Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 19. maj 2005

Mødested: Hos Michael Adamsen, Viborg

Til stede:

Michael S. Adamsen (tovholder)

Gitte Thomsen

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Thoridt Allermand

Robert Feldhütter (webmaster)

1. Velkomst

Intet at referere.

2. Valg af referent

Jan blev valgt.

3. Valg af ordstyrer

Gitte blev valgt.

4. Hvordan har jeg det for tiden/præsentation af gruppens nye medlem (Gitte)

Intet referat fra dette punkt.

Herefter blev dagsordenen ændret: Punktet om et elektronisk nyhedsbrev udgår, da vi allerede har sådan et. De nye punkter på dagsordenen fremgår af referatet.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Vi har faktisk haft to møder:

Referatet af mødet d. 11. januar 2005 blev godkendt.

Michaels referat af hjemmesidegruppens møde under landsmødet d. 5. maj 2005 blev også godkendt.

6. Timer og økonomi

Eva har oplyst, at webmasteren har fået udbetalt 4000 kr. i honorar i indeværende år. Det svarer til 20 timer, eller 2 måneders aftalt arbejdstid. Vi ved ikke, hvor mange timer, som Robert har brugt uden at få betalingen endnu, så Michael mailer til ham og beder om at få en oversigt, så snart Robert er rask.

7. Statistik vedr. hjemmesiden

Pga. Roberts fravær har vi ingen aktuel statistik over besøg på hjemmesiden.

Eva har oplyst, at der pt. er 191 tilmeldte som modtagere af det elektroniske nyhedsbrev. I januar var der 219, så der er tale om en markant tilbagegang (13 %).

Jan havde lavet og medbragt grafer med statistik over aktiviteten på LAPs debatforum. Man kan ikke se, hvor mange der kun læser indlæggene, så statistikken viser antallet af nye indlæg. Hovedtallene gengives her:

2000: 5 indlæg; 0-4 indlæg pr. måned; 0-3 forfattere pr. måned

2001: 41 indlæg; 0-11 indlæg pr. måned; 0-4 forfattere pr. måned

2002: 58 indlæg; 0-12 indlæg pr. måned; 0-7 forfattere pr. måned

2003: 107 indlæg; 1-18 indlæg pr. måned; 1-9 forfattere pr. måned

2004: 309 indlæg; 0-69 indlæg pr. måned; 0-12 forfattere pr. måned

2005: 189 indlæg t.o.m. 18. maj; 26-61 indlæg pr. måned fra januar til april; 8-12 forfattere pr. måned fra januar til april

Til og med 2003 er tallene så små, at det er svært at se et mønster i dem. Den store stigning i 2004 kommer i andet halvår, og antallet ser ud til at have stabiliseret sig igen (omkring 50 indlæg pr. måned). Antallet af forfattere/debattører er steget mindre drastisk end antallet af indlæg.

Michael bad om og fik en kopi af filen med denne statistik.

8. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. vort forhold til firmaet Headline: Eva har oplyst, at vi ikke har hørt fra dem siden januar, hvor der blev sendt et brev til dem. Måske kan det lade sig gøre at få penge tilbage fra dem. Michael skal deltage i landsledelsens møde lørdag d. 21. maj og benytter lejligheden til at spørge om deres (og evt. juristens) mening.

Der har vist sig en del uenighed i den beslutning, som blev truffet på mødet i januar, om ikke at have en skriftlig politik om links, så det vil vi tage op igen på næste møde. Michael beder om at få en kopi af det oplæg herom, som Jan havde lavet til det møde.

9. Planlægning af arbejdet frem til næste møde

Pga. Roberts fravær i dag er det nødvendigt at holde et nyt møde snart, og her ønsker vi, at Eva også deltager.

Jan havde lavet og medbragt et ufærdigt oplæg om forslag til ændringer på hjemmesiden. Dette blev gennemgået. Jan skal arbejde videre med dette og udsende det til hele gruppen inden næste møde.

Inden næste møde skal vi dog gerne have flg. ordnet:

Menuerne skal bringes i orden.

Hjemmesiden skal gøres udskriftsvenlig.

Det nyeste medlemsblad (udkommet april 2005) skal gøres tilgængeligt på hjemmesiden.

Michael mailer til Robert herom, så han kan gå i gang, så snart han igen er rask.

10. Aftaler om arbejdet med LAPs hjemmeside

Jan havde lavet og medbragt et oplæg til dette. Efter nogle små justeringer blev det godkendt. Det udsendes som et bilag til dette referat.

