Referat af møde i Landsledelsen, 30. april 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Michael Krog

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Afbud/fraværende: Lars Kristensen, Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen og Bettina vælges som dirigenter, Karl som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Punktet refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et nyt pkt. 8: Tvang på bosteder?, nyt pkt.11: Orientering, nyt pkt. 9 c: ansættelser på kontoret. Det konstateres, at punkter fra tidligere møder, der ikke er blevet behandlet skal genmfremsættes, da der er tale om en ny landsmødeperiode.

4. Godkendelses af referat fra møde den 15.04.16 (bilag)

Referatet godkendes, idet ordet tilfredshed i sidste linje slettes. Referatet lægges ikke på LAP’s hjemmeside.

5. Landsmøde 2016

a. Evaluering af landsmødet 

René efterlyser en tilbagemelding på hans indsats som disckjokey. Der var ros til denne.

Bettina: Godt landsmøde, ikke så presset som tidligere, især godt med oplæg fra Bettina Post.

Hanne W. havde problemer med, at hun selv og andre blev overset af dirigenterne. Der var i år ingen klager over maden!

Hanne S.: Mødet gik mægtig godt, også de eksterne oplæg. Positivt signal at så mange stillede op til landsledelsen.

Cornelius: Bedste landsmøde han har deltaget i indtil nu, mere åbenhed.

Katrine: Havde en god oplevelse med landsmødet.

Tom: Bedste landsmøde nogensinde, god stemning, ingen råbte eller var truende, godt med eksterne oplæg og godt med de få indkomne forslag.

Finn: Godt landsmøde og godt med de mange kandidater til ll. Godt med disckjokey.

Inge: Godt landsmøde fri for konflikter og mange kandidater.

Steen: God stemning og gode debatter, for lidt tid til at være social.

Michael: Et af de bedre landsmøder med god stemning. Noget at bygge videre på, saglighed og engagement.

Der er enighed om at opfordre René og Finn til at stå for musikken til næste år, og om at det vil være rart at have mødesalen fra begyndelsen af landsmødet.

Det drøftes, om de samme dirigenter skal hyres til landsmøde 2018. Det konkluderes, at begge årets dirigenter spørges om at medvirke igen i 2018. Der skal findes en måde at synliggøre, hvem der vil på talerlisten (skilte, hjælper(e)).

Der fremkommer ideer om at, ll-kandidater præsenterer sig med foto eller løbende præsenterer sig under mødet.

Det drøftes, om vi kan gøre noget for de mindre mødevandte, og om vi kan nøjes med at holde landsmøde hvert andet år og et mere socialt arrangement hvert andet år.

 

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger (bilag: godkendt referat)

Der tages afsæt i det vedtagne handlingsprogram:

Ad 1: noget der kan arbejdes med i en eller flere af foreningens arbejdsgrupper

Ad 2: noget der kan arbejdes med i de enkelte regioner

Ad 4: bl.a. via p2p projektet

Ad 5: omhandler samarbejde med andre foreninger og faglige organisationer.

Ad 6: der henvises til 12. maj initiativet, en protest mod aktuelle forringelser som følge af omprioriteringsbidragene (se: www.velfaerdsalliance.dk ).

Ad 7: der henvises til bl.a. Inspirationsgruppen

Ad 8: det foreslås igen at invitere Michael Kold (tidligere tilbagemelding gendistribueres).

Ad 10: der skal bl.a arbejdes med ansættelse i LAP, Kbh. Der udtrykkes et ønske om ikke på forhånd at låse os fast på fleksjobansættelse.

Frem til 2-dages mødet opfordres alle til at indsende skriftlige bidrag, der kan arbejdes videre med m.h.p. en mere detaljeret udmøntning af handlingsprogrammet.

Vedtaget forslag nr. 2 og 3 om ansættelse af konsulent i hovedstadsområdet. Der arbejdes pt. med at følge op på beslutningen i LAP Kbh/Frb. Det skal afklares i hvor stort omfang en kommende konsulent også skal dække den øvrige del af hovedstadsregionen. Der tales også om, hvordan der kan skabes et fysisk mødested for Københavns omegn.

