Referat af møde i sommerlejrgruppen, 12. marts 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den 12. marts 2012 i Laps lokaler på Glasvej. Odense

Til stede var: Gunver, Erik, Jack, Rene, Jan, Inger og Birgitte og fra Landsledelsen var Hanne Wiingaard og Thoridt Allermann

1. Valg af ordstyrer og referent

Jack blev valgt til ordstyrer og Birgitte blev valgt til referent.

 

2     Godkendelse af referat fra sidste gang.

Referatet blev godkendt med en enkelt tilføjelse som var fra Gunver og det var:  på sidste møde blev i enige om at vi  skulle prøve at finde et sted, der havde 20 enkeltværelser og 25 dobbeltværelser.

 

Fremtidig sammensætning af sommerlejrgruppen 2012

Grunden til at Thoridt og Hanne var med til mødet var at der er opstået uenighed i gruppen om hvor sommerlejren skal afholdes i år. Den egentlige grund til uenighed er at Hellebjerg har sat prisen op med 20.000 kr. for leje af skolen i forhold til sidste år og på mødet den 20. februar blev vi enige om at prøve om vi kunne finde et andet sted.

 

Erik, Gunver og Birgitte har så været ude og se på to steder. Et på Halstedhus Efterskole på Lolland og Nordsjællands efterskole i Nordsjælland. Efter vi havde beset disse to steder meldte Gunver klart ud med at kun kunne ikke være med hvis vi valgte Lolland men godt kunne godkende Nordsjælland. På Nordsjællands Efterskole var der kun plads til omkring 60 deltager og det hold Erik på var for lidt og han ville have at det skulle være på Lolland. Birgitte har hele tiden udtrykt at det for hendes skyld var ok både med Lolland og Nordsjælland. Det tolkede Erik som om, at når vi var enige 2 ud af 3 så blev Lolland. Efter orientering til gruppens andre medlemmer var der dog ikke enighed om at det skulle være Lolland og der blev indkaldt til et hastemøde den 12 marts 2012. Der blev sendt adskillige mails til LL som blev orienteret om vores uenighed

I mellemtiden havde Erik haft Halstedhus Efterskole på Lolland med til LL møde den 3 marts og havde sammen med Jan fået godkendt at sommerlejren afholdtes der. Thoridt og Hanne fra LL udtalte begge, at de ikke havde fået læst disse mail ordentlig på grund af arbejdspres her lige inden Landsmødet og da de havde spurgt Jan om han stadig var enig og han havde svaret ja stemte de alle for at det skulle være Halstedhus Efterskole på Lolland.

Jack tog ordet og tilkende gav at han stemte for,  at det skulle være Hellebjerg med samme begrundelse som de øvrige medlemmer af gruppen som følger nedenstående.

Rene holdt også på Hellebjerg med den begrundelse at Hellebjerg er det kendte og vi er alle nye i gruppen. Hvis vi skulle til Halstedhus efterskole på Lolland vil merprisen på Hellebjerg æde sig selv op i ekstra omkostninger. Eksempel ville orkestret til festaftenen blive 4.000 dyrere  plus  noget kørsel og der skulle være 4 sengepladser til musikerne for de var nød til at overnatte. Der for uden skulle vi ud og finde alle kontakter forfra og dette store arbejde er der flere i gruppen der ikke har overskud til at påtage sig.

Inger har hele tide sagt, at med det overskud hun har skulle det være Hellebjerg også på grund af det kendte og vi har en masse baggrundsviden, at trække på fra de andre år.

Birgitte har været med til at se på de to mulige steder på Sjælland og har hele tiden sagt at Jeg ville være i stand til at få en god lejr både på Lolland og i Nordsjælland og dette har Erik tage for, at jeg var enig med ham om, at det skulle være Lolland. Den 2 marts om morgenen inden LL skulle mødes i weekenden ringede jeg Erik op og meddelte ham, at når gruppen ikke var enige om beslutningen om Lolland kunne jeg ikke stemme for.

Gunver har hele tiden sagt at hvis det blev Lolland måtte hun melde sig ud af gruppen for det kunne hun ikke være med til og Gunver har både mailet og givet til kende hvorfor og det har LL fået på mail.

Jan beklagede at han på LL møde havde stemt for at det skulle være Lolland og sagde direkte at han ikke havde levet op til sin plads i denne sag

Erik holdt fast at det var en Landsledelses beslutning og det stod ikke til at ændre og med disse ord holdt vi en pause og Erik benyttede pausen til ar forlade mødet og vendte ikke tilbage.

Efter at, Erik forlod mødet, fik de øvrige i gruppen et konstruktivt samarbejde om forudsætningerne for, at kunne stå for afholdelsen af Lap-Sommerlejr 2012 og alle var enige om at lejren skal være på Hellebjerg med de begrundelser der er fremkommet tidligere på mødet .

Iøvrigt var der en henstilling til LL om at fjerne Erik Thomsen fra sommerlejr udvalget da vi føler/mener han kører sit eget løb og dagsorden som vi ikke kan finde os til rette med.

Gruppens medlemmer var enige om, at det vil vanskelig gøre det videre samarbejde hvis ikke LL tage deres beslutning op til fornyet overvejelse og Hanne og Thoridt lovede at tage det med på LL mødet om aftenen den 22. marts ud fra den fælles beslutning om at det skal være Hellebjerg vi afholder Lap Sommerlejr på 2012.

Såfremt at LL beslutning om afholdelse af Lap sommerlejren 2012 fastholdes til, at være på Halstedhus Efterskole ser gruppens fem medlemmer ( Gunver, Inger, Rene, Jack og Birgitte) sig ikke i stand til at fortsætte samarbejdet omkring Laps Landslejr 2012 og således skal LL ud og finde nye medlemmer til gruppen.

 

Udarbejdelse af program og budget for Lap sommerlejr 2012.

Vi var på sidste møde blevet enige om et foreløbigt program for lejren. Gunver havde renskrevet det og vi fik det udleveret og vi der var tilbage var enige om, at dette foreløbige program er det vi arbejder videre med såfremt, at det bliver os, der skal fortsætte.

Der er også udarbejdet tekst og billeder til, at komme i næste Lap blad. Dette er også godkendt af gruppen med den lille detalje, at der skulle et billede med af en bus. Vi var enige i gruppen om, at vi kunne spare porto til at sende tilmelding ud til alle Lap medlemmer, men Hanne sagde, at det skulle vi så det er sådan det er.

Hvem der skal være kontaktpersoner for medlemmerne ved forespørgsler tager vi op på næste møde.

Foreløbigt budget er ligeledes klar og det hele fremsender Gunver til LL inden landsmødet den 23-24 marts så de har grundlag for at træffe den rigtige beslutning på baggrund af at gruppen er enige om at Lap Sommerlejr 2012 bliver på Hellebjerg.

Såfremt det bliver vedtaget at Lap sommerlejr skal afholdes på Hellebjerg samles gruppen igen den 2. april 2012 i Laps lokaler på Glasvej i Odense..  kl. 12.30

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 20. februar 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den, 20. februar 2012 i Laplokaler på Glasvej i Odense.

Til stede var: Gunver, Erik, Jack, Rene, Jan, Inger og Birgitte

1. Valg af referent og ordstyrer.

Til referent blev valgt Birgitte og ordstyrer blev valgt Jack.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse. Der stod Helle Vingård men Helle hedder Hanne og Wiingaard.

3. Yderligere dagsordenspunkter end de her nævnte.

Ingen.

4. Nyt fra landsledelsen.

Intet.

5. Siden sidst.

Vi mangler tallene fra budget for 2012 men her i skrivende stund har vi samlet  Budgettet ud fra Laps regnskab 2011 og det drøfter vi på næste møde.

Trygfondens tilskud for 2012/2013

Der var intet nyt

Hellebjerg

Der er sket en drastisk stigning i prisen for at være på Hellebjerg 2012 faktisk 40% så vil blev enige om at prøve at finde et nyt sted til afholdelse af sommerlejr 2012 Det arbejder vi på og Gunver, Erik og Birgitte tager sig af Sjælland,Lolland og Falster mens Jack, Rene, Jan og Inger tager sig af Jylland. Vi blev enige om at give det 14 dage inden vi bestemmer os.

Telefonlister på sommerlejrgruppens medlemmer

Gunver retter til og sender til os på mail inden næste møde

6. Budget

Blev lavet på sidste møde og ligger hos Karl. I skrivende stund er budgettet blevet sendt til sommerlejrgruppens medlemmer og drøftes til næste møde.

7. Deltagerhenvendelser/ Erik Gunver

Et medlem har forespurgt om der er mulighed for kørestolsbruger som ellers er selvhjulpen. Det vil der være på Hellebjerg men pt. må vi afvente til vi ser hvor sommerlejren skal afholdes.

