Referat af Landsmøde 2009

Årets landsmøde blev indledt med en festlig jubilæumstale af landsledelsesmedlem Michael P. Krogh, og som bød forsamlingen velkommen til landsmødet.
Landsledelsesmedlem Hanne Wiingaard redegjorde herefter for en række praktiske ting i forbindelse med landsmødet og gennemførte valg af stemmetællere, dirigenter og referenter.

1. Valg af stemmetællere

Lillian Rank
Tommy Jensen
Ulrich P. Stenius
Gert Zøllner

2. Valg af dirigenter og referent

Dirigenter: Benny Lihme og Pernille Jensen
Referent: den 21.5.2009: Erik Hansen(dagsordenens pkt.1-4)
og den 22.-23.5 2009: Tanja B. Jensen(dagsordenens pkt.5-11)

3. Landledelsens beretning

Beretningen blev ikke gennemgået minutiøst, men der blev henvist til det skriftlige materiale som var udsendt før mødet.
De tilstedeværende landsledelsesmedlemmer fremlagde hver deres beretning om, hvad de selv havde beskæftiget sig med i perioden.

Paul B. Nielsen: Landsledelsesmedlem (LL – medlem) Fortalte om buskampagnen, korskampagnen, mediegruppen og ligeledes om en strategi til at bruge medierne. Refugiegruppen består af 4 Lap medlemmer og 4 eksterne uden brugerbaggrund. Har medvirket i udarbejdelsen af en folder. Gruppen forsøger at påvirke anvendelsen af 130 mill. kr. bevilliget til akut tilbud.
Fortalte om Next Stop Job og samarbejdet/kontakten til Discus. Har været kontaktperson for Sommerlejrgruppen.

Ulla Asmussen: LL – medlem fra 2008: Foreslog at gøre lønudgifterne offentlig
tilgængelig, for at lægge en dæmper på rygterne om at man kun sidder i Landsledelsen (LL)
for at tjene penge.
Interesserer sig for økonomi sammen med Steen Moestrup.

Steen Moestrup: LL-medlem fra 2004 og i forretningsudvalget(FU) siden 2008.
Deltager i planlægningen af Brugernes Bazar som afholdes den 13.6 2009 i Kongens Have i Odense.
Deltog i buskampagnen sammen med John Hansen og Ulf Olsen
Har arbejdet med arbejdsmarkedskonferencen, har deltaget i nytårskuren i VidenCentret – ”Hvad er et sundt menneske? ”Fremtidens socialpsykiatri” Har deltaget i strategigruppen sammen med Karl Bach. Valgt ind i forretningsudvalget.

Kirsten Dam: Har tidligere været suppleant og nu LL-medlem
Har forsøgt at give egne meninger tilkende. Syntes generelt at der har været mange gode møder.
Er med i Multietnisk gruppe, hvor der bla. er blevet oversat brochurer, medlem i bladgruppen
igennem flere år, laver psyk-radio (radio 10 på 92,7 mhz)

Inge Jensen: LL-medlem siden 2008, deltog i buskampagnen, fortaler for at psyk-brugere har et anstændigt liv. Udtaler ”vi er ikke mere ”sære” end andre. Vi er borgere der har en skrøbelighed” Talte desuden om fordomme og sluttede af med at udtrykke sin store respekt for Hanne’s arbejde.

Michael P. Krogh: medlem af LL siden 2008. Deltager i Blad- og Mediegruppen.
Var inde på at der er udvalgt 5 som samarbejder omkring møde med Sundhedsministeriet.
Politik er at lytte.

Chr. Martin: Mente at LAP er blevet voksen. Der er sket store fremskridt indenfor psykiatrien de sidste mange år. Chr. arbejder bl.a. med at finde ambassadører for LAP
Har desuden været med på buskampagnen.

Lise Jul Pedersen: Arbejdsgruppernes arbejde er ekstremt vigtigt.
Har medvirket til at LAP har fået penge til de næste 4 år. Stor vigtighed har desuden at der bliver arbejdet mere. LAP skal betyde noget og gøre noget.

Hanne Wiingaard: arbejder med det administrative (daglig bogføring og økonomi) valgt ind i forretningsudvalget og er med i styregruppen for Next Stop Job og næstformand i Nordisk forening for Mental- og Social Helse (NFMSH). Medlem af bladgruppen og har været med til at søge de 4 årige puljemidler til LAP.

Nils H. Andersen: fortsætter 1 år mere.
Herefter var der en omfattende og livlig debat, hvor 20 personer tog ordret.
Beretningen blev enstemmigt vedtaget.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

Regnskabet blev fremlagt af Hanne Wiingaard.
Der blev stillet mange spørgsmål bl.a. til størrelsen af lønudgifterne, husleje og hvad mødeudgifter mere konkret dækkede over.
Steen Moestrup: Regnskabet bærer præg af at LAP har en revisor der ikke har kunnet hjælpe ordentligt. Hvad skal LAP med alle de sider og tal, jeg vil gerne henstille til revisor om at lave et overskueligt regnskab
Hanne Wiingaard: Steen og jeg har haft en diskussion om et mere sammenligneligt regnskab
til næste år. Vi kan bede revisoren om at udarbejde dette. Revisoren har givet en forklaring på diverse spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt. 7 undlod at stemme.

5. Behandling af indkomne forslag

Forslag 1 A omhandler forslag om pressemeddelelse (stillet på landsmødet)
Forslag 1-3 omhandler forslag om vedtægtsændringer
Forslag 4-11 omhandler forslag der kræver vedtægtsændringer
Forslag 12-13 omhandler forslag til budgetjusteringer
Forslag 14-19 omhandler forslag der retter sig mod handlingsprogrammet
Forslag 20-22 omhandler forslag der retter sig mod arbejdsgrupper
Forslag 23 omhandler øvrige forslag med afstemningstema
Forslag 24-28 omhandler forslag uden egentligt afstemningstema(opfordringer, tilkendegivelser)

Forslag 1A udsendelse af pressemeddelelse
I anledningen af Lap´s 10 års jubilæum udleveres et udkast til en pressemeddelelse vedr. forholdet og samarbejdet til/med pårørende til beslutning om udsendelse.
Forslaget godkendt med rettelser at faktuelle oplysninger.

Forslag nr. 1 stillet af Landsledelsen om vedtægtsændringer:
Som ny § 3, stk. 7 og 8 indsættes:
”Stk. 7. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Stk. 8. Såfremt det ekskluderede medlem fremsætter ønske om fortsat at forblive i foreningen, anses eksklusionen for midlertidig, indtil den kan stadsfæstes ved førstkommende landsmøde. Det ekskluderede medlem skal have lejlighed til at ytre sig såvel skriftligt som mundtligt over for Landsmødet.”

Efter en længere debat med skiftende holdninger til om Landsledelsen skal kunne eksludere et medlem og vigtigheden af at have denne paragraf, som kun må bruges som sidste udvej, gik forsamlingen over til skriftlig afstemning. Der var mindst 10 medlemmer der begærede skriftlig afstemning.

Skriftlig afstemning
Afgivne stemmer i alt: 95.  For: 55.  Imod: 25. Undlader: 15.
Forslaget vedtaget. 

Forslag nr. 2 stillet af Kaj Larsen Allermand
Forslag: Stk. 7. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel og en 3 måneders karantæne før en evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Forslag: Stk. 8. Såfremt det ekskluderede medlem fremsætter ønske om fortsat at forblive i foreningen, anses eksklusionen for midlertidig, indtil den kan stadfæstes ved førstkommende landsmøde. Det ekskluderede medlem skal have lejlighed til at ytre sig såvel skriftligt som mundtligt over for Landsmødet.
Begrundelse: Der ønskes tilføjet en karantænemulighed til det eksklusionsforslag, der blev vedtaget med mere end 50 % stemmer på sidste års landsmøde
Debat
Chr. Martin: Eksklusionsparagraffen må kun bruges i yderste nødstilfælde. Man kan ødelægge rigtig meget når man stadig er medlem i 3 måneder.
Kaj: En der får karantæne behøver nødvendigvis ikke at skade foreningen.
Inge: Vi varetager alle medlemmerne så godt vi kan, der har ikke været en anden udvej.
Karen Sofie: Vi har 10 års jubilæum, lad os nu komme videre
Lars: Vi må tage de debatter der kommer, overflødigt forslag, hvorfor skal vi have to paragraffer med det samme?
Forslaget forkastet med stort flertal.

Forslag nr. 3 stillet af Henriette Jensen
Forslag: Nyt navn: Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatriborgere.
Ny lokalforening: LAP Nykøbing
Aktionsgruppe/er
Debat
Henriette: Ønsker navneforandring fra brugere til borgere og at lokalforeningerne f.eks. får et bynavn efter LAP.
Kirsten: Jeg støtter ikke forslaget om en ændring fra bruger til borger, vi er almindelige borgere i lighed med andre.
Forslag forkastet. 
Der foreslås i stedet en afstemning til næste års landsmøde om et nyt navn f.eks. LAP Danmark, LAP Århus osv.

Forslag nr. 4 stillet af Nils Holmquist Andersen
Forslag: Ændringer til forretningsgangen. At landsledelsen består af en gruppe på 7 mod de nuværende 13.
Debat
Paul: Det var problematisk dengang vi kun var 7 fordi folk har været syge, vi bliver for få til at tage beslutninger.
Hanne R: Jeg bakker op om forslaget, det kan være anstrengende at være til møder med mange syge personer, det optimale vil være en minimering af antallet af medlemmer.
Det fremføres at der i vedtægternes § 6 står, at der mindst skal være 6 tilstede i landsledelsen. Med færre deltagere vil dette betyde at ledelsen kan blive handlingslammede.
Katrine: Hvis dette forslag gennemføres, hvordan forholder det sig med de nuværende vedtægter?
Niels: Forslaget er ikke helt gennemtænkt, derfor trækker jeg forslaget tilbage.
Forslaget bortfaldt, kan rejses næste år.

Forslag nr. 5 stillet af Nils Holmquist Andersen
At forretningsudvalget opløses, og der i stedet konstitueres en formand og en næstformand, samt en kasserer. Formanden er øverste myndighed i mellem Landsledelsesmøderne.
Forslaget forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Paul Bjergager Nielsen
Forslag: Alle LAP’s møder gøres åbne, så alle har mulighed for deltagelse. Møderne offentliggøres i blad + på hjemmeside.
Dog uden stemmeret i valgte fora LL + FU

Afstemning ved håndsoprækning:
For: 32   Imod: 31

Landsledelsen arbejder videre med emnet.
Dirigenten ønskede en tilkendegivelse fra landsmødet, om deltagerne i de åbne møder skal have taleret eller ej.
Den overvejende tilkendegivelse var: ikke taleret i de åbne møder.

Forslag nr. 7 stillet af Inger-Liss Christoffersen
Forslag: Medlemmer af LAP’s LL og FU som evt. i en periode er ”psykisk ustabile” (psykotiske eller maniske) skal fritstilles uden normale rettigheder, indtil de er sig selv igen.
Trukket af forslagsstilleren.

Forslag nr. 8 stillet af Mads Brask
For at komme lukketheden og hemmelighedskræmmeriet til livs, skal møder i LL og FU fremover kunne overværes af alle brugermedlemmer af LAP. Undtagelse kan gøres når der diskuteres enkeltpersoner og personaleforhold.
Forslaget opretholdes ikke
Dirigenten fastslog af forslagsstilleren ikke var tilstede og havde meldt sig ud af LAP.

Forslag nr. 9 stillet af Mads Brask
Alle lønnede ansættelser i LAP skal foretages af et ansættelsesudvalg med 5 medlemmer, således at det ikke kun er FU der kontrollere denne proces. Udvalget nedsættes af LL, men man behøver ikke være medlem af LL for at blive udpeget til udvalget.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 10 stillet af Mads Brask
Den post på regnskabet der hedder LL, skal fremover udspecificeres, så alle medlemmer kan se hvordan pengene bliver brugt.
Forslaget blev forkastet.

Forslag nr. 11 stillet af Mads Brask
En person uden brugerbaggrund må inden for LAP ikke være chef for en person med brugerbaggrund.
Forslaget bortfaldet.

Forslag nr. 12 stillet af Mads Brask
For at forhindre at lønniveauet i LAP løber løbsk, må ingen ansat i 2009, 2010, 2011 og 2012 modtage en løn der overstiger 460.000 kr. om året.
Forslaget bortfaldet.

Forslag nr. 13 stillet af Krystyna Anna Hansen
Der skal gives flere rådighedspenge til ”TRO og PSYKE” arbejdsgruppen. Forslag kr. 30.000 pr. periode 2009/2010, og der skal offentliggøres udgifter.
Forslaget blev forkastet, opfordring til arbejdsgrupperne om at arbejde videre med anbefalingerne om at søge til konkrete projekter med et tydeligt formål.

Forslag nr. 14 stillet af Erik Olsen (Kbh)
Arbejde for at Empowerment (som udviklet indenfor brugerbevægelsen) får en plads i vedtægts og eller principprogrammet.
Mit forslag er: — at vi starter en debat i LAP om fornyelse af målsætninger det kommende år – herunder om hvorvidt vi skal bygge på empowerment i fremtiden.
Forslaget blev under Landsmødet indarbejdet i handlingsprogrammet og derfor ikke opretholdt.
Trukket af forslagsstilleren. 

Forslag nr. 15 stillet af Erik Olsen (Kbh)
I arbejdsprogrammet for næste år – at arbejde for at samtlige medier i Danmark indfører etiske retningslinjer for hvordan billeder af os (psykosocialt handicappede, psykisk syge etc…) bliver retvisende.
Afstemning ved håndsoprækning:
For: 46.  Imod: 27
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 16 stillet af Nini Schultz
Større fokus på recovery. Jeg tror ikke at min kommune ved hvad det handler om.
Begrundelse: Jeg prøver ihærdigt at vende tilbage men møder kun modstand, skønt min egen læge udtaler at jeg er egnet på arbejdsmarkedet.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 17 stillet af Elsebeth Halckendorff
Afstandtagen til TERM – modellen.
Elsebeth fortalte kort om TERM-modellen, hendes erfaringer og ønske om at starte en arbejdsgruppe.
Forslaget blev ændret til et forslag om, at TERM-modellen (The Extented Reattribution and Management Model) undersøges.
Det ændrede forslag blev vedtaget og der var opbakning til, at Landsledelsen og forslagsstilleren arbejder videre med problematikken, afdækker den og herefter tager stilling til emnet.

Forslag nr. 18 stillet af Gert Zøllner
Kan landsledelsen ikke gøre deres spørgsmål bedre til kommuner?
Forslaget blev forkastet
Det er grundforeningernes opgave at kontakte og samarbejde med kommunerne, men gerne med hjælp fra Landsledelse, forretningsudvalget og sekretariatet.

Forslag nr. 19 stillet af Landsledelsen
HANDLINGSPROGRAM for LAP 2009 – 2010

Der var nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arbejde med handlingsprogrammet for LAP under Landsmødet og indarbejde de forslag der måtte være relevante for programmet. Dette betød at der var to fremlæggelser af handlingsprogrammet under Landsmødet. Nedenstående er det endelige handlingsprogram i sin helhed med ændringerne som vedtaget.

HANDLINGSPROGRAM for LAP 2009 – 2010

I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at indfri følgende mål og delmål:

1. Organisation, samarbejde og sammenhæng
Vi vil skabe størst mulig sammenhæng, dynamik og effektivitet i organisationen for at opfylde LAP’s formål
Ved at:
•    A.    gøre medlemsbladet til et stærkere bindeled i hele organisationen
•    B.    skabe større samhørighed mellem landsorganisation, grundforeninger, individuelle og
kollektive medlemmer
•    C.    øge den lokale organiseringsgrad ved at fremme dannelsen af grundforeninger og
Netværksgrupper
•    D.    udvikle rammer hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere indbyrdes kan udveksle
erfaringer og afprøve nye samværsformer og selvhjælpsinitiativer
•    E.    sikre en organisationskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet
•    F    arbejde for at Empowerment får en plads i LAP´s vedtægter og/eller principprogram
•    G    alle LAP´s møder gøres åbne, så alle medlemmer har en mulighed for deltagelse, dog
uden tale- og stemmeret. Dato for møderne offentliggøres i LAP´s blad og på
hjemmesiden
•    H    strategiplanen omdøbes til en aktivitetsplan og gøres mere brugervenlig.

2. Flere og mere aktive medlemmer
Vi vil højne aktivitetsniveauet i foreningen og øge antallet af individuelle medlemmer til mindst 1000 og antallet af kollektive medlemmer til mindst 100
Ved at:
•    A.    være synlig i miljøer og sammenhænge hvor psykiatribrugere færdes
•    B.    gennemføre en medlemshvervekonkurrence
•    C.    udgive et internt nyhedsbrev til aktive medlemmer minimum hver anden måned
•    D.    udvikle inspirationsmateriale til grundforeninger og netværksgrupper
•    E.    sikre de nødvendige økonomiske og organisatoriske ressourcer til grundforeninger og
netværksgrupper

3. LAP mere synlig
Vi vil gøre LAP som brugerorganisation kendt i den brede offentlighed og blandt mulige medlemmer.
Ved at:
•    A.    udvikle et netværk af erfaringseksperter, udbygge, forankre og koordinere LAP’s
mediekontakter
•    B.    søge at ændre det medie skabte billede, der sætter lighedstegn mellem psykisk sygdom
og kriminalitet
•    C.    Korskampagne
•    D.    Markere foreningens 10 års jubilæum

4. Påvirke lovgivning og praksis
Vi vil søge at påvirke lovgivning og praksis i retning af LAP’s formål og principper
Ved at:
•    A.    være synlige som aktør overfor politikere, embedsmænd, praktikere og mulige
samarbejdsparter samt hvor man er i foreningen at påvirke kommune, regioner og stat.
•    B.    højne informationsniveauet og formidlingen internt i organisationen om egne
initiativer og resultater på lovgivnings- og praksisområder
•    C.    afdække, inddrage og udvikle foreningens ressourcer lokalt og centralt i forhold til
lovgivningsarbejde og udvikling af praksis
•    D.    forsøge at rejse og føre enkeltsager af generel og principiel interesse og betydning for
foreningens medlemmer
•    E.    igangsætte og deltage i arbejdsmarkedsrettede tiltag og projekter
•    F.    arbejde konkret med medlemmernes forsikringsmæssige interesser
•    G.    arbejde for at samtlige medier i Danmark indfører etiske retningslinjer for hvordan
billeder af psykosocialt handicappede bliver retvisende
•    H.    lave research om Term-modellen med henblik på at afklare LAP´s holdning til denne
samt videre formidle dette til medlemmerne.

Handlingsprogrammet (HP) Pkt. 1: Organisation, samarbejde og sammenhæng
Enstemmigt vedtaget.

HP Pkt. 2: Flere og mere aktive medlemmer
Enstemmigt vedtaget.

HP Pkt. 3: LAP mere synlig
Korskampagne
Navnet” Psykiatrien dræber ” kampagne kom ikke til afstemning.
Overvældende flertal til at kampagnen fortsætter..
Bemærkninger: arbejdsgruppen skal tydeliggøre at kampagnen skal handle om medicinrelateret dødsfald.

HP Pkt. 4: Påvirke lovgivningen og praksis
Erik Olsens ændringsforslag og tilføjelse til pkt. 4,1A” samt hvor man er i foreningen at påvirke kommune, regioner og stat”
Afstemning ved håndsoprækning:
For: 35

Lise Jul Pedersens ændringsforslag” Lap landsdækkende påvirker på statsligt plan og… ”
For: 28

Erik Olsens ændringsforslag godkendes.

Der blev gennemført en afstemning imellem det oprindelige forslag og Erik Olsens Forslag.
Erik Olsens ændringsforslag blev godkendt.

Hele HP Pkt. 4: Påvirke lovgivningen og praksis
Godkendt.

Hele Handlingsprogrammet i sin helhed med ændringerne
Afstemning ved håndsoprækning:
Undlader: 11. Imod: 1.
Handlingsprogrammet 2009-2010 blev godkendt med stort flertal.

Forslag nr. 20 stillet af Signe Maria Bischoff
Studiekredsgruppe om erfaringer med samtaler som alternativ til medicin, plus samtaler om hvad gør rask og hvad gør syg.
Forslaget blev godkendt.

Forslag nr. 21 stillet af Ghita Bergstrøm
Hjemmesiden
Etablering af forum for grundforeningerne (regioner) med fast plads (lukket område, kun for medlemmer)
Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 22 stillet af Anna Buch
Oprettelse af arbejdsgruppe omkring kost og psykiatri.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 23 stillet af Thomas Jeppesen
Landsmødet vedtager følgende resolution: I betragtning af at mange med psykiske problemer ikke får et reelt valg mht. at tage medicin, eller hvilken medicin, de ønsker at tage, er det rimeligt at kræve over for de politiske ansvarlige, at konsekvenserne af denne behandling, det være sig overvægt, dårlige tænder, hjerteproblemer, tardisivdystomati (ufrivillige bevægelser), problemer med seksuel driftsudlevelse, og mange andre mindre kendte bivirkninger, som en SELVFØLGE fuldt ud behandles med den nyeste og mest effektive og bivirkningsfrie behandling, UDELUKKENDE på det offentliges regning.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Forslag nr. 24 stillet af Bo Steen Jensen
Brugere over 65/67 år i forhold til socialpsykiatrien.
I mange kommuner bliver denne gruppe af brugere pr. automatik udelukket fra div. tilbud, f.eks. væresteder. I nogle kommuner bliver brugere der inden aldersgrænsen bruger værested udelukket ved alderens indtræden. For mig er der her en holdning og en tilstand som påkræver en eller anden reaktion fra LAP — gerne i form af kritisk erklæring overfor kommunernes Landsforenings psykiatriudvalg og ansvarshavende ministerium.
Forslaget trukket af forslagstilleren, der er nedsat en arbejdsgruppe.

Forslag nr. 25 stillet af Bo Steen Jensen
Brugere der af den ene eller anden årsag er hjemløse.
I nogle kommuner har denne gruppe ikke nogen kontaktmulighed til socialpsykiatrien, fordi kommunen forlanger folkeregister/bopæls adresse, for at kunne tilbyde kontakt
Forlaget trukket af forslagsstilleren.
Bemærkning: emnet inddrages i minikonferencen.

Forslag nr. 26 stillet af Pil Lenau
Genvalg af Steen Moestrup til landsledelsen og genvalg til Inge Jensen.
Dirigenten undlod at sætte forslaget til afstemning.

Forslag nr. 27 stillet af Henrik Christoffersen
Jeg er til kunst. Vil vide hvor meget LAP har med det at gøre.
Emnet tages op til næste års landsmøde som minikonference eller i en temagruppe.

Forslag nr. 28 stillet af Marie Louise Løvendahl Wærens
Forslag: Er valget af statsministeren godt nok?
Forlaget trukket af forslagsstilleren.

6. Vedtagelse af handlingsprogram 2009-2010

Se forslag nr. 19
Handlingsprogrammet 2009-2010 blev godkendt med stort flertal.

7. Fastsættelse af kontingent til næste år

Landsledelsen foreslår at fastholde et årligt kontingent på 100 kr. som sidste år, hvoraf 30 % går til regionsforeningerne, 50 % til lokalforeningerne og 20 % til landsorganisationen.
Forslaget blev vedtaget.

8. Godkendelse af budget for det kommende år – 2010

Hanne Wiingaard fremlagde Landsledelsen´s indstilling til budget 2010 og gennemgik budgettet kort. LAP er bevilget midler for en fireårig periode
Steen Moestrup anbefalede at udgifter til telefon hæves fra 55.000 til 90.000 kr. idet der i 2008 er anvendt 86.000 og der forudsås en højere aktivitet. Der er afsat 20.000 kr. ekstra til sommerlejeren.
Der blev fremført et forslag om at beløbet til arbejdsgrupperne skulle hæves med 90.000 kr.
Forlaget forkastet og Landsledelsen skal finde pengene til øgede telefonudgifter indenfor budgettet.
Afstemning om budget 2010 ved håndsoprækning:
Undlader: 11.  Imod: 1.
Budgettet godkendt med stort flertal.

Hanne Wiingaard fik overrakt en blomst og en gave fra Steen og Nils på vegne af Landsledelsen med en stor tak. Hun har med sin stabile og ihærdige indsats sikret, at der ikke har været problemer med det administrative arbejde. Hanne Wiingaard takkede mange gange.

9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

På valg var:
Steen Moestrup, Inge Jensen, Bjarne TG Hansen, Kirsten Dam, Holger Pedersen, Joy Dalhof,
Signe Seiersen, Steffen D. Østergaard.
Derudover stillede der en række nye kandidater op til landsledelsen.
Efter en præsentation af de 18 kandidater gik landsmødet over til skriftlig afstemning.

Navn Antal stemmer Funktion
Steen Moestrup 62 Landsledelse
Camilla Madsen 61 Landsledelse
Katrine Woel 60 Landsledelse
Lisa J. Küttner-Eriksen 50 Landsledelse
Marianne Mogensen 36 Landsledelse
Inger-Liss Christoffersen 33 Landsledelse
Inge Jensen 32 1. suppleant
Jan Stig Andersen 29 2. suppleant
Signe Sejersen 25 3. suppleant
Bo Steen Jensen 23 4. suppleant
Jens Chr. Nielsen 22 5. suppleant
Kirsten Dam 20 6. suppleant
Tom Pedersen 18 7. suppleant
Gunver Hansen 16 8. suppleant
Holger Pedersen 14 9. suppleant
Steffen D. Østergaard 11 10.suppleant
Kenn Erik K.Lyster 7 11.suppleant
Gert Zøllner 3 12.suppleant

 

10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Det statsautoriserede revisionsfirma Beierholm blev valgt, med bemærkning om at søge alternativer til næste år.
Torben Kellerup blev valgt som intern kritisk revisor
Der blev ikke foreslået et navn på en revisorsuppleant, hvorfor der ikke var valg.

11. Evt.

I anledningen af LAP´s 10 års jubilæum er der stiftet en LAP pris, en smuk orange glasskål fra Svendborg Glasværk med LAP´s – logo indgraveret i bunden.
Prisen blev under stående bifald overrakt til Lars Teilman, Nordjyske medier. Prisen 2009 tildeles journalist Lars Teilmann for de meget seriøse og uddybende artikler om forholdene for psykiatribrugere og i særdeleshed hans undersøgende journalistik i artikelserien på 38 stykker i alt i Nordjyske Medier.
Lars Teilman holdt en meget positiv takketale. Han sagde bl.a. at det er vanskeligt at få gang i politikerne og offentligheden i almindelighed. LAP har en positiv og vigtig sag at arbejde for, og de næste 10 år bliver utrolige vigtige. LAP´s stemme er utrolig vigtig og det betyder noget at vi er der.

Bo Steen Jensen havde i anledningen af jubilæumsåret skrevet et digt som rørte mange rigtig dybt.
Bliver offentliggjort på LAP´s hjemmeside og blad

Korsgruppen søger pårørende (f.eks. forældre, søskende, nær ven, kæreste osv. som har haft oplevelserne inde på livet, dog ikke bisidder) til personer, der er døde af psykofarmaka.
Henvendelse til Camilla Madsen eller sekretariatet.
Kostgruppen søger flere medlemmer, henvendelse til Steen Moestrup eller sekretariatet.
Hjemmeside gruppen søger flere medlemmer, henvendelse til Jan Stig Andersen eller sekretariatet.

Flere af deltagerne gav udtryk for at det havde været et rigtig rart og spændende landsmøde.
Til slut blev der fra Landsledelsens takket for at landsmødet var blevet godt ledet af dirigenterne
og man håbede at Pernille Jensen og Benny Lihme vil påtage sig opgaven til næste år.

Referat af Landsmøde 2008

Velkomst ved Steen Moestrup fra landsledelsen

1. Valg af stemmetællere

Følgende blev valgt:
Inger-Liss Christoffersen
Rosemarie Egelund
Rigmor Sommer
Torben Petersen

2. Valg af dirigenter og referent

Dirigenter: Pernille Jensen & Benny Lihme
Referenter: John Hansen & Ulf V. Olsen

Birgitte Vistoft redegjorde herefter for en række praktiske ting i forbindelse med Landsmødet!

Pernille Jensen takkede på vegne af dirigenterne for valget.
Hun startede med at konstatere, at landsmødet var lovligt indkaldt
Pernille havde en lille rettelse til programmet. Handlingsprogrammet skulle ikke som ifølge dagsordnen vedtages lørdag, men derimod søndag.

3. Landsledelsens beretning, herunder stadfæstelse af eksklusion

Punktet blev delt op i to, således at eksklusion bliver behandlet før Landsledelsens beretning. Dirigenterne redegjorde for, at man havde valgt denne procedure, fordi det skulle være muligt for det ekskluderede medlem, at deltage i alle Landsmødets øvrige punkter, såfremt Landsmødet valgte ikke at stadfæste eksklusionen.
Der blev opfordret til at punktet blev behandlet hurtigt, således at der blev en halv time sat af til eksklusion.

3.a Eksklusion

Landsledelsen begrundede, hvorfor man havde indstillet et medlem til eksklusion af foreningen.
Efter at have hørt det pågældende medlems indsigelse og efter en kortvarig debat foretog landsmødet en skriftlig afstemning.

Resultat:
For stadfæstelse af eksklusion stemte                           40
Mod stadfæstelse af eksklusion stemte                         29
Undlader                                                                        15
Ugyldige                                                                        2

I alt afgivne stemmer                                                     86

Stadfæstelsen af eksklusionen var hermed vedtaget. Dette blev konstateret af dirigent Pernille Jensen. 
(Det ekskluderede medlem forlod herefter Landsmødet)

3.b. beretning fra Landledelsen

Man ville ikke gennemgå beretningen minutiøst, men henviste til det der var udsendt skriftligt.
Landsledelsesmedlemmer fremlagde herefter individuelt hver deres beretning om hvad de selv havde lavet i perioden.

Lillian Rank: Jeg har været til demonstration med Sindnet i Århus, med på Christiansborg til høring. Har været med til at søge støtte til foreningen. Jeg har været med til et møde, der skal opstarte den buskampagne, der skal løbe af stabelen senere i år. Jeg er også blevet interviewet i Nordjyske. Var med på standen og optrådte ved Skør med Rock sidste år. Skal jeg også i år. Lillian benyttede lejligheden til at reklamere for Skør med Rock i år.

Michael Krogh: Nu har jeg siddet i to år. Jeg er p.t. ikke afklaret omkring om jeg vil genopstille. At samarbejde, at få brugerindflydelse, med i hovedstadsregionens fællesråd. God måde at komme i kontakt med medier. Jeg har gjort alt, hvad jeg kunne for at skrive. Både indlæg, pressemeddelelser, referater. Været tovholder for mediegruppen. Det handler om at komme ud med vores ting, musik, sang m.v. Jeg vil gøre en særlig indsats for, at vi kan komme noget mere i medierne fremover.
Det skal ikke kun være eksperter der udtaler sig, men også konsekvenseksperterne.

Lars Arredondo: Jeg har været med til at danne to grundforeninger: LAP Region Hovedstaden LAP Københavns Omegn. Jeg har været med til at prioritere i vores handlingsprogram. Jeg arbejder på at danne et erfaringsekspert netværk i LAP. Jeg har også deltaget i Wholelife konferencen i Lyngby. Jeg er medlem af sommerlejrgruppen, men har været bortrejst og derfor ikke været med til at forberede sommerlejren i år.

Kirsten Dam: Jeg kom i Landsledelsen fra en suppleantpost her i 2008. Interessant og krævende arbejde. Brænder for at der skal ske nogle gode ting inden for LAP. Jeg er med i Multietnisk gruppe og i Bladgruppen. Jeg laver radio ved siden af.  Jeg stiller gerne op til Landsledelsen igen.

Paul Bjergager: Jeg har klovnenæse på under Landsledelsens beretning. Jeg har følt mig som en klovn i et cirkus. Magten var centraliseret. Man kunne ikke få de ting, jeg gerne ville have. Jeg spurgte om at få en arbejdsbeskrivelse. Jeg ville også have en inventarliste, men det har man ikke.
Udover det har jeg lavet andre ting. Arbejdet politisk hjemme i Roskilde. Med i Socialdemokratiets socialudvalg. Har fået gennemført at Socialdemokratiet og AOF laver et møde om recovery. Jeg har sået små frø for at få lavet et døgnhus i Roskilde.  Jeg har også været i Refugiegruppen, vi er i fuld sving.  4 eksterne med i Refugiegruppen, som er professionelle fagpersoner.
Vi har et seminar i juni. Jeg har også været med til sommerlejren sidste år. Jeg har også været med i mediegruppen.

Kaj Larsen: jeg har siddet i LL i to år. Jeg synes det har været op ad bakke. Min største oplevelse var, da jeg blev ringet op af vores rejsesekretær Ulf. Der var en fyr der var tvangsindlagt i Aalborg som Ulf bad mig besøge. Det var nok den største oplevelse jeg har haft. Manden formodedes at være psykotisk, det havde jeg svært ved at se! Jeg har været med til at lave høring på Christiansborg sammen med Tvanggruppen og jeg vil gerne takke de andre i Tvanggruppen for det arbejde. Jeg har været ud og lave oplæg om LAP. Jeg har fremsendt et forslag om, at vi fortsat er i mod Tvangloven. Vi har planlagt at få gang i en gruppe der arbejder med recovery. Jeg har lavet flere forslag ti landsmødet. Vi er en decentral organisation og det skal vi blive ved med. Jeg vil foreslå at vi laver en bølge for LAP. [forsamlingen lavede bølge]

Steen Moestrup: Jeg har holdt to oplæg for Socialdemokratiet. To artikler i Oraklet, som er et blad for sygeplejersker ansat i Psykiatrien. Jeg har været med til at lave demonstration og høring 5. marts. Jeg har også været med til at lave forespørgsler. Jeg har givet et interview omkring sund kost. Jeg er lige blevet opfordret til at mit oplæg for Socialdemokratiet bliver optrykt i Videnscenter for Socialpsykiatris blad. Jeg deltog i Psykiatrimessen i Høje Taastrup. Jeg har været med i gruppen omkring Gaderummet. Jeg er med på Bazaren den 14 juni.

Hanne Wiingaard: Jeg deltager i vores nordiske samarbejde. Jeg har været med i styregruppen for Next Stop Job. Siddet meget på det administrative, med regnskaber og løn m.v. efter at Eva er blevet sygemeldt. Der er altid en gruppe ansatte der bliver overset. Birgitte har taget et kæmpe ansvar efter Eva blev syg. Hun har påtaget sig at arbejde fuldtids, møder hver dag kl. 8, årsag til at flytning kommer på plads. [Denne bemærkning afstedkom dagens største applaus fra salen!]

Nils Holmquist Andersen: Jeg skal gøre det kort. Tak fordi I gav mig tillid til at køre det foregående år.

Marianne Steengaard Sandermann: Jeg blev valgt på at være pligtopfyldende, det er jeg – men man kan også brænde af, for det man brænder for. Været meget inde omkring arbejdsmarkedet og deltaget i arbejdsmarkedsgruppen. Jeg har været lidt med i Next Stop Job. Jeg har brugt meget tid på Brugernes Bazar. I den forbindelse vil jeg gerne rose rejsekonsulenterne. Jeg har oplevet, at folk i Landsledelsen kun kommer til de møder, hvor der er punkter de selv har interesse i. Stiller man op, bør man stille op i forhold til hele foreningen. Man skal ikke kun stemme på dem man kender, man skal også stemme på dem der laver noget. Jeg stiller ikke op igen, for det har taget psykisk hårdt på mig. Jeg vil sige tusind tak!