11. LAPs foldere i PDF-format på hjemmesiden

Der var enighed om, at dette er en god idé. Michael benytter landsledelsens møde lørdag d. 21. maj til at etablere de nødvendige kontakter til dette projekt.

12. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Vi har modtaget en henvendelse om gensidig linkning fra lederen af Mødestedet, som er et værested i Sundby på Amager. Jan har (som fungerende tovholder i april måned) sendt nogle spørgsmål til ham og fået svar tilbage. Michael mailer til ham, præsenterer sig som den nye tovholder, meddeler at vi pt. ikke kan linke til deres hjemmeside og foreslår, at de henvender sig til FAP-København og spørger dem i stedet.

Næste møde: Vi foreslår mandag d. 6. juni 2005 kl. 16.00 på LAPs sekretariat i Odense (alternative datoer er onsdag d. 15. og tirsdag d. 21. juni). Michael mailer rundt til resten af gruppen og til Eva, som vi gerne vil have med til næste møde.

BILAG

LAPs hjemmesidegruppe/21MAJ2005

Aftaler om arbejdet med LAPs hjemmeside

1. Webmasteren skal svare på e-mails vedr. LAPs hjemmeside fra nedennævnte (i prioriteret rækkefølge) indenfor 2 døgn:

Sekretariatet,

hjemmesidegruppens tovholder og

øvrige medlemmer af hjemmesidegruppen.

Henvendelser fra andre end disse kan videresendes/henvises til ovennævnte.

2. Webmasteren skal løse (eller – i tilfælde af større opgaver – påbegynde løsningen af) opgaver vedr. hjemmesiden indenfor 7 døgn.

3. Webmasteren skal straks give besked til sekretariatet og til tovholderen (og gerne resten af hjemmesidegruppen) i tilfælde af problemer med at svare på e-mails eller løse opgaver vedr. hjemmesiden; f.eks. – men ikke kun – ved ferie, sygdom, travlhed på arbejde, familiemæssige problemer og tekniske problemer.

4. Webmasterens opgaver omfatter alle større opgaver vedr. hjemmesiden samt alle problemer og fejl, der måtte påstå; uanset årsag.

5. Sekretariatet skal kun tage sig af små, nemme, hurtige og rutinemæssige opgaver vedr. hjemmesiden. Webmasteren skal overvåge og kvalitetssikre disse ting.

6. Webmasterens aftalte arbejdstid – pt. 10 timer pr. måned – fordeles således, at webmasteren arbejder på hjemmesiden mindst 2 timer pr. uge, med mindre andet er aftalt, eller der ikke er nogle opgaver at løse.

7. Hjemmesidegruppen (inkl. webmasteren) holder møde ca. 1 gang i hvert kvartal, indtil rutinerne fungerer så godt, at man kan klare sig med længere intervaller mellem møderne.

Referat af møde i hjemmeside-gruppen, 11. januar 2005

Mødet var oprindeligt planlagt afholdt torsdag d. 13. januar 2005
Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede:

Robert Feldhütter (webmaster)

Eva Rasmussen (sekretariatsleder)

Alfred Sloth Knudsen (tovholder)

Birte B (de første 1t 55min af mødet)

Hanne Løvig (de første 1t 55min af mødet)

Jakob Dahl (de sidste 1t 5 min af mødet)

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Michael S. Adamsen

Thoridt Allermand

Lise Jul Pedersen

Birte B og Hanne Løvig er medlemmer af PR-gruppen og deltager i dette møde for at snakke om links.

1. Valg af ordstyrer

Alfred blev valgt.

2. Hvordan har jeg det for tiden

Intet referat fra dette punkt.

3. Valg af referent

Jan blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden

Det planlagte punkt 11 (Links) tages som punkt 6.

Der indføjes et nyt punkt 7: Medlemsblade på hjemmesiden.

De øvrige planlagte punkter tages som punkt 8 og fremefter.

Herefter godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referatet af mødet d. 9. september 2004 blev godkendt.

6. Links

6a. Politik

Efter diskussion af Jans oplæg, blev det besluttet, at der ikke skal være en skriftligt formuleret politik for links på LAPs hjemmeside.

6b. Oplæg ved Hanne Løvig og Birte B

PR-gruppen synes, at vi skal have flere andre hjemmesider til at linke til LAPs hjemmeside. Som eksempler nævnes Lægens Bord, OCD-foreningen, Angstforeningen og Depressionsforeningen. De ønsker derfor at kontakte disse (og andre) for at opfordre til, at de linker til LAPs hjemmeside. Hjemmesidegruppen giver dem frie hænder til at gøre dette.