Der har også været forespørgsel om en far med sin 12 årig datter. Erik mente ikke vi kunne fravælge nogen da det er Laps holdning at alle kan deltage.

8. Aktiviteter på Sommerlejren

Der vil være et postkort værksted som vil være fremme hele tiden men der vil også blive faste tider hvor Merethe vil vise hvad der kan blive ud af karton m.v.

Bankospil lørdag aften efter maden. Dette skulle gerne ryste os lidt sammen nu vi lige er kommet. Birgitte sørger for Banko materiale og hver deltager i sommerlejren skal medbringe en pakke til max 20 kr.

Der vil blive en skattejagt med fine præmier.

Og der vil som sædvanlig også blive en heldagsudflugt. Den venter vi med at beslutte til vi ser hvor vi kommer til at være.

Som sædvanlig skal der også være nogle Lap leje hvor vi skal have det sjovt og samtidig konkurrere lidt. Til dette vil der være fine præmier om aftenen til vinderne.

Så skal der være hygge omkring bålet om aftenen med sang og måske musik. Deltagerne opfordres til at tage diverse instrumenter med og Inger og Birgitte vil lave nogle sanghæfter med sange som nok de fleste kender.

Og Så skal der selvfølgelig også være den store festaften med god mad og masser af hygge. Dette bliver om onsdagen og til denne aften vil der komme et tremands orkester ved navn Just4Fun band som vil spille, synge og spille op til dans til den næsten lyse morgen.

Hvis der skulle være nogen som er morgenfriske vil Birgitte gå morgentur i området hver morgen fra 7.15 og til vi skal spise morgenmad.

9. Eventuelt.

Vi undersøger muligheden for at leje cykler. (hviler lige til vi ser hvor vi skal være)

Rene undersøger priser på bustransport ( også når vi ved hvor vi skal være)

Næste sommerlejrmøde bliver den 2. april 2012 og afholdes i Laps lokaler på Glasvej i Odense fra kl. 12.30

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 5. januar 2012

Referat fra Sommerlejrgruppens møde den 5. januar 2012 fra 12.00 til 17.00. Mødet blev afholdt i LAP’s lokaler Glasvej, Odense

Til stedet ved dette møde var: Gunver, Erik, Rene, Jan og Birgitte. Jack havde meldt afbud. Der foruden havde vi besøg af Karl.

Punkt 1: Valg af referent og ordstyrer:
Til ordstyrer blev valgt Jan og til referent blev valgt Birgitte

Punkt 2:  Godkendelse af referat fra sidst:
Referatet fra sidste møde den 10. november blev godkendt men med to bemærkninger. Der manglede, hvem der havde været med til mødet, og så var der punkt 4 og 5 er lukket punkter, idet der var person følsomme oplysninger og det bliver rette i referatet, men kun mht. det referat, der skal lægges på nettet.

Så sprang vi lidt i dagsordenen, idet Karl var til stede og orienterede lidt om økonomien for denne sommerlejr, og muligheden for at skaffe midler til 2013.

Til sommerlejren 2012 har vi midler fra Trygfonden inkl. egenbetaling, og vi regnede os frem til, at der er ca. 220.000 kr. til disposition for 2012 sommerlejren. Der er sådan ca. også hvad der var, at bruge af i 2011.
Så snakkede vi med Karl om muligheder for økonomi for sommerlejren 2013, og i skrivende stund ved vi ikke noget konkret, men Karl vil søge Trygfonden om tilskud igen eller mulige andre fonde. Hvordan det kommer til at se ud med de midler, vi får til Lap fra satspuljemidlerne vides ikke endnu, men med de optimistiske briller skulle der nok komme noget til Lap sommerlejr til 2013. Med de pessimistiske briller må vi håbe på, at de midler, der bliver søgt fra mulige fonde, giver os mulighed for at afholde Lap sommerlejr 2013. Vi når nok hen i maj måned, før vi ved noget om dette.
Karl forlod mødet, og vi fortsatte med dagsordenen.

Punkt 3: Siden sidst:

Sommerlejrens mail liste skal rettes til, så alle er korrekt med på listen. Det sørger Gunver for at få Mette til at gøre.
Birgitte retter referatet fra sidst som aftalt.

Punkt 4; Nyt fra Landsledelsen
Der var intet nyt.

Punkt 5: Svar på gruppens henvendelser til LL:

Jan tager vores henvendelser med til LL

Punk 6: Yderligere dagsordens punkter.

Ingen

Punkt 7: Regnskabsfører og økonomi.
Regnskab og økonomi på lejren blev vi enige om, at Birgitte påtog sig – Gunver påtager sig selve regnskabet, som skal afleveres til LAP. For at det skal  være juridisk korrekt oprettes en konto i LAP’s regi med fuldmagt og kort til Birgitte, så hun kan disponere over indestående på kontoen. Det er Hanne Wiingaard, vi skal bede om at få dette oprettet, og hende tager Birgitte kontakt til.

Punkt 8 : Hellebjerg
Her blev snakket om hvor mange, vi skulle lade komme med i år, og Erik var inde på så mange som muligt, idet skolen godt kan rumme flere, end vi var sidste år, men af praktiske grunde enedes vi om max 70 personer, idet mere vil blive væsentlig dyrere, hvis der skal flere med. F.eks. leje af busser. Inger var også inde på, at vi ikke skulle være flere af hensyn til at lære hinanden bedre at kende.
Der var meget snak om, hvordan vi skulle klare det med maden, og denne opgave har Jan og Erik taget på sig og vender tilbage på næste møde med det det, de har fundet ud af i mellemtiden – Gunver skal spørge Hellebjerg om pris uden køkkenhold og om kun servering af varm mad.

Punkt 9: Aktiviteter på Sommerlejren 2012.
Her lavede vi en brainstorm med muligheder.

Selvfølgelig skal der være en velkomst, og der skal vi være skarpe, så vi får alle deltagerne med fra starten. Erik nævnte, at vi kunne mødes til kaffe og kage efter ankomsten (faktisk inden vi uddelte værelsesnøgler), og der kunne en af os så byde velkommen og dele de informationer ud, der er aktuelle på dette tidspunkt.

Rene kom med et tilbud om, at der kunne laves postkort. Merete som var med sidste år vil gerne være tovholder på dette.

Gunver foreslog en skattejagt og så de gode gamle LAP-lege. Der var også forslag om at spille noget bold. F.eks.. høvdingebold, Rundboldt m.m.

Birgitte foreslog, at der afholdes et bankospil, hvor vi beder deltagerne medbringe en gave max 25 kr, som vi så kunne spille om. (Jeg kan nok skaffe bankoplader m.v)

Forslag til ture ud af huset. Udflugt til Gudenåen (Gunver undersøger)

Tur til Silkeborg søerne og måske en tur ud og sejle med Hjejlen, hvor vi enten kan have medbragt mad eller måske en mulighed for at spise ude denne dag?

Inger foreslog tur til nogle naturområder

Samling omkring Bålet om aftenen lige som sidste år er bare så hyggeligt, og det er jeg sikker på, at Jørgen P gerne vil stå for, og så skal vi selvfølgelig også synge en masse sange. Inger og Birgitte sørger for at lave nogle sanghæfter, så vi har noget, alle kan være med til.

Så skal vi da også have en festaften med en tre retters menu. Hvordan denne skal afholdes, var der mange forslag til. F.eks. På skolen ligesom sidste år med underholdning (evt. noget underholdning som der sikker er mange af os der kan byde ind med) noget underholdning udefra?
Der var også forslag om at tage ned til Juelsminde og så spise der, og der er vist noget musikaften i byen i uge 30. Det finder vi ud af.

Der var dog enighed om, at hvis vi valgte at tage i byen, var der stor risiko for at vi ville blive spredt for alle vinde, og det er måske ikke lige det mål, vi har.

Birgitte synes også, der skal være en morgensamling, hvor vi samles om evt. en sang og lidt morgenmotion,
Birgitte byder også ind med en gåtur i området hver morgen fra 7-8 til de morgenfriske.

Punkt 10: Telefonliste til Sommerlejrgruppen.
Gunver sørger for at få opdateret telefonliste til gruppens medlemmer

Punkt 11: Trygfonden – Sommerlejr 2012 + 2013/2014
Det har vi sådan set haft med i indledning, hvor Karl fortalte om økonomien og om at søge Trygfonden om midler til 2013 og 2014, så det vil vi høre mere om senere.

Punkt 12: Pr for Trygfonden på sommerlejren 2012.

I Trygfondens bevilling skriver de, at Lap skal synliggøre, at vi har fået midler fra Trygfonden til afholdelse af Sommerlejrene, og det skal vi selvfølgelig overholde. I år vil vi prøve at få en repræsentant fra Trygfonden til at komme og fortælle om deres arbejde, og hvordan de arbejder for at så mange som muligt kan få glæde af fondens midler.
Vi vil også have deres Logo på vores brevpapir med indbydelser o.s.v.
Der var forslag om forskellige ting såsom kop, indkøbsnet. Bluser, caps med LAP og/eller Trygfondens logo

Punk 13: Sommerlejr 2013.

