Høringssvar: Høring over bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper

Høring over udkast til forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort

Odense 23.11. 2020

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort. Vedrørende forslag om lov om ændring af lov om forsøg med et socialt frikort:

LAP kan kun støtte op om forlængelsen af denne ordning og kunne godt ønske sig, at den blev udvidet til også at omfatte førtidspensionister, der er tæt forestående til at overgå til folkepensionsstatus, så disse kan optjene lidt ekstra ud over det, der på nuværende tidspunkt er muligt. Således, at det muliggør en bedre pensionsopsparing i de tilfælde, hvor borgeren ikke selv har været i stand til at lave en skattefradragsberettiget pensionsopsparing eller pensionsforsikring.

Ydermere vil LAP opfordre til, at denne forsøgsordning hurtigst muligt gøres til et permanent tiltag i socialloven, da det er et yderst sundt tiltag, der kan hjælpe mange tilbage til at blive selvforsørgende. Det kunne endda tænkes at udvide ordningen, så frikortet kan blive berettiget i en 3 årig periode for alle, som har været ufrivillig husvild i et år eller mere. Det sociale frikort kunne så tilfælde indberegnes i udregningen af skatten i offentlige forsørgelsessatser for denne gruppe, hvilket kunne have en positiv indvirkning på viljen til at komme ud af hjemløshed.

Derudover bør der måske, samtidig med denne forlængelse af forsøgsordningen gøres en del mere ud af, at oplysninger omkring dette forsøg og de der tilknyttede rettigheder for målgruppen bliver udbredt til de instanser, der har oplysningspligt om dette overfor borgeren. Viden og information om dette skal tillige oplyses til målgrupperne, så vi kan få udbredt brugen af denne hjælp til at kunne få et bedre liv, gennem hjælp til selvhjælp i form af ordinær ansættelse.

Distributionen af oplysningerne til de instanser, som har oplysningspligt bliver for ofte glemt når disse forsøg sættes i værk. Dette bør kunne gøres bedre med for eksempel digital post til samtlige mennesker, der arbejder i socialrådgiver positioner, på væresteder og på herberg. En yderligere forbedring til udbredelse af kendskabet til frikortet ville være at lave en mulighed på hjemmesiden for borgerservice, hvor ansøgningen kan foretages via link ud fra oplysning derom, til de forskellige målgrupper.

De bedste hilsner

LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen, Hanne Skou Kadziola og Steen Moestrup

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk

 

 

LAP høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov

Odense 13.10 2020

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over foreløbigt udkast til en ny epidemilov. Vedrørende foreløbigt udkast til en ny epidemilov:

– Det ser som sådan ud til at være fornuftige regler for en akut epidemi-katastrofesituation. Dog vil LAP påpege, at det er meget modstridende med tvangsforanstaltninger i helbredsmæssige henseende hos enkeltpersoner, hvis man ikke tager højde for den enkelte borgers menneskerettigheder og rettigheder i den almene lovgivning i Sundhedsloven. Denne lovgivning, som til hver en tid kræver, at den enkeltes alment praktiserende læge som den ansvarlige for personens helbred, skal indbefattes før anvendelse og udførelse af denne slags indgreb i borgerens personlige frihedsrettigheder.

– I den nuværende formulering er der for meget plads til tolkning. Dette kan åbne for, at andre myndigheder uden sundhedsfaglig viden og uddannelse samt ansvar, kan beslutte hen over borgerens hoved uden at tage i betragtning, at borgeren muligvis nægter at lade sig vaccinere på grund af allergi eller religiøs overbevisning.

– Hvis dette er tilfældet bør der i lovgivningen indskrives et alternativ, der for eksempel kan være en tidsbegrænset tvungen karantæne, hvilket allerede er en af mulighederne i dette udkast som en tvangsforanstaltning. Derfor mener LAP, at den enkelte borgers alment praktiserende læge må og til enhver tid skal indbefattes inden disse tvangstiltag iværksættes. Dette bør indskrives tydeligt i formuleringen !

– Menneskerettigheder og retssikkerheden bør tages med i betragtning i en hvilken som helst lovgivning, når denne forfattes uden hensyn til hvilken krise landet befinder sig i. Ellers vil vi miste det vi definerer os selv som at være, nemlig et folkestyre og et frit samfund med menneskerettigheder som livsgrundlag.

Med de bedste hilsner fra LAP arbejdsgruppe for presse og lov.

LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen og Steen Moestrup

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk

Høringssvar: Høring over foreløbigt udkast til en ny epidemilov

Odense 06.10 2020

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere kvitterer hermed for muligheden for at afgive høringssvar over foreløbigt udkast til en ny epidemilov. Vedrørende foreløbigt udkast til en ny epidemilov:

– Det ser som sådan ud til at være fornuftige regler for en akut epidemi-katastrofesituation. Dog vil LAP påpege, at det er meget modstridende med tvangsforanstaltninger i helbredsmæssige henseende hos enkeltpersoner, hvis man ikke tager højde for den enkelte borgers menneskerettigheder og rettigheder i den almene lovgivning i Sundhedsloven. Denne lovgivning, som til hver en tid kræver at den enkeltes alment praktiserende læge som den ansvarlige for personens helbred, skal indbefattes før anvendelse og udførelse af denne slags indgreb i borgerens personlige frihedsrettigheder.

– I den nuværende formulering er der for meget plads til tolkning. Dette kan åbne for, at andre myndigheder uden sundhedsfaglig viden og uddannelse samt ansvar, kan beslutte hen over borgerens hoved uden at tage i betragtning, at borgeren muligvis nægter at lade sig vaccinere på grund af allergi eller religiøs overbevisning.

– Hvis dette er tilfældet bør der i lovgivningen indskrives et alternativ, der for eksempel kan være en tidsbegrænset tvungen karantæne, hvilket allerede er en af mulighederne i dette udkast som en tvangsforanstaltning. Derfor mener LAP, at den enkelte borgers alment praktiserende læge må og til enhver tid skal indbefattes inden disse tvangstiltag iværksættes. Dette bør indskrives tydeligt i formuleringen !

– Menneskerettigheder og retssikkerheden bør tages med i betragtning i en hvilken som helst lovgivning, når denne forfattes uden hensyn til hvilken krise landet befinder sig i. Ellers vil vi miste det vi definerer os selv som at være, nemlig et folkestyre og et frit samfund med menneskerettigheder som livsgrundlag.

Med de bedste hilsner fra LAP arbejdsgruppe for presse og lov.

LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen og Steen Moestrup

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
www.lap.dk

Høringsvar: Vejledning om den kommunale tandpleje (socialtandpleje) LAP 05-0903-04

13.08.2020

Umiddelbart ser det fordelagtigt ud for brugerne. Dog er der i voksen -, omsorgs- og socialtandplejen stadig en åbning for kommunal økonomisk forskelsbehandling af borgerne kommunerne i mellem.

De bedste hilsner

LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen og Steen Moestrup

Høringssvar: Høring over udkast til lovforslag om digitalt supplement til sundhedskortet, opdatering af Statens Serum Instituts formål og opgaver, og autoriserede sundhedspersoners mulighed for i forbindelse med aktuel patientbehandling at anvende oplysninger mv.

8. juli 2020

Tak for fremsendte lovforslag.

Det er fornemt, at man gør en god indsats for at digitalisere vores sundhedskort og registreringer i forhold til forskning.

LAP har ingen indvendinger imod denne udvikling, som er fremadrettet og både virker til at gøre tingene nemmere for samfundet og borgerne. Altså de borgere som er digitale og tør være det.

Derimod sker der samtidig med denne udvikling en distancering og øget diskvalificering for de borgere, som af en eller anden grund ikke magter digitalisering.

Der er intet sted i denne lovgivning indsat krav om, at det offentlige skal blive bedre til at sikre og forbedre borgernes evne, motivation og mulighed for at være digitale.

De bedste hilsner
LAP arbejdsgruppe for presse og lov.
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

 

LAP Høringssvar: Bekendtgørelse vedr. COVID-19 mv

19. marts 2020

Att.: Social- og Indenrigsminister Astrid Krag

LAP anerkender nødvendigheden af denne midlertidige bekendtgørelse og de deraf følgende brud på borgernes rettigheder og klagemuligheder, dog med bemærkningen om på det kraftigste at pointere at de afgørelser og afvigelser fra gængse rettigheder som borgerne må lide under eller få afsavn på grund af bliver genoprettet og genetableret med den største hast efter at denne COVID-19 krise er overstået !

Med de bedste hilsner LAP presse og lov-arbejdsgruppe.

På vegne af LAP´s landsledelse
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Ole Nielsen ​

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
www.lap.dk

Vedrørende Udkast til Danmarks 2. og 3. kombinerede periodiske rapport til FN’s Handicapkomité (CRPD)

27.02.2020

Social- og indenrigsministeriet, kontoret for Socialjura og International

På vegne af LAP – Landsforeningen af nuværende og tidliger Psykiatribrugere fremsendes følgende kommentarer til rapportudkast vedrørende Danmarks overholdelse af handicapkonventionen:

Vi har i LAP særligt hæftet os ved rapportens besvarelse af de af handicapkomiteen rejste spørgsmål vedrørende forholdene for personer med psykosociale handicap.

