Referat af møde i hjemmesidegruppen, 28. april 2004

Referat fra møde i hjemmesidegruppen 28. April 2004 i Odense

Til stede, Eva, Lise, Thoridt, Robert, Jakob, Hanne, Alfred og Jan.

Valg af ordstyrer – Jan blev valgt

Hvordan har jeg det for tiden – udenfor referat

Valg af referent – Alfred blev valgt

Godkendelse af dagsorden 
– vedtaget som forelagt

Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt

Timer og Økonomi

Robert har brugt ca. 20 timer

Vi betaler 1117,- kr. for Web-hotel hos Scannet + et ukendt beløb for det nye Web-hotel

Robert oplyser at vi andet steds kan købe Web-hotel for ca. 1000,- kr. om året

Statistik over besøg på hjemmesiden

Der har været ca. 800 unikke besøgende pr. måned

Opfølgning fra sidste møde

Det viste sig at Rober havde misforstået gruppens anvisninger om at anvende Typo3 som vi jo har købt. Han er i stedet startet på at programmere sit eget Content Manement system. Derfor er de 20 timer spildt og Robert får ikke løn for de 20 timer, men starter forfra på Typo3 løsningen. Han lover at gøre hvad han kan for at blive færdig inden Landsmødet. Om ikke helt færdig – så dog klar med en delvist færdig udgave som kan fremvises. Eva og Robert aftaler og Eva udpeger hvilke dele af hjemmesiden der er vigtigst. Hanne sørger for at Robert får den seneste udgave af medlemsbladets artikler på e-mail så den er fremme senest fredag morgen.

Ansvars og Kompetenceområder

Der skal være mere fokus på Nyhedsbreve. Det vil være ønskeligt om der udsendes flere nyheder, men afgørende er det også at det der udsendes ER nyheder. Sekretariatet vil gøre mere ud af det

Hvordan er det gået med konverteringen

Se. Punkt 8

Landsmøde, beretning, repræsentation fra gruppen på Landsmødet

Alfred har udarbejdet en oversigt over året arbejde i gruppen til Landsledelsen beretning – den er lagt ind.

Jacob repræsenterer gruppen under Landsmødet som fungerende tovholder

Evt. – ikke noget at føre til referat

Hvordan synes du mødet gik – udenfor referat

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 13. marts 2004

Mødedato: 13. marts 2004

(Mødet var oprindeligt planlagt afholdt torsdag d. 13. januar 2005)

Mødested: LAPs sekretariat, Odense

Til stede: Alfred, Hanne, Thoridt, Lise, Robert, Jakob, Jan

1.Valg af ordstyrer Thoridt valgt som ordstyrer

2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – Udenfor referat.

3. Valg af referent – Lise –

4. Godkendelse af referat fra sidste møde

5. Folk får 8 dage til at kommentere, bagefter godkendt med rettelser sendes rundt og arkiveres på sekretariatet.

6 – 7. Opfølgning fra sidste møde

Hvordan går det med konverteringen – V/Robert

Hvordan går det med samarbejdet/arbejdsfordelingen mellem sekretariat og Web-master

Status kompetence og ansvarsområder behandlet på Landsledelsesmøde 7 februar – V/Formandsskabet

Udkast til evt. nyt layout og diskussion af layout – oplæg v/Robert

Robert har præsenteret et design, gruppen godkendte. Robert mente, konvertering ville tage 20-30 timer alt i alt inklusive. Robert kan være færdig sidst i april.

Hanne kontakter trykker med henblik på eksport af data fra medlemsbladet til html.

Ansvars og kompetence områder: Der mangler èn fra sekretariatet, Eva eller Helle i forbindelse med fastlæggelse af arbejdets organisering mellem sekretariatet og web-master. Sekretariatet indkaldes til næste møde.

X-tranet: Robert forslår en ”to-do”-liste (opgaveliste) i stedet for e-mail på kryds og tværs, således at al gruppens korrespondance samles ét sted.

Opfølgning Hjemmesidegruppens oplæg til Landsledelsen: Wiingaard koordinerer med Eva, at de småkorrektioner, Landsledelsen godkendte, bliver skrevet ind og sendt rundt.

7b. Kan Fap-Viborg komme til at opdatere deres egen hjemmeside?

Robert: Vi beslutter os for at vente. Lad os lige få os selv i hus først, så har vi en erfaring vi kan gå videre med. Vi har det i mente og senere har vi måske en standard for hvordan vi kan hjælpe andre.

8. Statistik over besøg på hjemmesiden

Fremover vil man selv kunne gå ind og checke statistik.

9. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Har brugt godt 5 timer alt i alt. Se også punktet 6-7.

Diskussionen om hjemmesiden drejer sig om 3 ting: Nyhedsbrev, debatfora og hjemmesiden som sådan. Spørgsmålet om debatfora tages op igen næste gang.

Eventuelt: Robert skal have samme informationer tilsendt som øvrige medarbejdere. Husk Eva på det mandag.

