Referat af Landsmøde 2012

Hotel Svendborg fredag den 23. – lørdag den 24. marts 2012

Referatet er godkendt af dirigenterne: Benny Lihme og Karl Bach Jensen

Velkomst: På vegne af LAP’s landsledelse bød Thoridt Allermand velkommen til landsmødet. Hanne Wiingaard gav en række praktiske informationer.

1) Valg af stemmetællere

Følgende blev valgt: Colleen Calhoun og Bjarne Thykjær Poulsen

2) Valg af dirigenter og referenter

På forslag af landsledelsen valgtes som dirigenter: Benny Lihme og Karl Bach Jensen
På forslag af landsledelsen valgtes som referenter: Mette Hansen og Rita Kristensen

Karl Bach Jensen konstaterede, at landsmødet var varslet og lovligt indkaldt i henhold til LAP´s vedtægter. Der blev talt 122 stemmeberettigede medlemmer.

3) Landsledelsens beretning

Landsledelsens skriftlige beretning var udsendt med landsmødemappen.

Læs Landsledelsens beretning her.

Thoridt Allermand og Olga Runciman afgav landsledelsens mundtlige beretning:

Olga R glædede sig over det store fremmøde. Hun redegjorde for en selvransagelse i landsledelsen og afklaring om, at man ønsker at følge foreningens principprogram. Beklagede at nogle havde valgt at forlade landsledelsen. Man har måttet skære ned på personale, men har fået flere penge til medlemsaktiviteter.
Fra landsledelsens side lægger man op til at arbejde på et ”mindre” handlingsprogram med en koncentreret indsats og vil gerne være mere aktive – og være med til at sætte dagsorden.

Thoridt A gav udtryk for, at vi i LAP er på den rigtige vej. De seneste 4 måneder har vi været mere i pressen. Herluf Dalhof i TV og radio om elektrochok. Olga Runciman og Karl Bach i landsdækkende aviser om førtidspensionsreform og indirekte tvangsbehandling i kommunerne.
Det er lykkedes os at trænge igennem ved at have markante og klare synspunkter, hvilket kan vanskeliggøre samarbejde med de mere ”bløde” foreninger. Vi skal fortsætte med at kæmpe for vores rettigheder, og for mere frihed til selv at vælge behandling og gøre mere opmærksom på overgreb.
Recoveryprojekt, forsøg med Sociale Mentorer og Next Stop Job har været rigtigt gode projekter, hvor vi har haft stor succes.
Vi er positive – men er det psykiatrien, der skal tilføres økonomi – i stedet for refugium, foreningsiniativer mv?

Olga R: Arbejder og bruger selv psykiatrien. Landskampagnen om dødsfald i psykiatrien har rykket meget.
Thoridt A: Handicapkonventionen er vigtig – hensigtserklæringer skal overholdes. Mange muligheder for at rette op på skæve ting med konventionen i hånden.

I landsmødets efterfølgende behandling af landsledelsens skriftlige og mundtlige beretning indgik der en drøftelse vedrørende interne personaleanliggender. Bemærkninger desangående er slettet af dette på LAP’s hjemmeside offentligt tilgængelige referat. Referatet i sin fulde ordlyd kan rekvireres af foreningens medlemmer ved henvendelse til LAP’s sekretariat.

Diskussion:

Katrine Woel: tillæg til beretningen. Er tovholder for LAP’s involvering i Antistigma-kampagnen: En af os. Folk har deltaget aktivt i debatgrupper, og vi har kun afholdt 1 møde i arbejdsgruppen. Kampagnen er topstyret, men LAP vil søge midler til i at afdække krænkelser af menneskerettigheder og hvad der virker positivt i psykiatrien. Omtaler dialog møder med kommuner og regioner.

Mikhael Saxtorph: Roser beretningen, men spørger: hvad er formålet med Nytårskur i LAP? – Skulle det ikke være for alle tillidsfolk?
Paul Bjergager: Arrangementet var oprindeligt tænkt som en julefrokost for lokale og regionale bestyrelsesformænd og næstformænd. Fremover bør det være for alle, der tager et ansvar som en tilbagevendende tradition – hvor man taler sammen og udveksler meninger og erfaringer.
Erik Thomsen: Nytårskur er en god ide, men alle tillidsfolk skulle have været med.

Tina Christensen gør opmærksom på, at sidste års landsmøde opfordrede til at offentliggøre sammenlignelige medlemstal og at tallene mangler i landsmødemappen. Spørger desuden om det er en enig landsledelse, der har valgt at afskedige jurist og sekretariatschef ?

Hanne Wiingaard: Beklager, at man har glemt medlemstal i landsmødemappen.

Lise Jul Pedersen: Kan LL sige, hvad der kan være svært ved at lave et fornuftigt stykke arbejde?

Karen Josephsen: Giver Olga R. og Thoridt A. og landsledelse ros for et kæmpe stykke arbejde. Glad for at der arbejdes med at kommuner tvinger borgere til medicin og ECT.

Olga R.: Omtaler grelle sager – hvor man p.g.a. ikke at ønske ECT har fået fjernet kørekort og andet.

Bo Steen Jensen: Har moret sig i landsledelsen gennem 10 år. Hvor er LAP i forhold til førtidspensionsreformen? Det drejer sig om rigtigt mange mennesker, som er under 40.

Katrine Woel: Vi arbejder på førtidspensionsreformen via Det Sociale Netværk.

Helene Lund: Har oplevet psykiatrien som en hjælp. Har været tvangsindlagt. Det handler om positivt livssyn og hvordan man ser på andre mennesker.

Frands Frydendal: Beretningen ser pæn ud. En beretning skal ikke godkendes, fordi den ser pæn ud men fordi den er retvisende. Mener ikke landsledelsens beretning er retvisende. Fyringssagen er ikke ordentligt belyst. Selvransagelse minder om udrensning – er selv blevet udelukket fra arbejdsgruppe.

Viveca Liventhal: Roser beretningen omkring ophævelse af tvang, men veninde i patientklagenavn mener at lovgivning om tvang også er med til at hjælpe patienterne. Der bør også arbejdes med det aspekt.

