Høringssvar: Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke

 23.02.2017

Til: Børne- og Socialministeriet
Holmens kanal 22
1060 København K

Fornyet høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd) LAP takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger på vegne af psykiatribrugere (patienterne på de således udtænkte særlige botilbud).

Om end vi i LAP kan se enkle små positive ændringer i formuleringerne, fordelt i de enkle paragraffer så er vores hovedindtryk, at loven i sin sammenhæng med den af Sundhedsministeren fremsatte lov for samme gruppe psykisk lidende, ikke udligner de reelle behov for en ændret og langsigtet tilgang til problemerne.

Det ses ikke noget sted, at man forholder sig til de bagvedliggende årsagskæder bag denne gruppes adfærd. Årsagskæder, som blandt andet er resultatet af den notoriske nednormering af personale på de allerede eksisterende boformer under lov om social service.

For store enheder af boformer

International forskning påpeger, at den øvre grænse for overblik over personer i en persons nærmiljø er mellem 18 og 20 personer, og her menes både kontaktpersonale og medbeboere. Lovforslaget er tillige i modstrid med den oprindelige tanke bag kommunale boformer med udvidet støtte. Bl.a. ved at fremkomme med en idé om visitation af besøgende i beboerens hjem, boligen er fremdeles at regne som privatbolig.

80 % af driften tages fra driftsbudgettet i kommunerne

Et andet element som kalder på kritik er driftfinansieringen, her forventes det at 80 % af driften tages fra driftsbudgettet i kommunerne. Dette vil jo betyde at disse så skal spare endnu mere, end de allerede gør. At dette vil betyde en om ikke udvidet, så forsat tilgang af personer i den gruppe af udadreagerende. Fordi yderlige besparelser vil forsætte nednormeringen af de eksisterende kommunale botilbud. Og derved skabe endnu flere svigtsituationer. Og oplevelsen af en forsat række af svigt er en væsentlig faktor i udviklingen af den frustration, der skaber “udadreagerende adfærd.

Flyt boformers økonomi ud af “den kommunale selvbestemmelsesret”

Vi kan ikke undlade at tænke på, at der havde været mere vundet hvis de to ministerier var gået sammen med forligspartierne om, at flytte bl.a. boformers økonomi ud af “den kommunale selvbestemmelsesret” og over i en administrativ forvaltning. Et sådant tiltag kunne modvirke den forskellige og ofte tilfældige udmøntning af de økonomiske forpligtigelser som kommunerne har på servicelovens områder. Og derved sikre ensartede tilbud for landets borgere med socialpsykiatriske behov.

En af de dybereliggende årsager skal nemlig søges i, at amternes specialiserede institutioner forsvandt ved kommunalreformens indførelse.

Efteruddannelse, opnormering af personalet og seriøs implementering

Generelt er ændringerne meget kosmetiske og uden reel betydning for selve ånden i tiltaget. Der er ikke den epokegørende forskel i en ændret rækkefølge. Ex. “personale og beboer – eller beboer og personale”.

Vi kan i LAP kun anbefale at man overfor gruppen af forligspartier påpeger, at bevillingen i stedet bruges til efteruddannelse af personale, opnormering af personalet og seriøs implementering af de mange evidensbaserede metodikker til konfliktløsning og dæmpning.

Og at man overfor boformsadministratorerne kraftigt påpeger, at en vigtig del af løsning på problemerne; og forebyggelse af videre udvikling af samme, skal findes i reelle opnormeringer i personalegruppe, såvel antalsmæssigt og via faglig opkvalificering.

Eksisterende specialiserede bosteder har allerede kapacitet

Nuværende brugere/borgere med behov for ekstra støtte kan faktisk nok få dette behov dækket af de under regionerne eksisterende specialiserede bosteder. Faktisk forlyder det at disse har ledig kapacitet, fordi kommunerne ikke benytter tilbuddene.

Så alt i alt har begge lovforslag i realiteten et fravær af behov og en manglende praktisk anvendelse. Og bør hurtigt tages af bordet. Og i stedet bør der skabes reelle og menneskerespekterende tilbudsmuligheder for borgere med socialpsykiatriske behov. Vi henviser i øvrigt til LAPs høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ”Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”.

På vegne af LAP’s LandsLedelse
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Hanne Skou Kadziola

Høringssvar: 2. høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

 23.02.2017

Att.: Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

Høring nr. 2 over udkast til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger).

LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere takker for muligheden for at afgive vores høringssvar vedrørende ”2. høring – Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”. LAP skal overordnet og generelt påpege, at den afvisning af lovforslaget vi udtrykte i 1. høringssvar stadig udtrykker vores holdning. Vi anser forslaget for unødigt, af flere årsager, og de ændringer som 2. udgave indeholder af teknisk art rører ikke ved de grundlæggende problematikker i forslaget.

Forslaget er i direkte modstrid til den bestræbelse som såvel ministeriet, psykiatriordførerne, som de behandlings- og støttegivende instanser har tilstræbt siden strukturreformens ikrafttræden. Nemlig en fortlø- bende minimering af tvangsanvendelse både som behandlingsprincip og som opdragende princip. Og der er til forundring for LAP ikke noget sted et forsøg på at inddrage de mange redskaber til at modvirke den, på baggrund af svigt og frustration opstående “udadreagerende adfærd”. Gode og testede redskaber til forebyggelse af ”udadreagerende adfærd” findes allerede, og de er faktisk både afprøvet internationalt og herhjemme, bl.a. i kriminalforsorgen.

Derimod så indeholder lovforslaget stadig tilsidesættelse af flere af de af Danmark tiltrådte internationale konventioner.

Forslaget laver også en meget uklar sammenblanding af forskellige typer problemer ved at sammenblande socialpsykiatriske behov for støttet bolig i afgrænset periode, med patienter som har tilknyttet retspsykiatriske foranstaltninger. Og varetægtsfængslede i surrogat.

Det er ikke muligt for LAP at se en sammenhæng mellem disse gruppers meget forskellige behov, og vi oplever derfor lovforslaget som en kriminalisering af en gruppe med specifikke sociale støttebehov. Noget vi på det kraftigste må tage afstand fra.

I det hele taget så virker lovforslaget som en serie forringelser af retssikkerhed for den omhandlede gruppe af borgere med socialpædagogiske behov – jævnfør med grundlaget for kommunale bosteder med socialpæ- dagogisk bemanding.