10. Hvordan syntes du at mødet gik

For referat Lise

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 31. januar 2004

Til stede: Alfred, Hanne Wiingaard, Thoridt, Lise Jul, Robert

Ikke til stede: Jakob Dahl

2. Valg af ordstyrer – Alfred

3. Hvordan jeg har det – udenfor referat

4. Valg af referent – Lise

 

5. Godkendelse af dagsorden – sket

6. Godkendelse af referat fra sidste møde.

Vi bestræber os på at lave beslutninger, der er af en sådan karakter, at det kan offentliggøres på hjemmesiden. Referat godkendt med ændringer – ændringer sendes separat.

7. Opfølgning på sidste møde:

Eva henvender sig mandag til Headline og meddeler, at Jakob ikke længere er kontaktperson og at Robert er den nye.

Hanne Wiingaard checker om npc har mulighed for at eksportere direkte i html eller zip-fil. Alternativt CD.

Robert undersøger mulighederne omkring et nyt debatfora.

Debatforaet har lav prioritet i starten. Om muligt, så vælger hjemmesidegruppen at alle indlæg kan læses men man skal oprette brugerkonto for at besvare indlæg. Anonymiteten er dog bevaret.

Alfred kontakter Eva med henblik på at lave enkelt justering i dokumentet vedr. arbejdsopgaver: Funktions e-mail dirigeres omgående – personlige efter aftale med sekretariatet (f.eks. 3 mdr.)

8. Opgaver og handlingsplan for den nye webmaster mht.konverteringen

Robert ser på sagerne og kommer med et udspil på handlingsplan.

9. Opgaver og handlingsplan for den nye webmaster m.h.t. layout/design og indhold på hjemmesiden, rullegardiner, debatside etc.: Robert laver designudkast til et kommende møde, designworkshop.

10. Statistik over besøg på hjemmesiden: Gammelt materiale er afleveret på sekretariatet.

11. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden. Robert laver udkast over timer/økonomi, når han ved lidt mere.

12. Evt. Robert sender overslag ud, når han lige har haft tid til at sætte sig ind i det. Robert og Albert koordinerer dagsorden.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 10. januar 2004

1. Valg af ordstyrer

2. Hvordan har jeg det for tiden og lige nu – herunder velkommen til det nye medlem Thorridt Allermand med og hvad hun har på hjerte overfor gruppen

3. Valg af referent

4. Godkendelse af dagsorden

Der byttes om på rækkefølgen af dagsorden, da Jakob har glemt mødet og først kommer senere.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde Mindre rettelser. Nogle var citeret for at have sagt noget nogle andre havde sagt. De fleste mente, diskussionsreferater var for lange. En fandt det meget rodet, men det også møderne haft tendens til at springe lidt emnemæssigt. Beslutningsreferater istedet.

6. Opfølgning fra sidste møde

Status ved overgang til nyt content manement system – Jakob

Status ”liste over ansvars og kompetenceområder” samt status ”referat fra mødet i september” – Jan – referat fra september godkendt.

Thoridt mente, aktivitetskalenderen burde være mere uddybet, f.eks. hvis vi var inviteret til konferencer, til møder eller andet.

Jan mente, der var gang i hjemmesiden fra 1 til 18 nye mails om måneden. Var der 18, var det dog af og til en bruger, der var gået amok med at skrive indlæg.

Jakob mente, artiklerne godt måtte sendes ud til offentliggørelse på hjemmesiden i god tid, så de kunne nå at komme med på samtidig på hjemmesiden. Lise checker op på, hvor lang tid de sendes over til webmaster, før bladet sendes ud.

Jakob mente ikke, der var problemer med Jurist mail. En uge efter mailen stod på hjemmesiden, kunne juristen checke mailen hjemme fra sig selv, sagde han.

Indhold: Nogle gamle ting bør tages af. Uenighed om, hvor flot hjemmesiden bør være. Nok mere aktuel. Wiingaard var ansvarshavende redaktør for bladet og bør også være det på hjemmesiden. I praksis fungerer det sådan, at en tekst er lidt ulden i kanten, så kommer den ikke på. I praksis fungerer det lidt gelinde mellem kontor, webmaster og landsledelse og formandskab. Wiingaard går ind og checker debatfora. Er der noget, der fjernes, bør det nok stå : Redaktionelt fjernet etc.

Jan har lavet detaljeret udkast til arbejdsgange og ansvarsområder for hjemmesidegruppen.

Der diskuteres mulige ændringer, bl.a. at landsledelsen er ansvarlig for indholdet og at e-mail adresser bør inddrages efter at folk er gået ud af landsledelsen, f.eks. efter 14 dage. Jan laver udkast og sender det rundt til hjemmeside gruppen – og Alfred sørger for det kommer med på næste landsledelsesmøde.

Content management system: Ikke overflyttet til juleaften som lovet. I gang med at flytte det over. Jakob mente, han kunne gøre det sammen med den nye webmaster. Wiingaard sagde, det måtte vi jo snakke med den ansatte om, hvordan han/hun foretrak det. Det blev påpeget som problematisk, at der i jobannoncen så ud som om man overtog et færdigt kørende system, hvilket ikke var tilfældet.

Jakob fortalte, der var givet et færdigt tilbud på systemet og der ikke blev udfaktureret time efter time. Det var svært at flytte mailserveren, fortalte Jakob.

