Referat af møde i Landsledelsen, 13. august 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Volder, , René Strøm, Lars Kristensen, Katrine Wiedersøe, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog, Nils Holmquist Andersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Hanne Skou Kadziola, Andrea Hermansen

1. Valg af ordstyrer og referent

Hanne og Betttina vælges til ordstyrere, Karl til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Under pkt. 7. Økonomi tilføjes: f. Ansøgning fra Livsglædegruppen; g. Forespørgsel fra inspirationsgruppen. Tom foreslår at følge op på møde med Michael Kold: Tilføjes som pkt. 11. Inge foreslår at tilføje kontingent for børnegruppen: bliver pkt. 7 h. Steen spørger ind til behandling af mails fra Erik Thomsen.

4. Godkendelse af referat fra møde den 4. – 5. juni 2016 (bilag 4, 4+ og 4++)

Referatet godkendes.

5. Orientering fra

a. FU 

FU har holdt møde med ansatte og valgt at udsætte forhandlinger om evt. lønjusteringer.

LAP i Region Sjælland har søgt om og fået bevilget midler til garanti for transport til folkemøde på Møn.

Der er et ønske om at arrangere en afskedsreception for Karl.

Der er lavet et revideret genoptryk af hvervefolder med QR-kode påtrykt.

b. LL 

Steen fremhæver og anbefaler ”Håndbog for patientrepræsentanter”. Der bestilles yderligere 20 eksemplarer.

Lars meddeler afbud til ll-møde den 17.9. og 26.11. Inge meddeler afbud den 17.9. Hanne peger på, at den kollektive transport er forringet om lørdagene og anbefaler, at kommende møder ikke altid lægges om lørdagene.

Steen er inviteret med i en baggrundsgruppe vedr. forskning i brug af tvang.

c. Udviklingskonsulent 

Karl orienterer om årest psykiatritopmøde og opfordrer til, at LL-medlemmer tager ansvar for LAP’s stand. Cornelius, Katrine, René og Finn melder sig til opgaven.

Der afholdes møde den 9. september mellem diverse foreninger og Socialstyrelsen om forvaltning af finanslovsbevillinger.

6. Arbejdsgrupper:

a. Godkendelse af ny arbejdsgruppe (bilag 6 a)

Gihta Hansen m.fl. ønsker at oprette en nye arbejdsgruppe for mennesker berørt af autisme. Det godkendes, idet Inge Volder indgår i gruppen som LL-repræsentant.

Michael orienterer om, at Livsglædgruppe 2 skifter navn til ”Oplevelsesgruppen”

b. Orientering fra arbejdsgrupperne, herunder om årets sommerlejr 

Sommerlejren gik ifølge Steen rigtig godt. Flertallet af deltagerne vil gerne, at lejren fortsat holdes på Brenderup Højskole. Der er et udbredt ønske om mere undervisningsrettede tilbud. Gennemsnitsalder for deltagerne er faldet markant.

Inge orienterer om folderudkast for unge-/børnegruppen.

Inge opfordrer til at få gang i bisiddergruppen. Opfordringen gives videre til gruppen – Finn vil kontakte gruppens tovholder.

7. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt for 1. halvår 2016 (bilag)  

Steen kommenterer regnskabsoversigten. Der er på opgørelsestidspunktet ikke indgået fuld deltagerbetaling vedr . sommer- og ø-lejr. Tilskud fra Feriefonden skal hjemtages. LAP’s involvering i Folkemøde Bornholm ser ud til at være afviklet inden for budgettet.

Under medlemsaktiviteter mangler at blive afsat 65.000 til konference, 10.000 til transport til psykiatritopmøde og midler til juridisk rådgivning. Der er usikkerhed vedr. afvikling af Vendepunktskursus Svendborg.

Portostøtte til medlemsbladet er steget i forhold til sidste år. Forsendelsesomkostninger ligger meget lavt pt., idet der inden årskiftet blev sat ekstra midler ind på frankeringsmaskinen. Budgetpost til revisor skal muligvis sættes op med 25.000.

Der spørges til posten: Løn medlemsblad. Det drejer sig om løn til lay-outer.

b. Retningslinjer for refusion (bilag 7 b + gældende retningslinjer for arbejdsgrupper)

Nils mener at retningslinjerne for refusion bliver administreret for restriktivt, og at det kan være med til at skræmme aktive medlemmer væk. At enkelte medlemmer misbruger midler bør ikke føre til at andre straffes.

Steen og Karl mener, at formuleringen om antal timer til møder og max. udgifter til fortærring skal forstås som op til 4 timer, 8 timer mv. Det har ikke været hensigten, at man ikke må bruge noget til forplejning, hvis man ikke har brugt minimum 4 timer. Karl omdeler et bilag med en version af retningslinjerne, som i sin tid er udarbejdet af Lars, hvor reglen er præciseret på den måde.

9 stemmer for denne præcisering, 2 undlader at stemme.

Præciseringen er dermed vedtaget.

c. Forslag fra Nils H. om ansættelse af regionsvise tovholdere (bilag 7 c)

Nils foreslår, at der ansættes 5 tovholdere/værkstedsledere, der skal igangsætte diverse aktiviteter.

Flere er inde på, at nye ansættelser i foreningen skal koordineres med ansættelse af afløser for Karl.

I drøftelsen berøres diverse opfattelser af, hvad der er brug for i foreningens regi rundt omkring i landet.

Det besluttes at udsætte den videre behandling af emnet.

d. Ansøgning om tilskud fra Salon Prana (bilag 7 d)

Steen og Cornelius mener, at der er tale om et godt projekt, og at LAP bør bevilge kr. 5.000 af de ansøgte 29.500.

Tom mener, at LAP bør holde sig til at finansiere iniativer i eget regi.

Lars spørger ind til, om nogen ved, hvor vidt projektet har søgt og evt. modtaget midler fra Københavns Kommune.

Der stemmes om forslaget om at bevilge kr. 5.000. 4 stemmer for, 4 stemmer imod, 3 undlader at stemme.

Ansøgningen imødekommes således ikke pt., men Steen og øvrige ll-medlemmer, der stemte for en bevilling på kr. 5.000, tager uddybende kontakt med ansøgeren.

e. Evt. nyt merchandise

Bettina omtaler et tilbud på nøglesnore eller nøglering.

Flere taler for at indkøbe nøglesnore.

Det besluttes at indkøbe nøglesnore med poletter inden for en beløbsramme på 7 – 8.000 kr.

f. Ansøgning fra Livsglædegruppen.

Gruppen søger om et beløb på kr. 9.970 til at arrangere tur til Århus Festuge. Det drøftes, om der bør kræves en delvis egenbetaling til arrangementet.

Det besluttes at imødekomme ansøgningen, således at der opkræves en egenbetaling på kr. 200,-. Evt. overnatning betales af den enkelte deltager.

g. Forespørgsel fra inspirationsgruppen

Gruppen ønsker at få refunderet rejseudgifter til et udvidet evalueringsmøde for gruppen og kursusdeltagere i Maribo. Det siges der ja til.

h. Kontingent for børn 

Inge spørger, om der skal indføres en lavere kontingentsats for børn, der melder sig ind i foreningen.

Flere sætter spørgsmål ved, om børn skal kunne være selvstændigt medlem af foreningen.

Katrine foreslår, at der sættes en aldersgrænse på 18 år for medlemskab.

Steen foreslår, at voksne medlemmer og støttemedlemmer kan opfordres til at have børn med til aktiviteter i foreningen.

Ifølge Inge er det hensigten at afholde arrangementer, hvor voksne og børn mødes, og hvor børn danner indbyrdes netværk.

Det besluttes, at undersøge nærmere hvor vidt man som landsforening selvstændigt kan optage medlemmer under 18, og hvad det evt. vil indebære.

8. Psykiatrialliancen – endelig beslutning om evt. deltagelse (bilag 8)

Katrine gør rede for, at ”Psykiatrialliancen” er blevet til som et bredere samarbejde end ”Psykiatrinetværket”, og at det handler om at tage iniativer, som der kan opnås enighed om.

Michael spørger til, hvordan brugerne kommer til orde.

Hanne gør rede for sin deltagelse i ”alliancens” sidste møde og sine forbehold over for samarbejdet. Hun mener, LAP skal deltage, men sige fra hvis der tages initiativer, som er i modstrid med LAP’s principper.

Karl og Nils udtrykker skepsis ved at indgå i en alliance, der ønsker at ”bekæmpe” psykisk sygdom og anerkender tvangen som et nødvendigt onde. Andre mener, at det er nødvendigt for LAP at være med i samarbejdet for ikke at miste indflydelse og tabe terræn.

Der stemmes om LAP’s deltagelse i alliancen: 9 stemmer for, 1 stemmer imod.

LAP er således fremover medlem af Psykiatrialliancen.

9. Folkemøde Bornholm

a. Evaluering af LAP’s involvering 2016

Bettina beskriver LAP’s involvering og arrangementer som en stor succces. Især arrangementet med Ole Sørensen var et tilløbsstykke.

Steen mener, at en hel time til de enkelte arrangementer var for lang og foreslår, at arrangementer fremover tænkes kortere. Fint med skemalægning for vagterne i teltet.

Inge fremhæver succesen med uddeling af materialer og det fine sammenhold.

Michael mener, man skal gøre sig klart, hvad det er vi gerne vil opnå med deltagelse på mødet.

Finn fremhæver LAP’s deltagelse i Stop Fattigdom initiativet.

b. Nedsættelse af planlægningspanel for LAP deltagelse i 2017 

Bettina, Michael, Katrine, Cornelius, Tom, Nils og Inge melder sig til panelet.

10. Evaluering af ø-lejr og evt. ny tovholder

Der er kommet klager fra flere deltagere over NN som tovholder, om diktatorisk opførsel, ingen indflydelse for deltagerne, ingen konsekvens over for tyvagtighed mv.

René fremhæver årets ø-lejr som den bedste indtil nu. Han peger på sig selv sammen med Finn og Cornelius som tovholder for næste års ø-lejr.

Flere kommenterer hændelserne og peger på, at der bør tages en drøftelse med NN, og at det må overvejes, hvor vidt der skal afholdes en tilsvarende ø-lejr næste år.

Det besluttes, at Hanne sammen med René, Finn og Cornelius tager en snak med NN, og at landsledelsen herefter tager stilling til, hvad der videre skal ske.

11. Evt. fortsat samarbejde med Michael Kold

Steen foreslår at inddrage Michael Kold i, hvordan der kan arbejdes med at indfri LAP’s handlingsprogram mv., og at der evt. gives et tilbud til medlemmerne, om hvordan man kan arbejde med personlige mål.

Tom mener, det skal drøftes og udspecificeres, hvor vidt og hvordan der kan arbejdes med Michaels anbefalinger.

12. Evt.

Hanne har afleveret LAP-prisen til Jytte Rasmussen.

Steen minder om Brugerns Bazar tirsdag den 30. august i Kongens Have i Odense. Han efterlyser, hvem der vil stå i LAP’s stand.

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Punktet blev ikke behandlet.

Referat af møde i Landsledelsen, 4.-5. juni 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Vol-der, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Lars Kristensen, Katrine Wiedersøe, Nils Holmquist Andersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog

1. Valg af ordstyrer og referent.

Hanne W. og Hanne S. vælges til dirigenter, Karl til referent

2. Godkendelse af dagsorden.

Der tilføjes et nyt pkt. 7 c. Annamarie; 7 d. Weekendmedlemstræf

7 e. Evt. høring om medicin; 8 a. Danske Regioner og nye boformer; 8 bliver 8 b.

3. Godkendelse af referat fra møde den 30.04.16 (bilag 3).

Referatet godkendes.

4. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Refereres ikke.

5. Orientering fra

a. FU

Landsmøde 2017 er på plads, hvad angår aftale med Hotel Svendborg den 1. – 2. april.

Der er bevilget 9.900,-  til Livsglædegruppen til udflugt til Skjoldnæsholm

FU har holdt et godt møde over 2 dage på LAP’s sekretariat.

Steen spørger til udpegning vedrørende arrangementer om bosteder: Høring på Chri-stiansborg den 6. juni og møde i følgegruppe vedr. retningslinjer den 28. juni. Han mener, at arbejdsgruppen vedr. bostedskontrol skulle have været inddraget. FU har ikke været opmærksom på at inddrage gruppen, da den ikke indtil nu har været aktiv.

Der er aftalt medarbejdersamtaler den 6.07.

b. LL

René har sagt ja til at deltage i møde i bisiddersag sammen med Erik Thomsen.

Bettina og Steen har været til konference om overspisning. Der mangler specialisere-de behandlingstilbud på området.

Steen har påtaget sig en bisidderopgave, der omhandler visitation til bosted.

Inge omtaler projekt på Holbæk Sygehus med overvægtige børn. Projektet er ved at blive neddroslet grundet begrænset økonomi.

Hanne S. har sammen med Lars været til møde i ombudsmandsinstitutionen. Mødet berørte mest tilsyn i forhold til institutioner for børn. Hanne S. tog op, hvor vidt man som patient kan skærme sig selv, når man er indlagt. Vi blev opfordret til at pege på steder, hvor det ikke kan lade sig gøre m.h.p. evt. tilsyn fra ombudsmandsinstitutio-nen.

Tom omtaler et møde, han vil deltage i om Aarhus som en god by for alle.

Inge har været til konference i KL-regi og foreslår at LAP stiller med en stand på de-res konferencer.

c. Udviklingskonsulent

Karl omtaler møde med medlemmer i Horsens og med LAP Silkeborg, som efterlyser nyt weekendmedlemstræf i indeværende år, og at der arbejdes med at udvikle et idekatalog for det lokale foreningsarbejde. Både i Horsens og Silkeborg har man pro-blemer med, at ledelsen afviser ønsker om mere brugerindflydelse på de lokale være-steder.

LAP er med i en fælles henvendelse til socialstyrelse og -ministerium fra en række organisationer, der modtager driftsstøtte via finansloven. Henvendelsen drejer sig om at administrationen af diftsmidler gøres mere og mere besværlig og byrokratisk og opfordrer, til at styrelse og ministerium medvirker i et møde med organisationerne.

Karl har sammen med Nils H. deltaget i et møde i sundhedsministeriet, der udeluk-kende kom til at omhandle den aktuelle debat om forebyggelse af vold og drab på bosteder. Der var enighed blandt de deltagende foreninger (SIND, LAP og Bedre Psykiatri) om at afvise Danske Regioners forslag om en ny institutionstype under serviceloven, hvor tvangsmulighederne i lov om tvang i psykiatrien skal kunne an-vendes, og om at sende bolden tilbage til regionerne om at oprette mere rummelige afdelinger over for personer med misbrug i hospitalspsykiatrien.

6. Arbejdsgrupper:

a. Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper.

Grundet manglende tilbagemeldinger fra arbejdsgrupper udsættes punktet til næste møde.

Steen opfordrer til, at arbejdsgrupperne får oprettet mailinglister via sekretariatet. Der er dog ikke noget krav til arbejdsgrupper om, at man oprettter mailinglister.

b. Orientering fra arbejdsgrupperne

Børne- og ungegruppen holder møde på tirsdag.

