Referat af møde i tvang-gruppen, 6. november 2008

Sted: Vejle, Staldgårdsgade 10, Psyk. Info.

Deltagere: Jan Andersen (Viborg), Werner Leervad (Herning), Herluf Dalhof (Kolding) og Ulla Asmussen (Århus)
Følgende er også medlemmer af gruppen: Joy Thomsen (Kolding), Gitte Lindskow (Herning) og Susanne Bach Damgaard (Århus)
Der var afbud fra: Joy Thomsen og Gitte Lindskow
Udeblevet uden afbud: Susanne Bach Damgaard
Lars Schou ønsker ikke længere at være medlem.

Ordstyrer: Jan Andersen

Referent: Ulla Asmussen

Godkendelse af referat: Referatet fra den 3.9.2008 blev godkendt uden bemærkninger.
Referatet skal lægges ind på hjemmesiden, hvilket Ulla har lovet at sørge
for via Sekretariatet.

Tovholder: Herluf Dalhof blev valgt, som ny tovholder.

Dagsorden: Det blev aftalt, at dagsordenen helst skal være alle i gruppen i hænde en uge før hvert møde i Tvanggruppen; samt at vi alle skal huske på, at vi gerne i god tid må komme med input til Herluf.

Kommentarer til redegørelsen om ”Mindre tvang – mere kvalitet
”:
–    Werner udtrykte, at han også syntes, at der var gode punkter i rapporten.
–    Herluf påpegede, at rapporten kun var set ud fra personalets side, hvorfor han efterlyste en undersøgelse, der tager udgangspunkt i brugernes oplevelse – se senere.
Derudover gjorde Herluf også opmærksom på, at det fremgik af rapporten, at når man var færdig med at arbejde med nærværende punkt, så forsvandt nyhedens interesse, og personalet faldt så tilbage i de gamle mønstre, hvorved der så ikke var sket nogen varig ændring af tvangproblematikken.
Endvidere, at man da helt havde misforstået projektet i Middelfart, hvor overlægen direkte
starter med at fastslå, at det man arbejder ud fra der, er ”nul-tollerance”; og når vi så
samtidig er vidende om, at antallet af psykiatribrugere, der bliver dømt for ”trusler og vold
mod tjenestemand i funktion” er kraftigt stigende, er dette bestemt ekstremt kritisabelt.

Derudover blev det også under dette punkt drøftet det urimelige i, at på visse psykiatriske afdelinger i landet, er det kutyme at tilkalde politiet, hvis en patient, fx skal fikseres, hvilket er fuldstændigt urimeligt overfor den sindslidende, der derved får endnu et traume at slås med.

FN´s-handicap-konvention:
LL har lavet en tilbagemelding til Ministeriet.
Tvanggruppen ønsker en kopi af dette.
Man var i gruppen skuffede og forundrede over, at vi ikke holdes direkte orienteret omkring, hvad LL laver i denne forbindelse, specielt set ud fra Tvang-gruppens store involvering sidste år.
Når der igen forelægger noget, som naturligt hører ind under vores arbejdsområde, og som LL arbejder med, ønsker gruppen at blive orienteret, og evt. også inviteret til at deltage.

Tvangundersøgelse udfra brugerperspektiv:
Herluf havde lavet et udkast til, hvad en sådan undersøgelse, som minimum bør indeholde.
Derudover var der brainstorming omkring punktet:
– At for at undersøgelsen skal kunne være signifikant, skal der være tilstrækkelig med besvarelser,
hvorfor vi sandsynligvis bliver nødt til at gøre det i samarbejde med andre interesseorganisationer.
Men, da LAP i andre sammenhænge har haft et samarbejde med andre interesseorganisationer,
kunne vi ikke se, at dette skulle blive noget problem.
– At vi sandsynligvis også behøver hjælp til det statistiske arbejde.
– At da en sådan undersøgelse vil komme til at koste penge, blev det også drøftet, om vi evt. kunne
ansøge fonde om penge til formålet.
– At det kunne være svært at få besvarelser fra de personer, som er hårdest ramt af tvang.
– Måske en god idé at annoncere efter personer, der havde været udsat for tvang, fx i Outsideren,
hvor Herluf har en kontakt til.
– Hvorledes får vi efterfølgende politikernes bevågenhed?
Og er det kun politikerne vi ønsker at henvende os til?
Herluf nævnte, at man tidligere havde haft gode erfaringer med at tage kontakt til specielt
interesserede politikere indenfor  nærværende område, som så bragte vores budskab videre.
– Bliver al tvang i virkeligheden registreret. Vi skal i den forbindelse bl.a. have fundet ud af, om der
med de nye tilføjelser til Psykiatriloven, om der der er kommet mere, som skal registreres, og i så
tilfælde om dette sker.