Hanne Løvig vil sørge for at kontrollere linksene på LAPs links-side, så vi ved, hvilke der stadig virker.

Efter nogen snak om en opdeling af LAPs links-side efter kategorier, nåede vi foreløbig frem til flg. forslag til kategorier:

Mødesteder (Kontakt mellem brugere; herunder LAPs eget debatforum)

Brugerorganisationer (Patientforeninger)

Paraplyorganisationer

Jura (Love og regler)

Alternative/selvstændige behandlingssteder

Der skal arbejdes videre med dette på et senere møde.

7. Medlemsblade på hjemmesiden

Dette prioriteres højest; se også punkt 12.

De fleste medlemsblade ligger stadig i det gamle format (fra før hjemmesidens nye design blev indført). Robert undersøger, hvor meget han kan nå at konvertere i løbet af én time, og beregner derefter hvor lang tid, det vil tage for dem alle. Dette meddeler han derefter til alle gruppens medlemmer via e-mail.

8. Timer og økonomi

Robert har i løbet af 2004 ikke brugt alle de timer, som der var budgetteret med. Til gengæld har Eva brugt forholdsvis mange timer på hjemmesiden.

Vi har modtaget en faktura fra firmaet Headline for drift af TYPO3-udgaven (som vi ikke bruger) af vor hjemmeside i 2005. De har fået besked om, at vi ikke vil betale den. Se også punkt 10.

9. Statistik over besøg på hjemmesiden

Robert har udsendt en e-mail med links til statistik for oktober, november og december 2004. Statistikken for de første 10 dage af januar 2005 blev forelagt på mødet.

Der er pt. 219 tilmeldte, som modtagere af vort nyhedsbrev.

10. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. vort forhold til firmaet Headline:

Der er siden sidst sket følgende: Foreningens jurist har lavet et forslag til et brev til Headline. Efter forelæggelse for landsledelsen blev brevet ændret flere gange, men så gik sagen i stå. Brevet er altså ikke sendt til Headline.

Eva kontakter straks i morgen foreningens jurist og sender derefter brevet til Headline.

11. Status over hjemmesidegruppens arbejde i 2004

Intet at referere.

12. Prioritering af opgaver i 2005

Vi valgte flg. punkter som de højest prioriterede (se også punkt 7):

1. Medlemsblad

2. Udskriftsvenlighed

3. Menu (skal være ens på alle sider)

4. Kalender

5. Søgefunktion

6. Debatforum

Herudover ønsker vi snarest af få referater fra de aktive arbejdsgrupper på hjemmesiden. Eva sørger for, at dette bringes op på Landsledelsens møde d. 22. januar 2005.

13. Nyhedsbrevet

Der blev foretaget nogle mindre ændringer i det oplæg, som Jan havde lavet til mødet. Jan sørger for at renskrive disse og sender den rettede udgave til Eva, som fordeler det til Landsledelsens medlemmer m. fl.

14. Ansvar og beslutninger

En gennemgang af dokumentet om opgaver og ansvar vedr. LAPs hjemmeside gav ikke anledning til ændringer.

15. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Tovholder: Alfred ønsker at stoppe som tovholder for hjemmesidegruppen. Da vi ikke umiddelbart kan pege på en afløser, går han ind på at fortsætte frem til landsmødet (som afholdes 5.-6. maj 2005).

Næste møde: Vi foreslår onsdag d. 6. april 2005. Alfred mailer rundt, så alle får lejlighed til at checke deres kalendere. (OBS. Klokkeslæt blev vist ikke aftalt!)

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 29. september 2004

Referat af møde i LAPs hjemmesidegruppe 29. september 2004

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede:

Robert Feldhütter (webmaster)
Eva Rasmussen (sekretariatsleder, særligt inviteret – for 3. gang i træk)
Lise Jul Pedersen
Alfred Sloth Knudsen
Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Michael S. Adamsen
Thoridt Allermand
Jakob Dahl

1. Valg af ordstyrer

Alfred blev valgt.

2. Hvordan har jeg det for tiden

Intet referat fra dette punkt.

3. Valg af referent

Jan blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden

Lise foreslår et punkt 10: Gensidig linkning

Alfred foreslår et punkt 11: Debatforum

Herefter godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

6. Timer og økonomi

Robert har ikke brugt mange timer siden sidste møde.