December-refugiegruppen har holdt møde og forventer at starte med refugieophold en uge senere end tidligere år.

Sommerlejrgruppen har været samlet og lagt de sidste planer for årets lejr – der er ca. 55 tilmeldte. Der er i alt plads til 67.

Tom spørger til, hvornår dem, der deltog i kursus for LAP-støtter, vil begynde at ar-bejde. Det er ifølge Steen op til hver enkelt.

7. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt for 1. kvartal (bilag 7 a) 

Steen gør opmærksom på, at revisor har fremsendt en regning på 80.000 for 2015, men kun ført 60.000 ind i regnskabet. Det øger den samlede post til revision fra 75.000 til ca. 100.000 i 2016. Der kan nok opnås en vis besparelse ved ikke at lave specifikke regnskaber for driftsbevillingen og tips- og lottomidler.

b. Deltagelse i konferencer

Bettina giver på vegne af forretningsudvalget udtryk for, at deltagelse i konferencer bør være lidt mere ligeligt fordelt og opfordrer til, at man inden tilmelding skeler til prisen og overvejer, om det er noget man selv og foreningen vil have udbytte af. I lø-bet af årets første 3 måneder er halvdelen af budgettet blevet brugt.

Det nævnes desuden, at der ikke behøver at være mange fra landsledelsen, der delta-ger i samme konference. Det efterlyses, at man hurtigt giver en udmelding om, at man ønsker at deltage, så FU kan foretage en prioritering. Der skal så gives grønt lys, før man tilmelder sig. Konferencer, der ikke indebærer deltagergebyr, kan man sta-digvæk frit melde sig til.

Flere kommenterer om hvilke konferencer og møder mv., de synes, det er værd at prioritere, fx de arrangementer, hvor der er tale om reelle dialoger og ikke bare en-vejskommunikation. Udbytte af deltagelse kan også være de kontakter og dialoger, man opnår uden for det officielle program.

c. Lukket punkt: 

d. Weekendmedlemstræf

Karl efterlyser personer, der vil arrangere nyt weekendmedlemstræf i samarbejde med folk fra LAP Silkeborg. Der er afsat midler til træffet i budgettet.

Det besluttes af opfordre den eksisterende arbejdgruppe til at afklare, hvem der vil involvere sig i at arrangere træffet.

e. Evt. høring om medicin

Med afsæt i oplevelser med forum for rationel farmakoterapi og evidens for at be-grænse brugen af antipsykotisk medicin fremsætter Katrine et forslag om at arrangere en høring om brugen af psykofarmaka. Hun estimerer, at der bør afsættes ca. 65.000 kr til høring. Der fremkommer forskellige ideer til indhold og oplægsholder. Det dis-kuteres bl.a., hvor vidt Peter Gøtzsche bør inviteres som en af oplægsholderne.

Det besluttes at afsætte midler til et arrangement som foreslået. Hanne W og Karl indgår i forberedelserne.

8.

a. Danske Regioner og nye boformer

Karl giver en kort fremlægning af det udspil, der er kommet fra Danske Regioner.

Steen foreslår, at LAP indgår en dialog med Danske Regioner med henblik på at få dem til at ændre holdning, han mener at en del af problemet er, at beboere på boste-der ofte udskrives fra indlæggelse på psyk. afdelinger, mens de er for syge. Vi må også forholde os til, hvordan man undgår, at fredelige beboere udsættes for overgreb af andre beboere.

Karl byder ind med, at vi kan tage afsæt i, at der i 20 år har eksisteret specialiserede botilbud til samme målgruppe i Region Syddanmark, som nu lukkes ned/afvikles, og at der bør arbejdes videre med at sikre at sådanne botilbud opretholdes og (gen-)etableres.

Det besluttes at forfatte et åbent brev til Danske Regioner. Steen medvirker i at for-fatte brevet.

b. Handlingsprogram og udviklingsplan (bilag 8 a og b)

Med afsæt i det vedtagne handlingsprogram udformes et katalog over aktiviteter, vi vil gennemføre i det kommende år. Aktiviteterne kan bl.a. medtages i den udvik-lingsplan, vi skal indsende til Socialstyrelsen inden den 21. juli i år.

9. Nedsættelse af arbejdsgruppe til forberedelse af nye ansættelser

Det besluttes at nedsætte en arbejdsgruppe til forberedelse af nye ansættelser bestående af FU og Steen. Gruppen melder tilbage til LL inden der foretages stillingsopslag.

10. Deltagelse i Psykiatrialliancen (bilag 10 a, b, c og d)

Den endelige beslutning om deltagelse tages op igen på møde i august, afhængig hvordan LAP’s repræsentanter oplever førstkommende møde den 6. juni. Karl opfordrer til at LAP på mødet forsøger at skabe opbakning til at tage aftand fra Danske Regioners udspil om ny insti-tutionstype.

11. Repræsentation i EN AF OS (Steen) (bilag 11)

Der efterlyses LAP-medlemmer til at indgå i arbejdsgrupper i initiativet.

Lars, Katrine og Steen påtager sig opgaven.

12. Evt. medlemskab af Socialpolitisk Forening (Hanne Skou) (http://socialpolitisk-forening.dk/om-socialpolitisk-forening/ bilag 12)

Det besluttes at indmelde LAP i foreningen, forudsat at det koster max. 3000 kr.

13. LAP på Folkemødet, Bornholm den 16. – 19. juni 2016

Bettina orienterer om deltagelse og planlagte events og indhold (bilag 13)

14. Evt.

René spørger ind til hvad der sker med uddannelse af nye bisiddere. Opgaven ligger hos ar-bejdsgruppen, som pt. ligger lidt stille.

Steen omtaler en håndbog for patientrepræsentanter i sundhedsvæsenet. Den bestilles hjem via sekretariatet – Steen aftaler med sekretariatet.

15. Hvordan synes du, mødet gik?

De fleste giver udtryk for at mødet er gået godt, men der efterlyses lidt mere klar forberedel-se af mødet.

Referat af møde i Landsledelsen, 30. april 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Michael Krog

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Afbud/fraværende: Lars Kristensen, Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen og Bettina vælges som dirigenter, Karl som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet

Punktet refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden

Der tilføjes et nyt pkt. 8: Tvang på bosteder?, nyt pkt.11: Orientering, nyt pkt. 9 c: ansættelser på kontoret. Det konstateres, at punkter fra tidligere møder, der ikke er blevet behandlet skal genmfremsættes, da der er tale om en ny landsmødeperiode.

4. Godkendelses af referat fra møde den 15.04.16 (bilag)

Referatet godkendes, idet ordet tilfredshed i sidste linje slettes. Referatet lægges ikke på LAP’s hjemmeside.

5. Landsmøde 2016

a. Evaluering af landsmødet 

René efterlyser en tilbagemelding på hans indsats som disckjokey. Der var ros til denne.

Bettina: Godt landsmøde, ikke så presset som tidligere, især godt med oplæg fra Bettina Post.

Hanne W. havde problemer med, at hun selv og andre blev overset af dirigenterne. Der var i år ingen klager over maden!

Hanne S.: Mødet gik mægtig godt, også de eksterne oplæg. Positivt signal at så mange stillede op til landsledelsen.

Cornelius: Bedste landsmøde han har deltaget i indtil nu, mere åbenhed.

Katrine: Havde en god oplevelse med landsmødet.

Tom: Bedste landsmøde nogensinde, god stemning, ingen råbte eller var truende, godt med eksterne oplæg og godt med de få indkomne forslag.

Finn: Godt landsmøde og godt med de mange kandidater til ll. Godt med disckjokey.

Inge: Godt landsmøde fri for konflikter og mange kandidater.

Steen: God stemning og gode debatter, for lidt tid til at være social.

Michael: Et af de bedre landsmøder med god stemning. Noget at bygge videre på, saglighed og engagement.

Der er enighed om at opfordre René og Finn til at stå for musikken til næste år, og om at det vil være rart at have mødesalen fra begyndelsen af landsmødet.

Det drøftes, om de samme dirigenter skal hyres til landsmøde 2018. Det konkluderes, at begge årets dirigenter spørges om at medvirke igen i 2018. Der skal findes en måde at synliggøre, hvem der vil på talerlisten (skilte, hjælper(e)).

Der fremkommer ideer om at, ll-kandidater præsenterer sig med foto eller løbende præsenterer sig under mødet.

Det drøftes, om vi kan gøre noget for de mindre mødevandte, og om vi kan nøjes med at holde landsmøde hvert andet år og et mere socialt arrangement hvert andet år.

 

b. Opfølgning på landsmødets beslutninger (bilag: godkendt referat)

Der tages afsæt i det vedtagne handlingsprogram:

Ad 1: noget der kan arbejdes med i en eller flere af foreningens arbejdsgrupper

Ad 2: noget der kan arbejdes med i de enkelte regioner

Ad 4: bl.a. via p2p projektet

Ad 5: omhandler samarbejde med andre foreninger og faglige organisationer.

Ad 6: der henvises til 12. maj initiativet, en protest mod aktuelle forringelser som følge af omprioriteringsbidragene (se: www.velfaerdsalliance.dk ).

Ad 7: der henvises til bl.a. Inspirationsgruppen

Ad 8: det foreslås igen at invitere Michael Kold (tidligere tilbagemelding gendistribueres).

Ad 10: der skal bl.a arbejdes med ansættelse i LAP, Kbh. Der udtrykkes et ønske om ikke på forhånd at låse os fast på fleksjobansættelse.

Frem til 2-dages mødet opfordres alle til at indsende skriftlige bidrag, der kan arbejdes videre med m.h.p. en mere detaljeret udmøntning af handlingsprogrammet.

Vedtaget forslag nr. 2 og 3 om ansættelse af konsulent i hovedstadsområdet. Der arbejdes pt. med at følge op på beslutningen i LAP Kbh/Frb. Det skal afklares i hvor stort omfang en kommende konsulent også skal dække den øvrige del af hovedstadsregionen. Der tales også om, hvordan der kan skabes et fysisk mødested for Københavns omegn.

Det bliver foreslået, at et udvalg med deltagelse fra både LAP Kbh./Frb. og omegnskommuner etableres med henblik på af skabe en nærmere afklaring om, hvordan ansættelsen skal gribes an.

6. Vedtagelse af forretningsorden (bilag 6)

Forslag til forretningsorden godkendes, idet sætningen ”idet indsendte forslag udsendes sammen med referatet.” i pkt. 10 under mødeafvikling slettes, og idet satserne i pkt. 4 under LL medlemmers pligter og rettigheder rettes til 2016 takster: ”kontorhold: 1400 kr.+ net og telefon:  2350 kr.”

7. Konstituering

a. Valg af forretningsudvalg

Følgende kandiderer til valg af forretningsudvalg: Hanne S., Bettina, Steen, Hanne W. Der foretages skriftlig afstemning, idet hvert medlem højst kan skrive 3 navne på stemmesedlen.

Valget falder ud med følgende antal stemmer: Hanne W.: 10; Bettina: 10; Hanne S.: 9; Steen: 2.

Forretningsudvalget består således af: Hanne W., Bettina, Hanne S.

Steen ønsker de valgte tillykke og giver udtryk for bekymring over, at der er blevet talt negativt om ham bag hans ryg.

 

b. Valg af kasserer

Katrine foreslår, at Hanne W. og Steen i fælleskab vælges til kassererposten. Steen gør opmærksom på vedtægternes bestemmelse om, at der vælges én kasserer.

Der sker en nærmere drøftelse og belysning af, hvad der er den valgte kasserers opgaver (idet de daglige udbetalinger og bogføring varetages af lønnede medarbejdere, dog således at den valgte kasserer godkender samtlige bankoverførsler), og hvad relationen er mellem forretningsudvalg og kasserer.

Steen vælges derefter som kasserer, således at funktionen varetages i samarbejde med Hanne Wiingaard, som repræsentant for forretningsudvalget.

8. Tvang på bosteder

Det drøftes indledningsvis, hvad det er, der har været bragt i medierne om nye tiltag og en ny type institution for personer, der ikke menes at kunne rummes på de eksisterende bosteder.

Det kritiseres, at LAP som forening ikke har været indbudt til at deltage i de pågående drøftelser. Der er dels kommet et udspil fra Danske Regioner og dels lagt op til et møde mellem FOA, m.fl. fagforeninger, der tirsdag præsenterer et oplæg for sundhedsminister og socialminister.

Der er et ønske om straks at udforme et brev til ministrene, FOA mv. Karl giver udtryk for, at det er vanskeligt at melde ud med holdninger til oplæg, vi ikke endnu kender indholdet af. Han opfordrer til at afvente offentliggørelse af de omtalte oplæg.

Beslutning: FU går videre med at udforme en skriftlig henvendelse til ministre, Danske Regioner, KL, FOA mv.

Steen præsenterer en kritisk rapport om forholdene på Sundbygård med en række kommentarer udarbejdet af Bo Steen Jensen. Alle opfordres til at læse materialet, men behandle det fortroligt.

9. Godkendelse af arbejdsgrupper (bilag)

Der tages udgangspunkt i den udsendte oversigt.

Nye grupper:

Livsglædegruppe II. Tom foreslår, at gruppen får et andet navn. Michael ønsker ikke at stå som tovholder. Finn foreslår navnet: Livskvalitetgruppen. Gruppen opfordres til at finde et nyt navn. Gruppen godkendes med forslag om at kalde sig ”Kvalitet i livet”.

Psykofarmaka, bivirkniger og dødsfald. Gruppen godkendes.

Tvang. Det foreslås at gruppen slås sammen med gruppen: Pressemeddelelses-/lovforslagsgruppen.

Rejse/rekreationsarbejdsgruppe. Godkendes med den bemærkning, at LAP ikke indenfor driftstilskuddet kan afholde udgifter i udlandet.

Bostedskontrol-arbejdsgruppen. Godkendes, idet Steen og Cornelius indtræder fra landsledelsen.

Mental velfærd. Godkendelse afventer næste møde.

Stop lukningen af små lokale væresteder i København og Frederiksberg. Gruppen opfordres til at afklare, om der er tale om en landsdækkende eller lokalt forankret gruppe. Foreslås omdøbt til: ”Bevar små lokale væresteder …”

Alternativ ø-lejr. Godkendes idet Katrine indgår i gruppen. Opfordres til nærmere afklaring af formål og nyt navn.

Eksisterende grupper

Arbejdsmarked. Godkendes. Cornelius indgår i gruppen.

Bisidderstyregruppen. Fortsætter idet bisidderkorpset opfordres til at afklare, hvem der er i gruppen.

Bladgruppen. Godkendes som ”Redaktionsgruppen”.

Blivende refugier. Godkendes. Paul Bjergager slettes. Hanne S. indgår i gruppen. Mangler at beskrive sit formål. Gruppen opfordres til at opdatere sekretariatet om formål og deltagerkreds.

Børn og Unge. Godkendes.

December Refugiet. Godkendes. Formål efterlyses.

Hjemmesidegruppen. Godkendes. Formål: at modernisere og opdatere LAP’s hjemmeside.

Inspirationsgruppen. Godkendes med det formål, der ligger på LAP’s hjemmeside.