Forslaget indeholder stadig problemer i forhold til grundloven, til handikapkonventionen og menneskerettighedskonventionen og i forhold til visitationen. Hvor de folkevalgte medlemmer af visitationsgruppen ikke af LAP ses som adækvate i forbindelse med forståelse af et eventuelt behov.

Derud over skal vi anfægte ideen om at besøgende skal udsættes for div. personscanninger. Dette er ikke foreneligt med at boformen regnes ind under privatbolig med støtte, jævnfør serviceloven. Hvis ikke boformen hører under denne lovs regler om bolig, så er der tale om behandlingsafsnit og så er brugerbetaling i strid man kutymen for lægefaglig hjælp.

Allerede i forhold til det ovennævnte skal LAP derfor henstille til ministeren, at lovforslaget trækkes tilbage og at ministeren i samråd med psykiatriordførerne finder frem til at støtte kommunerne i den fornødne forebyggende opnormering af de eksisterende botilbud.

Dette begrundet i, at vi i LAP er bekendte med den kommunale nednormering af personale med over 60 %, hvilket kan ses som fremkaldende årsag til stigningen i voldsepisoder. I det hele taget må vi forundres over, at man åbenbart ikke har set på borgeren/brugeren boende på boformen. Men tilsyneladende udelukkende på personalets behov for sikkerhed. Dette baserer på en ensidig opgørelse af problematikken.

Fx. ses de nedtonede tilfælde af selvmord ikke i overvejelserne, deres årsager skjules under “uventede dødsfald”. I henhold til grundloven skal de påtænkte muligheder for restriktioner, der her kan sammenlignes med frihedsberøvelse, være klare og entydige, hvilket må anses for umuligt at opfylde, med den nuværende blanding af persongrupper. Derfor må lovforslag ses som værende i strid med grundloven. Et begreb som Psykisk Lidelse er ikke et videnskabeligt adækvat defineret begreb. Og derfor kan det ikke i lovmedholdelig relevans bruges.

Omkring visitation og opholdsforlængelse og tilbageførelse, er forslaget stadigt på kollisionskurs med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Idet den der krævede objektivitet ikke ses tilgodeset i visitationsgruppens sammensætning.

I forhold til Handikapkonventionen er der seriøse problemer med begrebet frihedsberøvelse, som ikke må forekomme grundet længerevarende psykiske handikap.

Så igen strider lovforslaget også mod de af Danmark tiltrådte og ratificerede internationale konventioner. Og af den grund må LAP forlange at loven tages af bordet.

Det skal også bemærkes at hele strukturen omkring etablering af og drift af de påtænkte institutioner er så uklart, at det er umuligt at se om der er tale om hospitalsafsnit lagt i tilknytning til eksisterende afsnit medfinansieret af kommunale midler, som så vil gå fra de allerede eksisterende boformers driftsøkonomi. Eller der er tale om en ny art bosted under kommunernes ansvar, og derved reelt er inde under lov om social service. Denne uklarhed forstærker oplevelsen af at loven er et forsøg på at kriminalisere mennesker med psykologiske socialpædagogiske behov, der grundet langvarig negligering og svigt er endt i frustrationspsykose. Ved at kriminalisere disse borgere forsøger man muligvis at frigøre sig fra nævnte konventioner.

På vegne af LAP’s LandsLedelse
Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Hanne Skou Kadziola

Referat af møde i ølejr-gruppen, 20. februar 2017

Til stede var: Rene Finn Hanne Solvej Einar

Afbud: Troels og Erik

Dagsorden.

1. Ideen bag ølejr-frihed under ansvar.

2. Gruppemedlemmers roller på lejren.

3. Finn torvholder.

4. Einer, Hanne og Rene handler ind, med evt flere. (Køkkenhold)

5. Forventninger til lejren. En afslappet lejr hvor vi kommer hinanden ved og gensidig  respekt for andre.

6. Hver aften har vi alle åbent møde og sang.

7. Ang. De 200kr til udflugt, det her været til afstemning og alle 5 personer har stemt i mod. Da vi får udflugten betalt af LAP. Vi laver selv madpakker drikkevarer giver LAP.
Vi tager på tur onsdag den 12 juli til Esbjerg og Ribe. Rene viser rundt 1 1/2 time i Ribe.

8. Einar, Rene, Finn, Hanne og måske Erik kommer dagen før.

9. Godt møde med gode beslutninger. Tak for et godt møde. Tak for i dag.

 

– din hjælp mod tvang

– din hjælp mod tvang.

Det psykiatriske testamente er en erklæring om, hvilken behandling man ønsker – og ikke ønske, hvis man skulle blive udsat for psykiatrisk frihedsberøvelse og eventuelt tvangsbehandling.

Et psykiatrisk testamente udformes, når man er ved “sin fornufts fulde brug” i juridisk forstand (fornuftshabil). Dette forhold skal ikke anerkendes af en psykiater. Til gengæld skal det bevidnes af vidner, der naturligvis selv skal være fornuftshabile og forstå betydningen af det, de bevidner. Man kan også vælge at få det bekræftet af en advokat eller notar. Her skal man dog betale for det.

Dit psykiatriske testamente kan før eller ved en evt. indlæggelse afleveres på den (nærmeste) psykiatriske afdeling, hvor det skal lægges sammen med journalen.

 Hent det psykiatriske testamente med vejleding

 Hent selve udfyldningsskemaet

 Udfyld testamentet

(hentes som Word-dokument, hvor du selv kan udfylde det)

Referat af møde i livsglædegruppen, 13. februar 2017

Tilstede af gruppens 6 medlemmer:   Gihta , Tom , Brian , Solvej , Preben

Afbud fra :   Mona-Lisa

 

1. Referatet fra gruppens december møde blev drøftet og derefter godkendt.

2. Siden sidst : Hver i sær fortalte, hvad de havde haft af livsglade oplevelser siden sidste møde. Her blandt andet om LAP´s Refugie  ophold i Hunseby ved Maribo, LAP´s nytårskur som igen dette år foregik i Høje Tåstrup.

3. LAP´s nytårskur blev drøftet under dette pkt. Der var her til denne sammenkomst et farvel til Karl Bach og en velkomst til Jacob B. Petersen, udviklingskonsulenter. Desuden til mødet var der indbudt 2 personer, som havde fået til opgave for sundhedsministeriet, at undersøge forhold indenfor psykiatrien. Denne undersøgelse fortalte de om og der kunne stilles spørgsmål.

