Nyhedsbrev, LAP Nordjylland, maj 2009

Det er nu længe siden, I sidst har modtaget et nyhedsbrev. Det skyldes ikke, at vi har glemt jer, kære medlemmer, men vi har i bestyrelsen haft nok at se til, både med generalforsamlingen, forsøget med opstarten af KLUB LAP NORD, samt at vi flere gange er blevet forsinket af bestyrelsesmedlemmers sygdom. Vi er i bestyrelsen ikke supermennesker, vi har hver vores at slås med, både psykisk og fysisk. Men netop derfor er det jo, at vi føler med alle jer, der har problemer i jeres liv, og vi vil gerne hjælpe jer, hvis I også selv vil gøre en aktiv indsats, så LAP Nordjylland ikke bliver lagt i graven, men tværtimod kan genopblomstre som en dynamisk forening, der kan forsøge at holde sammen på os, som enten har eller har haft en psykisk lidelse, og samtidigt kæmpe vores sag overfor det etablerede psykiatriske system, som desværre ikke altid behandler os godt nok.

Angående generalforsamlingen d. 31. Marts, så havde vi, trods kun 6 fremmødte, en god og konstruktiv aften, som bestemt ikke var præget af opgivenhed, men derimod af nyt gå-på-mod, fordi vi tror på jer, og på fremtiden. Referatet fra generalforsamlingen er i denne kuvert.

KLUB LAP NORD, som er tænkt som hyggeaftener for alle medlemmer, der kan og vil deltage, startede vi onsdag d. 8. April med 4 deltagere, hvor vi hyggede os med kaffe/the, musik og snak.

Næste gang, vi har klubaften, som ikke er en ”lukket klub”, som navnet måske kunne antyde, men FOR ALLE MEDLEMMER, er

ONSDAG D. 3. JUNI, kl. 18.30, i FRIVILLIGHUSET, Mølholmsvej 2, 9000 Aalborg (BUS nr. 16 kører lige til huset, indgang på den anden side af huset)

Der vil til denne aften blive indkøbt spil, bl.a. TRIVIAL PURSUIT, og så er det i øvrigt op til alle, der dukker op, at bestemme både denne aftens indhold, og også at vi alle sammen er med til at planlægge, hvad der fremover skal foregå i Klub LAP Nord, og hvornår.  Tag jeres kalender med, så vi kan aftale de fremtidige møder. Onsdag d. 3. Juni sørger bestyrelsen for kaffe/the og ostemadder.

Desuden indbyder vi til

SANKT HANS FEST, tirsdag d. 23. JUNI, kl. 16 – ca. 22, også i Frivillighuset, med fællesspisning, og ud og kigge på bål (evt. ved fjorden)

Tilmelding til Sankt Hans fest senest tirsd d. 16. Juni til Jens Juhl Nedergaard tlf.  26 33 58 01 , email :  jensnedergaard@hotmail.com

Kærlig hilsen Charlotte, Anne-Marie og Jens

Pressemeddelelse: Særloven for psykisk syge skal ophæves

29. april 2009

At være dømt til behandling, er at miste sine rettigheder som menneske og borger i samfundet.

Når en psykisk syg ramler ind i lovens lange arm, begynder der et liv med tvang og kontrol, og en manglende tillid til det stakkels menneske. Den eneste reelle behandling, der tilbydes på en lukket afdeling er medicin. Oftest overmedicinering, der pacificerer og forkvakler hjernens motorik, så meget at den psykisk syges hjerne hurtigt kan sammenlignes med en kogt broccoli. Den psykiske syge mister chancen for at blive en normal, velfungerende borger i samfundet.

Vold avler vold.

Grunden til at psykisk syge begår gentagne overtrædelser er den ringe – og oftest urimelige behandling. Adgangen til telefon bliver inddraget, adgangen til frisk luft er mere mangelfuld end i et dansk fængsel, og besøg udefra kontrolleres nidkært af en overlæge. Endvidere er der stor risiko for at blive tvungen i elektrochok behandling, der endda benyttes langt mindre i vores nabolande. Oveni, er daglige trusler med tvungen og overdreven tvangsmedicinering, normal hverdagskost for den psykisk syge borger. Samtale og forståelse findes så godt som ikke. Kun når det handler om adfærdsregulering og irettesættende replikker. Psykologer, skal man være rask og velfungerende til at tale med, og der er lang ventetid på en samtale, da der fx kun er ansat 6 psykologer på Sct. Hans Hospital, der har over 400 patienter.