Lise Jul Pedersen: Jeg har også brug for at det er rart at være her. Jeg vil opfordre til, at man stiller op for at samarbejde og lave kompromisser. Arbejdsmarkedet. Man skal interessere sig for recovery og rehabilitering. Jeg har undervist om seksualitet og andre ting. I gang med et projekt om, hvordan kan man lave boliger som er tilpasset psykiatribrugere. Retfærdighed og skabe glæde er vigtige ting.

Steffen Østergård: jeg har været med hele året. Jeg har været med til møderne men har ikke sagt så meget. Jeg har været med i bladgruppen. Været med til at danne LAP Region Syddanmark og dernæst LAP Kolding.

Debat:

Preben Meilvang: Jeg møder mange jeg har kendt i flere år. Jeg vil gerne takke for alt det I har gjort og jeg oplever at vi bliver mere og mere respekteret. Det er godt at vi giver Sind baghjul

Dorthe: Godt med sommerlejren. Jeg synes det ville være en god ide, hvis vi også fik en vinterferie

Gert Zøllner: Synes det er kedeligt at Kaj og Thoridt holder op som Landsledelsesmedlemmer. Jeg vil opfordre dem til at fortsætte.

Inger-Liss Christoffersen: Der sidder kun 12 ved bordet [Landsledelsesmedlemmerne sad med ansigtet vendt mod salen ref. anm.]. Men der er 13 i LL og derfor bør den dame, der sidder der, [Thoridt Allermand, ref. anm.] også sige noget. (Det bemærkes, at Joy Dalhof var bortrejst og derfor manglede og at Kirsten Dam var indtrådt i stedet for Thoridt Allermand.)

Thoridt Allermand: Det var ikke for at gøre mig specielt bemærket. Jeg er udtrådt, fordi jeg konstant har været i mindretal. Jeg brænder meget for den her forening. Jeg er klar over, at foreningen bevæger sig, men jeg synes ikke den bevæger sig i den rigtige retning. Jeg bryder mig ikke om, at vi snakker eksklusion. Derfor har jeg besluttet mig for at stå mere frit, når jeg står selv. Jeg brænder stadig for LAP, men det har ikke været rart. Glad for at der kun var 11 stemmers forskel.

Bo Steen Jensen: Jeg har gennem nogle år siddet i Landsledelsen, men har ikke fysik til det længere. Det sidste år har været noget turbulent, og derfor har vi tabt noget på gulvet. Vi er nu blevet en organisation, der citeres i lovgivningen – det giver et ansvar ud over hvad vi havde da vi startede. Bo opremsede en lang række love som LAP skal forholde sig til. Og det giver et stort ansvar at sidde i Landsledelsen. Jeg brugte dengang 30 timer om ugen.

Holger Pedersen: Vi gik i fjernsynet nogle gang sidste år. De to første indslag blev lavet på 8 timer i Hillerød. Vi har en på bedding ifbm. buskampagne. Nu er jeg begyndt at lave noget andet fjernsyn – nemlig noget lokalfjernsyn inde i København med TV-kaos. Det skal være noget med to skøre, der taler samme og det skulle gerne blive skørt. Det, der skal være betingelsen, er ikke bare, at man er gal. Man skal også stå ved sin galskab. Det foregår mandag aften i Folkets hus.

Karl Bach Jensen: Jeg er ham, der er ansat som udviklingskonsulent. Jeg er også en af foreningens stiftere.
Medlemsudvikling: 787 individuelle betalende medlemmer ved udgangen af sidste år. P.t. har 712 betalt kontingent for i år. Tæller vi restanter med er der 880, og lægger vi de medlemmer til som har meldt sig ind i år, men ikke har betalt endnu er vi over 900.
De kollektive medlemmer repræsenterer i alt over 2000 psykiatribrugere. 50 kollektive og der skal nok komme flere.
Jeg er lige blevet interviewet til 21 søndag. Kommer næste søndag som tema om pludselig død i forbindelse med brug af neuroleptika. Vi har en frygt for, at folk dør af akut medicin forgiftning.

Tom Jul Pedersen: Hvad er den reelle grund til, at Eva holdt og hvad er grunden? Hvor meget har det kostet LAP?

Hanne Wiingaard: Orienterede om Evas opsigelse.

Paul Bjerager: Reglerne er sådan at man kan afskediges med en måneds varsel, hvis man har været syg i mere end 120 dage.

Hanne Wiingaard: Nej, den regel gælder ikke her.

Tom Jul Pedersen: men jeg spørger ind til det med samarbejdsproblemer, det er selvfølgelig prekært.

Thoridt Allermand: Jeg synes ikke det er noget vi kan diskutere her. Eva har været ansat hos os i 8 år.

[Store klapsalver]

Dirigenten: Dette punkt hermed lukket.

Anders Gantriss: Jeg synes, det er en trist måde, vi er startet på. Jeg føler behov for at sige nu jeg har lyttet til de 13 beretninger fra LL. Hvad forholder LAP sig til, hvilket ministerium forholder man sig til, hvilken psykiatri, som er mere og mere biologisk og mere og mere tvangscentreret? Jeg forventer mere politisk diskussion. Vækst i elektrochok. Psykiatrien er meget stærk og derfor vigtig at LAP er meget stærk!

Gert Zøllner: Jeg kunne godt tænke mig at alle kom her op og sagde deres mening og fortalte om deres erfaringer.

Kaj Larsen: Vi er stærke hvis vi ellers kan være enige, om at være i mod elektrochok og tvang i psykiatrien. Karl har nævnt dødsårsagsregistret. Vi har jo lavet den høring, jeg har nævnt om handicappedes rettigheder og det betyder, at vi ikke kan forskelsbehandles mere.

Dorthe: Jeg synes faktisk det er forket, at man får valget mellem medicin og udskrivning

Herluf Dahlhof: Foruden problematikken med uforklarlige dødsfald hos unge patienter er der et andet problem, nemlig at der sker dødsfald ved elektrochok. Jeg har henvendt mig til Sundhedsstyrelsen for at få at vide hvor mange der døde af elektrochok i DK. En kontorchef sammenkørte to registre – 70 som var døde efter at have fået elektrochok – heraf 20-30 hvor man ikke kunne finde andre årsager til dødsfaldet. Jeg har sidst talt med en uvenlig kontorchef som ikke ville lade mig få undersøgelsens resultat at vide, fordi jeg ikke er part i sagen. Jeg har skrevet til ministeren som henholdt sig til Sundhedsstyrelsens svar. Jeg vil rykke for et svar.

Lillian Rank: En stor tak til dem, der lavede høringen. Og en stor tak til Hanne for alt det papirarbejde, hun har lavet for os.

Ingerliss Christoffersen: Jeg har fået 42 chokbehandlinger. For nogle år siden fik jeg en ny medicin og jeg har det glimrende.

Anders Gantriss: Tidligere gav man chok efter samtykke. Men i dag gør man det, fordi man har skåret ned på sengepladserne.

Herluf Dahlhof: Til Inger-Liss. Folk, der har røget 60 smøger om dagen, kan også have det glimrende. Alle dør jo ikke eller bliver skadet af elektrochok

Preben Meilvang:  Man bruger også elektrochok mod hjerteflimmer. Jeg synes du er for polariserende Herluf. Vi skal rumme både dem, der er imod medicin og chok og dem, der har mere positive erfaringer med det

Lars Arredondo: Jeg har selv taget skade af medicin er blevet for tyk af det, men enig i at der skal være plads til alle erfaringer

Christian Martin: Jeg ved ikke så meget om emnet. Jeg synes Herluf er saglig, men enig i at vi skal kunne rumme alle.

Thoridt Allermand: Det vi skal insistere på, er, at tingene bliver grundigt undersøgt

Per Selmer: Synes det er underligt at vi pludselig diskuterer elektrochok. Vi skulle vel diskutere Landsledelsens beretning. Men nu vi snakker om det, vil jeg nævne, at jeg kender en der ikke bare har mistet sin korttidshukommelse, men også sine faglige kompetencer p.g.a. elektrochok.

Kaj Larsen: Jeg vil benytte lejligheden til at reklamere for workshoppen i tvanggruppen. Enig i at vi skulle have diskuteret beretningen mere. Det er en lidt tynd kop te. Vi har ikke nået så meget i år, som vi gjorde sidste år.

Landsledelsens beretning blev herefter sat til afstemning og godkendt med overvældende flertal og tre stemmer i mod.

Mette Bramsdal fik herefter ordet til at lave en kort reklame.

4. Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

Regnskabsaflæggelsen blev forestået af Hanne Wiingaard

Hanne kunne berette om foreningens positive overskud som var på ca. 200.000 kr.  Ekstraindtægter ved engagement i bl.a. Next Stop Job : 75.445 kr. og Karl Bach som havde skaffet indtægter til LAP på 45.750 kr.

Derudover havde LAP modtaget en arv på 70.000 kr. som ikke figurerede direkte i regnskabet. Midlerne skulle anvendes til alternative behandlingsformer, refugium ol.

Af specifikke udgifter blev bl.a. nævnt:

 • Udgifter til Landsmødet beløb sig til 302.875 kr.
 • Udgifter til rejsekonsulenter 398.742 kr., hvor beløbet indeholder udgifter udover løn som rejseudgifter, telefon mv.
 • Edb omkostninger 131.437 kr, var udgifter til hjemmeside, Munk-service, vedligeholdelse og nyanskaffelser.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

 

Forslag om vedtægtsændringer

Fra dirigent Pernille Jensen blev det konstateret at forslagene 1 – 6 omhandlede LAP´s vedtægter.

Forslag nr. 1 stillet af LL vedrørte ændring af § 3, stk. 4.

Vedtægternes § 3, stk. 4, affattes således:

”Landsforeningens medlemmer kan danne grundforeninger i form af lokale og regionale foreninger af nuværende og tidligere psykiatribrugere. En lokalforening kan dække en eller flere kommuner. En regionsforening dækker en af landets 5 regioner. En grundforenings vedtægter må ikke være i modstrid med Landsforeningens vedtægter. Medlemskab af Landsforeningen er ensbetydende med medlemskab af den lokal- og/eller regionsforening, der i henhold til godkendelse af landsledelsen dækker det geografiske område, hvor medlemmet har sin adresse.”

Vedtaget med mere end 2/3 flertal. Forslaget vedtaget.

 

Forslag nr. 2 stillet af LL vedrørte ændring § 6, stk. 1.

Til § 6, stk. 1, første afsnit tilføjes:

”Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer, til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.”

§ 6, stk. 1  kommer i sin helhed til at lyde:

”Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 13 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Dog begrænses valgperioden for de medlemmer, der har fået færrest stemmer til 1 år, således at mindst 6 er på valg hvert år.

Imod: 1.  Undlod at stemme: 5. Resten af forsamlingen stemte for forslaget.

Forslaget vedtaget.

 

Forslag 3A + 3B

Pernille gjorde opmærksom på sammenhængen mellem de to forslag. Derudover blev det imødeset at nye argumenter, set i forhold til diskussionen vedrørende eksklusionssagen fra tidligere, blev bragt i spil.

Til afstemning var først afstemning af henholdsvis 3A og 3B (se nedenfor)
Dirigenten kunne konstatere at der var flertal og positiv tilkendegivelse for 3A.
Det præcise afstemningsresultat for 3A (foretaget ved håndsoprækning) var derimod uklart, hvilket betød at dirigenten begærede skriftlig afstemning.

Forslag nr. 3 a stillet af et flertal i Landsledelsen (8 for, 1 imod ved møde den 17.04.08):

Som ny § 3, stk. 7 og 8 indsættes:

”Stk. 7. Landsledelsen kan foretage eksklusion af et medlem, hvis den pågældende systematisk skader foreningen eller vedvarende udsætter andre medlemmer for væsentlig gene. Der skal gives en skriftlig advarsel før evt. eksklusion, og medlemmet skal have lejlighed til såvel skriftligt som mundtligt at ytre sig.

Stk. 8. Såfremt det ekskluderede medlem fremsætter ønske om fortsat at forblive i foreningen, anses eksklusionen for midlertidig, indtil den kan stadsfæstes ved førstkommende landsmøde. Det ekskluderede medlem skal have lejlighed til at ytre sig såvel skriftligt som mundtligt over for Landsmødet.”

Skriftlig afstemning
Afgivne stemmer i alt         76
For                                      42
Imod                                   23
Undlader                            9
Ugyldige                             2

Forslaget havde således ikke opnået et kvalificeret 2/3 flertal og var faldet på dette møde. Det kan vedtages med almindeligt flertal på næste landsmøde, såfremt det genfremsættes.

 

Forslag nr. 3 b stillet af et flertal i Landsledelsen (5 for, 3 imod, 3 undlod at stemme ved møde 26.01.08)

Som ny § 3 stk. 7 indsættes:

”Stk. 7 a. Såvel individuelle som kollektive medlemmer kan principielt ikke ekskluderes som følge af foreningens politik om rummelighed og i loyalitet med de tanker der ved foreningens start var gældende. Dvs. eksklusion finder ikke sted.

Stk. 7 b. En undtagelse fra denne regel er, hvor der er tale om ulovligheder mod foreningen eller dens medlemmer, der ifølge landets love er strafbare. I denne situation sker der, med virkning fra endelig domfældelse, en eksklusion sted.

Stk. 7 c. I øvrige forhold gives der advarsler og karantæne eller der sker en bortvisning fra mødet. Advarsler og karantæner gives, når der finder grov truende mundtlig eller skriftlig adfærd sted. Der gives 1 advarsel, hvorefter der gives karantæne i op til 3 måneder. Karantænen gælder alle foreningens aktiviteter undtagen Landsmødet.

Stk. 7 d. En anden undtagelse fra denne regel er, efter 3 karantæner ekskluderes medlemmet automatisk ved indtræden af en 4. karantæne.

Stk. 7 e. Det er i første omgang Landsledelsen der effektuerer stk. 7 b, stk. 7 c og stk. 7 d.

Stk. 7 f. På det efterfølgende Landsmøde sættes eksklusionen til afstemning, hvorefter den er endegyldigt afgjort. I perioden indtil Landsmødet er medlemmet karantæneramt. Nedstemmes eksklusionen på det efterfølgende Landsmøde, bortfalder eksklusionen og personen er herefter at betragte som fuldgyldigt medlem på ny.

Stk. 7 g Undtaget fra stk. 7 f er stk. 7 pkt. b. I dette tilfælde bestemmer Landsledelsen alene eksklusionen, på det første møde, efter en endelig domfældelse.”

Forslaget bortfaldt (se ovenfor)

 

Forslag nr. 4 stillet af Lars Arredondo

Som ny § 3 stk. 7, 8 eller 9 indsættes: 
”Landsledelsen kan udelukke et medlem fra bestemte møder eller arbejdsgrupper, hvis medlemmet skader samarbejdet. Medlemmet, eller ethvert andet medlem af LAP, kan kræve at udelukkelsen tages op på det efterfølgende landsmøde.”

 

Forslaget blev vedtaget med tilføjelse, så andet led i første sætning blev til: ”…,hvis medlemmet i særlig grad skader samarbejdet.”

Afstemning:
For                37
Imod             11
Undlader       16

Forslaget blev vedtaget med kvalificeret 2/3 flertal.

 

Forslag nr. 6 a stillet af Nils Holmquist:

§ 6 stk. 1 ændres til: 
”Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 7 medlemmer, valgt af landsmødet. Valgperioden for de valgte er 2 år. Fra det landsmøde, på hvilket vedtægtsændringen vedtages, fortsætter alle landsledelsesmedlemmer, der ikke er på valg eller ønsker at komme på valg. Er der herefter mindre end 7 medlemmer suppleres der ved valg op til 7.”

Begrundelse: 
Det foreslås at danne en mindre landsledelse, fra nuværende 13 medlemmer til kun 7, og dermed effektivisere møderne i Landsledelsen.

Med den store og dermed meget belastende mødeaktivitet, kan det blive svært, at få tilstrækkeligt mange kvalificerede til at stille op til valg.

Vedtægterne fastslår, at der mindst 4 gange årligt afholdes møde i Landsledelsen. De sidste år er mødestatistikken steget med 300 %. Der er bedre økonomi i at holde færre møder. Vi kan ved færre medlemmer i Landsledelsen afbureaukratisere beslutningsprocessen.

En diskussion og behandling blandt 7 af Landsledelsens medlemmer vil unægtelig fremme beslutningskompetencen i Landsledelsen. Med en mindre Landsledelse vil det således blive muligt at mindske den forøgede mødestatistik i Landsledelsen, samt effektivisere møderne med henblik på et konstruktivt LAP, samt forbedre mulighederne for at finde kvalificerede, der evt. også har et arbejde ved siden ad landsledelsesarbejdet.

Landsledelsens indstilling:
Et flertal i landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget, idet der ofte er frafald til møderne og der er brug for et vist antal aktive medlemmer. (6 imod forslaget, 1 for, 1 undlod)

Nils Holmquist Andersen fremlagde forslag: Udover den skriftlige begrundelse: Giver hurtigere beslutninger og mindre udgifter til rejserefusion.

Lise Jul Pedersen talte imod: Mange falder fra undervejs i en landsledelsesperiode

Lars Arredondo: det vil blive mere topstyret, og færre vil følge med i, hvad der foregår i Landsledelsen

Thoridt Allermand: Forslaget kræver konsekvensrettelser andre steder i vedtægterne

Afstemning:
Forslaget forkastet

 

Forslag nr. 6 b stillet af Lillian Rank:

§ 6 stk. 1 ændres til:

”Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der består af 15 medlemmer, valgt af landsmødet.”

Begrundelse: 
Antallet af landsledelses-medlemmer foreslås forhøjet fra 13 til 15 stk., da vi løbende har konstateret, at vi kunne bruge flere hænder i ledelsen.
Som vi alle ved, er LAP en forening, som mest er overflod af brænde hjerter, men meget få kræfter i hverdagen.
Der er jo altid brug for ekstra hænder i LAP – også i landsledelsen.

Out of record: Landsledelsen er kun LAP’s ledelse – Landsledelsen er ikke LAP’s kræfter

Landsledelsens indstilling:
Et flertal i landsledelsen anbefaler forslaget til vedtagelse. (4 for, 3 imod, 1 undlader)

Forslaget fremlægges af Lillian Rank: Vi har meget frafald til LL-møder. Vi har brug for flere kræfter.

Nils Holmquist Andersen: Vi skal tænke på økonomien i det her – det koster mere i rejsefusion

Lise Jul Pedersen: 13 er et passende antal.

Lars Arredondo: Langt fra altid vi er 13 til møderne.

Afstemning:
Forslaget forkastet 

________________________________________________________________________________

 FORSLAG DER RETTER SIG MOD HANDLINGSPROGRAMMET

Forslag nr 7 stillet af Landsledelsen:

 HANDLINGSPROGRAM for LAP 2008 – 2009

 

Der nedsattes en arbejdsgruppe som fremlægger revideret forslag se senere

 

Forslag nr. 8 stillet af Irene Sjørslev Vella

Tilfredshedsundersøgelse vedr. indlæggelse på Psykiatriske afdelinger, udfyldes af patienter inden udskrivelsen.

Begrundelse: 
Jeg synes man får dårlig behandling. Det koster kr. 5.000 pr. patient, for det får man kun kost, ro, hvile og medicin, ingen samtaler kun medicin.

Landsledelsens indstilling:

Landsledelsen anbefaler at forslaget henvises til den strategiplan, der uddyber handlingsprogrammet. (7 for, 1 undlod)

Fremlæggelse ved Irene Sjørslev Vella.
Irene accepterede ideen om at det kommer med i strategiplan.

Herluf Dahlhof: Der er lavet sådanne undersøgelser og de viser massiv tilfredshed. Fordi de laves inden udskrivelsen.

Dirigenten bad om en tilkendegivelse. Positiv tilkendegivelse med en stemme imod.

________________________________________________________________________________

FORSLAG DER RETTER SIG MOD ARBEJDSGRUPPER

Forslag nr. 9 stillet af Signe M. N. Bischoff:

Landsmødet bedes stemme for start af teater/rollespilsgruppe, der bevilges penge til øvelokaler.

Begrundelse: 
Interessen for teater/rollespil afhænger af muligheden for selv at bestemme arbejdsvilkår – og rammer. Penge til øvelokaler vil give arbejdsro – og fred, så gruppen bli’r bred m.h.t. kreativitet og menneskesyn.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at stemme nej til at bevilge penge til øvelokale, men at interesserede opfordres til at melde sig til en arbejdsgruppe, der efterfølgende kan udarbejde et budget og henvende sig til den kommende landsledelse.

Signe ønskede ikke ordet. Hanne Wiingaard talte imod fordi man ikke kender de økonomiske konsekvenser af forlaget.

Afstemning: 
Forslaget blev forkastet.

 

Forslag nr. 10 stillet af  Tom Jul Pedersen:

Klare regler for, hvad der skal til for at man bliver ekskluderet, hvad der skal til for at man får en påtale af LAP. Altså der nedsættes en arbejdsgruppe, der udarbejder et forslag til vedtægtsændring til næste år.

Landsledelsens indstilling:
Landledelsen opfordrer forslagsstilleren til at trække forslaget, idet sådanne forslag til vedtægtsændring allerede foreligger.

Tom Jul Pedersen. Mit forslag har fået større værdi efter at LLs vedtægtsændringsforslag er blevet forkastet.

Lars Arredondo: 3. a vil blive genfremsat. Man må have tillid til at LL kun ekskluderer folk i særligt grove tilfælde.

Christian Martin: Der skal ikke være alt for klare regler, fordi det betyder at folk kan sige der står ikke at jeg ikke må gøre sådan, så det må jeg.

Afstemning:
Forslaget forkastet.
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 11 stillet af  Tom Jul Pedersen:

Nedsættelse af gruppe, der skal undersøge om der er nepotisme og kammerateri i vor gode forening.

Begrundelse:
Se begrundelse for forslag nr. 32.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget, idet der henvises til handlingsprogrammets pkt. 1 D.

Tom Jul Pedersen fremlagde: Det ligger dybt i mennesket, at man bevilger penge til sig selv og vennerne, når man har mulighed for det. Derfor mærkeligt hvis det ikke foregår hos os.

Hanne Wiingaard: Du har før set de papirer du snakker om og du ved det ikke er rigtigt.

Thoridt Allermand: Vi har bestilt en udefra til at skrive en afrapportering fordi vi skulle redegøre for, hvad pengene var brugt til.

Tom Jul Pedersen: men det er jo en der sidder i LL, og derfor ikke en ekstern.

Holger Pedersen: Den her forening skal da være den forening i hele verden der har mest nepotisme og kammerateri. Og når vi skal vælge folk til at lave undersøgelser om os, ja så skal det være nogle af vores egne.

Afstemning:
Forslaget blev forkastet                                         

 

Forslag nr. 12 stillet af  Tom Jul Pedersen:

Et etisk sæt regler folk skal følge så vi undgår de hadske e-mails i vor forening. Altså nedsættelse af arbejdsgruppe.

Begrundelse:
Se begrundelse for forslag nr. 32.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget med henvisning til handlingsprogrammets pkt. 1 D, og idet der løbende arbejdes med problemstillingen i landsledelsen.

Tom Jul Pedersen fremlagde.

Nils Holmquist: vi arbejder til daglig med det spørgsmål.

Tom Jul Pedersen: Jo, men hvad kommer der ud af det arbejde i laver?

Afstemning:

Forslaget forkastet.

________________________________________________________________________________

FORSLAG DER RETTER SIG MOD PRINCIPPROGRAMMET

 

Forslag nr. 13 stillet af Landsledelsen

Landsledelsen fremsætter en række forslag til ændringer af LAP’s principprogram.

Begrundelse: 
Landsmødet 2006 vedtog en opfordring til Landsledelsen om at fremsætte et forslag til revideret og opdateret principprogram. Forslaget lægger op til at fastholde foreningens oprindelige kurs, men forsøger at føre forældede formuleringer up to date og foreslår enkelte overflødige formuleringer slettet.

Fremlægges mundtligt v. Steen Moestrup. Steen bad forsamlingen sige til i forhold til hver enkelt ændring, hvis de havde spørgsmål, kommentarer eller protester.

Første afsnit: Der er sket ting siden, så tiden er løbet fra den gamle formulering.

Andet afsnit, del af sidste sætning: Udviklingen er også løbet fra den sætning.

Behandlingsmæssige forhold, pkt. 3: Der er ikke flere statshospitaler.

Behandlingsmæssige forhold, pkt. 8 og pkt. 9: Det skal omformuleres.

Behandlingsmæssige forhold, pkt. 10: Vi har opfattet at man allerede har tværfaglighed rundt om.

Der var der protester imod at slette punktet.

Herluf Dahlhof: Det er jo netop de psykiatriske overlægers totalt enevældige magt, der skal brydes. Lederen bør være en psykolog for psykiaterne har i 50 år vidst at de ikke dur.

Ulla Asmussen: Min erfaring, at man kun af nød har ansat psykologer som ledere.

Thoridt: på det regionale plan laver man specialiserede sygehuse. Psykiaterne bliver tværtimod styrket.

Lillian Rank: vigtigt at få MBere ind. Om højst 20 år skal vi have mindst ligeså meget magt.

Dirigenten bad om en tilkendegivelse. Pkt. 10 opretholdes som hidtil

Behandlingsmæssige forhold: pkt. 11: Meget nu lagt ud i kommunerne, derfor ændringen

Sociale forhold, pkt. 4: her en omskrivning.

Sociale forhold, pkt. 5: igen en omskrivning.

Herluf Dahlhof havde en indvending. Funktionshæmning midlertidigt, handicap vedvarende defekte – og det er imod recovery tanken.

Karl Bach Jensen: Det er et lægesynspunkt: her ser man handicap som noget permanent. I resten af verden ses handicap, som noget omgivelsesbestemt og midlertidigt. Varig skal forstås som længerevarende. Og dem med handicap rangerer højere i det sociale hierarki end vi gør.

Thoridt Allermand: Vi skal være i mod det stigmatiserende handicapbegreb.

Signe S.: hvis man er under handicaploven, kan man så få dobbelt SU? Flere i forsamlingen JA.

Tom Jul Pedersen: Jeg tror bare man vil begynde at skelne mellem fysisk og mentalt handicappede.

Kaj Larsen: Handicapkonventionen anerkender vores rettigheder

Dirigenten bad om en tilkendegivelse. Stor tilslutning til ændringen.

Sociale forhold, pkt. 8: Tilslutning.

Sociale forhold, pkt. 9: Vi ønsker det kort og klart.

Sociale forhold, pkt. 10: Her diskussion:

Jan Stig Andersen: Hvorfor er den overflødig?

Herluf Dahlhof: det er da i modstrid med det vi laver i forhold til sociale mentorer.

Holger Pedersen: Man har desværre lavet skånejob lovgivningen om fordi der nu skal være en lønnet medarbejder. Og vi skal arbejde på at være ledere af vores egne virksomheder. Faktisk kun amter, kommuner og privatkapitalistiske virksomheder, der kan lave sådan nogle skånejobs.

Lars Arredondo: Der er fortsat brug for bedre vejledning.

Herluf Dahlhof: Problemet når man bliver udskrevet, at man bliver udskrevet til ingenting og at der ikke bliver lavet nogen resocialisering.

Hanne Jønsson: Min erfaring med skånejobs er, at der skal være en der er bekendt med at have en skånejobber, der er psykisk syg.

Dirigenten bad om tilkendegivelse. Det nuværende pkt. 10 opretholdes

Pkt. 11 (sociale forhold):  Tilslutning fra forsamlingen

Ny pkt 12(sociale forhold): Den var der tilslutning til.

Kaj Larsen får ordet til et punkt der lå længere tilbage i teksten. Opfordrer den kommende landsledelse til at formulere noget omkring den stigende specialisering og biologisering af psykiatrien.

Dirigenten: Ethvert medlem af LAP kan stille forslag til næste landsmøde.

Dirigenten satte herefter det nye principprogram til afstemning.

LAPs nye principprogram enstemmigt vedtaget!

Det nye program med de vedtagne ændringer ses nedenfor [Ref. anm.: Punkterne er nu nummereret som de er blevet i forhold til de ændringer, der blev hhv. ændret og ikke ændret. Passer derfor ikke sammen med den nummerering der er nævnt ovenfor, som refererer tilbage til de fremlagte forslag]:

 

Principprogram

Vedtaget på LAP’s Landsmøde 2008

 

Som tidligere og nuværende brugere af psykiatrien ønsker og forventer vi, at vores muligheder for relevant behand­ling, hjælp og i deltagelse i samfundsli­vet udvikles og tilpasses vo­res behov.

Vi har brug for, at både vores juridiske, behandlingsmæssige og sociale rettig­heder til stadighed forbedres.

 

Behandlingsmæssige forhold:

Vi ønsker og vil arbejde for:

 1. At en optimal behandling, hjælp og støtte tilbydes til bru­geren, uanset om denne vælger medi­cinsk behandling til eller fra.

 

 1. At der overalt i landet findes små og lettilgængelige enhe­der, der tilbyder behandling, hjælp og støtte afpasset den enkeltes behov.
 1. At der satses på helhedsbehand­ling, frem for overve­jende symptomdæmpende behandling.

 

 1. At der iværksættes øget forsk­ning i alternative behandlingsformer til den eksisterende psykiatri.
 1. At alternative behandlingsfor­mer, hvis positive virkning kan dokumenteres, bliver anerkendt og ta­get med.

 

 1. At den enkelte får fuld selvbe­stemmelse i forhold til egen be­handling, ud fra princippet om in­formeret sam­tykke.
 1. At man, hvis man er psykisk syg og ønsker dette, får ret til medicinfri behandling, herunder  fri og gratis adgang til at  konsultere privatpraktiserende  psykolog.

 

 1. At psykiaternes monopol på ledelsen af psykiatriske afdelinger og andre psykiatriske afsnit opblødes gennem tværfaglighed i ledelsen.
 1. At det psykosociale indsatsområde i kommunerne udvikles og udbygges, sådan at børns, unges og voksnes vanskeligheder i højere grad afhjælpes med konflikthåndteringsredskaber og psykologisk/psykosocial rådgivning og behandling.

 

 1. At psykofarmakaforbruget i psy­kiatrien nedsættes gen­nem stærk opprioritering af samtalete­rapi, naturmedicin og andre ikke-psy­kofarmakalogiske metoder.

 

 1. At der forskes i og arbej­des med, hvordan man forebyg­ger, at trau­mer, kriser og psyki­ske lidelser udvikler sig til mere eller mindre kroni­ske tilstande.

 

Juridiske forhold:

Vi ønsker og vil arbejde for:

 1. At særloven om frihedsberø­velse og anden tvang i psykia­trien ophæves og erstattes af en al­men lovgivning om nødrets­foranstaltninger gældende for alle borgere.

 

 1. At retten til at få sit psykiatriske livstestamente/forhåndserklæring re­spekteret indarbejdes i lov­giv­ningen.
 1. Automatisk domstolsprøvelse af enhver psykiatrisk fri­hedsberø­velse.

 

 1. At tvangsbehandling begrænses til absolut og påviseligt livstru­ende situationer.
 1. At have samme ret som andre borgere, hvad angår privatli­vets fred og forvaltning af personføl­somme op­lysninger.

 

 1. At tidsubestemte behandlings- og anbringelsesdomme af­skaf­fes.
 1. At behandlings- og anbringelses­domme maksimalt ud­strækkes svarende til varighe­den af en almindelig straf for til­svarende forseelser.

 

 1. Gratis juridisk bistand ved dom­stolsprøvning og klagebe­hand­ling i forbindelse med tvang i psykiatrien og ved retssager, der kan føre til behandlings- eller anbrin­gelsesdomme.
 1. Ret til at opnå erstat­ning for skader for­voldt af psyki­atrisk be­handling, fx hjerneska­der og beskadigelse af tænder.

 

 1. At brugeren til­bydes ad­gang til ethvert behandlings­møde, visita­tionsmøde eller andet møde, hvor ens sag tages op til afgørende drøftelse.

 

Sociale forhold:

Vi ønsker og vil arbejde for:

 1. Ret til frit at organisere vores in­teressefællesskab og vare­tagelse inden- og udenfor eksiste­rende institutioner og strukturer.

 

 1. Demokratisk og afgørende ind­flydelse på de offentlige og pri­vate institutioner og organisatio­ner, der udfylder vores behov for behandling, omsorg, hjælp og støtte.
 1. At man fra sam­fundets side aktivt mod­virker de faktorer, der begrænser psykiatribru­geres aktivitet og delta­gelse.

 

 1. At sikre vores muligheder for aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet

 

 1. At mennesker, der begrænses af psykosociale handicap, får rettigheder og muligheder sva­rende til andre borgere med nedsat funktions­evne.
 1. Bedre mulig­hed for at udnytte vore kreative, kunstne­riske og intellektuelle evner, ikke kun til gavn for os selv, men også til berigelse af det samfund, vi lever i.

 

 1. Bedre mulighed for at udtrykke sek­sualitet, have seksuelle forhold, blive forældre og bevare forældreværdighe­den.
 1. At udvikle alterna­tive ar­bejdspladser til gavn for nuværende og tidli­gere psykiatribrugere.

 

 1. Favorable og realistiske vilkår for uddannelse og deltagelse i arbejdsli­vet.

 

 1. Mere målrettet arbejds-/uddannelsesvejledning og støtte fra personer, der er bekendt med psy­kiske lidelser, ud­dannelses­systemets krav og arbejdsmar­kedets mulighe­der for skåne­jobs/flexjobs o.l.
 1. Sikring af den enkeltes økonomi når tilknytning til arbejdsmarkedet ikke kan etableres eller opretholdes.

 

 1. At fagbevægelsen får øjnene op for, og organiserer lønmodtagere i job med løntilskud for førtidspensionister eller flexjob, så vi også på den måde får ligestilling i forhold til samfundets øvrige løn­modtagere.
 1. At fravalg af bestemte behandlingsformer ikke får indflydelse på tildeling af sociale eller økonomiske ydelser og indfrielse af rettigheder.

 

 

Forslag nr. 14 stillet af Kaj Larsen:
Trukket af  forslagsstilleren

________________________________________________________________________________

FORSLAG DER MÅ ANTAGES AT FÅ VÆSENTLIGE ØKONOMISKE KONSEKVENSER

 

Forslag nr 15 stillet af LAP Region Hovedstadens generalforsamling:

LAP Region Hovedstadens generalforsamling 31.03.08 stiller forslag om at LAP, Landsforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere, bakker op om Høringen for Bedre vilkår for sindslidende, der følger op på de krav, der blev fremført på demonstrationerne 13. december 2007 og 5. marts 2008. LAP skal bakke op både politisk, økonomisk og i form af arbejdskraft.

Høringen er planlagt til at finde sted 30. september 2008 et sted i Jylland eller på Fyn

Vores krav er som hidtil:

 • Bedre vilkår for sindslidende
 • Flere Døgnpladser
 • Mere terapi, mindre medicin
 • Gratis psykolog, tandlæge, diætist og juridisk bistand
 • Forhøjet kontanthjælp til psykisk syge unge under 25 år – alle diagnoser
 • Fjern modregning i ægteskab og samliv
 • Også i overgangene fra sygedagpenge til pension
 • Bedre uddannelse til behandlere/personale i psykiatrien
 • Bedre mulighed for uddannelse af brugerne af psykiatrien
 • Mere brugerindflydelse i såvel behandlingspsykiatrien som socialpsykiatrien
 • Bevarelse af rettigheder og midler for psykiatribrugere over 65 år

Begrundelse: 
Vi synes det er vigtigt at følge op på de initiativer som vi allerede har taget, at vi holder fast og bliver ved. Vi synes det er vigtigt, at LAP, som psykiatribrugernes forening, er med helt fremme i bestræbelserne på at holde liv i den bevægelse, vi har skabt.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler forslaget til vedtagelse under den forudsætning, at den kommende landsledelse får mulighed for at godkende et budget for LAP’s involvering i initiativet.

