Medlemsbladet nr. 3, 2017

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.

Recovery

DVD’en kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk. Prisen er kr. 100,00 + porto & ekspeditionsgebyr.

Referat af møde i livsglædegruppen, 13. september 2017

LAP LIVSGLÆDE-ARBEJDS-GRUPPE   DAGSORDEN

DAGSORDEN

1. Valg af dirigent
2. Velkommen
3. Referat fra sidste møde i Åstrup, Århus
4. Siden sidst
5. Nyt fra LL
6. Planlagt Århus tur arrangement  status
7. Gruppens e-mail
8. Gruppens arrangementer / egen betaling / folkemøde
9. Samsø tur arrangement
10. Psykiatritopmødet d.7.10.17
11.
12.
. Eventuelt

REFERAT

 Tilstede : Ole , Gihta, Solvej , Troels , Brian , Preben

vi savnede de øvrige

1. Ole blev valgt.
2. Der blev budt velkommen til dagens møde.
3. Referatet fra det sidste møde i Åstrup , Århus blev læst op og godkendt.
4. Hver i sær fra de fremmødte fortalt hvad de havde haft af gode oplevelser
siden sidste møde. Her blev bl.a. fortalt om oplevelse med en tur til USA ,
en fortalte m en tur der var oplevet til Tyrkiet, en havde arbejdet med lokal
radio og LAP radio, en havde deltaget i kor sang , flere fortalte om deres oplevelser i forbindelse med Bazaren i Odense.
5. Der forelå intet nyt.
6. Den planlagte tur til Århus er under udarbejdelse, vi hører nærmere.
7. Gruppens e-mail blev drøftet og der var en anden løsning på ekstra  intern kommunikation pr. e-mail.
8. Gruppen afventer Tom´s undersøgelse.
9. Samsø tur arrangement blev drøftet. Der arbejdes videre med dette.
Solvej havde en ide med en overnatningsmulighed på et overnatningssted på
en gl. skole der var ombygget til det formål. Gihta vil være behjælpelig med
ansøgning om økonomi til dette. Solvej og Gihta arbejder videre med arrangementet. Denne tur kan foregå til foråret 2018.
10. Preben orienterede om Psykiatritopmødet, det var endnu muligt at tilmelde sig.
11. Der blev her under eventuelt fremsagt gode forslag til fremtidige tur arrangementer bl.a. tur til : Mandø , Storm P. Museet, Børnemuseet , Thorvaldsens museum, Forsorgsmuseet i Svendborg.
Disse må fremlægges med tidsplan , økonomi, m.m af forslagsstillerne før
de kan blive godkendt på senere møde.
Der var også et forslag om, at vi afholder vores ´december´ møde i Den Gamle By i Århus. Dette vil blive undersøgt nærmere.
12. Næste møde : Gihta foreslog et møde i Fredericia . Gihta vil kontakte Tom for nærmere aftale og så vi gruppen høre nærmere i god tid.

Referent :   Preben

REFERATET GODKENDT PÅ LIVSGLÆDEGRUPPENS MØDE D.18.10.2017

Referat af møde i livsglædegruppen, 21. august 2017

Tilstede : Tom , Ole , Preben , gæst : Lise
Vi savnede de øvrige

Mødet blev afholdt i Åstrup ved Århus hos Lise .

Referatet fra gruppens sidste møde d. 21.6.17 blev læst op og godkendt.

Siden sidst : Hver i sær af de fremmødte berettede om hvad de havde haft af gode  livsglade oplevelser siden sidst. Her fortalte en om en rejse han havde foretaget til USA. De gode oplevelser der var med denne rejse. En havde været til idrætsfestival og endda indhentet medalje. En havde deltaget i LAP ø-lejr og sommerlejr og fortalte om disse.

Der blev berettet lidt om LL til orientering.
Der blev drøftet fremtidige arrangementer i gruppen. Der blev snakket om tur til Århus på et tidspunkt. Tom vil komme med et oplæg senere om hvad der kan opleves og ses der, bl.a. et besøg på værestedet ´Fristedet´ og et foredrag af Bjørn om emnet ´Gold-job´. Samsø turen er ikke endnu fremlagt, så det kan måske være en ide til næste år. Angående gruppens deltagelse i næste års folkemøde på Bornholm, vil det blive undersøgt om gruppen i det mindste kan få rejsen betalt af LAP , gerne mere, idet vi kan vise derovre hvem vi er er hvad vi gør i vores arbejdsgruppe for LAP medlemmerne.