Beløbet på ca. 500 kr. til opgradering (som der var lidt tvivl om sidst) ér et engangsbeløb.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden

Robert medbragte statistik fra og med februar 2004 og frem til mødets dato.

8. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. vort forhold til firmaet Headline:

Lise har medbragt et svar fra foreningens jurist (Erik Olsen). Heraf fremgår ikke klart, om han er informeret om/har forstået, at vi ønsker at ophæve handlen/aftalen med Headline under alle omstændigheder.

Eva laver sammen med juristen et udkast til et brev herom til Headline. Samtidigt undersøger Lise vore muligheder for at klage via forbrugerklagenævnet. Derefter snakker Eva og Lise sammen om det videre forløb, herunder evt. overdragelse af sagen til landsledelsen eller formandskabet.

Vedr. fremtidig opdatering af hjemmesiden

Evas prioriterede liste over hjemmesidens dele med Roberts forventede tidsforbrug (handlingsplanen) var ikke blevet udsendt til gruppen. I stedet udleveredes den (dog uden tidsforbrug) på dagens møde.

Vedr. e-mail-adresser: Evas oversigt viser, at ti adresser er i brug. Adressen webmaster@lap.dk er ikke aktiveret, og adressen bladet@lap.dk er et alias, der omdirigeres til en anden adresse.

Da Robert ikke kan vurdere, hvilke ønsker om ændringer på hjemmesiden, der er legitime, skal e- post til adressen webmaster@lap.dk gå til sekretariatet (Eva), som videresender de relevante/legitime ting til Robert til udførelse.

Eva udbygger oversigten med navne og funktioner på brugerne af de ti adresser og sender den til landsledelsen til orientering sammem med oplysning om, at der er fem ledige adresser, og med spørgsmålene: Er der nogen, der ønsker en af disse adresser? Er der behov for yderligere adresser?

9. Fremtidig opdatering af hjemmesiden

Eva og Robert fortsætter samarbejdet efter modellen fra sidst. Robert demonstrerer det praktiske arbejde for Eva, så hun kan overføre gamle dele af hjemmesiden til den nye hjemmeside. Inden næste møde forventes alt eksisterende materiale at være tilgængeligt på den nye hjemmeside.

10. Gensidig linkning

Lise har fået en forespørgsel fra PR-gruppen om, hvorvidt vi er interesserede i et samarbejde, hvor vi linker til andre hjemmesider, der så til gengæld linker til vores.

Vi fastholder beslutningen fra et tidligere møde om kun at linke til hjemmesider, der er relevante for psykiatribrugere/besøgende på LAPs hjemmeside. Vi er dog indstillet på at operere med to “slags” links: Dem vi kalder stramt redigerede links (svarende til de nuværende, som er samlet aF Karl Bach Jensen) og hvad vi vil kalde løst redigerede links. Derfor inviterer vi Hanne Løvig og Birte B fra PR-gruppen med til vort næste møde, hvor vi så håber, at de vil komme med et oplæg eller en liste over sådanne links.

11. Debatforum

Alfred har haft kontakt med en debatforumsbruger med ideer og ønsker til vort fremtidige debatforum. Jan har ligeledes indhentet ideer og ønsker fra brugere.

Det nye debatforum prioriteres fortsat lavt i forhold til de øvrige dele af hjemmesiden, men vi tager det op som et punkt på dagsordenen til næste møde.

12. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Næste møde: Torsdag d. 13. januar 2005 kl. 17.00 på LAPs sekretariat i Odense.

Hanne Løvig og Birte B inviteres til dette møde. Det er pt. uvist, om Eva kan/skal komme til næste møde.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 16. juni 2004

Mødedato: 16. juni 2004

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede:

Robert Feldhütter (webmaster)

Eva Rasmussen (sekretariatsleder, særligt inviteret)

Thoridt Allermand

Michael S. Adamsen

Alfred Sloth Knudsen

Jakob Dahl

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Lise Jul Pedersen

Hanne Wiingaard

1. Valg af ordstyrer

Michael blev valgt.

2. Hvordan har jeg det for tiden, præsentation ved/af Michael – nyt medlem i gruppen

Intet referat fra dette punkt.

3. Valg af referent

Jan blev valgt.