4. Tom orienterede gruppen om relevante ting for os som landsledelsen havde behandlet .

5. Tur arrangementet til museum i det gamle statsfængsel i Horsens forløber planmæssig. Der er bevilliget økonomi til dette og der er p.t. 14 deltagere tilmeldt.

6. LAP landsmøde d. 1.+ 2. april er slået op . Næsten alle fra gruppen vil deltage. Tom udarbejder en beretning over vores gruppes virke det sidste år. Vi tager op næste møde, hvad vi i øvrigt viser frem på landsmødet, foto´s m.m.

7. Gruppen drøftede fremtidige arrangementer / ture for gruppens medlemmer og en del af de øvrige medlemmer. Her var foreløbigt et forslag til et besøg på Karen Blixen Museet. Dette vil blive undersøgt nærmere. En sommertur til Samsø blev drøftet som forslag, dette kan også undersøges nærmere, måske med en enkelt billig overnatning.

8. Næste møde :    onsdag d. 15. 3. kl.13.00 i LAP Odense

REFERATET GODKENDT PÅ GRUPPENS MØDE d. 15.3.2017

Medlemsbladet nr. 1, 2017

Læs nyeste nummer af LAPs medlemsblad.

Referat af møde i Landsledelsen, 28. januar 2017

Deltagere: Steen Moestrup, Bettina Kræmer Mærsk, Hanne Wiingaard, Tom Jul Pedersen, Inge G. Volder, Hanne Skou Kadziola, René Strøm, Finn Parkø, Cornelius Christiansen, Michael Krog, Nils Holmquist Andersen, Inge-Liss Christoffersen (suppl.)
Fra sekretariatet: Jakob B. Petersen
Afbud/fraværende: Andrea Hermansen og Katrine Wiedersøe

1. Valg af ordstyrer og referent

Steen Moestrup vælges som ordstyrer, Jakob B. Petersen som referent.

Inge V. Volder foreslår, at der gives 10 minutter til hvert punkt og at referatet godkendes umiddelbart på LL møde. Ifølge forretningsordenen er referatet godkendt efter høringsfasen. Dette forslag vedr. mødeafvikling skal behandles som selvstændigt punkt på næste møde LL møde.

2. Godkendelse af dagsorden

Der var som det første en drøftelse af måden dagsordenspunkter kommer på til LL-møder.

Indledningsvis opfordres LL- mødedeltagere til at se på dagsordnenen, læse forretningsordnenen, og kommentere på eventuelle mangler i dagsordenen straks ved modtagelsen af denne for at sikre en effektiv mødeafvikling. LL- mødedeltagere opfordres tillige til at samle og indsende punkter og kommentarer til dagsordenen i god tid for at forebygge tilføjelser og mere omfattende drøftelser og ændringer på selve mødet. Med drøftelsen af ovenstående og ombytning af pkt. 10 og pkt. 11 blev dagsordenen godkendt.

3. Referat fra LL-møde 26-27. november 2016

Godkendelse af referat fra mødet den 26.-27. november 2016.

Referatet godkendes.

4. Behandling af punkter vedr. inspiration fra Michael Kold

Punktet udgår og behandles ikke på mødet.

5. Forslag til ændring af organisering.

Drøftelse af punktet frafaldes af forslagsstiller Nils H. Andersen. Der opfordres dog til, at der strammes op vedr. den interne organisation og kommunkation mellem FU og LL.

6. Landsmøde 2017 (1. – 2. april 2017)

a. Landsmødeprogram: Forberedelse af Landsmøde, tidsplan

Udsendelsen skal rykkes til den 20 og 21. marts, og her skal indkaldelsen udsendes.

b. Drøftelse af foreløbigt program (bilag 8b)

Dirigenter på Landsmøde 2017 er Allan Ohms og Benny Lihme. Hanne W spørger; hvem holder velkomstalen og det ikke kan være nogen fra LL, som er på

valg. Hanne W. foreslår, at Katrine W. holder velkomsttalen, og Katrine har allerede sagt ja til at holde talen. Steen og Hanne W. nævner at eksterne oplægsholdere behandles på næste LL møde 25.02.

Inge V. spørger om LAP behøver en taler. Herefter nævnes følgende forslag til åbningstalere; Mette Brandt Kristensen. René: Psykiatriordføreren fra Alternativet, Torsten Geil. Hanne S.: Claus Oxfeldt, Jesper Hjøllund. Bo foreslår Formanden for Retslægerådet som oplægsholder. Det besluttes, at der inden næste LL møde skal indsendes forslag og begrundelser vedr. oplægsholdere

c. Indkaldelse til Landsmøde 2017 Indkaldelsen er godkendt.

d. Eventuelle vedtægtsændringer til behandling på Landsmødet

Steens forslag til vedtægtsændring fra pkt. 4, samt Inge Volders forslag til familiemedlemskab af LAP.

e. LAP priser: (lukket punkt) Der træffes ikke en beslutning og punktet tages op igen på LLmøde 25.02.

f. Beretning:

Arbejdsgrupperne plejer at skrive og blive adviseret. Der skal tages udgangspunkt i handlingsprogammet 2016-2017. Der nedsættes en arbejdsgruppe til det videre arbejde med med beretningen.

g. Budget 2018: Steen: Kan bladet trykkes på en anden måde, så der ikke trykke et stort fysisk oplag, og vi dermed sparer penge på budget 2017. Kan det udsendes elektronisk og ikke kun fysisk. Hanne W. spørger om vi skal overveje lave en bladapp? Hanne S. svarer, at det kræver en anden hjemmeside, men at LL kan indhente inspiration fra Min Vej til en smartere måde at gøre det på. Det kan være en løsning, der både omfatter PC og andre læseplatforme.

Vedr. støtte fra Arbejdsmarkedets FerieFond spørger Steen om indtægten skal bogføres fra næste år, og nævner at LAP fremover også kan søge tilskud til førtidspensionister.

h. Vedr. opstilling til Landsmøde. På valg er Steen Moestrup, Finn Parkø, Bettina Kræmer Mærsk, Inge G. Volder, Rene Strøm, Nils H. Andersen og Hanne Skou Kadziola. Nils er valgt som suppleant.