 

Den psykisk syge møder med andre ord modstand frem for behandling. Enhver sund reaktion på dårlig behandling er frustration, opråb og trusler om, at der må findes noget der er bedre og mere humant. Det er ikke behandling, det er straf, det der foregår på afdelinger, der gemmer psykisk syge kriminelle. Et frustreret og afmægtigt menneske er tilbøjelig til at agere med vrede, vold og stikken af fra problemerne.

Når man mister sine helt basale rettigheder og får at vide, at man ikke må kysse sin kæreste, når hun er på besøg, så kan konsekvenserne af denne straf blive, at man stikker af fra den lukkede afdeling og begår ny kriminalitet for at overleve – et trods alt bedre liv, end det som man bliver i dømt under en behandling.

Værdig behandling

Derfor vil psykisk syge i Danmark have ophævet særlovgivningen og behandlingsdomme. Vi skal straffes for vores handlinger på lige fod med ethvert andet menneske, der har begået kriminalitet. I stedet for at udbygge de særlige sengeafdelinger, så sæt os i fængsel, og lad os udstå straffen uden brug af tvang, bæltefiksering, tidsubestemte domme og ulovlige metoder, som Europarådet sidestiller med tortur. Leder af retspsykiatrisk center Peter Kramp mener, at psykisk syge bliver raske af at ligge i en seng. Det gør vi ikke, man bliver rask af at blive behandlet værdigt og på lige fod med andre borgere i samfundet.

 

For yderligere information kontakt venligst
LAP – www.lap.dk – Talsmand Hanne Wiingaard – Telefon 55500151 – Email

Referat af møde i Refugie-gruppen, 24. april 2009

Mødet blev holdt hjemme hos Paul i Roskilde.
Referent: Simon Bordal Hansen

Deltagere
Til stede var Paul, Karl, Michael, Inger og Simon.

Referat fra møde den 13. marts 2009
Referatet blev godkendt med nogle rettelser. De fremgår af det rettede referat som sendes samtidig med dette.

Kommunekampagnen/pjecen
Status ved mødet var, at Esbjerg, Hjørring og måske Holbæk er aktivt positive.
Herlev er i gang, Karl har snakket med dem, og LAP lokalt har kontakt.

Michaels mail-forslag vedr. refugie-ambassadører

Michael havde rundsendt et forslag til ordlyd i en mail, som hvert medlem i gruppen kunne rundsende. Det bvlev besluttet, at Michaels oplæg er et koncept, som andre i gruppen kan sende ud som det er eller i egen form. Vi orienterer hinanden om, hvem vi sender/har sendt mailen til.

Spørgsmål til konceptpapiret

Herefter gik mødet over til at gennemgå de mange spørgsmål, som bl.a. Inger, Simon og Michael har formuleret. Drøftelsernes formål var at klargøre gruppens holdning på de omtalte områder for Simon til hjælp for det kommende refugieoplæg.

Sammenkomst/konference for ambassadører

Ind til videre er den 17. september sat som mødedag for de ambassadører, der knyttes til projektet som følge af mailudsendelsen.

Næste møde

Næste møde holdes fredag den 29. maj hos Simon på Orø. Simon henter deltagerne på stationen i Roskilde. Mødet holdes kl 11, og der er afgang fra Roskilde Station klokken 10.30, parkeringenspladsen foran stationen, ved taxaholdepladsen…

Medlemsbladet nr. 2, 2009

Om LAPs jubilæum og landsmøde, landet rundt, boganmeldelser og meget mere.

