Referat af møde i livsglædegruppen, 15. marts 2017

LAP Livsglæde arbejdsgruppe møde d.15.3.2017 i LAP Odense

DAGSORDEN :
1. Velkommen til nye medlemmer
2. Referat fra sidste møde
3. Siden sidst
4. Ny tur arrangement til Karen Blixen Museet
5. Gruppens medlemmer
6. Evaluering af Horsens turen
7. Nyt fra LL
8. Landsmødet 2017
9. Nye tur / arrangement forslag
10. Eventuelt

REFERAT :

1. Der blev budt velkommen til 2 nye medlemmer af gruppen: Ole fra Vejle og Troels fra København F.

Ole og Troels takkede og fortalte hvad de kunne bidrage gruppen med i det spændende arbejde for alle medlemmer af LAP omkring livsglæde.

2. Referatet fra sidste møde blev læst op og godkendt.

3. Hvert medlem af gruppen fortalte hvad de hver især havde haft af gode positive oplevelser siden sidste møde. Disse små historier giver et godt grundlag for det videre møde i positiv stemning.

4. Preben havde udarbejdet et program og budget for tur til Karen Blixen Museet i Rungsted Kyst onsdag d. 10. Maj i år. Programmet blev omdelt og drøftet, der var tilslutning til dette. Program og budget sendes til LAP  FU.

5. Der var indkommet 2 udmeldelser i gruppen samtidig med at vi har fået 2 nye, er gruppen på i alt 8 medlemmer.  Der var en person der tidligere havde ønsket at være med i gruppen, men vedkommende har meldt sig ud af LAP. Så der skulle være plads til en mere. Det kan være der er nogen af deltagerne på landsmødet der brænder for det.

6. Horsens tur arrangementet blev drøftet. Der var enighed om at hele arrangementet den dag med besøget på Statsfængslet m.m. var forløbet fantastisk. Der blev her på mødet fortalt hvad vi havde oplevet og hørt på rundvisningen om fængslets historie med de indsatte og personale om livet bag bag murerne. Stor tak til Gihta for arbejdet med hele arrangementet.

7. Der blev her fortalt om hvad der havde relation til gruppens virke.

8. Det kommende landsmøde i Svendborg blev drøftet. De fleste fra gruppen deltager.

Vi vil som tidligere år fremvise foto´s med videre for at vise en del af gruppens arbejde det forløbne år.

9. Der blev drøftet forslag til  nye ture og arrangementer. Der kom mange forslag. På sidste møde var der forslag om tur til Samsø, dette syntes gruppen var en god ide, så Brian og Troels vil sammen tilrettelægge en sådan tur og fremvise deres forslag på et senere møde. Tom har en Århus tur i ´støbeskeen´ og denne er i planlægningsfasen og skulle foregå når vejret bliver sommerligt.

10. Da vi har fået nye medlemmer i gruppen, skal der udskrives nye medlemslister med navne, adresser, tlf. nr. og e-mail adresser snarest, Tom henvender sig til kontor personalet om dette.

Næste møde blev aftalt til at foregå i LAP  Odense: onsdag d. 26. April kl. 13.00

 

 

Referatet godkendt på gruppens møde d. 26.4.2017

Referat af møde i livsglædegruppen, 13. februar 2017

Tilstede af gruppens 6 medlemmer:   Gihta , Tom , Brian , Solvej , Preben

Afbud fra :   Mona-Lisa

 

1. Referatet fra gruppens december møde blev drøftet og derefter godkendt.

2. Siden sidst : Hver i sær fortalte, hvad de havde haft af livsglade oplevelser siden sidste møde. Her blandt andet om LAP´s Refugie  ophold i Hunseby ved Maribo, LAP´s nytårskur som igen dette år foregik i Høje Tåstrup.

3. LAP´s nytårskur blev drøftet under dette pkt. Der var her til denne sammenkomst et farvel til Karl Bach og en velkomst til Jacob B. Petersen, udviklingskonsulenter. Desuden til mødet var der indbudt 2 personer, som havde fået til opgave for sundhedsministeriet, at undersøge forhold indenfor psykiatrien. Denne undersøgelse fortalte de om og der kunne stilles spørgsmål.

