Medlemsbladet nr. 1 2018

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 31. januar 2018

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I ÅRHUS d. 31.1.2018 kl. 14.00

DAGSORDEN

1:   Velkommen til nye medlemmer af gruppen v. Tom
2.   Valg af ordstyrer
3.   Præsentation ( bordet rundt )
4.   Referat fra sidste møde
5.   Siden sidst
6.   Gruppens møde dage og steder (hvilke ugedage passer bedst)
7.   Livsglædegruppens beretning for 2017 til landsmødet
8.   Nyt fra LL
9.   Folkemøde på Bornholm ( LL referat d. 9.12.2017 pkt.14 stk.d )
10. Forslag til gruppens aktiviteter i år Eventuelt : Næste møde dato

REFERAT

Tom , Troels , Preben , Signe
gæst    : Henriette , tidligere medlem af gruppen ( blev skrevet op på gruppens medlems venteliste)

  1. Der blev budt velkommen til gruppens nye medlem Signe, fra Ålborg.
  2. Tom blev valgt.
  3. Der var en præsentationsrunde, hvor hver fortalte lidt om dem selv.
  4. Referatet fra sdste møde i gruppen afholdt hos Gihta i Fredericia blev læst op og godkendt.
  5. Hver enkelt af de fremmødte fortalte hvad de havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidst. Sidste møde var jo i Oktober, så der blev fortalt en del spændende ting. Bl.a. om Signe´s virke som formand for LAP Nordjylland. Oplevelser på LAP refugiet. Maleriudstilling i Århus. Jul og nytårs oplevelser.
  6. Der var enighed om, at onsdage passer bedst for afholdelse af gruppens møder. Vi vil fortsat prøve at afholde møderne rundt om i landet og på LAP kontoret.
  7. Tom vil udarbejde en beretning for gruppens virke i 2017 til fremlæggelse på LAP landsmøde. Denne vil blive sendt ud til gruppens medlemmerne til godkendelse.
  8. Der lå intet nyt fra LL vedrørende livsglædegruppen.
  9. Tom har ansøgt LL om alle interesserede LAP medlemmer kan få rejsegodtgørelse ved deltagelse i I Folkemødet på Bornholm. Tom har ikke fået endelig svar fra det ansøgte og han vil forelægge ansøgningen igen.
  10. Der forelå ikke nogen direkte planer om gruppens aktiviteter i 2018 , men der blev fremsagt forslag om  arrangementer / ture : Udarbejdelse af plakater visende gruppens virke, Storm P. museet , sommertur til Århus , Nationalmuseet , Moesgård forhistorisk museum, Ovartasi muset v Egeskov , Børnemuseet , Charlottenborg museum , Lousianne museet. Der skal udarbejdes program for hvert forslag, og senere ansøgning til FU  for de forslag der kan vedtages af gruppen. Husk der skal være mulighed for i alt 20 LAP deltagere.

Næste møde :  onsdag d. 7. marts  .  Der skal aftales sted og klokkeslet via livsglaede mail.

Referent: Preben

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE D. 7.3.2018   

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissektoren for særligt udsatte persongrupper.

Dato: 13-02-2018

LAP synes at udkastet til bekendtgørelsen ser udmærket gennemtænkt og velforarbejdet ud. Vi i LAP kan på sin side godt forstå at det kun er de unge der skal have dækket omkostninger til psykologhjælp i en satspulje forsøgsprojekt, men vil her lige på det kraftigste påpege at hvis denne ordning bliver permanent ser vi gerne at målgruppen til denne støtte udvides til hele befolkningen ! Men som spare-kompromis kunne det accepteres at denne udvidelse af berettigelse til hjælp, til den tid bliver indkomstreguleret eller at der udspecificeres hvor mindre finansielt stærke personer kan søge ekstra støtte.

Med de bedste hilsner

Lap arbejdsgruppe for presse og lov.

Høringssvar vedr. bekendtgørelse om regioners indberetning af oplysninger til Sygehusmedicinregisteret inkl. tilhørende vejledninger.

Dato: 13-02-2018 15:00

LAP finder både bekendtgørelsen og vejledningerne gennemtænkte og velforarbejdede, dog mangler vi i LAP at der i samme vejledninger indføres at der bliver holdt en statistik over dødeligheden og ordineringspersonerne for livstruende eller kronisk medicin.

 

Med de bedste hilsner

LAP arbejdsgruppe for presse og lov.