Næste møde : Der blev foreslået, at vi holder et møde i LAP Odense snarest, da vi gerne skulle være tilstede alle sammen og blive enige så vidt muligt om vores ´projekter´  fremadrettet.
Tom vil undersøge om lokalerne i LAP Odense er ledige d.13. Sept.17  kl.13.00 Og derefter indkalde til mødet der.
Referent: Preben

Referatet godkendt på gruppens møde d. 13.9.2017

At komme sig efter seksuelle overgreb

Mange psykiatribrugere har meget voldsomme erfaringer med sig, før man bryder sammen. Mobning, seksuelt misbrug, fysisk vold eller andre voldsomme begivenheder i livet, der giver én en bagage så tung, at den kan være svær at bære.

Nyere undersøgelser viser, at 70-80% af kvinder på psykiatrisk afdeling har været udsat for et seksuelt overgreb. Måske er borderline og psykoser udtryk for voldsomme posttraumatiske stressreaktioner og bør måske behandles som sådan: Med et håb om at tilstanden ikke blot kan dæmpes, men også heles til en grad, hvor det ikke forhindrer én i at leve et godt liv der, hvor man er nu.

Måske er mange adfærdsmæssige eller psykiske ubalancer udtryk for et grundlæggende ønske om mestring, – eller i hvert fald om at skabe et rum, hvor sjælen kan holde ud at være, lige her og nu. At sjælen brænder sammen, kan også ses som en befrielse og som en måde at give slip på noget, der har presset sig på i mange år.

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail:  lap@lap.dk mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Referat af møde i Landsledelsen, 12. august 2017

Referat af LL møde lørdag d. 12. auguat 2017

Deltagere: Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Inger-Liss Christoffersen, Andrea Hermansen og Jørgen Bæk.

Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen 

Afbud/fraværende: René Strøm og Nils H. Andersen, Michael Krog, Steen Moestrup, Bo Steen Jensen (Suppl.) og Finn Parkø (Suppl.).

1. Valg af ordstyrer og referent
Betinna blev valg ordstyrer og Hanne W. som medhjælper. Jakob B. Petersen blev valgt til referent. 

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) om hvordan man har det, og hvad man forventer at få ud af mødet.
Refereres ikke 

3. Godkendelse af dagsorden
Tom spørger hvorfor punktet vedr. forskellen på stigmatisering og forventninger ikke er på                  dagsordenen, og det tilføjes som Pkt. 13. Der tilføjes følgende punkter: Pkt. 7. Psykiatrialliancen, pkt. 11 d; Sommerlejr og pkt. 11e; Underskrift af budget. Endelig tilføjes et pkt.12 vedr. konferencen Together Against Stigma – Overcoming Barriers in Minds and Society. Med ovenstående tilføjelser og ændringer blev dagsordenen godkendt. LL-mødedeltagere skal huske at indsende dagsordenspunkter rettidigt.

4. Godkendelse af referat fra møde den 24 – 25-06 2017
Vedr. december og blivende refugier: Grupperne skal sende navn og formål med gruppen. Referatet blev herefter godkendt.

5. Vedr. Mikael Kold/evaluering af to-dages møde
Tom; vi bruger det ene gode punkt, hvor man tager en indledende runde med folks forventninger til mødet. Tom uddeler bilag, og præsenterer punkterne som derefter behandles.  Et af punkterne handler bl.a. om at afstemme forventninger. Tom pointerer, at det vigtigste vil være, hvordan de gode punkter følges og håndhæves. Der spørges til, om vi kan bruge handlingsprogrammet som det styrende princip på møder. Andrea mener, der er for meget helt personlige forhold, som bliver taget med i den indledende runde. 

LL vedtager, at Jørn laver et forslag til en mødestruktur og præsenterer det på næste LLmøde. LL beslutter, at Hanne W. og Jørn skriver sammen angående et forslag til en struktur og tilhørende regler. Forslaget omfatter et punkt vedr. en rotationsordning i forhold til rollen som mødeleder. 

2) Drøftelse af punkter fra Mikael Kold 
LL beslutter, at Tom´s bilag med punkter fra Mikael Kold skal sendes med rundt sammen med LL- indkaldelser frem til jul. 

3) Debat om mødeforberedelse

6. Vedr. fortrolighed og loyalitet
I drøftelsen er der enighed om, at der skal være fortrolighed i LL- arbejdet.  LL-medlemmer skal overholde spillereglerne vedr. mailetik, fortrolighed og indsendelse af dagsordenspunkter 14 dage før LL-møder. Det vil sige, vi skal respektere spillereglerne for landledelsens arbejde.