Grace K. Christensen fremlagde forslaget p.v.a LAP RH

Lars Arredondo fremlagde LLs indstilling, men redegjorde også for at han selv som medlem af LAP RH har været med til at udforme forslaget på dennes Generalforsamling. LL bakker det fuldt op politisk, men vil gerne have snor i hvor meget arbejdskraft og økonomi, der anvendes.

Paul Bjergager syntes det er så godt med de initiativer der er opstået fra græsrødderne, og at der er blevet gjort noget aktivt.

Afstemning:
Enstemmigt vedtaget

 

Forslag nr. 16 stillet af Lillian Rank:
TRUKKET af Forslagsstilleren
Forslag nr. 17 stillet af Paul Bjergager Nielsen

Landsforeningen stiller advokat (kan føre retssager) til rådighed for medlemmerne.
Advokaten skal på LAP’s og LAP’s medlemmers vegne føre principielle retssager samt bistå medlemmer.

Begrundelse: 
Menneskerettighederne bliver overtrådt, hvilket bliver forbigået i stilhed.
Vores ansatte jurister har ikke ført nogle principielle sager, og har ikke været særlig meget udfarende på vores vegne som gruppe. Det mener jeg ellers, der kunne være god grund til, da der mangler sager.

Landsledelsens indstilling:
Et flertal i landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget (6 imod forslaget, 1 for, 1 undlader) med den begrundelse, at der allerede nu kan gives ekstra juridisk støtte.

Fra debatten:

Paul Bjerger fremlægger. I har fået ansat en jurist, men fordi man er jurist kan man ikke stille op i en ret sal for det kræver en bestalling. Vi skal der for have fat i en advokat. Sidste år afvistes forslaget med at vi allerede havde muligheden. Vi skal lave et samarbejde med et advokatfirma

Steffen Østergård p.v.a. Landsledelsen: Der er allerede mulighed for at få juridisk støtte som det er nu.

Lars Arredondo: Vi skal ikke stille en advokat til rådighed. Vi skal kunne lave principielle retssager, men vi skal undgå sager man kan tabe.

Preben Meilvang: LAP godt dækket ind som det er nu med jurist Erik Olsen

Tom Jul Pedersen: Vi taler om to forskellige ting – juridisk bistand og at køre sager i retten

Bo Steen Jensen: At tilknytte en advokat til LAP er nærmest uladesiggørligt. Men vores jurist kan finde ud af om der er basis for en sag.

Paul Bjerager: Det drejer sig om principielle retssager. LEVs advokat stævnede Strandvænget, da sagen kom op i medierne. Jeg er overbevist om at der er mange sager.

Hanne Wiingaard: Det her forslag kan få nogle alvorlige økonomiske konsekvenser, som vi ikke kan overskue.

Nils Holmquist Andersen: bakkede op om Hannes udtalelse

Lars Arredondo: Det står sidst i Handlingsprogrammet at LAP vil rejse principielle sager.

Ulla Asmussen: Jeg vil også stemme nej til forslaget, fordi der står at foreningen stiller advokat til rådighed for medlemmerne. Vi er mange, der føler at vi har en sag – hvis alle får hjælp af advokat bliver vi ruineret.

Feridun: Vi bor i et retssamfund.

Gert Zøllner: stem nej til forslaget.

Bo Steen Jensen: Vi er berørt af så mange forskellige lovområder, derfor vil det være forskellige typer advokater, vi har brug for til de forskellige sager, der måtte opstå.

Lars Arredondo. Vi vil gerne have retssager. Indvendingen handler om det der står i forslaget; det er det vi er imod.

Afstemning: Forslaget forkastet

Forslag nr. 18 stillet af Kaj Larsen:
TRUKKET af forslagsstilleren

 

Forslag nr. 19 stillet af Dorit Dorte Jette Nielsen:

LAP skal have et fritidshus/sommerhus.

Begrundelse: 
Så jeg kan trække mig tilbage.

Landsledelsens indstilling:

Landsledelsen opfordrer forslagsstilleren til at trække sit forslag. LAP arbejder med at etablere et refugium med krisefunktion.

Dorte fremlagde: Det vil være godt at vi kunne have et fritidshus som medlemmer kan bruge, mange har ikke penge til andre.

Paul Bjerager talte imod. Fortalte vi er ved at lave refugier, og GALLO har allerede et sommerhus man kan leje billigt

Hanne Wiingaard: Vi må ikke købe fast ejendom for vores midler

Tom Jul Pedersen: Man kan leje Skærlund. Tom tilkendegav at han kunne telefonnummeret.

Jan Stig Andersen: Der er også en anden mulighed. Vi har en masse telte i LAP-regi. Så der er der også mulighed, hvis man vil lave discountferie.

Afstemning:
Forslaget blev forkastet
________________________________________________________________________________

 

ØVRIGE FORSLAG, DER INDEHOLDER ET AFSTEMNINGSTEMA

 

Forslag nr. 20 stillet af Tom Jul Pedersen:

Ophævelse af eksklusionen af Erik Thomsen.

Begrundelse:
Se begrundelse for forslag nr. 32.

Landsledelsens indstilling:
Et flertal i landsledelsen anbefaler at stemme nej til forslaget. 5 imod forslaget, 2 undlader, 1 for.

Behandles ikke efter afstemning om hvorvidt det skulle behandles

 

Forslag nr. 21 a stillet af Holger Pedersen, Kenn Erik Kofoed Lyster, MarieLouise Løvendahl Wærens

Der skal kunne vedtages eksklusion ved kvalificeret flertal i Landsledelsen

Landsledelsens indstilling:

Landsledelsen henviser til de allerede fremsatte forslag om vedtægtsændring.

Behandles ikke, efter afstemning om hvorvidt det skulle behandles
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 21 b stillet af Kaj Larsen
TRUKKET af forslagsstilleren

________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 22 stillet af Nils Holmquist Andersen:

At LAP kun har én formand, én kasserer, én sekretær, der samarbejder i mellem landsledelsesmøderne.
Formanden skal så vidt muligt uddelegere ansvar til ansatte. Formanden er ansvarlig over for landsledelsen og konstitueres her.

Begrundelse: 
Det effektiviserer beslutningsprocessen, og gør det lettere for pressen at få fat i os.

Nils talte for sit forslag.

Lars Arredondo: Én formand kan komme til at betyde at kun én person kommer til at kunne udtale sig ud af til pressen. Det politiske lederskab er hele Landsledelsen.

Lise Jul Pedersen: Jeg synes vi skal stemme nej til forslaget, fordi vi skal undgå topstyring.

Tom Jul Pedersen: Selvom der kun er én formand, kan man. Én, så ved man hvem det er man skal kontakte.

Steen Moestrup: Det her er en debat om, hvad der skal stå i Landsledelsens forretningsorden.

Paul Bjergager: Først formandskab, så forretningsudvalg. Hvis vi skal have det her, skal vi have et vedtægtsændringsforslag. Jeg vil hverken sige for eller i mod.

Bo Steen Jensen: Pressen er de eneste der vil blive glade for det, for de kan ikke finde ud af det med en kollektiv ledelse

Afstemning om forslaget, ment som en tilkendegivelse på, om det var noget der skulle arbejdes videre med i forhold til vedtægterne:
Forkastet.
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 24 stillet af Inger-Liss Christoffersen:

Der indstiftes en LAP-pris ved et evt. 10-års jubilæum til den person/LAP-afdeling som har gjort en stor indsats for psykiatribrugere.

Begrundelse: 
Refererer til en fejring af 10 år med LAP i spidsen for psykiatribrugernes rettigheder. I lighed med andre større foreninger kan indstiftes en årlig LAP-pris. Det kan besluttes hvad ”prisen” skal bestå i, penge, prispokal eller andet. Det vil også blive en medie begivenhed hvor pressen kommer i spil. Det er noget LAP har hårdt brug for.

Inger-liss Christoffersen fremlagde sit forslag: Skal gives til et medlem eller en afdeling som har gjort noget særligt. Vi halter bagefter på medieområdet – og det kan vi gøre noget ved med det her forslag

Bo Steen Jensen: Skal den uddeles indenfor LAP? Jeg mener også, vi skal uddele den til folk uden for murerne.

Inger-Liss: Enig i at det vil være godt med en uden for murerne

Kirsten Dam: De forskellige organisationer har deres egne priser. Vi skal ikke gå over åen efter vand. Vi skal koncentrere os om LAP. Derfor skal prisen uddeles inden for egne rækker

Afstemning: Vedtaget

________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 25 stillet Kaj Larsen:
TRUKKET af forslagsstilleren

_______________________________________________________________________

Forslag nr. 26 stillet Kaj Larsen:
TRUKKET af forslagsstilleren
________________________________________________________________________________

Forslag nr. 27 stillet Kaj Larsen
TRUKKET af forslagsstilleren
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 28 stillet af  Tom Jul Pedersen:

At der kommer klarhed over hvad juristen laver, det skal undersøges om arbejdet er de 100.000 vis af kroner værd. Er spørgsmålene indenfor det meget smalle spektrum der hedder jura? Afstemning om en tilbundsgående undersøgelse.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at stemme nej, idet man ikke går ind for at ansatte udsættes for overdreven kontrol.

Tom Jul Pedersen fremlagde sit forslag. Jeg vil have en afklaring af hvad vores kære jurist laver. Alle de penge juristen får – kan de anvendes bedre? Hvad er det for nogle spørgsmål der stilles til juristen – har de med jura at gøre.

Lars Arredondo Landsledelsens indstilling

Ulla Asmussen: Det er ikke god tone. Og vores jurist er billig.

Bo Steen Jensen: jura er et meget kompliceret og meget bredt tema. Ud fra beretningen synes juristen at levere det han skal. At være konstant opdateret på lovændringer er meget vigtigt.

Karl Bach Jensen: Det er urimeligt med den her slags forslag i en forening, der vil en inklusion og her synes jeg, at det er for meget at ansatte gang på gang bliver bragt i miskredit.

Preben Meilvang: Godt at have en jurist inden for egne mure – i særdeleshed i den turbulente tid vi har været i gennem.

Afstemning: Forkastet

 

ØVRIGE FORSLAG UDEN EGENTLIGT AFSTEMNINGSTEMA (OPFORDRINGER, TILKENDEGIVELSER MV.)

 

Forslag nr. 29 stillet af Niels Udbye:

Forslag i al almindelighed:
Grønsager er ikke så sunde som I tror, de er nemlig fyldt med bakterier, pesticider og orm. Kød er sundt, hvorfor tror I grønlændere lever af hvalkød og sælkød, og aldrig får kræft? Det drejer sig om at spise fornuftigt og ikke fylde maven op.

Det er taget til efterretning, at sådan mener Niels Udbye.

________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 30 stillet af Lis Adam:

Jeg kunne tænke mig, at stille forslag til debat om offerrolle, som er en stor hindring for at få et normalt liv.

Flere tilkendegav at de ville støtte forslaget, selvom de ikke kunne få det uddybet af Lis som ikke var tilstede.

Enstemmigt vedtaget, at det skal der arbejdes videre med.
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 31 stillet af Gert Zøllner:

Mere disciplineret hvordan man får flere døgnpladser. Vi må kæmpe sammen med andre foreninger, Sind. Vi SKAL have flere. Mit tema ”Døgnpladser”.

Begrundelse:
Fordi der er for lidt.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at forslaget henvises til minikonference.

Afstemning:
Vedtaget at henvise forslaget til minikonference 
________________________________________________________________________________

 

Forslag nr.  32 stillet af Tom Jul Pedersen:

Stillingtagen til Morten Breums indlæg i SUND bladet for år tilbage. Må man kalde Landsledelsesmedlemmer for ”bavianer” samt at de vil ”skide brugerne på værestederne en hatfuld”.

Begrundelse: 
At vor gode forening desværre er martret af personer, der ikke kan styre deres temperament, de går i affekt og råber højt, skriver og siger stærkt nedladende ting om navngivne personer, se bare Landsmødemappen for 2 år siden. Tænk at LAP sendte det ud til folk, de offentliggjorde det. Landsledelsen ville ikke tage stilling til Morten Breums skandaleindlæg i SUND-bladet, det havde man ikke en mening om.
Men Erik havde man åbenbart en mening om …. rart at man kun vil sige sin mening, når det er en lille fisk, der er i spil. Man vil jo heller ikke undersøge hvad over 100.000 kr. er gået til. Hvilke personer har fået de penge? Én fra Landsledelsen ville ikke svare på, om hun havde fået nogle af pengene, da de var givet til hendes arbejdsplads. Hvem har så fået dem? Så vil min arbejdsplads da også have 100.000 kr. for at lave brochurer, men hvad pengene er brugt til vides ikke (folk får jo deres løn et andet sted fra). Én har tilmed fået 5.000 kr. for at evaluere en sommerlejr hun ikke var med på! Hun ville ikke selv sige navnet (på at hun havde fået dem, det er åbenbart fordækt) så en anden måtte sige det. Det vil man ikke have frem indenfor LAP, jeg har hørt en blive sur over, at det kom frem. Det bekræfter mit syn på, at det er en ”stinker”, som man siger inden for pressen.

 Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler landsmødet ikke at behandle forslaget, idet emnet tidligere har været behandlet og omhandler hændelser, der nu er historie.

Dirigenten satte herefter Landsledelsens indstilling (og altså ikke forslaget) til afstemning:
Vedtaget ikke at behandle forslaget

_______________________________________________________________________________

 

Forslag nr. 33 stillet af Line Lundstrøm

Man skal være medicinfri, når man venter et barn, og når man ammer.

Begrundelse: 
Kan ikke blive medicinfri selv om de godt ved, at jeg venter mig og har lige født.

Landsledelsens indstilling:
Landsledelsen anbefaler at forslaget henvises til minikonference.

Dirigenten konstaterede, at der var enighed om, at der skal arbejdes videre med den her problematik

6. Vedtagelse af handlingsprogram 2008 – 2009

Forslaget til Handlingsprogram blev gennemgået af Steen Moestrup fredag. På baggrund af Handlingsprogrammet fra sidste år vil man nu fokusere på større synlighed af LAP. Dette betyder bl.a. udvikling af en højere grad af netværk, for derved i højere grad at kunne være med til at sætte dagsordnen. Derfor stilles der forslag om opstramning af Handlingsprogrammet, som kan drøftes i de respektive arbejdsgrupper.

Man nedsatte en redaktionsgruppe, som skulle arbejde videre med udkast. Redaktionsgruppen bestod af:
Lars Arredondo, Steen Moestrup, Jan Stig Andersen, Gert Zøllner, Bo Steen Jensen. Udviklingskonsulent Karl Bach Jensen blev tilknyttet som sekretær.
Redaktionsgruppen fremlagde efterfølgende sit forslag.

Dirigenten resumerede søndag forslaget til handlingsprogram, som altså var blevet fremlagt for forsamlingen dagen forinden, og satte det herefter til afstemning

Forslaget blev enstemmigt vedtaget, dog med to som undlod at stemme.

HANDLINGSPROGRAM for LAP 2008 – 2009

I det kommende år vil landsledelse, medlemmer og ansatte især arbejde med at indfri følgende mål og delmål:

1. Organisation, samarbejde og sammenhæng

Vi vil skabe størst mulig sammenhæng, dynamik og effektivitet i organisationen for at opfylde LAP’s formål
Ved at:

 • gøre medlemsbladet til et stærkere bindeled i hele organisationen
 • skabe større samhørighed mellem landsorganisation, grundforeninger, individuelle og kollektive medlemmer
 • øge den lokale organiseringsgrad ved at fremme dannelsen af grundforeninger og netværksgrupper
 • udvikle rammer hvor nuværende og tidligere psykiatribrugere indbyrdes kan udveksle erfaringer og afprøve nye samværsformer og selvhjælpsinitiativer
 • sikre en organisationskultur præget af gensidig anerkendelse, forståelse og solidaritet

2. Flere og mere aktive medlemmer

Vi vil højne aktivitetsniveauet i foreningen og øge antallet af individuelle medlemmer til mindst 1000 og antallet af kollektive medlemmer til mindst 100
Ved at:

 • være synlig i miljøer og sammenhænge hvor psykiatribrugere færdes
 • gennemføre en medlemshvervekonkurrence
 • udgive et internt nyhedsbrev til aktive medlemmer minimum hver anden måned
 • udvikle inspirationsmateriale til grundforeninger og netværksgrupper
 • sikre de nødvendige økonomiske og organisatoriske ressourcer til grundforeninger og netværksgrupper

3. LAP mere synlig

Vi vil gøre LAP som brugerorganisation kendt i den brede offentlighed og blandt mulige medlemmer.
Ved at:

 • udvikle et netværk af erfaringseksperter, udbygge, forankre og koordinere LAP’s mediekontakter
 • søge at ændre det medie skabte billede, der sætter lighedstegn mellem psykisk sygdom og kriminalitet
 • gennemføre en oplysnings-/hvervekampagne i form af en busturné rundt i landet med stop i større byer
 • markere foreningens 10 års jubilæum

 4. Påvirke lovgivning og praksis

Vi vil søge at påvirke lovgivning og praksis i retning af LAP’s formål og principper
Ved at:

 • være synlige som aktør overfor politikere, embedsmænd, praktikere og mulige samarbejdsparter
 • højne informationsniveauet og formidlingen internt i organisationen om egne initiativer og resultater på lovgivnings- og praksisområder
 • afdække, inddrage og udvikle foreningens ressourcer lokalt og centralt i forhold til lovgivningsarbejde og udvikling af praksis
 • forsøge at rejse og føre enkeltsager af generel og principiel interesse og betydning for foreningens medlemmer
 • igangsætte og deltage i arbejdsmarkedsrettede tiltag og projekter
 • arbejde konkret med medlemmernes forsikringsmæssige interesser

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

LL foreslog en bevarelse af prisen for årligt kontingent på 100 kr., hvoraf 30% går til regionsforeningerne, 50% til lokalforeningerne og 20% til landsorganisationen.

Forslaget blev vedtaget.

 8. Godkendelse af budget for det kommende år – 2009

 

Hanne Wiingaard fremlagde LL’s indstilling til budgettet for næste år. Det blev pointeret at budgetforslaget var afhængig af at LAP fortsat fik støtte fra staten. Og at man allerede nu havde haft et positivt møde i velfærdsministeriet. LAP havde ansøgt om midler for en fireårig periode.

Fra sommerlejrgruppen blev det pointeret, at deres budget var stramt og man gerne så tilskuddet forøget.

Der var bred tilkendegivelse af at sommerlejren promoverede LAP positivt.

Dirigent Benny Lihme opsummerede ved en konstatering af at der var bred forståelse for at sommerlejrens budget skulle hæves, og man arbejdede videre med forøget tilskud fra henholdsvis interne og eksterne midler.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

9. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen

På valg var: 
Valgt på landsmødet 2006: Hanne Wiingaard, Joy Dalhof, Kaj Larsen, Lars Arredondo, Lise Jul Pedersen, Marianne Stengaard Sandermann, Michael Krog, Nils Holmquist Andersen, Thoridt Allermand. 
Indtrådt som suppleanter 2007: Lillian Rank, Paul Bjergager, Steffen Østergaard

Præsentation af LL-kandidater

Preben Meilvang: Shipping, har haft alkoholproblemer. Jeg har megen erfaring med psykiatrien som jeg gerne vil tilføre LL.

Signe Seirsen: Ny i LAP, brænder for at folk skal have en relevant behandling. Meget interesseret i at LAP er gået ind i Next stop job.

Holger Pedersen: Håber at kunne gøre en glad forskel i LAPs LL

Inge Jensen: Kommer fra Nykøbing Falster. Vi skal stå sammen for at lave en bedre psykiatri. Jeg vil gerne lave et godt samarbejde med alle der kommer ind i dag

Lars Arredondo: Min kontakt med psykiatrien har været et chok, har motiveret mig til for 9 å siden at stifte den her forening. Har arbejdet med spørgsmålet om medicin og vægtøgning. Ligget mig meget på sinde at gøre LAP synlig ift. offentligheden. Har siddet i LL i flere år. Fremover organisere brugerne lokalt i mit eget område. Erfaringseksperter.

Kirsten Dam: Jeg har haft den glæde at være suppleant i Landsledelsen. Jeg vil gerne arbejde for bedre menneskelige vilkår for psykiatribrugere.

Lillian Rank: Glæde af at være i LAP. Jeg er en ildsjæl der brænder for det her. Jeg har kun tak trods problemer med LAP

Gert Zøllner: Arbejder for at LAP bliver styrket. Vi skal i gennem alle forslagene.

Grace K. Christensen: Tidligere lægestuderende. Tovholder i Multietnisk gruppe. Mentor arbejdet organiseres fortsat i København. Det er nu muligt at samle en yngre bestyrelse i LAP København.

Steffen Østergård: Siger ikke så mange ord, men jeg er inde i vores politik. Hårdt arbejde, men jeg stiller op hver gang. Vil arbejde for at vi får et mere rummeligt arbejdsmarked.

Ib Raalind: Kommer fra Kalundborg. Kommer dog oprindeligt fra Horsens. Jeg vil gerne have indsigt i LAP og arbejde i LAP – og få noget mere ansvar i LAP. Jeg går ind for mindre medicin. Jeg håber jeg får en chance, jeg brænder for det her.

Michael Krogh: Haft mange gode samtaler og ladet mig overtale til at stille op. Jeg har lavet fællesråd i København. Jeg brænder for at vi bliver lidt mere synlige. Politk er alt for alvorligt til at man overlader det til politikere.

Christian Martin: Været psykiatrisk patient for 11 år siden – sygdommen udviklede sig, toppede og er nu på retræte og nu er jeg selv ved at udvikle mig. Jeg har været glad for at være her. Jeg har engang haft et anstrengt forhold til LAP – men nu er jeg blevet glad for at være her. Og jeg mener at psykiatrien udvikler sig, fordi LAP har øvet indflydelse. Vi skal være mere synlige.

Hanne Wiingaard: Jeg har arbejdet i LL i nogle år. Jeg synes det er dejligt at LAP bliver mere og mere kendt. Og derfor vil jeg gerne tage en tørn til.

Lise Jul Pedersen: Jeg vil gøre mit bedste og gøre mit bedste for at holde mig tilbage.

Ulla Asmussen: Jeg er nu på pension og fra Århus. Jeg synes det er vigtigt at have en bred LL som inddrager mange erfaringer. Vigtigt at vi får en god tone i LL

Paul Bjergager: Været aktiv siden 96, hvor jeg startede i Sind. Mit hjerteblod Sommerlejr og refugium. Lokalt arbejder jeg også politisk. Jeg vil arbejde for at LL bliver mere harmonisk end den har været hidtil. Vi skal have flere medlemmer. Jeg vil arbejde for et psykiatrisk råd. LAP betyder meget for mig – og jeg går ind i det 100%.

Bjarne Hansen: Jeg har arbejdet politisk siden jeg var 16. jeg er formand for LAP-Silkeborg. Jeg har de politiske og organisatroriske erfaringer gennem fyrre år – og det vil jeg kunne styrke LAP med. Next Stop Job vigtigt i den forbindelse.

Mads Brask: Jeg har en god energi at bruge på den her sag. I LAP vil jeg gerne sikre at den lidt yngre generation er til stede.

Nils Holmquist Andersen: Jeg siger lidt og lidt upopulære ting. Jeg vil stille min ekspertise til rådighed og mine papirer til dem der skal overtage min plads i FU.

Herluf Dahlhof talte p.v.a. Joy Dahlhof: Jeg ved at hun stadig er interesseret i at fortsætte i Landsledelsen. Joy har været med til at stifte LAP. Jeg vil anbefale Joy.

 

Herefter gik man over til skriftlig afstemning. Resultatet af denne blev som følger:

Valgt til landsledelsen:

Michael Krogh                             61 stemmer
Hanne Wiingaard                         58 stemmer
Ulla Asmussen                             54 stemmer
Lise Jul Pedersen                          52 stemmer
Lars Arredondo                            51 stemmer
Mads Brask                                  50 stemmer
Nils Holmquist Andersen             46 stemmer
Grace Kaae Christensen               45 stemmer
Lillian Rank                                  42 stemmer
Paul Bjergager                              39 stemmer
Preben Meilvang                          37 stemmer
Christian Martin                           36 stemmer

Udover disse 12 ovennævnte indgår Steen Moestrup, der ikke var på valg, i Landsledelsen.

Suppleantrækkefølgen blev som følger:

Inge Jensen                                   35 stemmer                         1. suppleant
Bjarne T.G. Hansen                      33 stemmer                         2. suppleant
Kirsten Dam                                 30 stemmer                         3. suppleant
Holger Pedersen                           29 stemmer                         4-6. suppleant
Joy Dalhof                                    29 stemmer                         4-6. suppleant
Signe Seiersen                              29 stemmer                         4-6. suppleant
Steffen Østergård                        24 stemmer                         7. suppleant
Ib Raalind                                    14 stemmer                         8. suppleant
Gert Zøllner                                  11 stemmer                         9. suppleant

 

10. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Som statsautoriseret revisor blev Mortensen og Beierholm valgt.

Som intern kritisk revisor blev Inger Liss Christoffersen valgt

Som suppleant blev Klaus Bergstrøm valgt.                                                  

11. Eventuelt

En skriftlig opfordring til at LAP udtrykte sin støtte til Gaderummet.

Diskussionen om sympatisk tilkendegivelse og støtte til Gaderummet som socialpsykologisk fristed for hjemløse og udstødte unge indeholdt flere elementer. På den ene side blev der argumenteret for at det at der for nuværende herskede en del usikkerhed vedrørende baggrunden for fyringen af lederen på stedet, – skulle ses som udtryk for manglende kompetence i en aktuel hændelse om overgreb. På den anden side kunne fyringen også forstås som politikeres forsøg på at styre et selvregulerende og autonomt værested og frirum.  Der var desuden også en tilkendegivelse af at det ene ikke udelukkede det andet, og at fakta og oplysninger om hændelsesforløbet vedrørende fyringen af lederen og baggrunden derfor måtte undersøges til bunds.

Resultat af afstemning om støtteerklæring til Gaderummet:

For: 17
Imod: 39
Undlod: 23

Forslaget blev forkastet.

 

Til slut blev der fra LL takket for at landsmødet var blevet godt ledet af dirigenterne. Samaritterne fik tak for deres tilstedeværelse. Og der var fra en bred front af deltagerne tilkendegivelser om  at landsmødet havde været både godt og konstruktivt fremadrettet.

Referat af Landsmøde 2007

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
torsdag den 17., fredag den 18. og lørdag den 19. maj 2007 på Severin Kursuscenter i Middelfart
Der deltog 79 medlemmer i landsmødet.Medlem af landsledelsen Thoridt Allermand bød alle velkommen og Eva Rasmussen orienterede om de praktiske ting.

1. Valg af dirigenter

Pernille Jensen og Benny Lihme blev valgt som dirigenter og Eva Rasmussen som referent.

Benny Lihme takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2. Valg af stemmetællere

Herluf Dalhof, Jan Andersen, Hanne Løvig og Inger-Liss Christoffersen blev valgt.

Da forslag 36 gik ud på at skabe mere plads til debat i programmet, blev det behandlet her, da det er landsledelsens indstilling, at det reviderede program i landsmødemappen imødekommer ønsket. Forsamlingen godkendte denne indstilling

3. Landsledelsens beretning

Under dette punkt tog landsledelsesmedlemmerne plads foran forsamlingen.

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Udover selve beretningen vil også landsledelsens forslag til handlingsplan blive forelagt og drøftet her.

Herudover supplerede landsledelsesmedlemmerne med følgende:

Steen Moestrup: Har i perioden haft begrænsede kræfter. Har været med i arbejdsgruppen vedr. religion og etnicitet. Har skrevet artikler og lavet debatindlæg.

Joy Dalhof: Har gennemgået en hård indlæggelse og haft meget at arbejde med. Har deltaget i dokumentationsgruppen, refugiegruppen og har været glad for møderne i landsledelsen.

Michael Krog: Ros til samarbejdet i landsledelsen. Har været involveret i det regionale arbejde i Hovedstaden. Lavet journalistik.

Bente Rasmussen: Har været ramt af sygdom, men har deltaget i dannelsen af LAP Guldborgssund og sommerlejrgruppen. Ros til landsledelsen for godt samarbejde.

Nils H. Andersen: Har været med i forretningsudvalget. Deltaget i diverse høringer og lovændringer. Det nationale kvalitetsprojekt vedr. tvang i psykiatrien. Konfliktløsningskursus, som blev ændret til teambuilding.

Thoridt Allermand: Med i forretningsudvalget. Brugt meget tid sammen med FU og staben, der har været et godt arbejdsfællesskab. Med i refugie- og sommerlejrgruppen.

Marianne Stengaard Sandermann: Har lært meget. Er med i arbejdsmarkedsprojektet. Deltog i projekt Recovery-Orientering. Med i planlægning af Brugernes Bazar. Med til at lave høringssvar. Med i bladgruppen.

Lars Arredondo: Med i sommerlejrgruppen, deltaget i konferencer. Ros til landsledelsen for godt samarbejde.

Lise Jul Pedersen: Har været med til at søge penge til bl.a. sommerlejr og strukturseminar. Deltaget i mange konferencer. Aktiviteter rundt om i landet. Med i arbejdsmarkedsprojektet.

Hanne Wiingaard: Med i forretningsudvalget. Kasserer. Der har været et godt samarbejde i landsledelsen. Er med i det nordiske samarbejde, arbejdsmarkedsprojektet, bladet og pr-gruppen.

Kaj Larsen: Gode landsledelsesmøder. Med i tvang-gruppen, arbejdsmarkedsprojektet og socialt netværk.

Steffen Østergaard: Er med i region Syddanmark.

Uddrag fra debat om beretningen:

Ingelise Jacobsen mindedes Alfred Slot Knudsen, som døde den 1. april 2007, kun 51 år gammel. Alfred har tidligere været med i landsledelsen.

Frands Frydendal bemærkede at det var på strukturseminaret 2006, at ideen om navneforandring fra FAP til LAP opstod. Han mente, at navneforandringen hellere skulle være omvendt: Fra LAP til FAP.

Dorthe Nielsen: der er brug for ferielejligheder til førtidspensionister.

Paul Bjergager påpegede det forkerte i at gribe ind i sommerlejrgruppens sammensætning. Ang. kontanthjælp til skizofrene under 25 år skal ordningen udbredes til alle sindslidende. Juristens beretning mangler en opgørelse over antal henvendelser. Manglende retssager. Der sker ingenting på hjemmesiden.

Nils H. Andersen svarede, at vi kæmpede for en udvidelse af kontanthjælpsordningen til alle unge med psykiske lidelser.

Lise Jul Pedersen mente, at angreb på de ansatte under landsmødet skal undgås.

Erik Thomsen kritiserede beretningen. Har der ikke været nogen konflikter? Skuffende medlemstal. Bruger vi pengene rigtigt? Hvad laver en rejsekonsulent? Tror ikke på juristens beretning. Kritik af at ansætte en rejsekonsulent uden brugerbaggrund.

Lars Arredondo: Der har ikke været nogen konflikter. Man kan ikke klandre juristen, han udfører det arbejde som landsledelsen har bedt ham om.

Henriette Buemann Jensen: Rejsekonsulenterne skal ikke skaffe medlemmer, det skal vi selv gøre.

Preben Meilvang roste landsledelsen og juristen for dygtigt arbejde.

Erik Olsen foreslog, at der fremover medtages orientering fra grundforeningerne i beretningen.

Dorthe Nielsen nævnte, at navneloven diskriminerer mænd, der vil gå i dametøj.

Lillian Rank takkede Lise Jul for pjece og film. Omtalte Skør med Rock.

Mette Bramsdal: Grundforeningerne skal selv skaffe medlemmer.

Thoridt Allermand: Det er oplagt at få de lokale aktiviteter med i beretningen fremover.

Helene Knudsen roste landsledelsen for det forgangne år, specielt projekterne og bladet.

Erik Thomsen: Hvem styrer LAP, de lønnede? Hvad når pengene er væk?

Hanne Wiingaard: Det er landsledelsen, der styrer LAP.

Herefter fremlagde Thoridt Allermand landsledelsens forslag til handlingsprogram.

Rejsekonsulenterne Ulf V. Olsen og Asger Lauridsen fik herefter lejlighed til at fortælle om deres arbejde for foreningen.

Bemærkninger til handlingsprogrammet:

Erik Thomsen: Sidste år var der for mange punkter på handlingsprogrammet, i år er det for løst formuleret.

Herefter godkendtes beretningen.

Til at redigere handlingsprogrammet i løbet af landsmødet udvalgtes Steen Moestrup, Preben Meilvang, Rigmor Veifert og Tobias Hetting. Karl Bach er sekretær.

Herefter orienterede Karl Bach om mulighederne for at deltage i landsmødets workshops samt for at skabe nye arbejdsgrupper.

Jan S. Andersen præsenterede vinderen af PR-gruppens plakatkonkurrence, Lillian Rank, som fik overrakt en vingave.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Rasmussen gennemgik regnskabet i korte træk.

Claus Gamborg: Hvorfor bruger LAP Danske Bank? Foreslår i stedet Arbejdernes Landsbank.

Paul Bjergager støttede dette forslag: Arbejdernes Landsbank gør nogle ting i forhold til foreninger. Som følge heraf foreslog flere, at man undersøgte om der ville være fordele ved at skifte til Arbejdernes Landsbank. Eva Rasmussen svarede, at det kunne man da godt undersøge, men at man havde haft et glimrende samarbejde med Danske Bank, også da foreningen manglede penge.

Der blev spurgt til om beløbet på s.4 i regnskabet “gager” var de samlede lønudgifter. Svaret var ja.

Der blev spurgt til hvad småanskaffelser var. Svaret er gardiner, bærbare pc´er til rejsekonsulenter, låsesystem og aircondition.

Der blev spurgt hvad “sociale omkostninger” var for noget: Det drejer sig om lovpligtige udgifter som vi er nødt til at betale.

Der blev spurgt til tidsskrifter og faglitteratur.

Eva Rasmussen: grunden til at vi har dem, er at Landsledelsen og andre har mulighed for at blive klogere og holde sig orienteret om de ting der sker inden for vores område. Der er mulighed for at låne bøger og tidsskrifter på sekretariatet.

Jan S. Andersen: Der skal udbetales penge til de nystiftede regionsforeninger. Det fremgår af regnskabet, at der er bevilget 104.000. Har de fået de penge? Svar: De regionsforeninger der er dannet har fået. Derudover har vi givet penge til de nye kommune LAPer. Nogle af pengene er dog først blevet udbetalt i 2007. De fremgår derfor ikke af regnskabet.

Spørgsmål. Hvor mange personer dækker udgiften “Gager” over? Eva: 5

Regnskabet blev herefter godkendt.

Herluf Dalhof orienterede herefter om en spørgeskemaundersøgelse vedr. elektrochok, hvilket gav anledning til en del debat.

Karl Bach orienterede om endnu en spørgeskemaundersøgelse vedr. dødsfald i forbindelse med samtidig indtagelse af flere forskellige neuroleptika.

5. Indkomne forslag

Forslagene var i år sorteret i 6 forskellige kategorier, og blev behandlet herefter.

VEDTÆGTSÆNDRINGER

Forslag nr. 1 stillet af landsledelsen

I vedtægternes § 4, stk. 2, ændres 1. punktum til:

“Ordinært landsmøde afholdes én gang årligt inden udgangen af maj måned og indkaldes med mindst 6 ugers varsel med angivelse af dagsorden, ved brev til medlemmerne.”

Vedtægternes § 4, stk. 5, ændres til: “Forslag, der ønskes behandlet på Landsmødet, skal – med angivelse af afstemningstema – være modtaget på sekretariatet senest 4 uger før Landsmødet.”

