræst(er) skal ses som en sympatitilkendegivelse og ikke en kirkelig ceremoni, derfor helst ikke præstedragt.
Plancher: Helene, Cinzia, Karl og evt. Patricia mødes og fremstiller plancher.
Overvejelser om scene og lydanlæg. Karl tjekker med sin søn, hvad der minimalt skal bruges af anlæg til talere, hvad det vil koste, evt. inkl. generator.

7.    Overnatninger på Kampagnen. 
Paul arbejder videre med at skaffe overblik med henblik på at bestille pladser på vandrerhjem.

8.    Pressemeddelse. 
Karl spørger Simon, Pernille eller Lars om frivilligt at hjælpe med pressemeddelelse. Deadline 10. september.

9.    Baggrundsmateriale 
Karl rundsender en første oversigt, andre supplerer løbende med materialer og henvisninger.
Landskampagnens formål: Oplyse om og kræve yderligere undersøgelser og opmærksomhed om dødsfald blandt brugere af psykiatri-medicin.

10.    Nyt brev til alle medlemmer, til aktivister.
Vi nåede ikke punktet

11.    Deltagelse i BRUGERNES BAZAR d. 28. august
Vi nåede ikke punktet

12.    Vagtskema på Mini bussen
Vi nåede ikke punktet

13.    Annoncer i 2 aviser – landsdækkende
Vi nåede ikke punktet

14.    Facebook side: Mod dødsfald pga. den psykiatriske behandling
Vi nåede ikke punktet

15.    Annoncering på vores hjemmeside + sindnet.dk
Vi nåede ikke punktet

16.    Næste møder: 
Gruppen mødes kl. 11 den 24. august.
Briefing for alle medvirkende den 18. september kl. 14. (kaffe, kage og frugt)

17.    Evt.

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 29. juni 2010

Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen.

1.    Valg af ordstyrer og referent

Jan blev valgt som ordstyrer og Karl som referent.

2.    Godkendelse af referater

Referat fra mødet den 23. marts, referatet blev godkendt med enkelte smårettelser.
Planlagt møde den 2. juni, blev kun delvist gennemført. Fra mødet foreligger en detaljeret tidsplan vedrørende forberedelser af kampagnen.
Referat fra den 14. juni blev godkendt med enkelte rettelser.

3.    Research af dødsfald herunder form på fortællinger

Maibritt har trukket sig fra gruppen, men har talt med 3 på listen. Heraf her en (nr. 3 på listen) meddelt at hun ikke pt. har ressourcer til at medvirke. Nr. 11 på listen er mindre relevant. Nr. 44 på listen er måske også tvivlsom, da der er misbrug inde i billedet.

Henriette har talt med Lillian Rank, der vil undersøge nærmere med Mikes pårørende. Dorrit Cato vil gerne kontaktes senere vedr. Luise og Jannik (Malenes forældre ønsker ikke at medvirke). Hun er skeptisk over for at få et større portræt af Luise fremvist.

Vi drøfter i hvor stort omfang, det kan lade sig gøre at få personlige oplysninger om og billeder af afdøde personer med i kampagnen.

Helene vil gå videre med at kontakte nr. 7 og nr. 25 på listen. Jan kontakter nr. 42. Henriette kontakter Cinzia. Alle kontaktes med henblik at fremstille skriftlig historie.

4.    Status vedrørende:

a.    Postkort
Patricia foreslår, at vi anvender foto med kors med påskriften ”Psykiatri” stillet op ad plankeværk som postkortmotiv. Det er der tilslutning til.
Forslag om kortfattet tekst:
Ved du at psykiatrimedicin dræber?
De fik ordineret en forkert cocktail: fornavn og alder
Mindst 150 dør en ”uforklarlig” død hvert år relateret til brugen af psykiatrisk medicin.

b.    Plakater

Med af afsæt i Holgers farveplakat med ordet Psykiatri på tværs, nåede vi frem til følgende foreløbige tekst:
Vidste du at:
”Pludselig uforklarlig død” er en kendt bivirkning af psykiatri-medicin!
Mindst 150 brugere af psykiatri-medicin hvert år dør en uforklarlig død – og dette kun er toppen af isbjerget!
Det ikke er lovpligtigt at obducere psykiatribrugere, der dør unge og uden kendt dødsårsag!
Psykiatere ikke retter sig efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger, når de ordinerer medicin.