7. Psykiatrialliancen
Efter drøftelsen besluttes det, at Hanne S. forsøger at blive valgt ind i Alliancens organisationsudvalg. Organisationsudvalget svarer til LL i LAP, dog i den forbindelse drejer det sig om ca. 30 foreningers sammenslutning.

8. Orientering fra
a. FU
LAP har givet LAP Kbh. et mindre beløb til porto til en udsendelse. LAP Ungdom, LAP København og Steen Moestrup har fået bevilliget kr. 8000 til ophængning, nedtagning, transport og fernisering af en udstilling af billeder malet på Vesterbrogade. Hanne W: Inspirationsgruppen har søgt om et mindre beløb til afholdelse af et foredrag om vandringer. FU har bevilliget pengene. Hanne W. fortæller også, at der nu er ansat en person i LAP Kbh., og denne ny medarbejder er allerede startet. 

b. LL
Jørn fortæller, at han og Andrea kørte ud til Ø-lejren, og at det var en fin oplevelse. Der var mange gode tilkendegivelser fra deltagerne. Hanne W. fortæller, at projektlederen i Peer-netværket er stoppet. I den nærmeste fremtid forventes det, at være på plads med en ny projektleder. Hanne S. fortæller om en fernisering i Hillerød. Hanne S. nævner også ”Arbejdsgruppen for de risikobaserede tilsyn 2018”; hvor hun er blevet bedt om at være med til et formøde inden mødet i styrelsen.  Der er festival i Aalborg den 25. august, og mht. til LAP´s deltagelse er det Jørn og Tom´s opgave at få dette på plads. Endelig er der Brugernes Bazaar i Odense. 

Udviklingskonsulent   

–   Opdatering af LAP´s repræsentation. Andrea vil gerne bidrage mere til LAP arbejdet og være med i flere sammenhænge. Det besluttes, at samtlige LL- med                     lemmer retter skemaet til og sender det til sekretariatet, som retter oversigten endeligt til.
–   Eventuel LAP deltagelse i projekt vedr. kontakt med sundhedsvæsenet. Henvendelse fra DE FACTO. Emnet vedr. den hjerneskadede psykiater og behandlingen af patienter. Der er ikke svar på ansøgningen endnu. 

9. Arbejdsgrupper 

a. Opfølgning: Vedr. december- og blivende refugier:
Hanne S. sender en note til sekretariatet om de nærmere forhold vedr. refugierne.
b.  Vedrørende blivende refugie.
Projektbeskrivelse, forretningsorden og vedtægter. Der er ikke noget nyt vedr. dette.
c.  Repræsentation i Psykiatrinetværket
LL beslutter, at Andrea tildeles posten og Jørn bliver suppleant.

10.  Hjernerne i Risskov. Punktet er uaktuelt og behandles ikke.

11.  Økonomi:

a. Regnskabsoversigt  Hanne W. fortæller, at der er planlagt et møde med Socialstyrelsen som opfølgning på forårets stop i udbetalinger. Vedr. budgettet fortæller Hanne W., at det er Landsmødebeslutningerne, der afspejler sig i budgettet. Cornelius spørger om muligheden for at søge midler, og oplyses om, at LAP København kan søge penge frem til næste LLmøde.
b. Lokalkonsulent i Jylland. Punktet udsættes til næste LL-møde.
c. Vedr. konference: Katrine fortæller, at LAP gerne vil holde en konference, som blandt andet handler om, at det er vanskeligt at nedtrappe eller komme ud af medicin.  Bidragsydere til konferencen kunne være J. Bratbo eller LIF, Lægemiddelindustriens interesseorganisation. Inger-Liss fortæller, at Poul Videbech, som også kunne være bidragsyder, ikke kun forsker i ECT (elektrochok). Efter drøftelsen er der enighed om, at konferencen skal have fokus på, at få italesat medicinnedtrapning, udtrapning, recovery-processer og rehabilitering. Hanne S. fortæller, at hun er stødt på en afdeling i Norge, hvor man arbejder med ud-trapning, og spørger om man kan tage et sådant praksiseksempel med på konferencen. LL beslutter, at Katrine og Hanne W. arbejder videre med konferencen. Budgettet er kr. 65.000 til den planlagte konference på Christiansborg.
d. Sommerlejr – betaling for deltagelse  Bettina fortæller, at sommerlejren var ved at falde til jorden og hun trådte derfor ind og hjalp til. Bettina syntes det var hen i vejret, at hun skulle betale for at arbejde på lejren. Bettina fortæller også at; FU har godkendt at Bettina fik det betalt. Jørn; det er en kendt problematik, og det er ofte sådan at man ikke betaler for det. Hanne S.: Vi kan ikke lave en generel regel om det. Det skal være fra gang til gang. LL beslutter, at Cornelius, Bettina og Jørn frem til næste LL-møde skal udarbejde et forslag, der løser spørgsmålet om hjælperes evt. betaling af deltagergebyret.
e. Underskrivning af budget. Budgettet skrives under af tilstedeværende LL-medlemmer.
f. Medlemstræf.  Hanne S. fortæller om arbejdet med medlemstræf.
g. Evaluering af brug af info-media.  Der spørges om det er artikelbasen vi skal bruge i stedet for. Sekretariatet undersøger øvrige muligheder frem til næste LL-møde.