 

 

 

Pressemeddelelse: Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

Appel om massiv hjælp til det psykiatriske område

I en ny fælles appel opfordrer Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere LAP sammen med 32 andre organisationer regeringen til at handle på de kritiske forhold, der er i psykiatrien.

Psykiatrien i dagens Danmark er på et niveau, hvor der er behov for et massivt løft. Alt for mange borgere får ganske enkelt ikke den behandling, de har krav på, og det er en situation, der har konsekvenser for de pårørende, psykiatribrugerne – og ikke mindst resten af samfundet.

Sådan lyder det fælles budskab, som 33 organisationer samlet i Psykiatrialliancen i dag har sendt til de ansvarlige politikere på Christiansborg.

Talspersonen for initiativet, formand for Dansk Psykiatrisk Selskab og overlæge på Psykiatrisk Center i København, Torsten Bjørn Jacobsen, mener, at vi som samfund har nået grænsen for eksempelvis, hvor lange ventetider vi kan være bekendt:

”Der er massivt behov for, at vi udvikler og målretter vores indsatser. Forholdene i psykiatrien er ganske enkelt ikke gode nok. Som samfund er vi for dårlige til at forebygge og skabe sammenhæng i indsatserne. Det kan få vidtrækkende konsekvenser, hvis ikke vi får en ny og styrket politisk indsats og prioritering” siger overlæge Torsten Bjørn Jacobsen.

Læs PsykiatriAlliancens appel her

Mindre tvang
Hos LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere er der lagt særligt vægt på at vi i Danmark får nedbragt anvendelsen af tvang, og finder nye bedre metoder i behandlingen af vore psykisk sårbare borgere. Hos LAP lægger vi tillige vægt på, at vi arbejder med at finde løsninger, så brugerne af den danske psykiatri ikke ender med at få det modsatte resultat af den hjælp, de har behov for; nemlig et liv i ruiner, dette både socialt og økonomisk. Vi ser også meget gerne, at beslutningstagerne tager et ansvar, når der sker grove fejl i sagsbehandlingen og den medicinske behandling.

Sammenhængende indsats
Det vil sige en mere sammenhængende samt kompetent hjælp i systemet og hos dennes medarbejdere. Således at flere brugere kan komme på fode igen, kunne opbygge, og leve med et psykosocialt eller mentalt handicap uden fordømmelse og stigmatisering både i de offentlige systemer og i medierne. Samtidig ser LAP gerne at de mennesker, der har med psykiatribrugere at gøre uanset hvor i systemet, som det mindste får et kursus i hvordan man kommunikerer med et psykisk sårbart menneske.

Hvilket nok er et af de største problemer, nemlig måden der bliver kommunikeret på med vores brugergruppe, da det ofte er der hele korthuset falder sammen!

Stop for nednormeringer og besparelseskrav

LAP udtrykte ved lanceringen af tredje udgave af gennembrudsprojektet, nemlig fhv. Sundhedsminister Astrid Krag’s projekt “50% reducering af tvangsanvendelse i psykiatrien”, følgende spørgsmål: ” Hvor længe har det danske samfund endnu råd til en psykiatri der er udsultet (samfundsøkonomisk ca 80 milliarder)? Dette spørgsmål er stadigt relevant, ikke mindst når man ser på fortløbende nednormeringer og besparelseskrav.

Overdødeligheden blandt psykiatribrugere er alt for stor!
Siden nedlæggelse af amterne i 2007, er den nye linje i hele hospitalsvæsenet: Korte indlæggelser med opfølgning og behandling i eget hjem. Dette er også kommet til at gælde for psykiatrien – mange bliver nu behandlet ambulant, hvor vi bor enten i eget hjem eller er indskrevet på et kommunalt eller privat ejet bosted. Når denne konstellation ikke fungerer efter hensigten og der sker ulykker, ser vi pressen reagerer. Her udtaler borgmestre, politikere, fagforeninger og mange flere at det er fordi psykiatribrugere ikke tager deres medicin, og det skyldes manglende sygdomsindsigt hos brugerne. Det er dog direkte modsat: Det er de nævnte grupper, der har manglende indsigt i hvad det betyder at have en psykisk lidelse!

Vi er nødt til at sparke bolden over på den anden banehalvdel: Der er sket svigt i tilsynet med den almene helbredstilstand for psykiatribrugere!