c.    Hvide kors

Paul sørger for, at der bliver produceret kors i Hundige, Odense og Århus med teksten ”Psykiatri”

d.    Medvirkende personer i de 4 større byer
Henriette har udformet et udkast til henvendelse. Teksten vil blive rettet til og rundsendes til gruppen for en sidste afpudsning. Jan og Henriette går videre med at skrive til navngivne kunstnere.
Paul henviser til www.carstenhenze.dk

e.    Tilladelser i de 4 byer

Paul får tilladelser på plads.

5.    Kommende møde

5. august kl. 12.00 til 17.00

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 14. juni 2010

Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Maibritt, Helene Mortensen, Patricia Eskekilde, Henriette Buemann Jensen, Karl Bach Jensen.

1.    Ordstyrer: Jan, referent: Karl

 

2.    Research af dødsfald

Det skal sandsynliggøres, at dødsfald skyldes brugen af psykofarmaka. Fremstillingen skal være levende så den vækker undren og genkendelighed. Der udformes uddybende beskrivelser og korte versioner til en flyer/planche. Evt. materiale tilpasset de enkelte lokalområder med omtale af eksempler på dødsfald i området.

Vi skal kun gengive fornavne. Vigtigt at livshistorier skrives på en værdig måde. Vi skal kunne give kontakter til nærmeste pårørende videre til interesserede journalister.

Det uddybende materiale skal på en overbevisende måde vise, at der er tale om virkeligt eksisterende personer og med oplysninger om hvordan man kan kontakte de nærmeste pårørende for evt. uddybende omtale.

Materialet kan bruges på plancher, der udstilles i de enkelte byer.
Det er meget vigtigt at nærmeste pårørende giver tilladelse til at materiale om deres afdøde slægtninge anvendes.

Vi kan henvise til indlægssedler, der angiver risiko for pludselig, uforklarlig død som mulig bivirkning af samtlige neuroleptika/antipsykotika. Vigtigt at slå på nødvendig overvågning.

Vi kender til følgende eksempler på dødsfald:
Julie (Helenes datter)
Luise (Dorrits datter)
Davide (Cinzias søn)
Mark (Patricias søn) nr. 14 på listen
Mike (Nordjyske, Lillian Ranks tidl. kæreste)
Jannik (har været omtalt i død i psykiatrien)
Henriette kontakter Dorrit Cato fra Død i Psykiatrien om kontakt til pårørende for Jannik, Malene og Luise. Lillian Rank vedr. Mike.

Jesper Sløk, Jan undersøger nærmere

Henvendelser på annonce:
Irena Kjærgaard, nr. 3 på listen
Mai-Britt Olsen, nr. 7 på listen
Mie Christiansen, nr. 11 på listen
Torben Størmborg, nr. 25 på listen
Lene Nielsen, nr. 42 på listen
Lilian Charlotte Jensen, nr. 44 på listen
Maibritt tager kontakt til alle med henblik på at afklare om der er noget i sagerne.

3.    Gennemgang af tidsplan

Jan og Henriette tager til LAP’s sommerlejr og præsenterer.
Møder i gruppen: den 5., 12. og 19. august.

4.    Hvad der skal foregå i de 4 byer, inkl. afslutning i Kbh.

10. oktober i Kbh.: Helene fornyr kontakten til gadepræst om at stå for en mindehøjtidelighed for døde i psykiatrien. Vigtigt at det bliver på en måde der ikke signalerer en bestemt religiøs orientering.
Paul inviterer Özlem fra SF til at tale.
Skal vi sætte lys op, skal de tændes?
Arrangement over ca. 4 timer fra kl. 12 til 16:
Omtale ved pårørende af afdøde grundet medicin. Ide om at vise et portræt i stort format af afdøde, der omtales.
Der skal søges plads i hver af de 4 byer til scene, plancher og uddeling af materialer, ca. 8 x 8 meter i Kbh., evt. mindre i de øvrige byer.
Forslag om at spørge forskellige kunstnere om at stille op: Niels Hausgaard (Aalborg), Jacob Haugaard (Århus), Kim Larsen, Lasse § Mathilde (Odense), Anne Marie Helger, Jytte Abildstrøm (Kbh.). Michael Falch, Erik Clausen, Peter Larsen. Ved henvendelser kan der evt. henvises til Død i Psykiatriens hjemmeside. Henriette udformer et udkast til en skriftlig henvendelse. Jan finder frem til hvilket materialet der kan vedlægges og henvises til.