På grund af tidsnød vil næste møde primært blive reserveret til nærværende punkt.

Evt.:
– Det psykiatriske testamente:
Vi er stadig meget, meget frustreret over, at vi ikke får en reel tilbagemelding fra LL, omkring
hvornår ”det psykiatriske testamente” kan gå i trykken. Også set i lyset af, at der er lagt et stort
stykke arbejde i det, samt at det er noget som på sigt gerne skulle kunne rykke noget for de
mennesker, som bliver udsat for tvang; men at vi desværre ikke kan komme videre med projektet
før vi får penge til trykningen.

Ellers drøftede vi, at på kort sigt er målet, at udbrede kendskabet til ”det psykiatriske testamente”
til så mange som muligt.
Holdningen var også, at jo flere der bruger det, jo større effekt vil det få.
Overvejelse omkring afholdelse af kursus for Lapper omkring ”det psykiatriske testamente” næste
år, således at de kan gå ud i landet og fortælle omkring dette.
Det endelige mål er selvfølgelig at få ”det psykiatriske testamente” vedtaget ved lov.
Alle var dog enige om, at LAP alene ikke kunne løfte denne opgave, hvorfor vi også her bliver
nødsaget til at samarbejde med andre, som ønsker at fremme denne sag.

Ulla kunne huske en jurist, der for år tilbage var inde over nærværende, og hun vil forsøge at finde
ud af, hvem det var, og så høre om vi evt. kan få gode råd derfra. Men, holdningen er generelt, at
vi desværre ikke kan gøre mere ved nærværende punkt, før vi får besked fra LL omkring, hvornår
”det psykiatriske testamente” kan gå i trykken.

– Opdatering af hjemmesiden:
Ulla gjorde opmærksom på, at der ikke lå en beskrivelse af, hvad Tvang-gruppen arbejder med og
for på hjemmesiden, således at interesserede kan se dette, hvorfor det er vigtigt, at vi får lavet
noget til hjemmesiden.
Dette skal vi arbejde med næste gang, hvorfor medlemmer af gruppen bedes gøre sig overvejelser
omkring formuleringen.

– Orientering
Vi var enige omkring, at det var vigtigt, at holde hinanden orienteret internt i gruppen.
Ulla havde bl.a. videresendt materiale omkring en pressemeddelelse, som Steen Moestrup fra LL
havde lavet. Vi alle var enige om, at Steens initiativ var enestående, og at der var tale om et flot
stykke arbejde.
Men, ellers var der et stort ønske om, at man i LL blev bedre til at orientere Tvang-gruppen
omkring forhold, som naturligt hører til i Tvang-gruppen, da dette giver de bedste resultater, samt
at det kan virke demotiverende, såfremt man ad omveje skal erfare, at LL arbejder med forhold,
som vedrører Tvang-gruppen, og her blev der henvist til besvarelsen omkring FN-konventionen.
Ulla tager dette op på næste LL-møde.

– Kontakt til pressen
For det første blev det diskuteret om vi reelt ikke selv i gruppen kunne tage direkte kontakt til
pressen, såfremt der opstod noget akut, hvor der var behov for hurtig tilbagemelding.
Det undersøges, hvorledes ”spillereglerne” er. Såfremt det skal gå ind over LL, vil det bl.a. betyde,
at vi ikke kan være så effektive, hvorfor det måske vil være en idé at rejse et ændringsforslag på
næste Landsmøde, da vi ikke oplever, at LL og de grupper, der ellers skal tage kontakten til
pressen kan varetage nærværende opgave hurtigt og effektivt nok, og måske heller ikke har samme
interesse for området, som os i Tvang-gruppen har.
Generelt synes vi, at der mangler en overordnet politik for, hvorledes vi hurtigt og effektivt går ud
i pressen for bl.a. at reagere på mediers sensationslysne omtale af psykisk syges kriminalitet, da
dette de seneste år  har givet et forvrænget billede af virkeligheden.