7. Orientering fra arbejdsgrupper, FU og LL

a. FU:. Høringen på Christiansborg om personlig medicintilpasning d 13.12 2016 var en stor succes. Dog var der flere tilmeldte fra LAP, der ikke mødte op til høringen. Herudover er der ikke yderligere informationer, som ikke allerede har været udsendt og debatteret.

b. LL: Steen: Orientering om artikel vedr. Flemming C. i Politiken. Steen fortæller videre om en drøftelse med to studerende, og nævner begrebet psykisk ubalance m.m. René har været på nytårsrefugie og var meget glad for det. Nils: Undersøger om deltagelse af LAP bladet i INFO-media. Nils fortæller derudover om et samarbejde mellem Rudersdal kommune, Nænsomt Nødværge, og LAP om sammen at nedbringe brugen af tvang. Der er et samarbejde med Carina, og LAP skal med i samarbejdet og medvirke til at udsatte og personale uddannes sammen.

Nils fortæller om et TV-indslag han har været med i på TV-2 og tilføjer, at det fremover i lignende medieoptrædener skal nævnes, at Nils er medlem af og arbejder i LAP.

Der var stor tilfredshed med artikel vedr. resonans. Der var 32 til nytårskur 26.01 2017 og det var en stor succes. Der var dog folk der ikke dukkede op, måske fordi invitationen var stilet til lokalformænd. Hanne S.: Har været til to møder i psykiatrialliancen. Der skal være to fælles møder, og der er et koordinationsudvalg, hvortil der skal repræsentanter efter sommerferien 2017. Der skal gives et mandat fra hver forening vedr. valg til koordinationsudvalget.

Hanne S. har derudover været til møde vedr. Stop Fattigdom, og nævner at udviklingskonsulenten skal med til mødet næste gang. Møde i vedr. forskning i Patoligisering i regi af R.R. I Responsible Research and Innovation i Aarhus. Det var en meget relevant og spændende konference i Aarhus. Hanne S. brugte eksempel vedr. bipolaritet på mødet. Hanne sidder i arbejdsgruppe vedr. ”Vold på bosteder”, og her arbejder man blandt med om personalet skal uddannes sammen med beboerne.

Herefter drøftes om, der kan komme en artikel i LAP Bladet vedr. en beboer på bosted? Nils beskriver en idé til, hvordan man kan samle graverende udtryk fra overlæger og udgive dem i bog. Mødedeltagerne er enige om, at det vil være en god idé. Steen fortæller om en forskningsgruppe vedr. Tvang, hvori han indgår og tilføjer, at han også indgår i Projekt Udenfor og en bruger fra SAND. Herudover fortælle Steen om ønsket om at etablere et bosted for unge på Fyn, som nu bliver en realitet, hvilket er en rigtig stor sejr. Tom orienterer om, at unge kan indlægges hurtigere og mere fleksibelt med en ordning vedr. brugerstyrede senge. Betegnelsen ”brugerstyrede senge” er nu ændret til patientstyrede indlæggelser.

Orientering fra arbejdsgrupper:

c. Bladgruppe,- orientering fra gruppen. Har været drøftet tidligere.

d. Presse og lov. Der er indsendt tre høringssvar vedrørende:

1) Høring over udkast til lov om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger.

2) Høring over forslag til lov om udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd. Bo Steen: Det er spørgsmål om brug af viden i lovarbejdet, fx blev der er allerede i 2007 opfordret til Fælles Sprog, men det bliver ikke brugt.

e. Bisiddergruppe. Der er bisidderkursus i Middelfart 9-10. marts 2017.

Der er ikke søgt eksterne midler til en blivende bisidderordning i LAP, da målgruppen i det seneste puljeopslag fra Sundhedsstyrelsen var anderledes i forhold til LAP. Hanne S.: Tanken er, at der skal laves et større møde, hvor der inviteres en udefra, og der uddannes en form for særligt uddannet bisidder i hver region. Derfor skal der uddannes et særligt bisidderkorps.

f. Evt. genopstart af arbejdsgruppe vedr. blivende refugium 

Der skal laves et blivende refugie, hvor man ikke kommer i hospitalsmiljøet, men kommer et sted hvor man kan trække stikket ud i en periode. Der skal være nogle ansatte, der kan tage hånd om de indlagte. Spørgsmålet er om vi har ressourcerne i LAP, derfor kan vi evt. indgå i samarbejde med Fountain House, Galebevægelsen mfl. Hanne S. har talt med Pernille J. om at gå videre med og der kræves en LL-beslutning. Spørgsmålet er, om der skal genoptages en egentlig refugiefond. Hanne W. spørger om der er andre LAP medlemmer der vil indgå i samarbejdet.

g. Punkter fra Tom J. Pedersen

Fungerer arbejdsgrupperne. Der er 26 arbejdsgrupper, men der er 16 grupper, der ikke har lavet referat. Konklusionen er, at der arbejdes på at rydde op i arbejdsgrupper -også på hjemmesiden – , og dette arbejde ligger i hjemmesidegruppen.

h. Andre arbejdsgrupper. Punktet er udsat til næste LL-møde.

i. Udviklingskonsulent

8. Budget 2017- 2018

a. Budget 2017-2018. Steen orienterer vedr. budget 2018.

b. Budget 2018 – Steen orienterer og det besluttes at Hanne W. og Steen forbereder budget 2017-2018.

9. Økonomi

a. Ansøgning til LAP fra Stop Op, Nysted vedr. støtte til jubilæum. Der er efterspurgt yderligere oplysninger vedrørende ansøgningen og Steen orienterer yderligere om ansøgningen.

De regner med 50 -100 deltagere, og det er en ansøgning om et beløb på kr. 15.000. Drøftelsen af ansøgningen ender med at ansøgningen afvises.

 b. Ansøgning fra Inspirationsgruppen. Tom J. Pedersen fortæller om ansøgning til LAP vedrørende Lære-elev forhold, Krop og bevægelse, mindfulness. Beløbet omfatter kr 72.000. Beløbet vurderes af LL som en stor betaling for en forholdvis mindre gruppe personer. Konklusion: Ansøgning er afvist.

 c. Folkemødet 2017. Der ansøges om budgetudvidelse på kr. 10.000 grundet stigninger i udgifter til leje af sommerhuse. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde.

 d. Brev fra refugiegruppen. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde.

 e. Indkøb af adgang til InfoMedia. Punktet er udskudt til næstkommende LL- møde .

 f. Børn og unge: Ansøgning fra Inge Volder vedr. LAP -medlemskab for børn og unge og cirkusskole for store og små. Hanne S. udtrykker bekymring for, at det bliver svært at holde LAP som en brugerorganisation hvis dette tiltag gennemføres. Hanne W. spørger om der skal være egenbetaling for deltagere på arrangementet vedr. cirkusskole. Inge V. fortæller, at der skal tilmeldes 30 deltagere en måned før arrangementet vedr. cirkusskole. Transporten betales af deltagerne, derfor vil det være kr. 11.500 der ansøges om. Budget godkendes med kr.11.500 + porto.

 g. LAP København og Frederiksberg

Punktet vedr. ansættelse i LAP København/Frederiksberg er besluttet på tidligere møde.