Kvindegruppen. Godkendes.

Livsglædegruppen. Godkendes. Mikhael Saxtorph er udtrådt.

Organisationsudvalg. Gruppen spørges om den ønskes opretholdt.

Smiley. Gruppen er reelt ophørt.

Sommerlejr. Godkendt. Inge Volder er indtrådt. TRYG slettes, 2016 indsættes.

Systemramte forældre. Godkendes. Nanna Riis Hansen er udtrådt. Hvis Anita Christensen er udgået, kan Inge Volder indtræde. Formål skal indføjes.

Værestedsgruppen. Godkendes. Hanne S. indtræder.

Weekendmedlemstræf. Godkendes. Paul Bjergager er udtrådt.

Ø-lejr. Godkendes. Hanne Nielsen er i gruppen. Cornelius indgår i gruppen. Det undersøges om Mette og Palle Clemmensen fortsat indgår i gruppen.

LAP Ungdom

Der omdeles en e-mail fra ungdomskonsulent Lau om opstart af ny arbejdsgruppe for opbygning af LAP-Ungdom.

Arbejdsgruppe bestående af Camilla Madsen, Mihn Nielsen og Lau godkendes. Cornelius indtræder i gruppen.

LAP-Ungdom i Silkeborg: opfordres til at skrive til landsledelsen om deltagerkreds og evt. økonomi.

10. Økonomi:

a. Revideret budget for 2016 (bilag eftersendes)

Der er rundsendt et materiale med en justeret budget for 2016. I forhold til landsmødebudget er der øgede indtgæter på kr. 287.178.

På udgiftssiden er der indsat midler til bisidderkrops, sommerlejr, ø-lejr, nytårskur, medlemstræf, refugie, folkemøde, Vendepunktskursus i Svendborg, tilskud til LAP København (som viser sig allerede er bogført og kan tilbageføres til kontoen: Diverse aktiviteter.) Der mangler midler til transport til Brugernes Bazar, hvortil der afsættes 15.000 hertil. Det justerede budget godkendes herefter.

 

b. Ansøgning fra Tom Jul Pedersen vedr. LAP-TV (bilag 9 a)

Tom har søgt om 10.000 kr til at lave LAP TV. Der bevilges max. 10.000 kr.

 

c. Lukket punkt. 

11. Kommende møder:

a. Forslag om møder i landsledelsen i 2016: 

Det besluttes at holde to-dages møde den 4. – 5. juni med start den 4. om formiddagen og slut den 5. til frokost.

Efterfølgende møder: 13. august, 17. september, 15. oktober, 26. november

 

b. Landsmøde 2017, skal om muligt foregå på Hotel Svendborg den 1./2. – 4.-2017.

12. Orientering

Punktet blev ikke behandlet

13. Evt.

Punktet blev ikke behandlet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Refereres ikke.

Referat af møde i Landsledelsen, 19. marts 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Susan Oppenlænder, Finn Parkø, Andrea Hermansen Jan Stig Andersen (1. suppl.), Erik Thomsen (2. suppl.)

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Afbud/fraværende: Gunver Maria Sørensen, Lars Kristensen,

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen og Bettina vælges til ordstyrere, Karl til referent.

 

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Refereres ikke.

 

3. Godkendelse af dagsorden.

FU har modtaget forslag fra Erik Thomsen, om at LL skal tage stilling til valg af nyt rengørings-firma. FU indstiller til LL ikke at behandle emnet.

Erik ønsker at fastholde punktet og omdeler et bilag med mailkorrespondence vedr. klage fra rengøringsfirma.

Der stemmes om, hvorvidt emnet skal behandles. 1 stemmer for, 6 stemmer imod, 3 undlader at stemme.

Steen ønsker at indføje et punkt om debat om Kontanthjælpsreform og om 2020-mål som em-ner, der kan tages op på landsmødet. Behandles under punkt 5 b. Der tilføjes et punkt 8 b: De-bat om regeringens 2020 mål. Med de tilføjelser godkendes dagsordenen.

 

4. Referat

Godkendelse af referat fra mødet den 13. februar 2016 (bilag 4).

Referatet godkendes.

 

5. Landsmøde 2016 (16. – 17. april).

a. Godkendelse af beretning (bilag 5 a: eftersendes)

Der runddeles et bidrag fra ungdomskonsulent Lau Jeppesen. Bidraget indføjes i beret-ningen.

Der er enighed om at linje 82: ”og narko” slettes.

Jan efterlyser en statistik over besøg på hjemmesiden og oplysninger om medlemstallet ved udgangen af året.

Erik kommenterer linje 164: LAP lokalkonsulent Region Sjælland, hvilket han mener er en forkert betegnelse. Han efterlyser desuden noget om, hvad man har kæmpet med i landsledelsen. Han mener, sandheden er, at LAP mister indflydelse år efter år.

Jan foreslår, at der medtages noget om Michael Kolds bistand til LL.

Hanne W. kommenterer lokalkonsulent Arne Jensens del af beretningen og foreslår at slette linje 157.

Steen foreslår, at der tages noget med om arbejdet med at styrke det interne samarbejde og måde at kommunikere på i LL, herunder Michael Kolds medvirken. Han oplæser en tekst, der er udarbejdet til det kommende nummer af Medlemsbladet: ”Vi har prøvet at sætte ind internt for at blive bedre til at snakke sammen og give plads til hinanden. Til dette formål har vi kaldt Michael Kold på banen og prøvet at gøre noget ved mødele-delsen på landsledelsesmøderne. Disse tiltag har bevirket, at vi er blevet bedre til at holde møder. Men verden ændres ikke på en gang af den grund.” Der er enighed om, at den tekst kan indarbejdes i beretningen. Han gør opmærksom på, at Arne på hjemmesi-den står som konsulent for LAP Region Sjælland, hvorfor dette må være den rigtige ti-tel.

Det besluttes i øvrigt, at overlade til FU og Karl at indarbejde de efterlyste elementer og korrektioner i beretningen, og rundsende en endelig version af den.

 

b. Endeligt tilrettet program (bilag 5 b)

Linje: Overrækkelse af LAP-pris slettes i det trykte program. Finn overrækker prisen og begrunder valg af prismodtager, hvorefter O.S. holder sin tale.

Da der er indkommet en ret begrænset mængde af forslag til behandling under selve landsmøde-dagsordenen, ser det ud til, at der vil kunne afsættes tid til at drøfte andre emner i løbet af mødet.

Det foreslås at sætte tid af til at drøfte holdninger og initiativer i forhold til den aktuelle kontanthjælpsreform og ministerudmeldinger om nye 2020 mål på det sociale område.

Finn omtaler, hvordan man i Holland kan få bevilget midlertidig førtidspension som en inspiration, der kan henvises til.

Det drøftes, hvordan og hvornår landsmødet kan komme til at debattere de foreslåede emner.

Karl foreslår, at man enten fra landsledelsens side kan udforme korte skriftlige oplæg til de to temaer, og at man så overlader til dirigenterne, at disponere tid til drøftelserne. En anden mulighed ville være at sætte tid af til det ene eller begge emner og evt. invite-re en ekstern oplægsholder.

Der foretages ikke yderligere ændringer i det skriftlige program, men vi forsøger at fin-de en ekstern oplægsholder, der over for medlemmerne på en engageret måde kan for-midle indhold og konsekvenser af kontanthjælpsreformen.

 

c. Evt. musik og underholdning?

Det drøftes, hvorvidt der skal hyres levende musik eller satses på, at der evt. i egne rækker findes en person, der kan medbringe musik til afspilning. Rene tilbyder at fun-gere som diskjockey. Andrea foreslår at hyre en hyggepianist. Det besluttes, at Rene fungerer som discjockey, og at det nødvendige udstyr lejes til formålet.

 

d. Beslutning om intern LAP-pris (lukket punkt):

 

e. Ekstern LAP-pris: overrækkelse og PR

Prisen overrækkes af Finn som en naturlig afslutning af hans åbningstale.

Jan og Hanne S. udformer en pressemeddelelse.

 

f. Budget 2017

Steen fremlægger budgetforslaget, og lægger op til at drøfte, hvorvidt udgifter til med-lemsaktiviteter skal være mere eller mindre specificeret.

Hanne mener, der skal tages stilling til, om der fortsat skal bruges store beløb til som-merlejr, ø-lejr, refugium og Folkemøde på Bornholm.

Der bliver spurgt ind til tilskud fra eksterne fonde. Både A.P.Møller fonden og Tryg-fonden har givet afslag. Men der er bevilget tilskud fra Arbejdsmarkedets Feriefond til kontanthjælpsmodtageres deltagelse i sommerlejr, ø-lejr og refugium.

Der tales for og imod fortsat at bruge betydelige midler til deltagelse i Folkemøde og afholdelse af Refugium. Det foreslås at afsætte flere midler til posten Medlemstræf.

Susan taler for at støtte medlemmerne af Idrætsforeningen Kæmperne.

Der stemmes om, hvor vidt der skal afsættes 110.000 eller 60.000 til Folkemøde. 8 stemmer for at afsætte 110.000. Til refugium afsættes 100.000, til medlemstræf 108.000.

Det besluttes at reducere rammen for LL-medlemmers deltagelse i konferencer fra 80.000 til 60.000.

Det drøftes, hvor stor rammen for medlemsbladet skal være, og om der evt. skal over-gås til ren elektronisk distribution. Der indsættes en indtægt i portostøtte på 3.000.

Beløbet til aflønning af konsulenter øges med 100.000.

Der var sammentællingsfejl (fejl i formlerne) i det udsendte budget – hvorfor en del af beslutningerne måtte tilbageføres. Endeligt forslag til budget vedlægges dette referat.

 

6. Orientering fra

a. FU, herunder 

i. ”Husregler” (bilag 6 a, i)

Hanne W. gør rede for baggrunden for det sæt husregler, der er udformet af se-kretariatets medarbejdere.

ii. Tilrettet forretningsorden (bilag 6a, ii)

Der er rundsendt et bilag med de vedtagne ændringer af forretningsorden. Jan foreslår en tilføjelse om, hvor længe lydfiler fra LL-møderne skal opbevares (pkt. 9 under Mødeafvikling).

iii. Aftaler med ansatte (lukket punkt)

iv. Regnskabsbilag til gennemsyn vedr. tlf. og taxa-forbrug

Hanne redegør for, hvad de udgifter til tlf. og internet, hun har fået refunderet, omhandler.

Bo Steen gør rede for, hvor mange møder han har deltaget i, og hvorfor det in-debærer taxakørsel, grundet fysiske helbredsforhold.

FU har i øvrigt:

• Kigget på og godkendt diverse rejseafregninger.

• Modtaget tilbud på annonce i et tillæg til Jyllands Posten vedr. Folkemødet. Pris 6.250 – dispositionen godkendes af LL.

 

b. LL

Andrea:

• orienterer om opstart af Vendepunktskurser i Svendborg,

• har deltaget i møde om nationale kliniske retningslinjer vedr. behandling af unipolar depression, hvor mange af de gode forslag er faldet bort, grundet krav om evidens,

• har deltaget i første og vellykkede landsmøde i Peernetværket Danmark

• har været til seminar i IFS, Interesseforening for Socialpsykiatri

• har fået tilskud fra LAP til københavnertur for Café Impuls i Svendborg

Hanne S. orienterer om dialogmøde i Region Hovedstaden vedr. forsøg med nyt ”psy-kiatrihus” i Griffenfeldsgade, hvor der pt. er kommunalt akuttilbud, som hun mener LAP bør engagere sig mere i. Omtaler møde med professor Jimmy Nielsen fra Aalborg Universitet, der går ind for kraftig reduktion af brug af psykofarmaka. Hun taler i øv-rigt for at genstarte arbejdet med blivende refugium.

Bo Steen supplerer med yderligere oplysninger om planer med det tidligere Sct. Josephs Hospital i Griffenfeldsgade.

Inge orienterer om deltagelse i KL-konference om at have ambitioner for udsatte børn og unges skolegang.

Hanne W. orienterer om problematikken med Lars Søndergaards fyring og påtale til hans tidligere chef.

Susan omtaler generalforsamling i Idrætsforeningen Kæmperne, som står over for en række påtænkte besparelser.

 

c. Arbejdsgrupper

René har trukket sig fra Ø-lejr gruppen og spørger, hvem der deltager fra LL i gruppen.

Steen nævner, at der er udsendt materiale med deltagervurderinger af kursus afholdt på Inspirationscenter Maribo. Det er kun en mindre del af deltagerenes evaluering.

Brugernes Bazar afholdes i år tirsdag den 30. august i Kongens Have i Odense, hvor Hus Forbi efterfølgende afholder jubilæumsfest.

Sommerlejrgruppen er færdig med at planlægge årets sommerlejr, som annonceres i førstkommende nummer af LAP-bladet.

Hjemmesidegruppen: Der arbejdes med nyt layout af hjemmesiden. Hanne S. står som den, man kan kontakte vedr. hjemmesiden.

Tom deltog i kurset i Maribo. Der er efter hans vurdering tale om en form for behand-ling, hvilket bekræftes af, at der på faktura vedr. kurset står: ”som behandlingsprogram for psykisk sårbare er beløbet uden moms”. Vil vi behandlingsprogram i LAP?

Steen redegjorde for at teksten på den uddelte faktura var en teknikalitet for at undgå betaling af moms. Og fortalte om hvordan deltagerne var blevet kede af det, vrede og lærte at tackle, når andre blev det, således at de kunne blive gode lyttende LAP-støtter.

Hanne S. mener, der er tale om en forældet form for gestaltterapi, bl.a. med anvendelse af den ”røde stol”, hvor den enkelte udleverer sig over for en gruppe, og at der ikke på kurset var plads til konstruktiv kritik. Hun mener ikke, LAP bør udbrede en sådan tera-piform.

Bo Steen redegjorde for tilsvarende anvendelser af den ”røde stol” i gruppesammen-hæng inden for de seneste år.

Flere kommenterer med positive og negative meldinger, de har modtaget fra og om kur-susdeltageres oplevelser.

Steen spurgte til om landsledelsen ønskede, at man stoppede evalueringen af kurset og sparede det store arbejde, der var forbundet med at renskrive evalueringsskemaerne. Landsledelsen vil fortsat gerne have en evaluering fra Inspirationsgruppen.

 

d. Udviklingskonsulent

Karl efterlyser deltagere til workshop på konference i Esbjerg den 27. april om Collec-tive Impact. Andrea, Hanne S., Susan og Finn melder sig som interesserede. Der er formøde den 1. april hos SUS. Karl formidler kontakt.

 

7. Forslag til mødedato efter landsmødet: lørdag den 30. april

Datoen fastholdes.

 

8. Debat

a. Debat om psykisk vold mod patienter og beboere på psykiatriske afdelinger og bo-steder. (bilag 8)

Punktet blev ikke behandlet.

 

b. Debat om regeringens 2020 mål. 

Punktet blev ikke behandlet.