– Forretningsorden for LL
Der var enighed omkring, at Tvang-gruppen gerne vil have en kopi af forretningsordenen for LL,
således at alle bedre kan se, hvem der tager sig af hvad.
Ulla lovede at forsøge at tage sig af dette.

– Adresseliste mm. over medlemmer af Tvang-gruppen:
Ulla lovede at lave en opdateret liste, og få denne udsendt, såvel til deltagere samt til Sekre-
tariatet.

Næste møder:
– Onsdag, den 10.12.2008 kl.11.00 i Psyk.Info i Vejle, hvor vi også vi holde en lille julefrokost.
Herluf sørger for at bestille mad forinden fra Føtex.
– Tirsdag, den 13.01.2009 kl. 11.00 i Psyk. Info i  Vejle

Vi var alle enige om, at det var nemmere/kortere vej for alle parter at mødes i Vejle, og at vi havde gode lokaleforhold mm. hos Psyk. Info i Vejle, hvorfor det ville være tåbeligt at skulle tage til Odense, så længe at deltagerne i Tvang-gruppen kom fra Jylland.

NB: Efter mødet er datoen i december blevet flyttet til den 17.12.2008.

Referat af møde i tvang-gruppen, 3. september 2008

Tid: 11-16
Sted: Psyk.info i Vejle, Staldgårdsgade 10.

Deltagere: Herluf Dalhof, Werner Leervad, Susanne Bach Damgaard og Ulla Asmussen. Vi manglede besked fra Jan Andersen

1) Ordstyrer:
Susanne Bach Damgaard

2) Referent: 
Ulla Asmussen

3) Dagsorden 
godkendt

4) Referat fra sidste møde blev godkendt.

5) Samtale om retningslinjer for LAP´s arbejdsgrupper:
Egentlig skulle Jan have stået for dette punkt, hvorfor vi ikke blev endelig færdige, men Herluf orienterede om det væsentlige.

6) Lidt om sig selv, og hvad man gerne vil arbejde med/ arbejder med:
Susanne: Susanne havde endnu ikke noget specifikt, som hun ønskede at arbejde med.
Werner: Ønskede at sætte fokus på ”den skjulte tvang”. Havde også negative oplevelser med, at han var blevet nægtet dannelsesforløb grundet, at han havde været åben omkring, at han havde haft det psykisk dårligt.
Herluf: Havde været med i Tvanggruppen i lang tid. Var og ønsker fortsat at arbejde med elektrochok. Herluf arbejder bl.a. med at lave en artikel om emnet. Ellers har Herluf bl.a. været meget involveret i, at vi nu står med ”det nyredigerede psykiatriske testamente”. Derudover havde Herluf selv mange dårlige oplevelser med systemet i kraft af, at han jo har været privatpraktiserende læge, og ofte har set, hvad systemet gjorde ved patienterne. Endvidere har Herluf også været pårørende, og også der oplevet magtesløsheden, når systemet griber til tvang. Ønsker derudover også at arbejde med, at der bliver lavet en egentlig brugerundersøgelse af, hvordan patienterne oplever tvang.
Ulla: Havde oplevet det urimelige i at få en behandlingsdom udelukkende, fordi hun havde sat sig til modværge mod personalet under indlæggelse. Ulla havde aldrig før været dømt for noget. Derfor ønsker Ulla også, at der sættes fokus på dette område, hvor der har været en stigning i antallet af patienter, der får en dom for under indlæggelse ”vold og trusler mod tjenestemand i funktion”. Ulla oplever dog, at hun i dag får en god behandling af systemet, men at dommen er urimelig, og at det er ret tilfældigt om man får en ordentlig behandling, når man får en dom. Og så er det også vigtigt at være opmærksom på, at det kommer til at stå i folks straffeattest, hvilket kan have indflydelse på job mm..

7a) Psykiatrisk testamente
 er færdigredigeret, men der mangler penge til, at dette kan blive trykt.
Der var et udtalt ønske om, at dette ellers kunne have været færdig til Sindets dag den 10.10.2008.

Stor frustration fra samtlige deltagere over, at LL ikke prioriterer anderledes. Og spørgsmål til om, fx sommerlejren, buskampagnen eller ”de nye lokaler” på Store Glasvej har kostet for mange penge.

