Referat af møde i hjemmesidegruppen, 22. november 2007

Til stede: Lars Mogensen (webmaster), Erik Thomsen og Jan Andersen

Afbud fra: Tobias Hetting, Anders Larsen og Lise Jul Pedersen.

Erik Thomsen deltog i mødet som repræsentant for PR-gruppen og for den gruppe, der har lavet LAPs indslag til OBS, fordi vi skulle drøfte, hvorledes OBS-spottene skal præsenteres på LAPs hjemmeside.

Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt.

Personlig runde/præsentation.

Intet referat fra dette punkt.

Valg af referent.

Jan blev valgt.

Sekretariatets ønsker til hjemmesiden, herunder især mulighed for nem opdatering.

Sekretariatet var ikke repræsenteret på dette møde, men vi kender i det mindste nogle af deres ønsker (jf. overskriften på dette punkt), og disse vil blive behandlet under punkt 5.

Diskussion af oplæg til en evt. ny/ændret hjemmeside.

Jan havde medbragt et oplæg om en evt. ny hjemmeside, omend kun i stikordsform. Dette blev gennemgået og fundet egnet til at arbejde videre med.

Erik Thomsen fremsatte ønske om, at PR-gruppen får mulighed for selv at lægge sine mødereferater på hjemmesiden. Dette tilbud skal i så fald gælde for alle arbejdsgrupper.

Erik foreslog også, at hjemmesidens forside gøres mere spændende, ved at den forsynes med et ”Dagens billede”.

Billederne skal komme fra LAPs aktiviteter, som f.eks. landsmødet, sommerlejren og måske Brugernes BaZar. Der skal så komme et nyt billede på hver dag. Dette kan gøres automatisk, blot man har billeder nok. Måske skulle vi nøjes med et ”Ugens billede”, så opgaven bliver mere overkommelig.

Skal der følges op på udsendelsen af LAPs TV-spots i OBS?

På hjemmesiden er der allerede oplysning om spottene på forsiden med link til en side, der fortæller om LAPs aktiviteter, som er rettet mod arbejdsmarkedet og psykiatribugeres adgang til dette.

Vi valgte at ændre på de billeder fra spottene, som bruges på hjemmesiden.

Erik synes, at de artikler, der ligger på hjemmesiden i forbindelse med OBS-spottene, er for lange og for svære at læse. Vi fandt ikke ud af, hvad der skal gøres for at ændre dette.

Erik fortalte, at der bliver optaget endnu et spot (nr. 3) i januar måned (2008), og det vides endnu ikke, hvornår det bliver sendt.

Det videre arbejde med idéer til den nye hjemmeside.

Jan arbejder videre med sit oplæg til gruppens næste møde.

Næste møder.

Da vi var så få fra gruppen, valgte vi at undlade at aftale nye mødedatoer nu. Jan mailer til hele gruppen med forslag til nye mødedatoer.

Evt.

Erik anbefaler, at vi får PR-gruppens strategipapir fra sekretariatet.