4. Tom orienterede gruppen om relevante ting for os som landsledelsen havde behandlet .

5. Tur arrangementet til museum i det gamle statsfængsel i Horsens forløber planmæssig. Der er bevilliget økonomi til dette og der er p.t. 14 deltagere tilmeldt.

6. LAP landsmøde d. 1.+ 2. april er slået op . Næsten alle fra gruppen vil deltage. Tom udarbejder en beretning over vores gruppes virke det sidste år. Vi tager op næste møde, hvad vi i øvrigt viser frem på landsmødet, foto´s m.m.

7. Gruppen drøftede fremtidige arrangementer / ture for gruppens medlemmer og en del af de øvrige medlemmer. Her var foreløbigt et forslag til et besøg på Karen Blixen Museet. Dette vil blive undersøgt nærmere. En sommertur til Samsø blev drøftet som forslag, dette kan også undersøges nærmere, måske med en enkelt billig overnatning.

8. Næste møde :    onsdag d. 15. 3. kl.13.00 i LAP Odense

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE d. 15.3.2017

Referat af møde i livsglædegruppen, 12. december 2016

Livsglædegruppen møde d. 12.12.2016 i Odense 13.30    

1)   Siden sidst
2)   Referat fra Oktober møde
3)   Evaluering af turen til Middelfart.
4)   Nyt fra LL
5)   Nye arrangementer / ture i 2017
6)   ?
7)  ?
Næste møde dato

Tilstede : Alle 8 medlemmer af gruppen deltog i mødet.

1. Hver enkelt fortalte hvad de havde haft af gode positive livsglade oplevelser siden sidste møde de havde deltaget i.

2. Referatet fra sidste møde er godkendt og sendt til kontoret.

3. Alle der havde deltaget i tur arrangementet til Middelfart var tilfredse med hele forløbet,  med besøg på by museet og museet på det tidligere psykiatri hospital. Der var udover 5 deltagere fra vores gruppe 10 andre LAP medlemmer.

4. Tom fortalte hvad vi havde brug for at vide omkring landsledelsens arbejde.

5. Tom prøver at få arrangeret en tur til Århus d. 16 – 17. januar 2017, der vil blive udsendt nærmere program til gruppens medlemmer om turen.
Der er også planlagt en tur arrangement til museet på det tidligere Horsens statsfængsel, dette arbejder Gihta videre med.

Referat af møde i livsglædegruppen, 26. oktober 2016

Tilstede : Mona-Lisa , Gihta , Preben , Tom
Vi savnede de øvrige.

1. Referatet blev drøftet efter gennemlæsning og godkendt.

2. Hver især af de fremmødte berettede om positive livsglade oplevelser oplevelser de havde haft siden sidste møde.

3. Der er kommet et nyt medlem ind i gruppen. Hun har ikke været mødt op endnu, men er stadig interesseret.

4. Der blev orienteret til gruppen om sidste LL møde, hvad der var relevant at vide af emner.

5. Sidste nr. af LAP bladet blev drøftet. En fra gruppen syntes det var et godt blad, men mente det var uheldigt at reklame for arrangementer var for sent  ude.

6. Livsglædegruppens arrangement til Psykiatri museum i Middelfart i næste  måned er annonceret og det ´kører´ .

7. Der undersøges om et kommende tur / arrangement til museum / Horsens  statsfængsel. Dokk1 i Århus er også et fremtidig fremtidig emne .

8. Gruppens december møde blev aftalt til mandag d.12. . Vi mødes på Odense Banegård kl. 11.45

9. En fra gruppen ønskede at vi fremlagde nogle gode nye forslag til livsglæde begrebet . Vi tager dette op på næste møde, hvor hver især kommer deres forslag.

10. Gruppen har vedtaget, at Tom er redaktør af LAP radio / tv . I næste uge udkommer nye udsendelser som vi må være opmærksomme på.