Vi blev enige om, at vi vil prøve noget nyt i 2013, og vi enedes om at prøve Brenderup Højskole. I skrivende stund vil Birgitte forespørge forstanderen på Brenderup Højskole om muligheden for dette og få et tilbud, og ud fra dette vil vi se, om dette kan blive en mulighed. Ellers må vi finde på noget andet.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 10. november 2011

Referat fra Sommerlejergruppens møde den 10.november 2011 kl. 12.00 i mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, Odense

Til stede var: Gunver, Erik, Jan, Jack, Inger og Birgitte og som gæst var Thoridt

1) Til ordstyrer blev valgt Jack og til referent blev valgt Birgitte

2) Referatet fra sidste møde blev godkend med lidt så kommentarer

3) Erik havde nyt fra LL. Nils skulle komme og deltage i mødet d.d. men blev syg og i stedet for kom Thoridt.

4) Dette punkt var et lukket punkt, da der er personfølsomme oplysninger, og skal derfor ikke med i det referat, der skal lægges på nettet.

5) Punkter vi ikke blev færdige med sidst

A Sommerlejrgruppen godkendte de fremlagte arbejdsrammer, som er i          tråd med med LAP´s retningslinier for arbejdsgrupper.

B Regnskabsfører. Udsættes til næste møde

C Punkterne 8 til 10 i første mødes dagsorden behandles senere.

D Vi drøftede, hvor sommerlejren 2012 skal holdes. Der har været snakket om, vi skulle finde et andet sted i år end Hellebjerg, og det blev op til Gunver, Inger og Birgitte at tage en snak med andre mulige steder f.eks. højskoler, men vi ved på nuværende tidspunkt, at vi kan disponere over Hellebjerg i uge 30, og der var også en enighed om, at det kendte i at holde det på Hellebjerg nok var det mest fornuftige. Vi endes dog om lige at stikke en finger i jorden, men det er mest sandsynligt at det bliver Hellebjerg. Når stedet er bestemt, vil Erik og Jan finde ud af noget med hensyn til forplejningen.

E Aktiviteter m.v. udsættes til næste møde, hvor vi har taget stilling til det endelige sted.

F Der blev drøftet om, vi skal spørge Trygfonden om lov til at holde det et andet sted, idet bevillingen er givet til Hellebjerg ,og det skal Karl fra kontoret finde ud af, da det er ham, der er LAP´s kontakt til Trygfonden.

H  Bevillingen fra LL om sommerlejren 2011 er ikke kommet til udbetaling men det kommer den heller ikke idet Trygfonden kom med deres store bevilling.

7

A Information om Sommerlejr 2012. Der var enighed om, at der skulle en husker med ud sammen med indkaldelsen til Landsmøde 2012 i foråret 2012, men at der senere skulle sendes en separat indbydelse ud til LAP´s medlemmer samt noget i medlemsbladet, så den ikke bliver væk i mængden sammen med materialet  til Landsmødet 2012.

B Dagsorden udsendes af Gunver 14 dage  før hvert møde og evt. punkter fra gruppens medlemmer sendes via mail til Gunver, som så udsender den endelige dagsorden en uge før mødet.

C Telefonliste på gruppens medlemmer udfærdiges.

9

A Hvad kan og må vi i henhold til Trygfondens bevilling overlades til Karl fra kontoret.

B Huske at få ansøgning om bevilling til sommerlejr 2013/2014 på Sommerlejrgruppens møde i januar 2012  !!!!

10.  Økonomi udsættes til næste møde

11.  Evt.

A Gunver havde en hilsen fra Else, og hun har fået det godt ,og hun var meget glad for de gaver, hun havde fået ved afslutningen af sidste sommerlejr. Det var sidste lejr Else var tovholder for, men vi ser hende forhåbentlig som medlem til næste sommerlejr.

B. Gunver havde udarbejdet arbejdsmapper til gruppens medlemmer og de blev delt ud til de tilstedeværende medlemmer. Resten får næste gang.

 

Næste møde afholdes torsdag den 5 januar 2012 kl. 12.30 i LAP´s lokaler på Glasvej i Odense

 

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 25. oktober 2011

Første møde og gruppen består pt. af:

Frands Frydendahl, Gunver Hansen, Inger Ladegaard, Jack Jensen og Birgitte Kongsfort. Fra Lap Landsledelse; Erik Thomsen og Jan.

Mødet blev afholdt i Laps Lokaler i Odense.

Der var bred enighed om en fast ordstyrer til samtlige møder og valget blev Frands.

Referent blev for denne gang valgt Birgitte

Vi startede med en kort præsentation af sommerlejrgruppen

Jack: Har ikke så meget overskud til selve lejren men vil gerne arbejde bag kulisserne og hvor der er brug for en hånd. Synes at det var godt med de ture der var sidste år og at der var plads til stille stunder hvor man bare kunne gøre som man havde lyst.

Inger: Brænder ikke så meget for lejren mere son hun har gjort men vil alligevel gerne arbejde på halv kraft og give ud af sine erfaringer fra forrige lejre. Foreslog at der blev et gennemgående tema for lejren 2012

Erik: Det er vigtigt at have en sommerlejr for Laps medlemmer og støtter gruppen hvor der er brug for ham. Foreslog at lejren blev holdt på et mindre sted hvor der kan være mere samling på holdet. Erik foreslog også et gennemgående tema og at der tages højde for at aktiviteter ikke overlapper hinanden.

Jan: Første gang Jan er med. Var lidt med på sidelinjen sidste år idet han kom over til festaftenen og synes det er vigtigt at bibeholde Lejren.

Frands. Brænder for psykiske borgere og på lejren er der mulighed for at skabe nye kontakter som kan videreføres i dagligdagen efter lejren. God til organisation. Byder ind med meditation og evt. at få sin båd med på lejren som kan bruges til gode oplevelser.

Gunver: Brænder for Lap lejren og var med første gang i 2009 og har deltaget siden. Var højre hånd for Else (tovholder) sidste år og vil gerne give ud af sin viden og forskellige aktiviteter som må komme. Laplegene er lige Gunver.

Birgitte: Var med første gang 2011 og synes det var så fantastisk at samle så mange medlemmer og se hvordan de trives. Lever til daglig tæt op af psykisk sygdom og brænder for at være med til at gøre en forskel. Kan evt. byde ind med at lave lidt genbrugs smykker, gå stavgang, anden motion og ellers hjælpe hvor der er behov.

Der blev drøftet om størrelsen på gruppen var ok og Frands synes at det ville være rart at få Jens med igen i år? Det mente Erik ikke LL ville give grønt lys for men Frands undersøger denne mulighed. Ellers var der bred enighed om at gruppen var ok.

Herefter var der en runde om Vision, mission, mål/formål.

”Sommerlejrgruppens ene, overordnet formål er at forberede og lede afholdelse af en god sommerlejr for LAP-medlemmer i 2012. Et af vore mål for sommerlejr ar, at mange deltagere oplever at lejren flytter nogle personlige grænser og udgør et vendepunkt som giver deltagerne højere livskvalitet eller håb om det.

Som delmål i dette arbejde ønsker sommerlejrgruppen at organisere sig selv og sit eget arbejde så gruppen bedst muligt kan tjene dette overordnede formål.

Desuden har sommerlejrgruppen som mål at dokumentere sit arbejde bl.a. i en mappe med beskrivelser af evalueringer, beslutninger, arbejdsmetoder, planer og lignende, som næste års sommerlejrgruppe kan bruge som inspiration

Senest en uge før næste møde skal referatet være sendt rund til gennemlæsning og evt. kommentar. Retur til referent for endelig færdiggørelse og så sender referenten ud så alle kan nå at læse det inden næste møde. Sendes til den samlede lejerliste mail og intet svar efter en uge er = med samtykke.

Der blev ikke aftalt nogen fast referent på dette møde idet Birgitte var i tvivl hvor meget hun skulle deltage med men kan godt fremover tage referat.

Ligeledes bliver dagsordenen sendt rundt til gruppens medlemmer senesty en uge før næste møde.

Hvordan afgør vi beslutninger. Frands havde gjort et stor forarbejde og der var bred enighed om at bruge hans model (konsens) Hvis man vil vide mere henvise til Frands skriv om konsent metoden.

Ansvarlig kommunikation. Er at være ærlige over for den opgave man siger ja til, at udføre og det er vigtigt at man har friheden til at sige nej.

E mail politik: Ansvarlighed og ikke mere mails end nødvendig og huske at man skal holde sig på egen banehalvdel. Lad andre i gruppen selv gøre rede for deres synspunkter.

