Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 5. september 2007 i Odense

Referat af møde i arbejdsmarkedsgruppen den 5. september 2007 i Odense

Til stede: Nils Holmquist Andersen, Hanne Wiingaard, Kaj Larsen, Marianne Stengaard, Erik Thomsen, Lise Jul Pedersen, Karl Bach (referent)
Afbud: Steen Moestrup, Joy Dalhof

Dagsorden:

  1. Opfølgning vedr. Nye Veje: prioritering, strategi og uddelegering vedrørende vores ønsker til de enkelte punkter.
  2. Forberedelse af møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen den 13. sept., hvad skal der siges og hvem går til mødet?
  3. Evt.
  4. Næste møde

Tilføjelse til dagsorden: 2a. Følgegruppe vedr. projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet.

1. Opfølgning vedr. Nye Veje
Eriks kommentarer til vores materialer vedr. Nye Veje:
1. Personlig assistance, vigtigt at man har indflydelse på, hvem der varetager funktionen og at man evt. kan udskifte denne.
3. Vigtigt med at udbrede kendskab til SU-handicaptillæg, fx via Medlemsbladet, Hus Forbi mv. Også en forpligtelse for uddannelsessektoren.
4. Hvordan forhindrer vi, at vi ikke kommer til at fungere som løntrykkere? Hvad med at kontakte fagbevægelsen om, hvordan de har det med det? Sætte max på og forlange ansættelse i min. lige så lang tid man har været i praktik, hvis virksomheden beholder én udover en prøvetid på 13 uger. Kaj: vi mangler en holdning til forsørgelsesspørgsmålet. Erik: brug for undersøgelse af hvem der ryger ud af arbejdsmarkedet grundet manglende behandlingstilbud. Karl: omvendt kan man blive truet med at miste sygedagpenge, hvis man siger nej til bestemt behandling.
5. Mentorordning skal være frivillig.

Initiativ nr. 1. Personlig assistance
Vil en ordning om personlig assistance blive efterspurgt?
Vigtigt at fastholde, at der ikke behøver at være tale om en varigt nedsat arbejdsevne, og at der er brug for en bredere afdækning af hvilke opgaver en personlig assistent skal kunne løse.
Vi drøfter emnet i mødet med Arbejdsmarkedsstyrelsen. Herefter kan vi henvende os til DSI med vores holdninger. Hvis vi får penge til vores projekt (”Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet”) vil vi have yderligere argumenter.
Evt. holde møde med Beskæftigelsesministeren.

Initiativ nr. 2. Landsdækkende aktivitetstilbud
Er puljen, der kan søges af blevet oprettet, hvem kan søge? Vi forespørger i socialministeriet. Vi vil lodde stemningen i kooperationen for et evt. samarbejde. Relatere til eksisterende uddannelser.

Initiativ nr. 3 Efteruddannelsesprojekt for sindslidende
Vores ide om ny MB-uddannelse, der skal uddanne til de kommunale jobcentre mv. er allerede blevet luftet for projektleder i eksisterende MB-projekt m.fl. Vi uddyber vores tanker i relation til en ny MB-uddannelse på skrift og foreslår et møde med MB-foreningen og Uddannelsesafdelingen i Risskov. Karl, Lise og Hanne

Initiativ nr. 6. Støtte til kolleger
Vores tilgang fremmes, hvis vi får midler til ansøgt projekt: ”Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet”. Også henvise til nyt MB-projekt. Vigtigt med positiv tænkning og viden om recovery mv.

Initiativ nr. 7 Erfaringsudveksling om projekter for sindslidende på arbejde
Vi spørger Socialministeriet hvor langt de er.

Initiativ nr. 8 Praktiske guidelines til virksomhederne
Hvor langt er man med initiativet? Vi spørger i Arbejdsmarkedsstyrelsen. Tage kontakt til SVID og SAND.

Initiativ nr. 10 Nyt partnerskab for at få sindslidende i arbejde
Hvor er man med initiativet, hvordan skal det ses i relation til nr. 5 i det fælles ansvar 2 ? Spørge i Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Initiativ nr. 11 Bedre vejledning og opkvalificering af sagsbehandlere
Henvise til udd. af MB’ere.

Initiativ nr. 12 Et nyt landsdækkende netværk
Relateres til projektansøgningen.
Diagnoser kan blive en spændetrøje der fastholder folk i deres situation. Efter mødet med Arbejdsmarkedsstyrelsen forsøger vi at kontakte DSI vedr. projektet.

Initiativ nr. 13 Praktiske guidelines til jobcentre
Se nr. 8

Initiativ nr. 14 Fokus på kommuner med en særlig indsats for udsatte grupper
Kaj mener ikke vi skal tage del i initiativet da det er borgerlig politik. Flertallet mener, vi skal forsøge at få indflydelse.

2. Forberedelse af møde med Arbejdsmarkedsstyrelsen
Vi vil be’ styrelsens medarbejdere om at gøre rede for, hvor langt de er med deres del af programmet.  Herefter vil vi fremsætte vores betænkeligheder og forslag.

Supplerende spørgsmål: Hvordan ser styrelsen på antidiskriminationsbestemmelserne i lovgivningen i relation til vores målgruppe og retten til tilpasning i rimeligt omfang?

Hvem går til mødet: Nils, Hanne, Marianne, Erik, Karl. Mødes på cafeen under TV2 kl. 12.45

3. Følgegruppe til projekt: Borgere med psykiske lidelser – en udfordring for arbejdsmarkedet
Så frem vi får bevilling som ansøgt ønsker Lise, Erik og Hanne at indgå i følgegruppen.

4. Næste møde
Tirsdag den 17. oktober kl. 12. Karl sørger for dagsorden.