Hvad synes I om det nye layout på hjemmesiden – ikke diskuteret, der er flyttet punkter om, så der er en gennemgående header.

7. Statistik over besøg på hjemmesiden Thoridt har Bøjes mappe med koder, så vi kan få kopieret de sidste 5 års statistik.

8. Ny Webmaster – annonce – ansættelsesudvalg m.v. – forhåbentlig god orientering fra Formandsskabet

Der indkaldes to ansøgere til jobsamtale næste fredag. Alfred og formandskabet er ansættelsesudvalg. Lise mailer til Eva.

9. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Når der ikke var talte om et færdigt kørende system, ville der sandsynligvis komme flere time udgifter på det første par måneder. Jakob laver udkast til, hvor mange timers arbejde, der ca. mangler.

Næste møde:

31. januar kl. 2004 kl. 12.00 i Odense.

Alfred sørger for, at der bliver arrangeret noget mad.

Den nye Webmaster er indkaldt.

10. Hvordan syntes du at mødet gik – folk var trætte nåede ikke punktet.

Referat af møde i hjemmesidegruppen, 21. september 2003

Mødested: Mediehuset, Århus

NB. Dette referat er skrevet efter, at hjemmesidegruppen havde afholdt sit næste møde (d. 15/11 2003), og indeholder derfor enkelte oplysninger, som ikke var fremkommet på det møde, som referatet omhandler.

Til stede:

Lise Jul Pedersen

Hanne Wiingaard (ordstyrer)

Jakob Dahl

Jan Andersen (referent)

Afbud fra:

Alfred Sloth Knudsen

Karl Bach Jensen

Bøje Allermand

 

Ingen af de tilstedeværende havde hørt fra Helle Kudahl (medarbejder på sekretariatet), som Alfred havde regnet med skulle deltage i dette møde.

Karl Bach Jensen har meddelt, at han træder ud af hjemmesidegruppen for at koncentrere sig om det internationale arbejde i LAP.

1. Hvordan har jeg det for tiden?

Intet referat fra dette punkt.

2. Valg af ordstyrer

Hanne blev valgt (ordstyreren blev valgt inden punkt 1).

3. Valg af referent

Jakob blev valgt (men da han fik forlagt sine noter fra mødet, var han ude af stand til at skrive referatet, som derfor senere blev skrevet af Jan).

4. Godkendelse af dagsorden

Punkt 11 udgår. Ellers godkendt.

5. Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendt uden bemærkninger.

6. Opfølgning fra sidste møde

Vedr. arbejdsgrupper: Jakob har lavet en side om arbejdsgrupperne (referenten er ikke klar over, om denne side er lagt ud på hjemmesiden).

Vedr. e-mail-adresser: Følgende nye adresser er oprettet/taget i brug:

bladet@lap.dk

webmaster@lap.dk

tilmeld@lap.dk

Følgende personer har fået en @lap.dk-adresse: Lise, Jakob, Hanne og LAPs nye rejsekonsulenter Mårten og Nils. Desuden har Erik Olsen vistnok en.

Lise vil spørge landsledelsen, om der er interesse for og penge til yderligere e-mail-adresser.

7. Vil det være OK, at hjemmesiden igen bliver lavet i FrontPage, eller skal det laves i et andet produkt ? – Bøje

Der er enighed om at stå fast på beslutningen fra sidste møde om ikke længere at anvende FrontPage.

Siden sidst har Jakob fået en ny ide. Han foreslår, at der anskaffes et såkaldt Content Management-system. Dette koster ca. 30.000 kr. plus moms (37.500 kr.) og giver mange fordele i arbejdet med hjemmesiden.

Det vedtoges at indstille til landsledelsen, at dette bevilges.

8. Evt. indkøb af ny software – bl.a. information fra landsledelsesmødet den 20/9 ved Jakob

Jakob havde planlagt at fremsætte ovennævnte forslag på landsledelsesmødet i går, men valgte i sidste øjeblik at udsætte dette. Se i øvrigt punkt 7.

9. Tilføjelse af muligheden for at deltage i Landsmøde under Bliv medlem – Alfred

Stavefejl – Ny handlingsplan og bugdget – Alfred

Alfred var ikke til stede, men havde telefonisk orienteret Jan om, hvad dette drejede sig om.

Den første del handler om, at Alfred har fået den ide, at på siden, hvor man kan melde sig ind i LAP, skal det fremgå som en medlemsfordel, at man kan deltage i det årlige landsmøde.

Vedtaget. Jakob sørger for udførelsen.

Den anden del handler om, at Alfred har fundet den nævnte stavefejl (budget fejlstavet). Desværre kunne han ikke længere huske, hvor det var. Jakob lovede at finde fejlen og rette den.

10. Debatforum – bl.a. mulighed for at slette egne indlæg

Det er ikke muligt at få en sådan funktion med det nuværende debatforum.

Hvis vi får bevilget det i punkt 7 omtalte nye system, får vi mulighed for at lave et nyt debatforum, mere eller mindre som vi vil have det. Emnet tages derfor op igen på næste møde.

11. Timer og økonomi i arbejdet med hjemmesiden

Punktet udgår.