Er der ting man ønsker diskuteret med den enkelte i gruppen sendes en mail direkte til denne. Kun mails der vedrører hele gruppen sendes til den samlede Lap lejerliste.

Eksklusion: Hvis eksklusion  i gruppen kommer på tale bruger vi også konsent metoden, Ved konsent om indstilling til eksklusion henvender tovholder sig til LL og beder om eksklusion.

Valg af tovholder

Ved valg af tovholder brugte vi Lead-link metoden hvor alle i gruppen fik mulighed skriftligt at pege på en person og bagefter udtale sig om hvorfor det var lige den person han/hun pegede på. Efter denne runde fik hver gruppemedlem så mulighed for at afgøre om det stadig var den person man først havde valgt der stadig var emne..

Ud fra denne metode var der bred enighed om at Gunver blev valgt til årets tovholder og hun modtog valget.

Der var bred enighed om fordelingen af rollerne i gruppen.

Frands: Ordstyrer og sørger for udsendelse af dagsorden til næste møde.

Birgitte: Referent

Gunver: Tovholder.

Øvrige medlemmer deltager med de opgaver de byder ind med undervejs ved møderne.

Tovholderen skal holde styr på kalenderen og indkalde til næste møde.

Holde rede på hvem der har påtaget sige hvilke opgaver og følge op på at de bliver udført.

Samarbejde med LL. Godt samarbejde efter Rep-Link metoden vil sige ansvarlig for at fortælle landsledelsen om sommerlejrgruppens perspektiver og beslutninger både til LL og fra LL. Her blev valgt Erik og Jan.

Hvor skal Landslejren være 2012?

Det er et godt spørgsmål, men der var enighed om at vi ventede til næste møde fordi Gunver har henvendt sig til forskellige mulige emner, men har ved mødet ikke fået tilbagemeldinger så der kunne træffes en beslutning.

Der er også et ”MEN” i forhold til Trykfonden idet tilskuddet er mærket det formål de er givet til og vi skal have accept om vi må afholde det andre steder. Erik havde dog hørt i sin øresnegl at det ikke var muligt at være på Hellebjerg igen i år.

Det var hvad vi nåede ved dette møde:

Næste møde: Afholdes den 10. november 2011 i Laps lokaler i Odense.

Mødet starter kl. 12.30 og vi ser frem til at komme videre i vores landslejergruppe 2012

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 18.-19. juni 2011

Referat fra Sommerlejrgruppens møde på Palshøj – 18.-19. juni 2011

Tilstede : Else, Ulla, Inger, Gunver, Frands – Steen (via mobil)
Fraværende : Lone, Ali
Gæst : Helmer

1.    Valg af dirigent og referent
Frands – dirigent
Gunver – referent

2.    Siden sidst 
Ansøgning til Trygfonden er bevilliget – Sommerlejrgruppen har nu 320.000 kr. til disposition til sommerlejr 2011 og 2012 –
På landsmødet i Svendborg fik vi kontakt til nogle, som stå for køkkenet på sommerlejr 2012

3.    Sidste nyt fra : Else
o    Deltagerliste ajour – der er 5 på venteliste – Færdigt forslag til værelsesfordeling – bestilt busser – bestilt cykler (betales kontant ved afhentning 6.100 kr) – betalt for ophold på Hellebjerg (via kontoret)

4.    Sidste nyt fra : Lone – via Else
o    Køkkenhold : Lone – Mille – Inger K – Christina – Helmer – Ali
o    Madplan færdig – incl. Madplan til udflugterne

5.    Sidste nyt fra : Steen
o    Trygfonden har bevilliget de 320.000 kr til sommerlejr 2011 0g 2012 –
o    Enig beslutning om at sommerlejrgruppen deltager i år gratis på lejren
o    Der lægges yderligere 10.000 kr. til forplejning til økologisk produkter

6.    Sidste nyt fra : Inger
o    Musik til festaftenen er booket
o    Pernille Schötz er ikke på plads.

7.    Sidste nyt fra : Ulla
o    Turen til Endelave er på 3 timer – Reserveret færge – Deltager-etiket sendes – Tilladt at medbringe mad og drikke – Aftale om guidet tur i prærievogne m/ Poul Precht Laursen – (der er reserveret 2) – der er 1 time til fri benyttelse – brochurer over Endelave og Horses kommer til Hellebjerg (Ullas ansvar)

8.    Sidste nyt fra : Frands
o    er klar til kursus og massage

9.    Sidste nyt fra : Gunver og Ali
o    Plancer /opslag til huse/gange og spisesal er ikke klar – men bliver det
o    Udbetaling til løbende udgifter ordnes med Tanja
o    Medaljer købes – Jydsk Emblem Fabrik (jef.dk)
o    LAP-lege er ikke helt tilrettelagt – program følger
o    Præmier endnu ikke købt – (købes lørdag formiddag – sammen med Ulla)

10.    Hvordan får vi tryghed på lejren
(Udeladt p.g.a. personsag.)
o    Mht. indbydelser til næste lejr – Sommerlejrgruppen forbeholder sig ret til sammensætning af deltagere.
o    Deltagerliste udskrives/udleveres til sommerlejr-gruppen snarest efter tilmeldingsfristens udløb.
o    Deltagerliste udleveres ikke til deltagere før den er endelig vedtaget af sommerlejrgruppen – udsendes dog hurtigst muligt efter, så evt. samkørsel kan arrangeres.
o    Mht. iår – Ved info-møde oplyses praktiske regler – ved konflikter afgører sommerlejr-gruppen efter samtale med parter en løsning efter en af Frands udarbejdes tryghedsprocedure – evt. hjemsendelse.
o    Sommerlejrgruppen har sammensat deltagerliste og værelsesfordeling. Else udarbejder den endelige deltagerliste og værelsesfordeling ved sommerlejrgruppens ankomst til Hellebjerg.

11.    + punkt 13 – Endeligt program for ugen – Hvem gør hvad
o    Fredag : Sommerlejrgruppen ankommer kl 12 – senest 17 – Navneskilte – borde i spisesal rykkes sammen – håndklæder og sæbe på toiletter – sætte plancer op med vært + bolignr &mobilnr.
o    Lørdag : Ankomst – indskrivning (Inger og Gunver) –
o    Søndag – Folkedans og musik ved Else – vi smugtræner fredag aften
o    Rundvisning og gåtur søndag aften – evt. cykeltur til Juelsminde
o    Lørdag – præmier købes af Ulla og Gunver
o    Mandag – udflugt til Horsens – kl. 10-16 – bus bestilt – Ulla, Frands og Else ansvarlig (+Lone / mad) – Inger bliver hjemme – Museum – penge til indgang –
o    Tirsdag – LAP-lege (Ali, Liselotte, Christian, Gunver) – Workshop Frands – Massage Frands
o    Onsdag – fri formiddag (AnneKatrine makeup) – LAP konbtoret fortæller – Festaften
o    Torsdag – LAP-lege (samme ansvarlige) – Workshop Frands – Massage Frands – Sex og Psyke Steen
o    Fredag – udflugt til Endelave – kl-. 10-16.30 – mundtlig Sommerlejr evaluering kl. 18.30 – Cykler afhentes – betales kontant – Aftenunderholdning : Scenen er din – Inger og Else
o    Lørdag – hjemrejse
o    ræmier – Ulla og Gunver – præmier á 200-300 kr – til lodtrækning mellem deltagere i hver enkelt disciplin – mindre præmie til vinder i hver disciplin – Ulla køber før lejr og tager med til Hellebjerg – resten købes lørdag af Ulla og Gunver i Juelsminde.
o    Festudvalg : Inger og Gunver + frivillige til at dække og pynte op
o    Modtage på Vejle station : Else og Frands
o    LAP-lege – medaljer – bestilles af Gunver – Præmier : Ulla og Gunver -. 8 discipliner
o    Indkvartering – Inger og Gunver – husk extra sengesæt
o    Intro – Opslag m/fotos i spisesal – Else
o    Indkøb af manglende præmier – Ulla og Gunver
o    Brænde – bål – Else
o    Vægavis – ugens program i A3 – Else og Lone
o    Deltagerlister til udflugter – Else og Lone
o    Kiosk – Frands – Steen – Gunver – LiseLotte – Dorte – Gert – Helmer (indkøb)
o    Askespande – Ole
o    Flag – Gert
o    Sygdomsberedskab . Overordnet sundhedsansvarlig – Frands – Ulla (opslag)
o    – – – Førstehjælpskasse i køkken – liste med mobilnumre
o    Tlf.liste over sommerlejrgruppen til alle deltagere – Inger

12.    Daglige møder 
Møde kl. 8.30 – 9.00 hver dag  – dagen gennemgåes + info fra dagen før – i lukket rum

14. Tryg-fondens sponsorpenge
o    Endnu en diskussion om at Sommerlejr-gruppen skal gratis med – vi henviser til referat af 1. september 2010, hvor vi vedtog, at hvis bevilligen gik igennem, skulle vi med gratis – Allerede indbetalte penge fra gruppen tilbagebetales snarest – Else tager sig af det.
o    Gunver forespurgte om mulighed for at anskaffe et elektronisk målebånd – hvis pris under 1000 kr = ok.