Ulla har som medlem af LL, lovet at tage denne kritik med tilbage, og forespørge, hvornår vi kan forvente, at der er penge til trykning af ”det psykiatriske testamente”.
Endvidere var alle enige om, at såfremt vi skulle komme ordentlig ud med ”det psykiatriske testamente”, så ville det være en god idé, at vi fandt sammen med andre interesseorganisationer, da målet på sigt jo må være, at ”det psykiatriske testamente” bliver gjort til lov.

7b) Undersøgelse om tvang:

Det modtagne materiale – ”Mindre tvang – mere kvalitet” blev drøftet. Materialet omhandler forskellige afdelinger, som havde forsøgt at sætte fokus på tvang, og hovedparten af Tvanggruppen mente, at det var ekstrem dårligt. Eksempelvis var noget af det første man læste under afsnit P2 fra Middelfart grotesk, hvor man startede med at fastslå, at ”nul-tolerance” var det man arbejdede ud fra.
Punktet tages op igen næste gang. Til næste gang, skal alle i gruppen også komme med punkter/idéer til, hvordan vi kunne lave vores egen undersøgelse om tvang, men med perspektivet set fra brugernes side.

7c) FN´s handicapkonvention: 

Punktet blev ikke færdigbehandlet, men vi tager dette op næste gang.

8) Valg af tovholder: 
Da, Jan ikke var der, og vi håber, at han fortsat vil være tovholder, blev dette punkt udsat til næste gang..

9) Næste møde: 
Der blev drøftet, hvor ofte vi skulle mødes. Der var ikke enighed om, hvor ofte, men det næste møde blev fastlagt til den 8.10.2008. Dette er efterfølgende udsat til den 6.11.2008 i Vejle, Staldgårdsgade 10 i Psyk. Infos lokaler. Stedet blev valgt ud fra, at der er kortere for alle dertil end at komme helt til Odense.

10) Herluf orienterede kort om en person, som var i klemme p.g.a. en behandlingsdom.

Da, vi var sikre på, at én fra LL havde taget sig af det, blev dette punkt mere behandlet som et orienteringspunkt. Men, det var rart, at vi var blevet orienteret.

Herluf lovede at lave en adresseliste med telefonnumre og e-mail-adresse for medlemmerne af Tvanggruppen.

Referat af møde i tvang-gruppen, 20. august 2008

Onsdag den 20. august 2008 i LAPs nye lokaler, Odense

Til stede: Jan, Herluf, Susanne.
Kaj Larsen har udmeldt sig af Tvanggruppen

Ordstyrer: Jan
Referent: Herluf

Dagsordenen godkendtes i den foreliggende form.
Referat af sidste møde (25/6) forelå ikke.
Orientering om retningslinier for LAPs arbejdsgrupper udsattes til næste møde.
Jan vil forsøge at afklare Lars Schous aktivitetsniveau.

Det egentlige møde indledtes med, at vi fortalte lidt om os selv og vores baggrund.

Herefter drøftede vi planlagte og igangværende aktiviteter:

a) Det psykiatriske Testamente er færdigredigeret, men ikke overgivet til trykkeriet endnu, da LAP har brugt så mange penge i den forløbne del af året, at der først senere bliver råd til at publicere testamentet. Voksenskolen i Århus vil måske udgive testamentet som led i dens undervisningsmateriale.

b) Undersøgelsen om tvang i psykiatrien. Der foreligger allerede en undersøgelse herom som led i Det nationale Kvalitetsprojekt 2004-07. Men dette afspejler tydeligt lægernes og personalets mening om tvang. Og understreger nødvendigheden af en undersøgelse af psykiatribrugernes oplevelse af tvang. Vi drøftede løseligt en sådan undersøgelses indhold og logistik.

c) Opfølgning på høring 30/10-07 om “Psykiatri og Menneskerettigheder?”. Mulighederne for at komme videre med de tanker og idéer, som lå bag høringen.

Under eventuelt: Kim Nygaard Jensen-sagen. Et medlem af Landsledelsen er vist blivet bisidder for ham.

Næste møde: 3/9-08 i PSYKINFO, Staldgårdsgade 10, 7100 Vejle, kl. 11.00.