12. Statistik over besøg på hjemmesiden – Bøje

Det er kun Bøje, der ved, hvordan man får udlæst denne statistik.

Jakob kontakter Bøje for at få det at vide og rundsender statistikken til resten af gruppen.

13. Evt.

Næste møde afholdes lørdag den 15. november 2003 kl. 11 – 16 i Mediehuset, Århus.

Lise reserverer et mødelokale, så vi ikke igen skal sidde i kantinen.

Referat af Landsmøde 2003

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere 
Fredag 16., lørdag 17. og søndag 18. maj 2003 på Comwell i Middelfart
Der deltog 90 medlemmer i landsmødet.Medlem af formandskabet Erik Olsen bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting.

1 Valg af dirigenter

Pernille Jensen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2 Valg af stemmetællere

Paul Bjergager, Steen Viggo Pedersen, Ingelise Pedersen og Preben Borchmann blev valgt.

Herefter blev Gabor Gombos, formand for European Network of Users and Survivors of Psychiatry, budt velkommen. Gombos fortalte om brugerorganiseringen i sit hjemland, Ungarn, og ENUSP’s historie.

3 Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover orienterede Lise Jul Pedersen fra Formandskabet yderligere om arbejdet i det forløbne år.

Bemærkninger i uddrag til beretningen:

Steen Moestrup roste beretningen.

Paul Bjergager ønskede oplyst, om ansættelse af en jurist i LAP er nedprioriteret? Lise Jul svarede, at det er det bestemt ikke.

Bjarne Skov Jensen takkede for en god beretning og understregede vigtigheden af lokal organisering.

Ulla Mygind ønskede debat om en handleplan for at skaffe flere medlemmer.

Søren Amstrup mente det var en god beretning, og anbefaler at ansætte en jurist i foreningen. Evt. en ad hoc konsulent.

Minna Holm går ind for en fuldtidsansat jurist.

Susanne Midtgård understregede vigtigheden af at få flere medlemmer, bl.a. ved oprettelse af lokalkontorer.

Thoridt Allermand var enig med Susanne.

Ib Bak: Projekter som selvhjælp giver flere medlemmer.

Erik Olsen går ind for regionale kontorer, men mener også det er vigtigt at komme ud på de enkelte væresteder.

Lars Strange takkede for en god beretning.

Tom Jul Pedersen ønskede yderligere information om udskiftning i landsledelsen i den forløbne periode og om de arbejdsgrupper der ikke er nævnt i beretningen.

Erik Olsen meddelte, at der ikke har været lige meget aktivitet i alle grupper pga. sygdom, og at alle grupper er åbne for medlemmer op til et vist antal.

Lene Fahlgren meddelte, at landsledelsen ikke har nedprioriteret juristansættelse. Lene skulle have været ansat men har selv trukket sig. Hun foreslår i stedet at danne et netværk bestående af flere jurister, og efterhånden at uddanne brugere til at tage sig af de normale juridiske spørgsmål.

Preben Borchmann mindede om, at medlemmerne ikke er ressourcestærke. Mange er dog velfungerende i lange perioder – tag ud og fortæl om foreningen, det giver flere medlemmer.

Lise Jul gjorde opmærksom på, at LAP ikke har penge til ansættelse af en fuldtids jurist på normale lønvilkår. Der er behov for yderligere uddannelse af FAP’erne til lokal rådgivning.

Bjarne Skov Jensen mente, at LAP skal vokse – flere medlemmer har flere kompetencer.

Karl Bach nævnte, at sidste års handlingsplan ikke bare er den siddende ledelses ansvar, det er også medlemmernes handlingsplan. Vi er afhængige af aktive medlemmer, arbejdsgrupperne har også et ansvar.

Dorthe Raffenberg roste beretningen og opfordrede til at arbejde for kollektiver for brugere, der ikke kan bo alene.

Johnna Sørensen mener vi har hårdt brug for juridisk assistance.

Lise Jul Pedersen gjorde opmærksom på, at folk i landsledelsen ikke kan være enige om alt, og at nogle vil vælge at trække sig ud af arbejdet, måske fordi man ikke har gjort sig klart hvad det omfatter.

Erik Olsen foreslog, at den nye landsledelse overlades udformningen af en juridisk støtteordning. Han ønskede forsamlingens synspunkt mht. ansættelse af folk med eller uden brugerbaggrund.

Jens Nielsen foreslog, at LAP købte en ejendom – dette må vi ikke iflg. vores bevilling.

Ingelise Pedersen foreslog ansættelse af konsulenter ude i landet. Det er hårdt arbejde at skaffe medlemmer.

Zenia Nyboe anbefalede at bruge penge på at ansætte en jurist, og sende flere penge ud i lokalforeningerne.

Thoridt Allermand anbefaler ansættelse af brugere ude i landet.

Helge Preben Sørensen mente man kan agitere for LAP gratis ved at skrive artikler m.v.

Lise Jul Pedersen: Husk vi skal selv lave arbejdet. Det er ikke sekretariatet, der skal lave arbejdet for os. Psykiatribrugere skal selvfølgelig have mulighed for skånejob.

