Referat af møde i Landsledelsen, 11. marts 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Inge Volder, René Strøm, Katrine Wiedersøe, Bo Steen Jensen (supll.) Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Nils Holmquist Andersen, Inger-Liss Christoffersen (supll.), Cornelius Christiansen og Michael Krog.

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne W. blev valgt som ordstyrer og Jakob B. Petersen som referent.

2. Indledende kort personlig runde
 Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Punkt 6 ” Åbent brev til Folketinget” er tilføjet. Der tilføjes et punkt 10 vedr. undersøgelse af muligheden for en billigere revisor for LAP. På det foregående Landsmøde blev LL opfordret til, at undersøge muligheden for en billigere revisor for LAP. Der blev desuden tilføjet et punkt 9b vedr. ”Godkendelse af kontingent”. Efter disse tilføjelser blev dagsordenen godkendt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 28.02 2017

Efter drøftelse af indsendte kommentarer blev referatet godkendt.

5.Landsmøde 2017

a. Godkendelse af beretning – samlet dokument

Efter drøftelse og tilføjelser af rettelser godkendes beretningen.

b. Endeligt tilretning af program

Hanne W. har kontaktet Jan Stig Andersen og Jan vil bære Fanen ind. Kommentarer til programmet for Landsmøde 2017: Programmet er vedtaget. Herefter drøftes beretning og tilretning af handlingsprogrammet.

c. Ekstern og intern LAP-pris: Overrækkelse og PR

Der udarbejdes et diplom vi alle skriver på, og det overrækkes i frokostpausen. Bo skriver pressemeddelelse.

d. Regnskab 2016 og underskrift: Efter en kort drøftelse er regnskab 2016 godkendt.

e. Indkomne forslag

Det samlede dokument med forslag sendes til FU efterfølgende.

f. Forslag vedr. underholdning på Landsmøde 2017

Forslag vedr. klaverunderholdning og ordleg mv. Der sendes svar til forslagsstillere.

g. Stemmetællere

LL skal frem Landsmødet overveje, hvilke 4 personer, der kan blive stemmetællere.

h. Valg af revisor

6. Åbent brev til Folketinget

Der drøftes forslag til et åbent brev til Folketinget. Brevet skal sættes som bilag i Landsmødemappen bagerst, og indsendes til Folketingets medlemmer og til medier.

7. Orientering fra

a. FU

b. LL

Hanne S. er med ”En af Os” i et samarbejde omkring folkemødet i netværket ”Stop Fattigdom nu”. Steen, jeg har været til et møde om tandproblemer, og der var en gruppe til om, hvordan vi tackler medierne. De vil gerne have en repræsentant fra LAP i denne gruppe. Steen vil gerne deltage i mediegruppen og i en gruppe vedr. ”En af os”.

c. Udviklingskonsulent: Udviklingskonsulenten har været på besøg i LAP- Guldborgsund og

Lolland. Der er pt.. meget fokus på Landsmødet og en hel række opgaver i denne forbindelse.

d. Arbejdsgrupper

Blivende refugie: Der er stadig brug for et alternativ til indlæggelse, og det kan refugiet være. Gruppen arbejder videre med udviklingen af refugiet.

8. Lukket punkt

9. Økonomi:

a. Budget 2017: Punktet er færdigbehandlet efter revidering på LL-møde 25.02 2017.

Budget 2018: Er vedtaget på LL-møde 25.02 og lægges i Landsmødemappen.

b. Forslag vedr. kontingent 2017 vedtages.

10. Drøftelse af bemærkning fra Landsmødet 2016 vedr. valg af revisor for LAP.

Punktet drøftes kort. På nuværende tidspunkt h