Referat af møde i tvang-gruppen, 7. maj 2008

Sted: Hos Joy Jonna Thomsen (tidl. Dalhof) i Kolding

Til stede: Herluf Dalhof, Joy Jonna Thomsen (tidl. Dalhof) og Jan Andersen (referent).

Afbud fra: Kaj Larsen.

1. Valg af ordstyrer.

Jan blev valgt til ordstyrer.

2. Valg af referent.

Jan blev valgt til referent.

3. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev fastsat som følger.

4. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Foreligger ikke.

5. Forberedelse af workshop til landsmødet.

Workshoppen skal forberede en undersøgelse af tvang i psykiatrien og bestå af to dele, der omhandler:

 1. En beskrivelse/introduktion af undersøgelsen og dens formål.
 2. Udarbejdelse af spørgeskemaet.

Herluf havde lavet udkast til begge dele. Udkastet til introduktion blev diskuteret, og vi besluttede, at det med mindre ændringer tages med som oplæg til workshoppen. Udkastet til spørgeskema blev ligeledes diskuteret. Nogle spørgsmål blev ændret, og et enkelt spørgsmål blev helt strøget. Det rettede udkast bruges som oplæg til workshoppen. Herluf renskriver de rettede udgaver af de to oplæg. Vi skønner, at 10 eksemplarer af hver er nok til workshoppen.

Vi snakkede også lidt om omfanget af en sådan undersøgelse, og hvordan den kan finansieres. Herluf foreslog, at vi evt. kan kontakte Rockwool-fonden.

6. Hvervning af nye medlemmer til gruppen.

Tvanggruppen har pt. tre projekter i gang eller på bedding:

Opfølgning på høringen d. 30/10 2007.
Færdiggørelse og udbredelse af det reviderede psykiatriske testamente.
Gennemførelse af en stor undersøgelse om tvang i psykiatrien.

Nye medlemmer af gruppen skal være indstillet på at indgå i disse projekter efter en kort introduktion.

7. Psykiatrisk testamente.

Den reviderede udgave ligger pt. hos Karl Bach, som ikke er helt færdig med at gennemgå den. Han har fundet tre steder, hvor han foreslår tilføjelser eller ændringer. Færdiggørelsen sker efter landsmødet. Se også pkt. 8.

8. Næste møde.

Torsdag d. 29. maj 2008 kl. 11.00 hos LAP i Odense (eller hos Joy i Kolding). Karl Bach inviteres til mødet, hvor det psykiatriske testamente skal være hovedpunktet.

9. Evt.

Joy har skiftet tilbage til sin gamle email-adresse. Dette skal rettes i gruppens fælles email-adresse.

Referat af møde i tvang-gruppen, 5. og 22.. oktober 2007

De 2 dage blev brugt til at pakke post, vedrørende høring og workshop

Gruppen var meget aktiv og positiv indstillet på at få det store arbejde fra hånden.

Den 5. oktober blev der sendt indbydelser ud. Der var tale om ca 500 breve og ligeså mange mails.

Den 22. oktober blev der udsendt svar til dem der kan være i Fællessalen.
Der kom 161 tilmeldinger til høringen, hvor der er plads til 147. Vi måtte derfor sætte nogle på venteliste. Til workshoppen var der 26 tilmeldinger, hvor der er plads til 50. I svarkuverten til workshoppen er der medsendt 75 sider på dansk og engelsk.

Vi glæder os nu til den 29. oktober, hvor workshoppen afvikles og
Den 30. oktober, hvor høringen foregår.

På gensyn

Kaj Larsen
Tov holder i tvang gruppen

Referat af møde i tvang-gruppen, 26. juni 2007

Deltagere: 
Kaj
Jan
Henriette
Karl

Afbud: 
Steen
Joy
Herluf

1. Valg af mødeleder og referent:

Kaj er mødeleder og Karl referent.

2. Godkendelse af referat fra sidste møde

Referat fra mødet den 19. juni blev allerede godkendt på selve mødet

3. Planlægning af høring den 30. oktober 2007

På baggrund af en brainstorm og tidligere overvejelser nåede vi frem til følgende foreløbige program for høringen:

Titel: Menneskerettigheder og psykiatri?

10.00 – 10.15: Velkomst

10.15 – 11.15: Er frihedsberøvelse og tvangsbehandling i psykiatrien foreneligt med principperne i den nye FN konvention om handicappedes rettigheder?