15. Mette, Birgitte, Tanja & Steen

Beretning om hvad LAP er og kan gøre for medlemmer – kommer onsdag eftermiddag
o    Ulla og Steen – fortælle om LAP som mulighedernes grund – søndag kl. ca. 15
o    Ingers initiativ : Kunsten at leve – som oplæg om livskvalitet tages op til et morgenmøde af Inger selv – brochurer og kopier bringes med.
Skolen skal kontaktes vedrørende kassettebåndoptager til stereo – projekter til film / store lærred – måleapparat – extra linned – pedel : sportsrekvisitter – målebånd.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 30. marts 2011

Tilstede: Else Holm, Ulla Asmussen, Inger Ladegaard, Gunvor Hansen, Frands Frydendal, Lone Toustrup og Steen Moestrup

Afbud: Ali Tehrani

Pkt. 1. valg af dirigent og referent

Referent: Steen
Dirigent: Frands

Ulla Asmussen fra Landsledelsen er indtrådt i gruppen.

Pkt. 2. Siden sidst (kort)

Personlig udenfor referat.

Pkt. 3. Nyt fra Else

56 deltagere som er tilmeldt. Der kan være 62 og herefter venteliste.
Klaus Bergstrøm kommer ikke.
Else har fået en gammel kollega Helmer Lund til at tage en tjans med køkkenhold og kørsel for dette.

Ankomst fra fredag kl. 12

Køkkenholdet laver speciel aftale med pedellen, så de måske allerede kan starte op torsdag.

Liselotte og Christian kommer og deltager aktivt med opgaver på lejren.

Pkt. 4 Nyt fra Lone (Køkken og udflugter)

Køkken:
Lønnet personale: Inger, Mille, Christina, Helmer, Lone,

Menuen er planlagt og folk med specielle ønsker skal melde det til Lone.
Lone ville gerne komme på Skolen allerede torsdag.

Lone mener at være på forkant med planlægningen.

Kødet købes igen i Bjerre slagter, som levere uden e-nr og god gammeldaws kvalitet.

Fest aften er der planlagt festmenu.

Udflugter:
Mandag: Horsens Danmarks industrimuseum, noget med motor og bolig førhen. Penge og tekstil.
Indgang 30 kr. pr. person.
Åbent mandag.
Foredragssal 150 kr. til spisning.
Herefter indkøbsturs på egenhånd i Horsen. Tilbud om at følges rundt i mindre grupper.
Lone undersøger om der forsat findes et fængselsmuseum.
Ulla er udflugtsleder

Fredag: Besøg på Øen Endelave og haven med vilde urter.
Færge fra Snaptun
Ulla og er ansvarlig for turen, tager kontakt til landmænd eller hvem der står for rundtur.
Vi er nødtil at være opmærksom på vejret.
Ca. 30-40 stykker.
Frokost medbringes fra køkkenet.

Andre tilbud i perioden
Alternativ Palsgård et natur-hus med vejledere som fortæller om naturen.

Sommerspil 300 kr.  forestillinger fra 28. juli til 10. august.

Caribien night i byen fredag aften.

Pkt. 5 Nyt fra Inger (musik, Pernille Schøtz m.m.)
Musikken er på plads, Karobi John kommer og stiller op med musik anlæg.

Pernille Schøtz kontaktes af Inger omkring arrangement søndag, pris 250 kr. søndag.
Inger snakker med Pernille om hun kan lave noget som ryster os sammen.

Evt. alternativ: Ali sætter noget Iransk Dans i gang.


Pkt. 6. Nyt fra Gunvor.  (Økonomi)

Gunvor kontakter Tanja omkring overførsel af Kr. 10.000 og afrapportering.

Kiosk:
Åben før middag 17.30-18.00
Kun drikkevare

Steen tjekker TrygFonden.

Ingen gaver til Køkkenhold eller sommerlejrgruppe.

Pkt. 7 Ali (sport)

To dage med LAP-lege, og boldspil dagligt som også giver point til LAP-lege.

Ali laver boldspil om aftenen, hvis der er opbakning og motivertion.

Koordinator for gå-tur: Frands, ansvarlige for den daglige gå tur (aften) findes på lejren.
Det vil være dejligt om forskellige fra sommerlejren påtager sig ansvaret for gåture omaftenen.

Pkt. 8 Nyt fra Frands (Massage og evt. foredrag)

Massage work-shop ved Frands tirsdag og torsdag formiddag. 14 til 17.

Kend dig selv – workshop Tirsdag og torsdag formiddag

Pkt. 9 Nyt fra Steen

Postkortværkstedet. Køber nye pensler.
Lillian Rank vil være god som hjælper.
Andre hjælpere efterlyses.
Der står malergrej tilrådighed i hjørnet i spisesalen.

Work Shop med Kærlig, sex og psyke v. sm
Torsdag aften 20 til 22

Lejrgruppen mødes hver dag kl.8.30 til 9.00

Sommerlejrgruppe deltagerne er fordelt på husene og ansvarlig for hver af deres område.
Billeder på alle på et opslag.
Hvert område
Gunver laver opslag, Steen levere billeder på alle.

Opslag med billeder lægges på hjemmesiden.

Næste års gruppe:
Gunver
Ulla
Frands
Steen
Og nye medlemmere

Opslag med billede og efterlysning af nye gruppe deltager til Landsmødet.
Det vil være en fordel, at man har deltaget i sommerlejren tidligere.
Gruppen vil gerne finde nyt sted.
Har resurser til at arbejde selvstændigt og i gruppe. Har tid og lyst til deltage engageret i sommerlejren.
3- 4 dagsmøder årligt, 1 weekendmøde og 1 uges sommerlejr.

Pkt. 10 Tidsplan for ugen gøres færdigt. 

Ugeprogram:

Lørdag: Ankomst

Søndag : Formiddag Sommerlejrgruppen byder op til dans og Pernille Schødt sang, drama og undervisning

Mandag: Hel dagsudflugt

Tirsdag, formiddag: OL – Work shop og eftermiddag: massage workshop

Onsdag: Eftermiddag: Om LAP´s sekretariat og festaften

Torsdag: Formiddag OL – Work shop og eftermiddag: massage work-shop og aften Kærlighed, sex og psyke

Fredag: Sejltur til Endelave – Scenen er din

Lørdag: afrejse –  plan på hvem gør hvad rengøring og oprydning

Hver morgen morgensang og bevægelse kl. 9.00 – 9.20
Hver aften gåtur
Hver aften: bål med sang og guitarspil (Frands)

Lone laver ugeplan til mapppen.

Søndag formiddag: Sommerlejrgruppen

Pressedækning – Horsens Folkeblad. Steen foromtale.

Jyllandsposten: Steen under lejren besøg på

Omtale af sommerlejren – vi prøver at lokke nogle af deltagerne til at lave omtale til LAP-bladet.
Frands skriver måske fra sommerlejrgruppen.

Pkt.11 Hvad har sommerlejrgruppens medlemmer ansvar for – og hvad ikke. 

Hvem har ansvar:
Deltagerne har selv ansvar for sig selv. Deltagerne skal være selvhjulpen. Sommerlejrgruppen tager ansvar for gruppen og lejrens afvikling..

Vi diskuterede i forhold til om nogen bliver syge og har brug for hjælp, støtte eller lægebehandling. Og især i forhold til sidste år.

Else undersøger omkring vagtlæge.

Lejr-regler genbruges fra sidste år. Dog slettes ordet ”øjeblikkelig” foran bortvisningsgrund.

Vi går ind for direkte, åben og ansvarlig kommunikation gruppen imellem. Husk og tal om hvordan du selv opfatter tingene og ikke fortæl andre hvordan de har det. Lad andre fortælle deres version og lyt.

Pkt. 12 Eventuelt

Evalueringsskemaer:

Steen:  rejserefusion, trøjer, plus lidt materiale ….aftaler med sekretariatet, at de sender dette sammen med malergrejer.

Efter 16. maj sendes brev ud til deltagerne og opkrævning af deltagerbetaling.

Husk at holde fast i bålaften med bålsang.
Else tager sangbøger med.

Oprydningsplan til lørdag skal laves næste gang.

Næste møde weekend Palshøj lørdag 18. juni til søndag 19. juni 2011
Mulighed for at komme fredag.

Politiker onsdag formiddag evt. en journalist også.