Gert Zøllner: Forstår ikke fyringen af sekretariatschef

Jakob Eilikofer: Ønsker fremadrettet en psykiatri, der arbejder med livsstilsændringer. Omtaler et Motions- og kostprojekt i Guldborgsund. Medlemmerne i Guldborgsund har bl.a. konstateret reduceret medicinforbrug p.g.a. projektet.

Tom Jul Pedersen: Der var ikke enighed i landsledelsen om fyringerne.

Gunver Hansen: Hvordan kan den gamle landsledelse beslutte noget, som den nye landsledelse skal køre videre med?

Thoridt A.: Svar til Gunver: Landsledelsen har nogle visioner. Principprogrammet har ikke altid været fulgt, og der har været mange konflikter. Vi har taget det op og vil igen arbejde efter vores principprogram.

Erik Thomsen: Tak til Frands F. for at rejse en meget principiel debat. Tak fordi du kommer med at konstruktivt budskab. Det kan ikke kaldes ledelse, når vi ikke kan blive enige 13 i landsledelsen. Hvad vej vil vi gå? Der har været kedelige konflikter – skal LAP være SIND ”light” eller skal LAP være LAP? Den nuværende Landsledelse mener, at LAP skal være LAP. Det er vigtigt at diskutere, hvor LAP skal hen.

Olga R.: Vi kæmper mod tvang – mod død i psykiatrien – og vi får ikke hjælp udefra. Vi skal tage den kamp. Der findes ikke nogen andre foreninger, der vil tage de kampe.
Vi kan ikke diktere en ny landsledelse – men holde os til principprogrammet.

Lise Jul Pedersen: Landsledelsen skal roses for sit arbejde.

Inden kaffepause byder den ene af dirigenterne velkommen til 2 gæster fra den norske forening We Shall Overcome: Stein og Kari.

Camilla Madsen omtaler tidligere afholdte og annoncerer et kommende kursus i Systemiske Familie Konstellationer for LAP-medlemmer.

Landsmødet genoptages kl. 15.30. Rita Kristensen overtager referentopgaven fra Mette Hansen.

Karl Bach Jensen (som medlem): LAP ønsker særlovgivning om tvang i psykiatrien ophævet ifølge vores principprogram. Italien har ingen særlovgivning og her bruges langt mindre tvang end i Danmark. Han henviser til FN’s Handicapkonvention, hvor der står i artikel 14, at staten under ingen omstændigheder må spærre folk inde pga. deres handicap. Der skal udarbejdes nødretsbestemmelser i stedet for særlovgivning. Han anbefaler, at LAP fortsat arbejder i overensstemmelse med konventionens bestemmelser.

Thoridt Allermand: Anbefaler beretningen til godkendelse. Synes det har været en god debat. Oplever der overordnet er flertal for beretningen.

Frands Frydendal.: Anbefaler at stemme nej til beretningen. Den er ikke retvisende, idet den ikke beskriver, hvad der er sket. Der bør stå, hvilke opgaver der er løst, og hvilke der ikke er løst. Opgaven med at skabe en organisationskultur som lægger op til samarbejde er ikke løst.

Jytte Rasmussen: Har hørt de forskellige argumenter, og mener det er vigtigt, at vide hvad konsekvensen er, hvis beretningen ikke bliver godkendt.
Paul Bjergager: Hvis en beretning ikke bliver godkendt mener han, at alle i landsledelsen skal trække sig.
Karl Bach Jensen (som dirigent): Der står ikke noget i vedtægterne om, hvad der skal ske, det er op til hvert enkelt medlem af landsledelsen, om man vil trække sig eller ej.
Erik Thomsen: Anbefaler at der står lidt mere i beretningen næste gang.
Nils Holmquist Andersen: Anbefaler at stemme for beretningen. Mener landsledelsen har været grundig og gjort sit arbejde godt.
Mikhael Saxtorph: Der står ikke noget i vedtægterne omkring vedtagelse eller ej. Dette er en diskussion om kejserens skæg – anbefaler at stemme for.

Karl B. J. (som dirigent): Den skriftlige og mundtlige beretning blev sidste år sat til afstemning på én gang. Kan vi gøre det samme i år således, at den mundtlige beretning supplerer den skriftlige?
Mikhael S.: Hvis landsledelsen trækker sig, kan de stille op igen i morgen, og så er vi samme sted.
Thoridt A.: Frands F. har ikke deltaget i møderne, og de 8 i landsledelsen kan stå inde for det, der er foregået, men vi kunne evt. have været mere skarpe i den mundtlige beretning.

Mogens Rosenquist: Jeg er ny her. Jeg synes det der står i beretningen, står på en god måde. Har ikke noget forbehold.
Christian Martin: Trusler om at landsledelsesmedlemmer trækker sig, skal man ikke tage sig af. Jeg stemmer imod, da jeg ikke synes beretningen er, som jeg synes den burde være.

Kaj Allermand: Beretningen holder sig til principprogrammet og jeg anbefaler at stemme for.
Frands Frydendal: Forlanger ikke at landsledelsen skal trække sig. Jeg mener ikke beretningen er OK.

Herefter blev den skriftlige og mundtlige beretning sat til afstemning og godkendt med overvældende flertal.

LAP-priser

Overrækkelse af den interne LAP pris

Paul Bjergager: I år er det en af vores forenings dinosaurer, medgrundlægger og meget betydelig person, der har gjort et stort stykke arbejde: Karl Bach Jensen.
Jeg så Karl første gang midt i 80’erne. Karl skrev bøger, og det var langt fra min hverdag. Karl var med i Galebevægelsen, senere i Sind’s brugerudvalg – hvor jeg lærte ham bedre at kende og senere fik vi lavet vores gode forening.
Karl takker for prisen og fortæller, at det har givet et par kolbøtter et par gange, og fortæller hvor svært det har været at genvinde sit renomme efter en nedtur. Takker foreningen for at bære over med de perioder, hvor han har været lidt ude at hænge.

Eksterne LAP pris: 

Jan Stig Andersen: Prisen gives til Danser med Drenge, idet de med sangen ”En lille pille” har sat fokus på misbrug af lykkepiller. Det er vigtigt for dem, at de har fået prisen inden de skulle på turne, og de vil gerne kunne skrive det på deres fan side, og sige det når de er ude at spille.