10. (lukket punkt)

11. Evt.

Der var intet til dette punkt

12. Hvordan syntes du mødet gik?

Referes ikke

Høringssvar: Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger

LAP’s høringssvar til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab

Att.: Sundheds- og Ældreministeriet
Holbergsgade 6
1057 København K

25.01. 2017

 

Høring over udkast til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, lov om rettens pleje, lov om socialtilsyn, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommuner, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger).

21. december 2016 modtog LAP fra Sundheds- og Ældreministeriet anmodning om bemærkninger til det nævnte lovforslag. LAP – Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere takker for muligheden for at afgive vores høringssvar vedrørende ”Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”.

Som det første vil LAP tilkendegive, at vi primært må anse dette lovforslag som værende totalt overflødigt og et eksempel på lovsjusk.

Af flere årsager:

1. Der findes allerede redskaber til at tage sig af den omhandlede gruppe, at kommunerne i årevis ikke har løftet den opgave og varetaget den forpligtigelse de påtog sig ved starten af kommunalreformen, er ikke borgerens fejl. Men det er borgerens tab.

2. Både regionerne og kommunerne er presset ud i besparelser der efterlader patienter og borgere med utilstrækkelige behandlingsforløb, begrænset omsorg og mangel på relevante job, beskyttet beskæftigelse, aktivitets- og samværstilbud, hvilket betyder at det er meget få borgere, som får et helhedsorienteret tilbud.

3. LAP vil gerne påpege, at man siden 2005 på ministerielt niveau faktisk har arbejdet på at borteliminere behov for brug af tvangselementer i såvel regionale som sociale behandlingstiltag. Der er aktuelt ved at blive udarbejdet Nationale Retningslinjer til nedbringelse af vold på bosteder og forsorgshjem. Disse foreløbige retningslinjer samt tidligere undersøgelser peger entydigt på at nedbringelse af anvendelsen af tvang mindsker voldsepisoderne.

4. Lovforslagets udformning tilsidesætter flere grundlæggende borgerrettigheder. F.eks. vil den knudrede klagevej gøre at den reelle retssikkerhed tilsidesættes. Der bør være opsættende virkning på enhver behandlingsindsats, som ikke umiddelbart vil kunne ændres med tilbagevirkende kraft. Vil man være parat til at give klageren en passende erstatning for tabt arbejdsevne etc.? Hvordan vil man udregne erstatningen for en tvangsforanstaltning som underkendes, men som har traumatiserende virkning på resten af borgerens liv. Der findes både dansk og international evidensbaseret forskning der påviser at tvangsanvendelse efterlader traumer, som er vanskelige at behandle. Så som løsningsmodel må vi afvise tvangsanvendelse. Ydermere er det i modstrid med diverse af Danmark underskrevne og fulgte FN konventioner. LAP skal påtale at den problematiske (i lovforslaget) holdning til retssikkerhed for personer med handikap ifølge FN’s handikapkonvention åbner en “Kattelem” vi kunne frygte kunne blive en “ladeport”.

5. Lovforslaget giver mulighed for at udvide psykiatrilovens virkeområdet til nogle andre rammer, hvor der ikke er lægefaglig bistand ved vurdering af tvangsindgreb. Det betyder i yderste konsekvens, at medarbejder uden nogen faglig uddannelse vil kunne påtvinge en borger nogle tvangsindgreb.

Vi undrer os over at man tilsyneladende vil udvide tvangs anvendelsesbeføjelserne over for psykiatribrugere, via at dreje de påtænkte boformer ind under psykiatriloven. Dette virker som et skridt baglæns, idet ministeriet siden 2005 har, via styrelsen, og i regi fra de tidligere amter og senere regionerne arbejdet på at eliminere tvangs anvendelse.

Ledende medarbejder på området i har under vores forarbejde begrundet lovforslagets gennemfø- relse med: “den i forslaget omtalte gruppe har jo gået for lud og koldt vand i årevis”. Spørgsmålet er om man med den fornødne lovgivning kan give dem den fornødne hjælp? – og hvorfor har den gruppe så gået for “lud og koldt vand”?

Er det fordi kommunerne siden de overtog ansvaret med kommunalreformen 2007 har svigtet. Vi har flere gange set at rapporter fra VISO tilsidesættes, Socialtilsyns henstillinger og påbud ikke følges, velfungerende boformer beskæres i aktivitetstilbud og nednormeres med op til to tredjedele af medarbejderstaben. Begrundet i effektivitetsforbedringer, men med beboerne som ofre.

Vi kan undre os over at man ikke i stedet finder muligheder for at pålægge kommunerne at bruge de allerede eksisterende institutioner, som både har kapacitet, viden og erfaring omkring den berørte gruppe. Vi finder det uacceptabelt at der er borgeren der skal lide under kommunernes spareiver.

Vi oplever f.eks. at visiteret bostøtte ikke fungerer, aftaler ikke overholdes uden begrundelse eller afbud til beboere. I den form for manglende varetagelse af beboernes behov findes grobund for at nogle beboere udvikler udadreagerende adfærd, – noget vi allerede påpegede som evident viden i psykologien i første hvidbog om nedbringelse af tvang – Gennembrudsprojekt 1.

Vi kan undre os over at de mange rapporter omkring problematikker på bosteder ikke er indarbejdet i lovforslaget, eller blot fornemmes læst inden forslaget er fremsat. På nuværende tidspunkt findes der faktisk adskillige rapporter, som direkte taler imod de i forslaget indarbejdet ideer.

LAP skal påtale at lovforslagets sprogtone er dybt stigmatiserende for den omtalte gruppe af brugere.