9. Økonomi

a. Årsregnskab for 2015

Regnskabet foreligger ikke.

b. Ansøgning om tilskud til afholdelse af kursus: Håb, drømme, hav og visioner (bilag 9b)

Steen orienterer kort om ansøgningen. Der kan deltage op til 12 personer, dvs. en sam-let udgift på ca. 35.000. Flere er betænkelige ved umiddelbart at imødekomme ansøg-ningen. Det besluttes at give afslag på ansøgningen. Der var enighed om, at man pri-mært i fremtiden vil støtte projekter ledet af LAP-medlemmer og uden honorar.

 

c. Budget for sommerlejr 2016 (bilag 9c)

Punktet blev ikke behandlet.

 

10. LAP’s Facebook-side. Ansvar og redigering (Hanne).

Punktet blev ikke behandlet.

 

11. Forslag fremsat af Erik Thomsen: (forslagene blev ikke behandlet)

a. Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige.

b. Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske.

c. Ansattes deltagelse i konferencer og møder.

d. Hvem bestemmer i LAP, de ansatte eller LL?

 

12. Evt.

 

13. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i Landsledelsen, 13. februar 2016

Referat af møde i landsledelsen lørdag den 13. februar 2016 kl. 11 – 17 på LAP’s sekretariat.

Til stede: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Finn Parkø, Susan Oppenlænder, Hanne Skou Kadziola, Bo Steen Jensen, Hanne Wiingaard, Inge Green Volder, Tom Jul Pedersen, Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen, Jan Stig Andersen (1. suppleant) og Erik Thomsen (2. suppleant).

Afbud: Andrea Hermansen og René Strøm.

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen og Bettina blev valgt til ordstyrere.

Jan blev valgt til referent.

 

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.

Hver mødedeltager får herunder mulighed for at nævne de to punkter fra dagsordenen, som hver enkelt anser for de vigtigste punkter i dag.

Punktet refereres ikke.

 

3. Godkendelse af dagsorden

Allerede under behandlingen af dette punkt opstår der et behov for at få afklaret, om 1. og 2. suppleanterne skal have taleret på landsledelsesmøderne, så her behandles først punkt 5.b:

Skal 1. og 2. suppleanterne have taleret til landsledelsesmøderne? Alle tilstedeværende stemmer for. Hermed er det vedtaget, at 1. og 2. suppleanterne har taleret til landsledelsesmøderne (forretningsordenen rettes i overensstemmelse hermed).

Steen foreslår at der indsættes et nyt akut punkt 7 med to underpunkter:

a. Kontanthjælpsloft og

b. Nye dødsfald på Ringbo.

De efterfølgende punkter fra og med punkt 7 i det oprindelige forslag til dagsorden rykkes i overensstemmelse hermed.

Erik ønsker, at underpunkt a i hans forslag (punkt 13 i det oprindelige forslag til dagsorden) flyttes op i dagsordenen som punkt 5c, og at de øvrige underpunkter i hans forslag flyttes op før punktet om medlemsbladet (punkt 11 i det oprindelige forslag til dagsorden).

Jan foreslår et nyt punkt 4c: Formulering af beslutninger vedr. forretningsordenen fra LL-mødet d. 16. januar 2016.

Jan foreslår endvidere et nyt punkt 6e: Intern LAP-pris, og at både punkt 6d og 6e bliver til lukkede punkter. Den interne LAP-pris medtages under punkt 6d, som gøres til et lukket punkt.

Dagsordenen vedtages med de ovennævnte tilføjelser og ændringer.

 

4. Referat

a. Forslag fra Tom:

”Der må ikke være personangreb i referaterne, navngivne personer må ikke nævnes i negative vendinger i LL referaterne, det spolerer husfreden, samt starter en “hane kamp”, da den nævnte så vil have et genmæle, på den måde kan “krigen” fortsætte, ligesom i LAP bladet for et par år siden. De personangreb er stoppet der, men åbenbart ikke i referater fra LL møderne. ”

Efter en drøftelse af forslaget, går Tom med til, at der henstilles om, at man undgår personangreb i referaterne.

b. Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar 2016 (bilag 4).

Under punkt 6 (Evaluering af kursus i personlig udvikling 14.-18. december 2015 i Maribo) er der kommet 3 forslag om ændringer (hhv. fjernelse, tilføjelse og fjernelse af sætninger) i referatet. Der drøftes, hvorvidt nogle dele (inkl. de foreslåede ændringer) skal flyttes til et lukket referat, eller om hele punktet evt. skal gøres til et lukket referat.

Det besluttes at fjerne de 3 omdiskuterede sætninger fra referatet, og at bevare resten af referatet under dette punkt som åbent referat. Det samlede referat godkendes herefter.

c. Formulering af beslutninger vedr. forretningsordenen fra landsledelsesmødet d. 16. januar 2016.

Den nuværende forretningsorden uddeles til mødedeltagerne ved starten af dette punkt.

Det drejer sig om to beslutninger, der blev truffet på landsledelsesmødet d. 16. januar 2016 under punkt 3b ”Procedurer for godkendelser af referater”: Dels at ”indsendte forslag om rettelser fremover udsendes sammen med referatet” og dels beslutningen om at lave lydoptagelser af landsledelsesmøderne med de tilhørende bestemmelser om lydoptagelserne brug og opbevaring.

Jan mener, at det første skal indsættes i punkt 9 (om referent og referat) under overskriften ”Mødeafvikling”, og at det andet skal tilføjes som et nyt punkt ligeledes under overskriften ”Mødeafvikling”.

Steen mener, at der ved sidste møde var enighed om, at beslutningen om forslag om rettelser til referatet netop ikke skulle indføjes i forretningsordenen. Da der ikke foreligger færdige forslag til formulering af tilføjelserne, foreslår Steen, at FU laver disse til næste møde, og at punktet dermed udsættes. Udsættelsen vedtages.

 

5. Mødekultur i landsledelsen (bilag 5).

a. Forslag (fra Bettina) om

– at man hver især kigger indad på sig selv, og hvordan man selv kan være deltagende på et LL møde som positiv, tage sig selv i at afbryde, råbe eller sukke dybt, som virker meget provokerende og skaber en meget dårlig stemning.

– at man prøver at sætte sig ved siden af en, man ikke er vant til at sidde ved siden af , dette gælder også FU.

Punktet giver en anledning til en længere drøftelse, hvorunder der bl.a. gøres opmærksom på, at man hverken kan bestemme eller kontrollere, om folk gør disse ting. Derfor kan det ikke vedtages som en forpligtende beslutning.

Hvad angår den sidste del af forslaget (om at sidde siden af nye personer), er der nogle, der har behov for at vide, hvem de skal sidde ved siden af. (I øvrigt har flere LL-medlemmer allerede fulgt opfordringen og ved dette møde sat sig på andre pladser, end hvor de plejer at sidde.)

Der vedtages intet under dette punkt.

Steen gør opmærksom på, at FU mødes d. 2. marts, hvilket er mere end 2 uger før LL-mødet d. 19. marts, så Steen opfordrer alle til at indsende punkter til dagsordenen inden d. 2. marts 2016.

b. Suppleanters rolle (Bettina)

Det er på et tidligere møde i efteråret ’15 besluttet, at suppleanter IKKE har taleret

Dog har jeg erfaret, at det kan være svært at håndhæve denne beslutning, hvilket også skaber uro.

Jeg kunne godt tænke mig, at der endnu engang bliver kigget på, om denne beslutning skal opretholdes, eller om suppleanterne atter skal have deres taleret, hvis ikke beslutningen bliver håndhævet optimalt.

Punktet blev behandlet allerede under punkt 3 Godkendelse af dagsorden – se ovenfor.

 

c. Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra. (Erik)

Erik uddyber sit forslag og forklarer baggrunden.

Der følger en længere drøftelse at forslaget, herunder om det – hvis det vedtages – skal skrives ind i forretningsordenen, samt hvordan det skal håndhæves.

Erik ønsker ikke, at det skrives ind i forretningsordenen, men han kræver, at der stemmes om forslaget.

Afstemning om, hvorvidt forslaget skal vedtages:

For:5

Imod:5

Undlader:1

Forslaget falder hermed. Steen opfordrer Erik til evt. at genfremsætte forslaget med en ændret formulering.

 

6. Landsmøde 2016 (16. – 17. april).

a. Beretning. 

FU har ikke modtaget bidrag indtil nu, men foreslår en brainstorm på baggrund af det gældende handlingsprogram (bilag 6 a).

Handlingsprogrammets punkt 1: Støtte op om og gøre opmærksom på gode tilbud, tiltag og initiativer i behandlingssystemet og gøre det frie sygehusvalg til en reel mulighed for at få den rette hjælp og behandling.

Erik har skrevet til Sundhedsministeriet, som har bekræftet, at vi har frit sygehusvalg og frit valg af psykiater. Det var nødvendigt for at få Region Hovedstaden til at respektere dette.

Jan nævner den eksterne LAP-pris som et eksempel på, at vi gør opmærksom på gode initiativer i behandlingssystemet.

Handlingsprogrammets punkt 2: Støtte op om peer-medarbejdere og rette peer-medarbejderes opmærksomhed mod dem der har det sværest ikke har pårørende eller netværk mv.

Peer-projektet nævnes.

Handlingsprogrammets punkt 3: Forbedre samspillet med patientrådgivere og bistandsværger ved at vi samarbejder med deres forening og ved at flere med egen brugererfaring rekrutteres som rådgivere.

Erik nævner medlemstræf. Psykisk syge kan ikke optages på bistandsværgelisten.  De er nødt til at gå til domstolene for at blive bistandsværge. Bo forklarer situationen nærmere. Erik siger, at dommerne er flinke til at udnævne psykisk syge til bistandsværge.

Lars opfordrer folk til at aflevere skriftlige bidrag til årsberetning, så vi ikke bruger lang tid på det nu.

Handlingsprogrammets punkt 4: Gøre opmærksom på det uacceptable i overbelægning på psykiatriske afdelinger og fremme muligheden for at kunne benytte lettilgængelige akuttilbud som alternativ til egentlige indlæggelser.

Handlingsprogrammets punkt 5: Samle og formidle erfaringer med og oplyse om medicinfremkaldte sygdomme.

Bo fortæller om de nye udvidede ”diagnose-lister”.

Handlingsprogrammets punkt 6: Markere os om det uhensigtsmæssige i den omfattende sygeliggørelse og psykiatrisering af almenmenneskelige problemer.

Hanne W. mener, at vi gør det hele tiden.

Handlingsprogrammets punkt 7: Virke for at den psykosociale indsats i kommunerne forbedres og opfylder psykiatribrugeres behov for hjælp og støtte i hverdagen og til at komme videre i livet.

Steen siger, at vi har sat spor hos ? Kommune.

Finn siger, at det går den gale vej alle vegne.

Bo fortæller, at Psykiatrifonden har afholdt et stormøde med deltagelse af stort set alle organisationer på psykiatriområdet.

Handlingsprogrammets punkt 8: Gøre psykiatribrugere på afdelinger og andre steder, hvor de færdes, opmærksom på LAP, f.eks. ved at distribuere LAP-materialer.

Finn minder om, at man kan uddele kuglepenne, poser og hvervefoldere m.m. – også til såkaldte raske mennesker.

Hanne W. fortæller, at flere PsykInfo’er er flinke til at uddele LAP-materialer, og de bestiller ofte flere materialer.

Handlingsprogrammets punkt 9: Blive mere synlig i mediebilledet og rundt omkring i landet, f.eks. ved at indgå i fælles kampagner med andre organisationer.

Lars fortæller om LAP-bod til demokrati-festival i Ollerup (Sydfyn) omkring Grundlovsdag 2015, hvor der var mange mennesker. Vi deltager også i år.

Inge skriver ofte om LAP på Facebook, og da hun har mange venner, er der mange, der ser det.

Handlingsprogrammets punkt 10: Styrke den interne organisation bl.a. ved bedre samspil, positive kommunikationsformer, brug af mediatorer og afholdelse af medlemstræf.

Efter denne gennemgang af handlingsprogrammet siger Jan, at han synes, at det, som vi netop har hørt, vidner om en mangel på en systematisk indsats i forhold til handlingsprogrammet, og i stedet er der snarere tale om enkeltpersoners indsatser på de forskellige punkter. Næsten alle handlingsprogrammets punkter kræver efter Jans opfattelse en arbejdsgruppe. Jan opfordrer de, der fortsætter i landsledelsen efter landsmødet – selv om vi ikke ved, hvem der vælges, indtil efter handlingsprogrammets vedtagelse – at huske på dette, og under landsmødet at stræbe efter, at der for hvert punkt i handlingsprogrammet findes eller oprettes en arbejdsgruppe.

 b. Godkendelse af program, indkaldelse og tilmeldingsblanket (bilag 6 b).

Vedr. program: Skal vi invitere modtageren af LAP-prisen (hvem det bliver, er endnu ikke besluttet) til at give et oplæg og svare på spørgsmål (i alt 30 min.)?

Erik synes, at der er for lidt tid til landsmøde-dagsorden og foreslår, at punktet ”Arbejdsgrupper i Open Space” tages ud.

Bo fortæller, at sundhedsministeren har takket nej til at deltage. Erik beklager sig over, at den besked ikke er givet videre før nu.

Susan foreslår, at vi inviterer en politiker fra et andet parti. Tom støtter forslaget.

Erik minder om, at ved landsmødet i 2015 blev der ikke tid til at stille spørgsmål til kandidaterne til landsledelsen, og han synes, at det bør der være i år.

Erik anbefaler, at vi kun inviterer én gæstetaler, og bruger tiden på vores dagsorden på det vigtigste møde i LAP.

Der stemmes om at invitere LAP-pris-modtageren (og kun denne):

9 stemmer for,

0 stemmer imod, og

2 undlader at stemme. (Hermed er det reelt også besluttet, hvem der skal have den eksterne LAP-pris).

Hanne S. kontakter vedkommende og lever en aftale.

Vi kontakter hotellet for at høre, hvornår vi senest skal forlade salen lørdag eftermiddag af hensyn til bordopstilling og -dækning til festmiddagen om aftenen.

Lars foreslår, at der nedsættes et udvalg, der gennemlæser de indkomne forslag og kontakter forslagsstilleren til en dialog om forslaget.

Steen foreslår, at nedsættelsen af et sådant udvalg udsættes til næste møde.

Det drøftes, om nogle af pauserne kan gøres kortere for at give mere tid til landsmøde-dagsorden.

Hanne W. spørger, hvem (fra landsledelsen) der skal holde velkomsttale? Det skal i følge kutymen være en, der ikke er på valg. Finn vil gerne prøve, så det vedtages, at han gør det.

Jan spørger, om vi skal have fanen med? Det skal vi. Jan og Susan arrangerer dette.

Invitation: Jan foreslår, at sætningen (under punktet ”Indkomne forslag”), der starter med ”Du opfordres derfor til at” ændres, så den fortsætter med ordene ”holde både forslag og begrundelse korte, enkle og klare.”

Bo spørger, om det er muligt at indføre en begrænsning af antallet af forslag fra hvert enkelt medlem.

Steen svarer, at det kræver en vedtægtsændring, og det er derfor ikke noget, som landsledelsen kan indføre.

Erik gør opmærksom på, at der er fejl i nummereringen af dagsordenspunkterne.