Referat af møde i livsglædegruppen, 19. september 2016

Tilstede : Solvej , Preben , Tom . Vi savnede de øvrige medlemmer af gruppen.

Referatet fra sidste møde blev gennemgået og godkendt.

Siden sidst , der blev fortalt fra hver enkel om positive oplevelser der havde været hændt. Nogle af disse er værd at tage med i LAP bladet.

Evaluering af livsglædegruppens Århus arrangement. Der var kun positive ting i arrangementet . Seværdighederne , besøg hos LAP medlem Lise og for nogle overnatning der. Arrangementet er beskrevet af Lise og tildelt gruppen. En tur der er værd at gentage med nye seværdigheder f.eks. DOK1 .

Tom orienterede om emner fra LL møde der var relevant for gruppen. Psykiatri topmødet i København d. 1.10 er næste arrangement med LAP deltagelse. Vi der er mødt op her deltager derovre.

Der er forslag fra en af gruppens medlemmer om et tur arrangement til Middelfart. Besøg på museum på Middelfart Psykiatri sygehus. Der må udarbejdes forslag til dette med økonomisk ansøgning til LAP.

Sindets dag d. 10.Okt. . Der lå henvendelse fra et LAP medlem om vi i gruppen kunne arrangere en tur til Odense den dag og deltage i mødet på Odense rådhus. Da det er lidt for kort varsel til at arrangere dette, kan vi ikke nå at klare dette. I øvrigt vil LAP ikke yde godtgørelse og henviser til at Sindets dag bliver afholdt i flere byer. Der kan indstilles til LL , at LAP kunne være medarrangør i f.eks. Odense næste år.

Næste møde : onsdag d. 26.10.2016 kl. 13.00 LAP Odense

 

REFERATET GODKENDT PÅ MØDET d. 26. Okt. 2016

Referat af møde i livsglædegruppen, 22. august 2016

LIVSGLÆDEGRUPPEMØDE d. 22.8.2016 kl.13 LAP Odense

Tilstede : Brian , Gihta, Preben, Lise Jul Pedersen (gæst)
Afbud fra Tom , Mona-Lisa

Gruppen bød velkommen til Lise. Lise skulle orientere om gruppens  arrangement med Århus turen.

1.   Nyt medlem af gruppen. Anita der nu er medlem af gruppen, havde desværre ikke mulighed for at deltage i dag.

2.   Referatet fra sidste møde blev drøftet og derefter godkendt.

3.    Siden sidst. Gruppens medlemmer forelagde hvad de hver i sær havde haft af gode positive oplevelser siden sidst.

4.  Retningslinjer for LAP arbejdsgrupper. Disse var tilsendt til hver enkel, idet der havde været spørgsmål angående disse. Der var umiddelbart intet nyt i retningslinjerne siden 2007 , så gruppen holder sig fortsat inden for rammerne af disse. Men der kan dispenseres med relevant begrundelse.

5.  Folkemøde på Møn. Preben orienterede at LAP region Sjælland har indbudt melemmer derfra til folkemøde på Møn. Der vil til dette folkemøde med politikere blive mulighed for at blive hørt angående LAP´s ønsker inden for psykiatrien. Livsglæde trods psykisk lidelse er værd at tage med.

6.   `Bazaren´ , Kgs. Have Odense. Der blev orienteret om denne, hvor LAP som tidligere år har en stand. Nogle fra gruppen vil møde op. Dette foregår d. 30. d.m.

7.   Århus tur arrangement. Lise der i samarbejde med Tom har stået for tilrettelæggelsen, orienterede om programmet for besøget i Århus. Lise giver mulighed for, at deltagere kan overnatte på sin ejendom. Denne ligger et stykke fra Århus. Der vil være noget fælles transport dertil. Turen er slået op på LAP´s hjemmeside og på facebook.