4) Regnskabsaflæggelse for 2011

Steen Moestrup: Gennemgår regnskabet i detaljer. Der er et overskud for 2011 på kr. 133.000,-

Jacob Elikofer: Pengene fra Trygfonden, hvor figurerer de?
Steen M.: På side 10 i Specifikationer (de gule sider), fremgår de som periodeafgrænsingsposter.

Camilla Madsen: Spørger ind til udgifterne til sommerlejren. Har den kostet over 300.000 kr. ?
Steen M.: Nej, der er balance mellem udgifter og indtægter til sommerlejren, som har været udgiftsneutral for LAP grundet tilskud

Michael Maahr: Sætter spørgsmål ved, hvordan man opgør egenkapitalen med henvisning til s. 13 i Årsrapport (de blå sider) og sidste års regnskab. Michael forsøger med en ny opstilling at synliggøre, at der mangler noget i opgørelse af egenkapitalen.
Mikhael S.: Kommenterer indlægget fra Michael M. og gør opmærksom på, at han bl.a. mangler at tage højde for gælden.
Steen M.: Forklarer hvorfor regnskabstallene, hvad angår egenkapitalen, er korrekte og retvisende.

Mikhael S.: Har som intern revisor gennemgået regnskabet og anbefaler regnskabet til godkendelse. Stiller gerne op igen, men ønsker fremover at både den valgte interne revisor og suppleanten deltager i arbejdet med at revidere regnskabet. Anbefaler at der laves nogle klare aftaler i forhold til samarbejdet med sekretariatet omkring regnskabet undervejs i løbet af året.

Regnskabet blev derefter godkendt med overvældende flertal.

5) Behandling af indkomne forslag

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen

Forslag til kommissorium for redaktionsgruppe vedrørende handlingsprogram:
Redaktionsgruppen nedsættes af landsmødet på mødets første dag og har til opgave at sammenskrive og redigere et forslag til handlingsprogram på baggrund af de forslag, der er fremkommet rettidigt inden landsmødet (inkl. landsledelsens forslag) og på baggrund af landsmødets tilkendegivelser.
Indkomne forslag, der af landsmødet henvises til handlingsprogrammet, søges indarbejdet på en sådan måde, at det samlede forslag til handlingsprogram fremtræder som en læsbar og sammenhængende tekst.
Redaktionsgruppen kan i begrænset omfang medtage begrundede forslag fra landsmødets arbejdsgrupper i sit arbejde.
Redaktionsgruppen fremlægger et forslag til drøftelse om formiddagen på landsmødets anden dag.
På baggrund af landsmødets tilkendegivelser fremlægges om eftermiddagen på landsmødets anden dag et forslag, der sættes til afstemning i sin helhed.

Forslaget blev godkendt uden kommentarer og med applaus.

Forslag nr. 2 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag til ny Landskampagne, hvor parolerne er:
NEJ TIL TVANG
NEJ TIL BIVIRKNINGER
JA TIL EN MENNESKELIG BEHANDLING
Tvangen øges og bliver brugt i større og større grad i psykiatrien og dette vil ikke stoppe, før vi siger massivt fra over for disse umenneskelige overgreb. Alm. menneskeretsregler må også gælde, selv om man har fået en psykiatrisk diagnose
BIVIRKNINGERNE pga. den psykiatriske medicin er massive og alt for mange bliver invalideret af medicinen ved f.eks. ikke at kunne tage vare på sig selv – ja nogle bliver demente eller massivt fede, så de bliver ramt af sukkersyge og andre invaliderende sygdomme, hvis de da ikke er så uheldige at dø pga. deres medicin.
EN MENNESKELIG BEHANDLING kræver ikke så mange penge yderligere til psykiatrien. Det kræver kun at personalet er venlige, imødekommende og respekterer borgere, der bliver indlagt i behandlings-psykiatrien.

Paul Bjergager Nielsen fremlagde og motiverede sit forslag. Han glæder sig over, at landsledelsen støtter forslaget. Henviser til landskampagnen mod dødsfald i psykiatrien, og den succes det var, og ønsker igen at sætte en ny kampagne i gang.

Kommentarer til forslaget:
Bo Steen Jensen: Dejlig signalpolitik. Vi har i 10 år sagt de samme ting, synes forslaget er glimrende men lidt diffust, ønsker at forslaget bliver præciseret lidt mere. Personalet i psykiatrien bliver presset og kan ende som LAP-medlemmer. Der findes ikke medicin uden bivirkninger.
Christian Martin: Hvem ville ikke være imod tvang og bivirkninger, forslaget er for unuanceret og diffust.
Katrine Woel: Anbefaler forslaget. Nej til bivirkninger er ikke bare virkninger. Anbefaler et samarbejde med Peter Gøtzsche, der har undersøgt hemmelige bivirkninger. Katrine tilbyder Paul B. hjælp til at omformulere forslaget, så det bliver mere klart.
Catherine Njeri Nielsen: Personalet skal være ude hos patienterne og ikke på kontoret. Tvang har reddet mit liv.
Flere medlemmer anbefaler forslaget
Et medlem giver udtryk for at der altid skal være plads til menneskelig behandling i Danmark.
Birgitte Kongsfort: Vi har hørt meget om tvang i mange år. Pårørende har det svært. Og det er vanskeligt at vide, hvad man skal gøre. Jeg synes, det er svært at stå som pårørende på sidelinien. Der skal være noget alternativt til nuværende tilbud, hvis der ikke er tvang.
Erik Thomsen: nogen skal tvangsindlægges – for hvad skal man ellers gøre.
Frands F.: Hensigterne med forslaget er gode, men jeg tror ikke det er klogt. For unuanceret. Sig nej til særlovgivning i stedet. Det gavner ikke foreningen at køre kampagnen som foreslået.
Christian Martin: Forslaget er så diffust, at det ikke giver nogen mening. Vi kan være med til at sætte fokus på at formindske tvangen, i stedet for nej til tvang. Det er sympatisk men uklart, hvad der ligger i det.
Tina Christiansen: Vi kan kun forholde os til det, der står. LAP vil male sig selv op i et hjørne. Vi skal ikke være så rabiate, skal i stedet arbejde med kompromiser.
Marian B. Goldstein: I en akut faresituation er det magtanvendelse, når man holder folk tilbage og ikke tvang. Vigtigt at skelne mellem magtanvendelse og tvang. Er en lille smule overgreb som tvang nødvendigt eller kan vi nøjes med magtanvendelse? Anbefaler forslaget, men mener det kan præciseres mere. Internationalt er der gode erfaringer i forhold til at mindske tvang, og Danmark bør følge efter.
Camilla Madsen: Anbefaler en ny landskampagne. Kampagner er med til at føre LAP frem i medierne. Enig i der skal kigges på parolerne. Foreslår at der nedsættes en gruppe, der arbejder med at konkretisere forslaget, med en anbefaling om, at gruppen indarbejder internationale erfaringer.
Thoridt A.: God debat. Opfordrer til at Katrine sammen med Paul arbejder med forslaget, men anbefaler der bliver arbejdet med klare budskaber.