12.  Deltagelse på konferencen Together Against Stigma – Overcoming Barriers in Minds and Society.
Punktet er behandlet og besluttet på et tidligere LL-møde. 

13.  Forskellen på stigmatisering og forventninger.
Udsættes til næste gang/foregår mellem møderne. 

14.  Dagsordenspunkter til næste LL-møde. 
Punktet blev ikke behandlet

15.  Evt. 
Der var intet under dette punkt.

16.  Hvordan synes du, mødet gik?  
Refereres ikke 

At tage på – og tabe sig igen

“Vi er mange, som har taget kraftigt på efter vi første gang kom i kontakt med psykiatrien. Ofte hører man historier om 20-30 eller
40 kilos vægtøgning inden for en begrænset tidsperiode, for nogen blot måneder, for andre år.
I denne pjece vil du møde nogle af dem, der har taget kraftigt på – og tabt sig igen. Men det er ikke noget, der kan ske for alle. Har
man to veninder, der indgår væddemål om at tabe sig, kan det måske lykkes for den ene men mislykkes for den anden.
Begge ved det, der er at vide om kost og motion, fordi den lærdom, der er at lære kan læres relativt hurtigt, måske på en halv time.
Når man på trods af viden om hjerte- karsygdomme, risiko for sukkersyge osv. – stadig ikke kan lave sine vaner om, er det nok fordi,
der er fordele ved at være tyk: Det trøster at spise. Trøst.”

Hent pjecen som PDF

Udgivelsen kan bestilles på sekretariatet på tlf. 66 19 45 11 eller e-mail: lap@lap.dk , mod betaling af porto samt ekspeditionsgebyr.

Pressemeddelelse: Derfor stiger antallet af behandlingsdomme

10.07.2017

Antallet af domme til behandling er stigende fordi psykisk syge afkræves tårnhøje forventninger.

Victor Herman Andersen har nu været underlagt dommen til anbringelse på psykiatrisk afdeling i næsten 3 år. Han udviser aktuelt en stor behandlingsmotivation, og har igennem det seneste år ikke været sigtet for andre strafbare forhold, end dem, der er omtalt i denne erklæring. Notat slut.

Sådan står der i Victor Herman Andersens journal, kort forinden at han skal have ændret sin dom til en mildere foranstaltning, end at være anbragt. Victor er et opdigtet navn. Men vi er i besiddelse af hans journal og kan bekræfte notaterne.

Victor blev dømt for at fremføre verbale trusler mod en politipatrulje på Kongevejen nord for København. Han har været anbragt på almen psykiatrisk hospital, kendt som småkriminel med hang til trusler og overdrivelser, misbrug af amfetamin og en stor spillelidenskab. Han er havnet i kløerne på retspsykiatrien og her er det meget svært for ham, at kunne fremvise lydighed og tage afstand fra kriminelle gerninger. Hans urin bliver jævnligt screenet for stoffer og pludselig vises der tegn på at Victor har taget Amfetamin. Han er også fundet med besiddelse af Amfetamin. Victor havde på hospitalet spillet online på den enarmede tyveknægt og vundet hen ved 350.000 kr. I den store jackpot. Bagefter anskaffer han sig en god portion Amfetamin. I et år har han holdt sig på måtten, fordi han gerne ville ud til sin datter på 6 år. Nu er han blevet taget på fersk gerning og kan se frem til, at der skal gå mindst, endnu et år med screeninger, observationer og en lang række kontrolforanstaltninger før, end hans sag bliver taget op til fornyet vurdering.

