Koncept pr. 14. april 2008

Koncept for refugium med krisefunktion

Udarbejdet af projektgruppe i LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Udkast pr. 14.04.08


1.    Baggrund

Blandt nuværende og tidligere psykiatribrugere og fagpersoner har det gennem en årrække været drøftet, hvordan behovet for et refugium/krisehus uden for eller ved siden af de offentlige behandlings- og omsorgstilbud kan indfris.

I LAP (Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) har medlemmerne både efterlyst mulighederne for at komme på et rekreationssted med fred og ro, rekreative og kreative udfoldelsesmuligheder, men også et sted, der kan rumme en akut krisefunktion for personer, der har brug for særlig omsorg og døgnbemanding.

Ophold med henblik på rekreation er tænkt for personer, der fx har været igennem en længere periode med krise eller indlæggelse, og derfor har behov for tid til at overveje nye livsperspektiver i rolige omgivelser med fokus på recovery.

Krisefunktionen forventes efterspurgt af personer, der tidligere har oplevet alvorlige sammenbrud, som efterlyser en anden mulighed end indlæggelse på psykiatrisk afdeling, og som ønsker at forebygge og forkorte en krise eller et sammenbrud, som ellers ville kunne medføre længevarende indlæggelse, evt. under tvang.

Gennem et års tid har en arbejdsgruppe bestående af medlemmer af foreningen  og eksterne fagpersoner  mødtes med mellemrum og drøftet, hvordan et refugium med en sådan krisefunktion kunne se ud.

De to funktioner forventes at kunne supplere og befrugte hinanden således at de fysiske rammer, lønnede og frivillige medarbejderes funktioner løbende tilpasses og indrettes efter aktuelle gæsters situation og behov. Der skal skabes fleksibilitet med hensyn til indkvartering, udfoldelsesmuligheder og rummelighed. Ved indskrivning skal der løbende kunne tages stilling til, hvordan balancen mellem rekreations- og krisefunktion kan opretholdes på en socialt bæredygtig måde.

2.    Formål

Formålet er at tilbyde:
a.    Planlagte ophold for personer der har særligt behov for at rekreere og udfolde sig i trygge og livgivende rammer.

b.    Akutophold til personer i psykosocial krise med behov for intensiv støtte og omsorg.

c.    Rammer for at den enkelte kan udfolde og udvikle sine evner for at mestre livet.

3.    Værdigrundlag
Refugiet skal fungere som:
a. Et bæredygtigt fællesskab med fleksible rammer for individuel udfoldelse.

b. Et gensidigt anerkendende, værdsættende og ikke-voldeligt miljø.

4.    Kultur
Kulturen og omgangsformerne skal være kendetegnet af, at man:
a.    Respekterer og tager udgangspunkt i den enkeltes ret til selvbestemmelse, forståelse af sin situation og beskrivelse af, hvad der er godt for ham/hende i den givne situation.

b.    Prioriterer medarbejderressourcer og opholdsmuligheder til aktuelle gæsters situation og behov.

5.    Gæster
a.    Man søger om optagelse som gæst ved at henvende sig personligt, evt. skriftligt eller telefonisk. Mulighederne for ophold vurderes af den daglige ledelse under hensyn til den aktuelle situation, hvad angår gæster og bemanding på stedet.
b.    Stedet forventes at kunne rumme max. 25 gæster med meget fleksible indkvarteringsmuligheder. Der indgås nærmere aftale med den enkelte gæst om opholdets varighed og indhold.
c.    Som gæst på stedet kan man forvente:

i.    Gode indkvarteringsfaciliteter i smukke omgivelser
ii.    Nærvær, tid til samtale, samvær.
iii.    Adgang til netværk af eksterne eksperter inden for traditionel, komplementær, alternativ og anden støtte/behandling.
iv.    Støtte til at danne personlige netværk
v.    Adgang til information, viden, undervisning
vi.    Sund og nærende kost
vii.    Mulighed for fitness, massage, meditation, afspænding, bade, sauna
viii.    Kreative og rekreative muligheder
ix.    En forudsigelig daglig rytme

6.    Rammer
a.    Refugiet skal etableres i bygninger og omgivelser, der signalerer kvalitet, skønhed og rummelighed.
b.    Der skal være rum og arealer:

•    for tilbagetrækning og ro
•    for rekreative og kreative udfoldelsesmuligheder inde og ude
•    for særlig omsorg/intensiv støtte

7.    Organisation
a.    Afhængig af driftsform vælges/udpeges en bestyrelse. Bestyrelsen ansætter en leder med ansvar for den daglige drift.
b.    Driften hviler primært på tilknytning af lønnede medarbejdere, men der tilknyttes også et vist antal frivillige. Frivillige skal tilføre stedet ressourcer, det være sig praktisk, socialt eller omsorgsmæssigt. Der skal ske en formel optagelse af frivillige og indgås en form for kontrakt.

c.    Kvalifikationer / kompetencer
Ved ansættelse af leder/medarbejdere gås primært efter personlige kompetencer og accept af stedets værdigrundlag. Ansatte skal være personer med overskud og stabilitet, være rummelige, reflekterende, lyttende og servicemindede, kunne udvise dømmekraft i pressede situationer og høre på det, gæsten gerne vil udtrykke og have evne til kontakt på et dybere plan. Det er væsentligt, at der på stedet er ansatte, der  har personlige erfaringer med psykotiske sindstilstande.

d. Døgnbemanding i krisefunktionen


8.    Driftsform

a. Driftsformen skal sikre at stedets særegenhed kan opretholdes, og at der kan modtages donationer og sponsorater m.m., så de ikke går ind i den daglige drift. Driftsformen skal nærmere afklares og beskrives.

b.  Der skal sikres en kommunal godkendelse, så stedet kommer på den offentlige tilbudsportal. Et antal pladser søges godkendt efter Servicelovens § 110 som midlertidige botilbud, hvor optagelse kan ske ved direkte personlig henvendelse (selvmøderprincip).

9.    Kvalitet og sikring af denne
Bestyrelse, ledelse og ansatte sørger til stadighed for at udvikle og kvalitetssikre refugiet under inddragelse af gæsters og samarbejdsparters vurderinger.

10.    Økonomi
a.    Etablering
Der søges offentlige midler og private fonde til stedets etablering.
b.    Drift
Der bør arbejdes med flere supplerende finansieringskilder: Fx kommunal henvisning, egenbetaling, fondsmidler.


11.    Eksterne kontaktflader og netværk

a.    Den enkelte gæst skal kunne trække på et netværk af eksterne eksperter inden for traditionel, komplementær og alternativ behandling.
b.    Stedet skal søge at etablere gode samarbejdsrelationer lokalt, fx med psykiatri, politi.