Det besluttes at nedsætte en åben arbejdsgruppe på selve landsmødet. Gruppen skal konkretisere forslaget om ny landskampagne og kom til at bestå af: Katrine Woel, Bo Steen Jensen, Camilla Madsen, Rigmor Sofia Sommer og Frands Frydendal

Arbejdsgruppen vender efter en pause tilbage med følgende forslag:
”Ny landskampagne. Med fokus på at tvang skal opgives som behandlingsprincip.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder kampagnen og dens fokusområder inden for de forskellige former for anvendelse af tvang på psykiatriområdet.”

Christian Martin: Forslaget vil betyde, der skal afsættes penge til kampagnen.
Thoridt A.: Synes forslaget er lidt mere diffust end før, mener Pauls forslag er mere klart.
Katrine Woel: Vi har ønsket at gøre kampagnen mere præcis og med kun et fokusområde
Hanne Wiingaard: Det er vigtigt for mig personligt, at pengene til kampagnen bliver fundet, hvis kampagnen skal foregå i 2012.
Lang diskussion om penge til kampagnen, da nuværende kampagne ikke er indarbejdet i det netop fremlagte reviderede budget for 2012. Der efterlyses et konkret beløb til kampagnen, og at kampagnen holder sig inden for de rammer, der bliver afsat

Beslutning:
Ny landskampagne. Med fokus på at tvang skal opgives som behandlingsprincip.
Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som udarbejder kampagnen og dens fokusområder inden for de forskellige former for anvendelse af tvang på psykiatriområdet og inden for de med landsledelsen nærmere aftalte økonomiske rammer, anslået kr. 100.000.

Forslaget vedtages med overvældende flertal.

Forslag nr. 3 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag om Nytårshøjskole
Landsforeningen LAP skal som et nyt punkt i foreningens HANDLINGSPLAN have organisering og afvikling af NYTÅRSHØJSKOLE med temaet: “Bud på en ny psykiatri uden så meget medicin”, som afholdes første gang fra den 27. dec. 2012 til 2. januar 2013.

Paul Bjergager er ikke til stede i salen.
Ingen ønsker at opretholde forslaget, som derfor bortfalder

Forslag nr. 4 stillet af Mette Bramsdal

Forslag om at oprette en Fondsgruppe
Mette Bramsdal ønsker meget at oprette en Fondsgruppe, hvor vi på sigt som psykiatribrugere kan søge midler til vores videre udvikling. Det kan være behandlingsforløb uden for det etablerede system, hvor det hovedsageligt i dag KUN er medicinsk behandling. Samt til længere varende kurser og uddannelser, der har et permanent udviklingsmæssigt sigte.

Mette Bramsdal fik under programpunktet: nye arbejdsgrupper, mulighed for at fremlægge og motivere sit forslag.

Der laves et opslag på landsmødet, hvor interesserede kan melde sig som deltagere til en arbejdsgruppe, der under og efter landsmødet kan arbejde videre med forslaget.

Forslag nr. 5 stillet af Lars Kristensen

Nedsættelse af lappetæppegruppe
Gruppens opgave er at få fremstillet følgende lappetæpper og –smykker/ordener af lapper (max. 10 x 10 cm), LAP medlemmer og andre donerer:
1. Vandretæppe der gives til et folketingsmedlem på folketingets åbningsdag, til ophængning på vedkommendes kontor i det følgende folketingsår som tak for godt politisk arbejde for psykiatribrugere.
2. Plaidtæppe der gives som hædersgave til et menneske, der har gjort en smuk gerning / arbejde for psykiatribrugere.
3. 5 stk. lappesmykker/-ordener der gives til ovennævnte modtagere og 3 andre, der i deres dagligdag har gjort en god gerning eller arbejde for psykiatribrugere.

Lars Kristensen fik under programpunktet: nye arbejdsgrupper, mulighed for at fremlægge og motivere sit forslag.

Der laves et opslag på landsmødet, hvor der kan melde sig deltagere til en arbejdsgruppe, der efter landsmødet vil arbejde videre med forslaget.

Forslag nr. 6 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag til ny formulering af foreningens overordnede formål
§ 2 Formål
Stk. 1 ændres til:
Stk. 1     Foreningens overordnede formål: Landsforeningen er en organisation, der arbejder for menneskerettigheder for borgere, der er og har været patienter i psykiatrien, og hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere kan støtte hinanden, tage fælles initiativer, formulere en politik og stille krav vedrørende vore egne interesser. Landsforeningen er en organisation, der er uafhængig af partipolitiske, økonomiske, behandlingsmæssige og religiøse interesser

Paul Bjergager Nielsen fremlagde og motiverede sit forslag: Er vi en patientforening eller hvad. Vi er noget mere end en patientforening, vi er en menneskerettighedsorganisation.

Kommentarer til forslaget:
Mikhael Saxtorph: Formålet som det er nu, dækker mere bredt, og kan hvis menneskerettigheder indføjes blive begrænsende
Tina Christensen: Det stritter lidt i alle retninger. Vi skal bruge det rigtige sprog – er vi patienter eller borgere, vigtigt vi bruger det samme sprog hele vejen igennem.
Bo Steen Jensen: Samtlige patientforeninger arbejder med menneskerettighederne. Modstander af begrebet patienter, vil i stedet hellere kalde sig noget andet. Jeg lider ikke af en sygdom, men taler om psykisk ubalance.
Katrine Woel: Enig i det der er blevet sagt vedr. begrebet patienter. Forslaget skal omformuleres for at det kan bliver stemt igennem.
Julie Amonsen: Jeg er ikke patient, jeg er borger med en helt almindelig sygdom.