Dette kan opstå når udskrivning fra mere intensiv behandling i hospitalsregi ikke opfølges lægeligt tilpasset og afpasset, men bare videreføres, ofte med flere somatiske og psykiatriske diagnoser. En mere sammenhængende samt kompetent hjælp ønskes, sammen med et økonomisk grundlag der er tilstrækkeligt til behandlingen.

Behov for data
Vi har brug for talmateriale for hvad der sker med os når vi modtager behandling ambulant (også med stærk medicin). Materiale i stil med de opgørelser der søges frem via regionernes databaser.

LAP plæderer her for, at der sættes fokus på blandt andet overdødeligheden for psykiatribrugere i Danmark.

Kort sagt ønsker LAP til stadighed mere brugerinddragelse og respekt overfor behovene hos de enkelte borgere, der søger hjælp og gennemgår en behandling i psykiatrien i Danmark. Det er trods alt os, der både skal gennemleve og leve videre med vore lidelser, samt de af medicinen frembragte dårlige bivirkninger og konsekvenser. Derfor bør det være vore behov, der skal tages hensyn til før alt andet, det være sig behandlernes følelser eller politikernes dagsorden.

VI har ikke valgt at være syge, men både behandlere og politikere har valgt deres rolle i disse forhold og debatter, HUSK DETTE!

Med de bedste hilsner LAP
Arbejdsgruppe for presse og lovgivning.
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

For yderligere information, kontakt venligst:
LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere – www.lap.dk – Landsledelsesmedlem  Hanne Skou Kadziola – hanneskou@kadziola.eu – 28 10 83 37

Referat af møde i livsglædegruppen, d. 18.Oktober 2017

LAP LIVSGLÆDEARBEJDSGRUPPE MØDE I FREDERICIA d. 18.Oktober 2017 kl. 13.30

DAGSORDEN
1. Dagens program / Gihta
2. Valg af dirigent.
3. Referat fra sidste møde
4. Siden sidst.
5. Nyt fra LL
6. Psykiatri topmødet.
7. Medlemsmøde i Århus.
8. Arrangement i København. / Troels
9. Århus arrangement / Tom
10. Samsø turen 2018
11. `December` mødet i Århus
12. Eventuelt
Næste møde, dato og sted —

REFERAT
Tilstede : Gihta , Solvej ,Tom , Brian , Troels , Ole , Preben . Vi savnede Mona Lisa, der var sygemeldt.

Mødet blev afholdt hos Gihta i Fredericia. Gihta havde problemer / smerter i sit ene ben, så hele mødet blev afholdt hos hende.

1. Gihta bød velkommen hos hende og havde et programforløb for gruppens møde.

2. Mødet startede, Ole blev valgt til dirigent og Ole læste referatet fra sidste møde op. Der blev her under pkt. om livsglædegruppens eventuelle deltagelse til folkemødet Bornholm, henvist til Tom´s undersøgelse derom. Der forelå ingen undersøgelse endnu. Ellers blev referatet godkendt.

3. Siden sidst : Hver af de fremmødte berettede hvad de hver i sær havde haft af gode positive livsglade oplevelser siden sidste møde.

4. Tom fortalte gruppen hvad der var af betydning for gruppen, som LL havde haft på deres dagsorden og behandlet. Næste LL møde er d. 4.nov. . Man kan deltage som tilhører, eventuel befordringsgodtgørelse til et sådan møde skal der ansøges om, hvis dette kunne være et ønske.

5. Det netop afholdte psykiatri topmøde, hvor en del af gruppen havde deltaget, blev forelagt og drøftet. Der var nogle enkelte indlæg fra en foredragsholder der ikke lige var i alles smag, da det her kunne misfortolkes hvad der blev fremlagt. Der blev på topmødet snakket om selvbestemmelse / brugerstyret seng og for meget om positive ting i psykiatrien og ikke meget om de negative.

6. LAP vil afholde et weekend-medlemstræf i Århus d. 17.-18. nov. i år. Der er udsendt orienterende skrivelse derom. Der er mulighed for at deltage ved tilmelding. Der er dog kun plads til 60 deltager, hvis der er flere tilmeldte, bliver der en fordeling efter så mange kommuner som muligt.

7. Troels vil komme med et oplæg i nærmeste fremtid om et arrangement i København. Besøg på Børnemuseet , Storm P. museet, Charlottenborg udstilling. Der skal ansøges økonomi af LAP og arrangementet skal op på LAP´s hjemmeside med program. Der blev foreløbig planlagt en dato for arrangementet, den 9. eller d. 10 januar 2018. Dette vil Troels iværksætte. Dette blev godkendt af gruppen.