Kaj Larsen motiverede forslaget, som vil medføre, at der fremover kan forberedes bedre og udsendes landsmødemapper til deltagerne på et tidligere tidspunkt.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 2 stillet af Landsledelsen:

I vedtægternes § 4, stk. 4, indsættes som nyt punkt. 6:

“6. Vedtagelse af handlingsprogram”

Punkt 6-10 bliver herefter punkt 7-11.

Marianne Stengaard Sandermann motiverede forslaget. Punktet behandles altid, men har ikke før indgået i dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 3 stillet af Landsledelsen:

I vedtægternes § 3, stk. 2, indsættes som 2. punktum:

“Personer som ikke opfylder betingelserne for at blive almindeligt medlem, kan optages som støttemedlemmer, hvis de tilslutter sig foreningens formål.”

I vedtægternes § 3, stk. 3, indsættes som 2. og 3. pkt.:

“Andre organisationer eller lignende kan optages som kollektive støttemedlemmer. Kollektivt medlemskab og kollektivt støttemedlemskab skal godkendes af Landsledelsen, afgørelser kan ankes til Landsmødet.”

I vedtægternes § 4, stk. 3, indsættes som 2. og 3. punktum:

“Støttemedlemmer – såvel individuelle som kollektive – har ikke ret til at deltage i Landsmødet og kan ikke indvælges i Landsledelsen. Kollektive medlemmers møde- og stemmeret begrænses til én delegeret pr. påbegyndt 35 medlemmer.”

Forslaget blev vedtaget med ovennævnte understregede ændringer.

Det overlades til landsledelsen at føre beslutningen ud i praksis.

Forslag nr. 4 a stillet af landsledelsen:

Vedtægternes § 3, stk. 4, affattes således:

“Landsforeningens medlemmer kan danne grundforeninger i form af lokale og regionale foreninger af nuværende og tidligere psykiatribrugere. En lokalforening kan dække en eller flere kommuner. En regionsforening dækker en af landets 5 regioner. En grundforenings vedtægter må ikke være i modstrid med Landsforeningens vedtægter. Medlemskab af Landsforeningen er ensbetydende med medlemskab af den lokal- og/eller regionsforening, der i henhold til godkendelse af landsledelsen dækker det geografiske område, hvor medlemmet har sin adresse.”

Thoridt Allermand motiverede forslaget. Sætningen: ”En grundforenings vedtægter må ikke være i modstrid med Landsforeningens vedtægter” gav anledning til en del debat.

En afstemning hvor sætningen bibeholdes gav følgende resultat: 27 for, 11 imod, 14 undlod. Da vedtægtsændringer kræver min. 2/3 flertal, blev forslaget ikke vedtaget, men kan tages op på næste landsmøde, hvor det kan vedtages med simpelt flertal.

En afstemning hvor sætningen blev taget ud, gav følgende resultat: 25 for, 5 imod, 21 undlod. Da vedtægtsændringer kræver min. 2/3 flertal, blev forslaget ikke vedtaget.

Forslag nr. 4 b stillet af landsledelsen:

I vedtægternes § 3, stk. 5, ændres 1. pkt. til:

“Indmeldelse sker til foreningens sekretariat.”

Thoridt Allermand motiverede forslaget, som blev godkendt med følgende ordlyd: “Indmeldelse sker ved henvendelse til foreningens sekretariat”.

Forslag nr. 5 stillet af Frands Wisbech Frydendal

§2, stk. 2: Foreningens formål er at…

a) Styrke…
b) Sikre indflydelse på beslutninger, der træffes lokalt, nationalt og internationalt.
c) Fremme den enkeltes ret til at bestemme over og tage ansvar for eget liv
d) Bekæmpe enhver form for diskrimination og forskelsbehandling.
e) Bekæmpe flertalsdiktatur
f) Arbejde…

Frands Frydendal uddybede sit forslag, som var uddelt som ændringsforslag på landsmødet til oprindeligt fremsat forslag med henvisning til at LAP skal blive en stor og stærk forening, vi mister medlemmer, og der opleves frustrationer over mødernes forløb.

Lars Arredondo havde uddelt Landsledelsens kommentar til det oprindeligt fremsatte forslag, men understregede at Landsledelsen stadig er imod at få dette formål ind i vedtægterne, men at man derimod vil støtte, at en arbejdsgruppe arbejder videre med tankerne.

Bo Steen Jensen fremførte, at det er fine principper, men de kan ikke bruges i praksis. Mange beslutninger har en deadline og kan ikke udskydes.

Tobias Hetting mente også, at det er svært at bruge princippet i praksis.

Herluf Dalhof mente, at demokrati sparer tid.

Jan S. Andersen mindede om, at man skal tage hensyn til mindretallet.

Preben Meilvang mente, at det var fint at arbejde med ideen i en arbejdsgruppe.

Lars Arredondo sagde, at princippet kan være godt eller dårligt, men det skal bare ikke stå i vores formålsparagraf.

Lise Jul Pedersen gjorde rede for, at Landsledelsen altid prøver at tale sig til enighed, og at afstemninger er sjældne, men sommetider nødvendige for at nå det, vi skal nå.

Frands Frydendal understregede, at forslaget ikke omfatter konsensus, der er forskel på demokrati og flertalsdiktatur.

Herefter blev forslaget sat til afstemning, og forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 6 stillet af Erik Thomsen:

§ : Landsmødet nedsætter de arbejdsgrupper, den finder nødvendigt.

Stk. 2: Dog skal der nedsættes følgende arbejdsgrupper: PR, Sommerlejr, Arbejds, Tvang og Socialgruppe.

Stk. 3: Alle sager, der vedrører de enkelte arbejdsgruppers område, skal forelægges grupper og vedtages der, før de kan vedtages i landsledelsen.

Stk. 4: Ved uenighed mellem arbejdsgruppe og landsledelse, skal der holdes et fællesmøde, hvor sagen så forsøger at blive løst. Hvis en enighed ikke kan opnås, bortfalder sagen.

Stk. 5: En person kan højst sidde i 2 arbejdsgrupper. Arbejdsgrupper fastsætter selv sin arbejdsgang.

Erik Thomsen begrundede sit forslag på baggrund af en sag om sommerlejrgruppen, hvor landsledelsen havde udelukket et medlem fra gruppen.

Lise Jul Pedersen anførte landsledelsens holdning: Vi anbefaler at stemme nej. Forslaget er upræcist, det fremgår ikke hvor i vedtægterne det skal sættes ind. Forslaget giver reelt arbejdsgrupper – også selv med måske kun få deltagere – vetoret over for landsledelsen og vil være i modstrid med §6, stk. 1, hvorefter landsledelsen udgør foreningens daglige ledelse, som i modsætning til arbejdsgrupperne er demokratisk valgt.

Tom Jul Pedersen ønskede at høre hvad sagen konkret drejer sig om. Behandles under forslag nr. 32.

Erik Thomsen beklagede, at arbejdsgrupper skal spørge landsledelsen om alt.

Bo Steen Jensen anførte, at arbejdsgrupper er rådgivende for landsledelsen – ikke bestemmende.

Thoridt Allermand uddybede landsledelsens indblanding i sommerlejrgruppen – gruppen havde kun 3 medlemmer tilbage med et budget på 200.000 – det var ikke forsvarligt, så landsledelsen var tvunget til at gå ind i sagen, hvis sommerlejr 2007 skulle blive til noget.

Lise Jul Pedersen: Arbejdsgrupperne kan efter ansøgning få et rammebeløb at arbejde med, men det er landsledelsen, der har det økonomiske ansvar.

Hanne Wiingaard foreslår, at f.eks. PR-gruppen på sit næste møde laver et konkret budget.

Lillian Rank: det kan godt virke frustrerende, når man ikke selv er med i beslutningerne.

Karl Bach gjorde opmærksom på, at forslag nr. 17 havde en blødere formulering om samme emne og landsledelsens anbefaling.

En afstemning viste med overvældende flertal, at forslaget er forkastet.

Herefter gik man over til den gruppe af forslag, der retter sig mod

HANDLINGSPROGRAMMET:

Forslag nr. 7 stillet af Erik Thomsen

Der gives en dusør på 50 kr. til ethvert medlem, der skaffer et enkelt medlem, der har betalt kontingent. Lønnede medarbejdere kan ikke få dusøren udbetalt.”

Hanne Wiingaard svarede, at alle udbetalinger skal indberettes til skattevæsenet, og at forslaget vil kræve meget administration.

Herefter foreslog flere at udskifte kontant udbetaling med en flaske vin, en æske chokolade eller lignende.

Hanne Wiingaard mindede igen om den begrænsede bemanding på sekretariatet.

Thoridt Allermand påpegede, at handlingsprogrammet allerede har forslag om en hvervekampagne.

Tobias Hetting mente, at det er en forkert tankegang, at man skal belønnes for at skaffe et medlem.

En afstemning viste overvældende flertal mod forslaget, som derfor er forkastet.

Erik Thomsen trak derfor forslag nr. 8.

Forslag nr. 10 stillet af Paul Bjergager:

“LAP skal afholde informations- og agitationsmøder i alle større byer i Danmark, hvor der er psykiatriske afdelinger. Møderne skal laves professionelt med musik/underholdning og debat.”

Forslaget blev henvist til handlingsprogrammet.

Forslag nr. 20 stillet af Hans Schørmann

“At der skrues op omkring det udadvendte arbejde såsom medlemshvervning og oplysning om LAP. F.eks. gennem nedsættelse af arbejdsgruppe eller….”

Forslaget blev henvist til handlingsprogrammet.

Forslag nr. 23 stillet af Claus Gamborg:

“Handlingsprogram: Arbejde for at oplyse om at “sindssyge” ikke er kriminelle (0,1% eller mindre)”

Forslaget blev henvist til handlingsprogrammet.

Forslag nr. 26 stillet af Paul Bjergager

“Landsforeningen indleder forhandlinger med et forsikringsselskab, med henblik på at få etableret et samarbejde, så psykiatribrugere der er medlem af Landsforeningen får mulighed for at tegne forsikring på specielle vilkår, ligesom Landsforeningen LEV og som også Landsforeningen SIND har tilbudt deres medlemmer. Deres ordning hedder Handiforsikring og kan studeres på hjemmesiden: www.lev.dk

Forslaget blev henvist til handlingsprogrammet.

Herefter gik man over til gruppen af forslag, der retter sig mod ARBEJDSGRUPPER

Forslag nr. 9 stillet af Frands Wisbech Frydendal:

“Der oprettes en almindelig arbejdsgruppe under LAP ved navn “Demokrati-gruppen”. Gruppen skal definere grænsen mellem demokrati og flertalsdiktatur. Den skal også udvikle nye arbejdsmetoder, som kan forhindre flertalsdiktatur og sikre at beslutninger bliver demokratiske. Disse nye metoder kan via LAP’s medlemmer indføres i organisationer, som bruges af psykiatribrugere, og som ønsker at sikre sig mod flertalsdiktatur.”

Forslaget blev vedtaget , for Landsledelsen indtræder Lars Arredondo i gruppen.

Forslag nr. 14 stillet af Signe Bischoff

”En selvforvaltnings/selvstændighedsgruppe opretter vi sammen med ligesindede behandlere.”

Marianne Stengaard Sandermann påpegede, at LAP iflg. sine vedtægter skal holde sig uafhængig af behandlernes interesser.

Signe Bischoff ville herefter omformulere forslaget.

Forslag nr. 15 stillet af Signe Bischoff

“Vi opretter en teatergruppe, først for sjov for os selv, siden for alle interesserede.”

Forslagsstilleren blev henvist til at søge gruppen oprettet på landsmødet.

Forslag nr. 17 stillet af Paul Bjergager

“Arbejdsgrupper – nedsat på landsmødet:

 • På det ordinære landsmøde kan mødedeltagerne foreslå emner til arbejdsgrupper.
 • En arbejdsgruppe skal mindst bestå af 3 medlemmer.
 • Tovholder, gruppemedlemmer og emne skal oplyses til landsledelsen til godkendelse på
  førstkommende landsledelsesmøde.
 • Der skal mindst være ét landsledelsesmedlem i hver arbejdsgruppe.
 • En arbejdsgruppe kan supplere sig løbende ved godkendelse af landsledelsen.
 • Kommer der emner op i landsledelsen, der er arbejdsgrupper for, skal arbejdsgruppen inddrages i arbejdet.
 • Arbejdsgrupperne får diæter og rejserefusion af LAP.”

Forslaget blev vedtaget med følgende ændring:

“Kommer der emner op i landsledelsen, der er arbejdsgrupper for, skal arbejdsgruppen så vidt muligt inddrages i arbejdet.”

Herefter gik man over til gruppen af forslag, der må antages at få VÆSENTLIGE ØKONOMISKE KONSEKVENSER .

Forslag nr. 11 stillet af Paul Bjergager:

“Jeg foreslår, at LAP i det kommende år laver en studierejse til Norditalien, for tillidsfolk i LAP og grundforeningerne.”

Thoridt Allermand svarede, at vi ikke har lov til at bruge vores tilskud til aktiviteter i udlandet. Man må selv skaffe midler, hvis man vil lave en studierejse.

Forslaget blev forkastet .

Forslag nr. 18 stillet af Paul Bjergager:

“Advokat – med møderet for Landsret, som har mulighed for på LAP’s og LAP’s medlemmers vegne af føre principielle retssager, hvor vi som borgere med en psykiatrisk problemstilling bliver krænket eller følger os umyndiggjort på grund af diagnosen.”

Thoridt Allermand svarede, at vi har muligheden allerede, men at der ikke har været efterspørgsel efter muligheden.

Preben Meilvang roste jurist Erik Olsen for hjælp, og henviste til den gratis retshjælp.

Tom Jul Pedersen sagde, at man kan søge om fri proces, og bruge juristen til at vurdere, om sagen kan vindes.

Erik Thomsen ønskede uddybet hvad juristens timer går til, og svaret var, at udover de timer hvor telefon er åben, gør landsledelsen i høj grad brug af juristens ekspertise.

Dirigenterne måtte herefter indskærpe, at man ikke vil tillade angreb på LAPs ansatte på landsmødet, da de ikke har mulighed for at besvare dem.

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 21 stillet af Lena Mogensen:

“Oversættelse af LAP folder til mindst 4 sprog, f.eks. tyrkisk, arabisk, pakistansk, engelsk (iransk) foretaget af professionelle tolke. Evt. sparringpartner: Dansk Flygtningehjælp etc.”

Forslaget blev vedtaget og vil blive medtaget i handlingsprogrammet.

Forslag nr. 22 stillet af Lena Mogensen:

“Attraktivt sommertræf for unge. Under 35 år?”

Det blev vedtaget, at LAP vil gøre en indsats for at hverve yngre medlemmer og lave aktiviteter for dem. Indgår i handlingsprogrammet.

Forslag nr. 34 stillet af Jan S. Andersen:

“Jeg foreslår, at LAP får fremstillet et parti af en 0,5 liters kildevandsflaske, hvis etiket bærer LAPs logo og adresse samt evt. et slogan eller anden information om LAP.

Kildevandsflaskerne skal uddeles som sponsorgaver ved bl.a. sportsbegivenheder for psykiatribrugere som f.eks.:

 • Sund By Løbet i København
 • Psykiatriens Søndersøløb i Viborg
 • Sct. Hans Løbene i Roskilde”

Landsledelsen anbefaler at stemme nej, da der er mange praktiske problemer. Opbevaring, køl, transport rundt i landet m.v. Det kan også forventes, at der vil være myndighedskrav vedr. bakterieindhold, temperaturer og lign.

Erik Thomsen påpegede, at forslaget i øjeblikket behandles i PR-gruppen. Lars Arredondo har i gruppen i stedet foreslået fremstilling af en papirpose, da denne vil være langt lettere at transportere.

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 35 stillet af Jan S. Andersen:

“Jeg foreslår, at kontingentet for individuelle medlemmer uændret skal være 100 kr. pr. år.

Fordelingen skal være 0 (nul) kr. til LAP, 20 kr. til den regionale forening og 80 kr. til den lokale forening (FAP).

Kontingentet for kollektive medlemmer forbliver uændret.”

Forslaget flyttes til punkt 7 på dagsordenen, fastsættelse af kontingent.

Forslag nr. 37 stillet af Erik Olsen, FAP København:

“Da mange FAPper ikke har tilmeldt sig Den Gode Sag og LAP har, foreslår jeg – når midlerne overstiger 50.000 kr. årligt – at de fordeles efter en nøgle der hedder: 75% deles ud til grundforeningerne vægtet efter medlemstal. 25% beholder LAP. Pengene bruges til tiltag, der kan skaffe flere medlemmer bl.a. kørselsbidrag til de aktive medlemmer, info materialer og lign. Regnskab for pengene aflægges til LAP som kan vælge at publicere brugen af midlerne i medlemsbladet.”

Forslaget blev vedtaget .

Forslag nr. 41 stillet af Erik Thomsen:

“At enhver grundforening af LAP får ekstra 1000 kr. årligt til medlemsaktiviteter”

Forslaget blev vedtaget .

Herefter gik man videre med gruppen af forslag, der INDEHOLDER ET AFSTEMNINGSTEMA:

Forslag nr. 12 stillet af Susanne Midtgaard

”At vi bibeholder navnet FAP i lokalafdelingerne, i vores område er der forståelse for de navne FAP og LAP.”

Forslaget blev afvist , idet der kun var tale om en henstilling fra landsledelsen om entydig navngivning.

Forslag nr. 29 stillet af Tom Jul Pedersen

”At LAP nedsætter en tænketank, der kan komme med forbedringer af LAP, både internt og eksternt i vor gode forening.”

Tom Jul Pedersen trak forslaget.

Forslag nr. 33 stillet af Jan S. Andersen:

“Så vidt jeg ved, forventes det, at hjemmesiden www.recovery-orientering.dk nedlægges ved udgangen af 2007.

Jeg foreslår, at LAP sikrer, at denne hjemmeside bevares foreløbigt for hele 2008.

Kan de nødvendige midler ikke sikres på anden måde, skal de tages fra LAPs budget for 2008.”

Forslaget bortfalder , da Pernille Jensen (projektleder) kunne meddele, at hjemmesiden fortsætter i 2008.

Forslag nr. 42 stillet af Erik Thomsen:

“At enhver politisk valgt i LAP ikke hverken direkte eller indirekte må modtage løn eller lign. fra LAP.”

Det blev vedtaget, at landsmødet tilslutter sig følgende formulering, som tidligere er godkendt på et landsledelsesmøde:

“Ingen fastansatte i LAP kan sidde i landsledelsen. Midlertidigt, kortvarigt ansatte (f.eks. projekter og evt. vikariater) er inhabile i de sager i landsledelsen, der vedrører ansættelsen eller andet, man får vederlag for. Ansættelsens varighed defineres ved ansættelsen. Ved inhabilitet forlades mødet under punktets behandling.”

Forslag nr. 43 stillet af Erik Thomsen:

”Alle ikke-medlemmer af LAP betaler de fulde omkostninger ved deltagelse i LAP’s arrangementer. F. eks. sommerlejren.”

Lars Arredondo påpegede, at der altid er forskel på beløbet, således at det kan betale sig at melde sig ind i LAP. De fulde omkostninger kan ikke betales af vores målgruppe.

Efter en kort debat blev forslaget forkastet med overvældende flertal.

Herefter tog man fat på gruppen af forslag UDEN EGENTLIGT AFSTEMNINGSTEMA

Forslag nr. 13 stillet af Kim Werner Nielsen

“Udtalelse fra landsmøde om de 800.000 som Frank Åen snakkede om at det bliver på de frivilliges basis.

Meningen er, at vi skal være obs på at ikke alle psykiatribrugere skal presses ud på arbejdsmarkedet.”

Landsledelsen er opmærksom på problemstillingen.

Forslag nr. 16 stillet af Claus-Erik Hamle

”En afdelingssygeplejerske bør ikke have ret til at nægte besøg af en eller anden til en patient og ofte uden begrundelse.”

Kaj Larsen meddelte, at tvang-gruppen vil tage problematikken op.

Forslag nr. 24 stillet af Claus Gamborg

”Netværk og hjælp til mennesker, som har forsøgt selvmord.”

Landsmødet tilsluttede sig landsledelsens indstilling: Vi foreslår, at man lokalt arbejder på at skabe netværk. Landsdækkende foranstaltninger findes allerede. Se f.eks. i Flere Glædesfyldte dage.

Forslag nr. 25 stillet af Claus Gamborg

”Medicinfri behandling er ikke altid nok.”

Thoridt Allermand: LAP arbejder ifølge vort principprogram for, at man skal have retten til at vælge medicinen fra, hvis man af den ene eller anden grund ikke ønsker den, og få adgang til andre behandlingsformer med dokumenteret effekt.

En god debat, med udspring i LAP’s principprogram. Landsledelsen er indstillet på at fortsætte debatten.

Forslag nr. 27 stillet af Tom Jul Pedersen

“At man ved landsmødet kommer med begrundede forslag til personer inden for LAP, og uden for LAP, der kan være forbilleder for os andre.”

Erik Thomsen: PR-gruppen arbejder med en ide om at udnævne et godt LAP-medlem en gang i kvartalet.

Forslaget tages til efterretning.

Forslag nr. 28 stillet af Tom Jul Pedersen

“At LAP arbejder for at tonen bliver bedre inden for LAP.”

Punktet er indarbejdet i handlingsprogrammet.

Forslag nr. 30 stillet af Tom Jul Pedersen

”Inden for LAP smykker vi os jo med titlen af, at vi er en brugerforening, på den baggrund bør vi have et brugerudvalg, der ser tingene med brugernes øjne.”

Bente Rasmussen svarede, at der jo kun er brugere i LAP. Tom Jul Pedersen trak herefter forslaget, og vil muligvis genfremsætte det næste år i ændret form.

Forslag nr. 31 stillet af Tom Jul Pedersen

“At der kommer klarhed over, hvad de over 50.000 kr. som LAP har bevilliget til en, af formændenes arbejdsplads er brugt til.”

Hanne Wiingaard nævnte, at forslagsstilleren er velkommen til at se de relevante bilag.

Flere optog Tom Jul Pedersens forslag som et udtryk for mistillid, og dirigenterne opfordrede til at bevare en god tone og undlade personangreb.

Forslag nr. 32 stillet af Paul Bjergager

“Landsmødet giver Eva Lindblom en undskyldning for den måde Landsledelsen har behandlet hende på i sommerlejr sammenhæng.

Landsmødet erkender at Eva Lindblom Petersen blev uretfærdigt behandlet.”

Thoridt Allermand gjorde rede for landsledelsens indstilling om at forkaste forslaget. Der var oprindeligt 7 medlemmer i arbejdsgruppen vedr. sommerlejr, som har et budget på 200.000 kr. Efter sommerlejren 2006 og evaluering fra november 2006 trak flere i gruppen sig på grund af samarbejdsvanskeligheder.

Landsledelsen havde derfor ikke andet valg end at få nedsat en gruppe, der kunne arbejde med planlægningen af sommerlejren 2007, hvis den skulle blive til noget.

Tom Jul Pedersen ønskede uddybet, hvad samarbejdsvanskelighederne konkret gik ud på.

Landsmødet opfordrede herefter Landsledelsen til at undersøge sagen til bunds, så lignende tilfælde kan forebygges. Vedtaget med akklamation.

Forslag nr. 38 stillet af Erik Thomsen:

“Idet landsmødet takker jurist Erik Olsen for hans indsats, konstateres det, at samarbejdet stopper øjeblikkeligt.”

Kaj Larsen: Vi anbefaler, at forslaget afvises – det er utilstedeligt at behandle personsager på et landsmøde.

Tobias Hetting var imod den slags personangreb og opfordrede til at få en bedre talemoral.

Forslaget afvistes .

Forslag nr. 39 stillet af Erik Thomsen:

“LAP’s jurist rådgivning udstyres med en kodelås, således det kun er medlemmer af LAP, der kan benytte den.”

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag nr. 40 stillet af Erik Thomsen:

“At referater fra forretningsudvalgsmøderne lægges på LAP hjemmeside.”

Thoridt Allermand: Ifølge vedtægternes §6, stk. 4, fastsætter Landsledelsen selv sin forretningsorden, men i øvrige er det ikke muligt at fremstille egentlige referater af forretningsudvalgets beslutninger, da de ofte træffes i toget, pr. mail eller telefon. Ved fysiske møder på sekretariatet, hvor personale er til stede, udformes der et kort notat. Alle afgørelser forelægges dog landsledelsen, og de kan ses på www.lap.dk under referater (punktet hedder Orientering fra forretningsudvalget).

Erik Olsen, FAP Kbh: Er ked af de udtryk for mistillid til Landsledelsen, som mange af forslagene er udtryk for. Det er en paranoid indstilling – vi har så meget at kæmpe for udadtil, at det er vanvittigt at bruge kræfter på interne kampe. Væk med offerrollen. Foreslår, at det kun er tilladt at stille 2 forslag pr. person til kommende landsmøder.

Erik Thomsen: Det er kun landsmødet, der kan bestemme over hvor mange forslag man må stille. De kritiske medlemmer skal høres. Hvorfor er landsledelsen mod åbenhed?

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Herefter vendte Signe Bischoff tilbage med et omformuleret forslag 14: Det blev herefter vedtaget, at der i handlingsprogrammet anføres, at man vil arbejde på at skabe samarbejde med andre aktører på vores område.

NYE ARBEJDSGRUPPER NEDSAT PÅ LANDSMØDET 2007 til evt. godkendelse af Landsledelsen:

Højskolegruppen:

Mette Bramsdal (tovholder)
Ulla Enevoldsen
Grace Kaae Christensen
Bente Rasmussen
Joy Dalhof
Helle Jensen

Første møde er aftalt til 20. juni 2007 i Odense.

Ideer og oplæg til, hvad højskolen skal rumme.

Psykisk skrøbelige og handicappede.

Langt kursus – 18-35 årige – arbejdsprøvning, uddannelse, skole, faglige fag, egen udvikling, kropsterapi. Kost, motion, kreativitet m.v.

Korte/lange kurser – over 36 årige – egenudvikling, kropsterapi. Kost, motion, kreativitet m.v.

Undervisning: Er alene og sammen i aldersgrupperne

Undervisere: Fagpersoner samt os psykiatribrugere, der kan undervise i noget specifikt og er kommet ovenpå.

Ansøge om midler: Sponsorater, sociale midler m.v.

Livsglædegruppen:

Tom Jul Pedersen (tovholder)

Reidun Barkum
Jakob Nielsen
Lars Arredondo
Ursula Maria Bleh

Første møde er ikke meddelt.

Ting vi vil arbejde med: Humor, hvad er humor? Motion, kost , natur. Sang, gymnastik om morgenen. Forslag til både syge og raske. Gå sammen med andre. Tage i sommerhus.

Multietnisk gruppe:

Paul Bjergager Nielsen (tovholder)
Bente Rasmussen
Feridun Unuvar
Mette Bramsdal
Grace Kaae Christensen
Kirsten Dam
Irene Vella

Første møde 2. juli kl. 13.00 i Roskilde

Formål: Udarbejde og få trykt LAP folder på fremmedsprog, i samarbejde med f.eks. Dansk Flygtningehjælp m.fl. Fremme den multietniske forståelse for etniske ny danskere og danske borgere. Udvikle projekter der kan være til nytte og hjælp for Danmarks nye borgere med anden etnisk baggrund. Skabe kontakter til nogle af de lande, hvor Danmarks nye samfundsborgere kommer fra, bl.a. ved studiebesøg i de pågældende lande.

Tro og psyke:

Krystyna Hansen (foreløbig tovholder)
Inge Marie Frost
Ursula Maria Bleh
Gudrun Lages
Mette Kromann
Claus Gamborg
Ingelise Jacobsen
Ulla Enevoldsen

Første møde 30. juni kl. 12 i Odense.

Formål: Fjerne fordomme og synliggøre folks spirituelle oplevelser. At få det etablerede psykiatriske system til at anerkende tro og spiritualitet i den psykiatriske behandling. Samarbejde med eksisterende projekter. Oprettelse af videnskabelig forskning ”Center for neuroteologi”.

Teatergruppen:

Signe Bischoff (tovholder)
Tobias Hetting
Bo Steen Jensen
Irene Vella
Ulla Enevoldsen

Første møde er ikke angivet.

Formål: At bruge vores egen tragikomiske historie med behandlingssystemet er et foreløbigt forslag fra Irene.

Startansøgning til LL, FU, konsulenter: Vi søger lokaler at øve i og beder hermed vores rejsesekretær om at aftale ugedage og tider med rette vedkommende for lån af lokaler på Vesterbrogade/Enghavevej LAP-afdelingen. Vi starter så snart vi har fået bevilget lokaler at øve i.

Mediegruppen

Deltagere:

Michael P. Krog – (tovholder) – sidder i og for landsledelsen
Inger-Liss Christoffersen
Tom Jul Pedersen
Lillian Rank
Bo Steen Jensen
Paul Bjergager
Maibritt Sørensen
Tilknyttet, men ikke formelt i gruppen: Preben Meilvang

Foreløbigt aftalte møde i København: Mandag den 25. juni kl. 12.30 (dato skal muligvis ændres)

Arbejdsgrundlag og foreløbige mål:

Undersøge og opsøge mulighederne for at bruge de forskellige medieformer til støtte, oplysning, undervisning, opinionsdannelse og udbredelse af LAP´s sag og formål – og dermed forbedre forholdene for psykisk syge og sårbare mennesker.

Dels for at bruge medierne og kunstarterne til at nå længere ud i den primære målgruppe og resten af samfundet, men også for at nå andre dele af kroppen end hjerne – som følelser, hjerte, kreativitet, sind, samvittighed, æstetik med flere.

Mulighederne kan eksempelvis være lokale, regionale og nationale arrangementer med kunstnerisk indslag. Bøger: som debatbøger, antologier, lyriske-, biografiske-, skøn- og faglitterære bøger.

Større og mindre former for optrædende med oplæsning, monologer og andet dramatisk – gerne i samarbejde med teatergruppen.

Kunst- og fotoudstillinger. Dokumentar- og kortfilm til egen pr.-brug og evt. videresalg til tv.

Musik- og foredragsturneer samt større arrangementer som en festival – alene eller i samarbejde med andre foreninger i lighed med Festival for Sårbare Sjæle i april 2004 i Huset i Magstræde arrangeret af kollektivt medlem BUPS, men gerne i forbedret og opdateret udgave.

Mediegruppen vil undersøge og opsøge medlemmernes evner, talenter og kreativitet sammen med andre relevante udefra, det være sig amatører som professionelle.

Mediegruppen vil undersøge de praktiske og økonomiske muligheder og alt efter resurser prioritere, hvad vi vil gå videre med.

Demokratigruppen

Deltagere: Lars Arredondo, Tobias Hetting, Mette Kromann, Jan Stig Andersen, Frands Frydendal.

Formål: At udarbejde forslag til forbedring af demokratiet i LAP.

Første mødedato er ikke fastsat.

ØVRIGE ARBEJDSGRUPPER, DER FORTSÆTTER:

PR-gruppen: Hanne W. sidder for landsledelsen. Øvrige medlemmer: Jan Stig Andersen, Viborg, Lillian Rank, Aalborg, Erik Thomsen, Roskilde, Inger Ladegard, Tom Jul Pedersen, Amalie Bruun, Helene Knudsen, Signe Bischoff (sidstnævnte 4 søger optagelse i gruppen)

Hjemmesidegruppen:. Lise Jul Pedersen og Tobias Hetting sidder for landsledelsen. Øvrige medlemmer: Jan Stig Andersen, Viborg.

Arbejdsmarkedsgruppen: Lise Jul, Hanne Wiingaard, Marianne Steengaard; Kaj Larsen, Erik Thomsen, Karl Bach, Nils Andersen, Joy Dalhof – Lise Duus, Preben Paulin Hansen, Peter Farver (sidstnævnte 3 søger optagelse)

International gruppe: Hanne W. og Tobias Hetting sidder for landsledelsen. Øvrige deltagere:, Karl Bach, Kolding, Erik Olsen, København, Anker Hansen, Esbjerg (sidstnævnte søger optagelse i gruppen)

Bladgruppen: Fra landsledelsen sidder Michael P. Krog, Marianne Stengaard og Hanne Wiingaard (tovholder). Øvrige deltagere: Kirsten Dam, Steffen Østergaard, Inger-Liss Christoffersen, Maibritt Sørensen og Rigmor Sommer

Sommerlejrgruppen videreføres: Lars Arredondo, Bente Rasmussen og Thoridt Allermand indgår for landsledelsen. Øvrige deltagere: Paul Bjergager, Roskilde, Inger Ladegaard, Fredericia og Ulrich Steinus, Aalborg

Refugiegruppe: Inger Beck, Michael Freisleben, Anne Marie Valbak, Thoridt Allermand, Krystyna Hansen og Paul Bjergager, Karl Bach, Kristian Wedel Andersen, Joy Dalhof

Tvang-gruppen: Kaj Larsen (tovholder), Joy Dalhof fra landsledelsen. Jan S. Andersen, Herluf Dalhof, Henriette Buemann, Karl Bach.

Herefter orienterede Marianne Stengaard Sandermann om Brugernes Bazar i Odense den 1. september. Der er mulighed for refusion af transportudgifter. Vores tema er Sundhed for psykiatribrugere .

Lise Jul Pedersen orienterede om, hvordan det er at sidde i landsledelsen, hvad det kræver af arbejde og tid.

6. HANDLINGSPROGRAM

Karl Bach gennemgik det reviderede handlingsprogram, og understregede, at programmet gælder på alle niveauer i LAP. Man kan ikke pådutte ledelsen alt arbejdet. Det må forventes, at programmet på nogle punkter vil kræve flere års arbejde.

Erik Thomsen manglede visioner i programmet – svar: Kik i principprogrammet.

Hvad betyder seminar for aktive medlemmer, er det ikke for alle? svar: De aktive er medlemmer i arbejdsgrupper og grundforeninger.

Entydig navngivning – svar : Det er en misforståelse at sammenkæde med det forkastede forslag til vedtægtsændring (§3, stk. 4). Landsledelsen kan ikke bestemme over hvad grundforeningerne vil hedde.

Handlingsprogrammet blev på landsmødets sidste dag vedtaget med overvældende flertal.

PRESSEMEDDELSE

Landsmødet udsendte følgende pressemeddelelse:

Vi er ikke farlige!

Medierne er i den seneste tid svømmet over med historier om sindssyge kriminelle. Overskrifterne er dramatiske, men de dækker over en virkelighed som er langt mere nuanceret.

Mere end 100 tidligere og nuværende psykiatribrugere fra hele Danmark har i de sidste tre dage været samlet i Middelfart til det årlige landsmøde i LAP, Landforeningen af nuværende og tidligere Psykiatribrugere. Deltagerne er enige om at tage afstand fra pressens ensidige og stærkt negative vrangbillede af psykiatribrugere: Vi er trætte af at blive fremstillet som farlige når kendsgerningerne er helt anderledes:

 • Mindre end 1 procent af den kriminalitet, der begås i Danmark skyldes mennesker med psykiske lidelser.
 • Det er mindre end 2000 personer i hele landet, der har en dom til behandling. Heraf har kun ganske få begået alvorlig og personfarlig kriminalitet.
 • Der er i hele samfundet en stigning i den alvorlige og personfarlige kriminalitet, men den stiger ikke mere blandt psykiatribrugere end i befolkningen som helhed.
 • Den største del af stigningen drejer sig om vold mod tjenestemand, og skyldes først og fremmest en skærpet anmeldelsespraksis på psykiatriske afdelinger og botilbud.

Pressens fremstilling gør det ikke nemmere for mennesker med psykiatriske diagnoser. Det er med til at øge stigmatisering og fordomme og gøre åbenheden endnu sværere. Det er med til at gøre det sværere at komme sig og komme videre i livet.