8.  Foto´s til LAP bladet. Der er indsendt foto´s af besøg på sporvejs-museet. Tekst dertil skulle også være klaret.

9.   Under eventuelt blev forslag til livsglædemøde i Middelfart drøftet, dette vil blive taget op på næste møde. Gihta efterlyste at LAP ydede hjælp til folk mht kendskab til  sociale ydelser efter lovgivningen. Dette var en hjælp hun kunne yde via LAP. Dette må Githa undersøge igennem LAP.

Gruppen takkede Lise for hendes deltagelse i mødet.

Næste møde blev foreløbigt fastlagt til mandag d.19.9.2016  kl. 13.00 i LAP Odense.

Referat af møde i livsglædegruppen, 16. juli 2016

Livsglædegruppens møde i Randers d. 16. Juli 2016

Tilstede: Brian, Gihta, Mona-Lisa , Preben, Tom
Vi savnede de øvrige.

Mødet blev afholdt i Randers. Brian tog imod deltagerne på stationen. Herfra gik gruppen over til mødelokalet på Atelier 12 B. Brian viste os stedet hvor han kreerede malerier og hans værker blev studeret. I dagens anledning sørgede Brian for kaffe og kage.

Mødet:

Pkt. 1: Referat fra sidste møde blev godkendt.

Pkt. 2: Hver især fortalte hvad de havde haft af positive livsglade oplevelser siden sidst. Der blev nævnt, adresse flytning, ferieoplevelse, fritidsjob , kunstner tegninger.

Pkt. 3: Der forelå intet at berette fra Tom´s virke i LL .

Pkt. 4: Der er indløbet en ansøgning fra Anita i Fredericia om medlemskab af gruppen. Vi drøftede denne og vil med glæde byde velkommen til Anita. Tom skriver til Anita derom.

Pkt. 5: Der er udarbejdet forslag og budget for tur til Århus d. 3.-4. september. Turen vil blive slået op på LAP´s hjemmeside. Tom og Preben kigger nærmere på budgettet og skriver sammen om dette.

Pkt. 6: Der blev drøftet fremtidige mødedage . Onsdag er den bedste dag, men vi prøver næste gang en mandag, for at få alle med. Vi tager punktet op igen på næste møde.

Pkt. 7: Næste møde: mandag d. 22. August kl. 13.00 i LAP Odense.

 

Referatet godkendt på gruppens møde d. 22.8.16 

Referat af møde i livsglædegruppen, 22. juni 2016

Tilstede : Mona-Lisa , Preben , Tom , Ghita
vi savnede de øvrige.

1.  Først blev der budt velkommen til nyt medlem af gruppen. Det er Ghita der kommer fra Fredericia, der ønsker at bidrage med godt arbejde for gruppen. Det er godt for gruppen at få nye gode ideer og glæde fra Ghita.

2. Referatet fra sidste møde blev godkendt.

3.  Siden sidst, der blev her til punktet fremlagt gode positive ting der var oplevet fra de fremmødte.

4. Der var her evaluering af sidste møde på Odense Havn. Enighed om at det var forløbet godt samtidig med oplevelserne af begivenheder der.

5. Tom der deltog i blev  folkemødet på Bornholm, fortalte hvad der var sket derovre med god tilstedeværelse af LAP. LAP havde flere aktiviteter med masse interesserede  deltagere.

6. Århus tur arrangementet blev gennemlæst. Der var enighed om at udskyde det til en gang i august måned foreløbig, efter samtale tlf. med Lise. Lise vil udarbejde nyt oplæg.

7. Tom berettede lidt om LL´s virke.

8. Tur arrangementet til sporvejsmuseet forløber planmæssigt. Der er tilmeldt 8 deltagere.

9.  Ø-lejren og sommerlejren med deltagere fra gruppen blev drøftet.

10. Under eventuelt , Tom vil kontakte Stefanie og Lars og høre om de møder op igen.  Preben vil ringe til Brian og høre om han har ideer til at afholde næste møde d. 16.7. i Randers. Vi kan eventuelt aftale nærmere på arrangementet i Skjoldenæsholm.