Det er vores opfattelse, at man i rapportudkastet demonstrerer en manglende/mangelfuld forståelse af handicapkomiteens og andre internationale instansers udbredte anvendelse af begrebet om psykosocialt handicap. Begrebet anvendes bredt som samlebegreb om de former for begrænsninger i aktivitet og deltagelse, der opleves af personer ramt af længerevarende psykiske lidelser (mental impairment/psykisk funktionsnedsættelse). Denne mangelfulde forståelse resulterer i, at der ikke svares fyldestgørende på flere af handicapkomiteens spørgsmål.

I spørgsmål 12(d) (afsnit 122) vedrørende Liberty and security of the person (art. 14), hvor komiteen udbeder sig statistik vedrørende tvangsanvendelse og retspsykiatriske foranstaltninger anfører rapportudkastet at data vedrørende personer med (psykosocialt) handicap ikke er tilgængelige, idet lovgivningen ikke skelner mellem personer med eller uden handicap. I LAP anser vi et sådant svar for direkte forkert og misvisende. Sådan som målgruppen for Lov om tvang i psykiatrien og for Straffelovens bestemmelser om idømmelse af retspsykiatriske foranstaltninger (afgrænsning i § 16 og 69) er formuleret, kan der ikke herske tvivl om, at personer der frihedsberøves i psykiatrien og/eller idømmes retspsykiatriske foranstaltninger er indbefattet af begrebet om psykosocialt handicap. Da der på begge områder findes detaljerede aktuelle statistiske opgørelser burde rapporten gengive disse.

En lignende manglende eller mangelfuld begrebsforståelse gør sig gældende i rapportens (ikke-)besvarelse af spørgsmål 14(b) (afsnit 127 og 132) vedrørende Freedom from torture or cruel, inhuman or degrading treatment or punishment (art. 15). Også her vil vi opfordre til, at rapporten anvender eksisterende statistikker vedrørende brugen af bestemmelser i Lov om tvang i psykiatrien.

Endelig vil vi gerne gøre opmærksom på, at rapportudkastets gengivelse af Straffelovens bestemmelser om straffrihed og foranstaltningsdomme i afsnit 115 vedr. Par 12(c) er meget upræcis. I stedet for at gengive lovens begreb i §16 om utilregnelighed med ordet ”unsound of mind” vil vi foreslå, at man skriver ”If the offender, at the time of committing the act, was not accountable for his/her actions due to a mental disorder or a comparable condition …”

Idet vi gerne står til rådighed for en uddybning af ovenstående

Med venlig hilsen
Karl Bach Jensen

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf.: 66 19 45 11
Mail:lap@lap.dk
Web:www.lap.dk

Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien”

Odense, 24.02 2020

Att.: Sundhedsstyrelsen,
Center for Planlægning
Islands Brygge 67, 2300 København

Høringssvar LAP: ”Vejledninger om anvendelse og registrering af tvang m.v. i psykiatrien”

Hvordan sikrer man sig, at patientens oplevelse af tvang kommer med i journalen, med en beskrivelse, der netop formår retvisende, at beskrive patientens følelser og fysiske oplevelser, uden at det bærer præg af personalet som nedskriver det oplevede.

Bør der være en eller anden form for patient godkendelse af det nedskrevne?

Og hvordan sikrer man sig, at patientens oplevelser af tvangen bliver det billede, der bliver bragt op til eftersamtalen og kommer i fokus, med hensyntagen til udsagn fra de personaler som var en del af det observerede.

Det er vigtigt her at pointere, at den konstruktive eftersamtale skal gå på, hvad der udløste nødvendigheden af tvangsindgrebet, og hvad man i fremtiden kan gøre for at undgå dette. Fremfor en opslidende debat om hvad der egentlig foregik.

Det er vigtigt at såvel patientens oplevelser som personalets oplevelser respekteres. Det kan være nødvendigt, at få patienten til at forstå hvilke tilstand denne var i, og hvordan det påvirker hvordan oplevelsen registres hos patienten.

Det kunne være en fordel, at have en uvildig bisidder med, der bistår patienterne med at fremføre deres oplevelser.

Med venlig hilsen
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen
LAP arbejdsgruppe for presse og lov, samt Landsledelsen.

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf. 66 19 45 11
www.lap.dk

LAP høringssvar: Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatning inden for sundhedsvæsenet

23.01 2020

Dette forslag til forbedring af tandplejen blandt socialt udsatte er et kærkomment tiltag, som LAP har ønsket sig i mange år. Derfor kan vi i LAP kun tilslutte os i samlet flok, og bede alle folketingets mandater om et enstemmigt og rungende JA til afstemningen.

På forhånd TAK fra os alle.

De bedste hilsner
Ole Nielsen, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen
LAP arbejdsgruppe for presse og lov, samt Landsledelsen

På vegne af
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 Odense C.
Tlf. 66 19 45 11
www.lap.dk