LAP dementerer fordommene i praksis: Vi er ikke farlige, men vi vil tages alvorligt og lyttes til. Vi er i stand til at tale vores egen sag, så vi appellerer til offentligheden: Tag ikke myterne for gode varer, men mød os og find ud af, at mennesker med psykiske lidelser er ganske almindelige og lige så forskellige som alle andre. Vi ønsker at have rettigheder og pligter på linje med alle andre borgere. Derfor må der gøres op med den gældende praksis, hvor personer med en psykiatrisk diagnose dømmes langt hårdere end andre borgere for små og ofte ubetydelige lovovertrædelser.

7. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Preben Meilvang blev indsat som stemmetæller i stedet for Inger-Liss Christoffersen.

Landsledelsen foreslår uændret kontingent og fordeling (100 kr. årligt, 50% til lokalforeninger, 30% til regionalforeninger og 20% til LAP)

Jan S. Andersen har stillet forslag om uændret kontingent, men en anden fordeling (80% til lokalforeninger, 20% til regionalforeninger og 0% til LAP).

Claus Gamborg stillede et forslag om 100% til lokalforeningerne.

Bo Steen Jensen: Pas på med at dræne LAPs kasse, vores bevilling er tidsbegrænset.

Hanne Wiingaard påpegede, at LAP – for at få Tips & Lotto midler – skal dokumentere en vis egenindtægt.

Claus Gamborg trak sit forslag.

Det mest vidtgående forslag blev sat til afstemning med en ændring: 75% til lokalforeninger, 20% til regionalforeninger og 5% til LAP.

Forslaget blev forkastet med overvældende flertal.

Landsledelsens forslag blev herefter sat til afstemning og blev vedtaget med overvældende flertal.

8. Vedtagelse af budget for det kommende år

Hanne Wiingaard gennemgik det udsendte budget.

Vi har fået en pristalsregulering, så der nu kommer 3.6 mio fra satspuljerne. Vi skal have indarbejdet udgiften til de vedtagne informationsmaterialer på andre sprog i budgettet. Forsamlingen ønsker fremover regnskabstal fra det foregående år sat ind på samme papir som budgettet for det kommende år.

Paul Bjergager mente der var ubalance i lønningerne, da sekretariatslederen har/skal have ansvaret for de øvrige ansatte. Svar: Konsulenter samt sekretariatsleder refererer til Forretningsudvalget.

Find hurtigst muligt en afløser til webmaster. Svar: der er nytænkning i gang ang. hjemmesiden allerede i indeværende år.

Erik Thomsen opfordrede til at finde en webmaster blandt medlemmerne. Juristens løn er for høj i forhold til telefontiderne. Svar: Juristen er timelønnet, og bruges til meget andet end medlemsrådgivning.

Erik Thomsen foreslog, at juristen kunne få 150.000 kr. og grundforeningerne 150.000 kr.

Lars Arredondo påpegede, at man netop har vedtaget et handlingsprogram, der ønsker at der skal føres principielle retssager – det koster penge. Det er Landsledelsen der har ansat juristen og fastsat hans arbejdsvilkår – hvis man er utilfreds med det, kan man jo selv stille op til landsledelsen.

Det blev oplyst, at LAP betaler juristen 400 kr. i timen, hvilket er langt under normal tarif. Det blev også oplyst, at der ikke betales penge til nogen i landsledelsen for arbejde i landsledelsen.

Der blev sat spørgsmål ved størrelsen af lønningerne. Dirigenten oplyste, at det er Landsledelsen der fastsætter lønniveauet. Ellers må man jo stille forslag om noget andet. Opfordrede landsledelsen til på næste års landsmøde at have en statistik med over den juridiske rådgivning, samt at tage regnskabstal med i budgetopstillingen.

Erik Thomsens forslag om at halvere budgettet for juristrådgivning og give halvdelen til grundforeningerne blev forkastet med overvældende flertal.

Herefter blev landsledelsens forslag til budget vedtaget med overvældende flertal.

9.Valg til landsledelsen

Der var 62 medlemmer, der stemte.

Da en stor del af landsledelsen sidste år stillede deres mandat til rådighed og derefter blev valgt for en ny 2-årig periode, skulle der i år kun vælges 4.

Kandidater Antal stemmer
Steen Moestrup 39
Tobias Hetting 37
Bente Rasmussen 35
Claus Gamborg 35
Lillian Rank 33
Paul Bjergager Nielsen 16
Steffen Østergaard 11
Kirsten Dam 10
Helle Jensen 4

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Landsledelsen
Bente Rasmussen
Claus Gamborg
Hanne Wiingaard
Joy Dalhof
Kaj Larsen
Lars Arredondo
Lise Jul Pedersen
Marianne Stengaard Sandermann
Michael Krog
Nils Holmquist Andersen
Steen Moestrup
Thoridt Allermand
Tobias Hetting

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Lillian Rank 1. suppleant
Paul Bjergager Nielsen 2. suppleant
Steffen Østergaard 3. suppleant
Kirsten Dam 4. suppleant
Helle Jensen 5. suppleant

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff har skiftet navn til Mortensen & Beierholm – blev genvalgt. Torben Kjellerup blev valgt som intern kritisk revisor og Inger Liss Christoffersen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Tobias Hetting orienterede om sit projekt Solo-Grupper.

Preben Meilvang opfordrede til at komme væk fra offerrollen og se på de store linjer.

Lillian Rank orienterede om Skør med Rock i Kolding den 31. maj. LAP Syddanmark betaler rejserefusion, LAP betaler entreen for medlemmer af LAP – til de medlemmer, der vil stå i boden.

Herefter havde man sat et ekstra dagsordenspunkt ind:

Evaluering af landsmødet

Lydia Pilgaard: Lille pause hver time, lad være med at gentage jer selv og stille de samme spørgsmål, hold en god tone. 4 har fyldt alt for meget. Tal til dirigenterne og ikke med hinanden. Prøv at afvikle selve landsmødet 1-½ dag.

Preben Meilvang: De få ødelægger det for de mange. Undgå disse situationer fremover

Marianne Stengaard Sandermann: Kræver en fin balancegang. Nogle medlemmer forlod mødet pga. den meget dårlige tone.

Tom Jul Pedersen mente der havde været en god tone. Det er nødvendigt at kulegrave sagerne.

Hanne Rørbech: Syntes det har været rædselsfuldt. Det er de samme, der siger noget hele tiden.

Claus Gamborg: syntes dirigenterne har gjort det godt og håber de kommer næste år.

Tobias Hetting: Gode dirigenter. Alle skal høres, nogle virker meget negative. Vi skal have et korps, der tager sig af folk der får det dårligt.

Thoridt Allermand: Vi har i år forsøgt at få tid til alle forslag, men det er de samme 4-5 personer der stiller forslagene og bruger de afsatte timer. Vi hører ikke det tavse flertal.

Bo Steen Jensen: Syntes det havde været et godt landsmøde og nogle gode dirigenter. Fint at dele indkomne forslag op i grupper.

Erik Olsen (jurist): Det kræver en stor personlig rummelighed at være til stede som ansat uden taleret.

Karl Bach: Måske kan dagsordenen nås på 1 dag, hvis forslagene deles yderligere op. Den nye landsledelse kan sortere yderligere og evt. foreslå forslag afvist.

Hanne Wiingaard afsluttede herefter landsmødet med en tak til dirigenterne og medarbejderne for godt arbejde.

Referat af Landsmøde 2006

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere
fredag 12., lørdag 13. og søndag 14. maj 2006 på Severin Kursuscenter i Middelfart
Der deltog 79 medlemmer i landsmødet.

Medlem af landsledelsen Lise Jul bød alle velkommen og Eva Rasmussen orienterede om de praktiske ting.

Karl Bach orienterede om arbejdsgrupper og havde i øvrigt den glædelige meddelelse, at der er flertal i Folketinget mod §13A og -D i den nye psykiatrilov (punktet om tvang uden for hospitalerne).

1. Valg af dirigenter

Erik Olsen og Ditte Sørensen blev valgt som dirigenter og Eva Rasmussen som referent.

Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind¬varsling.

2. Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Herluf Dalhof, Peer Bonnerup og Ulrich Steinus blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere.

Herudover supplerede følgende landsledelsesmedlemmer med følgende:

Lise Jul Pedersen: Arbejdet har været hårdt, og kræfterne slår ikke til hele tiden. Har deltaget i bl.a. satspuljeansøgningsprocessen (møder med politikere), har været med i formandskabet, har arbejdet med pjecer og senest med et projekt ang. selvmord.

Hanne Wiingaard: Redaktør på medlemsbladet, med i projekt Recovery Orientering, Satspulje. Har været kasserer, med i formandskabet, med i pjecearbejdet. Sammen med Erik Olsen, kbh, repræsenterer Hanne LAP i NFSMH (Nordisk Forening for Social og Mental Helse). Har været med i gruppen mod mere tvang i psykiatrien, og er pt. med i et projekt om børn og unge.

Thoridt Allermand: Nævnte arbejdet i sommerlejrgruppen, har også været med i tvanggruppen og med på Christiansborg.

Nils Holmquist Andersen: Ønskede kun at meddele, at han stiller sit mandat til rådighed.

Lars Arredondo: Har været med nogle få måneder og har deltaget i en del konferencer.

Michael Adamsen: kom ind som suppleant. Var med i tvanggruppen i starten. Tovholder for hjemmesidegruppen. Tovholder i Region Midtjylland.

Steen Moestrup: Kasserer og med i formandskabet, aktivitet grundlovsdag, med i en messe for unge sindslidende, vist LAP i pressen, forhandlinger på Christiansborg, præge politikerne.

Bo Steen Jensen: Har været en del syg, men deltog i Videnscentrets messe for unge sindslidende, mange konferencer. Samlet information.

Uddrag fra debat om beretningen:

Paul Bjergager roste landsledelsen for et flot stykke arbejde. Mener der mangler dokumentation for den juridiske rådgivning.

Lillian Rank takkede for LAP’s indsats i projekt Recovery-Orientering, især den afsluttende konference.

Erik Thomsen: Der har været mange rygter. Har Landsledelsen overhovedet fungeret? Der bruges for mange penge på lønninger, pengene skal ud til FAPperne.

Tom Jul Pedersen: ønskede oplyst, hvorfor et medlem af landsledelsen er blevet bortvist.

Mårten Breum opfordrede til at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund og i stedet bruge pengene til at sætte ting i gang, f.eks. et rejsebureau til folk med vinterdepression. Roste Landsledelsen for demonstrationen mod tvang på Christiansborg slotsplads. Der er for meget rod i landsledelsen, derfor har en gruppe taget initiativ til ”Listen”, som går på valg.

Lars Arredondo nævnte, at der bl.a. ansættes folk til at støtte FAPperne.

Bo Steen Jensen: Selvfølgelig skal FAPperne have penge, men vi har et meget lille antal ansatte i forhold til det påvirkningspotentiale, vi har.

Paul Bjergager: Hvorfor er der ingen medlemmer med anden etnisk baggrund end dansk?

Joy Dalhof: takkede landsledelsen, der sker en masse i LAP. Men der mangler kvinder i landsledelsen.

Bo Steen Jensen gjorde opmærksom på, at der i landsledelsen har siddet en person af anden etnisk oprindelse, og at der blandt landsmødets deltagere var en til stede.

Lise Jul Pedersen: I størstedelen af 2005 har der kun været 1 ansat på sekretariatet, og det er derfor nødvendigt og ønskeligt, at vi selv yder en indsats.

Lena Mogensen fortalte om de etniske sindssyge. Andre kulturer har ikke vores tradition for at melde sig ind i en forening.

Mårten Breum opfordrede til at få trykt oplysningsmateriale på tyrkisk og arabisk.

Thoridt Allermand redegjorde for forløbet, der resulterede i bortvisning af et medlem af landsledelsen. På 3 møder i træk blev møderne saboteret. Alt blev forsøgt, også afholdelse af et konfliktløsningskursus. På det sidste møde var det enten vedkommende, der skulle væk, eller hele landsledelsen, der ville gå.

Herluf Dalhof havde lavet et spørgeskema om tvang, som han bad landsmødedeltagerne udfylde.

Eva Lindblom har været med i landsledelsen, men gik ud pgr. af personfnidder, råben og skrigen.

Erik Olsen (Kbh): Modstridende holdninger kan ikke undgås i landsledelsen, men man skal sætte grænser – bortvisningen var helt OK.

Kirsten Dam: Gør mere for de etniske minoriteter. Er med i bladgruppen, men redaktøren lægger møderne, så Kirsten ikke kunne møde op.

Thoridt Allermand gjorde klart, at LAP ikke ekskluderer nogen, men at det kan blive nødvendigt at bortvise for at kunne arbejde i fred.

Frands Frydendal: Vi har valgt en ledelse, de skal ikke smide folk ud.

Krystyna Hansen talte om spirituelle oplevelser, samt sit frivillige arbejde på asylcenter.

Paul Bjergager: talte for refugium og om ventetiderne i børnepsykiatrien. Tobias Hetting: opfordrede til mere mødedisciplin, få en supervisor.

Hanne Wiingaard nævnte, at det naturligvis ikke er bevidst, at møderne lægges, så Kirsten Dam ikke kan møde. Det er mødedeltagerne, der fastsætter næste mødedato.

Mårten Breum foreslog, at alle i landsledelsen stiller deres mandat til rådighed.

Nils Holmquist Andersen vil gerne være med til at dele materiale ud til etniske minoriteter. Brug ros over for hinanden.

Michael Adamsen påpegede, at siden bortvisningen har der været ro i landsledelsen og konstruktive møder.

Lars Arredondo fortalte, at Landsledelsen har haft et konfliktløsningskursus over flere dage.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Rasmussen gennemgik regnskabet i korte træk.

Jan Stig Andersen ønskede forklaring på posten Tryk af håndbøger – 24.125. Eva Rasmussen svarede, at det var genoptryk af LAP’s pjecer. Endvidere posten Regionalisering 162 kr. – det er en rest af rejsesekretærudgifterne. Posten kontingent og tilskud til FAP på 17.397 dækker over huslejetilskud til FAP København. Kursus på 20.058 – det er det omtalte konfliktløsningskursus. Posten revision projekter 20.000 – hvis der ikke er taget højde for udgift til revision i en projektansøgning, så må det betales over driften. Eva Rasmussen nævnte til sidst, at vi har mange forskellige bankkonti, fordi det kræves når vi får projekttilskud. Når et projekt færdiggøres, lukkes kontoen igen.

Tom Jul Pedersen ønskede uddybning af posterne landsmøde 147.470 og mødeudgifter landsledelse og formandskab 78.621. Eva Rasmussen svarede, at de 147.470 dækker over ophold, forplejning og rejseudgifter ved afholdelse af landsmødet, og de 78.621 dækker rejserefusion samt forplejning. Endvidere punktet gager på 530.749 – det er løn til sekretariatsleder, sekretariatsmedarbejder, jurist og webmaster samt hjælpere ved diverse arrangementer. Sociale udgifter på 17.416 er lovpligtige udgifter når man har ansatte, f.eks. ATP. Spørgsmål om betaling til Mediehuset henvistes til indkomne forslag.

Erik Thomsen ønskede oplysning om hvorfor punktet omkostninger rejsekonsulenter var større end punktet gager rejsekonsulenter. Forklaringen er, at der har været offentlig tilskud til gagerne (skånejob). På spørgsmålet om serviceaftale kopimaskine m.v. oplyste Eva Rasmussen, at beløbet dækker leasing af kopimaskine og frankeringsmaskine. Det kan ikke betale sig at købe disse maskiner, f.eks. koster den kopimaskine vi har nu over en million. Serviceaftalen gør, at vi kun skal betale for det papir vi bruger, alt andet (teknikerbesøg, toner m.v.) er indeholdt i aftalen.

Paul Bjergager ønskede oplyst, hvad punktet periodeafgrænsningsposter på 410.144 dækker over. Eva Rasmussen meddelte, at det består af 3 beløb, tilskuddet fra Tips og Lotto, som er overført fra 2005 til 2006, et tilskud på pjeceprojektet som er overført samt et mindre beløb af LAPs tilskud.

Herefter godkendtes regnskabet.

5. Indkomne forslag

Forslag 1 & 2:

Mårten Breum motiverede forslaget og anmodede om, at forslag 2 behandledes samtidig. Forslag 2 gik ud på at alle er på valg hvert år.

Forslag 2 blev forkastet med stemmerne 34 imod, 21 for.

Forslag 1 gik ud på, at suppleanter er på valg hvert år, at formandskabet omdøbes til forretningsudvalg, og at kassereren ikke nødvendigvis skal sidde i forretningsudvalget.

Forslag 1 blev vedtaget med 44 stemmer for og 5 imod.

Forslag 3:

Frands Frydendal motiverede sit forslag om at landsmødet udtaler sin misbilligelse af landsledelsens beslutningsproces vedr. refugiearbejdet.

Forslag 3 blev vedtaget med stemmerne 19 for, 15 imod.

Forslag 4:

Frands Frydendal motiverede sit forslag om at udfase flertalsbeslutninger til fordel for modereret konsensus. Hvis forslaget vedtages, kræves vedtægtsændringer næste år.

Lise Jul Pedersen svarede, at vi naturligvis helst skal tale os til rette om tingene, men er det ikke muligt er det nødvendigt at træffe en beslutning. Og her er den demokratiske model den bedste vi har. Ellers vil det give al indflydelse til formanden, oplyst enevælde.

Forslag 4 blev nedstemt med overvældende flertal

Forslag 5 var trukket tilbage.

Forslag 6:

Poul M. Madsen motiverede sit forslag om at kalde de nye regionale FAPper for RAP.

Lars Arredondo svarede, at han nødig ville danne en forening i sit område med navnet RAP, og foreslog, at vi holder os til benævnelsen de regionale FAPper og byFAPper.

Forslag 6 blev nedstemt med overvældende flertal

Forslag 7:

Et idekatalog indsendt af Michael Brown. Landsmødet var glade for oplægget, som overgives til inspiration for handlingsplangruppen.

Forslag 8:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om både ryger- og ikke-ryger afdelinger på hospitalerne.

Forslag 8 blev enstemmigt vedtaget.

Forslag 9a:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om, at alle der vil støtte LAP kan blive støttemedlem uden indflydelse. Da forslaget kræver en vedtægtsændring kan det ikke sættes til afstemning.

Forslag 9b:

Erik Thomsen motiverede sit forslag om, at alle kandidater til landsledelsen skal offentliggøre, hvad de modtager af penge fra LAP.

Nils H. Andersen oplyste, at landsledelsesmedlemmer udelukkende får dækket deres transport samt fortæring under møder.

Dirigenten oplyste, at det ville kræve en vedtægtsændring hvis medlemmer af landsledelsen forpligtes på dette punkt.

Forslag 9b blev forkastet med overvældende flertal.

Forslag 10:

Mårten Breum motiverede Listens forslag til et socialt charter for LAPs landsledelse.

Forslag 10 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 11:

Michael Krog motiverede sit forslag om, at alle medlemmer af landsledelsen skal stille deres mandat til rådighed. Dirigenten påpegede, at selvom forslaget vedtages, er det op til landsledelsen selv at beslutte det. Man er valgt for to år.

Forslag 11 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 12:

Sørn Strand-Jensen oplæste et revideret udkast til brev til Statsministeren.

Forslag 12 blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 13:

Forslag til arbejdsprogram overføres til handlingsplangruppen.

Forslag 14 og 23 behandles samlet

Forslag 14 er en skrivelse fra tidligere medlem af landsledelsen Jens Christian Friis Nielsen, og forslag 23 er fra Michael Adamsen.

Michael Adamsen trak sit forslag om mulighed for eksklusion, men ønskede en tilkendegivelse af, at landsledelsen har ret til at bortvise medlemmer.

Dirigenten oplyste, at man altid har ret til at bortvise medlemmer, som modvirker arbejdet.

Hermed betragtes sagen som afsluttet.

Forslag 15:

Tom Jul Pedersen motiverede sit forslag, som indeholdt et spørgsmål, som besvaredes af Eva Rasmussen. Der blev i 2003 udbetalt 70.000 til Mediehuset til dækning af fremstilling af LAP’s pjecer, og i 2005 har vi betalt 80.000 for 4 nye pjecer.

Forslag 16:

Det blev besluttet, at man vil arbejde videre med ideen om bisiddere i LAP, evt. lave kurser og en arbejdsgruppe.

Forslag 17a:

Jan Stig Andersen foreslog at abonnementsprisen for institutioner m.v. nedsættes fra 250 kr. til 125 kr.

Forslag 17a blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 17b:

Jan Stig Andersen foreslog, at introduktionskontingentet på 40 kr. gøres permanent.

Punktet flyttes til godkendelse af kontingent, dagsordenens punkt 8.

Forslag 18a:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om tilskud til regions FAPperne + 100 kr. pr. medlem.

Thoridt Allermand nævnte, at der er bevilget et tilskud på 5.000 kr., men vi kan ikke give 100 kr. pr. medlem, det bliver en udgift på 100.000 kr. Lad os tale om det under kontingent. Opfordrede regionerne til selv at finde penge.

Forslag 18a blev vedtaget med stemmerne 31 for, 20 mod.

Forslag 18b:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om at give PR-gruppen et rammebeløb på f.eks. 50.000 kr.

Ib Bak oplyste, at landsledelsen ikke kan give rammebeløb, men gruppen kan komme med et projekt når der har lavet et budget.

Forslag 18b blev forkastet med stemmerne 25 imod, 19 for.

Forslag 19:

Lillian Rank motiverede sit forslag om anskaffelse af en t-shirts trykker.

Nils H. Andersen foreslog, at Lillian skulle tage forslaget med i PR-gruppen. Dette blev vedtaget.

Forslag 20:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om oprettelse af en krisetelefon.

Lise Jul Pedersen nævnte, at både dette projekt og forslag 21 – støtteforening og refugium – er meget ambitiøse arbejdsopgaver, og at de måske kan slås sammen.

Forslag 20 blev vedtaget med stemmerne 25 for, 21 imod.

Forslag 21a:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om dannelse af en støtteforening.

Nils H. Andersen nævnte, at vi er 100% brugerstyrede, andre må ikke få indflydelse.

Forslag 21a blev vedtaget med overvældende flertal

Forslag 21b:

Paul Bjergager motiverede sit forslag om nedsættelse af en refugie-arbejdsgruppe, som også kan tage ikke-LAP medlemmer ind.

Nils H. Andersen sagde, at nu skal refugiearbejdet i gang, evt. med vores nye konsulent i samarbejde med en arbejdsgruppe.

Forslag 21b blev vedtaget med stemmerne 23 for, 19 imod.

Forslag 22:

Jan Stig Andersen motiverede sit forslag om at sende 3 eks. af medlemsbladet til de kollektive medlemmer.

Forslag 22 blev vedtaget med overvældende flertal

Efter et foredrag af Poul Joachim Stender gik landsmødet over til

Arbejdsgrupper

Karl Bach orienterede om, at grupperne skal fremføre deres oplæg kl. 17.00. Ønskes arbejdsgruppen videreført med LAP støtte til afholdelse af møder, skal gruppen aflevere et skema til sekretariatet med oplysning om deltagerne, formål med gruppen, navn på tovholderen og dato for første møde.

Tilbagemelding fra PR-gruppen

Leif Johansen, Sakskøbing
Leo Pedersen, Nykøbing F (tovholder)
Lillian Rank, Aalborg
Hanne Wiingaard, Herlufmagle
Inger-Liss Christoffersen, København

Gruppen ønsker at lave en oplysningskampagne for 1) at hverve flere medlemmer og 2) for at oplyse om foreningens eksistens og formål.

Næste møde: 6. juli 2006 i Odense

Tilbagemelding fra Hjemmeside-gruppen

Anders Larsen, Søborg
Gitte Adamsen, Viborg
Jan Stig Andersen, Viborg
Michael Adamsen, Viborg (tovholder)
Steen Moestrup, Hillerød

Gruppen ønsker hjemmesiden udbygget med en søgefunktion, underdomæner til FAPperne, udbygning af debatforum, kalender og links.

Næste møde: er ikke aftalt.

Tilbagemelding fra Dokumentationsgruppen

Peer Bonnerup, Odense
Herluf Dalhof, Bjert
Signe Bischoff, Virum
Tobias Hetting
Kaj Larsen, Tønder
Annette Holm, Viborg (tovholder)
Inge Marie Frost, Vestbjerg
Joy Dalhof, Kolding
Lise Vestergaard, Albertslund
Per Selmer, København
Lars Arredondo tiltræder gruppen.

Gruppen vil etablere en vidensbank omhandlende de problemstillinger, dokumentationsgruppen arbejder med ud fra et idekatalog. Skrevet objektivt og upolitisk. Tvang, hospitaler, psykiatri, finanslov/stat, Europa, medicin/industri. Psykisk sygdom/patienter, etc.

Næste møde: 28. maj 2006 i Odense

Tilbagemelding fra International gruppe

Kaj D.Vinson, Stenlille (tovholder)
Knud Schou, Roskilde
Karl Bach, Kolding
Hanne Wiingaard, Herlufmagle
Erik Olsen, København
Jørgen Jørgensen, Roskilde
Mika Karlsen

Gruppen vil arbejde med retssikkerhed og information vedr. skadelige eftervirkninger af indtagelse af psykofarmaka contra ikke-medicinske behandlingsformer i andre lande. Øget samarbejde med lignende foreninger i andre lande.

Næste møde: 12. september i Odense.

Tilbagemelding fra bladgruppen

Kirsten Dam
Steffen Østergaard
Hanne Wiingaard (tovholder)
Maibritt Sørensen
Marianne Stengaard
Inger-Liss Christoffersen
Tom Jul Pedersen
Michael P. Krog

Gruppen vil fortsætte med at udgive bladet 4 gange årligt. Man opfordres til at sende bidrag, gerne positive artikler.

Der udgives sandsynligvis et særnummer. Landsmødet kom med følgende input:

Medarbejdere med brugerbaggrund
Demokratisk psykiatri i Norditalien
Hvad laver arbejdsgrupperne
Mestringsstrategier
Ny pensionslov
Job efter psykisk krise
Etnicitet
Personalets uddannelse i psykiatrien
Alternativ behandling
Rettigheder ved indlæggelse
Hvad er gode relationer

Tilbagemelding fra sommerlejrgruppen 2007

Jesper Porsborg, Næstved (tovholder)
Anita M. Schmidt, Randers
Eva Lindblom Pedersen, Horsens
Asjan Jakobsen, Silkeborg
Paul Bjergager, Roskilde
Thoridt Allermand og Lars Arredondo tiltræder gruppen.

Gruppen vil arrangere sommerlejren i 2007. Enten Anholt, Hvide Sande, Læsø eller evt. på Livø igen.

Næste møde: Ikke aftalt.

2006-gruppen tager sig stadig af planlægning af sommerlejr 2006.

Tilbagemelding fra gruppen Religion og Etnicitet

Hans Jacob Baadsgaard, Herning
Kirsten Dam, Roskilde
Feridun Ünüvar, København
Jens Juhl Nedergaard, Silkeborg
Preben Paulin Hansen, Aalborg
Lars B. Hald, Herning
Nina Stetter, Aalborg
Krystyna Anna Hansen, Hvalsø (tovholder)
Lena Mogensen, Roskilde
Steen Moestrup tiltræder gruppen

Gruppen vil fremme oplysning om spirituelle oplevelser, som den helbredende indre rejsning Kundalini. Udgive pjecer om minoriteter i det danske psykiatriske system. Møde patienter med anden etnisk baggrund og fortælle om LAP, rettigheder m.v.

Næste møde: 10. juni kl. 14 i Odense

Tilbagemelding fra handleplangruppen:

Erik, Roskilde
Ib Bak
Sørn, Århus
Steen Moestrup
Mårten
Anker, Esbjerg

Handleplanen skal godkendes af landsmødet under punkt 7.

Herefter orienterede Thoridt Allermand om arbejdet i landsledelsen. Det er nødvendigt at have en mail, som man sommetider må checke flere gange om dagen. Man skal regne med et møde om måneden, hver anden gang er det en lørdag, hver anden gang en hverdagsaften. Møderne kan være langvarige og sommetider trættende. Man skal komme til møderne.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Forslag 17a – forslag om at gøre introduktionskontingentet på 40 kr. permanent. Landsledelsen foreslår at droppe det, da det har vist sig, at mange ikke betaler, når de opkræves de 100 kr.

Landsledelsen foreslår, at kontingentet forbliver på 100 kr., og at det fordeles med 50% til FAP, 20% til regionsFAP, og 30% til LAP.

Forslaget om 100 kr. i kontingent blev vedtaget.

Forslaget om et permanent introduktionskontingent blev forkastet med stemmerne 28 imod, 27 for.

7. Vedtagelse af handlingsplan og budget

Den foreslåede handlingsplan blev enstemmigt vedtaget.

Hanne Wiingaard gennemgik det udsendte budget.

Erik Thomsen foreslog, at man skulle spare 300.000 på juristordningen og i stedet sende pengene til FAPperne.

Thoridt Allermand: Vores jurist er meget brugt og værdsat i foreningen. Det ville være fint, hvis beretningen fremover kunne indeholde en redegørelse fra juristen om hvilke problemer der behandles.

Paul Bjergager ønsker juristordningen udbygget, således der kan føres flere sager. Ønsker mere stof i medlemsbladet fra juristen.

Herefter blev budgettet vedtaget.

8. Valg til landsledelsen

Der var 64 medlemmer, der stemte.

Kandidater Antal stemmer
Mårten Breum 40
Thoridt Allermand 39
Hanne Wiingaard 37
Nils Holmquist Andersen 35
Lise Jul Pedersen 34
Michael Krog 33
Joy Dalhof 28
Marianne Stengaard 26
Ib Bak 24
Lars Arredondo 21
Kaj Larsen 20
Bente Rasmussen 18
Knud Schou 16
Michael Adamsen 15
Peer Bonnerup 14
Lena Mogensen 13
Leif Aaen 8
Steffen Østergaard 3
Joan Remil 1
Leif Johansen 1

Da Michael Adamsen, Joan Remil og Leif Johansen trak sig, ser Landsledelsen frem til næste landsmøde således ud:

Mårten Breum Landsledelsen
Thoridt Allermand Landsledelsen
Hanne Wiingaard Landsledelsen
Nils Holmquist Andersen Landsledelsen
Lise Jul Pedersen Landsledelsen
Michael Krog Landsledelsen
Joy Dalhof Landsledelsen
Marianne Stengaard Landsledelsen
Ib Bak Landsledelsen
Lars Arredondo Landsledelsen
Kaj Larsen Landsledelsen
Steen Moestrup Landsledelsen
Henriette Buemann Jensen Landsledelsen

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Bente Rasmussen 1. suppleant
Knud Schou 2. suppleant
Peer Bonnerup 3. suppleant
Lena Mogensen 4. suppleant
Leif Aaen 5. suppleant
Steffen Østergaard 6. suppleant

9. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Kaj D. Vinson blev valgt som intern kritisk revisor og Michael Adamsen som revisorsuppleant.

10. Eventuelt

Tom Jul Pedersen ønskede oplysninger om, hvorfor politiet blev tilkaldt til et landsledelsesmøde. Den bog, som LAP har udgivet om elektrochok, er negativ.

Erik Thomsen: Bruges LAP penge til et sted, hvor et medlem af landsledelsen er ansat? Nepotisme. Tidligere landsmødebeslutninger skal følges op på næste landsmøde.

Paul Bjergager oplyste, at sommerlejren 2006 er fra 28. juli til 4. august, at prisen bliver ca. 1000 kr. og at indbydelser udsendes snarest. Endvidere opfordrede han til at markere Sindets Dag den 10. oktober rundt i landet.

Erik Olsen og Hanne Wiingaard gjorde opmærksom på en nordisk kongres i Roskilde den 9. juni. Hanne Wiingaard går i øvrigt ind som leder af NFSMH.

Erik Olsen foreslog endvidere, at der sættes tid af på næste landsmøde, så FAPperne kan orientere om udviklingen i deres område.

Mårten Breum gjorde opmærksom på, at der er en beslutning på landsmødet om at lave en støtteforening, hvorimod den vedtagne handlingsplan omtaler enten støtteforening eller støttemedlemskab.

Steen Moestrup omtalte arrangement på Christiania grundlovsdag.

Marianne Stengaard nævnte, at møderne i bladgruppen foregår demokratisk og at alle er med til at beslutte næste mødedato. Endvidere foreslog hun, at der næste år sorteres kraftigt i de forslag, der udsendes til landsmødet.

Herluf Dalhof takkede for deltagelse i hans undersøgelse.

Lise Vestergaard takkede også for deltagelse i hendes undersøgelse.

Karl Bach mindede om LAP’s sejr i kampen mod mere tvang, og takkede Henriette Buemann Jensen for hendes store indsats. Endvidere nævntes Brugernes Basar, som afholdes 26. august i Odense, og hvor LAP har indgået et samarbejde med foreningen af væresteder samt de hjemløse. Han nævnte også et møde med socialministeren til drøftelse af nye veje for beskæftigelse.

Hanne Wiingaard takkede dirigenterne for et flot stykke arbejde, ligesom medarbejdere og medhjælperne fik en tak.

Dirigenterne så sig ikke i stand til at takke for god ro og orden, men udtrykte ønske om, at vi alle passer godt på vores forening.

Referat af Landsmøde 2005

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
torsdag den 5. og fredag den 6. maj 2005 på Coop Kursuscenter i MiddelfartDer deltog 76 medlemmer i landsmødet.Medlem af landsledelsen Bo Steen Jensen bød alle velkommen og Eva Rasmussen orienterede om de praktiske ting.

1. Valg af dirigenter

Erik Olsen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter og Eva Rasmussen som referent.

Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2. Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Jette Nielsen, Hanne Løvig og Paul Bjergager blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere.

Uddrag fra debat om beretningen:

Hanne Rørbech ønskede at optage landsmødet på bånd og derefter bruge materialet til en radioudsendelse. Landsmødet besluttede, at optagelsen kun måtte bruges internt.

Michael Brown uddybede den skriftlige beretning med at nævne, at han og Erik Olsen blev valgt til bestyrelsen i det europæiske netværk, ENUSP.

Tom Jul Pedersen ønskede debat om rejsekonsulenternes beretning vedr. samarbejdet med formandskabet.

Mårten Breum takkede for rejsekonsulenterne for god modtagelse rundt i landet og uddybede kommentarerne om samarbejde.

Bo Steen Jensen redegjorde for alternativgruppen.

Hanne Wiingaard redegjorde for forløbet i Projekt Recovery-Orientering.

Mårten Breum gjorde opmærksom på, at han har lavet et oplæg til ny struktur i LAP efter kommunalreformen.

Bo Steen Jensen takkede for oplægget, som ikke er blevet glemt.

Erik Olsen roste landsledelsen for arbejdet i 2004, specielt afholdelse af verdenskonferencen.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Rasmussen gennemgik regnskabet i korte træk.

Mårten Breum opfordrede til at holde lønudgiften nede ved at ansætte brugere i skånejob.

Tom Jul Pedersen ønskede oplyst, hvad landsmødeudgifter m.v. dækkede – Eva Rasmussen svarede, at udover selve landsmødet er der udgifter til rejseudgifter.

Jan Andersen spurgte om uklarhed ang. abonnementsindtægter – Eva Rasmussen svarede, at der i 2004 havde været PBS-besvær med at adskille abonnementer fra kontingenter.

Hanne Wiingaard forklarede øget udgift til medlemsbladet med udgivelsen af et særnummer.

Tom Jul Pedersen spurgte om udgifter til arbejdsgrupper. Eva Rasmussen forklarede, at udgifterne bestod af fortæring og rejserefusion til 4-6 møder årligt for hver gruppe.

Herefter godkendtes regnskabet.