Kan og bør principperne om rimelig tilpasning og formildende omstændigheder erstatte straffelovens bestemmelser om behandlingsdomme.

Indlæg v. Tina Minkowitz, formand for WNUSP – verdensnetværk af psykiatribrugere og -overlevere og repræsentant for Institut for Menneskerettigheder.

Danmark har tiltrådt en ny FN konvention om handicappedes rettigheder. Konventionen indeholder bl.a. bestemmelser om at en persons handicap ikke kan retfærdiggøre frihedsberøvelse og at personer med handicap som alle andre borgere har ret til at sundhedsydelser gives efter princippet om informeret samtykke.

11.15 – 11.25: Pause

11.25 – 12.45: Panel med inviterede politikere, repræsentation fra LAP og DSI diskuterer med formiddagens oplægsholdere.

12.45 – 13.30: Frokost

13.30 – 14.30: Hvad er de sundhedsfaglige argumenter for og imod tvang i psykiatrien?

Oplæg ved professor Georg Høyer. Opponentindlæg ved formand eller anden repræsentant for Dansk Psykiatrisk Selskab : …

14.30 – 14.45: Kaffe

14.45 – 15.45: Hvordan opleves det at blive udsat for psykiatrisk tvang? Hvad kan der gøres i stedet for?

3 tvangsbehandlede personer beretter og udspørges af et politikerpanel.

15.45 – 16.00: Afslutning

Til næste møde forbereder Karl og Henriette hvert et 10 minutters oplæg for at gruppen kan få en fornemmelse af om tidsrammen til det sidste punkt holder.

Tolkning? Vi undersøger hvad det vil koste at have løbende tolkning eller simultantolkning.

Målgruppen for høringen er udover medlemmer af LAP: inviterede folketings- og regionspolitikere, medier, fagpersoner, foreninger på psykiatriområdet (Henriette henviser til www.psykiatriforening.dk), videns- og formidlingscentre. Herudover annoncering i gratisavis.

Tidsplan fra nu:

Juli: Aftale med Georg Høyer(Kaj), kontakt til Dansk Psyk. Selskab
(Karl ?), Institut for Menneskerettigheder (Karl), psykiatriordførere (Henriette bistået af Karl)
27:08: Advisering af høringen – første invitation
10.09: Endeligt program for høring udsendes
05.10: Annoncering i Medlemsbladet alternativt brev til medlemmerne
15.10: Tilmeldingsfrist

4. Planlægning af workshop den 29. oktober 2007.

Vi beder i første omgang Tina om at komme med et bud på varighed, struktur og program for dagen, gerne med indlagte gruppeøvelser.

Målgruppen for arrangementet er LAP’s medlemmer + samarbejdsparter i de nordiske lande. Max 50 deltagere. Vi vil tilbyde Bedre Psykiatri, Sind, DSI og Videnscenter for Socialpsykiatri et begrænset antal pladser. Vi forsøger med Mødecenter Odense.

5. Revision af Psykiatrisk Testamente fortsat

udsat til næste møde

6. Næste møder:

Onsdag den 25. juli kl. 11
Tirsdag den 14. august kl. 11

Referat af møde i tvang-gruppen, 19. juni 2007

REFERAT af møde i tvanggruppen den 19-06-2007 i Odense

Til stede: 
Kaj
Jan
Herluf
Karl

Afbud: 
Steen
Henriette
Joy

1. valg af mødeleder og referent

Mødeleder: Kaj; referent: Karl

2. godkendelse af dagsorden

Tilføjet pkt. 6

3. godkendelse af referat

Godkendt

4. Høring og workshop – planlægning

Vi kan ikke få noget mødelokale i Folketinget i den første halvdel af oktober. På baggrund af forespørgselsdebat i Folketingets Sundhedsudvalg, som Karl kort refererede fra, vurderes det ikke, at der med den nuværende sammensætning af Folketinget er nogen aktuel risiko for at forsøg med ambulant tvang bliver aktuelt.

Af hensyn til politiker-deltagelse og medieopmærksomhed vurderer vi det væsentligt at holde høringen på Christiansborg. Første ledige dage er 30. oktober, 1. november + 7. – 8. november. Tina Minkowitz svarer i løbet af mødet via mail, at hun foretrækker den 30. oktober til høringen og at workshoppen holdes den 29. oktober. Den 30. oktober er nu reserveret hos Folketingets brugercenter.

