Vedtægter LAP Vestsjælland

§ 1 Navn og hjemsted:

Foreningens navn er LAP Vestsjælland (Foreningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland som dækker Slagelse, Sorø og Kalundborg.)

§ 2 Foreningens formål

Foreningen har til formål at samle nuværende og tidligere Psykiatribrugere i Vestsjælland for at varetage vores rettigheder og interesser socialt, arbejdsmæssigt, sundhedsmæssigt og på en hver anden måde, som må anses for påkrævet og hensigtsmæssigt.

§ 3 Foreningens tilhørsforhold

Foreningen er tilsluttet LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere og Psykiatribrugere, som lokalforening, dækkende Slagelse, Sorø og Kalundborg. Foreningen har fælles kontingent med LAP.

§ 4 Foreningens medlemmer

Som medlemmer optages nuværende og tidligere psykiatribrugere med bopæl i Slagelse, Sorø eller Kalundborg kommuner. Medlems-rettigheder indtræder først efter indbetaling af 1 års kontingent til LAP Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Medlemskab som sådan medfører ikke hæftelse for foreningens forpligtelser.

§ 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni, den indkaldes skriftligt med mindst 1 måneds varsel, ved brev til hvert medlem, til den adresse medlemmet senest har meddelt bestyrelsen/kassereren og med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følende punkter:
– Valg af dirigent, referent og stemmetællere
– Bestyrelsens beretning
– Fremlæggelse af foreningens regnskab og budget
– Bestyrelsens og evt. indkomne forslag
– Godkendelse af budget for indeværende år
– Valg af 3-7 medlemmer til bestyrelsen
– Valg af 1-5 suppleanter for bestyrelsesmedlemmer
– Forslag til handlingsplan for det kommende år
– Valg af revisor
– Valg af revisorsuppleant
– Eventuelt

Bestyrelsen konstituerer sig selv.

§ 6 Ekstraordinær generalforsamling

stk.1. Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen ønsker det eller mindst en tredjedel af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes højst 4 uger efter, at anmodningen er kommet til bestyrelsens kendskab.

Stk.2. Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er to uger, og sker ved brev til medlemmerne med angivelse af dagsorden.

§ 7 Bestyrelsen

Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv, og vælger en kasserer.
Valgte suppleanter kan deltage i alle bestyrelsesmøder, men har ingen stemmeret.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2 årig periode.

Bestyrelsen er bemyndiget til at udpege medlemmer til deltagelse i repræsentantskaber, hovedbestyrelser og lignende.
Bestyrelsesmøde afholdes når det skønnes hensigtsmæssigt og indkaldes på bestyrelsens foranledning. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Bestyrelseshvervet er ulønnet.

§ 8 Regnskab

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen og til 31.12.2022.

§ 9 Tegningsregler

Foreningen tegnes (økonomisk) af kassereren og en anden fra bestyrelsen i forening.

§ 10 Vedtægtsændring og opløsning

Til ændring af foreningens vedtægter, herunder foreningens opløsning kræves vedtagelse på en generalforsamling med ¾ majoritet af de afgivne stemmer. I tilfælde af foreningens afvikling overføres evt. overskud til LAP, Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling. (Dato og sted).