5. Indkomne forslag

Forslag 1:

Jakob Dahl motiverede landsledelsens forslag om, at optagelse af lån og handel med fast ejendom fremover kan besluttes af 9 af landsledelsens medlemmer, mod nuværende alle 13.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 2:

Jakob Dahl motiverede landsledelsens forslag om, at ansatte i LAP ikke kan vælges til landsledelsen.

Mårten Breum mente forslaget havde med hans person at gøre, og advarede forsamlingen mod at stemme for det.

Hanne Rørbech og Ulrich Steinus var ikke enig med landsledelsen om at fremsætte dette forslag.

Frands Wisbech mente, at det måtte være landsledelsen selv, der håndterede habilitetsproblemer.

Jakob Dahl sagde, at man ikke kan være arbejdsgiver for sig selv.

Thoridt Allermand mente, at ingen skal have løn i landsledelsen, arbejdet er frivilligt.

Efter en længere debat sattes landsledelsens forslag til afstemning.

Forslaget blev forkastet.

Forslag 3:

Mårten Breum motiverede sit forslag om umistelige medlemsrettigheder.

Efter en debat sattes forslaget til afstemning.

Forslaget blev forkastet.

Forslag 4:

Povl Melchior Madsens forslag om pension, arbejdsmarked m.v. blev overdraget en arbejdsgruppe.

Forslag 5:

Janey havde indsendt et forslag om indmeldelse i Landsorganisationen for arbejdsledige.

Forslaget blev overdraget til landsledelsen.

Forslag 6:

Jan Andersen motiverede sine forslag.

6.1 Hyppigere udgivelse af medlemsbladet

Alle så gerne hyppigere udgivelse, men af hensyn til økonomien er det ikke muligt. Der var ros til kvaliteten af de nuværende 4 udgivelser.

Forslaget blev forkastet.

6.2 Indsats over for kollektive medlemmer

Forslag om at der iværksættes en systematisk indsats, der synliggør det kollektive medlemskab overfor de tilknyttede psykiatribrugere.

Forslaget blev vedtaget.

6.3 Forslag om, at landsmødet diskuterer konsekvenserne af, at nogle af grundforeningerne kan optage kollektive medlemmer.

Forslaget blev henvist til punktet eventuelt.

6.4 Forslag om en kortere og mere overskuelig handlingsplan

Forslaget blev henvist til arbejdsgruppen.

Forslag 7:

Forslag om at gøre noget for de hjemløse.

Forslaget blev henvist til punktet eventuelt.

ARBEJDSGRUPPER – SE SIDST I REFERATET

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Landsledelsen fremkom med et forslag til, at kontingentets størrelse frem til næste landsmøde er uændret 100 kr. og at der igen i år arbejdet med et introduktionskontingent på 40 kr.

Forslaget blev vedtaget.

8. Godkendelse af budget for det kommende år

Hanne Wiingaard gennemgik budget for 2006, som består af en KAN-budget og et ØNSKE-budget.

LAP har ikke på nuværende tidspunkt garanti for tilskud fra 1.1.2006 ud over de 250.000 fra Tips og Lotto.

Efter en debat om prioritering af midlerne blev budgettet godkendt.

9. Valg af landsledelse

Der var 76 medlemmer, der stemte.

Kandidater Antal stemmer
Nils Holmquist Andersen 55
Gitte Lindskow 50
Henriette Buemann Jensen 47
Michael Brown 47
Hanne Rørbech 44
Jakob Dahl 38
Steen Moestrup 37
Michael Adamsen 35
Lars Arredondo 22
Ib Bak 21
Anders Larsen 17
Steffen Østergaard 7

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Bo Steen Jensen
Eva Lindblom Pedersen
Gitte Lindskow
Hanne Wiingaard
Henriette Buemann Jensen
Jakob Dahl
Jens Christian Friis Nielsen
Lise Jul Pedersen
Michael Brown
Nils Holmquist Andersen
Steen Moestrup
Thoridt Allermand

Suppleanter frem til næste landsmøde:

 

Michael Adamsen

1. suppleant
Lars Arredondo 2. suppleant
Ib Bak 3. suppleant
Anders Larsen 4. suppleant
Steffen Østergaard 5. suppleant

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Tom Jul Pedersen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Jan Andersen forelagde statistik over LAP’s medlemstal 1999-2004.

Materialet overdrages den nye landsledelse.

Følgende emner drøftedes under dette punkt:

 • Kollektivt medlemskab af FAP
 • Refugiegruppen
 • Samarbejdet i landsledelsen
 • Psykiatrioverlever i stedet for psykiatribruger
 • Strukturreformen

Den nye landsledelse mødes lørdag den 21. maj 2005 i Odense.

Bo Steen Jensen takkede dirigenterne og hjælperne – samt de afgående medlemmer af landsledelsen.

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere:

Hanne Wiingaard (tovholder)
Anne-Marie Rafferty
Jakob Dahl
Inger-Liss Christoffersen
Ulf Larsen
Kirsten dam
Michael P. Krog
Steen Moestrup
Tom Jul Pedersen
Inger Ladegaard

Afholder møde i Odense den 11. maj 2005

Formål: udgivelse af LAP – medlemsbladet 4 gange årligt.

PR-gruppen:

Inger-Liss Christoffersen (tovholder)
Jan Andersen
Lars Arredondo
Erik Thomsen
Michael Brown
Hanne Wiingaard
Lise Jul Pedersen

Afholder møde i Odense den 09. juni 2005

 

Fremme kendskabet til LAP – tiltag til medlems-øgning

Hjemmesidegruppen :

Deltagere:

Michael S. Adamsen (tovholder)
Jan S. Andersen
Gitte Thomsen
Thoridt Allermand
Michael Brown

 

Afholder møde i Viborg 19. maj 2005

Formål: Færdiggøre konceptet ”Hjemmesiden” i nuværende form.

Webmaster skal sættes i gang med at arbejde konstruktivt, én gang om ugen

Webmaster skal overflødiggøre sig selv inden nytår

Hvis økonomiske midler ikke strækker til efter 2006, skulle en ulønnet person kunne overtage arbejdet.

Social- og arbejdsmarkedsgruppen

Deltagere:

Anders Larsen (tovholder)
Preben Frederiksen
Steffen Østergaard
Erik Olsen
Janne Elmelund
Poul Melchior Madsen
Bo Steen Jensen

Møde afholdes ultimo juni i Odense.

Formål:

Fortsættelse af førtidspension livet ud – er alle raske når de fylder 65? Lettere for førtidspensionister at bo sammen uden at blive straffet økonomisk Beløbsgrænserne 53.300 og 57.800 skal forhøjes

Samle information og viden om flexjob og andre jobmuligheder på særlige vilkår.

Kanalisere denne information og viden til LAP’s medlemmer.

Medvirke til mindre stigmatisering og diskrimination.

Refugiegruppen (denne gruppe videreføres ikke)

 

Michael Brown (tovholder)
Knud Schou
Paul Bjergager
Frands Frydendal

Møde afholdes 24. oktober 2005 hos Michael Brown.

Formål:

At planlægge refugier og gennemføre dem, hovedsageligt for LAP’s medlemmer.

Kampagne ”Nej til (mere) tvang:

 

Karl Bach
Bo Steen Jensen
Henriette Buemann Jensen
Michael Adamsen
Gitte Lindskow
Jens Christian Friis Nielsen
Joy Dalhof
Herluf Dalhof
Toke Holme Jensen
Carl Rosschou

Karl Bach oplyste følgende på landsmødet:

Sidste års kampagne lykkedes ikke. Rambøll undersøgelsen, der er aktuel i øjeblikket, forholder sig kun til ændringerne i revision til psykiatriloven. Brugerne er ikke hørt om deres oplevelse af tvang. Konklusionerne i rapporten sendes til folketinget, som skal revidere psykiatriloven. Rapporten anbefaler ambulant tvang, og det andet punkt LAP er i mod, er at klager ikke får opsættende virkning. Lovforslag til revision af psykiatriloven forventes at foreligge til august, derefter høring, og behandling i folketinget september/oktober. Benyt jeres politiske kontakter til at tage afstand fra disse to punkter i rapporten.

Misbrugsgruppen (denne gruppe videreføres ikke)

Deltagere:

Ulrich Steinus (tovholder)

Der udgives en pjece. Meld jer til Ulrich Steinus på tlf. 2619 6003. Står også gerne til rådighed med rådgivning.

Sommerlejr

Deltagere:

Thoridt Allermand (tovholder)
Mårten Breum
Anita W. Schmidt
Asjan Jakobsen
Kim Werner Nielsen
Lars Arredondo
Ulrich Steinus

 

Pengene til 2005-sommerlejren på Thunø er sikret. Gruppen mødes i Århus.

Handlingsprogram

Følgende blev vedtaget af landsmødet:

 1. At LAP går aktivt ind i arbejdet med revisionen af psykiatriloven
 2. At den nye landsledelse kommer med udkast til et nyt Principprogram til næste landsmøde
 3. At der bliver gjort en indsats for de kollektive medlemmer
 4. At fremme initiativer vedrørende udvalgte grupper
 5. At øge medlemstallet og fastholde de nuværende medlemmer
 6. At fremme kendskabet til LAP i offentligheden og blandt beslutningstagere
 7. At undersøge mulighederne for at stifte og starte et refugium
 8. At styrke samarbejdet med organisationer med sammenfaldende interesser
 9. At styrke FAP’erne.

Referat af Landsmøde 2004

I Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fredag den 7. og lørdag den 8. maj 2004 på Coop Kursuscenter i Middelfart. Der deltog 92 medlemmer i landsmødet. Medlem af landsledelsen Bo Steen Jensen bød alle velkommen og Hanne Wiingaard orienterede om de praktiske ting.

Valg af dirigenter:

Erik Olsen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter.
Erik Olsen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

Valg af stemmetællere

Erik Olsen (Kbh), Tage Therkildsen, Ingelise Jacobsen, Lars Hald og Preben Borchmann blev valgt.

Landsledelsens beretning:

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover orienterede medlemmer af landsledelsen om følgende:
Jakob Dahl har arbejdet med at få psykiatribrugere behandlet på lige fod med andre handicapgrupper, bl.a. ved at søge optagelse i DSI. Ligeledes har han været aktiv i værdigrundlagsdebatten.

Hanne Wiingaard har været med i formandskabet, projekt recovery, repræsenterer LAP i den nordiske forening, NFSMH, har lavet blad og pjecer, deltaget i hjemmesidegruppen, været med til at ansætte nye folk i LAP, deltaget i fremtidsværksteder, med i evaluering af SKP-ordningen og er endvidere med i fomandskabet for FAP Storstrøms Amt.
Lise Jul Pedersen har som medlem af formandskabet deltaget i næsten de samme ting som Hanne Wiingaard.
Hanne Løvig har været med i to år, og har været glad for det. Har arbejdet i PR-gruppen, og været med til at lave pjece og folder. Er medlem af bestyrelsen i FAP Århus.

Karl Bach har mest arbejdet med de politiske sider af LAP’s virksomhed. LAP har haft indflydelse på et nyt lovforslag om døgnhuse, og er med i processen når det gælder revision af psykiatriloven. Et meget omfattende høringssvar til strukturkommissionen kan ses på www.lap.dk.

Hanne Rørbech er med i værdigrundlagsdebatten, og har som medlem af BUPS være medarrangør af festivalen Sårbare Sjæle. Har deltaget i møder og debatter, og har oprettet en aktionsgruppe på nettet.
Michael P. Krog har været med i 4 år, og lavet alle bagsiderne til Medlemsbladet. Har været aktiv i festivalen Sårbare Sjæle. Har undervist journalister og interviewofre.

Bo Steen Jensen har kun været i landsledelsen ½ år, men har deltaget i mange spændende opgaver. Er tovholder i Alternativgruppen, med i et projekt om kvalitet i tvang, og Et Danmark vi kan være bekendt.
Mårten Breum blev i september 2003 ansat som LAP’s ene rejsekonsulent. Har deltaget i en konference i Grækenland. Har lavet pjecer og arbejder på sommerlejr.

Paul Bjergager har været syg en del af perioden, men er aktiv i FAP Roskilde, og er med i juragruppen og står for sommerlejren.
Bemærkninger i uddrag til beretningen:

Kim Nielsen havde fået oplyst, at brugen af tvang er steget med 50%, særligt overfor unge.
På et spørgsmål fra Lars, Ringkøbing, oplyste Jakob Dahl, at formandskabet i LAP mødes regelmæssigt for at kikke ansøgninger, følge op på budgettet, lave dagsorden m.v. – men alle beslutninger i LAP træffes demokratisk på landsledelsesmøderne.
Karl Bach orienterede om projektet Et Danmark vi kan være bekendt, samt LAP’s kampagne mod (mere) tvang.
Michael, Viborg mente, at tvang kan redde menneskeliv under visse omstændigheder.
Richard Dahlin roste LAP’s underskriftsindsamling.

Karl Bach foreslog nedsættelse af en ny arbejdsgruppe på landsmødet. Vi har brug for folk der vil stå frem og fortælle, hvad udsættelse for tvang har betydet for dem.
Erik Olsen, Kbh, sagde at det er forkasteligt man ikke modtager en ordentlig behandling – kun dæmpelse af symptomer. Vi må kræve en ordentlig behandling nu.
Thoridt Allermand: Se også på den skjulte tvang, bl.a. ved hjælp af medicin, og manglende terapi.
Merete Blicher kender flere der har været udsat for tvang.

Rita Hansen nævnte gentest på Skt. Hans Hospital, hvor man vil prøve at mindske bivirkningerne ved medicin ved at teste folk.
I LAP’s landsledelse er der delte meninger om holdningen til gentest.

Mårten Breum: Vi må huske at sætte noget andet i stedet for tvangen. Døgnhuse er et vigtigt alternativ.
Eva Pedersen fortalte om hvordan hun blev truet med udskrivelse, hvis hun ikke makkede ret og tog sin medicin.
Bo Steen Jensen: Der forskes ikke i årsager, kun i symptomer. Den skjulte tvang er meget udbredt.
Karl Bach orienterede om konference i Vejle til sommer, hvortil LAP’s medlemmer inviteres til at være til stede en af dagene.
Joy Dalhof mente, at 75% af al tvang skyldes ubegavet og udygtigt personale.

Mårten Breum orienterede om rejsesekretærenes arbejde, som uddybning af den skriftlige redegørelse i beretningen. Samtidig efterlyste han aktivister til sommerlejren.

Holger Pedersen roste landsledelsen for de udgivne pjecer.

Karl Bach nævnte, at der kommer fokus på bedre vilkår på arbejdsmarkedet. LAP arbejder for støtteordninger for folk med psykosocialt handikap på linje med andre handikapgrupper. Der overvejes at søge midler til et projekt, der skal afdække behovene.
Erik Olsen, Kbh orienterede om Brugernes Basar.
Herefter godkendtes beretningen.

ORIENTERING OM ARBEJDSGRUPPER

Ønsker gruppen at videreføres efter landsmødet, skal der foreligge en enkelt plan – der skal være en tovholder, og der skal være nedfældet et arbejdsgrundlag.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet, hvorfor dirigenterne ikke gennemgik dette.

Landsledelsen besvarede spørgsmål vedr. infomedia, løn til webmaster, regionalisering, hvorefter regnskabet blev godkendt.

5. Indkomne forslag

Tom Jul Pedersen havde indsendt et brev ang. en ældre sag.
Landsledelsen foreslog følgende:
Idet landsmødet noterer, at der kan være forskellige holdninger til foreningens historie, samt at psykiatribrugere har ret til at ændre opfattelse, konstaterer det samtidigt, at landsmødet 2003 og beslutningerne dér, bragte disse forskellige opfattelser ind i en stræben mod fælles mål – hvilket arbejdsprogrammet, som landsmødet 2003 vedtog, var udtryk for.
Forslaget blev vedtaget, og forslag fra Tom Jul Pedersen afvist, da Landsmødet ikke ønsker at tage stilling til historiske emner.

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Landsledelsen fremkom med et forslag til, at kontingentets størrelse frem til næste landsmøde er 100 kr.
Lise Jul Pedersen begrundede forslaget med, at beløbet har en psykologisk gunstig effekt.
Mårten Breum gjorde rede for den hvervekampagne, der blev foranstaltet over 2 måneder og som bestod i, at nye medlemmer betalte et beløb på 40 kr. for det første år. Ordningen har haft stor positiv effekt på medlemstallet, hvorfor der blev fremsat et forslag til, at der indføres et éngangskontingent på 40 kr. for nye medlemmer det første år, hvorefter kontingentet stiger til 100 kr.

Der blev herefter stemt om:

 1. Et medlemskontingent på 100 kr. om året for nuværende medlemmer.
  Alle stemte for forslaget, som herefter blev vedtaget.
 2. Et introduktionskontingent på 40 kr. for nye medlemmer.
  En stemte imod, 4 stemte ikke, og resten af forsamlingen stemte for.
  Forslaget blev således vedtaget.

FAP’erne modtager kr. 30 (af kontingentet på 40) og kr. 50 (af kontingentet på 100).

7. Handlingsprogram

Mårten Breum gjorde rede for, hvordan arbejdsgruppen var kommet frem til det uddelte forslag til handlingsprogram frem til næste landsmøde. De, som havde ændringsforslag, indvendinger eller nye idéer til handlingsprogrammet fremlagde dette, hvorefter arbejdsgruppen til udarbejdelse af handlingsprogram trak sig tilbage for at redigere i og tilpasse handlingsprogrammet. Dirigenterne overdrog til landsledelsen at stå for den grafiske afpudsning af handlingsprogrammet.
Det nye forslag blev senere sat til afstemning: 2 stemte imod og resten stemte for.

Handlingsprogrammet blev herefter vedtaget.

8. Godkendelse af budget for det kommende år

Dirigenterne gjorde opmærksom på, at der kunne stilles forslag til budgettet, men ikke stilles ændringsforslag.
Bemærkninger til budget:
Den ny landsledelse skal se på de økonomiske konsekvenser, som det vedtagne forslag på et 40 kroners indmeldelseskontingent vil få.
Det blev slået fast, at midlerne til lønninger af fastansatte i foreningen kommer fra satspuljen.

Herefter blev der stemt om godkendelse af budgettet.
1 stemte imod. Resten stemte for.

9. Valg af landsledelse

Der var 70 medlemmer, der stemte.

Kandidater

Antal stemmer

Lise Jul Pedersen

55

Hanne Wiingaard

54

Bo Steen Jensen

44

Thoridt Allermand

41

Ulrich Steinus

37

Eva Lindblom Pedersen

31

Jens Christian Friis Nielsen

30

Steen Moestrup

30

Michael Brown

27

Knud Schou

25

Joan Remil

24

Holger Pedersen

17

Kim Werner Nielsen

12

Michael Adamsen

9

Anders Larsen

8

Helge Preben Sørensen

8

Steffen Østergaard

4

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Bo Steen Jensen
Eva Lindblom Pedersen
Hanne Rørbech
Hanne Wiingaard
Jakob Dahl
Jens Christian Friis Nielsen
Karl Bach
Lise Jul Pedersen
Mårten Breum
Paul Bjergager
Thoridt Allermand
Ulrich Steinus
Zenia Nyboe

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Steen Moestrup 1. suppleant

Michael Brown 2. suppleant

Knud Schou 3. suppleant

Joan Remil 4. suppleant

Holger Pedersen 5. suppleant

Kim Werner Nielsen 6. suppleant

Michael Adamsen 7. suppleant

Anders Larsen 8. suppleant

Helge Preben Sørensen 9. suppleant

Steffen Østergaard 10. suppleant

10. Valg af revisorer:

Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt.

Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Tom Jul Pedersen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Eva Lindblom Pedersen fortalte sin egen historie og anbefalede brug af en fiskeolie (IQ) som supplement til eller i stedet for medicin.
Johnna Bang Sørensen udtrykte utilfredshed med, at det ændringsforslag, hun havde givet gruppen til udarbejdelse af handlingsprogram, ikke var blevet indføjet i sin korrekte ordlyd. Mårten Breum svarede, at man er nødt til at indgå kompromisser, og at uændrede formuleringer ikke kan opnås.

Karl Bach foreslog, at der udarbejdes 2 landsmødeudtalelser til medierne:

 • En udtalelse, der kommenterer den kommende strukturreform
 • En udtalelse, hvori der protesteres imod Europarådets tavshed omkring de ting, der foregår på området omkring tvang.

Forslaget blev støttet af Landsmødet, som henstiller til den ny landsledelse at få udarbejdet udtalelserne.

Tom Juul Pedersen spurgte, om selvhjælpsgruppen stadig er aktiv. Nils Andersen svarede, at der i år er afholdt et møde i gruppen, men at gruppen pt. ikke er aktiv.
Mårten Breum udtrykte et ønske om at landsmødet fremover strækker sig over 3 dage, da det vil give landsmødedeltagerne bedre muligheder for at diskutere og behandle de forskellige punkter.
Kim Werner Nielsen gjorde opmærksom på, at der skal udarbejdes et nyt indstik til hvervefolderen med angivelse af, at det for nye medlemmer koster 40 kr. at blive medlem af foreningen.
Joan Remil nævnte vigtigheden af, at LAP holder fast i, at vi ønsker at være en del af det ”almindelige” samfund.
Karl Bach gjorde opmærksom på LAP´s høringssvar vedrørende strukturkommissionen og nævnte, at høringssvaret blandt andet kan læses på www.in.dk.

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere:
Hanne Wiingaard (tovholder)
Michael P. Krog
Steen Moestrup
Rigmor Veifert
Karlo Hansen
Joy Dalhof
Tom Juul Pedersen
Inger Ladegaard

Afholder møde i Odense den 28. maj 2004.

Formål: udgivelse af LAP – medlemsbladet 4 gange årligt.

PR-gruppen:

Deltagere: 

Hanne Løvig (tovholder)
Lise Jul Pedersen
Mette Kromann Christensen
Hanne Wiingaard
Lars Strange
Inger-Liss Christoffersen
Birte B

Afholder møde i Odense den 02. juni 2004

Formål/arbejdsopgaver:

 • Merchandice (kuglepenne, t-shirts mv. med LAP tekst
 • at komme bredt ud til pressen: tv, aviser, blade mv. (ikke nødvendigvis folk i PR-gruppen)
 • LAP´s egne materialer, f.eks. pjecer, recovery nummer og folder
 • brugernes egne blade, f.eks. LAP – medlemsbladet, Outsideren og Sund
 • Branding. Herunder at vi holder os indenfor nogle rammer af farver, klichéer og slogans

Hjemmesidegruppen:

Deltagere:

Lise Jul Pedersen
Michael S. Adamsen
Jan S. Andersen
Alfred Sloth Knudsen (tovholder)

Afholder møde i Odense den 16. juni 2004

Formål: Daglig opdatering genoptages fuldt ud, forsiden designes om, situationen omkring nyt system afklares, overgang til nyt system gennemføres, hjemmesider under LAPs domæne tilbydes til FAP´erne

Alternativgruppen:

Deltagere:

Bo Steen Jensen (tovholder)
Rikke Holler
Annelie Persson
Per G. Pedersen
Michael Brown
Torben Kjellerup
Steen Moestrup
Rigmor Veifert
Alicia Johansen
Klaus Bergstrøm
Ingelise Jacobsen

Formål/arbejdsopgaver: Afholdelse af konference omkring kostens betydning for den psykiske balance, september 2005, indsamling af erfaringer omkring alternativ behandling.

International gruppe:

Deltagere: 

Karl Bach (tovholder)
Michael P. Krog
Ingrid Shaffer
Erik Olsen
Helge Preben Sørensen
Maths Jesperson
Anders Jensen
Hanne Wiingaard

Formål: Gensidigt at styrke kommunikation og samarbejde mellem den danske bruger-/overleverbevægelse (LAP) og den nordiske, europæiske og verdensomspændende bruger-/overleverbevægelse på psykiatriområdet. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at påvirke internationale beslutninger og processer, der påvirker vores livssituation. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at vi kan lade os inspirere af og inspirere bevægelsen i resten af verden. Dette vil vi gøre ved at:
gruppens medlemmer i et vist omfang specialiserer sig i at arbejde på nordisk, europæisk og globalt niveau

understøtte LAP´s sekretariat i at varetage sekretariatsopgaver for WNUSP, f.eks. ved at forberede og vedligeholde WNUSP´s hjemmeside, at medredigere, layoute, trykke og distribuere et internationalt blad, udføre/foranstalte oversætterarbejde i forhold til NFSMH/ENUSP/WNUSP

 • Styrke den internationale bruger/overleverbevægelses profil og image i Danmark
 • Søge økonomiske midler til WNUSP´s arbejde

Juragruppen:

Deltagere: 

Poul Erik Carlsen (tovholder)
Knud Schou
Johnna B. Sørensen

Formål/arbejdsopgaver:

 • juridisk behandling af det enkelte menneske, som har fået en psykiatrisk diagnose i forhold til, hvad der står i psykiatriloven
 • sager som har principiel betydning kan føres videre i retssystemet af LAP´s jurist Erik Olsen
 • taler juridiske problemer igennem i gruppen
 • mange psykisk syge føler sig som forsøgskaniner på grund af den tilfældige måde, som de får medicin på.

Misbrugsgruppen:

Deltagere: 
Ulrich Steinus (tovholder)
Eva L. Pedersen
Lars Hald
Julie Amonsen
Niels Aldal

Formål: Vi ønsker et misbrugsnetværk i LAP-regi og meget gerne et temaår om psykiatri og misbrug.

Kampagne ”Nej til (mere) tvang:

Deltagere: 

Gitte Lindskov
Arne K. Dalgaard
Joy Dalhof
Kim Werner Nielsen

Formål/arbejdsopgaver:

 • kontakt til aviser finansiering lokale møder
 • udgive blad med historier om tvang
 • samarbejde med andre foreninger
 • aktive underskriftsindsamlinger
 • påvirke politikere
 • tv

Arbejdsmarkedsnetværk i LAP

Deltagere: 

Anders Larsen (tovholder)
Steffen D. Østergaard
Holger Pedersen
Preben Hansen
Bjarne Skov Jensen

Deltagerne i gruppen talte på landsmødet om deres nuværende/kommende fleksjob/skånejob.

Der var enighed om at danne et netværk (uden at mødes fysisk). Andre kan tilslutte sig netværket.

Handlingsprogram

Deltagere:

Jakob Dahl
Mårten Breum
Thoridt Allermand
Joan Remil
Jens Christian Friis Nielsen
Merete Blicher

Formål: På landsmødet at samle alle tidligere fremsendte forslag fra landsmødedeltagerne til handlingsprogram og fremkomme med forslag til handlingsprogram til afstemning på landsmødet.

Refugiegruppen

Deltagere:

Paul Bjergager (tovholder)
Jens Christian Friis
Gitte Lindskow
Gerda Jakobsen
Lars Hald

Formål: At afdække mulighederne for oprettelse af et refugium i LAP-regi, gennemføre udarbejdelse af konceptforslag, samt efter dettes vedtagelse sørge for fundraising og praktisk organisering af refugiet.

Referat af Landsmøde 2003

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
Fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. maj 2003 på Comwell i Middelfart
Der deltog 90 medlemmer i landsmødet.Medlem af formandskabet Erik Olsen bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting.

1 Valg af dirigenter

Pernille Jensen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2 Valg af stemmetællere

Paul Bjergager, Steen Viggo Pedersen, Ingelise Pedersen og Preben Borchmann blev valgt.

Herefter blev Gabor Gombos, formand for European Network of Users and Survivors of Psychiatry, budt velkommen. Gombos fortalte om brugerorganiseringen i sit hjemland, Ungarn, og ENUSP’s historie.

3 Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover orienterede Lise Jul Pedersen fra Formandskabet yderligere om arbejdet i det forløbne år.

Bemærkninger i uddrag til beretningen:

Steen Moestrup roste beretningen.

Paul Bjergager ønskede oplyst, om ansættelse af en jurist i LAP er nedprioriteret? Lise Jul svarede, at det er det bestemt ikke.

Bjarne Skov Jensen takkede for en god beretning og understregede vigtigheden af lokal organisering.

Ulla Mygind ønskede debat om en handleplan for at skaffe flere medlemmer.

Søren Amstrup mente det var en god beretning, og anbefaler at ansætte en jurist i foreningen. Evt. en ad hoc konsulent.

Minna Holm går ind for en fuldtidsansat jurist.

Susanne Midtgård understregede vigtigheden af at få flere medlemmer, bl.a. ved oprettelse af lokalkontorer.

Thoridt Allermand var enig med Susanne.

Ib Bak: Projekter som selvhjælp giver flere medlemmer.

Erik Olsen går ind for regionale kontorer, men mener også det er vigtigt at komme ud på de enkelte væresteder.

Lars Strange takkede for en god beretning.

Tom Jul Pedersen ønskede yderligere information om udskiftning i landsledelsen i den forløbne periode og om de arbejdsgrupper der ikke er nævnt i beretningen.

Erik Olsen meddelte, at der ikke har været lige meget aktivitet i alle grupper pga. sygdom, og at alle grupper er åbne for medlemmer op til et vist antal.

Lene Fahlgren meddelte, at landsledelsen ikke har nedprioriteret juristansættelse. Lene skulle have været ansat men har selv trukket sig. Hun foreslår i stedet at danne et netværk bestående af flere jurister, og efterhånden at uddanne brugere til at tage sig af de normale juridiske spørgsmål.

Preben Borchmann mindede om, at medlemmerne ikke er ressourcestærke. Mange er dog velfungerende i lange perioder – tag ud og fortæl om foreningen, det giver flere medlemmer.

Lise Jul gjorde opmærksom på, at LAP ikke har penge til ansættelse af en fuldtids jurist på normale lønvilkår. Der er behov for yderligere uddannelse af FAP’erne til lokal rådgivning.

Bjarne Skov Jensen mente, at LAP skal vokse – flere medlemmer har flere kompetencer.

Karl Bach nævnte, at sidste års handlingsplan ikke bare er den siddende ledelses ansvar, det er også medlemmernes handlingsplan. Vi er afhængige af aktive medlemmer, arbejdsgrupperne har også et ansvar.

Dorthe Raffenberg roste beretningen og opfordrede til at arbejde for kollektiver for brugere, der ikke kan bo alene.

Johnna Sørensen mener vi har hårdt brug for juridisk assistance.

Lise Jul Pedersen gjorde opmærksom på, at folk i landsledelsen ikke kan være enige om alt, og at nogle vil vælge at trække sig ud af arbejdet, måske fordi man ikke har gjort sig klart hvad det omfatter.

Erik Olsen foreslog, at den nye landsledelse overlades udformningen af en juridisk støtteordning. Han ønskede forsamlingens synspunkt mht. ansættelse af folk med eller uden brugerbaggrund.

Jens Nielsen foreslog, at LAP købte en ejendom – dette må vi ikke iflg. vores bevilling.

Ingelise Pedersen foreslog ansættelse af konsulenter ude i landet. Det er hårdt arbejde at skaffe medlemmer.

Zenia Nyboe anbefalede at bruge penge på at ansætte en jurist, og sende flere penge ud i lokalforeningerne.

Thoridt Allermand anbefaler ansættelse af brugere ude i landet.

Helge Preben Sørensen mente man kan agitere for LAP gratis ved at skrive artikler m.v.

Lise Jul Pedersen: Husk vi skal selv lave arbejdet. Det er ikke sekretariatet, der skal lave arbejdet for os. Psykiatribrugere skal selvfølgelig have mulighed for skånejob.

Ib Bak nævnte den energi det kræver at sidde i landsledelsen. En frivillig indsats er nødvendig, vi skal ikke være ofre, men selv gøre noget. Vis det udadtil. Ib foreslår oprettelse af chatrum eller SMS, så vi kan støtte hinanden. Vi kan hver især bruge 1 eller 2 timer ugentligt på opsøgende arbejde.

Mårten Breum anbefaler ansættelse af folk i skånejobs. Find ildsjælene og honorer dem. Se på FAP Århus.

Søren Amstrup opfordrer FAP’erne til at tage opgaven på sig med medlemshvervning.

Karl Bach mindede om, at de 3 x 1,7 mio. kr. er bevilget til bl.a. at ansætte folk i organisationen. LAP skal bygges op over de næste 3 år, så vi kan overleve som forening også når bevillingen udløber.

Benny Bojsen understregede, at landsledelsen består af individualister, men at diskussioner foregår i en god stemning.

Erik Olsen opfordrer til, at man lokalt indsender ansøgninger om støtte til socialministeriet. Han anbefaler afholdelse af et kursus for den nye landsledelse. Erik deltager i et projekt om skjult tvang, og anmodede deltagerne om at sende deres evt. historier ind.

Birte sagde, at hun har været 2 år i landsledelsen, og at det har været spændende og svært.

Lise Jul Pedersen roste Karl Bach for det internationale arbejde, han har påtaget sig. Hver yder på sin måde i landsledelsen.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Lise Jul Pedersen gennemgik regnskabet.

Bemærkninger til regnskabet:

Tom Jul Pedersen bad om og fik oplysninger om mødekontoen, bankrenter og abonnementer.

Søren Amstrup bad om og fik oplysninger om arbejdsgruppernes udgifter.

Karl Bach orienterede om udgifter til det internationale arbejde, som hidrørte fra år 2001.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5 Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Paul Bjergager havde foreslået, at det ikke længere skulle være muligt at blive kollektivt medlem af LAP.

Forslaget blev forkastet.

Øvrige forslag

Forslag fra Paul Bjergager om afholdelse af sommer- og vintertræf blev overgivet til den gruppe, der skal udarbejde handlingsplanen.

Forslag fra Paul Bjergager om nyt navn – forslaget kræver en vedtægtsændring, og var ikke rettidigt indkommet. Blev afvist.

Forslag fra Søren Amstrup om LAP’s holdning til stigmatisering blev henvist til en arbejdsgruppe vedr. jura.

Forslag fra Tom Jul Pedersen – spørgsmålene er besvarede i beretningen – forslaget om medier henvises til handlingsplangruppen.

Orientering om arbejdet i landsledelsen

Hanne Løvig og Lise Jul Pedersen orienterede om egne erfaringer om arbejdet i landsledelsen.

Projekt recovery-orientering

Pernille Jensen orienterede om det 3-årige projekt.

6 Godkendelse af handlingsplan

Den af gruppen foreslåede handlingsplan blev gennemgået, rettet til og godkendt. Den nye landsledelse må rette den til sprogligt.

7 Fastsættelse af kontingent for år 2004

Landsledelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

8 Godkendelse af budget for år 2004

Lise Jul Pedersen forelagde budgettet.

Bemærkninger til budget:

Der kan spares på landsmødet.

Drop gratis avis til landsledelsesmedlemmer.

Lej en lejlighed i Odense til de, der arbejder frivilligt på sekretariatet.

Et forslag om halvering af en lang række udgifter blev forkastet.

Herefter godkendtes budgettet med den rettelse, at jurist og konsulent – lønningerne slås sammen i budgettet under organisationsansatte.

Udtalelse fra landsmødet

Pernille Jensen oplæste gruppeoplæg til udtalelse om tvang – udtalelsen blev godkendt og udsendt til pressen.

9 Valg af landsledelse

Der blev afgivet 75 stemmer, som blev fordelt på følgende måde.

Karl Bach: 62
Mårten Breum: 54
Hanne Elena Rørbech: 53
Zenia Nyboe: 48
Birte B: 42
Jakob Dahl: 42
Paul Bjergager: 27
Søren Langkilde: 26
Ingelise Pedersen: 25
Bo Steen Jensen: 24
Knud Schou: 24
Johnna B. Sørensen: 17
Steen Moestrup: 12
Anders Larsen: 9

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Benny Bojsen
Birte B (genvalgt)
Hanne Løvig
Hanne Rørbech (nyvalgt)
Hanne Wiingaard
Ib Bak
Jakob Dahl (nyvalgt)
Karl Bach (genvalgt)
Lise Jul Pedersen
Mårten Breum (nyvalgt)
Michael P. Krog
Paul Bjergager (nyvalgt)
Zenia Nyboe (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

1. Søren Langkilde
2. Ingelise Pedersen
3. Bo Steen Jensen
4. Knud Schou
5. Johnna B. Sørensen
6. Steen Moestrup
7. Anders Larsen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Et forslag om ny statsautoriseret revisor blev forkastet. Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Leif Aaen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Søren Langkilde fortalte, at han søger midler til en rejse til Grønland for at agitere for LAP.