Evt. husorkester fra Kig Ind i Odsherred. Evt. Helenes datter med sang og musik (sax/klarinet, harmonika).

Odense: Sted: Flakhaven, tid: 13 til 17
Aalborg: Sted: ??; tid: 10 til 14
Århus: Sted: ??; tid: 13 til 18??
Paul sørger for, at der søges i de 4 byer.

Der har været talt om en sketch vedrørende lægeordination.

Ide om at stille op ude foran Operaen ved Psykiatrifondens arrangement om aftenen kl. 19.30.

5.    Nyt møde: 29. juni kl. 12 til 17. Mødet den 22. juni aflyses.

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 23. marts 2010

Referat af møde i landskampagnegruppen tirsdag d. 23. marts 2010 kl. 12.00 – 17.00

Deltagere: Jan Andersen, Helene Mortensen (Død i Psykiatrien/mor til Julie), Camilla Madsen, Niels Erik Heise, Maibritt, Patricia Eskekilde (mor til Mark)

Afbud: Dorrit Cato Christensen, Paul Bjergager, Asjan Jakobsen, Tom Jul Pedersen, Elsebeth Halckendorff

0. Indledning af mødet

Jan og Camilla giver indledningsvis et rids af arbejdsgruppens sammensætning og arbejde indtil nu. Formålet med gruppen er at planlægge og deltage i afviklingen af en landsdækkende kampagne, der sætter fokus på de mange dødsfald, der skyldes psykiatrisk medicin (psykofarmaka). Kampagnen er en videreudvikling af den aktion, som LAP Roskilde arrangerede på Verdens Mentale Sundheds Dag (også kaldet Sindets Dag) d. 10. oktober 2007. Ideen var oprindeligt at arrangere aktiviteter over hele landet den 10. oktober 2009, så i perioden fra den 10. til den 25. april 2010. Kampagnen er nu udsat til efteråret.
Det der har været planlagt indtil videre er:
•    Markering med demonstration i landets 4 største byer med tale af én fra LAP + en pårørende, gerne musik mv.
•    En mindre omfattende markering i 6 – 7 mindre byer.
•    Plakat der kan sættes op i de forskellige byer med annoncering af arrangementer.
•    Fremstilling og opsætning af hvide træ-kors som  blikfang.
•    Udgivelse og distribution af GoCards med samme logo som plakaten og evt. mulighed for at sende til minister.
•    Pressemeddelelse(r).
•    Skriftlig fremstilling af en række cases med konkrete eksempler på dødsfald grundet psykofarmaka.
•    Baggrundsmateriale der kan videregives til pressen både landsdækkende og lokalt inden kampagnen rulles ud.
Der har været efterlyst aktivister i LAP og eksempler på dødsfald via annonce mv.

Helene spørger til mindegudstjeneste som en del af kampagnen og om kontakt til DR.

1. Valg af ordstyrer.

Camilla

2. Valg af referent.

Karl

3. Godkendelse af referat af mødet d. 23. februar 2010.

Godkendt med enkelte rettelser (se vedhæftede tilrettede referat, også enkelte rettelser indarbejdes i referat fra den 2. februar 2010.)

4. Godkendelse af dagsorden.

Til pkt. 5 føjes: Hvem er i gruppen med hvilke opgaver? Hvem skal yderligere kontaktes?
Pkt. 6 a. Evt. mindegudstjeneste.
Under evt.: Svar til Christoff Lehman og Niels Erik.