Referat fra møde i mediegruppen, 18. marts 2009

Referat fra Mediegruppen i LAP´s møde på Sekretariatet, Store Glasvej 49, Odense
Onsdag den 18. marts 2009 kl. 11.00

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog

1.    Mødeleder og referent: Michael
Dagsorden formuleres og fastsættes

2.    Referat fra Mediegruppens møder 29. januar 2009 og 10. juni 2008 godkendes og videreformidles til offentliggørelse på LAP´s hjemmeside

3.    Kort orientering fra gruppen. Uformel orientering. Flere havde haft sygdom og problemer, men havde det bedre nu og så frem til forår og gang i arbejdet. Inger-Liss fortalte om Sindsro, som hun sammen med Rigmor S. ville lave en artikel om til medlemsbladet. Ellers gik det godt fru Kammerherreinde…

4.    Michael gav en kort redegørelse og orientering om de seneste møder i Landsledelsen og de debatter og beslutninger der er foretaget med relation til Mediegruppens arbejde og formål. Først og fremmest er der skabt en basis for Mediegruppens arbejde i Landsledelsen og der er blevet givet grønt lys til foreløbig 5 af gruppens højeste prioriteringer. De skal så gennemarbejdes, implementeres. Budgetlægning og pengeforbrug aftales løbende med Forretningsudvalget.
De 5 ”første- og hovedprioriterede” redskaber/initiativer er: 10-årsjubilæet, Ambassadører, Medlemsbladet, LAP-Priser samt trykt og lamineret Medlemskort med fordelsmuligheder.

5.    Opdatering af aktuelle og igangværende opgaver:
10-årsjubilæet: Michael
Michael undersøger den helt konkrete dato for jubilæet ifm. stiftende landsmøde på Christiansminde i Svendborg. Pt. ikke særlige initiativer sat i gang foruden de nævnte.
Ambassadører: Paul og Michael
Samarbejde og vigtig koordination mellem Mediegruppen og adhoc-gruppen om ambassadører.
Medlemsbladet: Hanne, Inger-Liss og Michael
Et løbende arbejde, som er sat i gang og nu forstærkes af Hanne i Bladgruppen
LAP-Priser: Hanne, Inger-Liss og Michael
Forslag om glasskål fra Svendborg Glasværk. Hanne kontakter glasværket. Grafisk udformning af certifikat foretages af Torben på baggrund af skriftligt forlæg fra Michael
Medlemskort: Hanne og Inger-Liss
Mulige forretninger og rabatordninger kontaktes og der tages kontakt med trykkeri. Der udarbejdes skriftligt materiale og holdes kontakt til FU ang. økonomien.
Operation LAP X: Paul og Tom
Tom udarbejder et grundlag og beskrivelse af hans projekt med angivelse forventet brug af resurser, samarbejdspartnere internt i LAP og eksternt mm.

6.    Paul om sin kontakt til TV2
Paul har tidligere i dag taget kontakt til TV2-Nyhederne som ligger i nabolaget på Kvægtorvet. Han har talt med journalist Lisbeth Sung Johansson, som også har fået kontakt til Michael og senere vil kontaktes. Pauls aktuelle kontakt var primært angående dødsfald i Roskilde.

7.   Næste møde: onsdag den 29. april 2009 kl. 11.00 på Sekretariatet, Store Glasvej 49 i Odense

Medlemsbladet nr. 1, 2009

Om bl.a. det kommende landsmøde, LAPs jubilæum, aktion i Ballerup sommerlejr, hvad der sker rundt om i landet og meget mere.

Referat fra møde i mediegruppen, 29. januar 2009

Referat fra Mediegruppen i LAP´s møde på Sekretariatet, Store Glasvej 49, Odense
Torsdag den 29. januar 2009 kl. 11.00

Tilstedeværende: Inger-Liss Christoffersen, Hanne Løvig, Tom Jul Pedersen, Paul Bjergager & Michael P. Krog