Tilmeldingsskema: Hanne foreslår, at muligheden for, at man kan melde sig som  kandidat til landsledelsen, og at man kan give en kort skriftlig præsentation af sig selv, skal fjernes fra skemaet.

Lars synes, at begge muligheder skal bibeholdes. Flere støtter Lars.

Bo gør opmærksom på, at det ikke er nok at tilmelde sig som kandidat til landsledelsen ved tilmeldingen; man skal stadig skrive sig på den liste, som hænges op under selve landsmødet. Lars synes, at vi er forpligtede til at skrive de forud-erklærede kandidater til landsledelsen på den liste, der hænges op under landsmødet.

Muligheden beholdes på skemaet. Formuleringen ændres til, at det er en mulighed at give en kort præsentation af sig selv. Der skal tilføjes, at man også kan stille op under landsmødet.

Steen foreslår, at vi udpeger en til at kontakte de medlemmer, der på forhånd tilkendegiver, at de vil opstille til landsledelsen for at fortælle dem, at de selv skal skrive sig på listen under landsmødet.

 c. Nyt handlingsprogram: Brainstorm med ideer til nyt handlingsprogram.

Steen forklarer, at tanken bag dette punkt er, at LL skal være lidt forberedt mht. det nye handlingsprogram. Det er nyt at gøre det på denne måde.

Bo spørger, om dette betyder afslutningen af kutymen med at nedsætte en arbejdsgruppe, der redigerer handlingsprogrammet under selve landsmødet. Steen svarer, at det ikke er tilfældet.

Der foregår en drøftelse af, hvordan landsledelsen kan påvirke udformningen af det kommende handlingsprogram.

Både Hanne W. og Hanne S. advarer mod, at LL prøver at ”pådutte” landsmødet et handlingsprogram. Både Tom og Erik mener, at problemet med handlingsprogrammet er, at ingen føler ejerskab for det.

Jan gør opmærksom på, at punkter til handlingsprogrammet – ligesom forslag om kontingent – ikke er omfattet af fristen for indsendelse af forslag.

Der foreligger intet forslag til et nyt handlingsprogram, og der fremsættes ingen forslag på mødet. Konklusionen er, at LL ikke laver et samlet forslag til nyt handlingsprogram.

 d. LAP-pris (lukket punkt)

 

7. Akutte punkter.

a. Kontanthjælpsloft.

Bo har sendt to mails rundt til os (inden for det seneste døgn), men kun få har nået at se dem. Folketinget behandler pt. lovforslag om et kontanthjælpsloft, som medfører risiko for, at kontanthjælpsmodtagere må flytte fra bosteder, hvor Han foreslår, at vi laver erklæring om lovforslaget, og at erklæringen udsendes via flere kanaler.

Der nedsættes et udvalg bestående af Bo, Steen og Finn til at arbejde med sagen.

b. Nye dødfald på Ringbo

Steen har skrevet et brev til Københavns Kommune, og det læser han op. I brevet spørges der bl.a. om, hvorledes man vil undgå den type dødsfald i fremtiden. Steen vil gerne have hele landsledelsen til at skrive under på brevet. Der er ingen indvendinger mod teksten i brevet, som sendes rundt, så alle landsledelsesmedlemmer kan skrive under på det.

Herefter overgives brevet til sekretariatet til videre ekspedition.

Herefter springer vi til punkt 9 Psykiatrinetværket.

 

8. Orientering fra

a. FU

Punktet blev ikke behandlet.

b. LL

Punktet blev ikke behandlet.

c. Arbejdsgrupper, herunder orientering fra arbejdsgruppe vedr. Folkemøde 2016

Punktet blev ikke behandlet.

d. Udviklingskonsulent

Punktet blev ikke behandlet.

 

9. Psykiatrinetværket

a.Samarbejde om arrangement på Folkemøde 2016 (bilag 8 a).

Hanne S. føler, at hun på LAP’s vegne bliver brugt som et ”gummistempel”, således at LAP står som medarrangør uden at have haft reel indflydelse, og at hun overhovedet ikke bliver lyttet til.

Hanne S. foreslår, at LAP trækker sig ud af samarbejdet i Psykiatrinetværket  om Folkemøde 2016.

Nogle taler for, at vi trækker os fra samarbejdet med Psykiatrinetværket om Folkemøde 2016 og i stedet fokuserer på de arrangementer til Folkemøde 2016, som LAP allerede planlægger at gennemføre på egen hånd.

Andre synes, at vi skal holde os inde i samarbejdet om Folkemøde 2016, og Susan vil gerne overtage Hanne S.’ plads som LAP’s repræsentant i samarbejdet.

4 stemmer for at afbryde samarbejdet, 5 stemmer imod at afbryde det (2 undlader).

Det er vedtaget at fortsætte samarbejdet med Psykiatrinetværket om Folkemøde 2016 med Susan som LAP’s repræsentant.

b.Ideer til Psykiatritopmøde 2016 (bilag 8 b).

Steen gør opmærksom på, at vi er i tidnød, så han beder om, at folk kort nævner evt. idéer, som der så vil blive arbejdet videre med.

Bo minder om, at han har sendt tre forslag til FU.

Inge foreslår (over)dødelighed i forbindelse med medicin.

 

10. Ophør af forsøgsbestemmelser om at kunne sige nej til lægelig behandling som sygedagpengemodtager og ved tildeling af førtidspension og fleksjob (bilag 9).

Efter en intens offentlig kritik af indirekte tvang til behandling med psykofarmaka, ECT mv. blev der i 2014 vedtaget en forsøgsordning om ret til at afvise lægelig behandling. Forsøget ophører pr. 1. juli 2016. Det foreslås, at LAP retter henvendelse til andre foreninger, arbejdsmarkedsordførere og beskæftigelsesministeriet.

Jan: Da jeg læste bilaget til dette punkt, tænkte jeg, at jeg må have sovet i timen, og måske har andre i LAP også sovet i timen, når dette har kunnet nå vidt. Jeg mener, at vi skal arbejde hårdt og hurtigt på at opnå, at denne form for tvang ikke indføres eller genindføres. Der bør nedsættes en arbejdsgruppe, måske med genbrug af navnet ”tvanggruppen”, og jeg vil gerne deltage i arbejdet.

Erik: Der er allerede en gruppe bestående af Karl, Finn og mig.

Bo: LAP skal forlange, at ordningen gøres permanent.

Hanne W.: Bemærk at forslaget nævner et samarbejde med andre foreninger.

Erik mener ikke, at der er behov for en større gruppe eller et samarbejde.

Steen konkluderer, at en gruppe bestående af Karl, Erik, Finn og Jan arbejder videre med forslaget.

 

11. Økonomi

a.Foreløbigt årsregnskab for 2015 (bilag 10 a).

Steen gennemgår det foreløbige årsregnskab.

Der er ifølge regnskabet et overskud på 345.233 kr. Imidlertid er der indtægtsført 103.000 kr. for meget fra TrygFonden. Revisorudgifter (estimeret 80.000 kr.) udgiftsføres af revisoren. Egenindtægter er på 42.000 kr. (måske mere). Herefter er overskuddet nedbragt til 120.233 kr. (måske mindre), og der må uden godkendelse overføres 100.000 kr.. Konklusionen er, at vi forventer at få lov at overføre overskuddet til 2016.

(Lukket punkt: Til orientering for Landsledelsen anføres det, at Inspirationskurset er udgiftsført med det fulde beløb i 2015, selvom 2. halvdel af kurset først gennemføres i 2016. Steen vil søge revisorens godkendelse af dette. Den samlede landsledelse nikker godkendende til denne oplysning.)

Erik spørger om arbejdsgruppernes udgifter, idet han påpeger, at der er meget stor forskel på disse grupperne imellem. Hanne W. svarer, at arbejdsgruppernes udgifter bogføres for hver enkelt gruppe, men i årsregnskabet lægges tallene sammen til en post.

(Lukket punkt – personsager: Steen fortæller Landsledelsen, at Hanne W. har valgt at få refunderet faktiske udgifter vedrørende telefon på i alt 10.500 kr. i 2015, men ikke har ville skrive under på, at disse udgifter vedrører LAP. Hanne ønsker bilag for Bos transportudgifter til konferencer fremlagt. Det besluttes, at LL får forelagt bilag vedrørende disse poster på næste LL-møde. Bilagene skal kun forefindes i et eksemplar.)

b.Budget for sommerlejr 2016 (bilag 10 b).

Punktet blev ikke behandlet.

c.Tilbud på optageudstyr (bilag 10 c).

Det indhentede tilbud er på i alt 18.775 kr. inkl. moms.

Tom minder om, at vi har to lydoptagere, som er indkøbt til LAP-radio. Han har medbragt den ene og laver en kort demonstration.

Erik mener, at det indhentede tilbud er til overpris.

Lars gør opmærksom på, at lydoptagelserne kun skal gemmes i et begrænset tidsrum.

Det besluttes at prøve at optage det næste møde med de to lydoptagere, som LAP allerede har.

 

12. Forslag fremsat af Erik Thomsen:

a.(Flyttet  til punkt 5c)

b.Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige. 

Punktet blev ikke behandlet.

c.Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske.

Punktet blev ikke behandlet.

d.Ansattes deltagelse i konferencer og møder.

Punktet blev ikke behandlet.

 

13. Medlemsbladet

Udformning af forslag/spørgsmål til bladgruppen om bladet og bladgruppens fremtid. (Steen) (bilag 11 a, b, c og d).

Punktet blev ikke behandlet.

 

14. LAP’s facebook-side. Ansvar og redigering (Hanne ?).

Punktet blev ikke behandlet.

 

15. Evt.

Punktet blev ikke behandlet.

 

16. Hvordan synes du, mødet gik?

Punktet blev ikke behandlet.

Referat af møde i Landsledelsen, 16. januar 2016

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen – fra pkt. 4 b. (1. suppl.), Erik Thomsen (2. suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Finn Parkø, Gunver Maria Sørensen, Andrea Hermansen, Lars Kristensen,

 

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen vælges til ordstyrer, Karl til referent

2. Godkendelse af dagsorden

Det drøftes, om der skal medtages et selvstændigt punkt: ”Evaluering af kursus i personlig ud-vikling”. Det er der flertal for (5 stemmer for). Emnet tilføjes som nyt pkt. 5.

Som nyt punkt 9 indføjes: ”LAP’s facebook side”.

Som pkt 4 b medtages: ”Beslutninger vedr. anbefalinger fra Michael Kold”.

René opfordrer til, at forretningsorden overholdes, således at suppleanter ikke har taleret.

Erik efterlyser nogle punkter, han har fremsendt i en mail den 12.11.2015.

Hanne og René foreslår, at hvert LL-medlem får mulighed for i en runde at fremkomme med hvilket punkt, man synes er vigtigst.

Der stemmes om og er flertal for, at de af Erik fremsendte punkter skal medtages på dagsordenen:

Som pkt. 12 a: ”Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra”.

Som pkt. 12 b: ”Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige”.

Som pkt. 12 c: ”Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske”.

3. Referat

a. Godkendelse af referat fra mødet den 5. december 2015 (bilag 3 a)

Referatet  godkendes enstemmigt.

b. Procedure for godkendelse af referater. (Tom) (bilag 3 b)

Tom mener, at den procedure, der pt. følges vedr. godkendelse af referat, bør ændres, idet ændringsforslag, der ikke er medtaget af FU ikke kommer frem på LL-møderne, når referaterne godkendes. Han mener desuden ikke, at de referater, der udarbejdes, er retvisende. Han støtter Hanne S.’ idé om at optage møderne på lydfil.

Steen foreslår, at det fastholdes, at FU foretager en midlertidig godkendelse af referatet, men at indsendte forslag om rettelser fremover udsendes sammen med referatet, in-den formelle godkendelse. Det er der almindelig tilslutning til.

Der er flertal for at optage møderne på lydfil. Det drøftes, hvorledes optagelserne skal administreres: skal de lægges på en drop-box på internettet, eller skal de opbevares på LAP’s sekretariat? Det besluttes, at optagelserne kun gøres tilgængelige på LAP’s sekretariat for dem, der har deltaget i møderne uden mulighed for at tage kopier af optagelserne.

Det konkluderes i øvrigt, at der er tilfredshed med den måde, der udarbejdes refe-rater af møderne.

4. Forbedringer mv.

a. Forslag til forbedringer af LAP (Tom)

”Hvert LL medlem skal til mødet, komme med forslag til forbedringer af LAP, vi kan kalde det for en modernisering. Som fx. at hjemmesidens look skal ændres. Det skal væ-re en form for “brainstorm” altså ikke noget, der skal vedtages den dag, men noget vi kan se på i fremtiden og arbejde videre med.”

Tom efterlyser en tydelig ledelse af møderne i landsledelsen, sådan at det stoppes, når der tales uden for emne. Han efterlyser en mere retfærdig og lige behandling af folk, der foretager sig noget grænseoverskridende, men sådan at personen får mulighed for at give sit besyv med.

Inge efterlyser, at man respekterer hinanden og venter, til det er ens tur med at tage or-det.

Bettina efterlyser gensidig respekt på møderne, uden at man råber og skriger.

Hanne S. ærgrer sig over, at tingene forplumres, og ønsker, at der bør foregå noget mere positivt, hun mener der bør ske en rotation til FU.

René finder det upassende, når deltagere i møderne råber op og undlader at lytte til an-dre.

Bo finder det problematisk, at man følger rigoristiske talerækker. Det kunne indføres, at man får mulighed for at komme med replik til andres indlæg uden at skulle afvente en lang talerække. Det er ikke alt, der egner sig til at blive stemt om.

Hanne W. vil hellere tale om forbedringer udadtil fremfor interne LL-emner. Hun mener, at der skal arbejdes med et nyt og mere moderne look på LAP’s hjemmeside. Vil gerne være fri for at blive mobbet.

Steen efterlyser en landsledelse, hvor der er mere energi mellem møderne.

Susan havde forestillet sig, at man i landsledelsen og undergrupper lærte hinanden bedre at kende og kunne arbejde godt sammen.

b. Beslutninger vedr. anbefalinger fra Michael Kold (MK)

Den skriftlige tilbagemelding fra MK, som tidligere har været behandlet (møde den 31.10.2015) kopieres og omdeles.

Tom mener, at MK’s anbefalinger bør implementeres i LL’s arbejde.

I drøftelsen fremkommer bl.a. følgende ønsker og ideer:

• anbefalingen om forventningsafstemning ved mødernes start er særlig vigtig

• MK bør inviteres til et møde og give en mundtlig fremstilling af sine anbefalin-ger

• genindfør en indledende siden sidst runde ved mødernes start

• flere af anbefalingerne bør følges mhp. at forbedre klimaet på møderne

• der er for meget spildtid på møderne

• afbrydelser skal undgås

• sæt tid på hvor meget de enkelte punkter må vare

• grib ind når folk blander emnerne sammen

• det kan ikke være så svært at holde ro og orden

• møderne vil blive bedre, hvis LL føler sig som en gruppe.

Det besluttes fremover at indlede møderne med en indledende personlig run-de/”vejrmelding” om, hvordan man har det, og om hvad man finder vigtigt og for-venter at få ud af mødet.