Notat: Det drejer sig formentlig om en længere indlæggelse i lukket regi foreløbig uden mulighed for udgang, da patienten har vist, at han ikke kan rummes på en åben afdeling uden misbrug af psykoaktive stoffer… Kontakt til Vestegnens politis sagscenter, der oplyser, at der er rejst sigtelse mod patienten for besiddelse af amfetamin, hvilket formentlig vil ende med en bøde. Patienten er derimod ikke sigtet for salg af stoffer under indlæggelsen. Der er fra politiets side ingen restriktioner hvad angår opholdet på lukket afsnit, udgang eller besøg. Notat slut.

Der lå en ansøgning om en mildere foranstaltning klar til Victor før han vandt sine penge. Men Victor skal spejde længe efter en veloverstået behandling, fordi han købte noget amfetamin for sin gevinst. Victor skal fortsat være anbragt på hospitalet.

LAP mener: Når man blander retspsykiatri og almenpsykiatri får man et forrået miljø. Retspsykiatri med hårdkogte kriminelle, børn/ungepsykiatri og almenpsykiatri skal ikke blandes. Det er en dårlig behandling af patienterne, pårørende og de ansatte i psykiatrien.

LAP har tidligere anført at kriminelle miljøer ikke hører hjemme i psykiatrien. Kriminalitet kan være et råb om hjælp, men aldrig en undskyldning. Personer med psykosociale handicap og udfordringer pga hård kriminalitet kan indsættes i fængsler med tilsyn af læge. Under særlig svær sygdom fx med selvskadende adfærd til følge, kan der afsones i surrogat. (Retspsykiatriske afdelinger, der er tydeligt adskilt fra almenpsykiatrien).

Proportionaliteten mellem strafbare handlinger begået af sindssyge og deres indlæggelsestid skal være rimelig.

Domme på ubestemt tid skal helt afskaffes.

 

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Kontaktperson:
Nils Holmquist Andersen
81212120
n@blot.dk

Afsender:
LAP Landsforeningen af psykiatribrugere
Store Glasvej 49
5000 C Odense

Referat af møde i Landsledelsen, 24 – 25. juni 2017

Referat af LL møde 24 – 25. juni 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Bo Steen Jensen(Suppl.), Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Hanne Skou Kadziola, Finn Parkø (Suppl.), Michael Krog, Inger-Liss Christoffersen og Nils H. Andersen.
Fra sekretariatet: Jakob Brixtofte Petersen.
Afbud/fraværende: René Strøm, Cornelius Christiansen, Katrine Wiedersøe, Jørgen Bæk og Andrea Hermansen

1. Valg af ordstyrer og referent.
Hanne Wiingaard og Bettina Kræmer Mærsk valgtes til ordstyrere. Jakob B. Petersen blev valgt som referent.

2. Indledende personlig, kort runde (”vejrmelding”) Refereres ikke.

3. Godkendelse af dagsorden.
Punktet vedr. forskel på stigmatisering og forventninger flyttes til næste LL-møde. Der er en artikel fra januar 2013 i Information vedr. stigmatisering, som LL kan læse op på.

4. Godkendelse af referat fra møde den 22.04.17
Referatet godkendes.

5. Handlingsprogram og udviklingsplan

a. Med afsæt i det vedtagne handlingsprogram udformes et katalog over aktiviteter, vi vil gennemføre i de kommende år. Aktiviteterne kan bl.a. medtages i en revideret udviklingsplan. Den vedtagne handlingsplan blev gennemgået. Der er pjecer og materialer, der trænger til opdatering. 1) Skabe en atmosfære af tillid og anerkendelse i LAP´s organer, med et lyttende, samarbejdende og empatisk miljø.  Sikre resurser til det lokale arbejde og at det lokale får plads i LAP. Hanne W.: Vi havde noget der lignede medlemstræf tidligere. Kan vi mødes med nogle af de politisk aktive og drøfte tanken.  Bo Steen: Tanken med Sundhedsportalen er at flytte kommuner, psykiatere og Regioner sammen i det nære Sundhedsvæsen.  Nils: Somatikken er hoppet på Sundhedsplatformen, men psykiatrien kommer efterfølgende.

2) Inspirere til kulturforandringer i psykiatrien/psykosocialindsats med konfliktdæmpende tiltag. Sikre høj etik og resonans mellem bruger og behandler. Bo Steen: Tanken med punktet, er at se om samarbejdspartnere lever op til deres forpligtelser.  Det er en opfordring til at styrke det lokale arbejde. Hanne W. det er ikke et endegyldigt arbejde vi drøfter i dag. Bo Steen: Det omfatter også arbejdet på landsplan og resonans er vigtigt i denne forbindelse.