5. Overblik: Har vi kontaktet alle, der skal have besked om udsættelsen af kampagnen?

Så vidt vi kan overskue, er der givet besked til dem, der har meldt sig eller har været involveret indtil nu. Vi skal være obs på, at afbestille lydanlæg til den 10. april i Kbh. Vi skal desuden være helt sikre på, at der ikke er søgt om tilladelser i de forskellige byer. Vi får pr. tlf. bekræftet fra Charlotte Bungaard, at hun har undersøgt, hvor man søger om hvad i de 4 store byer + Åbenrå, men at der ikke er søgt om konkrete tilladelser.

6. Hvornår skal kampagnen afvikles?

Pauls forslag: Således at den slutter (med en stor koncert) på Verdens Mentale Sundhedsdag (Sindets Dag) d. 10/10 2010 (en søndag).

Det diskuteres, hvor vidt kampagnen skal afvikles omkring den 10.10. eller tidligere på efteråret.
Karl gør opmærksom, at der bliver topmøde i det Sociale Netværk den 2. oktober i Kbh.

Det drøftes, om kampagnen skal afvikles i en kortere intensiv periode eller med enkelte dage over en længere periode. Vi er stemt for at fastholde en intensiv periode.

Beslutning: Kampagnen starter lørdag den 25. september, viser flaget på topmødet i Kbh. den 2. oktober og afsluttes med et større arrangement i Kbh. den 10. oktober.

Det bliver drøftet, hvordan vi når ud til en bred målgruppe med kampagnen, og hvilke virkemidler der vil slå bedst an, når der vælges symboler, musikindslag mv.

Hvordan fanger vi folks opmærksomhed, så de efterfølgende vil være åbne over for informationer om risiko for dødsfald ved brug af psykofarmaka?

Niels Erik argumenterer for at fokusere på en snæver målgruppe og vægte positive budskaber.

7. Fastlæggelse af overordnet tidsplan/drejebog:

Ud fra et princip om at køre færrest mulige km. bliver der aftalt dato(er) for hver enkelt by:
Fredag – lørdag den 24. – 25.9.: Ålborg
Mandag den 27.9.: Viborg
Tirsdag den 28.9.: Herning
Onsdag – torsdag den 29. – 30.9.: Århus
Fredag den 01.10.: Vejle
Lørdag den 2.10.: Esbjerg (eller hvis Åbenrå droppes: mandag den 4. 10.) + tilstedeværelse på topmøde i Kbh.
Mandag den 4.10.: evt. Åbenrå
Tirsdag – onsdag den 5. – 6. 10.: Odense
Torsdag den 7.10: Nykøbing S
Fredag den 8.10: Vordingborg
Lørdag – søndag den 9. – 10.10.: København

Dato/tidsrum for forberedelser og færdiggørelse (herunder research, pressemeddelelser, kors, Go Cards, plakater, osv.)
Emnet blev ikke færdigbehandlet, men der blev samlet op på hvilke opgaver der skal løses:

Der arbejdes videre med en tekst på plakat og kors, hvor teksten er PSYKIATRISK lodret og MEDICIN vandret.

Ide om at bruge Go-Cards til at reklamere for markeringen den 10.10.

Elementer til drejebog over opgaver der skal løses:
Fremstille kors, hvor, hvornår? Materialekøb.
Udformning af GoCards.
Produktion af GoCards, deadline hos firma, deadline hos lay-outer (Karl tjekker).
Plakater, fastsætte antal, færdigt lay-out, deadline og pris for trykning (felt til lokal annoncering) (Camilla taler med Holger).
Polititilladelser, tilladelser fra større kommuner til markeringer.
Lydanlæg evt. scener til de 4 store byer.
Aftaler med medvirkende ved de 4 markeringer.
Aftaler med aktivister i alle byer.
Indkvartering og forplejning for aktivister der er med bussen.
Leje af minibus.
Drejebog for hver enkelt by.
Research af dødsfald, interview + kort og uddybende fremstilling.
Baggrundsmateriale med relevante facts.
Flyers med korte fremstillinger af dødsfald.
Pressemeddelelser, udformning og offentliggørelse.

8. Genopfriskning eller ændringer af aftaler vedr. research af dødsfald. (se referatet fra mødet d. 20. februar 2010).

Forventes som aftalt gennemført af Niels, Maibritt/Karl, Elsebeth.

