Referat af LL møde 22 – 23. juni 2018

Referat af LAPs LL møde 22 – 23. juni 2018, hvor en lang række emner blev diskuteret.

Høringssvar: Høring over udkast til bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet

Dato: 20-06-2018 10:30

Umiddelbart ses bekendtgørelsen som en vigtig forbedring af borgeren/brugerens retssikkerhed, eneste anke kunne være at man ikke ser psykiatribrugere direkte i medlemsgruppen.

 

Med venlig hilsen

LAP – Landsforeningen af Nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Høringssvar: Vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner

Dato: 20-06-2018

LAP værdsætter og approbere tiltagene.

 

Med venlig hilsen

LAP – Landsforeningen af Nuværende og tidligere Psykiatribrugere

Ses vi til Folkemødet på Bornholm?

Igen i år deltager LAP i Folkemødet på Bornholm, der foregår den 14.-17. juni, og vi glæder os til mange gode debatter og diskussioner.

LAP kommer som altid til at lægge vægt på brugernes perspektiv og vil deltage aktivt i en række debatter, hvor blandt andre vores medlemmer diskuterer relevante emner.

 

Nogle af de emner LAP kommer til at diskuterer er:

Torsdag, fra 14.00-15.00, konsekvenserne af politisk besluttede nedskæringer i psykiatri og socialpsykiatri, hvorfor spare – hvor det gør mest ondt?

Oplæg om at socialpsykiatriens budgetter ikke har fået tilført midler i årtier, men er i stedet over årene blevet udsat for omfattende besparelser. Hvor meget skal man spare?

Det er den kommunale socialpsykiatri, som er blandt andet værestedet for mennesker med et psykosocialt handicap, altså sindslidende, de udsatte. Vi ved at man i dag i de kommunale budgetter landet over, vil sparer på tilbud i socialpsykiatrien i sin helhed.
Et aspekt af dette er en konvertering af uafhængige udbydere, f.eks. uvisiterede tilbud, så de skal drives under socialforvaltningen, ikke af brugere eller frivillige! Der er forslag om at lave meget store enheder med beskæftigelsescentre – så de svageste kan finde vejen til et job? Trods en erkendelse af manglende ressourcer hos de svage og socialt udsatte grupper.

Vi har i Københavns Kommune set mange modeller og idéer fra KK´s socialudvalg. De fleste af socialpsykiatriens brugere vil hellere have direkte indflydelse på tilbuddene og sikre et godt kammeratskab, brugerne imellem. Der er lindring i et demokratisk og nært samværstilbud.
Derfor kan man kan godt mærke en vis glæde over den tøven der har været politisk set. Således at man ikke mærker til den meget utrygge sparefeber i kommunen. Det er gudskelov stort set slået fejl med sparefeberen. Det fungerer med mangfoldige tilbud, hvor frivillige og brugere er nært sammenknyttet til det øvrige personale og at enheden er lille.

Fredag, fra 10.30-11.30, Brugerstyrede væresteder – samskabelsesprojekter i Guldborgsund

Oplæg om reel brugerstyring, hvordan det virker og hvad det kan bruges til.
I Guldborgsund kommune findes der tre brugerstyrede væresteder, der er vidt forskellige.

STOP OP i Nysted er det ældste som har eksisteret i 12 år og har fokus på socialt udsatte, sindslidende og misbrugere.
Pilehytten i Gedser er et netværkssted, som har fokus på at danne netværk for sindslidende der bor i en absolut udkants by – de har dog tilknytning til socialpsykiatriens værested i Nykøbing, som kommer der på besøg nogle få timer en enkelt gang om ugen.
Folkets hus i Nr. Alslev har eksisteret i 1½ år og er det største af værestederne, som har fokus på socialt udsatte og sindslidende. Udviklingen af værestedet er sket i SAMSKABELSE mellem LAP, Atriumfonden og Guldborgsund kommune.