Ib Bak nævnte den energi det kræver at sidde i landsledelsen. En frivillig indsats er nødvendig, vi skal ikke være ofre, men selv gøre noget. Vis det udadtil. Ib foreslår oprettelse af chatrum eller SMS, så vi kan støtte hinanden. Vi kan hver især bruge 1 eller 2 timer ugentligt på opsøgende arbejde.

Mårten Breum anbefaler ansættelse af folk i skånejobs. Find ildsjælene og honorer dem. Se på FAP Århus.

Søren Amstrup opfordrer FAP’erne til at tage opgaven på sig med medlemshvervning.

Karl Bach mindede om, at de 3 x 1,7 mio. kr. er bevilget til bl.a. at ansætte folk i organisationen. LAP skal bygges op over de næste 3 år, så vi kan overleve som forening også når bevillingen udløber.

Benny Bojsen understregede, at landsledelsen består af individualister, men at diskussioner foregår i en god stemning.

Erik Olsen opfordrer til, at man lokalt indsender ansøgninger om støtte til socialministeriet. Han anbefaler afholdelse af et kursus for den nye landsledelse. Erik deltager i et projekt om skjult tvang, og anmodede deltagerne om at sende deres evt. historier ind.

Birte sagde, at hun har været 2 år i landsledelsen, og at det har været spændende og svært.

Lise Jul Pedersen roste Karl Bach for det internationale arbejde, han har påtaget sig. Hver yder på sin måde i landsledelsen.

Herefter godkendtes beretningen.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Lise Jul Pedersen gennemgik regnskabet.

Bemærkninger til regnskabet:

Tom Jul Pedersen bad om og fik oplysninger om mødekontoen, bankrenter og abonnementer.

Søren Amstrup bad om og fik oplysninger om arbejdsgruppernes udgifter.

Karl Bach orienterede om udgifter til det internationale arbejde, som hidrørte fra år 2001.

Regnskabet blev herefter godkendt.

5 Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Paul Bjergager havde foreslået, at det ikke længere skulle være muligt at blive kollektivt medlem af LAP.

Forslaget blev forkastet.

Øvrige forslag

Forslag fra Paul Bjergager om afholdelse af sommer- og vintertræf blev overgivet til den gruppe, der skal udarbejde handlingsplanen.

Forslag fra Paul Bjergager om nyt navn – forslaget kræver en vedtægtsændring, og var ikke rettidigt indkommet. Blev afvist.

Forslag fra Søren Amstrup om LAP’s holdning til stigmatisering blev henvist til en arbejdsgruppe vedr. jura.

Forslag fra Tom Jul Pedersen – spørgsmålene er besvarede i beretningen – forslaget om medier henvises til handlingsplangruppen.

Orientering om arbejdet i landsledelsen

Hanne Løvig og Lise Jul Pedersen orienterede om egne erfaringer om arbejdet i landsledelsen.

Projekt recovery-orientering

Pernille Jensen orienterede om det 3-årige projekt.

6 Godkendelse af handlingsplan

Den af gruppen foreslåede handlingsplan blev gennemgået, rettet til og godkendt. Den nye landsledelse må rette den til sprogligt.

7 Fastsættelse af kontingent for år 2004

Landsledelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

8 Godkendelse af budget for år 2004

Lise Jul Pedersen forelagde budgettet.

Bemærkninger til budget:

Der kan spares på landsmødet.

Drop gratis avis til landsledelsesmedlemmer.

Lej en lejlighed i Odense til de, der arbejder frivilligt på sekretariatet.

Et forslag om halvering af en lang række udgifter blev forkastet.

Herefter godkendtes budgettet med den rettelse, at jurist og konsulent – lønningerne slås sammen i budgettet under organisationsansatte.

Udtalelse fra landsmødet

Pernille Jensen oplæste gruppeoplæg til udtalelse om tvang – udtalelsen blev godkendt og udsendt til pressen.

9 Valg af landsledelse

Der blev afgivet 75 stemmer, som blev fordelt på følgende måde.

Karl Bach: 62
Mårten Breum: 54
Hanne Elena Rørbech: 53
Zenia Nyboe: 48
Birte B: 42
Jakob Dahl: 42
Paul Bjergager: 27
Søren Langkilde: 26
Ingelise Pedersen: 25
Bo Steen Jensen: 24
Knud Schou: 24
Johnna B. Sørensen: 17
Steen Moestrup: 12
Anders Larsen: 9

Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Benny Bojsen
Birte B (genvalgt)
Hanne Løvig
Hanne Rørbech (nyvalgt)
Hanne Wiingaard
Ib Bak
Jakob Dahl (nyvalgt)
Karl Bach (genvalgt)
Lise Jul Pedersen
Mårten Breum (nyvalgt)
Michael P. Krog
Paul Bjergager (nyvalgt)
Zenia Nyboe (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

1. Søren Langkilde
2. Ingelise Pedersen
3. Bo Steen Jensen
4. Knud Schou
5. Johnna B. Sørensen
6. Steen Moestrup
7. Anders Larsen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Et forslag om ny statsautoriseret revisor blev forkastet. Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Leif Aaen som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Søren Langkilde fortalte, at han søger midler til en rejse til Grønland for at agitere for LAP.