Det bliver foreslået, at et udvalg med deltagelse fra både LAP Kbh./Frb. og omegnskommuner etableres med henblik på af skabe en nærmere afklaring om, hvordan ansættelsen skal gribes an.

6. Vedtagelse af forretningsorden (bilag 6)

Forslag til forretningsorden godkendes, idet sætningen ”idet indsendte forslag udsendes sammen med referatet.” i pkt. 10 under mødeafvikling slettes, og idet satserne i pkt. 4 under LL medlemmers pligter og rettigheder rettes til 2016 takster: ”kontorhold: 1400 kr.+ net og telefon:  2350 kr.”

7. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg

Følgende kandiderer til valg af forretningsudvalg: Hanne S., Bettina, Steen, Hanne W. Der foretages skriftlig afstemning, idet hvert medlem højst kan skrive 3 navne på stemmesedlen.

Valget falder ud med følgende antal stemmer: Hanne W.: 10; Bettina: 10; Hanne S.: 9; Steen: 2.

Forretningsudvalget består således af: Hanne W., Bettina, Hanne S.

Steen ønsker de valgte tillykke og giver udtryk for bekymring over, at der er blevet talt negativt om ham bag hans ryg.

 

b. Valg af kasserer

Katrine foreslår, at Hanne W. og Steen i fælleskab vælges til kassererposten. Steen gør opmærksom på vedtægternes bestemmelse om, at der vælges én kasserer.

Der sker en nærmere drøftelse og belysning af, hvad der er den valgte kasserers opgaver (idet de daglige udbetalinger og bogføring varetages af lønnede medarbejdere, dog således at den valgte kasserer godkender samtlige bankoverførsler), og hvad relationen er mellem forretningsudvalg og kasserer.

Steen vælges derefter som kasserer, således at funktionen varetages i samarbejde med Hanne Wiingaard, som repræsentant for forretningsudvalget.

8. Tvang på bosteder

Det drøftes indledningsvis, hvad det er, der har været bragt i medierne om nye tiltag og en ny type institution for personer, der ikke menes at kunne rummes på de eksisterende bosteder.

Det kritiseres, at LAP som forening ikke har været indbudt til at deltage i de pågående drøftelser. Der er dels kommet et udspil fra Danske Regioner og dels lagt op til et møde mellem FOA, m.fl. fagforeninger, der tirsdag præsenterer et oplæg for sundhedsminister og socialminister.

Der er et ønske om straks at udforme et brev til ministrene, FOA mv. Karl giver udtryk for, at det er vanskeligt at melde ud med holdninger til oplæg, vi ikke endnu kender indholdet af. Han opfordrer til at afvente offentliggørelse af de omtalte oplæg.

Beslutning: FU går videre med at udforme en skriftlig henvendelse til ministre, Danske Regioner, KL, FOA mv.

Steen præsenterer en kritisk rapport om forholdene på Sundbygård med en række kommentarer udarbejdet af Bo Steen Jensen. Alle opfordres til at læse materialet, men behandle det fortroligt.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper (bilag)

Der tages udgangspunkt i den udsendte oversigt.

Nye grupper:

Livsglædegruppe II. Tom foreslår, at gruppen får et andet navn. Michael ønsker ikke at stå som tovholder. Finn foreslår navnet: Livskvalitetgruppen. Gruppen opfordres til at finde et nyt navn. Gruppen godkendes med forslag om at kalde sig ”Kvalitet i livet”.

Psykofarmaka, bivirkniger og dødsfald. Gruppen godkendes.

Tvang. Det foreslås at gruppen slås sammen med gruppen: Pressemeddelelses-/lovforslagsgruppen.

Rejse/rekreationsarbejdsgruppe. Godkendes med den bemærkning, at LAP ikke indenfor driftstilskuddet kan afholde udgifter i udlandet.

Bostedskontrol-arbejdsgruppen. Godkendes, idet Steen og Cornelius indtræder fra landsledelsen.

Mental velfærd. Godkendelse afventer næste møde.

