Referat af møde i Refugie-gruppen, 20. september 2007

Deltagere: Thoridt Allermand, , Michael Freisleben, Karl Bach, Anne-Marie Valbak (den allersidste del af mødet)Afbud: Krystyna Hansen, Joy Dalhof, Paul Bjergager, Inger Beck, Kristian Wedel Andersen,

 1. Valg af mødeleder og referent

Ingen mødeleder. Karl tager referat

 1. Godkendelse af referat fra mødet den 23. august

Godkendt

 1. Afspejler dokumentet: Skitse til refugieprojekt i LAP, hele gruppens opfattelse af hvor langt vi er kommet?

 

Enighed om at papiret afspejler, hvor vi er nu.

Tilføjelser:
Ved ansættelse af medarbejdere gås primært efter personlige kompetencer og accept af stedets værdigrundlag.
Vedrørende frivillige: vigtigt at præcisere at frivillige tilfører stedet ressourcer på et eller andet niveau, det være sig praktisk, socialt eller omsorgsmæssigt. Der skal ske en formel optagelse af frivillige og indgås en form for kontrakt.

Drift: Satse på at (et antal) akutpladser godkendes efter Servicelovens § 110 som midlertidige botilbud, hvor optagelse kan ske ved direkte personlig henvendelse (selvmøderprincip). Andre pladser efter § 107 om midlertidige botilbud, der visiteres til. Det skal undersøges om en sådan blandet godkendelse er mulig.

 

 1. Formål og værdigrundlag for refugiet/krisehuset

Bl.a. på baggrund af et skriftligt input fra Karl nåede vi efter grundige drøftelser frem til følgende formuleringer

Formålet med projektet er at tilbyde:

 • Akutophold til personer i psykosocial nød eller krise med behov for intensiv støtte og omsorg
 • Planlagte ophold for personer der har særligt behov for at rekreere og udfolde sig i trygge og livgivende rammer
 • Rammer for at den enkelte kan udfolde og udvikle sine evner for at mestre livet

 

Værdigrundlag:

 • Et bæredygtigt fællesskab med vide rammer for individuel udfoldelse.
 • Fleksible normer der løbende tilpasses gæsternes situation og behov.
 • Et gensidigt anerkendende, værdsættende og ikke-voldeligt miljø

 

 1. Disposition og ansvarsfordeling for konceptet

Vi nåede frem til følgende foreløbige disposition

  1. Formål
  2. Værdigrundlag
  3. Kultur, herunder uddybning af normer og værdier
  4. Gæster/beboere
   • optagelse
   • ophold, herunder varighed, forløb
  1. Rammer
   • bygninger, herunder opdeling, indretning
   • udendørs arealer
   • indhold – faciliteter
  1. Organisation
   • ledelse
   • lønnede / frivillige
   • kvalifikationer / kompetencer
  1. Driftsform
   • beskrivelse af fondskonstruktion
   • lovgrundlag
  1. Økonomi
  2. Eksterne kontaktflader og netværk
  3. Lokal forankring

Inden næste møde vil Karl forsøge at flette relevant tekst fra ”skitse til refugieprojekt” og fra det her referat ind i dispositionen. Alle i gruppen opfordres til at maile input til konceptet rundt i gruppen.

 1. Den videre tidsplan – holder planen m.h.t. koncept, infoseminar mv.?

Det er vigtigt at alle i arbejdsgruppen føler ejerskab til det koncept, der fremlægges på infoseminar. Desuden skal vi have styr på, hvem det er, vi gerne vil invitere til hvad. Det blev derfor besluttet, at infoseminaret udskydes til lidt ind i det nye år.

På mødet den 24. oktober skal vi tage stilling til hvem vi vil invitere, og hvilken dato seminaret skal holdes f.eks. sidst i januar.

Mulige datoer kan være 22. 23. eller 24. januar 2008.

 1. Kommende møder

Næste møde er den 24. oktober kl. 10 til 15 i Odense

Det foreslås at den 22. november fastholdes som efterfølgende mødedato

Husk at Anne Marie stadigvæk modtager forslag til, hvem der skal inviteres til infoseminar.

Følgende personer blev nævnt på mødet i Vejle:
Peter Berliner, Signe Friis (afspændingspædagog fra Randers)/Michaels kontakt.