Jens Brochmann mente mødet var gået for stærkt, men takkede landsledelsen for udført arbejde.

Helge Preben Sørensen fortalte om aktiviteter i Silkeborg.

Karl Bach takkede Erik Olsen for meget flot arbejde for LAP i mange år.

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Hanne Wiingaard takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Helle og Jesper).

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere: 
Birte B
Hanne Wiingaard (tovholder)
Joy Dalhof
Steen Moestrup
Aase Trolle-Schultz
Jens Mølgaard
Rigmor Veifert
Marianne Nilsson

Afholder møde i Odense 23. maj 2003. Udover formålet, som er at udgive medlemsbladet 4 gange årligt, påregnes udgivet et særnummer om recovery medio august.

Alternativgruppen:

Deltagere: 
Ib Bak
Steen Moestrup
Vivi-Ann Johansen
Johny Alhmann
Irene Vella

Ideplan: Annoncer i alternative blade, seminar med alternative behandlere, LAP udbyder kurser til medlemmer (forsøg evalueres).

Jura-gruppen:

Deltagere: 
Søren Amstrup (tovholder)
Johnna B. Sørensen
Knud Schou
Inge Marie Frost
Per Selmer

Formål: Juridisk ligeværdighed med andre borgere. Juridisk hjælp til alle i LAP. Frigørelse efter endt behandling.

Hjemmesidegruppen:

Deltagere:

Jakob Dahl
Lise Jul Pedersen
Erik Bøje Allermand

Koordinering af indhold med blad- og PR-gruppe: Artikler i bladet udgives samtidig på hjemmesiden. Små aktuelle ting på hjemmesiden med det samme. Form/udseende: Hjemmeside mere visuel (flere billeder). Synlig forandring hver måned. E-mail adresser til alle. Mere ensartethed i overskriftsfeltet. få arbejdsgange til at hænge sammen: indmeldingsblanket (e-mail), invitation nyhedsbrev, notits mulighed tilmelding hver gang i medlemsbladet. Markedsføring af hjemmeside: På LAP’s visitkort skal stå www-adressen. I bladet under kolofon, evt. mail på artikler i bladet. Hjælpe landsledelsen med autosignatur.

Arbejdsmarkedsgruppen:

Deltagere:

Niels Peter Mosegaard
Benny Bojsen
Bjarne Skov Jensen
Emil Hiort-Lorenzen
Zenia Nyboe
Søren Langkilde

Formål: Sikre fastholdelsen til arbejdsmarkedet, støtte medlemskredsen ud fra gældende regelsæt, og ønskeligt regelsæt. Studiekreds, møder skal give kompetence til vejledningsopgaver overfor medlemmer indenfor arbejdsmarkeds- og pensionsforhold.

International gruppe:

Deltagere: 
Anders Jensen
Helle Kroman
Leif Aaen
Karl Bach (tovholder)
Søren Ditlevsen
Helge Preben Sørensen
Maria Holbæk
Gabor Gombos

Første møde afholdes 10. juni 2003.

Formål: Gensidigt at styrke kommunikation og samarbejde mellem den danske bruger-/overleverbevægelse (LAP) og den nordiske, europæiske og verdensomspændende bruger-/overleverbevægelse på psykiatriområdet. Øge danske psykiatribrugeres- og -overleveres muligheder for at påvirke internationale beslutninger og processer, der påvirker vores livssituation. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at vi kan lade os inspirere af og inspirere bevægelsen i resten af verden.

Det vil vi gøre ved at:

 • Gruppens medlemmer i et vist omfang specialiserer sig i at arbejde på nordisk, europæisk og globalt niveau
 • Understøtte LAP’s sekretariat i at varetage sekretariatsopgaver for WNUSP, f.eks. ved
 • at forbedre og vedligeholde WNUSP’s hjemmeside
 • at medredigere, layoute, trykke og distribuere et internationalt blad
 • Udføre/foranstalte oversætterarbejde i forhold til NFSMH/ENUSP/WNUSP
 • Styrke den internationale bruger/overleverbevægelses profil og image i Danmark
 • Søge økonomiske midler til WNUSP’s arbejde
 • Forberede afholdelse af en fælles europæisk og verdenskongres (E + WNUSP) ultimo 2004

Landsmødet opfordres til at beslutte en hensigtserklæring om, at et overskud, der oparbejdes i indeværende år, reserveres til at finansiere logi og forplejning for op til 250 gæster fra i alt op til 100 lande på en E + WNUSP kongres ultimo 2004 i Danmark.

PR-gruppen:

Deltagere:
Birte B (tovholder)
Ulla Mygind

Mette Kroman Christensen
Hanne Løvig
Helle Larsen
Lars Strange
Hanne Wiingaard

Formål: Vi ønsker at lave et introduktionsblad (prøvenummer), om LAP. Det skal være let læseligt og iøjnefaldende og trykkes i ca. 5000 eks. Det skal indeholde oplysninger om hvad LAP står for, aktiviteter og tilbud. Desuden ønsker vi at lave et nyhedsbrev til alle væresteder og en kuglepen til salg. Det er vores mål også at udarbejde forslag til, hvordan vi kommer i medierne og får bedre kontakt med folketingets partier.

Selvhjælpsgruppen:

Deltagere: 
Anders Larsen (tovholder)
Karin Frackowiak
Ingelise Pedersen
Ib Bak

Formål: Via selvhjælpsgrupperne at søge at hverve nye medlemmer til LAP og dermed organisere flere brugere. Gruppen skal arbejde med: Instruktørkursus for kommende igangsættere skal strammes op. Hvervning af igangsættere uden for LAP. At gøre selvhjælpsgrupper til en FAP-aktivitet.

Første møde afholdes i Århus 16. august 2003 kl. 12-18.30.

Refugiegruppen:

Deltagere: 
Asjan Jakobsen
Gitte Thomsen
Erik Asger Pedersen
Anne Stjerneby
Paul Bjergager

Formål: Oprette et mødested for LAP-medlemmer, et sted hvor vi kan tale om vores problemer, et sted hvor man tager hen når man savner fællesskab og for at få det bedre. Et fællesskab/kollektiv med faste og skiftende medlemmer, der i den udstrækning de kan vil deltage i arbejdet. Folk der er for syge kan ikke være der af hensyn til dem selv og andre. Der ønskes anskaffet bil, dyr, køkkenhave til eget forbrug.

Første møde afholdes 14. juni 2003 kl. 12.00 på gården.

Forældregruppen:

Deltagere: 
Lise Vestergaard

Navne og formål foreligger ikke.

Handlingsplanen: (er vedlagt referatet)

Deltagere: 
Bolette Bjørn
Thoridt Allermand
Herluf Dalhof
Mårten Breum
Erik Olsen
Ib Bak
Lise Vestergaard
Bo Steen Jensen
Jan Tofte Hansen
Jens Chr. Nielsen
Tom Jul Pedersen

Gruppe om tvang til landsmødeudtalelse: (er vedlagt referatet)

Deltagere:

Gitte Lindskov
Dorthe Raffenberg
Hanne Rørbech
Preben Borchmann
Pernille Jensen

Vi vil modsætte os: Tvangsbehandling, tvangsindlæggelse, tvangsmedicinering, elektrochok og fiksering mod egen vilje.

Vi går ind for: Mere omsorg gennem øget personale, eneværelse, medbestemmelse i egen behandling, frit valg af behandler, blive bevidstgjort om sin egen behandling/vær din egen læge.

Referat af Landsmøde 2002

Referat af Landsmøde 2002

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

torsdag den 9. og fredag den 10. maj 2002 på Fuglsangcentret i Fredericia

Der deltog 82 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Ib Bak bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter, og Eva Hansen som medhjælper og referent. Jesper Sabro og Ingrid Bak fungerede som sekretariats­medhjælpere.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind­varsling.

2. Valg af stemmetællere

Emil Hiort-Lorenzen, Lydia Pilgård, Niels Rasmus Jensen og Erling Østergaard blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover fik alle fra landsledelsen ordet for kort at fortælle om deres arbejde og oplevelser i LAP i året, der er gået.

Karl Bach orienterede om foreningens udvikling og det internationale samarbejde.

Erik Olsen fortalte om arbejdet med at udgive en bog om recovery.

Ib Bak fortalte om højskolen En Bro Til Livet, hvor LAP i øjeblikket har formandsposten i bestyrelsen. Endvidere om fremtids- og selvhjælpsprojektet.

Bjarne Skov Jensen fortalte om de sammenhænge, hvori han har repræsenteret LAP. Endvidere udtrykte han ros til formandskabet (Birte B, Ib Bak og Karl Bach) for arbejdet i det forløbne år.

Holger Pedersen fortalte sin personlige oplevelse af at være medlem af landsledelsen og samtidig være ramt af sygdom.

Michael P. Krog fortalte om arbejdet med Medlemsbladet.

Hanne Wiingaard orienterede om Fundraisinggruppen.

Kommentarer til beretningen:

Gunnar Mathiasen ønskede yderligere orientering om hvad der er sket.>

Poul Nordby udtrykte ros til landsledelsen for den flotte beretning og for hjemmesiden.

Benny Bojsen takkede for godt samarbejde med FAP Fyn.

Karl Bach orienterede om, hvorfor LAP ikke kan blive medlem af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

Peter Farver og pfordrede til bredt samarbejde med andre foreninger.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Ib Bak gennemgik regn­skabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Karl Bach motiverede Landsledelsens forslag om at slette §6 i vedtægterne (afskaffe det årlige delegeretmøde). I foreningens opstart var det relevant med et forum, hvor medlemmer fra alle amter kunne mødes og udveklse erfaringer, men i takt med, at vi nu har grundforeninger i de fleste amter er denne funktion overflødig. Endvidere kræver det mange ressourcer at arrangere både et landsmøde og et delegeretmøde årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Øvrige forslag:

Forslag fra Minna Holm-Nielsen om fremstilling af klistermærker, badges med logo m.v. Forslaget blev henvist til PR-gruppen, alle fandt ideen god.

Forslag fra Tom Jul Pedersen om pensionsforhold – henvist til arbejdsmarkedsgruppen. Forslag fra samme om deltagelse i nævn – er allerede med i foreningens Principprogram.

Forslag fra Paul Bjergager om nyt navn – forslaget kræver en vedtægtsændring, og var ikke rettidigt indkommet. Blev afvist.

Forslag fra Poul Melchior Madsen om ansættelse af somatiske læger på de psykiatriske skadestuer blev henvist til den arbejdsgruppe, der skal udarbejde handlingsplan 2002.

6. Handlingsplan

Inden planen blev overgivet til arbejdsgruppen blev følgende emner diskuteret i plenum:

Ret til psykologhjælp, foreningens jurist lovede at skrive i Medlemsbladet om de forskellige regler

Refugium

Hjælp til senhjerneskadede

Recovery – lav film

Benzodiazepiner

Den af arbejdsgruppen udfærdigede handlingsplan blev vedtaget.

7. Fastsættelse af kontingent for år 2003

Landsledelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

Forslag om nedsættelse blev forkastet.

8. Godkendelse af budget for år 2003

Ib Bak forelagde budget for året 2003. Der er to kolonner: KAN-TAL som er baseret på de indtægter, vi pt. ved vi har, og ØNSKE-TAL som er baseret på de indtægter vi arbejder på at få.

Bemærkninger til budgettet:

Karl Bach nævnte, at LAP i forbindelse med den nye regeringsudtalelser om et fælles ansvar for de svageste grupper og ønske om større brugerinddragelse håber på finansiel velvilje de kommende år.

Budgettet blev godkendt.

Herefter suspenderedes landsmødet, og fredag den 10. startede med en kort orientering om LAP’s arbejdsgrupper, hvorefter man kunne tilmelde sig.

Bivirkningsgruppen ved Søren Langkilde: Mødes første gang i København 6.6.2002.

Internationalt arbejde ved Karl Bach: Mødes første gang 15.6.2002 kl. 12.00

Fremtidsværksted ved Alfred Sloth Knudsen: Møde aftales 23.5.02.

Bladgruppen ved Aase Trolle-Schultz: Første møde 17.5.02 kl. 12.00

Alternativgruppen ved Ib Bak: Mødes 23.5.02

PR Gruppen ved Ib Bak: Mødes første gang 19.6.2002 kl. 12.00

Arbejdsmarkedgruppen ved Bjarne Skov Jensen: Mødes første gang 24.8.2002 kl. 11.00

Livstestamente ved Claus Evald: Jonna Hestnes orienterede yderligere om gruppen, som er ved at lægge sidste hånd på udfærdigelse af det skriftlige materiale.

Selvhjælpsgrupperne ved Erik Olsen: Mødes første gang 18.6.2002 kl. 12

Hjemmesiden ved Alfred Sloth Knudsen. På grund af webmasters sygdom er der ikke aftalt første møde.

Udgivelse af pjecer ved Alfred Sloth Knudsen.

Ønske om nye grupper:
Oprettelse af refugium –
overdraget til alternativgruppen,
Skibsprojekt – opgivet.

Jens Mølgaard og Ulla Dannesboe orienterede om de lokale selvhjælpsgrupper i Odense.

9. Valg af landsledelse

Der blev afgivet 61 stemmer. Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Alfred Sloth Knudsen
Benny Bojsen (nyvalgt)
Birte B
Bjarne Skov Jensen
Erik Olsen
Hanne Løvig (nyvalgt)
Hanne Wiingaard (genvalgt)
Ib Bak (genvalgt)
Karl Bach
Leah Kjær Joyce
Lise Juul Pedersen (nyvalgt)
Michael P. Krog (genvalgt)
Poul Nordby (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Jens Mølgaard

Søren Langkilde

Joan Remil

Piyanah Kløvedal Steenberg

Ingelise Pedersen

Paul Bjergager

Peter Farver

Holger Pedersen

Niels Peter Mosegaard

Gunnar Mathiasen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Steen Moestrup som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Søren Langkilde opfordrede til at lave en konference som på Fuglsø i nov. 2001 endnu engang.

Claus Evald gjorde opmærksom på, at gruppen vedr. livstestamente gerne vil have input og flere med udefra.

Karl Bach: Vi vil prøve at tage initiativ til en ny konference i samarbejde med andre organisationer, men det tager ca. 1½ år at planlægge en sådan konference. Der skal også være et godt tema.

Maria Holbek foreslog ”valgfrihed” som tema. Frit sygehusvalg, valg af psykiater. Har sindssyge en fri vilje? At vælge systemet fra.

Aase Trolle-Schultz: Hvorfor er der ingen indvandrere i LAP?

Erik Bak foreslog at landsmødet skulle sende en hilsen med en buket til Birte B som tak for det store arbejde, hun har udført for LAP.

Ib Bak rettede en varm tak til de afgående landsledelsesmedlemmer, Paul Bjergager, Holger Pedersen og Niels Peter Mosegaard.

Karl Bach takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Ingrid og Jesper).

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Referat af Landsmøde 2001

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fredag den 11. og lørdag den 12. maj 2001 på Kursuscenter Christiansminde, SvendborgDer deltog 79 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Karl Bach bød alle velkommen, inklusive to gæster fra Østrig, og orienterede om praktiske ting.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter, og Eva Hansen som medhjælper og referent. Jesper Sabro og Methe S. Pedersen fungerede som sekretariats¬medhjælpere.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind¬varsling.

2. Valg af stemmetællere

Mårten Breum, Jens Meldgaard, Peter Hansen og Poul Bjergager blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover fik alle fra landsledelsen ordet for kort at fortælle om deres arbejde og oplevelser i LAP i året, der er gået.

Børge Rasmussen fandt forslaget om, at de enkelte lokalafdelinger skal knyttes tættere til LAP spændende, og understregede vigtigheden af ikke at svække det lokale arbejde.

Harald Brodin synes arbejdet i Landsledelsen har været meget konstruktivt. Han udtrykte til¬fredshed med foreningens politiske arbejde, men havde tvivl om organisationsstrukturen.

Hanne Wiingaard har været med i Bladgruppen og Fundraisinggruppen, og i arbejdet med ny folder. Har også deltaget i en masse konferencer. Arbejdet i landsledelsen er spændende, lærerigt og hårdt.

Ib Bak har lært meget nyt af at være i Landsledelsen. Er LAP’s repræsentant i Højskolen En bro til livet. Er med i projektet Selvhjælpsgrupper. Med i Fundraisinggruppen. Med i Alternativ¬gruppen. Er også med i arbejdet omkring ny folder.

Jytte Hasemann – har desværre været sygemeldt en del af perioden, men er med i Bivirknings¬gruppen og har deltaget i en del konferencer. Har fået mange henvendelser fra medlemmer og journalister. Har været glad for at være i Landsledelsen og formandskabet, det er spændende arbejde.

Erik Olsen – er også formand for FAP Storkøbenhavn. Har været i Formandskabet. Var bl.a. med i ministerielt udvalg for ny SKP- støtte- og kontaktperson – ordninger med godt resultat, man kan blive hørt hvis man indgår i en konstruktiv dialog. Spændende år.

Karl Bach: Deltagelse i Landsledelsen er hårdt arbejde, og man modtager meget kritik. Holdninger til os selv spiller ind, man skal vænne sig til, at det er medlemmerne, der selv driver denne forening. Opfordrer alle medlemmer til at lægge et stykke arbejde i foreningsarbejdet, f.eks. som Bjarne Skov Jensen, der fik en arbejdsgruppe op at stå via annoncering i Medlemsbladet. Vi er nået langt på 2 år, vi er med i mange sammenhænge som det fremgår af den skriftlige beretning. Økonomien fremover er lidt usikker, så hvis nogen ønsker at sponsere foreningen, kunne det overvejes selv at betale for sin rejse, dvs. undlade at bede om rejserefusion. Gå i kødet på jeres kommuner og amter og søg penge til foreningsarbejdet den vej.

Joy Dalhof har ønsket at gøre noget for psykiatrien. Derfor med til at danne LAP. Det har været lærerigt og spændende. Uddannet brugerlærer via SamfundSind. Med i teatergruppe. Er med i Alternativgruppen og med i projektet ang. selvhjælpsgrupper.

Lars Arredondo er med i Bivirkningsgruppen. Det er lykkedes at få mange behandlere i tale. Lars har haft mange kontakter til væresteder for at fortælle om LAP og skaffe medlemmer. Det kan betale sig at engagere sig.

Karin Lind har været med i ledelsen i 2 år. Det har været spændende, men hårdt og et stort an¬svar. Har været meget syg i år, men har været med til at starte et kooperativ i Svendborg. Har holdt foredrag for undervisere og behandlere i Fyns Amt. Den største glæde er at møde andre med sårbare sind.

Michael Krog har været med 1 år. Er journalist, redaktør på Outsideren og med i Bladgruppen. Opfordrer alle til at være aktive – deltage i grupperne – skriv til bladet – stil op til landsledelsen. Det giver en masse post fra sekretariatet, hvis det er post man savner. Kommentarer til beretningen:

Jørgen Rasmussen opfordrede alle til at efterkomme Karls forslag om ikke at bede om refusion for rejsegodtgørelse. Forslag om fremtidigt at lægge landsmødet ud på Internettet.

Mårten Breum syntes ikke at LAP arbejder hårdt nok på at gøre os kendt.

Thomas Steffensen påpegede at det ikke er så nemt at gøre folk interesserede.

Leah Kjær Joyce havde lært foreningen at kende tilfældigt, og spurgte om og hvordan vi rekla¬merer for os selv.

Karlo Hansen mener det er vigtigt at alle kan komme til orde i vores egne blade.

Lise Vestergård kommenterede Michaels indlæg om humor kontra alvor.

Mårten Breum påpegede, at det, at vi er psykiatribrugere, ikke gør det nemmere at arbejde sam¬men, men det gør det ikke mindre nødvendigt.

Thomas Steffensen Havde oplevet at presse nogle på et værested for hårdt for at gå ind i forenin¬gen.

Alfred Sloth Knudsen havde det lidt blandet med at have vundet kroferien ved at skaffe bare 4 nye medlemmer (det var nu 7 – Ref.). Opfordrede alle til at oplyse om os i alle sammenhænge.

Peder Hansen havde gode erfaringer med bl.a. hjælp til læserbreve fra journalister.

Karin Lind opfordrede til at vi tænker nye tanker i forbindelse med arbejdet for at gøre os mere kendt.

Jørgen Rasmussen syntes vi i LAP’s medlemsblad er godt dækket ind mht. at lade politikerne komme til orde.

Søren Langkilde oplyste at de i Frederiksborg Amt indenfor de to sidste uger havde fået 5 nye medlemmer, ved målrettet at besøge alle væresteder.

Karl Bach mente at vi mht. økonomien skal fortsætte med at søge at skaffe midler, men også skal være forberedt på, at vi måske har mindre til næste år end i år. Synes vi trods alt er nået langt på to år mht. at gøre os kendt. Der er kommet ca.70 nye enkeltmedlemmer siden nytår.

Thoridt Allermand kom med forslag om at oprette en PR-gruppe, så arbejdet med at skaffe nye medlemmer bliver mere struktureret.

Harald Brodin mindede om, at det også kan lade sig gøre at tale om LAP f.eks. under en indlæg¬gelse, både med patienter og ansatte.

Mårten Breum kom med forslag om en demonstration foran Christiansborg.

Birte B bakkede op om at oprette en PR-gruppe, og understregede vigtigheden af at vi får formidlet vores resultater, også på nogle mere visuelle måder.

Erik Olsen sagde ang. at lægge landsmødet ud på nettet, at det nok er for dyrt, men møderefera¬ter kan komme ind på vores hjemmeside. Støtter forslaget om en PR-gruppe, men det kræver at vi søger flere midler. Var uenig i ideen om en demonstration.

Leah Kjær Joyce ville gerne være med i en evt. PR-gruppe.

Alfred Sloth Knudsen synes LAP er blevet mere ”moden” og også ved at blive mere kendt.

Niels Erik Nielsen fortalte, at LAP stadig er ret ukendt i Sønderjylland. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Hansen gennemgik regn¬skabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Karl Bach oplyste at Landsledelsen forslag til vedtægtsændringer for en dels vedkommende var udarbejdet i samarbejde med Mårten Breum.

§2,stk.2 nyt stk. h: Støtte oprettelsen af arbejdspladser, der styres og/eller ejes af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

§2,stk 2 nyt stk. i: Styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som ar¬bejdstagere og bevidstgøre psykiatribrugere om faglige rettigheder.

§3,nyt stk.4: Som kollektive medlemmer med status af grundforeninger optages regionale foreninger af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Individuelt medlemskab af lands¬foreningen er ensbetydende med individuelt medlemskab af den grundforening, der i hen¬hold til godkendelse af Landsledelsen dækker det geografiske område, hvor medlemmet har sin adresse (nuværende stk. 4 bliver stk.5, og stk.5 bliver stk.6) .

§3, stk.6 tilføjes: For medlemskab i landsforening og grundforeninger opkræves et samlet kontingent. Fordelingen af kontingentet mellem landsforening og grundforeningen beslut¬tes af landsmødet.

§4, stk. 3: der tilføjes: .. har betalt forfaldent kontingent. Kollektive medlemmer, der ikke er grundforeninger, har møde- og stemmeret. Denne begrænses dog…

§4, stk. 5: Sidste sætning ændres til 31. marts.

§6, stk. 1: der tilføjes: efterårets delegeretmøde. Dog kun i de amter, hvor LAP ikke er repræ¬senteret af en grundforening. Delegeretmøde… to repræsentanter for grundforeningerne i det enkelte amt og én repræsentant…

§10, stk. 1 og §11, stk. 1 tilføjes: to tredjedels flertal (af de gyldigt afgivne stemmer)

Efter en grundig debat vedrørende det tekniske, ændringsforslag vedr. §4, stk. 3 og konsekven¬serne af vedtagelsen af punkterne om FAP og LAP blev samtlige vedtægtsændringer vedtaget.

Øvrige forslag

Forslag fra Aase Trolle-Schultz og Bjarne Skov Jensen blev frafaldet.

Forslag fra Niels Mørup-Pedersen (ikke til stede). Disse forslag blev forkastet (nr. 2 er i forvejen indeholdt i LAP’s principprogram). Etablering af en fond kræver min. 300.000 kr. i disponibel kapital. Jan Andersen foreslog oprettelse af en arbejdsgruppe, der holder øje med fonde og lega¬ter – læg evt. oplysninger på hjemmesiden. Erik Olsen oplyste, at vi har en fundraisinggruppe der arbejder med sagen og vil tage forslaget op. Der findes standardblanketter, som vil blive ud¬sendt til FAP’erne i løbet af få uger.

Lars Malling foreslog, at Landsledelsen afholdt en sommerfest for at samle penge ind. Karl Bach oplyste, at der er søgt om tilskud til afholdelse af en sommerlejr for medlemmerne.

De 3 forslag fra Susanne og Keld Midtgaard blev frafaldet. Det blev præciseret, at FAP’erne gerne må modtage kontingent fra medlemmerne og sørge for videre forsendelse til LAP. Dog skal LAP’s indbetalingskort være eneste gyldige medlemsbevis.

6. Dannelse af arbejdsgrupper:

Der skal laves et oplæg til arbejdsplan for det kommende år, såfremt man ønsker gruppen videre¬ført frem til næste landsmøde. Se arbejdsgrupperne på bilag 1.

Tilbagemelding fra arbejdsgrupper

Medlemsbladet: (Mårten Breum)

Næste møde bliver den 6. juni i Odense. Bladet udkommer ultimo juni. Derefter afholdes et weekendmøde, for at lære hinanden bedre at kende og udvikle konceptet. Ideer om flere annon¬cører, faste annoncepriser, inddrage RUC til evaluering af bladet samt tackling af Mårtens af¬gang som teknisk redaktør. Gruppen videreføres.

Alternativ behandling: (Alfred Sloth Knudsen)

Brainstorming og meningsudveksling. Fastsættelse af procedure for de kommende to år. Tovhol¬der Ib Bak. Første år: Vidensopsamling – hvilken viden har gruppemedlemmerne, hvor kan vi finde nogen, der har et bud på fremtidens behandling, hvad ønsker psykiatribrugerne sig af alter¬nativ behandling. Samles i vidensbank (mappe). Sammensættes til mulige projekter. Andet år: Igangsætte det første projekt. Gruppen videreføres.

PR-gruppe: (Thoridt Allermand)

Ideer: Gå ud og mød mennesker – lav en video – lav en trøje med billede – lav en nål. Det nem¬meste er at gå ud og møde folk hvor de er – kortlægge stederne hvor LAP/FAP ikke er kendt i samarbejde med landsledelsen. OBS i TV er gratis, få lavet et indslag. Båndværkstedet er også en mulighed. Jette Nielsen er tovholder. Gruppen videreføres.

Arbejdsmarked, uddannelse og revalidering: (Holger Pedersen)

Snakkede mest om flex- og skånejobs, men lovgivningen bliver ændret, så man afventer dens ikrafttræden. Andre punkter: kontakt med fagbevægelsen mhp at udarbejde regler for arbejds¬plads- og uddannelsesfastholdelse. Bakker op om den ny §2, stk. h og i. Gruppen videreføres.

Førtidspensionsreformen: (Bjarne Skov Jensen)

3 punkter:

 1. følge de mange flexjobbere kritisk og kontrollere, at deres rettigheder bliver tilgo¬deset,
 2. følge nøje tilblivelsen af cirkulærer og bekendtgørelser indenfor den nye førtidspensi¬onsreform, og
 3. fremme organiseringen af flexjobbere og psykiatribrugere.

Vi sætter et lille stykke i Medlemsbladet for at få flere gruppemedlemmer. Gruppen videreføres.

Bivirkningsgruppen: (Søren Langkilde)

Diskuteret psykofarmakas virkning på bl.a. fedme og vil skrive til Sundhedsministeren og Læ¬gemiddelstyrelsen om dette emne. Vi vil skrive i lokale aviser med egne historier om bivirknin¬ger. Der er udarbejdet en beskrivelse (vedlagt referatet). Gruppen videreføres.

Selvbestemmelse og patientrettigheder: (Jytte Hasemann)

 1. Færdiggørelse af psykiatrisk livstestamente/forhåndserklæring
 2. Informative artikler om patientrettigheder etc. til medlemsblad og aviser
 3. Et opgør med umyndiggørelse og anvise veje til selvbestemmelse.
 4. Hvordan påvirker vi det psykiatriske behandlingssystem, så man undgår umyndiggørelse (bisiddere, selvhjælpsgrupper etc.).
 5. Intet om os uden os-princippet.

Herefter redegjorde Erik Olsen for den finske model, hvor man ikke taler om klienten, uden at han/hun er til stede. Alle, der har et forhold til brugeren, samles på ét sted. Erik Olsen lovede at skrive en artikel om den finske model til Medlemsbladet. Gruppen videreføres.

FAP som grundorganisation: (Susanne Midtgaard)

 1. Afholde en generalforsamling
 2. Vælge formand, næstformand, kasserer og sekretær
 3. Få en girokonto
 4. Søge §115 midler, amt og kommune
 5. Vedtage: Hvad skal vi nå det kommende år
 6. Værktøj – hvordan skal en ansøgning se ud
 7. Et ordentligt regnskab
 8. Iagttage det faktiske behov blandt brugerne, fx socialt samvær, samt det politiske arbejde i dialogforum, socialudvalg, handicapudvalg

Ansøgning om §115 midler:

Stil kommunens/amtets ansvarlige person

Ansøgningen stiles mod socialt arbejde og ønskerne som brugerne har – kort og præcist

Evt. kurser i oprettelse af FAP afdelinger

Keld og Jan udarbejder folder med oplysningerne.

Gruppen er afsluttet.

Erfaringsudvekslinger: (Thomas Steffensen)

Godt møde. LAP mangler penge, man diskuterede om at sætte annoncer i aviserne vedr. testa¬mentering af dødsboer til LAP. Danske foreninger rundt omkring i verden kan kontaktes (velha¬vende udenlandsdanskere). Gruppen diskuterede også vold på hospitaler. Hvor er indvandrerne i vores forening?

Gruppen er afsluttet.

Sindssyg i egen bolig: Gruppen blev ikke til noget.

Forslag til handlingsplan: (Karl Bach)

Frem til næste landsmøde vil vi i LAP arbejde med:

Politisk:

På landsplan og lokalt skabe opmærksomhed om foreningens synspunkter, som de er formuleret i vores principprogram ved at:

 • være på banen i offentligheden når aktuelle emner, der berører vores medlemmers livssitua¬tion og muligheder, debatteres
 • selv være med til at sætte dagsordenen i den offentlige debat ved et målrettet arbejde i for¬hold til medier og offentlighed
 • tage direkte kontakt til politikere og andre beslutningstagere om vores mærkesager, fx ved at arrangere og invitere til høringer
 • etablere netværk mellem initiativer, der vil skabe alternative behandlings- og hjælpemulighe¬der, og aktivt støtte gode kræfter på området

Organisatorisk:

Udvikle og styrke medlemsarbejdet og medlemsfundamentet i LAP og i LAP’s grundforeninger, ved hjælp af:

 • fremtidsværksteder for medlemmer i de enkelte amter
 • organisering af selvhjælpsnetværk
 • kursus- og træningsmuligheder for medlemmerne
 • et idekatalog der kan inspirere det lokale arbejde
 • løbende medlemshvervning
 • sikre foreningens kortsigtede og langsigtede økonomi ved at?søge midler fra Tips- og lottopuljer
 • søge private sponsorer
 • opnå skattefradragsmuligheder i forbindelse med gaver til foreningen
 • undersøge mulighederne for og så vidt muligt gennemføre en landsindsamling

Bemærkninger:

Søren Langkilde – kurser for medlemmer er der ikke sket noget med sidste år?

Børge Rasmussen – medlemmernes livssituation – husk bosituationen

Paul Bjergager – sommerlejr foreslået sidste år er ikke blevet til noget – skal med i år

Karl Bach – som medlem af landsledelsen ved Paul Bjergager, at der er søgt om midler, og at der ikke er kommet svar endnu. I øvrigt var Paul Bjergager selv tovholder på ideen.

Karin Lind: Landsledelsen har delegeret opgaven med sommerlejr til Paul Bjergager.

Harald Brodin: Der skal ikke afholdes sommerlejr, opprioriter landsmødet.

Handlingsplanen blev herefter vedtaget.

Udtalelser fra landsmødet

Der blev lavet to udtalelser, den nye landsledelse vil gerne have mandat til at tilrette udtalelserne sprogligt. Udtalelsen vedr. medicinfri afdelinger egner sig bedst til Medlemsbladet. Forsamlin¬gen tilsluttede sig, at Landsledelsen arbejder videre med udtalelserne.

7. Fastsættelse af kontingent for år 2002

Karl Bach: Foreslår 125 (75 kr. til LAP, 50 til FAP)

Jan Andersen: Støtter Karls forslag, men hvad skal de kollektive betale?

Karl Bach: Foreslår at det følges ad, således kollektive medlemmer fra 2002 betaler kr. 125 pr. påbegyndt 35 medlemmer.

Alfred Sloth Knudsen: Nørremarken betaler pt. 300 kr. om året, det er ikke så væsentligt. Støtter Karl Bachs forslag, men vi kunne da godt gå højere op.

Thomas Steffensen: Foreslår 150 eller 175 kr.

Keld Midtgaard: Foreslår 100 kr. – det er svært at skaffe medlemmer.

Karl Bach: Når man fremsætter forslag skal man nævne fordelingen mellem LAP og FAP. At betale mere – det står jo alle frit for. I den nye folder bliver der en rubrik til gaver.

Erik Olsen: Der er en klar sammenhæng mellem højt kontingent og manglende medlemmer. Giv bidrag, hvis I har penge til det.

Alfred Sloth Knudsen: Det er ikke kontingentets størrelse, der betinger om man kan få med¬lemmer. Sæt det dog op til 200 kr.

Paul Bjergager: Må ikke være over 100 kr. – det er dyrt for medlemmer.

Mårten Breum: Foreslår 100 kr. – LAP’s medlemmer bliver indregnet i FAP, så den enkelte FAP mister ikke meget. Skaf FAP-penge andre steder fra (amter og kommuner).

Kontingentet fastsattes til kr. 125 årligt, heraf kr. 75 til LAP og kr. 50 til FAP. (Findes der ikke en FAP i amtet, går hele kontingentet til LAP).

8. Godkendelse af budget for år 2002

Karl Bach forelagde budget for året 2002. Der er to kolonner: KAN-TAL som er baseret på de indtægter, vi pt. ved vi har, og ØNSKE-TAL som er baseret på de indtægter vi arbejder på at få.

De 800.000 vi hidtil har fået årligt fra Socialministeriet, bortfalder pr. 31.12.2001. Vi har fået løfte om et tilskud på 500.000 i år 2002 og 300.000 i år 2003. Kriterier for modtagelse af tilskud fra Tips og Lottopuljen opfylder vi ikke endnu, og selvom vi gjorde ville beløbet ikke være sær¬ligt stort.

Bemærkninger til budgettet:

Søren Langkilde: Hvad med projektmidler i EU?

Peder Hansen: Støtte fra medicinindustrien – hvorfor ikke? Det er en gammeldags holdning.

Erik Olsen: Projektmidler er lette at få, men ikke til driften af foreningen. Projekter er også me¬get arbejdskrævende. Angående medicinindustrien – der er ikke mange foreninger, der modtager støtte den vej – det er ødelæggende for troværdigheden.

