Referat af møde i Landsledelsen, 22. april 2017

 

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Bo Steen Jensen (Suppl.), Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø (Suppl.), Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Michael Krog, Inger-Liss Christoffersen, Andrea Hermansen og Jørgen Bæk
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen
Afbud/fraværende: René Strøm og Nils H. Andersen


1. Valg af ordstyrer og referent.

Bettina Kræmer Mærsk vælges som ordstyrer. Hanne Wiingaard blev valgt som dirigent. Jakob B. Petersen blev valgt til referent.


2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Refereres ikke.


3. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes som punkt 11 a et punkt om opgavefordeling i LL, og der tilføjes som punkt 11b et punkt vedr. behandlingen af hjerner i Risskov. Dagsordenen er herefter godkendt.


4. Godkendelses af referat fra møde den 11.03.2017 (bilag 4)

Referatet er godkendt.


5. Landsmøde 2017

a. Evaluering af landsmødet

Bo Steen Jensen mener, at det er godt vi har fået lavet et handlingsprogram, der er overskueligt og tilgængeligt. I forhold til landsmødet anfører Andrea, at det fagpolitiske fyldte for lidt og personsager for meget. Under oplægget med Preben Meilvang var der for meget diskussion om ETC, og P. Meilvangs indlæg nåede ikke ud, grundet den indledende forstyrrelse omkring personsagen. Hanne W. efterlyser det positive i evalueringen af landsmødet, og siger blandt andet, at det var en ulykkelig diskussion vedr. personsagen, men der var stor ros til Jytte Banner. Fanen er introduceret af Danmarks-Samfundet og her har vi fået godkendelsen, og det er ikke så enkelt at ændre.

Andrea nævner, at det gode på landsmødet var Preben Meilvang og Jytte Banner, og hun syntes det er en god idé med workshops fremover. Tom Jul Pedersen siger, det var et rigtig fint landsmøde og nævner han har været til 15 foregående Landsmøder. Festmiddagen var god og musikken var god. Arbejdsgrupperne fes lidt ud, og måske skal vi sige at landsmødet fortsætter bagefter og evt. inde i salen. Der er tilslutning til Tom´s idé, og den skal med i planlægningen af næste landsmøde.

Steen foreslår vi laver et evalueringsskema. Hanne S.: Evalueringsskemaer er en god idé. Fanen kunne man bare stille ind. Michael P. Krog siger, at det generelt var et godt landsmøde. Bo Steen Jensen siger, at der andre foreninger der har fået rap over fingrene, for ikke at håndtere personsager rigtigt. Finn siger det var et udmærket landsmøde, men der var en syg mand. Finn mener det er værd at overveje med en ´ ekstra dag til landsmødet.

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger: Handlingsprogram

Det besluttes, at punktet kun tages op i en kort form på dette LL-møde, og der tilrettelægges en grundigere behandling på to-dagsmødet i maj. Bo Steen Jensen gør opmærksom på, at Enhedslisten ikke indgår i den satspuljeaftale, der beskriver lovforslaget om sikrede afdelinger, som indgår i handlingsprogrammet for LAP. Hanne Wiingaard nævner, at Peernetværket både kan stå under punkt 6- og 7 i handlingsprogrammet, og oplyser Folkepensionister som hende kan komme i ældrerådet. Michael P. Krog spørger om vi kan lave en oversigt over, hvem der sidder hvor og i hvilke råd, for at synliggøre hvor LAP er repræsenteret.

6. Forretningsorden (bilag 6)

a. Behandling og vedtagelse af eventuelle ændringer til forretningsorden udsættes til 2- dages mødet i maj.

b. Vedrørende fortrolighed og loyalitet

Der opfordres til, at LL-medlemmer overholder forretningsordenen. Yderligere drøftelse af fortrolighed og loyalitet flyttes til 2-dages mødet i LL.

7. Orientering fra

a. FU: Hanne S. Kadziola orienterer om Stop Fattigdom, og om et arrangement med Anette Laigaard på Folkemødet 2017, og et arrangement om Evaluering af kommunalreformen.

Hanne fortæller også, at LAP laver et arrangement sammen med FOA på Folkemødet, evt. sammen med Karen Stæhr.