Bilag:

LAP’s arbejde med at udvikle et kombineret krisehus og refugium

På foreningens seneste landsmøder har LAP’s medlemmer givet bestræbelserne på at etablere et  refugium/krisehus uden for eller ved siden af de offentlige behandlings- og omsorgstilbud meget høj prioritet.

Der er nedsat en arbejdsgruppe bestående medlemmer af foreningen og eksterne fagpersoner . Arbejdsgruppen er i gang med at udvikle konceptet for et kommende refugium/krisehus. Dette arbejde forventes afsluttet i indeværende år, hvorefter det mere omfattende arbejde med en fyldestgørende projektbeskrivelse, fundraising mv. vil blive igangsat.

Drøftelserne i arbejdsgruppen har drejet sig om nogle helt grundlæggende forhold, men der er en del forhold, der kræver yderligere afklaring, inden et helt konkret arbejde med at etablere refugiet/krisehuset kan starte.

Vi forestiller os at stedet både skal have karakter af:

 • Et rekreationssted for personer, der har brug for fred og ro, rekreative og kreative udfoldelsesmuligheder inde og ude. Det vil typisk være personer, der fravælger eller tidligere har benyttet sig af hospitalspsykiatri.
 • En akut krisefunktion for personer, der har brug for særlig omsorg og døgnbemanding og som evt. oplever at være i risiko for tvangsindlæggelse

Det skal nærmere afklares, hvordan og af hvem beslutninger om optagelse træffes, hvordan der skal prioriteres i forbindelse med optagelse og hvad angår akutte og planlagte ophold. Skal der f.eks. være fortrin for LAP-medlemmer og/eller for en særlig støtte-/medlemskreds? Afgrænsning i forhold til misbrugsadfærd og voldelig adfærd?

Der vil være behov for rum og arealer:

 • for tilbagetrækning og ro
 • for udfoldelse
 • for speciel omsorg/intensiv støtte

Det skal nærmere afklares hvordan disse behov kan tilgodeses på en frugtbar og fleksibel måde.

Som gæst på stedet skal man kunne forvente:

 • Adgang til netværk af eksterne eksperter inden for traditionel, komplementær og alternativ behandling.
 • Støtte til at danne personlige netværk
 • Omsorg i form af nærvær, tid til samtale, samvær.
 • Mulighed for fitness, massage, meditation, afspænding mv.

Det er væsentligt, at der på stedet er ansatte, der selv har erfaring med at være ude af sig selv. Ansatte skal være personer med overskud og stabilitet. I et vist omfang også frivillige. Der skal ske en nærmere afklaring af medarbejderroller og behov for formel ledelse og af hvordan medarbejderressourcer og eksterne kontaktflader udvikles.

Til refugiet/krisehuset er der et ønske om at knytte en åben telefonrådgivning.

Driftsformen skal sikre at stedets særegenhed kan opretholdes. Driftsformen skal nærmere afklares, men der satses på en form for fondsdannelse. Der skal sikres en kommunal godkendelse, så stedet kommer på den offentlige tilbudsportal. Evt. delvis kommunal driftsoverenskomst.

Der bør arbejdes med flere hinanden supplerende finansieringskilder: Kommunal henvisning, egenbetaling, evt. henvisning i henhold til behandlingsgaranti på psykiatriområdet, fripladser finansieret af fondsmidler mv.

Det viser sig at andre initiativtagere flere steder i landet arbejder med lignende ideer, og vi forestiller os at stedet kommer til at indgår i netværk med lignende projekter. Vi føler os overbeviste om at behovet for sådanne steder er meget ret omfattende og at LAP’s eget projekt ikke vil kunne indfri disse behov. Det ville være oplagt om man ved næste satspuljeforlig afsætter midler til, at sådanne projekter kan nyde fremme.

De eksterne fagpersoner er: Inger Beck, overlæge på ungdomspsykiatrisk afdeling, Fjorden i Roskilde; Anne-Marie Valbak, leder af PsykInfo – Region Syddanmarks Psykiatriske Informationscenter; Kristian Wedel Andersen – udviklingsleder Fonden Mariehjemmene; Michael Freisleben, koordinator for Videnscenter for Socialpsykiatri’s projekt Netværksfamilier.