LAP Landsmøde 2024 på Nyborg Strand

Kære LAP-medlem

Du indbydes hermed til Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugeres ordinære
landsmøde, som afholdes

Lørdag den 4. maj – Søndag 5. maj 2024
på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

DAGSORDEN iht. vedtægterne:
1) Valg af stemmetællere
2) Valg af dirigenter og referenter
3) Landsledelsens beretning
4) Regnskabsaflæggelse for det forgangne år
5) Behandling af indkomne forslag NB: Forslag der ønskes behandlet skal være sekretariatet i hænde senest fredag den 5. april 2024. Der henstilles til at hver enkelt forslagsstiller maksimalt sender 3 gennemarbejdede forslag ind. Du kan rekvirere et skema til indsendelse af evt. forslag på LAP’s sekretariat. (Husk at landsmødet har begrænset tid til behandling af forslag. Du opfordres derfor til at holde forslag enkelt og klart)
6) Vedtagelse af handlingsprogram 2024 – 2026
7) Fastsættelse af kontingent for de kommende år
8) Godkendelse af budget for de kommende år
9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelse
På valg er: Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Lenette Rasmussen, Helle Sibbersen, Cornelius Christiansen (valgt på landsmøde 2021) Shiva Khanjani, Paul Bjergager, Inge Volder (valgt som suppleanter på landsmøde 2022) 10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant.
11) Eventuelt.

Deltagelse i landsmødet er gratis for foreningens medlemmer.
Ønsker du ophold på Nyborg Strand, forplejning m.v. koster det 200 kr. (opkræves senere).
Vær opmærksom på, at der ikke må ryges på værelserne, og at overtrædelse vil medføre erstatningskrav over for den enkelte fra Hotel Nyborg Strand.

Nærmere vedrørende tidspunkter m.v. – se vedlagte foreløbige program.
OBS: Vi gør opmærksom på, at der ikke må medbringes dyr i salen under landsmødet.

Efter indsendelse af vedlagte tilmelding vil du modtage bekræftelse på din deltagelse og evt. opkrævning af gebyr for overnatning. Efterfølgende fremsendes landsmødemappe med endeligt program og diverse bilag. Tilmelding er åben fra den 25. marts 2024.

Med venlig hilsen
Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.


Se Landsmødeindkaldelse 2024

Se Program Landsmøde 2024 (foreløbigt)

Tilmeldingsblanket til Landsmøde 2024.
Den udfyldte blanket sendes til lap@lap.dk senest fredag d. 5. april 2024.