9. Detaljeret tidsplan/drejebog for en af de ”mindre” byer (dvs. mindre end de 4 største)

Jan omdelte et udkast til drejebog han har udformet vedr. Viborg.

10. Evt.

Niels Erik videregiver en henvendelse fra Christof Lehmann, om at han er træt af de mange mails, der har cirkuleret i gru

Referat af møde i Landskampagne-gruppen, 23. februar 2010

Deltagere: Jan Andersen, Paul Bjergager, Tom Jul Pedersen, Camilla Madsen, Elsebeth Halckendorff, Maibritt; Karl Bach Jensen.
Afbud: Dorrit Cato Christensen, Helene Mortensen, Niels Erik Heise, Asjan Jakobsen

1.    Ordstyrer: Camilla, referent: Karl

2.    Godkendelse af refera
t fra mødet den 2.02.10. Godkendt

3.    Sagsforløb på skrift

Der udarbejdes korte tekster med hovedpunkter af de enkelte sagsforløb.
Født, begyndelse på medicinering, hvor længe, hvornår død, dødsårsag (formodet/konstateret). Vil/vil ikke tale med journalist.
Elsebeth taler med nr. 7, nr. 25 og nr. 29 på listen; Niels Erik med nr. 3 og nr. 14; Karl og Maibritt med nr. 11, (nr. 17) og nr. 37.

Jan nævner desuden en fyr fra Esbjerg, der kendte til 4 dødsfald, Karl kontakter ham.
Desuden et dødsfald på Markusholm på Fyn (Jesper Sløk). Jan undersøger nærmere om relevans.

Vi regner også med at der kan trækkes på beskrivelserne fra Død i psykiatrien.

4.    Hvad skal vi lave i de 4 største byer?

Paul foreslår at tænde levende lys, ligesom man bruger ved dødsfald. Stort kors på hæld bag optrædende, mindre kors der sættes op. Aktivister iført orange kedeldragter. Maibritt foreslår at låne lys, der anvendes i Kongens Have i Odense om vinteren.
Camilla nævner: Scene hvor en fra LAP og en pårørende holder tale. Musikforslag: Olga og Michael. L. Ron Harald. (måske vi kan få lov at afspille hans sang). Paul har nogle tekster, han forsøger at få lavet musik til.
Olga og Michaels indslag virker for dystert, men der kunne laves en kombination af oplæsning og new age musik. Hvad med rettigheder?

Der bliver spurgt om, hvordan vi sikrer vi os, at der er tilhørere til happenings i de enkelte byer?

I hver af de 4 byer skal der være: Annonceret happening af max 2 timers varighed på en lille scene, (fx paller) tale fra LAP, tale fra pårørende, oplæsning, markering af dødsfald. Lydanlæg bestilles i hver enkelt by (er bestilt til Rådhuspladsen i Kbh.). Paul sørger for lydanlæg og lille scene i hver by.

Før vi besøger de enkelte byer udformes pressemeddelelser. Pressemeddelelse til landsdækkende medier før kampagnen og til de lokale medier i de enkelte byer, inden man ankommer. Der opsættes plakater, der annoncerer tid og sted for happening. Ark (flyer) + Go Card til uddeling. Go Cards distribueres en uge før kampagnen kører. Vi går ud fra, at vi finder aktivister i de enkelte byer, som sætter plakater op i forvejen og markerer med kors.

5.    Hvad laver vi i de andre byer?
Vi nåede ikke punktet

6.    Drejebog for kampagnen (Paul)
Et forslag til drejebog blev omdelt og berørt under pkt. 4, men ikke diskuteret færdigt

7.    Plakater
 (PSYKIATRI/PSYK-MEDICIN)
Vi nåede ikke punktet

8.    Go Cards 
(Jan + Elsebeth) +Karl
Vi nåede ikke punktet

9.    Produktion af 1,40 m høje kors Århus +Roskilde
Vi nåede ikke punktet

10.    Brev til Aktivister

Vi nåede ikke punktet

11.    Nyt møde: 

Blev aftalt til Onsdag den 17. marts kl. 12 til 17 på LAP’s sekretariat i Odense.