Jens Brochmann mente mødet var gået for stærkt, men takkede landsledelsen for udført arbejde.

Helge Preben Sørensen fortalte om aktiviteter i Silkeborg.

Karl Bach takkede Erik Olsen for meget flot arbejde for LAP i mange år.

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Hanne Wiingaard takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Helle og Jesper).

Arbejdsgrupper på landsmødet

Medlemsbladet:

Deltagere: 
Birte B
Hanne Wiingaard (tovholder)
Joy Dalhof
Steen Moestrup
Aase Trolle-Schultz
Jens Mølgaard
Rigmor Veifert
Marianne Nilsson

Afholder møde i Odense 23. maj 2003. Udover formålet, som er at udgive medlemsbladet 4 gange årligt, påregnes udgivet et særnummer om recovery medio august.

Alternativgruppen:

Deltagere: 
Ib Bak
Steen Moestrup
Vivi-Ann Johansen
Johny Alhmann
Irene Vella

Ideplan: Annoncer i alternative blade, seminar med alternative behandlere, LAP udbyder kurser til medlemmer (forsøg evalueres).

Jura-gruppen:

Deltagere: 
Søren Amstrup (tovholder)
Johnna B. Sørensen
Knud Schou
Inge Marie Frost
Per Selmer

Formål: Juridisk ligeværdighed med andre borgere. Juridisk hjælp til alle i LAP. Frigørelse efter endt behandling.

Hjemmesidegruppen:

Deltagere:

Jakob Dahl
Lise Jul Pedersen
Erik Bøje Allermand

Koordinering af indhold med blad- og PR-gruppe: Artikler i bladet udgives samtidig på hjemmesiden. Små aktuelle ting på hjemmesiden med det samme. Form/udseende: Hjemmeside mere visuel (flere billeder). Synlig forandring hver måned. E-mail adresser til alle. Mere ensartethed i overskriftsfeltet. få arbejdsgange til at hænge sammen: indmeldingsblanket (e-mail), invitation nyhedsbrev, notits mulighed tilmelding hver gang i medlemsbladet. Markedsføring af hjemmeside: På LAP’s visitkort skal stå www-adressen. I bladet under kolofon, evt. mail på artikler i bladet. Hjælpe landsledelsen med autosignatur.

Arbejdsmarkedsgruppen:

Deltagere:

Niels Peter Mosegaard
Benny Bojsen
Bjarne Skov Jensen
Emil Hiort-Lorenzen
Zenia Nyboe
Søren Langkilde

Formål: Sikre fastholdelsen til arbejdsmarkedet, støtte medlemskredsen ud fra gældende regelsæt, og ønskeligt regelsæt. Studiekreds, møder skal give kompetence til vejledningsopgaver overfor medlemmer indenfor arbejdsmarkeds- og pensionsforhold.

International gruppe:

Deltagere: 
Anders Jensen
Helle Kroman
Leif Aaen
Karl Bach (tovholder)
Søren Ditlevsen
Helge Preben Sørensen
Maria Holbæk
Gabor Gombos

Første møde afholdes 10. juni 2003.

Formål: Gensidigt at styrke kommunikation og samarbejde mellem den danske bruger-/overleverbevægelse (LAP) og den nordiske, europæiske og verdensomspændende bruger-/overleverbevægelse på psykiatriområdet. Øge danske psykiatribrugeres- og -overleveres muligheder for at påvirke internationale beslutninger og processer, der påvirker vores livssituation. Øge danske psykiatribrugeres og –overleveres muligheder for at vi kan lade os inspirere af og inspirere bevægelsen i resten af verden.

Det vil vi gøre ved at:

 • Gruppens medlemmer i et vist omfang specialiserer sig i at arbejde på nordisk, europæisk og globalt niveau
 • Understøtte LAP’s sekretariat i at varetage sekretariatsopgaver for WNUSP, f.eks. ved
 • at forbedre og vedligeholde WNUSP’s hjemmeside
 • at medredigere, layoute, trykke og distribuere et internationalt blad
 • Udføre/foranstalte oversætterarbejde i forhold til NFSMH/ENUSP/WNUSP
 • Styrke den internationale bruger/overleverbevægelses profil og image i Danmark
 • Søge økonomiske midler til WNUSP’s arbejde
 • Forberede afholdelse af en fælles europæisk og verdenskongres (E + WNUSP) ultimo 2004

Landsmødet opfordres til at beslutte en hensigtserklæring om, at et overskud, der oparbejdes i indeværende år, reserveres til at finansiere logi og forplejning for op til 250 gæster fra i alt op til 100 lande på en E + WNUSP kongres ultimo 2004 i Danmark.

PR-gruppen:

Deltagere:
Birte B (tovholder)
Ulla Mygind

Mette Kroman Christensen
Hanne Løvig
Helle Larsen
Lars Strange
Hanne Wiingaard

Formål: Vi ønsker at lave et introduktionsblad (prøvenummer), om LAP. Det skal være let læseligt og iøjnefaldende og trykkes i ca. 5000 eks. Det skal indeholde oplysninger om hvad LAP står for, aktiviteter og tilbud. Desuden ønsker vi at lave et nyhedsbrev til alle væresteder og en kuglepen til salg. Det er vores mål også at udarbejde forslag til, hvordan vi kommer i medierne og får bedre kontakt med folketingets partier.