Et brugerstyret værested er en billig løsning for kommunerne, der kun bidrager med tilskud til lokaler, vand, varme og el.
Det er kendt fra mange patientforeninger, at bruger til bruger gensidig hjælp og støtte ofte giver større effekt end behandler til bruger relationen. På et brugerstyret værested er ALLE bidrag velkomne. Alt tilbydes med hjertet og modtages med hjertet. Der er dog mange ”bolde” at holde styr på for tovholderne, idet de skal være håndværkere, kontorassistenter, køkkenpersonale mm.

Lørdag, fra 15.00-16.00, Udredning til et bedre liv. Om fleks- og førtidsreformen

I 2014 vedtog man en reform af den daværende lovgivning om førtidspensionering og flexjobsordning. I år (2018) har LAP deltaget i en høring på Christiansborg om en længe ventet reform af lovgivningen. Her kom det tydeligt frem at reformen er tiltrængt. Uskønne ressourceforløb, meget lange ressourceforløb og afslag til nødvendige førtidspensioneringer har fyldt hos pårørende, i pressen og hos de borgere, der har været i klemme i de nuværende ordninger. Man kan f.eks. spørge om det er ok at man skal være 40 år, før man kan få afklaret sin livssituation? Vi ønsker i LAP at kaste lys over de igangværende forhandlinger og blive klogere på hvordan man har tænkt sig at gøre vejen til at anstændigt og udholdeligt liv lettere og synligt for sårbare borgere.

Du kan læse hele vores program her (Åbner i Pdf)

LAP’s Ø-lejr 2018

Fra fredag d. 6 juli til fredag d. 13. juli, har LAP Som sædvanligt den glæde, at invitere os alle til en Ø-lejr. Den afholdes i år ved Henne Bad, der ligger i første klitrække ved Vesterhavet.

Henne Bad er et tidligere pensionat fra 1934, beliggende på en meget stor naturgrund i yderste klitrække, direkte ud til Vesterhavet og placeret i badebyen Henne Strand.

Prisen for transport frem og tilbage til lejren, kost og logi, udflugter samt bankospil m.m. er kun 100 kroner pr. dag, altså i alt kr. 800. Du modtager opkrævning ved tilmelding, og når vi har modtaget din betaling, er du endeligt tilmeldt. Beløbet kan kun refunderes ved sygdom.

Grunden til den billige pris er, at vi alle skal påtage os små arbejdsopgaver, som tilpasses den enkeltes evner og behov. Ligeledes skal vi bo på 2-mands- eller 4-mands-væ- relser, men man må så vidt muligt selv vælge, hvem man vil bo sammen med. Oplys dette ved tilmelding. (Der er flest 2-mands- og enkelte 4-mands-værelser)

Der vil være åben for tilmelding fra mandag den 23. april 2018 og det skal ske til LAP’s sekretariat på lap@ lap.dk eller tlf. 66 19 45 11 (mandag til torsdag kl. 10 til kl. 14). Sidste frist er senest den 30. juni 2018.

Der kan desværre kun være højst 53 deltagere med, så skynd dig, for vi tager deltagerne efter princippet først til mølle.

Er du ikke medlem af LAP, er der alligevel mulighed for at deltage, men så skal der betales 1.100 kroner for hele herligheden.

Der ydes kun rejserefusion til LAP-medlemmer til billigste offentlige transport.

Med venlig hilsen
LAS’s ø-lejrgruppe

LAP’s sommerlejr 2018

Fra Søndag d. 29. juli til lørdag d. 4. august, inviterer LAP som sædvanligt til sommerlejr. Den afholdes i år på Brenderup Højskole, på Fyn, der giver mange muligheder for forskellige aktiviteter.

Vores program kommer til at svare til de foregående år, men med nogle justeringer, der endnu ikke er fastlagt.

I planlægningen har vi arbejdet med følgende nøgleord for ugen:

• Morgenmeditation og bevægelse.
• 3 måltider dagligt, busture ud i det omkringlæggende land.
• Festaften med god mad, musik og dans.
• Skriveværksted, kreativt værksted med mulighed for at flette tasker og male på sten.
• Samtalegrupper, et foredrag, deltagernes salg af egne kreationer.
• Sang fra højskolesangbogen og havevandring med forstander Ole.