Öslem, Karen Klint og evt. andre….gerne nogen som har lyst til at være med en dag og til nogen aktiviteter. Ellers primært onsdag-formiddag til dialog.

Sponsorgaver fra de lokale …………. hvem kan påtage sig denne opgave ??
Manglede at få sendt materiale fra sidste år.
Gunver sender liste til Steen
Steen sørger for sekretariatet sender brev med LAP-blad.
Herefter kontakter Gunver sponsorerne.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 19. januar 2011

Tilstede: Else Holm, Inger Ladegaard, Gunvor Hansen, Lone Toustrup og Steen Moestrup

Afbud: Ali og Frands

1.  Valg af dirigent og referent.

Referent: Steen

2.  Siden sidst.

Grace, som jo er ny i gruppen har desværre meldt fra af personlige grunde.
Liselotte fra Hobro kan jeg ikke få fat i, men prøver nu at skrive brev til hende.
Hanne fra Holstebro fastholder at hun ikke ønsker at blive i gruppen.

Else og Lone gentager, at de ikke deltagere i sommerlejren 2012.

Der skal findes nogle nye medlemmer til sommerlejrgruppen på landsmødet eller senest på næste sommerlejr.

Der er indsendt ansøgning til TrygFonden for 2011 og 2012 på i alt 320.000 kr.

Deltagerne havde været glad for at være på egen hånd i Vejle og shoppe, det var noget deltagerne var meget glade for.

3.  Økonomi: Vi har p.t. 112.000kr at gøre med. Måske kan der søges om mere.
Hvad gør vi for at få det til at løbe rundt ?

Deltagerbetaling    48 pers. Á 1400            67.200
Sommerlejrgr. og køkken halvpris    12 pers á 700              8.400
Eneværelse ca. 20 pers á 200                  4.000
1400 kr. for medlemmer
200 plus for enkeltværelse
1600 kr. for personer der ikke er medlem af LAP

Kiosk og div.                         1.000

Tilskud fra LAP                    112.500

I alt                         193.100

Udgifter:

Leje af lejr                50.000
Køkkenhold                50.000
Mad    60 á 560            33.600

Rejserefusioner incl.     60 á 300        18.000
Transport Vejle og Juelsminde          3.500
Aktiviteter på Hellebjerg:            21.000
Cykelleje 12 cykler         6.000
Musik til festen         8.000
Fest               500
Sportslege            1.000
Tegne/male              300
Forskellige oplæg/workshops        5.200

Udflugter:    incl. transport            15.000
Bus            5.000
Forskellige            10.000

Diverse                 2.000

Udgifter i alt ………………………………………………………..193.100

Overskud/underskud                     0


4.  Hvem påtager sig hvilke opgaver ?

Else: tovholder, indkalder dagligt til møde på sommerlejr og det er vigtigt, at vi holder det i et lokale i fred og ro. Kontakter Bente Busk. Kontakter Klaus fra Samsø.

Klaus: Kørsel for Køkken, kiosk og lægebesøg m.m.

Steen: Kiosk, oplæg i stil med sidste år, Postkortværksted. Tanja og Mette/Birgitte om oplæg.

Ali: Sport

Gunvor: Økonomien, Indkvartering, kiosk, sport

Frands: Massage, kiosk

Inger: Indkvartering, Karaoke John, aftale med Pernille Schødt, sejlplan for Juelsminde/Horsens

Liselotte: sport, kiosk og ..

Christian: Bål og flaghejsning

Gert Z.: Forefaldende opgaver fra tovholderen og køkkenet.

Ole: Skodspande,

Dorte: Kiosk

Oprydning efter måltiderne fordeles på dagene således at den enkelt fløj/hus står for en dag.

Kiosken flyttes ned i spisesalen på festaftenen.

Aktiviteter på Hellebjerg:

Kærlighed, sex og psyke v. SM
Postkortværksted
Sport – LAP-lege tirsdag og torsdag.
Bente Busk – sang eftermiddag/aften
Musik Karaoke m. John og Louise fest aften onsdag d. 27. juli
Eftermiddag onsdag 13-15 info om sekretariatet m.m.
Tanja og en mere fra kontoret fortæller om mulighederne for sekretariatet
Pernille Schødt – dans, sang, drama, undervisning søndag
Heldagsudflugt mandag.
Fredag sejler båden fra Juelsminde til Horsens og bytur, hjem med bus.
Morgensang og bevægelse fordeles mellem forskellige.

Fredag aften gives scenen fri.

Morgenmad: 7.00 til 9.00
Morgensang: kl. 9.00 til 9.20
Oplæg: kl. 10.00 til 12.00
Frokost: kl. 12.00 til 13.00
Middag: kl. 18.00 til 19.00

Vi skal huske en mundtlig evalueringsrunde.

Find gerne en person hver aften, som vil stå for en gåtur. Og tilsvarende gerne nogen som arrangere cykeltur.

5.  Fabrikation af indbydelse. Pris for sommerlejr – tillæg for enkeltværelse.

Skal sendes ud sammen med indkaldelsen til landsmødet.

Sidste tilmelding mandag d. 16. maj
Indbetaling seneste 15. juni
Husk at opgive om deltager skal have eneværelse og telefonnummer på de tilmeldte.
Husk man skal være selvhjulpen.

Else laver den færdig og sender den til kontoret, så deadline overholdes.

6. Indput til beretningen

2010:
Sommerlejrgruppen
Sommerlejren 2009 var en succes. Der var 56 deltagere, og det var brugerne selv, der stod i køkkenet. Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde var rammerne om sommerlejren, og der var god plads til alle. De splittergale trak os med i to dage og skabte cirkusstemning med gøgl og dans. Samt fik skabt en forestilling til festaftenen, hvor en gruppe lejrdeltagere optrådte for resten af lejren. Udflugt til Glud og Hjarnø. Musikgruppen Professorerne spillede op til festdans. Hver aften var der lejrstemning ved bålet og socialt samvær. MF Karen Klint kom på besøg og samlede lejren til debat. Horsens Dagblad besøgte lejren og skrev en stor artikel: En uges social medicin. Gruppen er glad for at arrangere sommerlejren og forsætter næsten fuldtallig til planlægning af 2010.

2011
Sommerlejrgruppen
Sommerlejren 2010 var en stor succes. Der var 62 deltagere, og et køkkenhold bestående af brugere, sørgede for, at der kom mad på bordet hver dag. Hellebjerg Idrætsefterskole i Juelsminde var igen rammerne om sommerlejren, og i år blev der arrangeret LAP-lege med forskellige idrætsaktiviteter på skolens fine boldbaner og i gymnastiksalen. Medalje uddeling var et stort trækplaster og en stor flok vendte hjem med et minde fra lejren. ”De fem rytmer” satte os i dansehumør og mange prøvede grænser med dansen som omdrejningspunkt. Karaoke John og Louise hjælp os med musik på festaftenen. Og mange tog mod til sig og sang for forsamlingen. Else Lundby holdt oplæg om mindfulness, Steen Moestrup hold oplæg om kærlighed, sex og psyke, medens Frands Frydendal lavede massage workshop. I 2010 gik udflugterne til Kolding Hus og Økolariet i Vejle, hvor deltagerne til stor glæde fik styret deres indkøbslyst. Den sidste aften blev deltagerne opfordret til at give et indslag på scenen. Mange fulgte opfordringen og slog sig løs. Gruppen har været glad for at arrangere sommerlejr, men flere har nu meddelt at 2011 er sidste år. Gruppen har derfor brug for noget fornyelse. Der er allerede nu indsendt en ansøgning om midler til TrygFonden.

7.  Eventuelt.

Ugeprogram til næste gang.

Søndag : Pernille Schødt sang, drama og undervisning

Mandag: Hel dagsudflugt

Tirsdag: OL – massage workshop

Onsdag Om LAP´s sekretariat og festaften

Torsdag: OL – Kærlighed, sex og psyke

Fredag: Sejltur Juelsminde/Horsens – Scenen er din

Lørdag: afrejse –  plan på hvem gør hvad rengøring og oprydning

Vi skal huske, at lave plancher til landsmødet, næste gang.

Vigtigt at vi gør noget for at aktivere deltager til at stå for noget.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 1. september 2010

Referat af evalueringsmøde i Sommerlejrgruppen, onsdag d. 1. september 2010 i Psyk-Info Vejle. 

Tilstede: Hanne J. Nielsen, Else Holm, Inger Ladegaard, Ulrich Steinus, Gunvor Hansen, Frands Frydendal, Anne Margrethe Mathiassen, Steen Moestrup, Lone Toustrup,
Afbud: Ali Tehrani,


Valg af ordstyrer og referent.

Ordstyrer: Lone
Referent: Steen

Kort siden sidst runde.
Uden for referat.