Beslutning:
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 7 stillet af Nils Holmquist Andersen og Paul Bjergager Nielsen

Forslag om landsledelse på 7 i stedet for 13 medlemmer.

§ 6 Foreningens daglige ledelse
Stk. 1, 2 og 8 ændres til:
Stk. 1     Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 7 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 3 er på valg hvert år.
Stk. 2     Landsmødet vælger op til 7 suppleanter. Valgperioden for suppleanterne er 1 år. Suppleanterne indtræder …
Stk. 8            Landsledelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 landsledelsesmedlemmer er
til stede.
§ 8 – tegningsregler og hæftelse
Ligeledes ændres § 8 stk. 1 til:
Stk. 1    Foreningen tegnes … Ved optagelse af lån og ved køb og salg og pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af mindst 5 medlemmer af Landsledelsen.

Paul Bjergager fremlagde og motiverede forslaget: Tiden er til, at der er færre i landsledelsen (LL), idet det gør beslutningsprocesserne mere effektive og hvor det bliver lettere at få et godt samarbejde og tage hurtige beslutninger.

På vegne af et flertal i landsledelsen anbefalede Jan Stig Andersen landsmødet at forkaste forslaget. Baggrunden er, at færre i LL vil betyde der er færre til at repræsentere medlemmerne, hvilket gør medlemsdemokratiet mindre.

Kommentarer til forslaget:
Mikhael Saxtorph: 3 – 4 træder ud af LL i løbet af året, hvorfor det gør LL meget sårbar, hvis der er færre medlemmer end 11. Anbefaler ikke forslaget.
Christian Martin: Jeg stemmer imod som det er, men har sympati for forslaget. Foreslår i stedet for fra 7 til 9 og fra 4 til 5. De mange medlemmer af LL har betydet, at der har været for lidt respekt for hinanden indbyrdes.
Eva Holm: Beslutningsgrundlaget bliver for lille.
Erik Thomsen: Godt for medlemsdemokratiet, at der er mange medlemmer i LL. Opfordrer til at LL bliver bedre til at samarbejde indbyrdes.
Jytte Rasmussen: Forstår godt forslaget, og når man ser på fremmødet i LL, kan man se det slider på LL.
Lise Jul: Godt forslag. Jeg vil stemme for. Hellere en lille gruppe der fungerer godt og bliver handlekraftige i stedet for en gruppe med mange.
Katrine Woel: Anbefaler ikke forslaget pga. medlemsdemokratiet og fordi der er mange afbud i perioder bl.a. p.g.a. sygdom, personlige kriser m.m. Forslaget vil svække LAP’s struktur.
Thoridt Allermand: Henviser til bilag i landsmødemappe med – fremmødestatistik. Ud fra statistikken kan man se, at vi er heldige hvis der dukker 7 – 9 op til møderne. 7 medlemmer gør foreningen for sårbar.
Steen Moestrup: Fremmødestatistikken er som den er bl.a. pga. frafald og orlov for mig i en periode. Forslaget betyder at meget få LL medlemmer ville kunne stemme noget igennem med kun 3 stemmer, hvilket udfordrer medlemsdemokratiet.
Paul B.: Der vil være mulighed for deltagelse af 9 personer til møderne idet 2 personer har taleret og ikke stemmeret. I forhold til demokrati giver 13 medlemmer for meget snak og for lidt overskud til at beslutte. Der skal være et tættere samarbejde med arbejdsgrupperne, hvilket der ikke er overskud til. 13 er for mange, der kan ikke opnås konsensus pga. for mange indbyrdes konflikter.

Paul B. anmodede om skriftlig afstemning, hvilket mere end 10 deltagere tilsluttede sig.

Beslutning:
Resultatet af den skriftlige afstemning: 29 ja stemmer, 52 nej og 7 undlod at stemme.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 8 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag om at forretningsudvalget konstituerer sig med formand/-kvinde, næstformand og kasserer

§ 6 stk. 5, som lyder:
Stk. 5 Senest 3 uger efter nyvalg til ledelsen afholdes konstituerende møde, hvor Landsledelsen af og blandt sine medlemmer vælger et forretningsudvalg på højst 3 personer.
Tilføjes følgende.
Forretningsudvalget konstituerer sig efterfølgende som formand/-kvinde, næstformand og kasserer.

Paul Bjergager Nielsen var ikke til stede, men andre deltagere ønskede forslaget opretholdt.

På vegne af et flertal i landsledelsen anbefalede Erik Thomsen landsmødet at forkaste forslaget.

Kommentarer:
Mikhael Saxtorph: Kompetencer og ansvar bør følge hinanden, og anbefaler, at den uformelle magtstruktur bliver formel, da det fastlægger ansvaret og rollerne præciseres. God ide med en skarpere struktur.
Bo Steen Jensen: Formandskabet tager sig af akutte og ad hoc opgaver, og når der er 3, der skal være med til at bestemme, giver det et godt beslutningsgrundlag.
Thoridt A.: anbefaler der er 3 i forretningsudvalget, da det giver et godt samarbejde og flere til at tage beslutningerne.

Beslutning:
Forslaget forkastes med overvældende flertal.

Forslag nr. 9 stillet af  Frands Frydendal

Landsmødet udtaler:
Den afgående landsledelses flertal har forsømt sit ansvar for handlingsprogrammets nederste punkt:
At sikre en organisationskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.
Landsmødet indskærper den nye landsledelse, at dette punkt SKAL prioriteres først i de følgende år. En god organisationskultur er den afgørende forudsætning for at alle andre formål kan afvikles til medlemmernes tilfredshed og til opfyldelse af LAP’s formål.
Det afgørende punkt i foreningens organisationskultur er Landsledelsens forretningsorden, som beskrives i vedtægternes §6, stk. 6. Hvis der ikke er respekt her, er LAP i vanskeligheder.
Landsmødet tager som foreningens øverste ledelse nu ansvar for organisationskulturen og vedtager ændring af vedtægternes § 6, stk. 6, så det nu lyder (ændring i kursiv):
”Landsledelsen skal selv fastsætte sin forretningsorden på en sådan måde, at den sikrer gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.
Et punkt til forretningsorden skal udvikles så meget, at ingen landsledelsesmedlemmer har tungtvejende, begrundede indvendinger imod det.
Et punkt til forretningsorden kan ikke vedtages ved flertalsafgørelse.
Landsledelsen kan fortsat bruge flertalsafgørelser i spørgsmål, hvor intet landsledelsesmedlem har tungtvejende, begrundede indvendinger imod at anvende flertalsafgørelse.
Tidligere års forretningsorden kan bruges som huskeseddel til en ny forretningsorden, men en ny landsledelse begynder på en frisk og er i sin forretningsorden kun bundet af denne vedtægt og ikke af tidligere års forretningsordener.
Landsledelsen kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.”

