Referat af møde i livsglædegruppen, 4. maj 2016

Tilstede i LAP mødelokale : Tom , Solvej , Mona-Lisa , Preben . Vi savnede de øvrige.

1.  Referat fra sidste møde blev godkendt.

2. Hver af de fremmødte fortalte om deres positive oplevelser siden sidste møde. Dejligt at høre livsglade oplevelser der havde været oplevet.

3. Gruppen blev orienteret om den nye landsledelse og der kan forventes god støtte derfra . Foto af landsledelsen kan ses i det næste nye nummer af LAP bladet.

4. Der var 3 fra gruppen der havde deltaget i landsmødet. Der blev snakket og fortalt om det. Vores tovholder Tom blev genvalgt til landsledelsen. Der var enighed om, at det var et godt landsmøde.

5. Der blev orienteret om den nye `livsglædegruppe´. Der var slået op på landsmødet. Der havde  7 LAP medlemmer tilmeldt sig. Men for ikke at skabe forvirring, må den nye gruppe have et andet navn. Gruppen skulle vist være en sygdoms selvhjælpsgruppe.

6. Kontakt til nye medlemmer til vores gruppe. Da der i vores gruppe er 2 ledige pladser, tilskrives Ghita pr. mail af Tom. Shais får mail af Preben. Dermed  2 nye medlemmer til at skabe livsglæde blandt alle LAP  medlemmer.

7. Det kommende arrangement i Århus området til efteråret, er på ´tegnebrættet´ .

8. Arrangementet til sporvejsmuseet forsøges d. 6. juli i år. Der arbejdes videre med det.

9. Næste møde i livsglædegruppen bliver afholdt på Odense Havn. Vi finder et godt sted, nyder havnen og området, holder møde. Dette foregår d. 27. Maj . Vi mødes på Odense Banegård kl. 14.00

 

Referatet med rettelser godkendt på mødet i Odense d. 27. Maj.2016

Referat af møde i livsglædegruppen, 30. marts 2016

Livsglædearbejdsgruppe møde i Odense d.30.3.2016

Tilstede: Tom, Solvej, Preben
vi savnede de øvrige

1.) Gruppen startede med at hver i sær fortalte om de positive livsglade ting og oplevelser de havde oplevet siden sidste møde.

2.) Det sidste møde i Vejle blev drøftet og referatet fra dette blev læst op og godkendt. Der var kun gode ord om hele forløbet i Vejle.

3.) På Landsmødet i Svendborg i næste måned vil vi i gruppen have en   stand, hvor vi vil vise hvad vores arbejdsgruppe står for.  Vi vil samtidig vise foto´s af aktiviteter med fællesture og arrangementer.

4.) Den planlagte tur til sporvejsmuseet udsættes, idet der på det tidspunkt hvor turen skulle foregå, er indsat busser i stedet for tog på strækningen Odense – Roskilde , med den ekstra rejsetid på 1 time. Det vil være for lang en rejsetid for deltagere fra Fyn og Jylland. I stedet vil der blive undersøgt et arrangement i Maj måned.

5.) Gruppens fremtid blev drøftet. For at vi kan have fuld udbytte af at sprede livsglæde blandt LAP medlemmer og kommende, som vi har gjort, må vi i gruppen arbejde for stabilt fremmøde blandt gruppens medlemmer, så vi stærkere kan formidle vores livsglæde trods livets nogle gange uheldige sider. På landsmødet kan gruppen samtidig åbne for nye medlemmer, hvis der er behov. Disse kan efter en skriftlig ansøgning udvælges.

6.) Næste møde blev aftalt til : Torsdag d. 28. April 2016  kl.13.00  I LAP Odense

Referat af møde i livsglædegruppen, 22. februar 2016

Mødet blev afholdt hos gruppens medlem Mona-Lisa på hendes bopæl i Vejle.

Tilstede : Mona-Lisa , Solvej , Tom , Preben .
Vi savnede de øvrige.

 

Mona-Lisa tog i mod gruppens deltagere på Vejle Banegård kl. 13.00.
Da vi var ved banegården før det egentlige møde, gik vi vi over gaden og besøgte ´Økolariet´, en særudstilling om økologi.
Dette ´museum´ med gratis entre viste,  hvordan den virkelige dag er  i forhold til hver enkelte med hensyn til økologi. Naturens resurser, miljø,  naturvidenskab, klima og meget meget mere.
Det er Vejle kommune der har og driver økolariet og man bliver kun klogere af  et besøg der.
Livsglædegruppen kan anbefale LAP medlemmer i besøg på Økoloraiet, hvis  deres vej kommer forbi Vejle banegård.

Efter dette besøg gik gruppen ud til Mona-Lisa´s bopæl.  Her blev mødet afholdt.
Der blev især drøftet gruppens gode fremtid og dens virke.  Da der i April måned er landsmøde, vil gruppen fremlægge det forløbne års  aktiviteter og andet gruppen har stået for, dette vil Tom fremlægge.
Mona-Lisa skal have stor tak for sit arbejde med gruppens arrangement for  hele dagen

Af gruppens kommende LAP relaterede emner, er der stadig LAP radio/TV,  en som tidligere : tur arrangement i Maj måned til Sporvejsmuseet.  Disse emner kommer igen op på næste møde.

Næste møde blev aftalt til : d. 30. Marts 2016 kl. 13.00  i LAP Odense

Referat af møde i livsglædegruppen, 27. januar 2016

Tilstede : Tom , Mona Lisa , Solvej , Preben

Vi savnede de øvrige.