3) Udvikle personlige resurser. Der ligger et forslag til et kursus til at klæde folk på. Inspirationsgruppe har også arbejdet med at udvikle hinanden. Hanne W.:  Udvikling af
2 personlige resurser sker allerede i Peer to Peer netværket. Bo Steen: Hvordan kan man lære at respektere og bruge ex. autister på arbejdspladser.

4) Etablering af blivende refugier
Punktet vedr. etablering af blivende refugier drøftes under dagordenspunktet som omfatter arbejdsgrupper.

5) Afholde høring om brugen af medicin og uforklarlige dødsfald.
Høring er allerede på dagsordenen og drøftes særskilt under dette punkt.

6) Den psykosociale indsats bliver optimeret og LAP søger pladser i Handicaprådene i kommunerne.
Bo Steen: Psykiske handicap er ikke ratificeret i Danmark. Steen: Arbejdet skal foregå lokalt og ex. via den artikel jeg har skrevet i bladet. Vi kan påvirke gennem udsatteråd og ældrerådet.  Bo Steen: Det hører naturligt hjemme i handicaprådet. Psykosocial indsats er det det som kommunerne kalder socialpsykiatri.

7) Sikre handicapkonventionen indarbejdes i den gældende lovgivning, således at personer med psykosociale handicap udtrykkeligt tilgodeses.
Bo Steen: Man taler faktisk om en implementering der allerede er sket i 2013-2014, det er bare ikke trængt ud alle steder. Det kan ikke nytte at mennesker med panikangst ikke kan komme ind og blive behandlet. Steen: Jeg har deltaget i to debatter om implementering. Hanne W.: Vi må vedblive at tale med politikerne om det.  Bo Steen: Handicapkonventionen er kun vejledende og et forslag.

8) Forbedre forholdene for alle psykisk sårbare og oplyse medierne/samfundet om disse i samarbejde med andre foreninger. Vi har fået et spørgsmål fra Karen Stæhr om hvorfor der er så mange foreninger på vort område. Michael: Der mangler samling på de forskellige foreninger, jf. kommentar fra Karen Stæhr på Folkemødet. Man skal dog ikke glemme, at der jo er De danske Handicaporganisationer, som er en paraplyorganisation. Bo Steen: Det er problematisk, at psykiatriplan ll igangsættes førend evalueringen af psykiatriplan l ligger klar. Bo Steen spørger om forskellige foreninger kan deltage i hinandens årsmøder. Hanne W.: Vi har haft nogle gode møder med Sind, Bedre Psykiatri. Steen: Kan vi tage stilling til om vi kan mødes med Sind, Bedre Psykiatri og Danske Patienter. Hanne W.: Vi taler ikke kun om FOA (Karen Stæhr), og vi kan fint tale sammen med de andre foreninger, når det fx er godt at være tre foreninger i en sammenhæng, og vi kan have et godt samarbejde med FOA samtidig.
Efter drøftelsen af punktet blev følgende besluttet: LAP v/LL skal kontakte Bedre Psykiatri og SIND. Hanne S.:  Vi kan tillige gå direkte til enkelt medlemmer i Psykiatri Alliancen og vi har også Psykiatri Netværket vi kan bruge. Vedr. deltagelse i hinandens årsmøder blev der ikke taget en LL- beslutning, men det kan tages op igen, fx i planlægning af LAP’s Landsmøde 2018.

9) At det seneste satspuljeforlig omkring tvangsprægede socialpsykiatriske afdelinger fra “Handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud” tages helt af bordet
Steen: Der er allerede vedtaget nogle ting og vi er nået 90% af vejen. Kunne vi bruge nogle kræfter på at publicere noget i avisen. Hanne W. Presse- og Lov og arbejdsgrupperne arbejder med det. Bo Steen: Det har noget at gøre med at satspuljebeslutningen ikke kan omgøres. Det er kun formen på et nyt lovforslag, der diskuteres, det er således relevant at kæmpe for stadigvæk.
b. Forslag til nye aktiviteter og årsplan Punktet udsættes.

c. LOG-BY/ved Katrine Efter drøftelse af punktet afvises forslaget med et klart flertal.