8. Århus arrangementet forsøges afholdt 7. – 8. november i år. Tom´s søster Lise sørger for det nødvendige for et sådan arrangement. Der vil blive et foredrag og et besøg på et værested i forbindelse med arrangementet. Deltagere kan overnatte i Århus, som vil fremgå af opslaget der vil blive sat på LAP´s hjemmeside.

9. Samsø turen blev drøftet og derefter foreløbig udsat på ubestemt tid. Turen kan ikke forløbe med det tilskud vi kan søge om igennem FU. Troels vil alligevel gerne kigge på muligheder for sådan et tur arrangement senere. Dette blev godkendt af gruppen.

10. Gruppens december møde blev drøftet. Det foreslåede møde i Århus ( på sidste møde) blev nedstemt. I stedet valgte Troels at arrangere dette møde der i stedet skal foregå i København. Der blev fastsat en dato for dette møde d. 4. december klokken 14.00 . Gruppen bliver orienteret af Troels om tid og sted.

Næste ordinære møde : 4. december i København.

Referent
Preben

REFERATET GODKENDT PÅ MØDET d. 31.1.2018

Referat af LL møde lørdag den 13. januar 2018

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Steen Moestrup, Andrea Hermansen, Jørn Bæk,  Nils H. Andersen og Cornelius Christiansen.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen  Afbud/fraværende: René Strøm, Michael Krog, Finn Parkø og Bo Steen Jensen (Suppl.).

1. Valg af ordstyrer og referent
Steen Moestrup blev valgt til ordstyrer og Hanne Wiingaard blev valgt som medhjælper. Jakob blev valgt til referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”). Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden
Der tilføjes et pkt. 9. Pkt. 14 vedr. økonomi udgår. Andrea mener, at formalia fx vedrørende rettidig indsendelse af dagordenspunkter skal overholdes, og punkter der indsendes for sent ikke bør komme på dagsordenen med mindre der er meget presserende grunde.

4. Godkendelse af referat fra møde den 09.12 2017
Der er et ønske om, at tydeliggøre forskellige opfattelser i LL, og det kan fx ske ved at angive stemmetal i sager, hvor der stemmes om et punkt på dagsordenen. Rettidige indsendte bemærkninger til referat kan sendes ud sammen med mødeindkaldelse, jvf. forretningsorden. Referatet er herefter godkendt.

LL er i øvrigt enige om, at personlige bemærkninger helt skal udelades i referat. Det skal være et kort beslutningsreferat, og ligeledes skal bemærkninger til referat være kortfattede.    

5. – 8.  Lukkede punkter  

9. Vedr. psykisk arbejdsmiljø v/Andrea Andrea:
Det psykiske arbejdsmiljø i LL er hårdt, og det er det måske også i lokalforeningerne. Andrea præsenterer indhentede tilbud vedr. udviklingsforløb til forbedring af det psykiske arbejdsmiljø.  Efter en drøftelse vedtages et af forslagene, som omfatter udgifter til ca.kr 74.000 eks. moms. Steen mener det er fornuftigt at anslå udgifter til ca. kr. 150.000 når moms og transport inkluderes.

LL vedtager forslaget på kr. 74.000 eks. moms til et 1 årigt beløb. Forløbet kan ikke igangsættes og finansieres før næstkommende landsmøde bevilliger beløbet. 

Katrine og Andrea kan således arbejde videre med et forslag til Landsmødet, og sende det til LL forud for næste LL møde i februar.

10. Lukket punkt 

11. Orientering fra
a.  FU
Ansættelse af lokalkonsulent (jobopslag). Cornelius fortæller om opslaget.
Spørgsmål og bemærkninger til opslaget sendes til Cornelius. Jobopslaget offentlig gøres formentlig i maj.

Ansættelse af webmaster – status v/Nils
Cornelius, Hanne S., Nils og Steen vil være i ansættelsesudvalget.

b. LL
– Status vedr. genoptryk og opdatering af pjecer
/
Inger-Liss. Der er ikke noget nyt vedr. punktet.

Steen: Jeg blev i citeret i Hillerødposten vedrørende et jubilæum i Sind, hvor jeg holdt et oplæg. Steen foreslår, at Vandretæppet kan lægges i Socialministeriet. På næste LL- møde skal LL beslutte, hvad der skal ske vedr. vandretæppet.