1.    Referent: Michael og om nødvendigt ordstyrer

2.    Referat fra sidst manglede og skal rekonstrueres til næste møde

3.    Bordet rundt med gensidig orientering.
Inger-Liss er meget kritisk overfor den nye udgave af Medlemsbladet. Forsiden mangler et markant forsidebillede og er i stedet temmelig forvirrende. Der skal en bedre brug af billeder og fotos – både på forside og i resten af bladet. Paul fortæller om en lay-outer fra Roskilde som gerne vil være med til at forbedre lay-outet.
Paul har talt med Michael Falck som kan komme til landsmødefesten. Han fortæller om en videreførelse af Hvide Kors kampagne fra Roskilde på landsplan. Pressemeddelelsen var ikke god og for lang.
Michael foreslår i fremtiden at bruge postkort – måske i samarbejde med en af de professionelle på markedet som Go-Card. Det er meget vigtigt at kortet udformes grafisk opsigtsvækkende og fængende og kan have en forklarende tekst på bagsiden.
Michael fortæller om seneste møde i Landsledelsen og at Mediegruppen skal udarbejde en prioriteringsliste med et forslag til budget.
Tom fortæller om sin relativt nye forening: Den Venlige Psykiatribruger. Der er pt. 15 medlemmer og tager udgangspunkt i Århus, men alle kan være med.
Michael fortæller kort om LAP´s økonomi. LAP har ligge noget brak pga. af manglende likviditet og afventning på udfaldet af Satspuljeforhandlingerne. Afskedigelser har også kostet en del.
LAP har nu fået bevilget 3.6 millioner årligt de næste 4 år. Samtidig er der kommet 295.000 fra Tips & Lotto og godt 100.000 til undervisningsbrug.
Inger-Liss fortæller om en succesfuld aktion på KAS Ballerup, hvor der har været ”gravkaffe” i anledning af nedlægningen af biblioteket og varmtvandsbassinet. Der blev nedlagt en krans og Ghita B. holdt en tale. Aktionen blev omtalt i Herlev Bladet.
Hun ville gerne have haft omtale også i Lap-Medlemsbladet.
Hanne har været røgfri i 1½ år og er begyndt i ANTV hos Lise Jul, hvor Hanne er journalist og skal lave lokal-tv om psykiatri.

4.    Michael fortæller om det afholdte Mediekursus og læser op af en kort evaluering. Han fortæller videre om at han har haft kontakt med Cavling-Prisvinderne fra Berlingske Tidende. De vandt den især pga. ”mediekonvergens” og de helt nye og selvforstærkende virkninger det har at bruge det trykte blad sammen med løbende opfordringer og ajourførte artikler på hjemmesiden. Når det arbejder sammen sker der en stærk aktivering ag læserne med det resultat at man kan efterlyse nye historier, sager og vinkler. Det mener Michael vi også skulle udnytte i LAP regi. Det er også meget vigtigt med en langt bedre og mere omfattende overvågning af medierne og nyhedsudviklingen. Især for hurtigt at kunne reagere og følge en sag eller udvikling op. Jo hurtigere – jo nemmere er det oftest at kunne komme i medierne.

5.    Tom fortæller om sin idé med Operation X. I lighed med udsendelsen på TV2 skal man efterlyse historier og sager, som skal bearbejdes og videreformidles til LAP-Medlemsbladet og andre måske større medier. Man skal også konfrontere beslutningstagerne og andre ansvarlige. Til det formål skal der efterlyses ”agenter” som kan undersøge sager og følge op på historier i medierne.

6.   Paul vil have at LAP i anledning af 10-årsjubilæet afholder en række ”stormøder” eller andre arrangementer rundt omkring i landet. Gerne med foredragsholdere/oplægsholdere og professionel underholdning. I lighed med arrangementet fra Roskilde med Erik Clausen, som var en stor succes. Hanne har undersøgt mulighederne for at få medlemskort trykte og laminerede. Der foreligger et nærmere regnskab, men i al korthed, så koster en engangskliché kr. 500 og ved 1000 stk. koster et medlemskort kr. 1,25 per stk. Inger-Liss supplerer til debatten om medlemskort at det skal være personligt med LAP´s logo og med minimum 4 tilbud med rabat. Man kunne også fremstille og sælge plakater og t-shirts med logo og tekst som f.eks. I Love LAP!. Michael fortæller at det er et system som bliver mere og mere brugt og kaldes et ”loyalitetsprogram”. Han fortæller også at det desværre ikke i øjeblikket er muligt at få en aftale med Journalistforbundet om særlige pressekort for LAP´s tillidsfolk og bladgruppe.

7.    Som aftalt tidligere på mødet udarbejder Mediegruppen en liste for vores væsentligste prioriteringer, som Michael renskriver og tager med som Mediegruppens udspil til næste møde i Landsledelsen. Hvert medlem af gruppen giver sine prioriteringer en stemme og de bliver talt sammen. Listen vedlægges dette referat.