Lovforslaget mangler i øvrigt at tage stilling til hvordan man i fremtiden vil sikre og værdsætte menneskers fremtidige resurser eller mangel på samme. I forslaget er man tilbøjelig til, at sætte borgernes liv til nul og ikke give dem mulighed for at retablere et liv, man er mest tilbøjelig til blot at ville styre deres liv. Og faktisk glemmer man, hvor dyrt det på længere sigt er at overtage styringen af et menneskeliv. Når et menneske mister indflydelsen på eget liv, mister det også selvrespekten og selvopholdelsesdriften – og det er dyrt at skulle holde et menneske i live på alle planer. Den manglende fokus på styrkelse af det enkelte menneskes liv, ser LAP som en gennemgående og graverende mangel ved lovforslaget.

LAP forlanger, at lovforslaget trækkes tilbage og midlerne anvendes til at indarbejde nyeste evidensbaserede viden på området i de eksisterende botilbud. Lap har følgende bemærkninger:

Da der er tale om en afdeling i regionsregi, skulle det gerne fremgå om patienterne automatisk er tvangstilbageholdt, og dermed fra starten er udsat for en tvangsforanstaltning, eller om det er muligt selv at bestemme hvornår man vil gå fra afsnittet: ”Tilbageholdelse paragraf 42 f: Patienter, som har ophold på de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, kan frit forlade afdelingen”. Frit at kunne forlade en afdeling, indebærer at der forefindes mindst en ikke aflåst dør at gå ud af, det fremmer tilliden patienten og behandlerne imellem at begge parter er indforståede med at patienten har valgt at gøre brug af tilbuddet og ikke er tvunget til det. Vi finder det nedværdigende at skulle bede om lov til at forlade sin egen bolig.

Paragraf 42 f. Stk. 2 viser, at man forestiller sig at patienterne fremsætter et ønske om at forlade afdelingen inden de går derfra. Dette kan selvfølgelig være en del af behandlingen, men så skal det lige vurderes i henhold til visitationsforummets vejledende indstilling til kommunalbestyrelsen i patientens handlekommune. Vurderer kommunen at patienten opfylder samtlige visitationskriterier paragraf 42 c. Stk. 1 punkt 1-7, kan udgang nægtes af det daglige personale. Nu er det sådan at alle patienterne skal opfylde kriterierne pkt. 1-6 – ellers må de ikke være på afdelingen. I følge sagens natur, vil der også være mange der tillige har været tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt indenfor 6 måneder før den oprindelige anbringelse på den specialiserede socialpsykiatriske afdeling.

Hvad er så forskellen på om patienten er på afdeling af egen fri vilje – eller er tvunget til at være der? Ifølge lovforslaget kan personalet tilbageholde en patient selvom denne er på afdelingen af egen fri vilje, da det ikke udtrykkeligt står at disse er undtaget. Da den logiske konsekvens er tautologisk og derfor altid vil understøtte tvangstilbageholdelse, er patienter på en sådan udtænkt afdeling i realiteten tvangsanbragt hele tiden. LAP’ s betænkeligheder går tillige ud på, at dette lovforslag vil forringe forholdene for psykiatribrugere i forhold til hvad der er af tilbud i forvejen (hvis disse i stedet fik tildelt flere midler).

Lovforslaget indeholder selvmodsigelser og bærer præg af forhastede beslutninger og formuleringer foretaget uden erfaringsmæssig indsigt på området og vil derfor være svært at gennemføre i virkeligheden. En syndflod af lovforslags ændringer og rettelser må nødvendigvis følge efter et så knudret lovforslag.

Med lovforslagets konsekvente tilbagevisning af patienternes rettigheder, der nu ikke længere skal være rets beskyttet af loven om psykiatri og retspsykiatri, begrundet i de 6 – 7 visitationskriterier, overtrædes flere artikler i Den Europæiske Menneskerettigheds Kommission, FN Handicapkonvention og Grundloven.

Den Europæiske Menneskerettighedskonvention:

http://menneskeret.dk/files/media/dokumenter/om_os/om_menneskerettigheder_diverse/den_europaeiske_menneskerettighedskonvention.pdf

Artikel 5: Ret til frihed og sikkerhed 1. Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed. Ingen må berøves friheden undtagen i følgende tilfælde og i overensstemmelse med den ved lov foreskrevne fremgangsmåde:

c) lovlig anholdelse eller forvaring af en person med det formål at stille ham for den kompetente retlige myndighed, når der er begrundet mistanke om, at han har foretaget en retsstridig handling, eller når der er rimelig grund til at anse det for nødvendigt for at hindre ham i at foretage en retsstridig handling eller i at flygte efter at have fuldbyrdet en sådan;

Artikel 13: Adgang til effektive retsmidler. Enhver, der krænkes i de ved denne Konvention anerkendte rettigheder og friheder, skal have adgang til effektiv oprejsning for en national myndighed, uanset om krænkelsen er begået af personer, der handler på embeds vegne.

Artikel 17: Forbud mod misbrug af rettigheder: Ingen bestemmelse i denne Konvention må fortolkes som medførende ret for nogen stat, gruppe eller person til at indlade sig på nogen virksomhed eller udføre nogen handling, der sigter til at tilintetgøre nogen af de heri nævnte rettigheder og friheder, eller til at begrænse dem i videre omfang, end der er hjemmel for i Konventionen.

FN`s handicapkonvention:

http://www.dch.dk/content/konventionsteksten

Da et af visitationskriterierne er nedsat psykisk funktionsevne, er der i tilfælde af tvangsanbringelse tale om, at et handicap ligger til grund for en tvangsforanstaltning.

Grundloven § 71 stk. 6:

http://www.grundloven.dk

Da samtlige patienter efter LAP`s vurdering tvangsanbringes på de ved denne lov fremlagte præmisser (ifald loven finder sin anvendelse), må § 71 dække alle patienter der er indlagt på afdelingen og alle patienter skal sikres adgang til § 71 tilsynet.

Intentionen med oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, er at nedbringe vold på bosteder og tvang i psykiatrien. Det kan alle støtte op om og en meget stor del af bevillingen til formålet er sat af til dette nye eksperiment, nemlig 78 millioner kroner i hvert af de tre år og dertil kommer fysiske tilretninger på 40 millioner kroner. I alt 274 millioner kroner ud af 400,8 millioner kroner. Der er vist endda lidt mere af bevillingen der skal gå til disse afdelinger, sådan at det bliver mindst 70% af hele bevillingen.

En dagsplads på de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger kommer til at koste samfundet 4.800 kr. om dagen. Det er dyrere end en plads på psykiatrisk afdeling.