Steen Moestrup fortæller om sin en dialog med Michael Freiesleben, hvor man er langt fremme med matchende resonans. Steen har også været til møde i Handicaprådet i Hillerød, hvor man blev bedt om at kommentere på tiltaget med akutsenge i Hillerød.

Akutsenge er et tiltag, som kommunerne er blevet pålagt at oprette. I Juelsminde har man et godt samarbejde mellem bostøtter og akutlinjen. Bostøtterne kan selv få sendt dokumentation for, hvad der skete om aftenen.

Bo Steen fortæller, at de nye akuttelefoner også omfatter folk, der bliver smidt ud af konen, og således er det ikke kun et tilbud målrettet psykiatribrugere.

Hanne Wiingaard siger hertil, at der allerede er lignende forsøg, men det er borgerne der skal sige ja til den integrerede psykiatri, herunder videregivelse af oplysninger til involverede instanser og myndigheder.

Jørn Bæk anfører, at det er godt med akuttelefoner, men der er ikke godt, hvis de folk der bemander akut-linjen ikke ved hvad det drejer sig om. Bo Steen fortæller om et pilotprojekt i Griffenfeldsgade med fokus på samarbejdet i psykiatrien, hvor der sidder LAP – repræsentanter, herunder LAP- repræsentanter i byggeplanrådet.

a. LL

8. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg

Orientering om forretningsudvalgets opgaver og præsentation af kandidater. Det oplyses, at Forretningsudvalget skal være på 3 personer. Kandidaterne til FU er: Hanne S., Steen Moestrup, Bettina K., Hanne W. og Jørn Bæk. Kandidaterne præsenterer sig selv, og fortæller hvorfor de gerne vil stille op til FU.

Bo Steen Jensen fortæller, at arbejdet i FU ikke er en loppetjans, og at hoveddelen af jobbet er administrative opgaver, mailbesvarelse og opgaver vedr. personale. Det oplyses, at en suppleant ikke har stemmeret, men kan være med på en lytter til FU-mø der. Resultatet af den lukkede afstemning er, at Hanne S. Kadziola, Bettina K. Mærsk og Hanne Wiingaard genvælges til Forretningsudvalget i LAP.

b. Valg af kasserer

Hanne S. og Steen Moestrup stiller op. Efter lukket afstemning genvælges Steen Moestrup som kasserer for LAP.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper (bilag)

Sociale Forhold. Cornelius er LL- repræsentant i gruppen.

Netværksgrupper og brugerstyrede væresteder. Jørn Bæk er LL- repræsentant.

Troels Gade er fremover med i denne gruppe.

December refugie. Hanne S. som er LL-repræsentant skal sørge for, at der laves et forhåndstilbud. Fanebæregruppen. Jan Stig Andersen vil lære flere om fanebæreropgaven, men det bliver kun en enkelt gang, og det vil foregå på sekretariatet.

Bisidder styregruppe. Hanne S. foreslår, at der skal nedsættes en styregruppe. Det besluttes, at Hanne S. samler op på gruppen, og melder tilbage på næste LL-møde.

Blivende refugie. Hanne S. siger, at hun genopstarter refugie gruppen, og der kommer en med fra den ældgamle gruppe. Der holdes mødes i næste uge, og i det videre arbejde er det vigtigt, at der arbejdes med et klart formål. Det er besluttet, at gruppen skal vende tilbage på næste LL- møde.

Bostedskontrolgruppen er nedlagt.

Børn- og ungegruppen. Gruppen er godkendt.

Redaktionsgruppen. Gruppen er godkendt. LL-repræsentant og tovholder er Hanne Wiingaard.

Sommerlejrgruppen. Gruppen er godkendt. LL-repræsentant er Steen Moestrup.

Erfaringspiloterne. Der mangler et formål, men hvem vil gerne gå ind i den.

Der skal skrives ud til dem, og høre om den eksisterer.

Folkemødegruppen. Gruppen er godkendt.

Hjemmesidegruppen. Gruppen er godkendt. Tovholder er Steen Moestrup.

Inspirationsgruppen. Tom er LL-medlem i denne gruppe og er også tovholder.

