Referat af møde i Refugie-gruppen, 23. august 2007

Deltagere: Anne-Marie Valbak, Krystyna Hansen, Joy Dalhof, Michael Freisleben, Paul Bjergager, Karl Bach, Inger BeckAfbud: Thoridt Allermand, Kristian Wedel Andersen,

Om formiddagen mødtes vi med psykolog Jette Kromeyer fra bocenter Hedelund. Hun fortalte om, hvorfor og hvordan man på Hedelund havde udviklet nogle ideer om at oprette et krisehus som et sted hvor bocenterets beboere og andre kunne opholde sig i kortere eller længere tid f.eks. som alternativ til indlæggelse på psykiatrisk afdeling.

Der var mange sammenfald mellem de overvejelser, man har gjort sig på Hedelund og de tanker, vi har gjort os, men også enkelte helt anderledes tilgange.

Her blot enkelte stikord:

 1. Ansatte og gæster skal være til stede på en ligeværdig måde
 2. Der skal både skal være plads til ”tilflugt” og rekreation
 3. Ikke tvungent socialt samvær
 4. Ikke krav om at man skal deltage i bestemte praktiske gøremål – lysten afgør
 5. Ikke acceptere grov voldelighed
 6. Ikke et sted hvor man fixer eller i øvrigt er aktivt misbrugende.
 7. Skærmning af folk der er psykotiske også i forhold til hinanden.
 8. Ikke et sted hvor man administrerer medicinsk behandling, men gerne etablerer psykologiske behandlingsrelationer, som kan videreføres efter opholdet.
 9. Også for personer der (endnu) ikke har været i kontakt med psykiatrien, men har brug for et kriseophold
 10. Uafklaret om man ville satse på at drive stedet som et kommunalt tilbud elelr etabelre det mere uafhængigt af Københavns Kommune

I dialogen mellem gruppen og Jette kom vi ind på at det vil være fint at have et samarbejde mellem Hedelunds og vores projekt, måske der ligefrem kunne dannes et netværk af initiativer / steder rundt omkring i landet.

Efter frokost gik vi over til egentligt møde med dagsorden

 1. Valg af mødeleder og referent

Anne-Marie påtog sig opgaven som mødeleder og Karl tog referat.

 1. Godkendelse af referat fra den 14. juni

Referatet blev godkendt

 1. Indtryk fra studieturen den 25. juni

Krystyna, Joy, Paul og Karl fortalte om indtryk fra studieturen. Man havde især hæfte sig ved:

 1. De problemer, det volder for Gaderummet at man formulerer sig meget markant i forhold til omverdenen, og at man har én meget markant karismatisk leder.
 2. Den store forskel på de tre steder i, hvordan man håndterer rusmidler og illegale stoffer. Gaderummet accepteret hash og alkohol på fællesarealer og holder på den måde hårde stoffer ude. I Gothersgade og på Mette Marie er det i orden at indtage stoffer i egen bolig, men ikke på fællesarealer.
 3. Det betyder utrolig meget for driften, hvilke lovparagraffer, man driver et sted efter. Både Gothersgade og Mette Marie er selvejende/fondsdrevne og har overenskomst med Københavns Kommune, men vidt forskellige økonomiske vilkår. Gothersgade drives efter servicelovens bestemmelser om herberger/forsorgshjem og visiterer selv. Mette Marie efter bestemmelser om længerevarende ophold for personer med nedsat funktionsevne, kommune visiterer.
 1. Finansiering af forprojektet

Efter at have rådført os med kontorchef i Socialministeriet viser det sig, at det ikke er nødvendigt at søge satspuljemidler til forprojektet. Når et uddybende koncept er færdigt, vil vi anmode ministeriet om midler til at ansætte og lønne en projektmedarbejder, der får til opgave at udforme detaljeret projektbeskrivelse, arbejde med fundraising mv. Projektmedarbejderen ansættes af LAP på baggrund af en jobbeskrivelse udformet af arbejdsgruppen.

 

 1. Fra brainstorm til koncept:
  1. Har vi svar på spørgsmålene:
  1. Hvordan de 2 dele/funktioner (rekreation + tilflugt) kan beskrives nærmere.