6. Medlemstræf
a. Medlemstræf v/ Tom Jul
Tom: Medlemstræffet er et kursus for at dele vore gode erfaringer og lave kurser. Efter en drøftelse beslutter LL beslutter at afvise dette forslag, i den form det har på det præsenterede bilag.
b. Medlemstræf v/Hanne Skou
Hanne S. foreslog et medlemstræf i lighed med de to sidste medlemstræf som LAP har arrangeret for medlemmerne i henholdsvis Jelling og i Hillerød. Det første medlemstræf kan ligge før jul og det andet efter jul når det passer ind i kalenderen. Det overordnede tema på de to sidste træf var: Hvordan kan du selv få indflydelse politisk som LAP-medlem. Emnet denne gang kunne være medicin eller ikke medicin, og på medlemstræffet skal der væren plads til medlemmernes forslag. Det aftales, at Hanne S. kommer med et forslag og en økonomisk overslag på prisen, ud fra de tidligere medlemstræf, til næste LL-møde. Steen og Hanne S. forbereder et forslag til præsentation på LL-møde.
c. Konference v/Katrine Wiedersøe
LL beslutter, at Katrine kan gå videre med planen og kommet med et opdateret program og et budget, på LL-møde 12.08 2017.

7. Arbejdsgrupper
a. Opfølgning på godkendelse af arbejdsgrupper
Blivende refugie Bo Steen fortæller, at der er lavet ansøgning fra tidligere. Hanne S.: Vi tager den gamle beskrivelse på mødet den 28/06, og bruge den til at arbejde videre med.
Decemberrefugie: Refugiegruppen er ikke godkendt. Grupperne skal sende navn og formål med gruppen frem til det næste LL- møde.
Bisiddergruppen: Hanne S. trækker sig fra bisiddergruppen, og der skal vælges et nyt LLmedlem i bisiddergruppen. Hanne S. foreslår, at man samler bisidderkorpset og vælger en bestyrelse. Det er faktisk tidligere besluttet at lave et bisiddertræf, nedsætte en styregruppe og derefter sikre at styregruppen og bisiddergruppen arbejder sammen
Inspirationsgruppen: Tom indsender materiale og deltagerliste fra inspirationsgruppen, og det behandles på næste LL-møde.

b. Orientering fra arbejdsgrupperne.
Steen: Sommerlejren er flyttet en uge og i den kommende uge laves et program.

Orientering fra Folkemøde 2017
Bettina: LAP´s deltagelse på Folkemødet gik godt, og der var kun mindre knas, og vi havde en god placering med vores telt. Oplæg og lykkehjul var en succes. Bettina oplyser, at hun trækker sig ud af gruppen. Michael: Det var alt i alt et godt møde.  Bo Steen: Jeg har hørt, at LAP var meget positiv tydelig og det var godt. Michael: De fortrolige snakke er vigtige, og der var mange, der vil gerne vil være med til konferencer og til enkeltmøder, og det giver en genkendelsens glæde.
d. Folkemøde 2018 Hanne W. : Frem til næste møde skal vi have en liste med folk, der kan bestille sommerhuse m.m., og det skal være ca. 3-4 stykker. Steen fortæller, at han allerede gået i gang med sommerhuse mv., og derefter kan folk komme med i gruppen. Der vedtages en indledende styregruppe bestående af Tom, Katrine, Michael, Steen og Hanne S.
e. Pressemeddelelse Forslag til pressemeddelelse drøftes. Det besluttes, at der arbejdes videre med indhold, tekst og teksten sættes pænt op i pressemeddelelsen. Presse- og lov har opgaven og ansvaret for at opgaven færdiggøres.
f. Lovforslag om Cannabis LAP har ikke taget stilling til dette lovforslag. Bo Steen: Det er et forsøgslovforslag og det indeholder ikke psykiatribrugere. Efter en drøftelse besluttes, at LAP skal arbejde for at psykiatribrugere kommer med i forsøget.

8. Orientering fra
a. FU

Bo Steen: Ombudsmanden har iværksat en undersøgelse af E-post, som lovmæssigt kun er beskrevet som et tilbud, men flere og flere forlanger og skriver til kunder, at det er et krav at kunne modtage E-post. Michael Krog oplyser om at fjernelsen af portofritagelsen kostede 700 foreningsblade livet.

b. LL c.

Udviklingskonsulent
Aktuelle puljer: https://tilskudsportal.sm.dk/Sider/forside.aspx Info-media:  Emnet tages op igen på næstkommende LL- møde.