8.   Kort evaluering: Det var et godt og energifyldt møde. Inger-Liss mener at Michael har gjort et prisværdigt arbejde.

9.   Næste møde i Mediegruppen aftales til onsdag den 25. februar 2009 kl. 11.00 på Sekretariatet i Odense. – (Dette møde bliver dog i afventning af det kommende landsledelsesmøde den 28. februar udsat til senere.)

Referat af møde i Refugie-gruppen, 16. januar 2009

Deltagere: Anne-Marie Valbak, Krystyna Hansen, Paul Bjergager, Joy Dalhof, Karl Bach (referent).
Afbud: Thoridt Allermand, Inger Beck, Michael Freisleben, Simon Bordal

1.    Opdatering
Karl orienterede om at der nu er indgået aftale med Simon Bordal om at arbejde som projektudvikler for gruppen/LAP. Simon har, efter at Paul og Karl har holdt møde med ham, udformet en projektbeskrivelse for arbejdet. Projektbeskrivelsen inkl. budget er sendt til Velfærdsministeriet med en officiel anmodning om at få pengene bevilget. Ideen er at Simon/vi som en del af udviklingsarbejdet kontakter diverse kommuner, organisationer og virksomheder m.h.p. at indgå et samarbejde om at føre refugiekonceptet ud i livet. Skulle det lykkes os at komme i betragtning om midler fra den nye satspulje til udviklingsprojekter, vil det gå fint i spænd at man i så fald vil bede os om i samarbejde med ministeriet skal udvikle projektet m.h.p. igangsætning.

2.    Ejendom på Strynø
Anne-Marie var blevet kontaktet vedrørende en ejendom på Strynø. Vi drøftede om det kunne være en mulighed at søge refugiet etableret der, og kiggede på en salgsopstilling for ejendommen. Selv om ejendommen har en række kvaliteter, blev det konkluderet at det ville være i modstrid med konceptet om refugium med krisefunktion at satse på en ø, hvortil der kun er adgang med færge i dagtimerne.

3.    Evt. ansøgning om midler under satspulje til udviklingsprojekter.
Efter at have gennemgået og drøftet ansøgningsmaterialet var der enighed om at byde ind på puljen. Vi var i tvivl om størrelsen af den samlede pulje: skal 45 mio over 4 år forstås som 45 mio om året eller som 45 mio i alt. Det lykkedes ikke under selve mødet at få det spørgsmål af klaret, hvorfor Karl blev bemyndiget til på gruppens vegne og på baggrund af eksisterende materiale at udfylde ansøgningsskema til projektskitse. Ansøgningens budget må så søges afpasset til hvor stort et beløb der i alt er tale om i puljen. Der er givet grønt lys fra LAP’s forretningsudvalg om at søge fra puljen til formålet.

4.    Kommende møder
Det blev aftalt at næste møde holdes:
Fredag den 6. februar kl. 10 til 13 i Odense. På det møde skal det videre samarbejde med Simon Bordal aftales nærmere.

Vi aftalte desuden at mødes den 13. marts.
Den dag vil forsøge at kombinere et møde i gruppen med et besøg til det brugerstyrede Hotel Magnus Stenbock i Helsingborg. Stedet er ligesom en række andre relevante steder og tiltag omtalt i bogen Alternatives Beyond Psychiatry fra Peter Lehmanns forlag i Berlin, en bog som Karl opfordrede gruppens medlemmer til anskaffe.

Referat af møde i tvang-gruppen, 13. januar 2009

Sted: PsykInfo, Vejle.

Til stede: Rikke Juul Bondesen, Werner Leervad, Herluf Dalhof, Jan Stig Andersen (referent)

Afbud fra: Ulla Asmussen

1. Valg af ordstyrer og referent.

Herluf blev valgt til ordstyrer, og Jan blev valgt til referent.

2. Siden sidst.

a. Godkendelse af referat af mødet d. 17/12 2008.

Der bemærkes, at mødet d. 17/12 afholdtes hos PsykInfo i Vejle. Derefter godkendt. (Se dog også referatet af gruppens næste møde.)