Det besluttes, at Tom hurtigt indkalder til et møde i gruppen, og giver en tilbagemelding efterfølgende.

Livsglædegruppen. Gruppen er godkendt. Tom Jul er LL-repræsentant og tovholder.

Presse- og lov. Gruppen er godkendt og Steen er tovholder. Ole Nielsen skal slettes som tovholder.

Stop lukning af lokale væresteder. Det besluttes at ændre titlen, (slette København og Frederiksberg i overskriften) og derefter kan gruppen godkendes. Hanne S. er LL- repræsentant.

Bo Steen Jensen siger, at der står i et cirkulære fra 2010, at små væresteder skal lukkes og samles.

Systemramte familier. Gruppen skal slettes, da der ikke har været noget aktivitet.

Arbejdsgruppe vedr. tvang. Bo Steen siger, det er upræcist med ordet tvang, og ordet indgår overalt. Steen spørger om gruppen har mødtes siden 2016, og om der faktisk er produceret noget. Hanne S. siger, at hvis der foregår noget i presse- og lov, som vedrører tvang, så kan det sendes over i gruppen vedr. tvang. Det besluttes at fastholde gruppen. Weekendmedlemstræf lukkes, men LL kan godt lave en ny gruppe, hvis vi vil det.

Ø-lejrgruppen. Gruppen er godkendt. Hanne S. er LL- repræsentant.

10. Økonomi:

a. Tilbud fra TDC. Tilbuddet i bilaget fra TDC er ikke længere gældende.

Det besluttes, at Steen og Jørn Bæk skal indhente nyt tilbud vedr. telefon og internet, og derefter skal dette punkt behandles igen på LL.

b. Ansøgning fra Livsglædegruppen

Det besluttes, at det ansøgte tilskud bevilges med 200 kr. i egenbetaling. Med egenbetaling vil det være kr. 5900, som vil være den reelle udgift.

c. Ansøgning fra medlem

Anmodning om støtte til medlem økonomisk og moralsk. Hanne S. redegør for sagen, herunder om tvang og mulig overtrædelse af psykiatriloven. Det besluttes, at LAP kan sige ja til moralsk støtte. Det aftales, at LAP-medlemmer gerne må rykke LL for svar på ansøgninger.

d. Ansøgning fra LAP Vestsjælland

LL- godkender ansøgning på kr. 10.000 fra LAP-Vestsjælland til foreningsarbejde.


11. Hjernerne i Risskov og arbejdsdeling i LL.

a. Hjernerne i Risskov. Punktet udsættes til todagesmødet i maj.

b. Arbejdsfordeling i LL.

Som eksempel nævnes arbejdet med det politiske og det fremhæves, at det ikke er nødvendigt at indkalde alle og mødes fysisk, man kan bruge internettet og mail.

Hanne S.: LL- er repræsenteret i alle arbejdsgrupper og kan følge, hvilke aktiviteter der er, og også opfordre til at relevante sager fra LAP- mailen behandles. Det er vigtigt, at der meldes ind til LL, hvis der er opgaver som arbejdsgrupperne tager op og arbejder med, så der sker en effektiv informations- og arbejdsdeling.

Efter en kort drøftelse besluttes, at punktet arbejdsdeling i LL tages op på to-dages mødet i LL.


12. Kommende møder:

Forslag til Landsmøde 2018, foreslås at foregå på Hotel Svendborg den 14.04 – 15.04 – 2018. Datoen vedtages.

13. Forslag om møder i landsledelsen i 2017: Datoerne vedtages

19 – 20. maj (todagesmøde i LL)
24. juni
12. august
23. september
4. november
9. december

14. Punkter fra Tom Jul Pedersen

a. Medlemstræf. Punktet sættes på dagsorden til todages mødet.

b. Punkter vedr. Mikael Kold. Punktet sættes på dagsorden til to-dages mødet.

15. Vandretæppe

Til næste LL-møde bør LL-medlemmer tænke over, hvor det skal hen, skal det være en politiker eller borger. Punktet sættes på til todages mødet.

16. Evt.

Cornelius fortæller, at LAP København holder 1.maj i Sydhavnen.

17. Hvordan synes du, mødet gik?
Refereres ikke.