Brenderup Højskole giver mange muligheder for aktiviteter og deltagerne opfordres til at byde ind med netop deres engagement og afvikle egne aktiviteter.

Vi skal selvfølgelig også have en festaften med god mad, musik og dans, samt daglig hygge og socialt samvær. Det er vigtigt at pointere, at stedet har mange trapper og man skal være 100% selvhjulpen.

Pris 1.600 kr. pr person i delt dobbeltværelse og 2.000 kr. for enkeltværelse.

Tilmelding kan ske fra mandag den 23. april 2018 på e-mail: lap@lap.dk. Har du ikke adgang til computer er du velkommen til at kontakte LAP’s sekretariat på telefon 66 19 45 11, så vil de være dig behjælpelig.

De venligste hilsner
LAP’s sommerlejrgruppe

Udflugt med Livsglædegruppen til Frederiksberg

Onsdag d. 23. maj 2018 inviterer Livsglædegruppen på udflugt til Frederiksberg, hvor vi blandt andet besøger Storm P. Museet og Frederiksberg Have.

Vi mødes klokken 12 ved Storm P. Museet, Frederiksberg Runddel.
Buslinierne 8A og 26 holder lige udenfor museets dør.

Vi bruger 1 time på Museet, som er i stue etagen og på 1. sal uden elevator.

Derefter går vi 136 m. til Café Phenix, hvor vi får frokost.

Efter frokost går vi igennem Frederiksberg Have op til Frederiksberg Slot (ca. 600 m) hvor vi har rundvisning kl 16-17.30.

Derefter er udflugten slut.

Turen er gratis og Livsglædegruppen er vært ved frokost med drikkevarer.
Al forplejning udover frokost er for egen regning.
LAP refunderer den billigst mulige transport.

Men da vi skal bestille bord i god tid, skal man betale 200 kr. i depositum ved tilmelding hos Lap, som tilbagebetales efter turen. Telefonnummer på til brug ved tilmelding: 66 19 45 11 man.-tors. ml. kl. 10-14 – evt. mail lap@lap.dk MobilePay 24 23 73 93 (LAP Landsforeningen) Danske Bank Reg. 3574 Konto 30 01 88 89 27.

HUSK at skrive navn på i forbindelse med overførslen.

Tilmelding senest 16. maj.

Der er plads til 20 personer og det går efter først til mølle-princippet.

Vi håber på en god tur med godt vejr og godt humør.

Venlig hilsen Livsglædegruppen

Du kan se og downloade invitationen i pdf her.

Referat af LL-møde lørdag den 5. maj 2018

Referat af LL møde lørdag den 5. maj 2018

Deltagere:Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, René Strøm, Andrea Hermansen, Jørgen Bæk, Michael P. Krog, Mikkel Munk Appel og Henrik H. Hansen.

Afbud/fraværende: Nils H. Andersen, Cornelius Christiansen og Katrine Wiedersøe (Suppl.)

Referent: Jørn Bæk

Ordstyrer: Henrik Kromann

Afbud fra Katrine Wiedersoe og udviklingskonsulent Jakob Brixtofte

Kort runde, hvor de nye i ledelsen præsenterer sig – refereres ikke

Godkendelse af dagsorden:

9 b – udsættes

Høringssvar vedr. besparelser udleveres og kommenteres hvis der er tid

Nyt pkt. 11 – vedr. åbent brev fra DH til minister

Vedr. pkt. 12 – handle om Ø-lejr – de øvrige udsættes

Punkt 5 b og c – der laves skriv til 2 dages mødet – udsat.

Dermed godkendes dagsordenen

Godkendelse af referat fra 13. april i Svendborg:

Godkendt uden bemærkninger

 

Vedr. Landsmøde 2018:

Evaluering af landsmødet:

Det er oplevet som problematisk med ophængning papir om arbejdsgrupper. Det medvirkede dog også til at vise hvilke arbejdsgrupper der reelt eksisterer i LAP.

Beklagelse over kritik af LL og intern tone i LL. Intern splid i stedet for politisk arbejde.