4. Godkendelse af dagsorden

Ændret til

5a. Godkendelse af referat fra sidste møde (opr. pkt. 5)

5b. Fremtidigt system (TYPO3 eller andet) (opr. pkt. 11)

5c. Indhold af nyhedsbreve (opr. pkt. 13)

5d. Estimat og planlægning af overgang til nyt system (opr. pkt. 12)

5e. Sikring af den daglige opdatering indtil overgang til nyt system (opr. en del af pkt. 9)

5f. Forsidens aktuelle udseende (opr. en del af pkt. 9)

6. Timer og økonomi

7. Statistik over besøg på hjemmesiden

8. Opfølgning fra sidste møde

10. Vort forhold til firmaet Headline, ophævelse af køb?, juristen m.v.

14. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Herefter godkendt.

5a. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt.

5b. Fremtidigt system (TYPO3 eller andet)

Vi skifter ikke til TYPO3. Vi holder os til HTML-koder og lidt Actice Server Pages (ASP)-programmering til de avancerede funktioner.

5c. Indhold af nyhedsbreve

Jan laver et udkast til en vejledning for nyhedsbreve. Udkastet behandles på et kommende møde.

5d. Estimat og planlægning af overgang til nyt system

Robert laver en ny hjemmeside i HTML-kode med en smule ASP-programmering til næste møde, hvor den skal godkendes.

5e. Sikring af den daglige opdatering indtil overgang til nyt system

Der bliver ingen opdatering i de næste 14 dage.

5f. Forsidens aktuelle udseende

Forsiden ændres ikke de næste 14 dage. Robert visualiserer sin ide til næste møde.

6. Timer og økonomi

Robert sender en oversigt over sit timeforbrug (inkl. møder og rejsetid) til sekretariatet, som udbetaler tilgodehavendet.

Robert bestiller en opgradering til ASP-funktioner hos Scannet.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden

Scannet har netop skiftet statistik-system, så der findes ingen statistik.

8. Opfølgning fra sidste møde

Lise afløste Jakob som gruppens repræsentant på LAPs landsmøde. Ellers intet.

10. Vort forhold til firmaet Headline, ophævelse af køb?, juristen m.v.

Vi vil ikke være kunde hos Headline. Hanne og Lise kontakter LAPs jurist med henblik på en sag mod Headline.

14. Evt. (herunder fastsættelse af næste møde)

Links: Vi vil ikke linke til andre hjemmesider, blot fordi de linker til vores.

Referat: Referatet skal være et beslutningsreferat.

Næste møde: Onsdag d. 30. juni 2004 kl. 17.15 på LAPs sekretariat. Eva inviteres med igen.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 28. april 2004

Referat fra møde i hjemmesidegruppen 28. April 2004 i Odense

Til stede, Eva, Lise, Thoridt, Robert, Jakob, Hanne, Alfred og Jan.

Valg af ordstyrer – Jan blev valgt

Hvordan har jeg det for tiden – udenfor referat

Valg af referent – Alfred blev valgt

Godkendelse af dagsorden 
– vedtaget som forelagt

Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt

Timer og Økonomi

Robert har brugt ca. 20 timer

Vi betaler 1117,- kr. for Web-hotel hos Scannet + et ukendt beløb for det nye Web-hotel

Robert oplyser at vi andet steds kan købe Web-hotel for ca. 1000,- kr. om året

Statistik over besøg på hjemmesiden

Der har været ca. 800 unikke besøgende pr. måned

Opfølgning fra sidste møde

Det viste sig at Rober havde misforstået gruppens anvisninger om at anvende Typo3 som vi jo har købt. Han er i stedet startet på at programmere sit eget Content Manement system. Derfor er de 20 timer spildt og Robert får ikke løn for de 20 timer, men starter forfra på Typo3 løsningen. Han lover at gøre hvad han kan for at blive færdig inden Landsmødet. Om ikke helt færdig – så dog klar med en delvist færdig udgave som kan fremvises. Eva og Robert aftaler og Eva udpeger hvilke dele af hjemmesiden der er vigtigst. Hanne sørger for at Robert får den seneste udgave af medlemsbladets artikler på e-mail så den er fremme senest fredag morgen.

Ansvars og Kompetenceområder

Der skal være mere fokus på Nyhedsbreve. Det vil være ønskeligt om der udsendes flere nyheder, men afgørende er det også at det der udsendes ER nyheder. Sekretariatet vil gøre mere ud af det

Hvordan er det gået med konverteringen

Se. Punkt 8

Landsmøde, beretning, repræsentation fra gruppen på Landsmødet

Alfred har udarbejdet en oversigt over året arbejde i gruppen til Landsledelsen beretning – den er lagt ind.