Orientering vedr. pressemeddelelse v/Hanne S. Indspark til Psykiatri plan II bliver annonceret med en pressemeddelelse fra PsykiatriAlliancen, hvor man kan komme med sine egne punkter. Hanne S. har sendt en pressemeddelelse rundt til LL, og den kan der kommenteres på. Andrea fortæller om inspirationsaften vedr. Vendepunktskurser i LAP´s lokaler den 15.01. Resultaterne fra mødet kan evt. bruges i fremtidigt LAP lokalarbejde og Regionale medlemstræf.

Steen fortæller, at der har været møde i styregruppen vedr. Brugernes Bazaar. Dette års Brugernes Bazaar bliver formentlig den 29.08. I styregruppen er der snak om, at få flere lokalpolitikere ind som bidragsydere. Hanne W. fortæller, at LAP har indstillet Preben Lund til Udsatte rådet i Faxe.

c. Udviklingskonsulent
-Infomedia Katrine: Vi har ikke fået det vi har spurgt efter, og det skal undersøges, hvordan vi kan få det. -Undersøgelse vedr. den hjerneskadede psykiater. LAP Region Midtjylland er orienteret om undersøgelsen. Det første møde er den 15.01 i Aarhus hos DE FACTUM. 12.

Udkast til Landsmødeprogram 2018

Programmet er godkendt. Invitationen til medlemmer er godkendt af FU.

a. Dirigenter Forslag: Allan Ohms og Benny Lihme.

LL beslutter, at Allan Ohms og Benny Lihme genvælges som dirigenter. Allan Ohm vil gerne deltage i mødet 17. marts.

b. Intern og ekstern LAP pris

LL får tilsendt kandidater til den interne LAP- pris forud for næste møde. På næste LL møde besluttes kandidater til LAP prisen.

c. Forslag til velkomst åbningstaler

d. Evt. oplæg

LL beslutter, at man sender oplægsholdere og bidragsydere ind forud for næste møde, med henblik på en beslutning.

e. Bidrag til beretningen
Betinna anfører, at LL skal sikre en samlet præsentation af LL på Landsmødet i 2018.

Arbejdsgrupperne opfordres til at skrive indlæg til beretningen eller foreslå, hvad der skal skrives om. LL skal ligeledes udarbejde tekst til beretningen. 

13. Nytårskur v/Cornelius.

LL beslutter, at nytårskuren afholdes sammen med Mette Hansens 10 års jubilæ um i LAP. Jørn Eriksen forslås som oplægsholder, og det er der tilslutning til. Arrangementet holdes på sekretariatet i Odense. Datoen for nytårskur og jubi læum er torsdag den 1. marts.

14. Arbejdsgrupper

a. Folkemøde 2018 – status
Steen: Lau; Steen og Hanne vil gerne samle trådene og samle en gruppe. I overensstemmelse med Folkemødets officielle strategi for Folkemøde 2018, vil gruppen arbejde for færre end de 12 oplæg LAP havde i 2017. Der skal også være plads til at deltage på andres workshops og events. Steen skal også til Folkemøde sammen med Udsatte rådet.

Folkemødegruppen mødes snarligst og igangsætter arbejdet, og laver en plan for hvem der skal med og hvad de skal bidrage med, og hvordan det skal ske. Mødet foreslås afholdt i denne uge.

b. Konference på Christiansborgstatus
Der er ikke noget nyt til punktet. På næste møde sættes punktet på igen.

15. Evt. Under punktet evt. var der en drøftelse af konfliktløsning, mægling og mødekultur.

16. Hvordan synes du, mødet gik? Refereres ikke

 

Referat af LL møde den 9. december 2017

Referat af LL møde den 9. december 2017 Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Hanne Skou Kadziola, Cornelius Christiansen, Inger-Liss Christoffersen,Tom Jul Pedersen, Katrine Wiedersøe, Michael Krog, Andrea Hermansen og Jørn Bæk.

Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen

Afbud/fraværende: René Strøm, Finn Parkø, Steen Moestrup, Nils Holmquist Andersen og Bo Steen Jensen (suppl.).

Lars Christensen var tilhører under den åbne del af mødet.