Nuværende ordlyd af § 6, stk. 6: ”Landsledelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.”

Frands Frydendal fremlagde og motiverede sit forslag.

På vegne af et flertal i landsledelsen anbefalede Olga Runciman landsmødet at forkaste forslaget, da en forretningsorden som foreslået vil gøre arbejdet i dagligdagen for kompliceret. Anbefaler den nye landsledelse at starte på en frisk, og ikke bære gamle vaner videre.

Kommentarer:
Frands F.: Foreslår forretningsordenen bliver fulgt, så vi kan sikre en større enighed i det daglige.
Bo Steen Jensen: Forretningsordenen som den er nu, er funktionsdygtig og giver et godt flow imellem de forskellige landsledelser.
Katrine Woel: Beder Frands F. præcisere baggrunden for at ønske en ny forretningsorden.
Jan Stig Andersen: Er ikke enig med resten i landsledelsen. Jan mener forslaget er det bedste der er sket, siden LAP blev grundlagt.
Mikhael S.: Kan ikke gennemskue forslaget.

Beslutning:
Forslaget forkastes ved flertalsafstemning.

Forslag nr. 10 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Forslag om reklamefinansiering af LAP’s Medlemsblad
Landsledelsen pålægges at få fremstillet vores LAP-blad hos det trykkeri, som vi har fået tilbud fra til 0,00 kr., såfremt budget 2 træder i kraft, hvis vi som forening ikke bliver tildelt satspuljepenge.

Paul Bjergager Nielsen var ikke til stede, men et andet medlem ønsker forslaget opretholdt.

På vegne af et flertal i landsledelsen anbefalede Hanne Wiingaard landsmødet at forkaste forslaget. Der er ikke i budgetforslag uden satspuljemidler afsat penge til blad fremadrettet og derfor mener hun ikke, der skal bruges tid på at debattere forslaget.

Bo Steen Jensen: Der er ikke vetoret overfor dem der laver bladet, hvilket betyder, at LAP ikke kan bestemme hvad der evt. bliver reklameret for i bladet.
Eva Holm opfordrer til at LL undersøger mulighederne for at få lavet bladet på andre måder, så der fremover også bliver mulighed for at have et medlemsblad.
Jytte Rasmussen opfordrer til at bladet bliver lettere at læse uden så meget ”graffiti”. Ærgrer sig over, at der måske ikke bliver råd til et blad fremadrettet.
Mikhael S.: Vær opmærksom på, når vi skal vedtage budgettet, betyder det ene forslag intet blad og det andet forslag et blad.

Beslutning:
Forslaget blev forkastet med overvældende flertal

Forslag nr. 11 stillet af Sørn Strand Jensen

Forslag om åbent brev
Forslagsstiller har trukket sit forslag.

Forslag nr. 12 stillet af Steen Moestrup

LAP omlægges til at være en forening præget af innovation og nytænkning frem for vanetænkning.
En forening der er præget af innovation er en forening, som ikke er præget af vanetænkning. Vi skal arbejde på at gøre tingene endnu bedre.
For at støtte innovationen indføres følgende værdifulde normer:
1. Sæt innovationen på dagsordenen – motiver medlemmerne, landsledelsen, bestyrelserne og medarbejdere til nytænkning, engager / ansæt innovative normer.
2. Lad det enkelte medlem sætte mål for sin innovation og samle os om nogle innovative mål på alle niveauer i foreningen. Dette betyder bl.a. at alle ideer skrives ned, når de fremkommer
3. Lad være med at tro at andre klarer og nytænker – innovation kan ikke uddelegeres, men skal være alles arbejdsopgave.
4. Lær organisationen at gå efter tilgivelse, i stedet for at vente på tilladelse og beløn dem der tør og gør.
5. Undgå blindhed – drop ”det har vi prøvet” og ”men…”
6. Vær ydmyg over for din succes – tag intet for givet, og lav løbende vanetjek.
7. Bryd komfortzonen – og gør noget andet end du plejer. Eksempler: samarbejde med nogen du ikke plejer at samarbejde med, snak med nogen du ikke plejer at snakke med, ring til nogen du ikke plejer at ringe til, tænk anderledes end du plejer, beslut anderledes end du plejer.
8. Erkend når en idé ikke holder, accepter den kalkulerede risiko, og fejr at I prøvede. Glæd jer til næste innovative idé.
9. Husk kritik er kun velkommen, når den nytænker og forbedrer, ros fremmer virkelysten

Steen Moestrup fremlagde og motiverede sit forslag: Forslaget er blevet til p.g.a. snakke rundt omkring, og for at prøve at være med til at vende skuden, så der kan komme en positiv organisationskultur i LAP. Vi skal blive bedre til at rose hinanden for de forslag, der kommer og være mere positive og imødekommende overfor forslag.

Steen M. er tilfreds med, at forslaget indgår som inspirationsmateriale, og mener ikke forslaget behøver at komme til videre forhandling eller afstemning.

Forslag nr. 13 stillet af Hanne Vangsgaard Kaljo

Jeg kunne godt tænke mig en forening, der står til rådighed med oplysninger om ens rettigheder over for bostøtter og distriktssygeplejersker, når man bliver udskrevet fra psykiatrisk sygehus.
Og jeg kunne godt tænke mig at LAP var sådan en forening, man får de sociale, økonomiske og private råd og vejledning af. Dernæst kunne jeg godt tænke mig at jeres tlf.nr. blev mere kendt og brugt, da det er en nødvendighed.

Forslaget opfattes som en opfordring til det videre arbejde og blev ikke behandlet yderligere.

