Referat fra møde i arbejdsmarkedsgruppen, 1. april 2008

Referat af møde i LAP’s Arbejdsmarkedsgruppe 1. april 2008 kl. 9 til 12

Deltagere: Hanne, Nils, Lise (frem til kl. 10.15) Kaj (frem til kl.11)

1.    Valg af dirigent og referent
Referat: Karl
Dirigent: Nils

2.    Godkendelse af dagsorden 
Godkendt

3.    Godkendelse af referat fra mødet den 8.01.08 

Godkendt

4.    Next Stop Job, herunder: 
a.    status på projektet
Karl orienterer om erfaringerne fra det første forløb (pilotprojekt). Om de nedtonede ambitioner m.h.t. gennemførselsprocent. Om de planlagte nye forløb og om den igangværende rekruttering til nyt forløb i Odense.

b.    styregruppemødet den 12.03.08
Kaj refererer fra styregruppemødet. Han giver udtryk for, at hans synspunkter ikke er blevet korrekt refereret og giver udtryk for, at han ikke på mødet har udtrykt at ”LAP ønsker derfor at alene deltagere, som ikke længere er i behandling, bør optages på kur-set.” Når den sætning er slettet kan arbejdsmarkedsgruppen/LAP acceptere referatet fra mødet, som det ser ud i sin anden udgave. Karl sørger for, at dette meddeles til resten af konsortiet.

c.    LAP’s fortsatte deltagelse og repræsentation
Kaj mener ikke, at LAP bør fortsætte i projektet og trækker sig fra arbejdsmarkedsgruppen og Next Stop Jobs styregruppe. Gruppens flertal fastholder LAP’s engagement i projektet. Hanne indtræder i styregruppen med Nils som suppleant.

5.    Forsøg med Sociale mentorer, status 
Udsættes

6.    LAP’s eget arbejdsmarkedsprojekt, herunder ideer til afsluttende konference. 
Der skal arrangeres en afsluttende konference, som det bliver svært at nå inden sommerferien. Det vil være mere realistisk at holde den ultimo september eller primo oktober. Vi søger om ud-sættelse af projektets afslutning

7.    Workshop på landsmødet 

Lise opfordres til at stå for workshoppen på landsmødet.

8.    Næste møde 
Aftales efter landsmødet