1. Valg af ordstyrer og referent
Hanne W. vælges som ordstyrer. Jakob blev valgt som referent.

2. Indledende personlig kort runde. Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 12 ”Arbejdsgrupper” flyttes til pkt. 14, og pkt. 14 ”Økonomi” flyttes til pkt. 13. Livsglæde gruppen ønsker at udvide antallet af deltagere i gruppen, og det tages med på næste LLmøde.

4. Godkendelse af referat fra møde den 4.november 2017  Referatet er godkendt.

5. (lukket punkt)

6. (lukket punkt)

7. Orientering fra

a. FU.
–  Hanne W: Orientering om valget til Rådet for Socialt Udsatte.     Det er ministeren, der har truffet valget om ny sammensætning af Rådet, trods nogle     medlemmers ønske om at blive i Rådet. Det vil sige, der ikke er andre der har haft    indlydelse på valget til Rådet. LL indstiller til større åbenhed forud for valg til for-    skellige råd og udvalg.

 – Ansættelse af webmaster v/Nils.
    Annoncen er sat i bladet med ansøgningsfrist 15. januar 2018.

– Lukket punkt

b. LL 
-Genoptryk af pjecer/Inger Liss
Hanne W. : Der laves indledningsvis et optryk af eksisterende pjecer.
Ingerliss og Michael arbejder videre med opdatering af pjecerne ”At skade sig selv, og ”En sikker vej ud af psykofarmaka”. En sikker vej ud af psykoafarmaka efterlyses til genoptryk.

Hanne S.: I Psykiatrialliancen blev jeg valgt til organisationsudvalget, og jeg ville gerne have Mikkel fra Outsideren med og fik det. Der skulle vælges en talsmand, og det burde være en person fra en brugerorganisation. Hanne S. pegede på Torsten Bjørn Jacobsen (DPS) som talsmand og det godtog de andre. Det vil sige det er en person, som ikke er fra en brugerorganisation. Kontingentet blev også behandlet og det vil være kr. 5000 fra LAP. Sekretariatet kommer formentlig til at ligge hos Lægeforeningen. Hanne S. vil gerne have sparring fra LL til sit arbejde i Psykiatri-Alliancen. I tillæg fortæller Hanne S., at de Nationale retningslinjer for nedbringelse af voldsomme episoder på bosteder snart kommer. ”Risikobaseret Tilsyn” vil blive etableret senest fra 2018. Hanne S. fortæller også om et godt møde i Folketinget om Ombudsmandens beretning til retsudvalget om socialpsykiatri vedr. sikkerhed på bosteder mv.. Her har LAP bedt om, at få igangsat en undersøgelse om sikkerheden på bo-steder. Det vil LAP gerne have SFI til at undersøge, og LAP vil også arbejde på en pressemeddelelse om sagen.

Lars K. fortæller om decemberrefugiet,  hvor der er tilmeldt ca.  20 deltagere over hele perioden. Der er ca. 44 fordelt over hele refugiets forløb. Jørn og Andrea fortæller, at de har været meget ude i landet i LAP -regi, og at Andrea arbejder videre med en lokalforening i Odense. Andrea har talt med CFA(Center for Frivilligt Socialt Arbejde), og har spurgt om de kan bidrage med en konsulent til et længervarende udviklingsarbejde i LL. Katrine: Jeg vil skrive til Trine Torp igen ang. en konference på Christiansborg. Jeg vil også gerne komme med nogle forslag vedr. organisationsudvikling og konflikthåndtering til næste gang.
Katrine og Andrea indhenter forslag til organisationsudvikling og konflikthåndtering forud for næste LL-møde.

c. Udviklingskonsulent
Sekretariatet kan undersøge hvor mange medlemmer der er i Odense, til brug for arbejdet med en lokalafdeling i Odense.

8. Vedtægter for LAP Silkeborgv/FU
Hanne W.  havde rettelser til vedtægterne og de tages med. Sekretariatet laver tilretning, FU godkender og melder tilbage til LAP-Silkeborg. Vedtægter fra LAP-Næstved kan bruges som udgangspunkt.

