Referat af møde i livsglædegruppen, d. 18.Oktober 2017

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I FREDERICIA d. 18.Oktober 2017 kl. 13.30

DAGSORDEN
1. Dagens program / Gihta
2. Valg af dirigent.
3. Referat fra sidste møde
4. Siden sidst.
5. Nyt fra LL
6. Psykiatri topmødet.
7. Medlemsmøde i Århus.
8. Arrangement i København. / Troels
9. Århus arrangement / Tom
10. Samsø turen 2018
11. `December` mødet i Århus
12. Eventuelt
Næste møde, dato og sted —

REFERAT
Tilstede : Gihta , Solvej ,Tom , Brian , Troels , Ole , Preben . Vi savnede Mona Lisa, der var sygemeldt.

Mødet blev afholdt hos Gihta i Fredericia. Gihta havde problemer / smerter i sit ene ben, så hele mødet blev afholdt hos hende.

1. Gihta bød velkommen hos hende og havde et programforløb for gruppens møde.

2. Mødet startede, Ole blev valgt til dirigent og Ole læste referatet fra sidste møde op. Der blev her under pkt. om livsglædegruppens eventuelle deltagelse til folkemødet Bornholm, henvist til Tom´s undersøgelse derom. Der forelå ingen undersøgelse endnu. Ellers blev referatet godkendt.

3. Siden sidst : Hver af de fremmødte berettede hvad de hver i sær havde haft af gode positive livsglade oplevelser siden sidste møde.

4. Tom fortalte gruppen hvad der var af betydning for gruppen, som LL havde haft på deres dagsorden og behandlet. Næste LL møde er d. 4.nov. . Man kan deltage som tilhører, eventuel befordringsgodtgørelse til et sådan møde skal der ansøges om, hvis dette kunne være et ønske.

5. Det netop afholdte psykiatri topmøde, hvor en del af gruppen havde deltaget, blev forelagt og drøftet. Der var nogle enkelte indlæg fra en foredragsholder der ikke lige var i alles smag, da det her kunne misfortolkes hvad der blev fremlagt. Der blev på topmødet snakket om selvbestemmelse / brugerstyret seng og for meget om positive ting i psykiatrien og ikke meget om de negative.

6. LAP vil afholde et weekend-medlemstræf i Århus d. 17.-18. nov. i år. Der er udsendt orienterende skrivelse derom. Der er mulighed for at deltage ved tilmelding. Der er dog kun plads til 60 deltager, hvis der er flere tilmeldte, bliver der en fordeling efter så mange kommuner som muligt.

7. Troels vil komme med et oplæg i nærmeste fremtid om et arrangement i København. Besøg på Børnemuseet , Storm P. museet, Charlottenborg udstilling. Der skal ansøges økonomi af LAP og arrangementet skal op på LAP´s hjemmeside med program. Der blev foreløbig planlagt en dato for arrangementet, den 9. eller d. 10 januar 2018. Dette vil Troels iværksætte. Dette blev godkendt af gruppen.

8. Århus arrangementet forsøges afholdt 7. – 8. november i år. Tom´s søster Lise sørger for det nødvendige for et sådan arrangement. Der vil blive et foredrag og et besøg på et værested i forbindelse med arrangementet. Deltagere kan overnatte i Århus, som vil fremgå af opslaget der vil blive sat på LAP´s hjemmeside.

9. Samsø turen blev drøftet og derefter foreløbig udsat på ubestemt tid. Turen kan ikke forløbe med det tilskud vi kan søge om igennem FU. Troels vil alligevel gerne kigge på muligheder for sådan et tur arrangement senere. Dette blev godkendt af gruppen.

10. Gruppens december møde blev drøftet. Det foreslåede møde i Århus ( på sidste møde) blev nedstemt. I stedet valgte Troels at arrangere dette møde der i stedet skal foregå i København. Der blev fastsat en dato for dette møde d. 4. december klokken 14.00 . Gruppen bliver orienteret af Troels om tid og sted.

Næste ordinære møde : 4. december i København.

Referent
Preben

REFERATET GODKENDT PÅ MØDET d. 31.1.2018