Overordnet tilfredshed med Landsmødet. Der er dog plads til forbedringer. Forslag om ændring af frekvensen for afholdelse af landsmøder drøftes – ingen konklusion.

Manglende blade – pist forsvundet – blev fundet i sidste sekund af mødet – En orange skål (Glenns pris) er blevet væk.

Tilfredshed med sober behandling af personsag. Uenighed i f t om det er givtigt at inddrage hele landsmødet.

Der blev glemt et punkt på dagsordenen. Dirigenterne rettede ind og det medførte mindre tid til resten af mødet.

Uro ift. arbejdsgruppe om handlingsprogram, hvor salen fik begrænset mulighed for at tilføje punkter mm. Dirigenterne reddede situationen og opfordrer til at LL nedskriver proceduren vedr. handlingsprogram, godkendelse og vedtagelse.

Forskellige historiske rids gennemgås og snak om baggrunden for LAPs eksistens.

Forslag om ændringsforslag til vedtægter kan stilles til næste års Landsmøde.

Frokost.

Nedskrevne regler for skrivning af handlingsprogram:

Udsat til 2 dages møde. Der skrives oplæg (Hanne W + Mikael Krogh)

Vedtægter – forslag til ændring:

Fremsendt til Landsmødet og godkendt og godkendt i LL

Lukket punkt:

Lukket punkt:

Kommunikations- og trivselsudviklingsforløb for LL:

Lang drøftelse om etablering og igangsætning af kursusforløbet. Der er mange og modstridende holdninger til konceptet, hvilket medfører mange holdningsudtryk. Da forløbet er vedtaget af Landsmødet, informeres der om aftalt kommende startdato – 22 og 23 juni. Der sendes oplysningsmail til de nye ll medlemmer og der tages kontakt til JVA. Alle får mail om videre forløb direkte fra udbyder.

Forretningsorden:

Vedtaget i sin nuværende form

Orientering fra

FU:

Information om ny bogholder i Odense.

Der er bevilget 9.800 til livsglædegruppen, til et besøg på Storm P museet.

Det indskærpes at ansøgninger til aktiviteter så vidt muligt indsendes, så de kan behandles på LL mødet. Tom tager det til efterretning.

LL:

Gennemgang af åbent brev til børne- og socialminister Mai Mercado.  Mikkel agter at deltage i et møde omhandlende problemstillingen. Mikkel og Michael (Hanne S.) deltager i mødet og LAP er medunderskriver på brevet.

Konstituering:

Valg til FU:

Forslag om udsættelse til 2 dages møde. Ud fra den gældende forretningsorden skal beslutning / valg foretages i dag. Der stilles forslag om at punktet behandles på det kommende 2 dages møde.

Der vælges til FU – Hanne Wiingaard, Hanne Schou og Nils Holmquist. Der gøres opmærksom på det ansvar der er forbundet med hvervet.

Til kasserer vælges Steen Mostrup.

Godkendelse af arbejdsgrupper:

Ø-lejr gruppens fremtid drøftes. De øvrige udskydes.

Cornelius tilbyder at overtage gerne tovholderfunktionen i ø-lejrgruppen, og der arbejdes videre i gruppen, der er godt i gang med arbejdet med den kommende lejr. LL godkender på forhånd formandsskabet i fald gruppen bifalder. René afgiver sin rolle som LL repræsentant til Cornelius.

Økonomi:

 

Der ønskes løbende opdateringer af budget/regnskab og debat om fordelingen af de tilførte midler, f.eks. med årligt temamøde ifb. budgetlægning. Kassereren kan ganske kort på LL møderne gennemgå regnskabets hovedtal, og evt. uventede udsving.

Kommende møder:

Det foreslås at næste års landsmøde afholdes på Hotel Svendborg. Der er forslag om hvordan, da det er jubilæumsår. Der ønskes en afstemning om én eller to overnatninger. Det besluttes at man fastholder én overnatning. Derefter stemmes om tidspunkt, der bliver 4. og 5. maj 2019.Derudover drøftes indhold og muligheder.