Efter landsmødet inviteres MK til at medvirke under to-dages møde.

Alle opfordres til at nærlæse MK’s anbefalinger.

5. Orientering fra

a. FU

Der har været møde med og overrækkelse af LAP tæppe til sundhedsministeren.

Det forsøges at arrangere et fællesmøde med sundheds-, social- og beskæftigelsesmini-ster. Ministeriet vil lave en tekst, der forklarer, hvad LAP tæppet går ud på (tæppet symboliserer, hvad man kan komme ud for som psykiatribruger). Bl.a. rygepolitik på de psykiatriske afdelinger blev taget op på mødet. Ministeren efterlyste eksempler på, hvordan folk  bliver kastet rundt imellem de offentlige systemer.

Der har været møde med de ansatte i LAP om APV (arbejdspladsvurdering).

b. LL

René trækker sig fra alt vedrørende ø-lejren. René anker over sene tlf. opringninger op til LL-møder.

Tom spørger ind til tilmeldinger til peer-netværket om at skelne mellem interesserede og egentlige peer-medarbejdere. Der er sket en opstramning, hvad angår oplysninger om peer-funktion ved tilmelding.

Hanne W. uddyber om protest mod manglende muligheder for rygere i psykiatrien i Region Sjælland. Sikringen og retspsykiatrien er indtil videre blevet undtaget. Ifølge Erik ville både Sind og Bedre Psykiatri gerne stå som medunderskrivere, men det havde lidt lange udsigter, hvorfor LAP alene har fremsendt en protestskrivelse til regionen.

Bo omtaler konference i KL om mentale sundhedspakker. Sundhedsstyrelsens nye di-rektør har meldt ud at brugerne skal involveres hele vejen i planlægning. Der er taget et initiativ om at skabe en fælles front mellem pårørende-/brugerorganisationer og faglige foreninger om prioriteringer på psykiatriområdet.

Steen omtaler sin deltagelse i arbejdsgruppe om voldssager på boformer.

Hanne S. berører de mange nedskæringer i Kbh. på værestedsområdet. Det er blevet sværere at holde sammen, nu hvor flere steder er blevet nedlagt. Netværkstedet Thor-valdsen har dog nogle kræfter at trække på. Hun deltager i iniativet for at opretholde de tilbageværende væresteder.

Bo omtaler arbejdet i Københavns Kommune, om at væresteder ikke skal væres syg-domsvedligeholdende. Arbejdet med psykiatrihuse har officielt ikke noget med det at gøre.

c. Arbejdsgrupper

Hjemmesidegruppen: det er ikke endnu lykkedes at finde en mødedato

Erik: Der er sket en fyring af formand i patientklagenævn som opfølgning på Bispebjerg sag. Retspsykiatrien har anbefalet ophævning af behandlingsdom.

Inge: Børnegruppen har ikke været så aktiv men holder møde den 2. februar .

Bettina er igen gået ind i gruppen: Systemramte forældre.

Tom spørger om, hvem der bestemmer, hvad der kommer på hjemmesiden. Det gør FU pt., men referater mv. fra arbejdsgrupper sendes til sekretariatet, der sørger for at tinge-ne kommer på siden.

Der efterlyses nyt LL-medlem til ø-lejren.

Hanne S. gør opmærksom på, at gruppen Blivende refugium ligger stille.

d. Udviklingskonsulent

Karl orienterer om seminar i Bruxelles i ENUSP i december, hvor der var møde med diverse europæiske samarbejdsparter og stor taknemmelighed over for LAP for vores værtsskab ved ENUSP konference i december 2015.

Karl orienterer desuden om konferencen Social Impact i Esbjerg den 27. – 28. april, hvor der ønskes deltagelse fra LAP på ligefod med SAND og ULF i en workshop om emnet Collective impact (en metode til at bearbejde og løse komplicerede, sammensatte problematikekr). Inden workshoppen skal deltagere fra LAP mødes med en medarbej-der fra SUS og aftale nærmere om, hvilken problemstilling, der skal arbejdes med.

6. Evaluering af kursus i personlig udvikling 14. – 18. december 2015 i Maribo.

Steen omtaler og omdeler evalueringsmateriale fra kurset med et udpluk af svar fra deltagernes skriftlige evaluering.

Hanne S. oplevede kurset og evalueringsspørgsmål som meget styrende. Hun undrer sig over, hvad det er for en form for psykoterapi, der blev udøvet.

Bettina spørger om, hvad deltagerne har fået ud af kurset og kan bruge det til i LAP-regi?

Tom mener ikke, det kan bruges, og at vi fik noget helt andet end det, der var bevilget midler til.

Steen fik meget ud af kurset med henblik på at lytte til og hjælpe mennesker, der har det svært.

Hanne S. mener, at man skal passe rigtig meget på med, hvem der ”kører med klatten”, når noget foregår i LAP-regi.

René spørger, om deltagende LL-medlemmer mener, at pengene var givet godt ud?

Tom mener nej. Hanne S. mener, det afhænger af, hvad der kommer ud af den sidste del af kurset, men hun oplevede ikke den store vilje til dialog. Der var ifølge Tom udelukkende fokus på én selv og ikke på, hvordan man kan støtte og hjælpe andre. Begge kritiserer forventningen om, at man inden deltagelse blev bedt om at besvare et skema om helt private forhold, og me-ner, at der blev gået for tæt på den enkelte.

Steen mener, at kurset generelt har styrket deltagerne i at lytte til andre i forskellige sammen-hænge.

7. Repræsentation

a. LAP repræsentant i følgegruppe for ”En af Os” kampagnen

René har indledt et samarbejde med En af Os om arbejdet med den behandling, psykiatribrugere får i det somatiske system, han vil gerne indgå i følgegruppen. Steen giver en tilbagemelding til En af Os.

b. Ekstra LAP repræsentant til arbejdsgruppe vedr. Brugernes BaZar

Der er ingen kandidater til pladsen.

8. Medlemsbladet

Udformning af forslag/spørgsmål til bladgruppen om bladet og bladgruppens fremtid. (Steen). Bilag 6 a, b, c og d.

Punktet blev ikke behandlet.

9. LAP’s facebook side

Punktet blev ikke behandlet.

10. Medlemstræf

Drøftelse og beslutning vedr. evt. bisidder-/medlemstræf (bilag 7).

Erik uddyber om indholdet af træffet, med oplæg fra DUKH medarbejder, som han tænker at afholde som medlemstræf, idet han ikke har hørt fra tovholderen fra bisiddergruppen.

Det besluttes at bevilge midler i størrelsesorden 14.500 til træffet, og at Erik og Tom går videre med arrangementet.

11. Landsmøde 2016 (16. – 17. april).

a. Beretning. Hvad skal den indeholde, hvem skriver?

Der er brug for input fra arbejdsgrupper og ll-medlemmer, FU kan så samle materialet.

Input bedes fremsendt inden den 2. februar.

b. Dirigenter: FU foreslår, at Benny Lihme og Allan Ohms igen hyres til opgaven. De har begge indvilget i at medvirke.

Der er tilslutning til at Benny og Allan varetager opgaven.

c. Landsmødeprogram: Drøftelse af indhold i overordnede træk (bilag 8 c).

Der tages afsæt i programmet for landsmøde 2015. Der er et ønske om mere tid til de-bat og dialog end til paragraffer. Der kan evt. ved indbydelsen opfordres til at begrænse forslag til det absolut minimale og mest nødvendige.

Det fungerede ikke i 2015 med præsentation af kandidater til landsledelsen allerede den første dag.

Det diskuteres, hvor vidt man på forhånd skal meddele sit kandidatur til landsledelsen, og om der evt. skal inviteres en ekstern oplægsholder. Der er også et ønske om mere tid til præsentation af og spørgsmål til LL-kandidater.

Man kunne genindføre princippet om, at LL bearbejder indkomne forslag.

Der luftes en idé om at invitere Ole Sørensen fra Langeland.

12. Forslag fremsat af Erik Thomsen:

a. Den der fremfører påstande, skal godtgøre, hvor de har det fra, og sige, hvem de har hørt det fra.

Punktet blev ikke behandlet.

b. Ved afgørelse af sager, som f.eks. bladsagen skal der fremlægges fakta for, at de fremførte påstande er rigtige. 

Punktet blev ikke behandlet.

c. Det pålægges FU at fremlægge en rapport, hvis der er klaget over, at personalet har forhindret ting i at ske. 

Punktet blev ikke behandlet.

13. Evt.

Punktet blev ikke behandlet.

14. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i Landsledelsen, 5. december 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pe-dersen, Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen, René Strøm, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen (1. suppl.), Erik Thomsen (fra kl. 12.30, 2. suppl.)
Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen
Afbud/fraværende: Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø, Inge G. Volder, Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen og Hanne W. vælges til ordstyrer, Karl som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Som pkt. 6 d tilføjes ansøgning fra Andrea om projekt i Svendborg

Som pkt. 6 e tilføjes anmodning om godkendelse af Netværksgruppe Silkeborg.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 31. oktober 2015 (bilag 3)

Det udsendte referat sættes til afstemning. 5 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 undlader at stemme.

Referatet er hermed godkendt.

 

4. Orientering fra

a. FU

Steen efterlyser et medlem til styregruppen for Brugernes Bazar, men tages op på næste møde grundet de få fremmødte.

Den 14. december afleveres LAP-tæppe til sundhedsministeren.

Bestyrelsen for LAP Kbh.-Frb. har bekræftet ansøgning om tilskud til drift og regnskab er fremsendt. Bevillingen for 2016 er sat i værk.

Bo refererer fra et møde, hvor den nye direktør for Sundhedsstyrelsen gav udtryk for, at brugerne skal være repræsenteret fra toppen af fremover.

Hanne W. omtaler møder, hvor afskaffelse af rygning på psykiatriske sygehuse har været berørt.

FU har møde og samtaler med de ansatte mandag den 7.12.

Lau har fået bevilget 5 timer ekstra om ugen til at arbejde med unge i Region Sjælland.

 

b. LL

Steen refererer fra en konference i regi af KAB i Kbh. vedrørende psykisk syge i bo-ligområderne. Der er udarbejdet nogle budskaber til politikere som ”adventsgaver”.

Der er sket en drastisk reduktion af brug af bæltefiksering på KAS Ballerup, samtidig med at sygefraværet er faldet. Også brug af tvangsmedicinering er faldet.

Bo omtaler et besøg på retspsykiatrisk afdeling på Sct. Hans, hvor der kun anvendes bælte én gang om året, ved at man har lagt ”tonen” om.

Hanne W.: Også i Region Sjælland er der sket en reduktion af tvang. Hun omtaler pro-jektet ”Sikker Psykiatri”.

Bo omtaler et initiativ fra Sundhedsstyrelsens side om at dæmme op for indskrivning i psykiatrien af somatiske patienter med henblik på tvangsbehandling.

Lars har været til et møde om voksenmobning på arbejdspladser mv. – et emne, han mener, LAP måske skulle involvere sig i.  Bo omtaler i den forbindelse en undersøgel-se, der viser at få medarbejdere på arbedjspladserne ønsker at have psykisk syge kolle-ger.

Lars har deltaget i et møde med borgervejledere i Fredericia Kommune, om hvordan kommunen behandler systemramte forældre og familier. Autismeforeningens formand, der også deltog i mødet, omtalte, at man i hendes forening har 21 sager fra Fredericia Kommune. Mødet var positivt, og der lægges op til et opfølgende møde. Flere berører emnet om inklusion og støtte til børn og familier med problemer.

 

c. Arbejdsgrupper, herunder godkendelse af ny arbejdsgruppe: Værestedsgruppen (bilag 4 c) og nyt medlem af Sommerlejrgruppen.

Hjemmesidegruppen: har ifølge Steen ikke holdt møde men er i gang med at undersøge forskellige forhold vedr. hjemmesiden. Hanne vil gerne være en del af gruppen.

Værestedsgruppen: Jan gør opmærksom på, at der er lagt op til en hurtigt arbejdende gruppe. Lars spørger om gruppen vil gå ind i nogle af de verserende planer om ned-læggelse af væresteder. Det mener Susan, at gruppen vil. Bo mener, det er for snæ-vert, kun at ville beskæftige sig med brugerstyrede væresteder. Formålet er ifølge Steen at forsøge at beskrive, hvordan et ideelt brugerstyret værested kan se ud. Gruppen godkendes enstemmigt.

Tom spørger til smiley-arbejdsgruppen. René mener, at gruppens arbejde blev gjort alt for kompliceret. Gruppen er ifølge René de facto ophørt.

Sommerlejrgruppen: Mille er ifølge Steen trådt ud og Troels Gade trådt ind i stedet. Su-san er interesseret i at træde ind i gruppen.

Ø-lejren er blevet placeret i ugen op til sommerlejren, da der ikke var ledigt på andre tidspunkter. Der spørges om, hvem der er tovholder. Ifølge René er Erik Thomsen stadigvæk tovholder, men arbejdsgruppen vil tage fælles ansvar for lejren. Susan op-fordrer til, at andre i gruppen tager ansvar, og at der ikke bliver for meget druk. Det konkluderes, at der bør ske en opstramning i planlægningen, og at landsledelsen har brug for nogle klare tilbagemeldinger. Gruppen bedes holde møde senest i februar måned og svare på følgende spørgsmål:

Hvem er tovholder for ø-lejrgruppen? Hvordan foregår ledelsen på ø-lejren? Hvilken plan er der for fordeling af arbejdsopgaver på ø-lejren?

Lars spørger om der er foretaget skriftlige evalueringer af ø-lejren. Det er der ikke.

Tom spørger om man kan smide en deltager ud af liveglædegruppen, når denne ikke er dukket op i et helt år. Ifølge Tom har Bladgruppen for nylig holdt et godt møde, hvor kun han og Hanne W. deltog.

Tom omtaler et møde i Bisidderkorpset med en oplægsholder, som han ikke mener, var i øjenhøjde med deltagerne. Jan har en helt anden opfattelse af mødet og vurderer det som et helt godt træf.

 

d. Udviklingskonsulent

Karl orienterer om, at der pt. er drøftelser i Peernetværket om den fremtidige organise-ring, idet to af de tre lokalkonsulenter er ophørt. Der er i øvrigt god fremdrift i netvær-ket, som lige har åbnet ny hjemmeside.

Han orienterer desuden om et møde i ENUSP den kommende weekend. Mødet om-handler primært eksterne relationer og er meget velforberedt. Det viser, at den konfe-rence LAP var med til at finansiere sidste år i høj grad har medvirket til at styrke ENUSP.

 

5. Presseansvarlig

FU foreslår, at forretningsudvalgets medlemmer fungerer som presseansvarlige, og at det kommer til at fremgå af hjemmesiden.

Susan mener, at der skal vælges én bestemt person til at repræsentere LAP udadtil. Det drøftes, hvor vidt man skal være forpligtet til at svare på alle henvendelser, uanset hvad de handler om.

FU’s forslag indbærer ikke, at andre LL-medlemmer eller Karl ikke også fremover kan udtale sig til medierne.

Der er tilslutning til FU’s forslag.