 

Inger: Målgruppebeskrivelse, er der nogen vi vil ekskludere p.g.a. bestemt adfærd? Kan afhænge af, hvilken lovgivning vi vil drive stedet under.
Joy: Rekreation når man har været igennem noget, tilflugt før man kommer ud i noget. Paul: Halvdelen af psykiatribrugerne er misbrugere.

Anne-Marie: Skal der være regler?
Spørgsmålet udløste en intens diskussion
Paul: Regler om opførsel, alkohol, misbrug og rygning, ikke acceptere truende eller voldelig adfærd.
Joy: Der skal være klare fornuftige regler i en god støttende atmosfære. Skelner vi mellem legale og illegale stoffer?
Inger: Tror ikke man kan have et fællesskab uden regler. Ingen diskussion om hvem der håndhæver reglerne. Man kan skrive under på at man har set reglerne. Nogen skal holde øje med nogle andre.
Michael: Gode ting der er blevet sagt. Kontakte andre steder om deres erfaringer.
Krystyna: Forskel på tilflugtssted og rekreationssted.
Karl: Er ikke tilhænger af regelstyring, frygter at det i høj grad vil udelukke dem, vi gerne vil være der for. Hellere formulere stedets værdier.
Anne-Marie: Er ikke stødt på regler, når på refugium. Bedre med værdier end med regler. Alt skal ikke være tilladt. Bryder sig ikke om tilflugtssted-begrebet ikke være på den anden side af loven.
Joy: Kan ikke acceptere at man tager stoffer.
Krystyna: Ikke stoffer. Signalere hvad vi står for med regler og værdier. Imod underskrivning.
Inger: Ikke regler om hvad man skal gøre, men dreje sig om hvor man er i tvivl. Udtrykke hvad vi forventer. Ikke regler som lovparagraffer.
Karl: Hvordan kan det være OK at tage ordinerede stoffer og samtidig lade alle illegale stoffer være eksklusionsgrund.
Michael: Vi skal lære af de erfaringer man har gjort sig fx på Weglaufhaus og Gaderummet. Hvordan kan man beskytte miljøet mod noget ødelæggende uden stive regler.
Inger: Funktionen skal sikres. Hvad skal der til for at der kan være fred og ro.
Krystyna: Stoffer og refugium passer ikke sammen.
Paul: Illegale stoffer vil ikke komme til at fylde så meget.
Inger: Har været på mange forskellige afdelinger, netop det punkt skiller ofte vandene.
Anne-Marie: Er værelserne røgfri? Forventninger om at man opfører sig ordentligt.
Karl: Man kommer ind via en samtale, stedet (ansatte) kommer ind på livet af den enkelte og dennes situation og behov.
Paul: Vi skal formulere værdier frem for regler.
Anne-Marie: Foreslår at Karl udformer et forslag til værdier.

Følgende spørgsmål nåede vi kun at berøre periferisk:

  1. Frivillige medarbejdere??, personale, ledelse, eksternt bredt netværk af fagpersoner/behandlere. Frivilliges rolle, personalets sammensætning og kompetencer.

Ja til frivillige, andel med psykiatribrugerbaggrund, ansætte efter personlige mere end faglige kompetencer.

  1. Gruppens mandat

Vi har tidligere besvaret spørgsmålet med den holdning at gruppen ønsker at føre projektet til dørs.

  1. Finansiering. Både offentlig og privat.

Ja

 

  1. Tekst, terminologi, sprogbrug. Hvordan kan tilflugtsdimensionen beskrives på en måde der ikke skaber for meget modstand mod projektet.

Refugium/krisehus kunne være en mulighed

  1. ”Ulovlig” beskyttelse. Hvordan skal refugiet håndtere situationer hvor man risikerer at komme på kant med loven?

 

b. Nye spørgsmål:
Dimensionering, fysiske rammer, nybyggeri, leje? 
Plads til Ca. 25

Lovgrundlag

c. Hvad mangler vi yderligere at tage stilling til?

d. Disposition og ansvarsfordeling for udarbejdelse af forslag til koncept
Karl udformer inden næste møde et forslag til værdier, dele af koncept.

 1. Infoseminar i november

Afventer oplæg fra Anne Marie

 1. Kommende møder

 

20. september kl. 10 til 15 på PsykInfo i Vejle 
24. oktober kl. 10 til 15 i Odense