Selvhjælpsgruppen:

Deltagere: 
Anders Larsen (tovholder)
Karin Frackowiak
Ingelise Pedersen
Ib Bak

Formål: Via selvhjælpsgrupperne at søge at hverve nye medlemmer til LAP og dermed organisere flere brugere. Gruppen skal arbejde med: Instruktørkursus for kommende igangsættere skal strammes op. Hvervning af igangsættere uden for LAP. At gøre selvhjælpsgrupper til en FAP-aktivitet.

Første møde afholdes i Århus 16. august 2003 kl. 12-18.30.

Refugiegruppen:

Deltagere: 
Asjan Jakobsen
Gitte Thomsen
Erik Asger Pedersen
Anne Stjerneby
Paul Bjergager

Formål: Oprette et mødested for LAP-medlemmer, et sted hvor vi kan tale om vores problemer, et sted hvor man tager hen når man savner fællesskab og for at få det bedre. Et fællesskab/kollektiv med faste og skiftende medlemmer, der i den udstrækning de kan vil deltage i arbejdet. Folk der er for syge kan ikke være der af hensyn til dem selv og andre. Der ønskes anskaffet bil, dyr, køkkenhave til eget forbrug.

Første møde afholdes 14. juni 2003 kl. 12.00 på gården.

Forældregruppen:

Deltagere: 
Lise Vestergaard

Navne og formål foreligger ikke.

Handlingsplanen: (er vedlagt referatet)

Deltagere: 
Bolette Bjørn
Thoridt Allermand
Herluf Dalhof
Mårten Breum
Erik Olsen
Ib Bak
Lise Vestergaard
Bo Steen Jensen
Jan Tofte Hansen
Jens Chr. Nielsen
Tom Jul Pedersen

Gruppe om tvang til landsmødeudtalelse: (er vedlagt referatet)

Deltagere:

Gitte Lindskov
Dorthe Raffenberg
Hanne Rørbech
Preben Borchmann
Pernille Jensen

Vi vil modsætte os: Tvangsbehandling, tvangsindlæggelse, tvangsmedicinering, elektrochok og fiksering mod egen vilje.

Vi går ind for: Mere omsorg gennem øget personale, eneværelse, medbestemmelse i egen behandling, frit valg af behandler, blive bevidstgjort om sin egen behandling/vær din egen læge.

Referat af Landsmøde 2002

Referat af Landsmøde 2002

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere

torsdag den 9. og fredag den 10. maj 2002 på Fuglsangcentret i Fredericia

Der deltog 82 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Ib Bak bød alle velkommen og sekretariatsleder Eva Hansen orienterede om de praktiske ting.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter, og Eva Hansen som medhjælper og referent. Jesper Sabro og Ingrid Bak fungerede som sekretariats­medhjælpere.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind­varsling.

2. Valg af stemmetællere

Emil Hiort-Lorenzen, Lydia Pilgård, Niels Rasmus Jensen og Erling Østergaard blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover fik alle fra landsledelsen ordet for kort at fortælle om deres arbejde og oplevelser i LAP i året, der er gået.

Karl Bach orienterede om foreningens udvikling og det internationale samarbejde.

Erik Olsen fortalte om arbejdet med at udgive en bog om recovery.

Ib Bak fortalte om højskolen En Bro Til Livet, hvor LAP i øjeblikket har formandsposten i bestyrelsen. Endvidere om fremtids- og selvhjælpsprojektet.

Bjarne Skov Jensen fortalte om de sammenhænge, hvori han har repræsenteret LAP. Endvidere udtrykte han ros til formandskabet (Birte B, Ib Bak og Karl Bach) for arbejdet i det forløbne år.

Holger Pedersen fortalte sin personlige oplevelse af at være medlem af landsledelsen og samtidig være ramt af sygdom.

Michael P. Krog fortalte om arbejdet med Medlemsbladet.

Hanne Wiingaard orienterede om Fundraisinggruppen.

Kommentarer til beretningen:

Gunnar Mathiasen ønskede yderligere orientering om hvad der er sket.>

Poul Nordby udtrykte ros til landsledelsen for den flotte beretning og for hjemmesiden.

Benny Bojsen takkede for godt samarbejde med FAP Fyn.

Karl Bach orienterede om, hvorfor LAP ikke kan blive medlem af De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

Peter Farver og pfordrede til bredt samarbejde med andre foreninger.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Ib Bak gennemgik regn­skabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Karl Bach motiverede Landsledelsens forslag om at slette §6 i vedtægterne (afskaffe det årlige delegeretmøde). I foreningens opstart var det relevant med et forum, hvor medlemmer fra alle amter kunne mødes og udveklse erfaringer, men i takt med, at vi nu har grundforeninger i de fleste amter er denne funktion overflødig. Endvidere kræver det mange ressourcer at arrangere både et landsmøde og et delegeretmøde årligt.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Øvrige forslag:

Forslag fra Minna Holm-Nielsen om fremstilling af klistermærker, badges med logo m.v. Forslaget blev henvist til PR-gruppen, alle fandt ideen god.

