Åbent brev til folketingets politikere

Folketinget
Christiansborg
1240 København K

11.03. 2017

 

Social- og sundhedsministrene har efter satspuljepartiernes forlig med regeringen om “Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud” forsøgt gennemført lovændringer der i vores øjne ville bringe den danske retsbevidsthed i fare, ved at overtræde konventioner og andre væsentlige værdier i det danske samfund, så som bl.a. frit og gratis sygehusvæsen til alle.

Landsledelsen i LAP glæder sig over at ministrene og folketinget efter den megen kritik af lovforslaget, der har lyt fra foreninger, offentlige instanser og faglige organisationer på psykiatriområdet, har valgt at tage lovforslaget af bordet i den udformning det havde fået.

Når der nedsættes en arbejdsgruppe, henstiller vi til, at lade de erfaringer og beslutninger som er truffet henover de sidste 10 år på psykiatriområdet komme i spil. At Regeringen ændre politik på området og fortsætter med nedbringelsen af tvang til gavn for alle medspillerne inkl. FOA´s medlemmer.

Vi foreslår her til at man inddrager de gode erfaringer der allerede er gjort, når problematikken forsøges løst. Vi henviser her til en række eksempler:

1.Hvidbøger fra gennembrudsprojektet – disse findes desværre kun tilgængelig i få papirudgaver Ministerierne ved hvor.

2. Botilbuddet Orions metodekatalog: https://www.densocialevirksomhed.dk/Orion/tilgang-og-metoder/metodekatalog/Documents/Metodekatalog (Orion 2016).pdf

3.http://psykosocialrehabilitering.dk/tryghedsskabende-botilbud-beloennes-aarets-pris/

4.På bo og værestedet Hjørnet på Langeland arbejdes der med borgere i samme målgruppe. Der arbejdes med inddragelse af borgeren i eget forløb, skadesreduktion og tilbud om ud- eller nedtrapning af indtag af afhængigheds skabende medikamenter og relationer. https://www.lap.dk/holdninger/pressemeddelselser/pressemeddelelse-psykiatribrugere-giver-pris-til-rebellen-fra-langeland-ole-sorensen/ 

5.Vores pjecer om brugerinddragelse:
https://www.lap.dk/holdninger/udgivelser/brugerindflydelse/ 

6.Vores pjece om et godt sted at tage hen: https://www.lap.dk/dokumenter/Folder_EtGodtStedAtTageHen.pdf

7.Outsiderens særnummer omkring Tvang: http://outsideren.dk/wp-content/uploads/2014/06/2014_tema01_tvang_web.pdf

Det vil i øvrigt være en fordel, om man besøger bosteder, der drives dels for offentlige midler, men hvor der igennem årene er givet betragtelige ekstra summer til stederne fra private fonde og andre interessante, F.eks. Johannes Hages Hus, Orion, Dyssegården og andre tilsvarende. Her har man haft det fornødne overskud og ekstra tid der er nødvendig for at give den hjælp og støtte især til det socialsamspil, som var kongstanken i bostederne.

Vi ønsker at blive taget med på råd og inddraget i de tiltag, som man vil gøre for at nedbringe vold og overgreb på såvel personalet, medbeboer og pårørende. Vores udgangspunkt er, at folk ikke er født voldelige, men at det som regel er frustrationer over ikke at blive hørt, at blive misforstået og i det hele taget ikke at have et fornuftigt indhold i hverdagslivet der giver anledning til de udadreagerende voldsepisoder.

De omtalte lovforslag er følgende:
Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
2. høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger
Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke
Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Landsledelsen har besluttet, at vi på vores Landsmøde d. 1. og 2. april vil give plads til at debattere de aktuelle politiske beslutninger på området og udforme en fornyet henvendelse til Folketinget.

Med venlig hilsen
En enig Landsledelse i LAP