Det vil være oplagt at involvere DSI, evt. via Sind i høringen. Væsentligt at involvere Institut for Menneskerettigheder, som måske får ansvar for den officielle danske oversættelse af konventionen.

Vi skal på næste møde udforme foreløbigt program for høring og workshop, udarbejde en detaljeret tidsplan for forberedelserne og fordele arbejdsopgaver.

5. Psykiatrisk testamente – redigering færdiggøres.

udsættes til næste møde 6. Besøgsregler på lukkede afdelinger

Emnet formodes at indgå i de husordener, der ifølge lov om tvang i psykiatrien skal findes på enhver psykiatrisk afdeling. Vi henvender os til de 5 regioner og beder om kopi af de skriftlige husordener, der anvendes på afdelingerne. Herudfra vil vi så kunne tage stilling til, hvad vi videre vil foretage os i relation til emnet.

7. Eventuelt

Herluf havde brug for sparring i anledning af at han skal repræsentere LAP på “interessent topmøde” om fremtidens psykiatri den 26. juni i Region Syddanmark. Det brugte vi en del tid på.

8. Næste møde:

tirsdag den 26. juni påbegyndes kl. 10, der holdes en pause under frokosten og mødet slutter senest kl. 16.

Referat af møde i tvang-gruppen, 30. maj 2007

REFERAT af møde i tvanggruppen den 30-05-2007 i Odense

Til stede: 
Kaj
Jan
Herluf
Karl

Afbud: 
Steen
Henriette
Joy

Referent: Karl

Ordstyrer: Kaj

Dagsorden:

 1. Adresseliste mv.
 2. Evaluering af workshop på landsmødet
 3. Revision af udgivelsen Psykiatrisk Testamente
 4. Høringen i oktober
 5. Evt.

Ad 1.

Kaj vil sørge for en liste med mail, postadresser, tlf. gir også besked til Eva om mail adresser til nye medlemmer. Der skal strammes op om at levere referater til Eva til offentliggøres på hjem-mesiden.

Ad 2.

På landsmødet præsenterede Kaj temaet for workshoppen og informerede om høringsplaner. Det meste af tiden gik med en runde hvor alle talte om egne erfaringer med tvang. I alt 8 deltog. Der var for lidt tid til workshoppen, gerne 2 – 2½ næste år. Gruppen kan evt. byde ind med et oplæg til en af flere parallelle temaoplæg/-drøftelser, hvis der kan arrangeres parallelle minikonferencer. Vigtigt at der er kommet flere medlemmer til gruppen.

Ad 3.

Kaj: publikationen er en smule populistisk, Forsiden: OK, forslag fra Jan: undertekst: (med vejledende kommentar) Kolofon: oplysning om oplagsstørrelse mangler. Første blok slettes undtagen Teksten til skema og vejledning er skabt i en arbejdsgruppe under LAP.

S. 1: 1. afsnit er mangelfuldt om hvor man kan aflevere/medbringe det udfyldte testamente. Hvor i psykiatrien? Den/de afdeling(er) hvor man har været indlagt, ens egen privatpraktiserende læge?

Ny overskrift om hvor/hvordan man afleverer/medbringer testamentet – hvordan man sikrer sig at det når frem til den afdeling hvor man evt. bliver tvangsindlagt – evt. bisidder.

Teksten om hvor vidt testamentet er juridisk bindende/har moralsk betydning skal revideres (henvisning til vejledning nr. 122 af 14.12.2006).

Afsnittet: Hvad er historien bag …

Sætningen: …,” som en psykiatribruger kan blive skadet af ved uhensigtsmæssig behandling” skal evt. ændres.

§ 67 b skal rettes til nyt paragrafnummer.

“Efter Rådet for Socialt Udsattes og LAP’s vurdering vil denne paragraf … ”

Afsnittet: Jura og etik omkring det psykiatriske testamente: der skal føjes noget ind om den nye FN konvention.

Citatet fra Jørn Vestergaard er svært at læse. Vi forsøger at tage kontakt med Jørn om evt. at omskrive citatet.