Vi drøftede endnu en gang proceduren for udsendelse og godkendelse af referater. Da vi planlægger at holde møde ca. 1 gang hver måned, blev vi enige om, at de tidligere aftalte tidsfrister er for lange. Vi aftalte derfor flg. forløb:
Referenten renskriver referatet meget hurtigt og udsender det til alle, der deltog i mødet.
Mødedeltagerne har derefter tre (3) hverdage til at kommentere referatet og evt. foreslå ændringer.
Referenten indarbejder evt. kommentarer og forslag til ændringer i referatet, med mindre disse strider mod hinanden. Hvis der er modstridende kommentarer eller ændringsforslag, forsøger referenten at løse dette. Evt. må det afklares ved godkendelsen på det følgende møde.
Det ændrede eller uændrede (hvis der ikke er kommentarer eller ændringsforslag) referat betragtes herefter som foreløbigt godkendt og kan offentliggøres, herunder lægges på LAPs hjemmeside.
Referatet godkendes endeligt på det følgende møde. Hvis der er behov for flere ændringer, anføres de i referatet af det møde, hvor godkendelsen sker.

b.    Personlig runde.

Intet referat af dette punkt.

3. Tvanggruppens mål for første halvdel af 2009.

Vi vil nå flg.:
Rette henvendelse til landsledelsen om layout og trykning af den nye udgave af Psykiatrisk testamente.
Have en mere fyldestgørende omtale af gruppen på LAPs hjemmeside.
Arbejde videre med forberedelserne til en stor undersøgelse om tvang i psykiatrien.
Udbrede (eller forberede udbredelsen af) kendskabet til Psykiatrisk testamente, evt. ved at gennemføre et kursus i Psykiatrisk testamente.
Måske (eller måske ikke) gennemføre en workshop på LAPs landsmøde 2009 (dette drøftes nærmere ved et senere møde).

4. Omtale af gruppen på LAPs hjemmeside.

Herluf og Jan havde medbragt hver sit oplæg til dette. Ved at tage lidt fra begge oplæg og ændre/tilføje lidt i det, nåede vi frem til flg. tekst:

Gruppens formål er at minimere anvendelsen af tvang i psykiatrien. Desuden løbende at følge og registrere umådeholden og uhensigtsmæssig anvendelse af tvang i psykiatrien.
Konkret arbejder vi på:
At udbrede kendskabet til Psykiatrisk testamente.
At gennemføre en større undersøgelse af anvendelsen af tvang i psykiatrien set fra brugernes side.

Tovholder: Herluf Dalhof.

Jan renskriver dette og mailer det til gruppen til kontrol, inden det lægges på hjemmesiden.


5. Henvendelse til LAPs landsledelse om Psykiatrisk testamente.

Herluf medbragte et oplæg til dette. Vi prøvede uden held at ringe Ulla op for at høre, om     hun ved noget, som vi andre ikke ved. Derefter arbejdede vi videre på Herlufs oplæg,     hvorefter Herluf fik en af de flinke medarbejdere fra PsykInfo til at renskrive det, så vi     straks kunne underskrive det. Teksten blev som følger:

Til LAP’s landsledelse.

Vejle, den 13. januar 2009.

Det er nu ca. 4 måneder siden, at ny-redigeringen af ”Det Psykiatriske Testamente” blev tilendebragt.
Det undrer os derfor meget, at Landsledelsen endnu ikke har fundet økonomiske midler til trykningen af dette – for psykiatribrugere – meget vigtige dokument.
Vi tillader os derfor at forespørge om grunden hertil, og om hvornår det kan forventes, at trykningen bliver effektueret.
Til orientering har vi møde i Tvanggruppen igen torsdag dem 12.2.2009, og det ville glæde os meget, om layoutet var klar til godkendelse på dette møde.

Med venlig hilsen
På vegne af Tvanggruppen
Herluf sender det til LAP snarest.

6. Undersøgelse af tvang i psykiatrien.

Udsættes til næste møde, hvor punktet til gengæld prioriteres højt.

7. Eventuelt.

Henriette ringede til Jan aftenen før dette møde, og hun fik datoerne for de kommende møder (d. 12/2 og d. 17/3 2009). Jan kontakter hende og fortæller, at disse møder også holdes hos PsykInfo i Vejle, begge gange kl. 11.00, samt at vi vil koncentrere os om tvangundersøgelsen og om Psykiatrisk testamente på disse møder.