9. Godkendelse af forretningsorden
Punktet udsættes til næste LL- møde.

10. Økonomi:
a. Regnskab 2016
Regnskabet behandles. Vedr. tilbud fra TDC, oplyser Steen, at der indhentet og godkendt et tilbud fra TDC vedr. internet og telefoner på sekretariatet.

b. Regnskabsoversigt
– Budget 2017

c. Ansøgning fra Ole Nielsen
Ansøgninger fra Ole vedr. 50% rabat på nye medlemskaber. Forslaget afvises efter en drøftelse.

c1.  Ansøgning fra Ole Nielsen vedr. oprettelse af lokalforening i Esbjerg
Finn: Det er en fin idé med lokalforeninger, men det skal gøres rigtigt, og der skal være grundlag for det. Ole kan udarbejde et brev som sekretariatet kan sende til medlemmer, hvori medlemmer kan oplyse om de ønsker at kontaktes, og i så fald hvordan.

d. Ansøgning fra LAP-Silkeborg
Ansøgningen godkendes.

g. Deltagelse i konferencen ‘Together Against Stigma – Overcoming Barriers in Minds and Society’.
Deltagelsen drøftes, og det besluttes at suppleanter også kan få mulighed for at melde sig til.

h. Behandling af ny sammensætning af FU.
Det besluttes, at der skal stemmes om et ny FU-medlem, og der gås til afstemning. Nils H. vælges til nyt medlem af FU.

11. Vandretæppet – til hvem skal det sendes?
Bo Steen: Hvor skal vandretæppet hen; det er aftalt at det skulle hentes af Steen. Det besluttes, at Vandretæppet skal sendes til Torsten Bjørn i Dansk Psykiatrisk Selskab.

12. Vedr. Mikael Kold. Punkter vedr. Mikael Kold /Tom Jul Tom præsenterer sit eget punkt. Det besluttes at sætte punktet på næste LL-møde.

13. Arbejdsdeling i LL
a. Opdatering af liste med LAP´s deltagelse i diverse råd og udvalg.

14. Hjernerne i Risskov Udsættes.

15. Evt.

Referat af møde i livsglædegruppen, 21. juni 2017

LIVSGLÆDEGRUPPEN MØDE d. 21.6.2017 kl. 13.00 i LAP Odense

DAGSORDEN

1: Velkommen
2: Referat fra sidste møde
3: Folkemødet v./Tom
4: Siden sidst
5: Evaluering af Rungsted turen
6: Egenbetaling for vores arrangementer
7: Nyt fra LL
8: Gruppens e-mail
9: Samsø turen status
10: Århus turen status
Eventuelt
Næste møde dato

REFERAT

Tilstede : Tom , Brian , Ole , Preben
Vi savnede de øvrige.

1. Preben havde skrevet dagsorden, han bød velkommen til mødet.

2. Referatet fra sidste møde i Maj måned blev gennemlæst, drøftet og godkendt.

3. Tom fortalte de øvrige i gruppen om Folkemødet på Bornholm. LAP havde deltaget igen i år. Tom havde haft job med at fotografere og optage flere spændende møder , foredrag m.m. Alle disse optagelser og foto´s var lagt  på LAP´s faceboook side. Der kommer som sidste år også reportage indslag fra mødet i LAP bladet senere. Troels fra vores gruppe havde stået for lydoptagelser derovre. Det var måske en ide at gruppen til næste år deltog i folkemødet og  viste at nogle af LAP medlemmer også trods tidligere eller nuværende psykisk lidelse, til tider kan have livsglæde gennem samvær med ligestillede og andre og vise det udadtil gennem fælles aktiviteter.

4. Hver i sær fra gruppen berettede hvad de havde haft af gode livsglade oplevelser siden sidste møde. Der var her bl.a. fortalt om fritidsaktiviteter, roning , ture , møder der var oplevet og gav livsglæde.

5. Der var kun Preben tilstede i dag der havde været på den sidst arrangeret livsglædetur til Karen Blixen Museet i Rungsted. Her blev givet et referat fra turens forløb. Denne var forløbet godt med tilfredshed blandt de øvrige 10 deltagere. Der bliver tilsendt LAP bladet et par foto´s fra turen og et par ord om turen.

6. Der blev her drøftet egenbetaling på gruppens arrangementer/ture. Der er flertal blandt de tilstedeværende om at der kun fremover kan være et krav om depositum for disse. Tom må snakke med øvrige i  LAP ledelsen om dette.

7. Der blev orienteret om, at den økonomiske LAP sag er undersøgt og der var ingen fejl.

8. Preben kontakter Gihta om e-mail´en.

9. Brian kontakter Troels om forløbet og orienterer senere om status.

10.Århus turen : Tom undersøger tur-arrangement til Århus festuge i 1. uge af september.

11.Næste møde : Tom vil undersøge om vi kan afholde vores næste møde i hans søsters hus uden for Århus.

Referent
Preben

Referatet godkendt på mødet d. 21.8.2017