Referat af møde i LAP Københavns Omegn, 16. april 2008

af Michael P. Krog

Referat fra LAP-Københavns Omegns bestyrelsesmøde onsdag den 16. april 2008 i Det Hvide Hus, Mitchellsstræde 3, 2820  Gentofte

Tilstedeværende: Wenkina Weidner, Nils Holmquist Andersen, Lars Arredondo & Michael P. Krog

Fraværende: Finn Hansen & Anders Raabo

  1. Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer
  2. Michael orienterede om hvem der var kommet i diverse dialogfora via Psykiatriforeningernes Fællesråd.

Det blev besluttet at søge optagelse i Psykiatriforeningernes Fællesråd i Hovedstadsregionen. Der skal således senere udpeges 2 medlemmer til Repræsentantskabet, som mødes hvert halve år og som her vælger en bestyrelse for Fællesrådet. Der kan kun vælges 1 repræsentant fra hver landsdækkende forening. Pt. er Erik Olsen fra LAP-København/Frederiksberg medlem for LAP og i øvrigt Michael Krog for Foreningen BUPS – BrugerUdviklingsprojektet for Psykisk Syge & sårbare.

De reviderede vedtægter for LAP-Københavns Omegn med nævnelse af samtlige kommuner som hører under, er endnu ikke udsendt. Michael rykker rejsekonsulent Ulf Olsen.

Lars Arredondo har endnu ikke været til et ordinært bestyrelsesmøde i LAP-Region Hovedstaden pga. forfald. Vi forespørger om mulighed for suppleant for bedre at kunne dække og møde op og i så fald udpege Michael som næstformand.

Lars foreslår at samle flere nærliggende kommuner – som f.eks. Gentofte, Lyngby, Gladsakse, Ballerup – i et samarbejde for bl.a. gensidig støtte, vidensdeling, workshops, kurser, mad- og ”voksenlegestuer”, udflugter og udveksling af arrangementer. Det kan være væresteder, sport og mere varierede tilbud. Lars vil konkretisere ved at skrive et notat om det, som kunne være et pilotprojekt under LAP for andre kommuner. Vi starter med at danne en netværksgruppe, som vil indkalde til et infomøde om hvad man kan få ud af et tværkommunalt socialt samarbejde.

Vi skal også når kræfterne og informationer er til det, jævnligt udsende et nyhedsbrev for LAP-Københavns Omegn. Michael vil godt være med til at stå for det, når vi beslutter det.

Wenkina taler med Finn og Anders om hvordan det står til.

Vi har vedtaget at forespørge og udpege Steen Moestrup som revisor og Paul Bjerager som revisorsuppleant.

Nils har oprettet en særlig rundsendingsliste for bestyrelsen, som er: lko@blot.dk

  1. Næste åbne bestyrelsesmøde bliver fredag den 6. juni 2008 kl. 17.00 i Det Hvide Hus.

Der sendes indbydelser ud til hele Københavns Omegns medlemmer.

Mandag den 22. september 2008 bliver efterfølgende bestyrelsesmøde efter sommerferien.

Således sluttede det første konstituerende bestyrelsesmøde i LAP-Københavns Omegn.