6) Vedtagelse af handlingsprogram 2012 – 2013

På baggrund af LL’s oprindelige forslag og landsmødedeltagernes bidrag og indgående drøftelser fredag og lørdag fremlagde den nedsatte redaktionsgruppe bestående af  Bjarne Thykjær Poulsen, Lars Kristensen, Danny Christiansen, Ove Johannesen, Gert Zøllner og Karl Bach Jensen et endeligt forslag til handlingsprogram:

Handlingsprogram for LAP 2012 – 2013

I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at:

1. Påvirke førtidspensionsreformen sådan at:
den enkeltes ønsker og behov bliver styrende for indsatsen, f.eks. ved at der fokuseres på rimelig tilpasning og ikke bliver krav om uønsket behandling i de kommende ressourceforløb.
personer i ressourceforløb kan opretholde et acceptabelt forsørgelsesgrundlag
modregning ved ægteskab og samliv afskaffes
førtidspensionisters økonomiske forhold forbedres væsentligt, når man passerer folkepensionsalderen.
alle på førtidspension gives ”frit lejde”, ved at ydelsen stilles i bero men ikke frakendes ved selvforsørgelse

2. Afskaffe indirekte tvang til psykiatrisk behandling ved tildeling og udbetaling af sociale ydelser.

3. Sikre at vores muligheder for rådgivning og bistand ikke forringes i forbindelse med overgangen til Udbetaling Danmark.

4. Intensivere indsatsen mod tvang i psykiatrien og mod diskriminerende kriminalisering af psykiatribrugere, bl.a. ved at gennemføre en landskampagne med fokus på at tvang skal opgives som behandlingsprincip

5. Oplyse om vores rettigheder og arbejde for overholdelse af FN’s handicapkonvention.

6. Inddrage eksterne specialister vedrørende indfrielse af vores lovfæstede rettigheder.

7. Øge kendskabet til, kvaliteten af og antallet af kommunale akuttilbud.

8. Afsætte og udvikle ressourcer til at blive mere synlige i medierne både i aktuelle debatter og ved at skabe opmærksomhed om foreningens mærkesager.

9. Styrke samspillet mellem landsforening, grundforeninger, individuelle og kollektive medlemmer, f.eks. i form af fælles arrangementer og andre netværksskabende aktiviteter.

10. Styrke kendskabet til LAP’s mærkesager indadtil i foreningen via medlemsblad, medlemsmøder mv.

11. Skabe en foreningskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal (2 undlod at stemme, resten stemte for)

7) Fastsættelse af kontingent for 2012

Landsledelsen foreslog følgende kontingentsatser:
Individuelle medlemmer: kr. 125,-
Fordeling: kr. 50,- til lokalforening; kr. 45,- til regionsforening og kr. 30,- til landsforening.
Kollektive medlemmer: kr. 150,- pr. påbegyndte 35 brugere
Individuelle støttemedlemmer: kr. 200,-
Kollektive støttemedlemmer: kr. 600,-

Kommentarer: 
Tina Christensen: Det giver ikke mening at godkende kontingent før budget
Janne Sørensen: 125 kr. om året er meget billigt, så jeg mener godt kontingentet kan sættes op til 250.
Steen Moestrup: Det er logisk at godkende kontingent før budget. Kontingentet er en meget lille del af budgettet.
Hanne Wiingaard: Grunden til vi har budget 1 og 2 er, at vi har en ansøgning inde om penge fra satspuljemidlerne og har ikke modtaget bevilling endnu.
Valentina Djurhuus: Grundforeningerne har brug for flere penge, for at kunne sætte flere aktiviteter i gang.
Birgitte Kongsfort: Efterlyser også flere penge til grundforeningerne.1500 – 2000 kr. om året er lige lidt nok for at få godt gang i lokalforeningerne.
Dorte Eriksen: Hvis medlemmerne melder sig ud med større kontingent, skal vi fastholde det vi har nu. Medlemmerne er velkomne til at betale ekstra helt frivilligt.
Katrine Woel: Mange har meget få penge at klare sig for i dagligdagen. De frivillige indbetalinger kunne øremærkes til grundforeningerne.
Hanne W.: Hvis der er behov for ekstra penge til grundforeningens arrangementer, så søg pengene ved Landsforeningen, idet vi har muligheder for at yde ekstra penge til grundforeningerne.
Gunver Hansen: Der har været rygter fremme om, at der skulle være afsendt et brev til ministeriet, som anbefaler vi ikke modtager midler.
Karl B.J. (som ansat): Der kommer først svar på ansøgning om satspuljemidler i april, og der er ingen grund til at tro, vi ikke får tildelt satspuljemidler fremadrettet, men beløbets størrelse er usikker.
Mikhael S.: Hvis bevillingen går igennem, så er det budget 1 hvis ikke budget 2.
Janne Sørensen: Frivillige tilskud kan gives som gave,
Steen M.: LL er bekendt med, at der er sendt et brev til ministeriet, men mener ikke det får betydning for tildelingen af penge. Vigtigt at fastholde det lave kontingent niveau så vi fastholder medlemmer – gerne op imod 1000 som nu.

Beslutning:
Landsledelsens forslag blev vedtaget med overvældende flertal 

8) Godkendelse af budget for 2012

I landsmødematerialet indgår der 2 budgetter. I det ene budget er der taget højde for, at der ikke bliver bevilget penge fra satspuljemidler (budget 2).

Hanne Wiingaard.: Satspuljemidlerne skulle søges tidligere end før, hvorfor det har været nødvendigt, at sende en ansøgning før Landsmødet. Hanne gennemgik begge budgetter i detaljer.
Vedr. posten 3 regionskonsulenter: Ideen er, at styrke grundforeningernes muligheder for at købe sig til hjælp lokalt til fx udformninger af ansøgninger m.m.
Eksterne konsulenter kan fx være juridisk bistand, økonomisk rådgivning eller andet.