Alfred Sloth Knudsen: Realistisk budget, men vi går ned i indtægt. Landsmøde 2002 er budgette¬ret med 40.000. Foreslår afholdelse i spejderlejre (fx Sletten ved Silkeborg).

Karl Bach: Der kan holdes et endagsmøde med deltagerbetaling. Valget står mellem et dyrere landsmøde, eller et fortsat bemandet sekretariat. Men søg selv midler i kommunerne og amterne til deltagelse i møder.

Susanne Midtgård: Posten som heltidsansat er for dyr, anbefaler en halvdagsansat og brug af brugere i skånejob. Konkret forslag: Flyt 100.000 fra lønnen til sekretariatslederen og over til landsmødekontoen.

Ib Bak: Lad os se, om den nye landsledelsen har kræfter til at overtage nogle administrative op¬gaver, så der kan spares.

Thoridt Allermand: Fraråder på det kraftigste at stemme for forslaget, vi kan ikke undvære en fuldtidssekretær. Vi ønsker at blive større, så der skal ikke skæres ned.

Karin Lind: Vi sparer os ihjel. Ingen forestiller sig, hvor stort et arbejde administrationen er. Eva har via arbejdet for WNUSP skaffet penge til foreningen, så vi har kunnet ansætte en i skånejob.

Erik Olsen: Vi kan ikke fjerne 100.000 fra Evas løn, uden at blive nødt til at ansætte en anden person. Eva er en stor hjælp for formandskabet, arbejdet kunne ikke gøres uden. Minimum er 1 fuldtidsansat, vi har faktisk brug for mere.

Alfred Sloth Knudsen: Klap lige hesten – undlad diskussioner om løn til personer, der er til stede. Eva har mere end rigeligt at gøre. Man får god service og lynhurtige svar, kvalificeret hjælp. Vi skal have vores bastioner: Sekretariatet og landsmødet. De to vigtigste ting.

Torsten Skjerne Dinesen: LAP kan vanskeligt drives uden en person som Eva, der arbejder for 1½. Kan ikke erstattes af frivillige. Principielt må man ikke spare på centrale punkter, selvom økonomien er dårligt. Tværtimod skal der foretages en offensiv. Grundlaget for virksomheden er sekretariatet.

Niels Peter Mosegaard: Hvem i landsledelsen kan overtage administrative opgaver? Hvis de 100.000 kan skaffes via andet arbejde (som for WNUSP) kan forslaget tages seriøst, ellers ikke.

Henrik Hellesøe: 10 års erfaring i FAP Århus. Har haft administrationen. Det er meget vigtigt at LAP har en central administrator.

Bjarne Skov Jensen: Det er vigtigt med en stabil arbejdskraft. Vi er under opbygning. Eva gør sit arbejde godt, har opbygget meget erfaring og et kontaktnet. Vi smider ikke guldæg væk.

Hanne Wiingaard: Man skal ikke undervurdere de administrative opgaver. Foreningen kan ikke overleve og få et ordentligt ansigt udadtil uden Eva.

Michael P. Krog: Det ville være selvmord at skære ned. Tværtimod har vi brug for flere Eva’er. I stedet skal vi nok være bedre til at finde penge. Brug e-mail i højere grad for at spare porto.

Børge Rasmussen: Eva er ganske fortræffelig, tænk også på det psykiske arbejdsmiljø. Fuld¬stændig uundværlig.

Birte B: Landsmødeforhold er usædvanlig luksuriøse. Vi må kunne gøre det billigere. Forslaget fra Susanne Midtgaard om at flytte 100.000 fra løn- til mødekonto blev forkastet. Budgettet blev herefter godkendt.

9. Valg af landsledelse

Der blev afgivet 62 stemmer. Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Alfred Sloth Knudsen (nyvalgt)

Birte B (nyvalgt)

Bjarne Skov Jensen (nyvalgt)

Erik Olsen (genvalgt)

Hanne Wiingaard

Ib Bak

John Staldgaard

Jytte Hasemann

Karl Bach (genvalgt)

Leah Kjær Joyce (nyvalgt)

Michael P. Krog

Paul Bjergager

Tom Niels Jensen (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

1. Holger Pedersen

2. Harald Brodin

3. Niels Erik Nielsen

4. Niels Peter Mosegaard

5. Børge Rasmussen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Steen Moestrup som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Aase Trolle-Schultz rettede en varm tak til de afgående landsledelsesmedlemmer, Joy Dalhof, Karin Lind og Lars Arredondo.

Karin Lind takkede og opfordrede alle til at passe godt på det skib, vi fik sat i søen.

Ib Bak ønskede at gøre lidt reklame for Højskolen – En bro til livet. Det er et stort arbejde at sidde i højskolens bestyrelse, men spændende. Selvhjælpsprojektet: Meld jer til.

Lars Strange: Anbefaler Højskolen på det varmeste. Har haft et supergodt ophold.

Karl Bach: Takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Methe og Jesper). Velkommen til de nye landsledelsesmedlemmer, og en stor tak til de afgående, inklusive Joan Remil og Børge Rasmussen.

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Valg af delegerede til delegeretmødet:

Storstrøms Amt Maria Borggård og Hanne Wiingaard

Ribe Amt Anker Schack Hansen

Sønderjyllands Amt Niels Erik Nielsen

Nordjylland, Vestsjælland og Bornholm udpegede ingen delegerede.

I de øvrige amter findes der grundforeninger.

BILAG 1

Udtalelse fra landsmødet og handlingsplan:

Karl Bach

David Bonde Henriksen

Torsten Skjerne Dinesen

Bivirkninger:

Lars Arredondo

Frits Jensen

Lars Brams

Niels Udbye

Søren Langkilde

Selvbestemmelse og patientrettigheder:

Niels E. Nielsen

Inge Frost

Jytte Hasemann

Erik Olsen

Anker S. Hansen

Sindssyg i egen bolig:

Jesper K. Jensen

Børge Rasmussen

Susanne Andersen

Ib Bak

Medlemsbladet:

Lise Vestergaard

Mårten Breum

Aase Trolle-Schultz

Erik Olsen

Jens Mølgaard

Hanne Wiingaard

Alternativ behandling:

Birte Kristoffersen

Alfred Sloth Knudsen

Tom Niels Jensen

Joy Dalhof

Søren Brøndal Mørck

Maria Borggård

Per Selmer

Førtidspensionsreformen:

Peder Hansen

Bjarne Skov Jensen

Birthe Thomasen

Lars Larsen

Lisbeth Nielsen

Arbejdsmarked, uddannelse og revalide¬ring:

Holger Pedersen

Niels Peter Mosegaard

Lars Strange

Erik Asger Pedersen

Berit Svendsen

Idekatalog for det lokale arbejde i FAP’erne:

Paul Bjergager

Birgith Schmøde

Susanne Midtgaard

Keld Midtgaard

Klavs Rune Hansen

Paul Schmøde

Jan Andersen

Jacob R.Ø. Petersen

Gruppe til udveksling af erfaringer:

Jørgen Maltha Rasmussen

Benedicte Jørgensen

Louise Balslev

Emil H. Lorenzen

Thomas Steffensen

Minna Holm Nielsen

PR-Gruppe:

Birte B

Jette Nielsen

Henrik Hellesøe

Harald Brodin

Thoridt Allermand

Leah Joyce Kjær

Erik Bøje Allermand

Karin Lind

Bemærk:Efter landsmødet er John Staldgaard gået ud, og Holger Pedersen kommet ind.

Referat af Landsmøde 2000

fredag den 19. og lørdag den 20. maj 2000 på Kursuscenter Christiansminde, SvendborgDer deltog 68 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Karin Lind bød velkommen og sagde bl.a.:

For et år siden søsatte vi et skib her i Svendborg. Det blev lastet med en tung, dyrebar last: Et principprogram og et handleprogram. Roret sad ikke helt fast og sejlet vendte ikke i den rigtige retning. Når ror og sejl ikke er i orden, kommer et skib ud i storm, og det gjorde vi selvfølgelig også.

Vi mener nu, at ror og sejl sidder rigtig godt og i den rigtige vindretning, og vi har fået arbejdet med den dyrebare last, som vi selvfølgelig har passet på.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen blev valgt som dirigent og Eva Hansen som medhjælper og referent. Trille Rimmer og Jesper Sabro fungerede som sekretariatsmedhjælpere.

Torsten takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2. Valg af stemmetællere

Ib Bak, Steffen Østergård, Alfred Sloth Hansen, Maria Borggård og Hanne Wiingaard blev valgt. Da Ib Bak og Hanne Wiingaard senere opstillede til Landsledelsen, blev Steen Moestrup valgt til stemmetæller i stedet for dem.

3. Formandskabets beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Medlem af formandskabet Karl Bach sagde følgende som uddybning af den skriftlige beretning:

Det er glædeligt, at så mange nye er kommet til stede i forhold til det stiftende landsmøde i 99. Herefter orienterede KB om foreningens start, lige fra februar 98, hvor en gruppe på ca. 40 mennesker besluttede at starte foreningen.

Vi ønsker ikke en traditionel hierarkisk forening. Specielt for os er vores medlemsstruktur, individuelle og kollektive medlemskaber. Vi ønsker at blive en paraplyorganisation for de grupper af psykiatribrugere, der findes rundt omkring i landet, f.eks. tilknyttet bestemte institutioner, eller amtslige foreninger, eller mindre landsforeninger for folk med specielle interesser indenfor psykiatrien.

Men det er vigtigt med individuelle medlemmer. Det giver adgang til aktivitet og indflydelse i foreningen, og vi vurderes også på, hvor mange vi kan få som medlemmer. Vi har ca. 250 enkeltmedlemmer nu, vi vil meget gerne op på 1000 i år. Når vi har 500 medlemmer, er det tilladt at give os gaver og trække dem fra i skat.

Meget tid det sidste år er gået med praktiske, administrative opgaver. Etablering af sekretariat, f.eks. Vi kan nu konstatere, at vi har et godt centralt beliggende sekretariat i Odense, en god sekretariatsleder, et flot medlemsblad, en fin hjemmeside.

Derimod må vi indrømme, at det har knebet med gennemslagskraften i offentligheden, men det er dog lykkedes ved nogle lejligheder at markere os, bl.a. i forbindelse med reception i sekretaria¬tet, offentlig høring om sundhedsvæsenet og en radioudsendelse.

Vi skal være mere opmærksomme på at gøre os bemærket i medierne.

Vi er i gang med forberedelserne til et samarbejde med andre aktører på området om etablering af en selvstændig, national konference om sociale vilkår for mennesker med sindslidelser. Vi er også i gang med at involvere os mere i internationalt samarbejde.

Der er mere end nogensinde brug for en organisation som LAP – tvangen i psykiatrien er stigende, flere dømmes til behandling på ubestemt tid. Der ses mange discountløsninger, mange mini-ghettoer rundt omkring. Den medicinfri behandling er syltet . Det man ser er bedre fysiske faciliteter nogle steder – er det kun kosmetik?

Det er fremover vigtigt at tænke utraditionelt, for at få så mange som muligt til at engagere sig i LAP. Landsledelsen kan og skal ikke klare det hele.

Kommentarer til beretningen:

Paul Bjergager: Har vores forening gjort en forskel? Der mangler opmærksomhed om forenin¬gen. Foreslår aktioner for at skabe opmærksomhed i medierne.

Dorthe Jensen: Galebevægelsen foreslår et samarbejde om medicinfri behandling. Vil I være med til en fælles henvendelse til udvalgte politikere?

Keld Midtgård: Markerer sig ved at skrive, f.eks. digt til seneste medlemsblad.

Torben Andersen: Medicineret med Serenase mod sin vilje.

Lars Arredondo: LAP går ind for ret til medicinfri behandling og ser gerne et samarbejde med Galebevægelsen.

Karl Bach: LAP har gjort en forskel, men vi er i opstartsfasen endnu. Det er vanskeligt at trænge igennem i medierne i Danmark, i f.eks. Sverige oplever brugerbe¬vægelsen det nemmere. Vi har fået lavet foldere, plakater, blade – som er sendt ud over hele landet til hospitaler, væresteder, biblioteker, apoteker m.v. – men medlemmerne skal også selv gøre en indsats.

Karin Lind: Gjorde opmærksom på, at sekretariatet først var på plads 1. november 1999, og at det først er nu, Landsledelsen kan koncentrere sig om det spændende politiske arbejde.

Susanne Midtgård: Vi skal selv gøre en indsats lokalt.

Dorthe Jensen: Ser frem til samarbejde fremover og roste Landsledelsen for flot arbejde.

Erik Olsen: Til Torben Andersen: Du har ret til at sige nej til medicin.

Karl Bach: Til Torben Andersen: Det er ikke lovligt i Danmark at true patienter til at tage medicin, du har ret til selv at bestemme.

Holger Pedersen: Når man taler medicinfri behandling, skal man vide hvilke argumenter man vil bruge.

1)Samfundsmæssige implikationer = modstandsløse mennesker,

2)antipsykotisk medicin virker ikke.

Hanne Wiingaard: Der er afsat 400 mio kr. til de hjemløse (herunder os), men pengene vil ikke blive brugt før i 2001.

Steen Moestrup. LAP er et godt tiltag på lands- og amtsplan. Lokalpolitikere ved ikke, hvad vi står for. Det er vigtigt at tydeliggøre det.

Lars Arredondo: Antipsykotisk medicin virker for nogle, men gør den folk raske?

Claus R. Evald: Ros til Landsledelsen.

Børge Rasmussen: De 400 mio til de hjemløse er også os – mange sindslidende bliver smidt ud af deres lejligheder.

Paul Bjergager: LAP skal ikke sige ja eller nej til medicin, men påpege konsekvenserne af den.

Joan Remil: Det er ikke Landsledelsen, der skal gøre hele arbejdet. Vigtigt med arbejdsgrupperne, f.eks. vedr. arbejdsmarkedet.

Karl Bach: Handleprogrammet for 1999 er i det store og hele nået. Også næste år skal vi sætte os mål, der er realistiske.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Kasserer Karl Bach gennemgik regnskabet.

Kommentarer til regnskabet:

Paul Bjergager: Har nogle i landsledelsen fået honorar?

Karl Bach: I foreningens opstart påtog 3 medlemmer af landsledelsen sig at fungere som sekretariat og bogholderi. Dette blev aflønnet. Ingen modtager honorar for politisk arbejde.

Steen Moestrup Præciserede at den del af inventarindkøbene, der er opført som aktiver kun og Claus R. figurerer med en mindre afskrivning i driftsregnskabet.

Evald:

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Herefter suspenderedes landsmødet. Aase Trolle-Schultz gjorde rede for de arbejdsgrupper, man havde mulighed for at deltage i. Udover de grupper, der behandlede handlingsprogram 2000, erfaringsudveksling og forberedelse af underholdning fredag aften, nedsattes følgende grupper:

Arbejdsmarked, uddannelse og revalidering:

S. D. Østergaard. Kolding

Joan Remil, KBH

Susanne G. Kok, Nyk. F.

Emil Hjort-Lorenzen, KBH

Holger Pedersen, Roskilde

Udfærdigelse af handlingsprogram:

Dorthe Jensen, KBH

Per D. Pedersen, KBH

Karl Bach, Kolding

Steffen Petersen, KBH

Paul B. Nielsen, Roskilde

Supplement og alternativer til traditionel behandling:

Steen Moestrup, Hillerød

Ib Bak, Herning

Birte Kristoffersen, Frederiksværk

Pensions – og sociallovgivninger:

Birgit Pedersen, KBH

Alfred S. Knudsen, Viborg

Jørgen Neumann, Rødkærsbro

Erik Olsen, KBH

John Staldgaard, Svendborg

Tommy Jensen, Væggerløse

Selvbestemmelse og patientrettigheder:

Claus R. Evald, Århus

Inge Steenberg, KBH

Karin Lind, Svendborg

Erik Bøje Allermand, Vejle

Jonna Hestnes. Fyn

Bivirkninger:

Niels Udby, Vejle

Kathe Tönnesen, KBH

Fritz Jensen, KBH

Søren Langkilde, Frederikssund

Jytte Hasemann, Århus

Ingrid Nørup, Bagsværd

Else Kruuse-Hansen, KBH

Lars Arredondo, KBH

Medlemsbladet:

Aase Trolle-Schultz, Odense

Susanne Midtgaard, Herfølge

Hanne Wiingaard, Herlufmagle

Birthe Christensen, Odense

Mårten Breum, Århus

Michael P. Krog, KBH

Thoridt Allermand, Vejle

Landsmødet blev genoptaget lørdag kl. 9:

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af principprogram

Erik Olsen motiverede Landsledelsens forslag til ændringer på side 1 og 2:

I hovedparten af landet danner store anstaltslignende sygehuse stadig ramme om den behandlingsmæssige indsats, og i den sociale sektor opbygges en række ghettoagtige og ofte discountprægede institutioner – afsnittet foreslås slettet

1. At en optimal behandling, hjælp og støtte tilbydes til brugeren, uanset om denne vælger medicinsk behandling til eller fra (ret til medicinfri behandling, efter eget valg) –

parentesen forslås slettet.

3. At de tilbageværende anstaltslig¬nende psykiatriske syge¬huse af¬vikles foreslås ændret til ”at de tilbageværende tidligere statshospitaler afvikles som psykiatriske sygehuse”

5. At der iværksættes øget forskning specielt med henblik på alternative behandlingsformer til den eksisterende psykiatri foreslås ændret til ”at der iværksættes øget forsk¬ning i alternative be¬handlings¬former til den eksisterende psykiatri”

6. At alternative behandlingsformer bliver anerkendt og taget med foreslås ændret til ”at alternative behandlingsformer, hvis positive virkning kan dokumenteres, bliver anerkendt og taget med” (et forslag fra Jonna Hestnes om ”utraditionelle” (isf. alternative) og ”sandsynliggøres” (isf. dokumenteres) blev ikke vedtaget)

Nyt punkt 8: ”At man, hvis man er psykisk syg og ønsker dette, får ret til medicinfri behandling”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 3 var der følgende forslag fra Landsledelsen:

9. At der bliver aftalt overens¬komst med psykologer i amter og kommuner, så der er fri adgang til psykologer, for derved i størst mulig udstrækning af er¬statte medicin med samtalete¬rapi foreslås ændret til ”at man, hvis man er psykisk syg, får fri og gratis adgang til at konsultere privatpraktiserende psykolog”

og følgende forslag fra Claus Rostgaard Evald:

At der bliver aftalt overens¬komst med psykologer i amter og kommuner, så der er fri ad¬gang til psykologer for derved i størst mulig omfang af sidestille samtaleterapi med me¬dicinsk behandling, såfremt det drejer sig om middelsvære depressioner. At samtaleterapi bliver et frit valg ved milde depressioner. Såfremt det drejer sig om svære depressioner skal man medicineres. Såfremt det drejer sig om psykoser ønskes der i størst mulig udstrækning at erstatte medicin med samtaleterapi

Claus R. Evald trak sit forslag tilbage, men opfordrede Landsledelsen til at lave en form for erfaringsopsamling.

10. At psykiaternes monopol på le¬delsen af psykiatriske afde¬linger og andre psykiatriske afsnit opblødes gennem tværfaglighed i ledelsen (psykologer, pædago¬ger, socialrådgivere osv. I ledelsen) samt brugerinddragelse i distrikts- og hospitalspsykiatri foreslås ændret til ”at psykiaternes monopol på ledelsen af psykiatriske afdelinger og andre psykiatriske afsnit op¬blødes gennem tværfaglighed i ledelsen”

Nyt punkt 13: ”At der forskes i og arbej¬des med, hvordan man forebyg¬ger, at trau¬mer, kriser og psyki¬ske lidelser udvikler sig til mere eller mindre kroniske lidelser”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 4:

1. At særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af en almen lovgivning om nødrets¬foranstaltninger gældende for alle borgere foreslås ændret til ”at særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves”

– ændringen blev ikke vedtaget

På side 5:

Nyt punkt 9: ”adgang til at opnå erstat¬ning for skader forvoldt af psykiatrisk behandling, fx hjerneskader og beskadigelse af tænder”

Nyt punkt 10: ”at brugeren tilbydes adgang til ethvert behandlingsmøde, visitationsmøde eller andet møde, hvor ens sag tages op til afhørende drøftelse”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 6:

flytning af pkt. 6 til pkt. 3: ”At man fra samfundets side aktivt modvirker de faktorer, der begrænser psykiatribrugeres aktivitet og deltagelse”

4. At have ret til at modtage sociale hjælpeydelser med henblik på aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet. Og ret til selv at bestemme over sit eget liv foreslås ændret til ”at sikre sociale hjælpeydelser med henblik på aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet”

5. At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne foreslås ændret til ”at mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne, fx. ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse med uddannelse og arbejde”

Nyt punkt 6: Bedre mulighed for at udnytte vore kreative, kunstneriske og intellektuelle evner, ikke kun til gavn for os selv, men også til berigelse af det samfund, vi lever i.

Nyt punkt 7: Bedre mulighed for at udtrykke seksualitet, have seksuelle forhold, blive forældre og bevare forældreværdigheden.

Nyt punkt 8: At udvikle alternative arbejdspladser (kooperativer m.v.) til gavn for nuværende og tidligere psykiatribrugere.

– ændringerne blev vedtaget.

På side 7:

9. Favorable og realistiske vilkår for deltagelse i arbejdslivet, f.eks. ved fortrinsstilling for sociale virksomheder og kooperativer af og for psykiatribrugere og andre med nedsat arbejdsevne foreslås ændret til ”Favorable og realistiske vilkår for del¬tagelse i arbejdslivet, fx. mulighed for at ansætte personlig hjælper, fortrinsstilling for sociale virksomheder og kooperativer af og for psykiatribrugere og andre med nedsat arbejdsevne”

11. Hurtigere sagsbehandling ved indstilling til pension foreslås ændret til: ”Sikring af den enkeltes økonomi når tilknytning til arbejdsmarkedet ikke kan etableres eller opretholdes”

– ændringerne blev vedtaget.

Herefter blev hele principprogrammet enstemmigt vedtaget.

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer (JA/NEJ/VED IKKE).

Karl Bach motiverede Landsledelsens forslag til ændringer, og Claus R. Evald motiverede sine.

§2, stk. e – foreslås ændret fra ”Fremme udviklingen af et ikke-medicinsk psykosocialt handicapbegreb” til ”Arbejde for, at mennesker med psykosociale funktionshæmninger sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse”

– ændringen blev vedtaget

§2, nyt stk. h ”At kæmpe for at udvikle alternative arbejdspladser (kooperativer m.v.) til gavn for nuværende og tidligere psykiatribrugere” (foreslås af Claus Rostgaard Evald)

– ændringen blev ikke vedtaget

§3, stk. 5 – ”Indføjes de på Landsmødet vedtagne kontingenter” (foreslås af Claus Rostgaard Evald)

– ændringen blev ikke vedtaget

pkt. 3. Formandskabets beretning til: 3. Landsledelsens beretning

pkt.8. Valg af landsledelse på 13 medlemmer og 9 suppleanter til: 8. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen.

pkt. 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant til: 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant”8.

pkt. 4 Ændres til Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

pkt. 6 Ændres til Fastsættelse af kontingent for det kommende år

– ændringerne blev vedtaget

pkt. 7 Ændres til Godkendelse af budget for det kommende år.

– ændringen blev ikke vedtaget

§7, stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der foruden formændene består af ti medlemmer. Landsledelsen vælges af landsmødet for en toårig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 6 i lige år og 7 i ulige år. Derudover vælger landsmø¬det 7 suppleanter. Suppleanter følger de suppleredes valgperiode foreslås ændret til: Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der foruden formændene består af ti medlemmer. Landsledelsen vælges af landsmødet for en toårig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 6 i lige år og 7 i ulige år. Derudover vælger landsmødet op til 13 suppleanter.

Som medlemmer af og suppleanter til landsledelsen kan kun vælges personer, der er eller har været brugere af psykiatrien.

– ændringerne blev vedtaget

Herefter blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Øvrige forslag:

Forslag fra Niels Mørup Pedersen (ikke tilstede).

Karl Bach nævnte, at man tager henstillingen om at skrive dansk til efterretning, men var ikke klar over, om der henvistes til medlemsbladet, sekretariatet eller hvad.

Hvad angår 2. del af forslaget (økonomisk støtte til fejlbehandlede) har LAP ikke økonomisk mulighed for at gå ind for det, men kan støtte medlemmerne i erstatningssager fremover vha. vores jurist.

Ingen kunne stemme for forslaget, som herefter bortfaldt.

Forslag fra Galebevægelsen, Dorthe Jensen:

Erik Olsen, FAP Storkøbenhavn, tilbød samarbejde med Galebevægelsen og evt. BUPS og Out¬sideren om etablering af hus i København.

Forslaget blev ikke sat til afstemning.

7. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper

HANDLINGSPROGRAMMET:

Medlemmerne og landsledelsen vil frem til næste landsmøde arbejde med:

 1. At udvide antallet af individuelle og kollektive medlemmer ved at:
  a. Synliggøre foreningen ved offentlige arrangementer (tage ordet, foldere, plakat, hen¬vise til hjemmeside)
  b. Udskrive en konkurrence blandt medlemmerne om at hverve nye medlemmer
  Udgive og distribuere et kampagnenummer af Medlemsbladet
  d. Skabe flere medlemsgoder (fx kurser, sommerlejr)
 2. At styrke arbejdet blandt medlemmer i lokalområderne ved ata. støtte oprettelsen af lokale (ex-)brugerorganisationer

  b. tilbyde kurser i organisationsarbejde

 3. At udbygge foreningens internationale kontakter, d.v.s. medlemskab og deltagelse i NFSMH, ENUSP og deltagelse i udviklingen af WNUSP til en egentlig verdensorgani¬sation.
 4. At repræsentere vores synspunkter og søge disse fremmet i forhold til folketing, ministe¬rier og offentlighed bl.a. ved at sikre foreningen høringsret ved lovgivning inden for vo¬res interesseområder.
 5. At udvikle og forankre tilbudet om juridisk rådgivning (og bistand i udvalgte enkeltsager) til foreningens medlemmer.
 6. At sikre foreningens kortsigtede og langsigtede økonomi via fundraising fra offentlige og private ydere, medlemsbidrag, gaver og evt. indsamling/gallashow el.lign.

MEDLEMSBLADET:

Redaktionen består af professionelle, halvprofessionelle og amatører, og opgaven er at respektere hinanden. Medlemsbladet er medlemmernes blad og LAP’s talerør. Uddannelse af gruppens medlemmer er højt prioriteret. Der er planlagt et weekendmøde i august måned, hvor der udfær¬diges kommissorium og diskuteres udviklingsmuligheder, roller, distribution, aktionsjournalistik, økonomi m.v.

SELVBESTEMMELSE OG PATIENTRETTIGHEDER:

Foreløbigt katalog over arbejdsopgaver

 1. Udvikle og afprøve standardblanket til udarbejdelse af Psykiatrisk Livstesta¬mente/Forhåndserklæring.
 2. Udarbejde en letlæselig pjece med forklaring og eksempler til ovenstående.
 3. Beskrive metoder til at fremme patientrettigheder og selvbestemmelse (fx frit sygehus¬valg, servicedeklarationer).
 4. Udarbejde henvisning og fortegnelse over relevant lovgivning (evt. også på hjemmesi¬den).
 5. Udarbejde samling af relevante artikler og litteraturhenvisninger.

Visioner:

 1. Få mindst 2 amter til i deres kvalitetsmål at indarbejde retten til at få sit Psykiatriske Livste¬stamente respekteret.
 2. Få mindst 2 amter til i deres kvalitetsmål at indarbejde retten til medicinfri hjælp.
 3. Tage del i de internationale bestræbelser på at få FN, WHO m.v. til at fravælge tvang i deres anbefalinger.

Alle opfordredes til at lave et livstestamente til brug for gruppens udfærdigelse af blanket.

ARBEJDSMARKED, UDDANNELSE OG REVALIDERING:

1. Åbenhed på arbejdsmarkedet.

2. Meningsfuldt arbejde individuelt tilpasset.

3. Vi vil have noget ud af det økonomisk og arbejdsmæssigt.

4. Jobskabere med kendskab til sindslidende.

5. Arbejdspladsfastholdelse.

6. Indsats for at nedbryde fordomme.

7. Ligestilling på arbejdsmarkedet med andre handicapgrupper.

8. Arbejde burde ikke gå ud over pensionistens personligtillægsprocent

9. Alle sindslidende skal have tilbud om den her Brugerlæreruddannelse i revalideringsøjemed

Arbejdsmarkedsgruppen holder møde Lørdag d. 26/8-00 og regner med 3 årlige møder.

BIVIRKNINGSGRUPPEN:

Helbredsproblemer, som følge af medicinens bivirkninger, kan forveksles med psykiatriske symptomer, og kan være med til at nedsætte patienters arbejdsevne. Vi vil fastholde det psykiatriske behandlingssystem i deres ansvar for dette. Se principprogrammets nyt pkt. 3 side 6 samt nyt pkt. 13 side 3.

 • Vi vil arbejde for at patienter, der oplever disse problemer fremover vil få bedre tilbud om rådgivning forebyggelse under og efter indlæggelsen.
 • Vi vil arbejde for at få ret til tilskud til diætist og slankemedicin (Xenical) og diættilskud, på lige fod med diabetikerne.
 • Vi vil eventuelt etablere et samarbejde med den nye landsorganisation, L.O.D., for overvægtige i Danmark.
 • Vi vil opfordre det øvrige sundhedsvæsen til at lægge pres på psykiatrien om at tilbyde en bedre forebyggelse.
 • Vi vil kontakte flg. politikere: Villy Søvndal, Tove Fergo, Peter Duetoft og Sundhedsmin. Sonja Mikkelsen og gøre opmærksom på at LAP arbejder med problemstillingen bivirkningerne af psykofarmaka.
 • Vi vil søge opbakning hos følgende personer i sundhedsvæsenet : Arne Astrup, Karsten Vagn Hansen, samt ”Lægens bord” .
 • Søren Langkilde og Lars Arredondo laver en artikel til en af de større landsdækkende aviser. Personlig historie leveres af Søren Langkilde .
 • Vi vil lave en folder om bivirkninger og har muligvis allerede fået tilsagn om at få penge til det fra en ikke navngiven organisation.
 • Vi har planlagt et møde i Juni og et i Juli måned. Vi regner med at holde ca. 4 –6 landsdækkende møder om året, samt et ikke nærmere fastsat lokale møder .

Nogle af de ovennævnte personer har allerede modtaget materiale, og nogle af dem har også sendt svar til os.

PENSIONS- OG SOCIALLOVGIVNING

Det er arbejdsgruppens mål at sætte sig ind i lovgivningen for

a) at informeres medlemmerne løbende, og

b) at kvalificere landsledelsen til at føre kvalificeret politik

Evt. sager: Medicinkort, boligydelse, mimrekort døgnet rundt, økonomiske konsekvenser ved sammenflytning m.v.

Aktuelt: Førtidspensionsreformen

Der lægges op til samarbejde med jurist Torben Skjerne Dinesen.

SUPPLEMENT OG ALTERNATIVER TIL TRADITIONEL BEHANDLING:

Konkret ønsker man igangsættelse af debat for at belyse og fremme eksisterende tiltag.

Handlingsplan: Møder om 1-2 emner, førende til artikler til bladet og evt. andre medier

Udfærdigelse af hefte med oplysninger

Forslag til emner: Selverkendelse – /forståelse

Refugium

Massage

Kostens betydning

Urter (eksempler)

Søvnens betydning

Meditation

Liste med gode råd

Hvordan får man psykologhjælp

Zoneterapi

Herefter vedtog landsmødet følgende:

a) De på landsmødet 2000 etablerede arbejdsgrupper videreføres frem til landsmødet 2001

b) Arbejdsgrupperne skal løbende koordinere deres arbejde med Landsledelsen

c) Hver arbejdsgruppe skal udpege en tovholder, der sørger for at gruppens medlemmer indkaldes til det første møde

d) I hver arbejdsgruppe skal Landsledelsen være repræsenteret med mindst et medlem.

e) Aftaler vedrørende udgifter til transport, forplejning m.v. træf¬fes med sekretariatet (omkostningerne forsøges holdt nede)

f) Arbejdsgrupperne skal præsentere deres arbejdsplan for og løbende orientere foreningens medlemmer

g) Arbejdsgrupperne kan lade sig supplere mede nye medlemmer op til max. 10 medlemmer pr. gruppe.

8. Fastsættelse af kontingent

Der blev vedtaget uændret kontingent (100 kr. for enkeltmedlemmer, 100 kr. pr. 35 brugere i kollektive medlemmer).

9. Godkendelse af budget

Kasserer Karl Bach gennemgik budgettet og gjorde opmærksom på, at Socialministeriets tilskud for årene 2000 og 2001 IKKE må anvendes til hhv. Informationsmateriale (blad m.v.) og ud¬landsrejser.

Bemærkninger til budgettet:

Hanne Wiingaard: Henviste til Tuborg Fonden for støtte.

Mårten Breum: Opfordrede alle til at skaffe hver 2-3 nye medlemmer

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

10. Valg af landsledelse

Ifølge vedtægterne skulle 6 medlemmer af landsledelsen på valg:

Thøger Hammershøj (ønskede ikke genvalg)

Kirsten Daugaard (ønskede ikke genvalg)

Bjarne Skov Jensen (ønskede ikke genvalg)

Joan Remil (villig til genvalg)

N.P. Mosegård (villig til genvalg)

Leif Seidelin (villig til genvalg)

Da Aase Trolle-Schultz den 20. maj 2000 udtrådte af Landsledelsen, valgtes der 7 medlemmer til Landsledelsen:

Joan Remil (genvalg), Jytte Hasemann, Hanne Wiingaard, John Staldgaard,

Paul Bjergager Nielsen, Michael P. Krog, Ib Bak.

Følgende blev valgt som suppleanter:

Børge Rasmussen, Børge Hold, Harald Brodin, Holger Pedersen, Niels Peter Mosegaard, Leif Seidelin

11. Valg af revisorer

Statsautoriseret revisor Andersen, Hübertz og Kirkhoff, København blev valgt samt som intern revisor Claus Rostgaard Evald. Steen Moestrup blev valgt som suppleant.

12. Eventuelt

FAP Århus v/Mårten Breum udlovede på delegeretmødet i oktober 99 en computer til den FAP, der havde fået flest medlemmer ved landsmødet 2000. Vinder blev FAP 4600 Køge. …

Karl Bach ønskede til lykke til de nye medlemmer af landsledelsen og indvarslede konstitue¬rende møde i Odense torsdag den 1. juni 00. …

Paul Bjergager gjorde opmærksom på en ny film om psykiatriloven, som kan lånes gennem ham.

Valg af delegerede fra amterne:

Følgende blev udpeget:

Frederiksborg Amt Birte Kristoffersen, Frederiksværk

Søren Langkilde, Frederikssund

Københavns Amt: Else Kruuse-Hansen, København

Ingrid Nørup, Bagsværd

Vejle Amt: Erik Bøje Allermand, Vejle

Steffen D. Østergaard, Kolding

Storstrøms Amt: Tommy Jensen, Væggerløse

Maria Borggård, Maribo

Roskilde Amt: Flemming Nilsson, Greve

Susanne Midtgaard, Herfølge

Fyns Amt: Benedikte Jørgensen, Svendborg

Louise Balslev, Svendborg

København/ Annette Holberg, København

Frederiksberg: Dorthe Jensen, København

Århus Amt: Steen Viggo Pedersen, Århus

Claus Rostgaard Evald, Århus

Landsmødet afsluttedes med tak til dirigent og medhjælpere samt alle tilstedeværende kl. 15.30.