 

1.)
Referat fra sidste møde blev oplæst og godkendt.

2.)
Hver især af de fremmødte orienterede om hvad de havde haft af gode oplevelser siden sidste møde.

3.)

Tivoli turen i december blev drøftet, der var enighed om, at den var forløbet godt med i alt 17 medlemmer.

4.)
LAP´s nytårskur foregår i morgen, 4 fra gruppen deltager.

5.)
Gruppens retningslinier for deltagelse i gruppens arbejde blev fremlagt. Disse blev godkendt. Der tilskrives et et medlem af gruppen, idet vedkommende ikke har deltaget i over et år. Preben skriver til medlemmet og orienterer om at gruppen indkalder nyt medlem i stedet.

6.)
Af livsglædegruppens fremtidige arrangementer, foreslås en tur til sporvejsmuseet d. 5. Maj i år. Dette arrangement skal opslås i LAP bladet og på hjemmesiden. Vi ansøger forretningsudvalget om økonomi til dette.

7.)
Emner / punkter til Landsmødet, vi har p.t. ingen der skal tages op. Vi gør som de seneste år, viser ´flaget´ om vores gruppe og viser lidt glæde ved ´lagen og bold´.

8.)
Ny(e) i gruppen:  vi udarbejder et opslag for nye interesserede til gruppen.
Her visende hvad gruppen arbejder med og hvad der forudsættes.

9.)
Gruppens næste møde vil være d. 22. Februar i Vejle. Mona-Lisa stiller lokale i sin lejlighed til rådighed. Der bliver skrevet ud som tidligere, hvor vi mødes og tidspunkt.

Referat af møde i livsglædegruppen, 3. december 2015

Tilstede : Solvej , Brian , Tom , Stefanie , Lars , Preben
Vi savnede de øvrige fra gruppen.

Gruppen afholdte mødet på ´den grimme ælling´ i Odense.

Der blev drøftet de ting arbejdsgruppen havde arbejdet med i løbet af året. Ture og arrangementer,  LAP TV og radio, LAP møder. Det havde været et godt år med regelmæssige møder. Der har været nogle fra gruppen til deltagelse i : Landsmøde, ø-lejr, sommerlejr, folkemødet, psykiatri-topmøde, lokalafdelinger, refugiet m.m.

Næste livsglæde arrangement er d. 10.12.2015 , Jule-tur til / i TIVOLI

Vi aftalte at afholde næste ordinære møde på LAP kontor : torsdag d. 28. jan. 2016  kl. 13.00

På dette møde vil nye retningslinier for arbejdsgruppen blive drøftet, kommentarer og rettelser kan tilføjes, for derefter at blive godkendt ved afstemning.

 

FORSLAG TIL RETNINGSLINIER FOR MØDEDELTAGELSE

FOR AT GRUPPEN MED I ALT 9 MEDLEMMER KAN HAVE OPTIMAL UDBYTTE AF ARBEJDET MED AT SKABE LIVSGLÆDE I BLANDT ALLE LAP MEDLEMMER, FORUDSÆTTES DET, AT ALLE I GRUPPEN ER AKTIVE MED SELVSTÆNDIGE NYE GODE IDE´ER TIL GRUPPENS VIRKE OG FOR SÅ VIDT MULIGT OGSÅ DELTAGER I GRUPPENS ARBEJDE OG MØDER / AKTIVITETER / ARRANGEMENTER.

VED LÆNGERE FRAVÆR FRA GRUPPENS MØDER m.m. , FRITSTILLES GRUPPEN TIL AT SUPPLERE SIG MED NYE INTERESSEREDE MEDLEMMER.

VED LÆNGERE VARENDE FRAVÆR, MENES UDEBLIVELSE FRA MØDER m.m. I OP TIL 3 MÅNEDER.

Referat af møde i livsglædegruppen, 19. november 2015

Tilstede : Stefanie, Lars, Preben, Solvej, Tom
vi savnede de øvrige, som havde meldt afbud.

1. Referat fra sidste møde
2. Siden sidst
3. Tivoli tur
4. December møde
5. Retningslinier for gruppen

 

1.  Referatet fra sidste møde, blev kort gennemgået og GODKENDT

2.  Hver i sær fortalte om de gode oplevelser, de havde haft siden sidst. En fortalte om sin positive studie ved universitetet, en fortalte om, at vedkommende fremover hjælper Kirkens korshær. En har den fornøjelse, at køre ud med aviser. Flere fra gruppen havde deltaget i LAP´s weekend-medlemstræf ved Vejle. Der blev for de øvrige i gruppen fortalt om dette træf.

3. Gruppens arrangement med Tivoli tur, går efter planen og der er allerede booket helt op til turen. Der er fire her fra gruppen der er tilmeldt og vil deltage.

4. Til vores møde d. 3. dec. er vi indtil nu 6 der møder op. Der er udsendt program og vi mødes på banegården. På dette møde aftales møde(r) i det nye år.

5. Vi skal have udarbejdet nogle retningslinier for vores gruppe. Der har været alt for stort fravær, for at gruppen kunne arbejde optimalt, så vi fremlægger senere, gruppens nye målsætning for stabilitet vedrørende gruppens fremtidige mødedeltagelse og arrangementer.

 

Referatet godkendt på livsglædegruppens møde d. 3.12.2015