 

Referatet godkendt

Referat af møde i livsglædegruppen, 27. maj 2016

LIVSGLÆDEGRUPPEMØDE  PÅ ODENSE HAVN   

Fredag  D. 27. Maj 2016  kl. 14.30

Tilstede : Solvej , Preben , Brian , Tom.

Afbud : Mona-Lisa

Vi mødtes på Odense Banegård kl. 14 som aftalt, Mona-Lisa kunne desværre ikke deltage, idet hun havde haft uheld med den ene fod.

Vi vandrede mod Havnen over den nyanlagte cykel og gangbro over alle banegårdens spor. Vi blev enige om at finde sted, hvor vi kunne købe kaffe og holde vores møde. Det kunne vi tilfældigvis i en ellers ´lukket klub´, der dog havde åbent for offentligheden lige den dag, i forbindelse med at der var noget Havne-festival. Denne klub var for alle der har eller havde været i Den danske Marine ( flåden ).

Mødet : Referat fra sidste møde med rettelse blev godkendt og bliver så sendt til hjemmesiden.

Ordet gik bordet rundt, hvor hver i sær fortalte om deres positive oplevelser siden sidste møde. Rart at gruppens medlemmer kan se , huske og videre fortælle alle om det rundt i LAP´s område.

Vi har p.t. ikke fået nogle helt nye medlemmer i vores gruppe. Hver enkelt af gruppen må have øjnene op for personer der vil passe ind i gruppen og tilbyde dem denne.

Århus arrangementet er på trapperne, Lise Jul fra Århus området vil sende gruppen en e-mail om arrangementet. I skrivende stund er Lise´ mail indgået på min mail.

Dette tager vi op på næste møde.

Tur til Sporvejsmuseet er arrangeret. Gruppen fik et opslag til turen og godkendte det. Opslaget bliver tilsendt kontoret til grafisk redigering og så sendt til web masteren, der indsætter det på LAP´s hjemmeside.

Næste møde dato : onsdag  22. juni 2016  kl. 13.00  på LAP kontor.

Husk at ringe til kontoret om du kommer eller melder afbud

 

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE d. 22.6.2016

Referat af møde i livsglædegruppen, 4. maj 2016

Tilstede i LAP mødelokale : Tom , Solvej , Mona-Lisa , Preben . Vi savnede de øvrige.

1.  Referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Hver af de fremmødte fortalte om deres positive oplevelser siden sidste møde. Dejligt at høre livsglade oplevelser der havde været oplevet.

3. Gruppen blev orienteret om den nye landsledelse og der kan forventes god støtte derfra . Foto af landsledelsen kan ses i det næste nye nummer af LAP bladet.

4. Der var 3 fra gruppen der havde deltaget i landsmødet. Der blev snakket og fortalt om det. Vores tovholder Tom blev genvalgt til landsledelsen. Der var enighed om, at det var et godt landsmøde.

5. Der blev orienteret om den nye `livsglædegruppe´. Der var slået op på landsmødet. Der havde  7 LAP medlemmer tilmeldt sig. Men for ikke at skabe forvirring, må den nye gruppe have et andet navn. Gruppen skulle vist være en sygdoms selvhjælpsgruppe.

6. Kontakt til nye medlemmer til vores gruppe. Da der i vores gruppe er 2 ledige pladser, tilskrives Ghita pr. mail af Tom. Shais får mail af Preben. Dermed  2 nye medlemmer til at skabe livsglæde blandt alle LAP  medlemmer.

7. Det kommende arrangement i Århus området til efteråret, er på ´tegnebrættet´ .

8. Arrangementet til sporvejsmuseet forsøges d. 6. juli i år. Der arbejdes videre med det.

9. Næste møde i livsglædegruppen bliver afholdt på Odense Havn. Vi finder et godt sted, nyder havnen og området, holder møde. Dette foregår d. 27. Maj . Vi mødes på Odense Banegård kl. 14.00

 

Referatet med rettelser godkendt på mødet i Odense d. 27. Maj.2016