Jacob repræsenterer gruppen under Landsmødet som fungerende tovholder

Evt. – ikke noget at føre til referat

Hvordan synes du mødet gik – udenfor referat

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 13. marts 2004

Mødedato: 13. marts 2004

(Mødet var oprindeligt planlagt afholdt torsdag d. 13. januar 2005)

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede: Alfred, Hanne, Thoridt, Lise, Robert, Jakob, Jan

1.Valg af ordstyrer Thoridt valgt som ordstyrer

2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – Udenfor referat.

3. Valg af referent – Lise –

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

5. Folk får 8 dage til at kommentere, bagefter godkendt med rettelser sendes rundt og arkiveres på sekretariatet.

6 – 7. Opfølgning fra sidste møde

Hvordan går det med konverteringen – V/Robert

Hvordan går det med samarbejdet/arbejdsfordelingen mellem sekretariat og Web-master

Status kompetence og ansvarsområder behandlet på Landsledelsesmøde 7 februar – V/Formandsskabet

Udkast til evt. nyt layout og diskussion af layout – oplæg v/Robert

Robert har præsenteret et design, gruppen godkendte. Robert mente, konvertering ville tage 20-30 timer alt i alt inklusive. Robert kan være færdig sidst i april.

Hanne kontakter trykker med henblik på eksport af data fra medlemsbladet til html.

Ansvars og kompetence områder: Der mangler èn fra sekretariatet, Eva eller Helle i forbindelse med fastlæggelse af arbejdets organisering mellem sekretariatet og web-master. Sekretariatet indkaldes til næste møde.

X-tranet: Robert forslår en ”to-do”-liste (opgaveliste) i stedet for e-mail på kryds og tværs, således at al gruppens korrespondance samles ét sted.

Opfølgning Hjemmesidegruppens oplæg til Landsledelsen: Wiingaard koordinerer med Eva, at de småkorrektioner, Landsledelsen godkendte, bliver skrevet ind og sendt rundt.

7b. Kan Fap-Viborg komme til at opdatere deres egen hjemmeside?

Robert: Vi beslutter os for at vente. Lad os lige få os selv i hus først, så har vi en erfaring vi kan gå videre med. Vi har det i mente og senere har vi måske en standard for hvordan vi kan hjælpe andre.

8. Statistik over besøg på hjemmesiden

Fremover vil man selv kunne gå ind og checke statistik.

9. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Har brugt godt 5 timer alt i alt. Se også punktet 6-7.

Diskussionen om hjemmesiden drejer sig om 3 ting: Nyhedsbrev, debatfora og hjemmesiden som sådan. Spørgsmålet om debatfora tages op igen næste gang.

Eventuelt: Robert skal have samme informationer tilsendt som øvrige medarbejdere. Husk Eva på det mandag.

10. Hvordan syntes du at mødet gik

For referat Lise

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 31. januar 2004

Til stede: Alfred, Hanne Wiingaard, Thoridt, Lise Jul, Robert

Ikke til stede: Jakob Dahl

2. Valg af ordstyrer – Alfred

3. Hvordan jeg har det – udenfor referat

4. Valg af referent – Lise

 

5. Godkendelse af dagsorden – sket

6. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Vi bestræber os på at lave beslutninger, der er af en sådan karakter, at det kan offentliggøres på hjemmesiden. Referat godkendt med ændringer – ændringer sendes separat.

7. Opfølgning på sidste møde:

Eva henvender sig mandag til Headline og meddeler, at Jakob ikke længere er kontaktperson og at Robert er den nye.

Hanne Wiingaard checker om npc har mulighed for at eksportere direkte i html eller zip-fil. Alternativt CD.

Robert undersøger mulighederne omkring et nyt debatfora.

Debatforaet har lav prioritet i starten. Om muligt, så vælger hjemmesidegruppen at alle indlæg kan læses men man skal oprette brugerkonto for at besvare indlæg. Anonymiteten er dog bevaret.

Alfred kontakter Eva med henblik på at lave enkelt justering i dokumentet vedr. arbejdsopgaver: Funktions e-mail dirigeres omgående – personlige efter aftale med sekretariatet (f.eks. 3 mdr.)

8. Opgaver og handlingsplan for den nye webmaster mht.konverteringen

Robert ser på sagerne og kommer med et udspil på handlingsplan.

9. Opgaver og handlingsplan for den nye webmaster m.h.t. layout/design og indhold på hjemmesiden, rullegardiner, debatside etc.: Robert laver designudkast til et kommende møde, designworkshop.