Kommentarer:
Eva Holm: Hvordan kan det koste 70.000 om året at have en kopimaskine?
Hanne W.: Det er en stor maskine, og det er ret dyrt. Beløbet er inkl. kopier.
Mikhael S.: Man kan ikke se i budgetterne, hvis der er en post der står 0 på, og det er manipulatorisk, når det ikke fremgår af budgettet f.eks. har der tidligere stået internationalt arbejde på budgettet.
Hvis vi har medlemmer der er højt placeret i internationale fora, så er det vigtigt, at der er afsat penge til internationalt arbejde. Internationalt engagement koster, så der bør afsættes midler på budgettet til det. Der foreslås afsat kr. 20.000,- på budgettet.
Hanne W.: Gør opmærksom på, at der er blevet lavet om på kontoplanen.
Katrine W.: I forhold til det første budget er det vigtigt, at der er mulighed for penge til fortsat juridisk rådgivning fremadrettet. Der er kun afsat 100.000 på budgettet.
Thoridt A.: De regionale LAP´er har brug for ekstra hjælp, penge til 3 regionskonsulenter kan bruges på mange forskellige måder.
Lise Jul: Det er vigtigt også at have fokus på at få flere medlemmer. Det vil være fint at få lidt statistik over medlemstilgang og afgang.
Tina C.: Der skal være penge til internationalt arbejde, men det kræver at den/de der arbejder med det, også er mere synlige i forhold til hvad pengene bliver brugt til.
Mikhael S.: Vil sørge for at melde tilbage til Erik Olsen, at der skal være mere synlighed i forhold til det internationale arbejde. Det er tankevækkende, at der afsættes henholdsvis 90.000 til 5.000 i de to budgetter til IT. Kan det være inspiration til, at der kan spares andre steder på det store budget.
Bo Steen Jensen: Giver Lise J. ret i, at der burde være flere medlemmer. Der er mange forskellige psykiatrigrupper rundt omkring i Danmark. Der skal mere fokus på, hvordan vi får flere medlemmer.

Herefter foreslås det, at landsmødet tager de to budgetforslag til efterretning, med den ændring, at der i budget 1 afsættes kr. 20.000 til internationalt arbejde og sker en tilsvarende reduktion af beløb afsat til div. aktiviteter.

Forslaget blev vedtaget med overvældende flertal.

9) Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

På valg var følgende LL medlemmer:
Hanne Wiingaard (valgt på landsmøde 2010)
Olga Runciman (valgt på landsmøde 2010)
Paul Bjergager Nielsen (valgt på landsmøde 2010)
Tom Jul Petersen (valgt på landsmøde 2010)
Erik Thomsen (valgt som suppleant på landsmøde 2011) – indtrådt 2011
Bo Steen Jensen (valgt på landsmøde 2010) – udtrådt 2011
Ulla Asmussen (valgt på landsmøde 2010) – udtrådt 2011
Marianne Mogensen (valgt på landsmøde 2011) – udtrådt 2011
Lillian Rank(valgt på landsmøde 2011) – udtrådt 2011
Preben Schmücker (valgt på landsmøde 2011) – udtrådt 2011

Der skulle således vælges 9 kandidater til landsledelsen og et antal suppleanter.

Efter en præsentation af de i alt 13 kandidater gik landsmødet over til en skriftlig afstemning
Der blev afleveret 92 gyldige stemmesedler i alt, der var 1 blank stemmeseddel.

Afstemningsresultat:

Navn Antal stemmer Funktion
Henrik Linde 70 Landsledelse
Olga Runciman 69 Landsledelse
Tina Schmidt 67 Landsledelse
Katrine Woel 66 Landsledelse
Hanne Wiingaard 61 Landsledelse
Tom Jul Pedersen 55 Landsledelse
Frands Frydendal 50 Landsledelse
Marian B. Goldstein 48 Landsledelse
Lilian Grandahl 43 Landsledelse
Lars Kristensen 38 1. suppleant
Preben J. B. Olsen 17 2. suppleant
Gert Zøllner 14 3. suppleant
Ove Johannesen 7 4. suppleant

Den nye landsledelse består således af følgende medlemmer:
Steen Moestrup, Thoridt Allermand, Jan Stig Andersen, Nils Holmquist Andersen, Henrik Linde, Olga Runciman, Tina Schmidt, Katrine Woel, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Frands Frydendal, Marian B. Goldstein, Lilian Grandahl.

Suppleanter er:
Lars Kristensen, Preben J. B. Olsen, Gert Zøllner og Ove Johannesen

10) Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Det statsautoriserede revisionsfirma Beierholm blev valgt som revisor.

Mikhael Saxtorph blev valgt som intern kritisk revisor.
Danny Christiansen blev valgt som revisorsuppleant.

11) Eventuelt

Benny Lihme orienterer om Advokatfirmaet Nyhavnsadvokaterne.dk, hvor Thorkild Højer m.fl. er ved at udforske forholdet mellem lovgivningen og menneskerettighederne.

Gunver Hansen beder Else Holm om at komme op. Gunver takker for 3 dejlige sommerlejre, hvor Else har været tovholder. Else modtager en erkendtlighed for det store arbejde.

Birgitte Kongsfort: Henviser til Retningslinjer for arbejdsgrupper i landsmødemappen. Opfordrer landsledelsen til at tage spørgsmålet op om refusion af kørsel i egen bil i forbindelse med møder/sommerlejr, når man passerer Storebælt

Gert Zøllner: Ros til landsmødet – takker for at blive valgt som suppleant.

Mikhael Saxtorph: Det har været et positivt og disciplineret landsmøde – tak for det.

Paul Bjergager Nielsen: Stillede ikke op til LL, men sagde tak for alt.

I øvrigt oplyste Karl Bach Jensen som udviklingskonsulent i LAP om følgende emner i løbet af landsmødet:
Bisidderservice. 
Der er uddannet 25 bisiddere i LAP. Hvis man har brug for en bisidder, kan man ringe til LAP’s sekretariat og få kontakt til en bisidder. Der er udarbejdet en folder, som man meget gerne må fordele rundt omkring, hvor det er relevant.
Høring om medicinrelaterede dødsfald. 
Tirsdag den 8. maj i Fællessalen på Christiansborg fra kl. 9.00 – 16.30. Der er plads til 140 i salen. Programmet for hele dagen er lige ved at være på plads. Det endelige program for høringen kan findes på www.lap.dk ligesom tilmelding til høringen foregår via LAP’s hjemmeside. Programmet annonceres også i medlemsbladet og via LAP’s elektroniske nyhedsbrev – som alle opfordres til at abonnere på.