Stop lukningen af små lokale væresteder i København og Frederiksberg. Gruppen opfordres til at afklare, om der er tale om en landsdækkende eller lokalt forankret gruppe. Foreslås omdøbt til: ”Bevar små lokale væresteder …”

Alternativ ø-lejr. Godkendes idet Katrine indgår i gruppen. Opfordres til nærmere afklaring af formål og nyt navn.

Eksisterende grupper

Arbejdsmarked. Godkendes. Cornelius indgår i gruppen.

Bisidderstyregruppen. Fortsætter idet bisidderkorpset opfordres til at afklare, hvem der er i gruppen.

Bladgruppen. Godkendes som ”Redaktionsgruppen”.

Blivende refugier. Godkendes. Paul Bjergager slettes. Hanne S. indgår i gruppen. Mangler at beskrive sit formål. Gruppen opfordres til at opdatere sekretariatet om formål og deltagerkreds.

Børn og Unge. Godkendes.

December Refugiet. Godkendes. Formål efterlyses.

Hjemmesidegruppen. Godkendes. Formål: at modernisere og opdatere LAP’s hjemmeside.

Inspirationsgruppen. Godkendes med det formål, der ligger på LAP’s hjemmeside.

Kvindegruppen. Godkendes.

Livsglædegruppen. Godkendes. Mikhael Saxtorph er udtrådt.

Organisationsudvalg. Gruppen spørges om den ønskes opretholdt.

Smiley. Gruppen er reelt ophørt.

Sommerlejr. Godkendt. Inge Volder er indtrådt. TRYG slettes, 2016 indsættes.

Systemramte forældre. Godkendes. Nanna Riis Hansen er udtrådt. Hvis Anita Christensen er udgået, kan Inge Volder indtræde. Formål skal indføjes.

Værestedsgruppen. Godkendes. Hanne S. indtræder.

Weekendmedlemstræf. Godkendes. Paul Bjergager er udtrådt.

Ø-lejr. Godkendes. Hanne Nielsen er i gruppen. Cornelius indgår i gruppen. Det undersøges om Mette og Palle Clemmensen fortsat indgår i gruppen.

LAP Ungdom

Der omdeles en e-mail fra ungdomskonsulent Lau om opstart af ny arbejdsgruppe for opbygning af LAP-Ungdom.

Arbejdsgruppe bestående af Camilla Madsen, Mihn Nielsen og Lau godkendes. Cornelius indtræder i gruppen.

LAP-Ungdom i Silkeborg: opfordres til at skrive til landsledelsen om deltagerkreds og evt. økonomi.

10. Økonomi:

a. Revideret budget for 2016 (bilag eftersendes)

Der er rundsendt et materiale med en justeret budget for 2016. I forhold til landsmødebudget er der øgede indtgæter på kr. 287.178.

På udgiftssiden er der indsat midler til bisidderkrops, sommerlejr, ø-lejr, nytårskur, medlemstræf, refugie, folkemøde, Vendepunktskursus i Svendborg, tilskud til LAP København (som viser sig allerede er bogført og kan tilbageføres til kontoen: Diverse aktiviteter.) Der mangler midler til transport til Brugernes Bazar, hvortil der afsættes 15.000 hertil. Det justerede budget godkendes herefter.

 

b. Ansøgning fra Tom Jul Pedersen vedr. LAP-TV (bilag 9 a)

Tom har søgt om 10.000 kr til at lave LAP TV. Der bevilges max. 10.000 kr.

 

c. Lukket punkt. 

11. Kommende møder:

a. Forslag om møder i landsledelsen i 2016: 

Det besluttes at holde to-dages møde den 4. – 5. juni med start den 4. om formiddagen og slut den 5. til frokost.

Efterfølgende møder: 13. august, 17. september, 15. oktober, 26. november

 

b. Landsmøde 2017, skal om muligt foregå på Hotel Svendborg den 1./2. – 4.-2017.

12. Orientering

Punktet blev ikke behandlet

13. Evt.

Punktet blev ikke behandlet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.