10. Statistik over besøg på hjemmesiden: Gammelt materiale er afleveret på sekretariatet.

11. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden. Robert laver udkast over timer/økonomi, når han ved lidt mere.

12. Evt. Robert sender overslag ud, når han lige har haft tid til at sætte sig ind i det. Robert og Albert koordinerer dagsorden.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 10. januar 2004

1. Valg af ordstyrer

2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – herunder velkommen til det nye medlem Thorridt Allermand med og hvad hun har på hjerte overfor gruppen

3. Valg af referent

4. Godkendelse af dagsorden

Der byttes om på rækkefølgen af dagsorden, da Jakob har glemt mødet og først kommer senere.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde Mindre rettelser. Nogle var citeret for at have sagt noget nogle andre havde sagt. De fleste mente, diskussionsreferater var for lange. En fandt det meget rodet, men det også møderne haft tendens til at springe lidt emnemæssigt. Beslutningsreferater istedet.

6. Opfølgning fra sidste møde

Status ved overgang til nyt content manement system – Jakob

Status ”liste over ansvars og kompetenceområder” samt status ”referat fra mødet i september” – Jan – referat fra september godkendt.

Thoridt mente, aktivitetskalenderen burde være mere uddybet, f.eks. hvis vi var inviteret til konferencer, til møder eller andet.

Jan mente, der var gang i hjemmesiden fra 1 til 18 nye mails om måneden. Var der 18, var det dog af og til en bruger, der var gået amok med at skrive indlæg.

Jakob mente, artiklerne godt måtte sendes ud til offentliggørelse på hjemmesiden i god tid, så de kunne nå at komme med på samtidig på hjemmesiden. Lise checker op på, hvor lang tid de sendes over til webmaster, før bladet sendes ud.

Jakob mente ikke, der var problemer med Jurist mail. En uge efter mailen stod på hjemmesiden, kunne juristen checke mailen hjemme fra sig selv, sagde han.

Indhold: Nogle gamle ting bør tages af. Uenighed om, hvor flot hjemmesiden bør være. Nok mere aktuel. Wiingaard var ansvarshavende redaktør for bladet og bør også være det på hjemmesiden. I praksis fungerer det sådan, at en tekst er lidt ulden i kanten, så kommer den ikke på. I praksis fungerer det lidt gelinde mellem kontor, webmaster og landsledelse og formandskab. Wiingaard går ind og checker debatfora. Er der noget, der fjernes, bør det nok stå : Redaktionelt fjernet etc.

Jan har lavet detaljeret udkast til arbejdsgange og ansvarsområder for hjemmesidegruppen.

Der diskuteres mulige ændringer, bl.a. at landsledelsen er ansvarlig for indholdet og at e-mail adresser bør inddrages efter at folk er gået ud af landsledelsen, f.eks. efter 14 dage. Jan laver udkast og sender det rundt til hjemmeside gruppen – og Alfred sørger for det kommer med på næste landsledelsesmøde.

Content management system: Ikke overflyttet til juleaften som lovet. I gang med at flytte det over. Jakob mente, han kunne gøre det sammen med den nye webmaster. Wiingaard sagde, det måtte vi jo snakke med den ansatte om, hvordan han/hun foretrak det. Det blev påpeget som problematisk, at der i jobannoncen så ud som om man overtog et færdigt kørende system, hvilket ikke var tilfældet.

Jakob fortalte, der var givet et færdigt tilbud på systemet og der ikke blev udfaktureret time efter time. Det var svært at flytte mailserveren, fortalte Jakob.

Hvad synes I om det nye layout på hjemmesiden – ikke diskuteret, der er flyttet punkter om, så der er en gennemgående header.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden Thoridt har Bøjes mappe med koder, så vi kan få kopieret de sidste 5 års statistik.

8. Ny Webmaster – annonce – ansættelsesudvalg m.v. – forhåbentlig god orientering fra Formandsskabet

Der indkaldes to ansøgere til jobsamtale næste fredag. Alfred og formandskabet er ansættelsesudvalg. Lise mailer til Eva.

9. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Når der ikke var talte om et færdigt kørende system, ville der sandsynligvis komme flere time udgifter på det første par måneder. Jakob laver udkast til, hvor mange timers arbejde, der ca. mangler.

Næste møde:

31. januar kl. 2004 kl. 12.00 i Odense.

Alfred sørger for, at der bliver arrangeret noget mad.