Evalueringsrunde: 
Gunvor, Ali, Hanne, Inger, Lone, Steen, Else, Ulrich og Anne M.

Gunvor: LAP lejene, det var første gang, på mange måder en succes. Vi vil gerne kører videre med det.
Regnskabet har taget en hel del tid og foreligger nu på skrift, uddelt.

Hanne: Synes det var en god sommerlejr, men savnede nogle gruppemøder og efterlyser sammenhold i gruppen, ville gerne have haft, at Else havde meldt klarer ud om hendes manglende energi. Jeg synes jeg havde for meget og temmelig travlt. Ville kun stå for udflugter og indkvartering.

Inger: Næsten ingen møder, manglede at vi var samlet. Rigtig mange ting der gik godt. Tilpas med engagement og ansvars opgaver.

Lone: God stemning, meget snak på tværs af deltagerne. Hørte at turerne var gode. Havde en god festaften. Køkkenet gik fint.

Steen: God stemning og plads til både at løse opgaver og til hygge, samvær. Bedre end sidste år, hvor jeg måtte trække mig en hel dag, for at falde til ro.

Else: Synes ikke at det var så svært, og måske blev mange opgaver overdraget til Hanne. Okay med at det kun var mig de kunne ringe til om praktiske ting før sommerlejren. Ros fra skolen men vi glemte at fortælle, at der var tisset i sengen et sted.

Anne M: synes det var svært at være i en gruppe som slet ikke mødtes. Havde måske for få opgaver. Hvad er egentlig min funktion. Brug for gensidig inspiration og følge op på hinandens opgaver. Plads til at vi skulle være sociale.
Lidt mere kommunikation om hvem der evt. er syge og har brug for hjælp. Mangler infomøder.

Frands: Ansvaret for de syge mennesker og hvordan vi diskutere. Vi bør lave et sanghæfte og huske, at genbruge det. Meget vellykket lejr.

Ulrich: Starte med det positive, mindet lidt om livø, folk tog hjem med en oplevelse af at lejren havde været god. Ingen skandaler på grund af alkohol. Aktiviteterne var rigtig gode.
Interne kommunikation i lejrgruppen direkte elendig. Rigtigt at der var for lange møder på sommerlejren på Langeland. Savnede en udmelding om hvordan Else havde det. Savnede et lejrgruppemøde. Lidt for lidt omsorg omkring den syge sengeliggende. Konflikt i køkkenet havde jeg haft brug for at diskutere. Meget stor respekt for det forarbejde som Else har gjort inden sommerlejren. Det er min sidste sommerlejr og jeg har set udviklingen i ledelsesform i sommerlejrgruppen. Har været med i 7 år og ønsker alt godt for lejrgruppen fremover.

Internt samarbejde i lejrgruppen ( Ulrich )
Fundet det passende kompromis mellem infomøder og ikke for lange, men nogle korte infomøder. Standup møder, hvor man står op og  blot snakker 15 min. Hvordan gør vi det taktisk. Lidt mere struktur på, hvad og hvordan man gerne vil have møderne.

Hvad skal møderne på sommerlejren have af dagsorden ?

Hvordan får man de informationer som man ønsker ?

Kunne det være en idé at vi samledes under aftensmaden.

Man skal have uenighederne på bordet for at få dem ud af verdenen.

Informationsbehovet kunne dækkes men der bør være plads til møder om de konkrete uenigheder.

Standup møde morgen eller aften kunne måske løse problemet.

Savnede organisering omkring afrejsen og oprydning i kiosken.

Der bør arbejdes med samarbejdsstrukturen. Gider ikke spilde tiden med kaotiske diskussioner.

Anne ved ikke om hun deltager næste år, men vil gerne gåture med folk, hvis hun deltager og behøver da ikke være medlem af arbejdsgruppen.

Nye medlemmer i gruppen ? 

Ali vil gerne være med i gruppen.

Grace og Liselotte O vil gerne være med i gruppen.

Inger ved ikke.

Frands vil gerne starte i gruppen.

Ulrich og Anne udtræder.

Deltager i gruppen til sommerlejren 2011: Else, Lone, Gunvor, Hanne, Steen, Ali, Frands, Grace og Liselotte O, samt måske Inger.

Regnskab ( Lone ) ( Køkkenet)

Regnskabet viser fortæring har kostet 29.881,81 vi havde budgetteret med 35.000

Løn køkkenholdet holdt os inden for rammerne på 50.000 kr.

Regnskab ( Gunver )

Total regnskab for lejren fremlagt.

Betalt deltagerbetaling dækker depositum for Tenna turen og bortkomst af nøgle.

Regnskabet viser et overskud på 25.853 kr dog mangler endnu afregning af løn til en i køkkenet.

I overskuddet fra kiosken er indeholdt udgifter til festen.

Transport Vejle-Juelsminde føres næste år som rejsegodtgørelse.

Sommelejrgruppen, udgifter dækker småanskaffelser til aktiviteter på Lejren, som nu er deponeret på Palshøj og kan anvendes de kommende år.

Regnskabet er internt og det bemærkes, at det bogføres lidt anderledes i LAP´s hovedregnskab.

Penge tilbage : 
Anker, Gitte Lindskow og Gunnar har fået 1.200 kr. Fordi de blev indlagt op til sommerlejren.
Hvad med Ursula og Randi ?
Dem som var på sommerlejren skal betale, uanset om de tog hjem.

Kan eventuelt overskud i år overføres til 2011 ?

Lone har hørt at budgettet for 2011 er der kun afsat 100.000 kr til sommerlejren.

Vi opfordre Landsledelsen til at overskuddet for i år overføres til næste år.

Vi har 50.000 kr mindre at gøre med næste år. Hvad gør vi ved det ?

Det er vedtaget, at det er i Juelsminde og dermed er en række omkostninger

Vores reelle behov til sommerlejren er ca. 125.000 kr.

Gebyr for eneværelse og hæve deltager betalingen.

Steen prøver at søge nogle fonde og hvis nogen har forslag til hvem der skal søges, så sig det til Steen.

Hvad er målsætningen for sommerlejren ?

Forebygge sygdom og det er mange, mange penge værd.

Svært at dokumentere at en sommerlejr forebygger sygdom.

Hvad er det som sommerlejren levere til samfundet ?

Og hvad er den unikke funktion sommmerlejren har ?

Det er en sommerlejr som bliver arrangeret af brugerne og drevet af brugerne. Tage nogle udfordringer op blandt ligeværdige. Organisatorisk opgave der løses. En recovery tilgang.

Nogen kan ikke selv finde ud af at tage på ferie og som føler sig tryg på sommerlejren. Eks. Nogle får succes oplevelse i retning af, at de får prøvet at køre i tog alene første gang. Hæver livskvaliteten for den enkelte.

Vi er mange brugere som er pensionister, og ikke har råd til så mange ting, har brug for en billig ferie for at komme af sted. Det her holder mig oppe hele året. Kan leve højt på denne oplevelse i 2-3 måneder. Man er tryg sammen med ligestillede.

Man er mest tryg ved folk der er ligeså skøre som en selv.

Nogle smider deres sovemedicin og får indblik i hvad der skal til for at de kan fungere bedre der hjemme.

Vi tilstræber at folk skal føle sig trygge. Vi vil gerne skabe et trygt miljø. Får løst konflikter i opstarten.

Man er på ferie i en social sammenhæng. Man er i et stort fællesskab, og størrelsen gør at man let finder nogle der kan matche ens egen kemi.

Døgnrytme og faste rammer for dagen giver recovery i praksis.

Enkelte finder en livsledsager eller kæreste for en tid. Der knyttes venskaber, netværk. Flere eksempler på skabelse af varige netværk.


Hvad koster en indlæggelse i 2o10?

Diskuteres ikke i gruppen

Sommerlejrgruppen betaler 0 kr for deltagelse.

Baggrunden er at sommelejrgruppen påtager sig et stort arbejde og ikke kan deltage i alle aktiviteter.

Vedtaget, at sommerlejrgruppen ikke betaler for deltagelse.

Hvad har sommerlejrgruppens medlemmer ansvar for – og hvad har den ikke ansvar for ?

Principiel beslutning om hvad der ligger i gruppens rollefordeling ønskes.

I forhold til syge deltager.
Har ansvar for at der skabes kontakt til læge
Har ikke ansvar for hvad personerne tager stilling til, i forhold til lægens rådgivning. Det er deltagernes ansvar at vurdere om de kan tage ansvar for sig selv.

Vi skal støtte hinanden og det er vigtigt, at vi lytter til hinanden og ikke tager ansvar for lejrdeltagerne.

Det var anderledes, da det meste af det sygdom som opstod var fysisk og ikke psykisk karakter.