 

6. Økonomi

a. Status (bilag 6 a)

Steen gennemgår den udsendte status, hvor budgetposterne er reguleret, så de kommer tættere på, hvad der er realiseret og forventes af udgifter året ud. Der sættes gang i genoptryk af pjecer og folder, men der er et stort uforbrugt beløb på kontoen Aktiviteter. Der er bestilt nye PC’er til FU-medlemmer og udviklingskonsulent.

 

b. Ansøgning fra Inspirationsgruppen om tilskud til afholdelse af kursus (bilag 6 b, I – II)

Steen fremlægger ansøgningen fra Inspirationsgruppen, der ønsker at afholde kursus

Der søges om midler til et modul i december 2015 i alt kr. 34.568,- og om midler til et modul i januar 2016 i alt kr. 60.000.

Susan sætter spørgsmål ved, hvordan deltagerne pt. er aktive i LAP. Steen svarer, at kurset net-op lægger op til, at flere skal være aktive. Hanne W. sætter spørgsmål ved at afvikle kursus, der minder om andre peer2peer aktiviteter, LAP er involveret i. Tom mener, at det er uacceptabelt at deltagerne stort set er udvalgt på forhånd. Bo mener ikke, vi skal lade os styre af, hvad der foregår i andre sammenhænge.

Steen refererer til, at der på landsmødet blev nedsat en gruppe med den opgave at udvikle et kursuskoncept. Han kan ikke se, hvorfor man ikke kan have flere ting kørende parallelt. Flere i gruppen er i forvejen aktive i andre LAP-sammenhænge. Han understreger, at der er tale om et pilotprojekt. Hanne W. foreslår, at kurset betegnes som personlig udvikling og ikke som træ-ning til peer2peer/bruger til bruger støtte. Tom uddyber kritikken af indholdet.

Der tages stilling til forslaget ud fra den forudsætning, at terminologien per2peer støtte tages ud af konceptet, så det bliver tydeligere, at det handler om et koncept for kursus i personlig udvik-ling, og at de ledige pladser tilbydes aktive LAP-medlemmer.

Der stemmes om at bevilge midler som ansøgt: 5 stemmer for, 3 stemmer imod. Steen stemmer ikke, da han menes at være inhabil.

Der stemmes desuden om, hvor vidt kurset skal gennemføres uden egenbetaling: 5 stemmer for, 2 stemmer imod, 1 undlader.

Der er hermed bevilget midler som ansøgt og uden egenbetaling.

 

c. Nytårskur 2016?

Skal vi i lighed med tidligere år afholde Nytårskur for aktive i LAP?

Der stemmes om, hvor vidt der skal afholdes nytårskur: 5 stemmer for, 2 stemmer imod, 2 undlader at stemme. Det overlades til FU at planlægge og invitere til kuren.

 

d. Ansøgning om midler til at gennemføre et Vendepunktskursus som pilotprojekt i Svendborg.

Andrea har sammen med projekt Vendepunkter udformet en ansøgning om kr. 24.000 til at gennemføre et kursusforløb i Svendborg.

Der stemmes om at imødekomme ansøgningen: 7 stemmer for, 1 stemmer imod.

Ansøgningen imødekommes.

 

e. Anmodning om godkendelse af Netværksgruppe Silkeborg.

En gruppe bestående af 5 lokale LAP-medlemmer ønsker at etablere en netværksgruppe i Silkeborg.

Det besluttes enstemmigt at godkende netværksgruppen, som i henhold til landsforeningens vedtægter § 3, stk. 5 fremover kan repræsentere og agere på foreningens vegne i Silkeborg Kommune og disponere over LAP Silkeborgs økonomi.

 

7. Medlemstræf

a. Evaluering af weekendtræf den 14. – 15. november

Betina og Susan synes det var et godt træf, men for sammenpresset. Hanne W. brød sig ikke om stedet. René synes, der skulle være mere social hygge. Tom fandt programmet alt for sammenpresset og spørger, hvem der skal føre tingene ud i livet. Steen synes, der var mange gode elementer og minder om, at flere af de nye fandt det positivt, at der var så meget på programmet og ikke så mange lange pauser. Lars gør opmærksom på, at der bliver fulgt op flere steder lokalt og nævner Silkeborg, Horsens og Aalborg.

 

b. Medlemstræf i 2016

Skal der afholdes både weekendtræf og en-dages træf i 2016?

Emnet tages op på et senere møde, idet weekendtræf gruppen og gruppen vedr. medlemstræf kommer tilbage med et oplæg.

Erik orienter om et træf for bisidderkorps og medlemmer planlagt til den 24. januar i LAP’s lokaler eller i Frivilligcenter Odense.

 

8. Forslag til forbedringer af LAP (Tom)

”Hvert LL medlem skal til mødet, komme med forslag til forbedringer af LAP, vi kan kalde det for en modernisering. Som fx. at hjemme sidens look skal ændres. Det skal være en form for “brainstorm” altså ikke noget der skal vedtages den dag, men noget vi kan se på i fremtiden, og arbejde videre med.”

Punktet udsættes til næste møde.

 

9. Evt.

Lars orienterer om, at han er blevet formand for LAP-Syddanmark, der for nylig har holdt generalforsamling.

 

10. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i Landsledelsen, 31. oktober 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Finn Parkø, Andrea Hermansen, René Strøm, Inge G. Volder, Susan Oppenlænder, Jan Stig Andersen (1. suppl.), Erik Thomsen (2. suppl.), Gert Zøllner (3. suppl.)

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Afbud/fraværende: Lars Kristensen, Gunver Maria Sørensen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen vælges til ordstyrer, Karl som referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Erik ønsker nye punkter på dagsordenen om: hvad der sker i bisidderkorpset (det besluttes at punktet tages under orientering fra arbejdsgrupper) og et punkt om Medlemsbladet (det besluttes ikke at med-tage punktet).

Tom ønsker en drøftelse vedrørende besvarelse af skriftlige henvendelser og opdatering af LAP’s hjemmeside (tages under orientering).

FU ønsker et ekstra punkt om forretningsorden (tages som punkt 3.a).

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 12. september 2015 (bilag 3).

Erik mener, at han er fejlciteret i referat af Lukket punkt 8: ”…” Tom foreslår, at sætningen slettes. 6 stemmer for, 2 stemmer imod, 2 undlader at stemme.

3.a. Forslag vedrørende forretningsorden.

FU foreslår, at punkt 6 ændres fra ”1. og 2. suppleanten inviteres til møderne, med taleret men uden stemmeret” til: ”1. og 2. suppleanten inviteres til møderne uden tale- og stemmeret”.

Der fremsættes synspunkter for og imod forslaget, idet nogle argumenterer med, at det kan være svært for nye medlemmer at få tid og udbytte af møderne, når suppleanter har taleret, andre mener, at det ikke giver mening at invitere suppleanter til møderne, hvis de ikke har taleret.

Jan foreslår, at punktet udsættes til næste møde, hvad der ikke er tilslutning til.

Forslaget om ændring af forretningsorden sættes til afstemning: 7 stemmer for forslaget, 4 stemmer imod. Der besluttes herefter, at ændringen træder i kraft fra og med næste møde. En opdateret version af forretningsordenen ønskes distribueret.

 

4. Hvordan får vi og LAP mest muligt af møderne i landsledelsen? (bilag 4 og 4+: tilbagemelding fra Michael Kold (MK)). 

Steen lægger op til at byde ind med synspunkter på baggrund af MK’s tilbagemelding.

Der tales for og imod at gennemføre forslaget om have én pressetalsperson. 8 stemmer for at have én person som pressekontakt. Det følges der op på på næste møde.

Flere udtrykker kritik af kvaliteten af den tilbagemelding, MK har givet.

Flere fremhæver forslaget om at starte møderne, med hvad hver enkelt finder vigtigt og har brug for, idet det vil skærpe fokus på, hvad der er mest relevant.

Hanne fremhæver ideen om at holde en længere pause efter frokost.

Steen refererer MK for, at han fandt mødeafvikling i landsledelsen så god, at der ikke var brug for, at han kom igen.

Det opsummeres, at der er tilslutning til at fastholde ideen om at deltagerne udtrykker sig om vigtighe-den af mødets emner og til at have en pressetalsmand.

 

5. Orientering fra 

a. FU

Steen orienterer:

 Bo og Hanne har været til møde med Socialdemokraternes nye psykiatriordfører Yildiz Ak-dogan

 Der er dialog med sundhedsminister Sophie Løhde om overrækkelse af LAP-tæppe.

 Der dialog med socialminister Karen Ellemann om at forelægge nogle LAP-synspunkter.

 FU har valgt ikke at politianmelde Paul Bjergager af hensyn til verserende sag.

 Der opfordres til at ignorere de hyppige sms’er fra et bestemt LAP-medlem.

 Der er bevilget penge til livsglædegruppens arrangement og til LAP-København vedrørende ak-tiviteter mod lukning af væresteder.

 Der udsendes julekort til medlemmerne.

 Der vil i overensstemmelse med årets budget ske genoptryk af pjecer, der er ved at udgå.

Bo Steen anbefaler, at der tages kontakt til/holdes møder med beskæftigelsesministeren, Folketingets sundheds-, social- og beskæftigelsesudvalg.

Tom spørger til sag om uberettiget udbetaling af kørselsgodtgørelse. Sagen vurderes at være ude af verden.

Tom spørger om, hvem der har ansvar for at svare på skriftlige henvendelser. Det konstateres, at det er FU’s ansvar.

Erik spørger ind til, om FU har fulgt op på hans forslag om at protestere mod de planlagte nye nedskæ-ringer af kontanthjælp til unge. FU svarer, at der ikke har været lovforslag i høring, men at der mundt-ligt ved flere relevante lejligheder er taget afstand fra nedskæringen.

Der er taget initiativ til at åbne for mobile pay til LAP.

 

b. LL 

Hanne S. kommer til at repræsentere LAP i dialogforum, Center København. Hun er meget involveret i den aktuelle kamp mod lukning af de små væresteder i København. Hun orienterer om møde i Psyki-atrinetværket den 25. november, hvor vi kan få indflydelse på indholdet af større debatter på Folke-møde 2016. Der er lagt op til at finde frem til flere fælles mærkesager for foreningerne.

Bo Steen informerer om konference arrangeret af arbejdsmarkedsstyrelsen og socialstyrelsen om un-ges adgang til og muligheder på arbejdsmarkedet. Han og med Steen været sammen med en besøgs-gruppe af sygeplejersker fra Norge, hvor de bl.a. besøgte den bæltefri afdeling på Sct. Hans og lukket akutmodtagelse i Glostrup. Han orienterer om det kommende Nordiske Psykiatritopmøde og om at der er kommet ny lov i Norge om adgang til at rette i journaler mv. Han omtaler også sin deltagelse i årets danske Psykiatritopmøde.

Hanne W. roser LAP’s stand på Psykiatritopmødet. Hun nævner, at Peer-netværket har ansat ny pro-jektleder, og at netværket har fået kontor hos Danske Handicaporganisationer i Høje Taastrup. Hanne har pt. problemer med at skulle gensøge om ikke at skulle have e-boks, i forbindelse med at hun over-går til folkepension.

René har været til møde i Sundhedsstyrelsen om (manglende) behandlingsmuligheder for personer med psykiske lidelser og alkoholmisbrug.

Steen er blevet bedt om at give oplæg på konference i regi af KAB. De norske sygeplejersker vil gerne optrykke en artikel han har haft i LAP-bladet.

Hanne S. omtaler og roser LAP’s dialoggruppe på Psykiatritopmødet med professor i retsmedicin Jytte Banner.

Andrea orienterer om, at man gerne vil starte Vendepunktskurser i Svendborg.

Tom omtaler årets konference i Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, hvor han deltog som ”LAP-journalist” uden at være forhåndstilmeldt. Han fandt konferencen tyndbenet.

 

c. Arbejdsgrupper, herunder bisiddergruppen og ø-lejrgruppen 

Ø-lejrgruppen: der vil ifølge Erik blive indkaldt til møde i gruppen.

Erik omtaler desuden et succesfuldt møde i patientklagenævn i forbindelse med bisiddersag. Han an-befaler at benytte sig af DUKH for oplysning om regler mv.

Der er brug for at få LAP’s hjemmeside moderniseret og for at nedsætte ny hjemmesidegruppe. Steen pointerer, at der vedrørende hjemmesiden skal skelnes mellem det tekniske og det indholdsmæssige. Der nedsættes en ny arbejdsgruppe bestående af Steen, Hanne S. og Inge.

Inge: Børnegruppen har holdt et arrangement, hvor der ikke kom nogen tilmeldte. Der er kun to tilbage i gruppen. Et medlem af gruppen er desværre afgået ved døden. Gruppen vil arbejde med en ide om en bog for børn af sindslidende og forberede et oplæg til landsmødet.

Sommerlejrgruppen v. Steen: Mille er trådt ud af gruppen. Der arbejdes med at udvide gruppen med et elelr to medlemmer.

Inspirationsgruppen v. Steen: Gruppen har udformet et koncept med et 5-dages program og har ideer om at lave en pjece og CD.

Bisiddergruppen: Jan omdeler invitation til bisiddertræf den 28. november. Medlemmer af landsledel-sen inviteres til at deltage i arrangementet fra kl. 14, hvor der er oplæg ved Søren Carøe om frivillige bisiddere.

 

d. Udviklingskonsulent 

Karl har været til en spændende filmfestival: Driving us Crazy i Göteborg, arrangeret af Fami-lievårdstiftelsen, som er portrætteret i filmen Healing Homes.

Karl orienterer om forberedelse af og tilmeldinger til Medlemstræf den 14. – 15. november og opfor-drer tilmeldte LL-medlemmer til at bakke op om arrangørerne.

 

6. LAP på Folkemøde 2016.

Oplæg fra arbejdsgruppe om indhold og økonomi eftersendes.

Andrea orienterer om udarbejdet budget og overvejelser om LAP’s bidrag til topmødet. Hun understreger, at dem, der deltager på vegne af og finansieret af LAP, skal kunne og vil varetage opgaver på mødet.

Inge vil gerne være med som føl, og mener der skal være noget med om den kommunale indsats. Finn vil gerne være med.

Hanne opfordrer til at gruppen i god tid finder ud af, hvordan man vil prioritere deltagere. Karl efterly-ser, at gruppen snarest muligt finder ud af, hvad der skal foregå i LAP’s telt, idet der skal søges om egen stand i perioden den 4. – 18. november.

Der er enigehd om, at det i sidste instans bliver landsledelsen, der tager stilling til, hvem der skal delta-ge fra LAP.

Jan opfordrer til at medtage emnet om retsmedicinske undersøgelser af dødsfald. Susan peger på en hurtigere vej til bedring som emne. Andre nævner pension og nedsat kontanthjælp til unge.

 

7. LAP’s holdning til tvang i psykiatrien (bilag 7)

Hvordan forstår vi den del af LAP’s principprogram, der omhandler tvang i psykiatrien.

Punktet udsættes til et senere møde.

Karl nævner, at han er i kontakt med Peter Gøtzsche om en evt. høring på Christiansborg om ophør af tvang i psykiatrien. Et flertal tilkendegiver, at LAP gerne vil indgå i et samarbejde med Peter Gøtzsche om en sådan høring (8 ud af 11 stemmer for).