Den nye Webmaster er indkaldt.

10. Hvordan syntes du at mødet gik – folk var trætte nåede ikke punktet.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 21. september 2003

Mødested: Mediehuset, Århus

NB. Dette referat er skrevet efter, at hjemmesidegruppen havde afholdt sit næste møde (d. 15/11 2003), og indeholder derfor enkelte oplysninger, som ikke var fremkommet på det møde, som referatet omhandler.

Til stede:

Lise Jul Pedersen

Hanne Wiingaard (ordstyrer)

Jakob Dahl

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Alfred Sloth Knudsen

Karl Bach Jensen

Bøje Allermand

 

Ingen af de tilstedeværende havde hørt fra Helle Kudahl (medarbejder på sekretariatet), som Alfred havde regnet med skulle deltage i dette møde.

Karl Bach Jensen har meddelt, at han træder ud af hjemmesidegruppen for at koncentrere sig om det internationale arbejde i LAP.

1. Hvordan har jeg det for tiden?

Intet referat fra dette punkt.

2. Valg af ordstyrer

Hanne blev valgt (ordstyreren blev valgt inden punkt 1).

3. Valg af referent

Jakob blev valgt (men da han fik forlagt sine noter fra mødet, var han ude af stand til at skrive referatet, som derfor senere blev skrevet af Jan).

4. Godkendelse af dagsorden

Punkt 11 udgår. Ellers godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger.

6. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. arbejdsgrupper: Jakob har lavet en side om arbejdsgrupperne (referenten er ikke klar over, om denne side er lagt ud på hjemmesiden).

Vedr. e-mail-adresser: Følgende nye adresser er oprettet/taget i brug:

bladet@lap.dk

webmaster@lap.dk

tilmeld@lap.dk

Følgende personer har fået en @lap.dk-adresse: Lise, Jakob, Hanne og LAPs nye rejsekonsulenter Mårten og Nils. Desuden har Erik Olsen vistnok en.

Lise vil spørge landsledelsen, om der er interesse for og penge til yderligere e-mail-adresser.

7. Vil det være OK, at hjemmesiden igen bliver lavet i FrontPage, eller skal det laves i et andet produkt ? – Bøje

Der er enighed om at stå fast på beslutningen fra sidste møde om ikke længere at anvende FrontPage.

Siden sidst har Jakob fået en ny ide. Han foreslår, at der anskaffes et såkaldt Content Management-system. Dette koster ca. 30.000 kr. plus moms (37.500 kr.) og giver mange fordele i arbejdet med hjemmesiden.

Det vedtoges at indstille til landsledelsen, at dette bevilges.

8. Evt. indkøb af ny software – bl.a. information fra landsledelsesmødet den 20/9 ved Jakob

Jakob havde planlagt at fremsætte ovennævnte forslag på landsledelsesmødet i går, men valgte i sidste øjeblik at udsætte dette. Se i øvrigt punkt 7.

9. Tilføjelse af muligheden for at deltage i Landsmøde under Bliv medlem – Alfred

Stavefejl – Ny handlingsplan og bugdget – Alfred

Alfred var ikke til stede, men havde telefonisk orienteret Jan om, hvad dette drejede sig om.

Den første del handler om, at Alfred har fået den ide, at på siden, hvor man kan melde sig ind i LAP, skal det fremgå som en medlemsfordel, at man kan deltage i det årlige landsmøde.

Vedtaget. Jakob sørger for udførelsen.

Den anden del handler om, at Alfred har fundet den nævnte stavefejl (budget fejlstavet). Desværre kunne han ikke længere huske, hvor det var. Jakob lovede at finde fejlen og rette den.

10. Debatforum – bl.a. mulighed for at slette egne indlæg

Det er ikke muligt at få en sådan funktion med det nuværende debatforum.

Hvis vi får bevilget det i punkt 7 omtalte nye system, får vi mulighed for at lave et nyt debatforum, mere eller mindre som vi vil have det. Emnet tages derfor op igen på næste møde.

11. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Punktet udgår.

12. Statistik over besøg på hjemmesiden – Bøje

Det er kun Bøje, der ved, hvordan man får udlæst denne statistik.

Jakob kontakter Bøje for at få det at vide og rundsender statistikken til resten af gruppen.

13. Evt.

Næste møde afholdes lørdag den 15. november 2003 kl. 11 – 16 i Mediehuset, Århus.

Lise reserverer et mødelokale, så vi ikke igen skal sidde i kantinen.