Man kunne genetablere nogle af de nedlagte psykiatriske pladser, som også findes i regionsregi for de patienter, der skal forvares uden samtykke. Det forventes jo at det kun vil være en undtagelse og i stedet kan den ekstra bevilling muliggøre, at de manglende pladser i psykiatrien åbnes med særlige voldsnedtrappede og et mere veluddannet personale, der arbejder med forebyggelse af kritiske episoder og konflikthåndtering – eventuelt i åben dialog.

Det vil ikke blive dyrere og så vil den store forventede gruppe af frivillige, kunne anbringes på en mindre tvangspræget afdeling, hvor det så ikke er nødvendigt at gradbøje tvangsbegrebet. LAP fremhæver princippet: Intet om os uden os!

Ved dette lovforslag bliver beslutningerne om patienternes anbringelse taget så langt væk fra både eventuelt dagligt personale, pårørende, patientens egen holdning til hvad der skal ske, at der bliver lagt op til meningsløse anbringelser, hvor vurderingerne skal foretages langt fra patienten og derfor overvejende vil være papir gennemgang, og eventuelle ønsker fra dem der har de rette forbindelser til visitationsforummet.

Det kan være en kollega eller en pårørende der tilfældigt har forbindelse til visitatorerne, der i lovforslagets udformning ikke behøver at møde patienten på noget tidspunkt. Lovforslaget bevæger sig længere væk fra brugerinddragelse og med sine stærke restriktioner i patienternes rettigheder bliver vejen banet for brug af skjult tvang og trusler om tvang. Dette både hvad angår ufrivillig indespærring (der normalt er temmelig voldsomt også ved personalet) og tvangsmedicinering.

Tvangsmedicinering

Som det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget side 27, skal en læge, der ikke nødvendigvis er psykiater i samråd med ledelsen på afdelingen sikre sig at den antipsykotiske medicin som lægen har ordineret skal tages efter forskriften, efter der er motiveret for det, sker det ikke kan patienten indlægges i psykiatrien til tvangsmedicinering efter psykiatriloven. Det beskrives som en uproblematisk forretningsgang. Det er det slet ikke.

Der findes ingen videnskabelige beviser for at medicin har en adfærdsregulerende virkning ud over den rent sløvende virkning. Tilmed er det absurd at lovforslaget også på dette punkt vil bekæmpe vold med tvang.

Medicin skulle gerne indtages af patienten og tilpasses meget nøje med en forventning om at det vil lindre uden invaliderende bivirkninger og ønsker patienten ikke medicin skal der tages hensyn til det også. De tilfælde hvor selvbestemmelsen træder ud af kraft er beskrevet i psykiatriloven og det vil være uhensigtsmæssigt at have den i lovforslagets bemærkninger mulige tvangsmedicinering i baghånden. ”Hvis du ikke makker ret tager vi fat med de grove midler”. Det vil bare videreføre og udbrede den tvang som forsøges nedbragt alle steder i psykiatrien og på mange bosteder, endda som forebyggelse af voldsepisoder. Hele det tvangsprægede miljø som stadig er visse steder i psykiatrien skulle langt hellere nedtones

Problemet er at disse grove midler sjældent føre ril løsning af den psykisk syges problemer for patienten og det er derfor uforståeligt at lovforslaget tillægger ledelsen og personalet kompetence til at tvangsindlægge deres patienter til tvangsmedicinering. Forhåbentlig vil ingen psykiatrisk afdeling lade sig diktere således eftersom det er deres egen patientgruppe og de derfor selv bør tage stilling til behandlingens art sammen med patienten. Man får en fornemmelsen af at psykiatrisk behandling efter denne lov reduceres til tvangsmedicinering på bestilling.

Tvangen i sig selv ofte har flere kedelige bivirkning bl.a. kan patienten miste tiltroen til behandlerne, sin selvtillid og udvikle tilstødende diagnoser som angst PTSD m.m. Når man samtidigt tager i betragtning at patientgruppen der her ønskes behandlet efter disse forskrifter, er de mest udsatte af vores medborgere ville et mindre tvangspræget og mere omsorgsfuldt lovforslag nok tjene målgruppen bedre, der kan være præget af gentagende svigt i omsorgen siden barndommen eller andre traumatiske hændelser der har ført til socialt afsondrethed eller voldelige udtryksformer måske kombineret med et kompenserende forbrug af rusmidler som selvmedicinering.

Fra:

Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger.

1. Indledning (side 19)

”Aftaleparterne har på den baggrund i perioden 2017-2020 afsat i alt 400,8 mio. kr. til udmøntning af en række konkrete initiativer i en handlingsplan til forebyggelse af vold på botilbud. Heraf blev der afsat 78 mio. kr. årligt til specialiserede socialpsykiatriske afdelinger fra 2018.”

Fra:

2. Lovforslagets baggrund (side 22)

”Afdelingerne forudsættes etableret i eksisterende kapacitet, men der prioriteres med aftalen 40 mio. kr. i 2017 som tilskud til fysiske tilpasninger (etablering af flugtveje, alarmsystemer mv.) samt 2 mio. kr. i 2018 til kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse på afdelingerne. Afdelingerne forventes at stå klar primo 2018. Endvidere afsætter kommuner og regioner samlet set 22,5 mio. kr. årligt til en skærmningspulje, der skal dække eventuelle særlige udgifter til skærmning af enkelte patienter.”

Der skal altså bruges 78 millioner i hvert af de tre år af bevillingen. Dertil kommer 40 millioner til etablering af den nødvendige fysiske tilpasning (i alt 274 millioner kr.) på de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, det vil sige ca. 70 % af den samlede bevilling på 400,8 millioner kr. til forebyggelse af vold på botilbud.

Hvad kommer det til at koste?

Fra:

3.1.3 Den foreslåede ordning (side 30)

”Der blev med den politiske aftale også afsat i alt 78 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til etablering af 150 pladser på specialiserede socialpsykiatriske afdelinger på landsplan. Finansieringen sker via en takstmodel, hvor den kommunale finansiering fastlåses til 80 pct. af de forudsatte omkostninger, mens regionen oppebærer drifts- og forsyningsansvaret og finansierer forskellen mellem den kommunale takst og omkostningerne, svarende til ca. 20 pct. af de forudsatte omkostninger. De pladser, der står ledige, afregnes efterfølgende af beliggenhedsregionen samt blandt alle kommuner i regionen efter objektiv fordelingsnøgle. Afregningen sker med samme finansiering som for benyttede pladser, dvs. kommunal betaling svarende til en fastlåst takst på 80 pct. af det forudsatte omkostningsniveau på 1,75 mio. kr./år pr. plads og regional finansiering af forskellen i forhold til de faktiske omkostninger. Det foreslås derfor med bemyndigelsesbestemmelsen i § 42 a, stk. 2, også, at sundhedsministeren efter forhandlinger med børne- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om økonomien.