Nogen gange er det fristende at tage for meget ansvar. Man skal være klar på hvor meget ansvar man har påtaget sig, som medlem af sommerlejrgruppen. Det er ubehageligt når andre ikke vil tage det ansvar, som man gerne vil uddelegere.
Man skal kun lade sig bruge i det omfang, man kan tage ansvar for opgaverne.

Man påtager sig ansvar ved at tage beslutningerne.

Ansvarlig kommunikation mellem gruppens medlemmer og i forhold til deltagerne.

Hvad gør vi nå nogen bliver ophidset.

Hvordan diskutere vi indbyrdes.

Følelser og objektivitet skal ikke nødvendigvis adskilles. Vi skal blot lære at tackle diskussion og optrin hensigtsmæssigt.

Frands ville gerne opnå nogle principielle retningslinjer for hvad vi gør og hvor vi har ansvaret og hvad vi gør i den aktuelle situation.

Kommunikation indbyrdes sættes på dagsorden næste gang.

Eventuelt

Ulrich en afskedsbøn, husk at tage godt imod de nye medlemmer af sommerlejrgruppen. En i lejrgruppen bør være ansvarlig for at især de nye har det godt.

Lone har været på Hellebjerg for at hente knive og låg. Mødte køkkenlederen og forstanderen. Lone fortalte om LAP og hilser og siger at de er meget tilfredse med os. De vil gerne have os igen næste år. Der var pænt og rent.

Else har en liste over hvad der er på Palshøj.

Malegrejer står i Odense.

Evalueringsskema:
Der er svar fra 23 der var ikke tid nok på stedet til at udfylde dem.
Forslagskasse var til disposition.
Vi skriger efter ris og ros.
Evalueringsskemaer gennemgået.
Tages med på næste sommerlejrmøde.

Evt. fremtidsværksted for næste års sommerlejr. Kritikfase, idé-fasen, man siger tak for de ting, som var godt. Struktureret evaluering en god ting.

Tid næste år…..fra lørdag 23. juli til lørdag d. 30. juli 2011 (Uge 30)
Else har reserveret Hellebjerg Idrætsefterskole.

Næste møder i gruppen:

Onsdag d. 19. januar 2011 kl. 12.00 på LAP´s kontor i Odense.

Onsdag d. 30. marts 2011 kl. 12.00 i Vejle Psyk-Info

Weekende på Palshøj 17. til 19. juni 2011

Rettelser til Steen efter d. 10. september sætters referatet med evt. rettelser på hjemmesiden.

Referat af møde i sommerlejrgruppen, 4.-6. juni 2010

Referat af sommerlejrgruppemøde på ”Palshøj ”, 4.-5.-6. juni 2010.

Til stede var: Inger L.,Ulrich, Anne Margrethe, Gunver, Ali, Frands, Hanne og Else.

Afbud fra: Steen ( på grund af grassat mave ) og Lone, som er på Bali.

Ad 1: Referent: Else, ordstyrer: Ulrich

Ad 2: Privatnyt siden sidst. Ikke refereret.

Ad 3: Tovholdernyt ved Else: Der er nu 8 på venteliste. Frands kommer lørdag aften og er med til møde søndag formiddag. Vi, køkkenhold, sommerlejrgruppe og Frands må komme fredag den 23. juli kl. 12.00. Vi kan bese ” Hellebjerg nu søndag formiddag. Gunver, Ali, Frands og Jeg kører derud. Lønnede deltagere ( køkkenhold og Frands ) får fratrukket halv pris d.v.s. 600 kr i deres løn. Jeg har bestilt cykler 5.8oo kr og bus 5.200 kr.

Ad 4: Gunver konfererer med Lone, når hun kommer hjem. Lone skal have køkkenkontokort og Gunver eet til alt det andet. Skal nogen bruge penge undervejs skal Gunver kontaktes inden og godkende evt. køb. Man køber ikke bare ind og kommer med regninger bagefter.

Ad 5: Udflugter – Hanne: Heldagstur til Kolding/ Jelling. Afgang kl. 10.00 i stedet for 11.00 fra ” Hellebjerg ” med bus     . Else laver bussen om ! Eftermiddagstur til Vejle tirsdag med fælles afg. med offt. Bus. Besøg på Økolariet ( gratis ), en café og en dyrehandler, der drives af psyk. – borgere. Man må selv komme tilbage. Sejltur med ” Tenna II ” torsdag eftermiddag. ( Hanne har booket hele skivet, og der betales 50 kr ved tilmelding først på ugen. Hanne laver ugeprogram, som gives alle deltagere ved ankomst. Desuden en A3 til døren i spisesalen.

Ad 6: Morgenbevægelse. 9.15 i festsalen, startende med en sang ( Else ). Søndag: Ulrich, mandag: Inger L.,tirsdag: Ali, onsdag: Gunver, torsdag: Anna Margrethe, fredag: Frands. Anne Margrethe laver aftengåture, som annonceres inden – desuden løbende, hvis lejlighed byder sig.

Ad 7: Køkken ( Lone ), som jo ikke var der: Der er afbud fra Lenarth p.g.a. kort indlæggelse. I stedet kommer Liselotte Esbensen fra Hvidovre. Christina fra Thorupgården arbejder 3 timer dagligt. Køkkenholdet: Lone ( CHEF ), Ulrik, Mille, Inger K., Liselotte, alle fuld tid , og Christina 3 timer dagligt. Desuden har en del deltagere tilbudt  hjælp, hvis det behøves. Vi regner med, at Lone indkalder køkkenholdet  på et tidspunkt inden sommerlejren. Køkkenholdet kommer fredag kl.I2.00. Klaus Bergstrøm fra Samsø, som Jeg siden har snakket med lægger bil og kræfter til store indkøb. Han kommer med til halv pris og får refunderet penge for kørte kilometer. Han kan dog først komme lørdag.
Kun sager, der har med køkkenet at gøre, må rettes til Lone – OG DER ER ADGANG FORBUDT I KØKKENET FOR UVEDKOMMENDE – !!!!!!

Ad 8: Sport ved Ali: Ali arrangerer LAP – lege onsdag og torsdag med medaljer og det hele !  Ali står for alverdens idrætsaktiviteter løbende. Der er opstillet udendørs bordtennisbord siden sidst. I gymnastiksalen opstiller vi badmintonnet fast. Der er 4 baner. Her kan også spilles bordtennis og høvdingebold m.m.m. Udendørs er der mulighed for beachvolley, 400m løb, kast med forskellige kugler, højde – og – længdespring m.m.m. Bente ( forstander ) skal vide, hvad vi vil låne af remedier. Ali laver liste, som Jeg bringer videre. Vi kan også låne af pedellen.

Ad 9: Fest ved Inger L. Der er styr på musikken ( 6.000 kr ). Festudvalg: Inger L., Ulrich, Gunver + frivillige. Festen holdes i spisesalen og ” kiosken ” flyttes hertil. Thomas medbringer rumsterstang fra sidste år. Else laver udkast til festsang. Det er velkomment med små, korte, kontrollerede festlige indslag under middagen. Evt. toastmaster styrer slagets gang.

Ad 10: Massage m.m. ved Frands: Frands sagde god for de tider Vi havde sat Ham på – dels til gør det selv massageinstruktion i festsalen dels til ” De syv sind ” ( kend Dig selv ). Vi skal finde egnet lokale til individuel massage til køkkenhold og smljr – gruppe. Frands kan ikke nå at massere hele banden ! Frands medbringer sin guitar og vil gerne spille til bålet. Frands er også storkonfliktmægler, i fald en sådan måtte opstå. Frands kommer gratis med og får så 2.500kr  minus 600kr ( halv deltagerpris ) = 1.900 i løn.

Ad 11: Eventuelt: Gitte Lindskow vil gerne supplere i Steen´s postkortværksted. Hun er uddannet håndarbejdslærer og kan mange ting : folde æsker bl.a. Gunver har doneret  tusser til formålet. Jeg kan skaffe karton. Forslag fra Inger L. om at lave collage med fotos m.m. løbende.  Forslag fra Inger L. om at skrive ” dagbog ” m.m. Der placeres en kasse ( Else  laver den ), hvor deltagerne kan lægge fiffige indslag, ros, kritik o.lgn. løbende. Kassen tømmes dagligt. Else kontakter Horsens Folkeblad ang. journalistbesøg. Gunver laver artikel til ” Udfordringen ”. Steen kontakter FU angående besøg af  evt. Mette, Birgitte, Hanne W.,ell. Tanja.Else skal huske sin gym – fløjte og diverse rytmeinstrumenter. Steen medbringer evalueringsskemaer uden prisforslag. Else kontakter Mette ang. Konferenceskilte, T – shirts og andet LAP – materiale. Else står for kiosk. Dorte er hjælper. Kiosken er åben 17.30 – 18.00 og 20.30 – 21.00. Vi skal há lavet vagtplan.

Tak til alle for god ro og orden, hjælpsomhed, og godt selskab !