Mødedatoer 2018:

2 dages møde den 22. og 23. juni

Lørdag den 18. august

Lørdag den 15. september

Lørdag den 13. oktober – der er foreslået politiske drøftelser

Folkemøde:

Redegørelse for Folkemødeprogrammet, der modtages og drøftes. Forskellige scenarier drøftes. Opfordring til at være aktiv i LAPs navn og deltage hvor det er muligt.

Punkter til næste møde:

Principiel drøftelse om økonomi og politik

Arbejdsgrupper – inkl. ø-lejr

Drøftelse vedr. personalepolitik

Hvor sættes grænsen i fht. overgreb i LAP regi?

Evt.:                    

Der fremkommer ønsker om flere socialpolitiske og økonomiske debatter. Det foreslås at der bruges tid på f.eks. 2 dages møder.

Hvordan gik mødet: Tom giver 5 stjerner

Andrea nævner de mange punkter hun har haft på dagsordenen til dagens møde

Ordstyreren siger: Tak for god ro og orden.

Stillingsopslag som LAP lokalkonsulent i Jylland

Har du erfaring med at arbejde med projektfacilitering, medlemshvervning og formidling? Har du egne bearbejdede erfaringer med psykosociale udfordringer? Kender du til foreningsarbejde og brænder du for at være med til at gøre en forskel for psykiatribrugere?

Så er det dig, som vi søger som lokalkonsulent til arbejdet med at understøtte og udvikle fremdrift i LAP lokal arbejdet i Midtjylland. LAP er den landsdækkende forening for tidligere og nuværende psykiatribrugere.

 

Primære Arbejdsopgaver:

 • Rekruttering af nye medlemmer og frivillige til foreningen
 • Assistere bestyrelserne i lokalområdet og skabe øget samspil imellem dem
 • Skabe samspil udadtil med psykiatri aktører med henblik på at positionere og synliggøre LAP via opsøgende arbejde
 • Skrive artikler omkring socialpolitiske forhold i samarbejde med foreningerne lokalt
 • Facilitering af ansøgte og bevilligede medlemsaktiviteter lokalt og regionalt
 • Koordinering af opgaver og arbejdstid for frivillige medarbejdere i LAP (funktioner såsom: telefontider, hjemmeside-opdatering, servicering i forbindelse med arrangementer og møder)

Vi forstiller os:

 • Fleksibilitet samt en åben, rummelig og positiv tilgang til mennesker
 • Egne bearbejdede erfaringer med psykosociale udfordringer
 • Du er typen der får øje på muligheder fremfor begrænsninger
 • Ballast til selv at præge og udvikle din funktion
 • Det er en fordel hvis du har egen bil, men ikke et krav

Vi tilbyder:

 • Erfaringsudveksling med kolleger i det øvrige Danmark
 • Være en del af en spændende proces med at udvikle arbejdet lokalt
 • God mulighed for indflydelse på egne opgaver
 • Konsulenten kan medvirke til at timetallet i stillingen opnormeres via sit arbejde med udvikling og søgning af eksterne midler
 • Vi tilbyder løbende opkvalificering via relevante kurser og konferencer

Ansøgeren får titel som lokalkonsulent og stillingen er en deltidsstilling på 10 timer om ugen.

 

Om LAP:

Landsforeningen af psykiatribrugere (LAP) er en 100 % brugerstyret forening og har “Intet om os uden os”, som vores motto. LAP går med to ben, det ene ben er at være psykiatribrugeres eget talerør, det andet er at støtte hinanden. LAP er en landsdækkende forening der er på finansloven, og vores landssekretariat ligger i Odense

Vores forening er et socialpolitisk talerør og en interesseorganisation. LAP deltager flittigt i landsdækkende aktiviteter, såsom folkemødet på Bornholm, høringer med mere.

Hvis du har spørgsmål til stillingen kan du skrive til Lap@lap.dk

Er du interesseret?

Du søger stillingen ved at sende din ansøgning og dit CV til job@lap.dk.
Vi inviterer løbende relevante kandidater til samtale.

 

Du kan også downloade opslaget, som pdf, her.