 

8. Ansøgning fra LAP København (bilag 8).

LAP København søger ekstraordinært om et tilskud på kr. 40.000 til drift og aktiviteter.

Ved en fejl har LAP Kbh. ikke fået søgt om frivilligmidler fra Københavns kommune til driften i 2016.

Det drøftes, hvorvidt det er rimeligt at tilgodese en enkelt grundforening med et så stort beløb.

Det besluttes, at forretningsudvalget som en engangsforeteelse kan bevilge beløbet som ansøgt forud-sat at bestyrelsen for LAP København og Frederiksberg bekræfter ansøgningen og fremsender regn-skaber for de sidst to år.

 

9. Forslag fra Tom (bilag 9):

a. Faste regler for når folk skal smides ud af arbejdsgrupper 

Tom foreslår, at der forud for evt. udelukkelse fra en arbejdsgruppe skal gives en skriftlig advarsel, gøres forsøg på at lave forlig og gives karantæne.

Jan mener, at vedtægternes § 3, stk. 8 allerede giver klare retningslinjer for løsning af konflikter i ar-bejdsgrupper.

Bo Steen sætter spørgsmål ved det rimelige i, at arbejdsgrupper skal igennem en længere procedure, hvis man ønsker at udelukke medlemmer, der umuliggør arbejdet i gruppen.

Det besluttes at opfordre Tom og organisationsgruppen til at udforme forslaget som en tilføjelse til gældende retningslinjer for arbejdsgrupper.

 

b. Hvordan bruger vi pengene godt fremadrettet? 

Tom henviser til kurser afholdt for flere år siden i LAP-regi, som, han ikke mener, har båret frugt.

Flere giver udtryk for, at de har tillid til, at LAP’s midler bruges fornuftigt.

 

c. Opfølgning på Retorika kursus 

Tom omdeler en artikel, han har udarbejdet på baggrund af sin deltagelse i kurset.

 

d. Forslag til forbedringer af LAP 

Punktet udsættes til næste møde.

 

10. Evt.

Hanne S.: LAP Københavns Omegn forsøger at finde et fast mødested med henblik på at kunne samle medlemmer om nye aktiviteter.

Susan: Det er svært at komme ind i tingene som nyt LL-medlem. Hvilke arrangementer kan man fx melde sig til, hvis det koster penge? FU svarer at man, hvis man ønsker at deltage i arrangementer, der koster noget, kan henvende sig til FU. Hun foreslår desuden, at man kan byde ind med, hvad man særligt interesserer sig for.

 

11. Hvordan synes du, mødet gik?

Referat af møde i Landsledelsen, 12. september 2015

Deltagere: Steen Moestrup, Bo Steen Jensen, Hanne Skou Kadziola, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Finn Parkø, René Strøm, Lars Kristensen, Inge G. Volder, Gunver Maria Sørensen, Susan Oppenlænder (1. suppl.), Jan Stig Andersen (2. suppl.)

Fra sekretariatet: Karl Bach Jensen

Gæster med begrænset taleret (pkt. 8): Erik Thomsen, Inger-Liss Christoffersen

Til stede uden taleret: Gert Zøllner (4. suppl.), Michael Kold (fra og med pkt. 7).

Afbud/fraværende: Anita Christensen og Andrea Hermansen

 

1. Valg af ordstyrer og referent.

Steen vælges til ordstyrer, Karl til referent.

 

2. Godkendelse af dagsorden.

Punkt 8 og 9 behandles straks fra kl. 14.

Nyt punkt 10: mødedatoer 2016.

 

3. Godkendelse af referat fra mødet den 27. juni 2015.

Referatet godkendes.

 

4. Orientering fra

a. FU

Gruppen børn og unge har søgt og fået bevilget kr. 4.000,- .

LAP Vestsjælland har fået bevilget kr. 9.500,-.

Der er kommet et svar fra Retslægerådet på skriftlig henvendelse. Svaret er ikke fyldest-gørende, og der vil blive fulgt op på det.

Sag vedr. Bispebjerg er sat i bero.

Lukket punkt: …

Hanne W. har været i medierne (Go’ moren Danmark og P4 Sjælland den 24.8 og week-endavisen den 29.8.) i forbindelse med åbning af nyt psykiatrisk sygehus i Slagelse. Man er i gang med at flytte retspsykiatrisk afsnit.

Bo Steen har deltaget i præsentation af talmateriale vedrørende ”sygdomsbyrden” i Danmark. Sociale baggrunde for udvikling af sygdomme er ikke med i materialet.

 

b. LL

Lars holder lav profil i januar og juni 2016.

René omtaler LAP-medlem, der har sendt en del sms’er. Hun har nu fået ny bolig og er kommet i tvungen opfølgning. Lars tilbyder at tage kontakt og anbefale vedkommende at begrænse skriverierne.

Bettina rejser spørgsmål om LAP’s facebook gruppe, hvor Paul er registreret som admini-strator. Der fremkommer forskellige forslag til, hvad der kan gøres. Det forsøges, om man officielt kan få siden overdraget eller lukket ned.

Steen orienterer om afvikling af Brugernes Bazar. Han savnede, at flere LAP-medlemmer deltog i at bemande LAP’s stand.

Steen har sagt ja til at være med i et advisory board om at registrere hvordan man be-grænser tvang og hvad der virker i forhold til danske forhold.

Hanne S. orienterer om bemanding af LAP’s stand på Psykiatritopmødet den 3. oktober. En mindre gruppe fra LAP København har meldt sig til at sørge for standen, men der ef-terlyses ekstra til at stå ved standen.

Følgende melder sig: Finn, Gert, Susan, Gunver, Inge.

 

c. Arbejdsgrupper

Steen orienterer, om at Sommerlejren er gået godt og der har været den hidtil mest posi-tive evaluering fra deltagernes side. Det er vigtigt at understrege, at deltagere skal være selvhjulpne og i stand til at indgå i sociale sammenhænge.

Inge orienterer, om at der er indsendt referat fra arbejdsgruppen Børn og unge, og at der er indsendt indlæg til medlemsbladet (for sent ankommet).

Tom orienterer, om at livsglædegruppen har besøgt Christiania.

 

d. Udviklingskonsulent

Karl orienter om overgang til ny server og nye passwords, når man logger på owa.lap.dk.

Han orienterer desuden om udviklingen i Peer-netværket, hvor der nu er ansat projekt-konsulenter på deltid i 3 landsdele: Region Sjælland + Hovedstaden, Regions Syddan-mark, Region Midt- og Nordjylland. Tidligere ansat projektleder er opsagt, og der er pt. gang i at finde og ansætte ny projektleder.

Karl har sammen med Peter Gøtzsche skrevet en kronik til Politiken og efterfølgende fle-re debatindlæg vedrørende Tvang i psykiatrien.

 

5. Hvad er det vigtigste i vores arbejde, og hvordan prioriterer vi fremover (Andrea)? (Bilag 5).

Steen lægger ud med, at det er vigtigt at støtte hinanden med de ting, man sætter i gang og påtager sig.

René peger på behovet for at understøtte lokalforeningerne.

Bo Steen efterlyser også, at man bliver bedre til at støtte hinandens arbejde. Hvordan tager vi selv initiativer og bliver igangsættende? Savner LAP i relation til DR med stigmatiserende tal og ”oplysninger”, fx omkring ”farlige sindssyge”. Hvordan bliver LAP en væsentlig fak-tor i mediebilledet?

Lars foreslår, at landsledelsen deles op i mindre grupper, der kan agere i bestemte sammen-hænge.

Hanne S. efterlyser også mindre interessegrupper, og at der samles op om ”psykiatrien i tal”. Kan bringes i medlemsblad og på hjemmeside.

Finn refererer til Bisidderkorpset, men nævner også at unge ikke kan se, hvorfor man skal melde sig ind. Efterlyser et bisidderkorps, der tager sig af unge, der hænger fast i kontant-hjælpssystemet.

Bo uddyber, hvordan han forgæves kontaktede DR om den nævnte sag om anbringelses-dømte, men med succes tog kontakt til Seruminstituttet om relevante tal. Opfordrer til at man tager initiativer i relation til medierne.

Hanne W. nævner de statistikker om tvang, hun kommer under vejrs med via sin position i relation til Region Sjælland.

Tom prioriterer, at vi fremover skal prioritere at ansætte folk med talent til bestemte funktio-ner i LAP.

Hanne S. mener, at der kan findes bisiddere til ”interne” medlemmer, der kommer ud i van-skelige situationer.

Jan henviser til, at der findes et vedtaget handlingsprogram, opfordrer til at opdatere LL’s årshjul og til at understøtte eksisterende arbejdsgrupper. Opfordrer til at være realistisk om bisidderkorpsets muligheder.

Susan efterlyser også, at der etableres interessegrupper, og at LAP gør noget mere for at imødekomme unge.

 

6. Forslag fra arbejdsgruppe om weekend medlemstræf den 14. – 15. november, 2015. (Bilag 6).

Lars fremlægger forslaget, som især lægger op til at styrke aktivitetsniveauet lokalt.

Tom mener ikke, der kommer mere gang i lokalforeningerne med det fremlagte program.

Karl uddyber, hvad ideen er med det skitserede program, bl.a. at henvende sig til LAP-medlemmer, der pt. ikke er i lokalbestyrelser, men gerne vil være mere aktive lokalt.

Hanne S. understreger behovet for lokalt at have egne lokaler.

Flere gør opmærksom på, at der rundt om i landet findes kommunale lokaler for frivillige or-ganisationer, væresteder og lignende, man har mulighed for at benytte.

Hanne W. vil gerne, at der bliver plads til, at man kan oplyse om, hvordan man lokalt arbej-der med at skabe bedre forhold.

Gunver appellerer til, at det også tages op, hvad man efterlyser af nye tiltag, fx af terapeutisk karakter i sin kommune.

Hanne S. opfordrer til, at der lægges nogle lettere elementer ind i programmet.

Steen gør opmærksom på, at der godt kan findes midler til arrangementet som foreslået in-den for det reviderede budget under posten Medlemsaktiviteter.

Der stemmes om hvor vidt et træf som foreslået og med mindre programjusteringer skal gen-nemføres:

9 stemmer for, 1 stemmer imod, 1 undlader at stemme.

 

 

7. LAP på Folkemøde 2016.

a. Hvad skal ambitionsniveauet være, skal vi have egen stand eller blot være synlige på andres arrangementer?

(Der er p.t. booket 3 sommerhuse, men vi har ikke booket egen stand.)

Folkemødet 2016 er den 16. til 19. juni.

René mener, at en evt. LAP stand skal være mere positiv, end den var i 2015.

Hanne S. opfordrer til, at LAP gør sig gældende i de store debatter og måske har et mindre telt.

Susan opfordrer til at samarbejde med andre foreninger om et fælles telt. Der skal være mere struktur over, hvem der gør hvad.

Andre nævner at der i stedet for et fælles telt kunne laves debatoplæg i samarbejde med fx Sind, hvis der er telte inden for samme område.

Lars mener, LAP skal have en stand, der viser LAP på en positiv måde, men at vi og-så skal komme frem med kritiske indlæg rundt om på mødet.

Karl spørger ind til om det at have egen stand betød, at det var nemmere at finde sammen og mødes på selve pladsen. Han orienterer om, at der i uge 39 kommer nær-mere info om diverse frister m.h.t. reservationer og bestillinger.

Susan oplyser, at det på Folkemødet blev efterlyst at have en bestemt at henvise til som talsperson for LAP.

Det konkluderes at ambitionsniveauet kommer til at ligge tæt op ad niveauet i år, men at man skal forsøge at være mere synlige i debatter på resten af Folkemødet.

 

b. Nedsættelse af arbejdsgruppe.

Gruppen består af: Bettina, Hanne S., Susan og Andrea bistået af Karl.

Gruppen forelægger sine planer og et budgetoverslag på LL-mødet den 31. oktober. Hvis det bliver nødvendigt at træffe beslutninger inden da, konsulteres FU.

 

8. Lukket punkt: Udelukkelse af medlem fra arbejdsgruppe.

 

9. Bisiddergruppen og bisidderkorpset.

Orientering om og opfølgende beslutninger efter møde mellem bisiddergruppen og FU den 10. september.

Steen gør rede for, at han har forsøgt at indkalde medlemmer af bisiddergruppen vedrørende udsendelse af spørgeskema og løsning af diverse konflikter. De centrale personer fra gruppen meldte afbud til mødet, der allerede før sommerferien var indkaldt til at find sted den 10. september. Steen gør rede for det relativt begrænsede antal bisidderopgaver, der er blevet løst de senere år. Der er pt. 10 registrerede og aktive bisiddere. Steen spørger ind til, om der skal skrides til at nedlægge bisidderkorpset.

Lars mener ikke, at der på dette møde kan tages stilling til evt. nedlæggelse af bisidderkorp-set, da dette ikke konkret fremgår af dagsordenen.

Bo Steen gør opmærksom på, at der findes en række landsdækkende bisidderkorps, man kan henvise til.

Finn gør opmærksom på, at vi ved at nedlægge LAP’s bisidderkorps afvikler en vigtig ser-vice, vi i dag kan tilbyde medlemmerne.

Jan er af den opfattelse, at hele bisidderkorpset bør inddrages, hvis man skrider til nedlæg-gelse, hvilket han principielt er modstander af.

Hanne W. spørger ind til, hvordan der evt. kan arbejdes videre med bisidderkonceptet under andre vilkår.

Lars mener, man skal forsøge at komme til bunds i, hvad der omhandler selve bisidderkorp-set, og hvad der vedrører arbejdsgruppen. Han lægger op til, at der fra landsledelsens side bør tages initiativ til at rekonstruere bisiddergruppen og bisidderkorpset.

Karl gør kort rede for, hvordan korpset har udviklet sig gennem årene.

Bo Steen orienterer om, at Susan Skogstad ikke ønsker at fortsætte i LAP’s bisiddergruppe.

Det besluttes at overlade til Jan og Finn sammen med Karl at forsøge at rekonstruere bisid-dergruppen og bisidderkorpset og melde tilbage til landsledelsen om, hvordan det kan ske.

 

10. Møder i 2016

Kommende møder i LL aftales til:

Lørdag den 16. januar kl. 11.

Lørdag den 13. februar kl. 11.

Lørdag den 19. marts kl. 11.

Formøde den 15. april.

Landsmøde 16. – 17. april og

 

11. Evt.

Hanne S. efterlyser interesserede i at undersøge, hvordan Ovartaci museet i Aarhus kan vide-reføres. Bo Steen har opfordret til at kontakte Kulturministeriet, som, han mener, bør tage ansvar for sådanne museer.

Lars orienterer om politisk laboratorium om socialpsykiatri i partiet Alternativet den 21. sep-tember i Vordingborg.

Hanne W. orienterer om et møde, hun er blevet inviteret til, vedrørende handicapråd blandt nogle kommuner i region Sjælland.

Det foreslås at parkere LAP’petæppet hos sundhedsministeren.

 

12. Hvordan synes du, mødet gik?

Uden for referat.