Med den politiske aftale af 14. oktober 2016 afsatte kommuner og regioner samlet set 22,5 mio. kr. årligt til en skærmningspulje, der skal dække eventuelle særlige udgifter til skærmning af enkelte patienter. Det foreslås derfor også, at der kan fastsættes nærmere regler om udmøntningen af denne skærmningspulje”.

Hver plads estimeres til at koste kr. 4.795 per døgn kr 1.750.000 per år og samlet for de 150 pladser bliver det 262.500.000 per år.

Alene på de første 3 år hvor bevillingen er givet skal der så bruges 787.5 millioner kroner, der kommer lidt mere til som ikke er indregnet.

Regioner og kommuner pålægges altså ud af deres buget at betale det manglende beløb. Skærmning er ikke medregnet.

Det resterende beløb, som kommuner og regioner efter den beskrevne procentfordeling skal finde i budgettet i de første tre år er 787.5-274.0 millioner kroner 513.5 millioner kroner. (efter fratræk af egenbetaling 502,7 mil kr.)

Der pålægges altså en udgift der er større end det der bevilges. De første tre år vil det altså blive en merudgift på 171.2 millioner kroner per år. Patienterne som anbringes på afdelingerne er nok for hovedparten på overførselsindkomster, men man regner med en indkomst ved at pålægge brugerbetaling.

Det er ikke alle der har råd til at betale ret meget og nogen skal ikke betale fordi de har en bolig i forvejen, men hvis man antager at det lykkes gennemsnitligt at inddrive 2.000 kroner månedligt fra patienternes overførselsindkomster vil denne indtægt løbe op i 3.6 millioner kroner per år. Det årlige beløb der skal dækkes ud af budgetterne i kommunerne og regionerne bliver så i de første 3 år kroner 167,6 millioner kroner.

Vores spørgsmål er:

Skal disse ekstraudgifter presses ud af budgetterne og vil det medføre forringelser på eksisterende botilbud i kommunerne og på de psykiatriske afdelinger?

Ledende medarbejder på området har under vores forarbejde begrundet lovforslagets gennemfø- relse med: Tvang er den eneste måde, at nå disse borgere og “den i forslaget omtalte gruppe har jo gået for ”lud og koldt vand” i årevis”. Spørgsmålet er om man med den fornødne lovgivning kan give dem den fornødne hjælp? – og hvorfor har den gruppe så gået for “lud og koldt vand”? Tvang skaber voldelige patienter er LAP´s holdning.

På vegne af LAP’s LandsLedelse

Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Hanne Skou Kadziola

Høringssvar: Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

LAP’s høringssvar til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

 

25.01. 2017

Til: Børne- og Socialministeriet
Holmens kanal 22
1060 København K

Att.: Christina S. Christensen

 

Høring over forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Udvidelse af reglerne om optagelse i særlige botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller chikanerende adfærd) I mail af 22. 12. 2016 har Børne- og Socialministeriet anmodet om LAP`s bemærkninger til ovennævnte ændringsforslag til lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Vi takker for muligheden for at komme med vores bemærkninger på vegne af psykiatribrugere (patienterne på de således udtænkte særlige botilbud).

Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribrugere har følgende bemærkninger:

– Vi er i LAP bekymrede for at efterlade en gruppe medborgere der tidligere blev omfattet af lovgivningen inden for psykiatrien, i henhold til psykiske lidelser, i institutioner hvor lands lov og ret foreslås tilsidesat på alle måder.

– Hvis lovgrundlaget for anbringelse på de særlige bosteder gøres ved tilsidesættelse af gældende lov om tvangsanbringelser af sindslidende, må den almindelige lov gælde som gælder for os alle.

– Vi henviser til vores høringssvar på lovforslaget om oprettelse specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet 25.01 2017.

– I øvrigt skal LAP generelt LAP påpege at det undrer os, at man ikke i kriterierne som beskrevet og foreslået fornemmer, hverken den forskning som SFI har stået for og som netop nu er kommet, såvel som tidligere rapporter og hvidbøger ses indtænkt i forslaget. Specifikt drejer det sig om f.eks. spejlingsforventnings respons. Den i international evidensbaseret forskning påvisning af ’Resonans’ betydning for Low Arousell i samspillet mellem personale og beboer.

– Der gås for ensidigt i forslaget ud fra fait accompli. Hvor der kun ses borgeren som årsag til krisers opståen, og slet ikke inddrager forudgående bagvedliggende svigtoplevelser, som skaber grobund for udadreagerende adfærd. Forslaget savner således psykologiske vinkler.

– At proceduren også er et indgreb i 1. Menneskerettighederne 2. Handikapkonventionen alene via betegnelserne på persongruppen, som vi ser som stærkt stigmatiserende. Og derfor er på linje med det af sundhedsministeren fremsatte lovforslag omkring samme problematik. 3. borgernes retssikkerhed.

Vi har i LAP ofte oplevet af de i forslaget omtalte hændelser, fremkommer via svigt fra bl.a. kommunerne, manglende opfølgning på aftaler, udeblivelse af lovede møder og nægtelse af skift af kontaktpersoner hvis resonans og kontakt ikke lader sig skabe. Der ser vi ofte, at kommunale turnusregler spiller større rolle end den fornødne harmoni i kontakten mellem borgeren og kontaktperson. En sådan stivhed i systemerne skaber udadreagerende frustrerede borgere i stedet for hjulpne borgere.

Hvis det er satspuljeforligspartiernes forsæt at skabe sikre arbejdspladser for personale og sikre forhold for beboere på boformerne. Så er de to lovforslag ikke vejen. Derimod skal man se på de konstante nednormeringer på boformernes personale grupper. Se på om uddannelserne svarer til de seneste forskningsresultater på området.

Vi henviser i øvrigt til LAPs høringssvar til Sundheds- og Ældreministeriet vedr. ”Lovforslag om oprettelse af specialiserede socialpsykiatriske afdelinger”.

På vegne af LAP’s LandsLedelse

Steen Moestrup, Bo Steen Jensen og Hanne Skou Kadziola