Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og flere andre love

24. september 2012 Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Att.: Anne Hedegaard (aih@ams.dk) og Flemming Frandsen (flf@penst.dk) I LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – er vi glade for at være medtaget som høringspart og vil gerne komme med følgende kommentarer til lovforslagene: Det har længe været et ønske blandt vores medlemmer, at mulighederne […]

Udkast til forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Udvidelse af årsopgørelsesordningen m.v.)

17. august 2011 I forslag til ”Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love samt ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper” foreslås det at ophæve forsøgsordningen efter udløb af forsøgsperioden. Dette tiltag finder LAP (Landsforeningen Af tidligere og nuværende Psykiatribrugere) meget […]

LAPs kommentarer til Bekendtgørelse nr. x af x 2010 om anvendelse af anden tvang end frihedsberøvelse på psykiatri-ske afdelinger

§ 3 Stk. 4. Forud for overlægens beslutning om tvangsbehandling skal patienten så vidt muligt have haft mulighed for at drøfte spørgsmålet med sin patientrådgiver. Kommentar: Det skal føres til protekols hvorfor det evt. ikke har været muligt for patienten, at drøfte spørgsmålet med sin patientrådgiver. §3 Stk. 5. I betænkningstiden skal patienten dagligt tilbydes […]

LAPs kommentarer til: Bekendtgørelse om underretning og klagevejledning i forbindelse med anvendelse af tvang i psykiatrien

§ 1. Når den indlæggende læge skønner, at tvangsindlæggelse er påkrævet, jf. lov om anvendel-se af tvang i psykiatrien § 6, stk. 2, skal lægen underrette patienten herom. Stk. 2. Den indlæggende læge skal samtidig underrette patienten om baggrunden for tvangsind-læggelsen samt om formålet hermed og vejlede patienten om udsigterne til en bedring af hel-bredstilstanden, […]

LAPs kommentarer til Bekendtgørelse om tvangsprotokoller og optegnelser samt registrering og indberetning af tvang samt udskrivningsaftaler og koordinationsplaner på psykiatriske afdelinger

§ 1. Der skal på enhver psykiatrisk afdeling forefindes en tvangsprotokol. Stk. 2. I tvangsprotokollen tilføres oplysning om enhver form for anvendelse af tvang, jf. lovens §§ 5- 10 a, 12, 13, 13 d, 14 – 17 a, 18 a, 18 c, 18 d, stk. 2, for så vidt angår personlig skærm-ning, der uafbrudt varer […]

LAPs kommentarer til: Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved gennemførelse af tvangsindlæggelser

§1 Stk. 2. Ved en persons nærmeste forstås i første række personens ægtefælle, samlever, forældre, voksne børn og personer, der hører til den pågældendes husstand. Hvis den pågældende opholder sig i institution, påhviler pligten til at tilkalde læge institutionens personale. Kommentar: Det forekommer at man helt har glemt, at mange bor alene og det derfor […]

LAPs kommentarer til Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn

§ 3. Ved afgørelsen af den enkelte sag består det psykiatriske patientklagenævn af 3 personer: vedkommende direktør for statsforvaltningen eller ansatte, som direktøren har bemyndiget hertil som formand, et medlem beskikket efter indhentet udtalelse fra Lægeforeningen samt et medlem beskikket efter indhentet udtalelse fra Danske Handicaporganisationer eller en tilsvarende beskikket stedfortræder for et medlem. Stk. […]

LAPs kommentarer til : Bekendtgørelse om patientrådgivere

§ 10. Ved udførelsen af de opgaver, der følger af § 24, stk. 2, i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, skal patientrådgiveren bl.a. føre tilsyn med, at det tvangsindgreb, der har givet an-ledning til beskikkelsen, ikke udstrækkes længere end nødvendigt. Stk. 2. Patientrådgiveren skal vejlede og rådgive patienten med hensyn til alle forhold […]

Høringskommentar SKP

Ved gennemlæsning af den ret omfattende rapport er der en ting der slår læseren. En ting som vi i LAP- Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere må påtale på det kraftigste, nemlig den totale mangel på registrering af brugerens oplevelse af ordningen. 61 % forløbene afsluttes nemlig uden resultat. Det kan undre at der er […]

Høringssvar fra LAP om kunstig befrugtning i forbindelse med lægelig behandling

14.10.2010 I forbindelse med ændringsforslag til lov om kunstig befrugtning skal LAP (Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere) generelt udtrykke at vi finder at indførsel af brugerbetaling kan være på kant med menneskerettighedskonventionen, idet brugerbetaling indebærer en mulighed for diskriminering grundet økonomisk formåen. Og i den forbindelse skal vi påpege at økonomi ikke autonomt har […]