Vejledning og skema pkt. 2 og 3: 3 tallet slettes og sidste tekstblok i selve skemaet flyttes til efter de tomme linjer.

s. 3: hun erstattes af hun/han i første afsnit. I 2. afsnit erstattes hun af man

Under overskriften Medicin: 2. afsnit: Lige som … udelades.

s. 4 ingen ændringer. S. 5 vi overvejer at medtage noget om at den/de nævnte personer skal inddrages som bisiddere/have ubegrænset ret til at komme på besøg.

Overvejelse om at lade et plastikkort følge med testamentet hvor man kan anføre at man har udfyldt et og med oplysning hvor det forefindes. Overvejelser om hvordan vi får dokumentet yderligere udbredt: biblioteker, mindre pjece.

Ad 4.

Vi vil både forsøge at gennemføre en høring på Christiansborg om tvang og menneskerettighe-der og gerne dagen efter holde workshop (evt. i Odense) om konventionens betydning for os som psykiatribrugere (her med Tina M. som hovedperson). Vi satser på den 3. og 4. oktober. Karl kon-takter Tina og Folketinget og forespørge mødecenter i Odense.

Vi har udformet en annonce til Medlemsbladet, hvor vi opfordrer folk til at melde sig som “vidner”

Kommende møder: tirsdag den 19. juni kl. 11 og tirsdag den 26. juni kl. 11.

Vi vil nå at have Psykiatrisk Testamente færdigt inden sommerferien og have høringen sat på skinner.

Referat af møde i tvang-gruppen, 13. oktober 2006

REFERAT af møde i tvanggruppen den 13-10-2006 i Odense

Til stede: 
Karl og Kaj

Afbud: 
Henriette

Fraværende: 
Jan

På trods af det ringe fremmøde, blev mødet afviklet, ud fra ønsket om, at den planlagte høring skal gennemføres. Derfor blev der seriøst truffet de nødvendige beslutninger. Karl havde talt med Georg Høyer, fra Norge, samt forhørt sig om ledige dage i Landstingssalen. Det forholdt sig sådan at den eneste sammenfaldende dato, var den 30. Nov. 2006.

Overskriften for høringen kan være: Psykiatri uden tvang – Hvad skal der til

Følgende personer kan inviteres:

 • Georg Høyer, Karen Klint m.fl. politikere, Peter Kram, 1 repr. fra Psykiatrisk
  Selskab(gerne formanden), Tina Minkowitz(fra WNUSP),
 • Som repræsentant for Refugieideen: Karl Bach(LAP)
 • Som repræsentant for Weglaufhaus: Iris Hølling(Berlin)
 • Endvidere blev det forslået at Bedre Psykiatri blev inviteret – evt. formanden.
 • Desuden en række vidner blandt egne medlemmer, men også andre interesserede.
 • Vidnerne skulle svare på følgende spørgsmål: Hvad gør det ved mig at blive udsat for tvang, hvad kunne være gjort i stedet for?

Tanken er, dels at have et panel, dels at have et ditto spørgepanel, evt. af psykiatriordførere, samt et tidsrum sidst i hvert modul, hvor salen kan stille spørgsmål til både panel og spørgepanel. Dette skulle give lidt pingpong og derved gøre modulerne mere interessante at overvære.

Indbydelsen skal være færdig senest 31-10-2006

Bestilling af alternativ lokale, Borup Højskole er foreslået, hvis man på Christiansborg, pludselig lægger beslag på lokalet, til eget brug. Dette har de ret til.

Programmet for dagen kan være som følger:
10.00-10.15 Velkommen
10.15-11.00 FN Konventionen
11.00-12.00 Vidner og et spørgepanel af politikere
12.00-12.45 Frokost
12.45-13.30 Georg Høyer plus dansk psykiater
13.30-14.30 Døgntilbud udenfor hospitalerne
Weglauvhause
Døgnhus – Viborg
Refugium – LAP
Plus et spørgepanel af politikere.
14.30-14.45 Kaffe
14.45-15.45
15.45-16.00 Afslutning

Som det ses blev vi ikke helt færdige med programmet, og hvilket udgangspunkt der bedst tjener vores sag.

Referent: Kaj Larsen

Efterfølgende er høringen blevet udsat indtil januar 2007, idet Karl har travlt.

Næste møde: Torsdag den 16. November, klokken 11.00 i Odense

Hilsen
kaj