9. Evaluering af medlemstræf v/Hanne S.
Tom: Det var et godt medlemstræf og nemt at finde rundt og det var billigt. Oplægsholdere fyldte godt op og måske var der for mange. Hanne S.: Næste gang skal vi have navneskilte og navnerunde med,  så folk ved hvem de snakker med. Hvorfor er det (torsdag) fredag- lørdag er der flere der har spurgt. Det er svært, at komme hjem lørdag. ”Kom med dit eget punkt” skal rykkes frem i programmet. Programmet skal justeres fremadrettet, og det skal holdes indenfor de aftalte rammer – dvs. også fredag – lørdag. Spørgsmål skal sendes rundt og der skal være fællessang. Tom: Det bedste var væresteds lederen fra Kragelund, som er tæt på vores verden. Han skulle have været på tidligere. Bettina: Det var et rigtig godt træf. Tom og Hanne vil gerne lave et medlemstræf i Odense, og det kunne lægge fint op til etablering af en lokalforening.

10. Landsmøde 2018 planlægning,  herunder indstilling til LAP prisen
Punktet udsættes til 13. januar.

11. Nytårskur v/Cornelius
LL beslutter at Cornelius arbejder videre med nytårskuren i samspil med FU. Temaet bliver Recovery. Rapport om medicinfri afdelinger kunne være et tema til nytårskuren. Cornelius skriver til sekretariatet om arrangementet.

12. (lukket punkt)

13. Økonomi:

a. Regnskabsoversigt og budget til Socialstyrelsen
Hanne W. fortæller, at budgettet er blevet delt op på en anden måde. Eventuelle uforbrugte Tips –og Lotto midler kan vi bede om at overføre indenfor en given ramme.  LL beslutter, at Hanne W. laver rettelser i samspil med Steen, og derefter kan tilrettet budget med dertilhørende kommentarer sendes til Socialstyrelsen. 

b. Ansøgning fra Andrea vedr. Vendepunktskurser
Andrea præsenterer forslaget indledningsvis og herefter er der en drøftelse. Andrea selv står for kurset (med hjælp udefra) og indvendinger pga. Andreas position i LL blev drøftet. Andrea kan afholde kurset pga. det rimeligt korte forløb. Den efterfølgende beslutning træffes uden involvering af forslagstiller jvf. vedtægter: ”4. Ingen fastansatte i LAP kan sidde i LL. Midlertidigt, kortvarigt ansatte (f.eks. projekter og evt. vikariater) er inhabile i de sager i LL, der vedrører ansættelsen eller andet, man får vederlag for. Ansættelsens varighed defineres ved ansættelsen. Ved inhabilitet forlades mødet under punktets behandling”. LL beslutter, at forslaget til i alt kr. 52.000 til Vendepunktkurser i Odense godkendes. Kurserne kan dog flyttes til København, hvis der ikke er deltagerne nok i Odense. Der skal være minimum 8-10 deltagere ellers bliver det for dyrt pr. deltager.

c. Ansøgning fra Nils vedr. massagestol
Forslaget afvises

d. Forslag fra Frands Frydendal vedr. kursus
Andrea præsenterer forslag om et oplæg i mødelokalet i LAP om organisationsdemokrati, evt. med deltagere fra LAP medlemmer i Odense.
LL stemmer om forslaget og forslaget afvises.
Andrea nævner, at hun syntes punktet blev behandlet følelsesladet, og var ikke enig i beslutningen.  LL anfører hertil, at alle punkter behandles ud fra hver enkelt mødedeltagers egen opfattelse.

14.  Arbejdsgrupper

a.  Arbejdsgruppe vedr. brugerstyrede væresteder v/Steen Moestrup
Arbejdsgruppen godkendes af LL. LL-repræsentant er Steen Moestrup.

b.  Etablering af bisiddergruppe v/Tom
Bisiddergruppen godkendes. Tom er LL- repræsentant.

c.  Deltagerantal i inspirationsgruppen v/Steen Moestrup
Gruppen ønsker at udvide deltagerantallet og vil gerne være 12 (13 deltagere er det reelt). Forslaget blev afvist af LL.

d.  Folkemøde 2018
Hanne S. og Steen er tovholdere. LL-medlemmer kan skrive til Hanne eller Steen,       hvis  man gerne vil være med. LL pointerer, at arbejdet med Folkemødet skal i gang      med det samme.  e. Ny gruppe v/Hanne W.       Ny gruppe hvor vi mødes ca. 4 gang om året vedr. udveksling af erfaringer bla.       med grundforeningsarbejde. LL-godkender gruppen.

15. Evt. Der var intet til dette punkt.

16. Hvordan synes du, mødet gik?  Refereres ikke.

Mødedatoer i 2018 vedtaget på LL-møde 4.11. 2017

13. januar 2018
10. februar 2018
17. marts 2018
13. april 2018 (dette er i Svendborg)