Forslag fra Tom Jul Pedersen om pensionsforhold – henvist til arbejdsmarkedsgruppen. Forslag fra samme om deltagelse i nævn – er allerede med i foreningens Principprogram.

Forslag fra Paul Bjergager om nyt navn – forslaget kræver en vedtægtsændring, og var ikke rettidigt indkommet. Blev afvist.

Forslag fra Poul Melchior Madsen om ansættelse af somatiske læger på de psykiatriske skadestuer blev henvist til den arbejdsgruppe, der skal udarbejde handlingsplan 2002.

6. Handlingsplan

Inden planen blev overgivet til arbejdsgruppen blev følgende emner diskuteret i plenum:

Ret til psykologhjælp, foreningens jurist lovede at skrive i Medlemsbladet om de forskellige regler

Refugium

Hjælp til senhjerneskadede

Recovery – lav film

Benzodiazepiner

Den af arbejdsgruppen udfærdigede handlingsplan blev vedtaget.

7. Fastsættelse af kontingent for år 2003

Landsledelsen foreslog uændret kontingent, hvilket blev vedtaget.

Forslag om nedsættelse blev forkastet.

8. Godkendelse af budget for år 2003

Ib Bak forelagde budget for året 2003. Der er to kolonner: KAN-TAL som er baseret på de indtægter, vi pt. ved vi har, og ØNSKE-TAL som er baseret på de indtægter vi arbejder på at få.

Bemærkninger til budgettet:

Karl Bach nævnte, at LAP i forbindelse med den nye regeringsudtalelser om et fælles ansvar for de svageste grupper og ønske om større brugerinddragelse håber på finansiel velvilje de kommende år.

Budgettet blev godkendt.

Herefter suspenderedes landsmødet, og fredag den 10. startede med en kort orientering om LAP’s arbejdsgrupper, hvorefter man kunne tilmelde sig.

Bivirkningsgruppen ved Søren Langkilde: Mødes første gang i København 6.6.2002.

Internationalt arbejde ved Karl Bach: Mødes første gang 15.6.2002 kl. 12.00

Fremtidsværksted ved Alfred Sloth Knudsen: Møde aftales 23.5.02.

Bladgruppen ved Aase Trolle-Schultz: Første møde 17.5.02 kl. 12.00

Alternativgruppen ved Ib Bak: Mødes 23.5.02

PR Gruppen ved Ib Bak: Mødes første gang 19.6.2002 kl. 12.00

Arbejdsmarkedgruppen ved Bjarne Skov Jensen: Mødes første gang 24.8.2002 kl. 11.00

Livstestamente ved Claus Evald: Jonna Hestnes orienterede yderligere om gruppen, som er ved at lægge sidste hånd på udfærdigelse af det skriftlige materiale.

Selvhjælpsgrupperne ved Erik Olsen: Mødes første gang 18.6.2002 kl. 12

Hjemmesiden ved Alfred Sloth Knudsen. På grund af webmasters sygdom er der ikke aftalt første møde.

Udgivelse af pjecer ved Alfred Sloth Knudsen.

Ønske om nye grupper:
Oprettelse af refugium –
overdraget til alternativgruppen,
Skibsprojekt – opgivet.

Jens Mølgaard og Ulla Dannesboe orienterede om de lokale selvhjælpsgrupper i Odense.

9. Valg af landsledelse

Der blev afgivet 61 stemmer. Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Alfred Sloth Knudsen
Benny Bojsen (nyvalgt)
Birte B
Bjarne Skov Jensen
Erik Olsen
Hanne Løvig (nyvalgt)
Hanne Wiingaard (genvalgt)
Ib Bak (genvalgt)
Karl Bach
Leah Kjær Joyce
Lise Juul Pedersen (nyvalgt)
Michael P. Krog (genvalgt)
Poul Nordby (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

Jens Mølgaard

Søren Langkilde

Joan Remil

Piyanah Kløvedal Steenberg

Ingelise Pedersen

Paul Bjergager

Peter Farver

Holger Pedersen

Niels Peter Mosegaard

Gunnar Mathiasen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Steen Moestrup som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Søren Langkilde opfordrede til at lave en konference som på Fuglsø i nov. 2001 endnu engang.

Claus Evald gjorde opmærksom på, at gruppen vedr. livstestamente gerne vil have input og flere med udefra.

Karl Bach: Vi vil prøve at tage initiativ til en ny konference i samarbejde med andre organisationer, men det tager ca. 1½ år at planlægge en sådan konference. Der skal også være et godt tema.

Maria Holbek foreslog ”valgfrihed” som tema. Frit sygehusvalg, valg af psykiater. Har sindssyge en fri vilje? At vælge systemet fra.

Aase Trolle-Schultz: Hvorfor er der ingen indvandrere i LAP?

Erik Bak foreslog at landsmødet skulle sende en hilsen med en buket til Birte B som tak for det store arbejde, hun har udført for LAP.

Ib Bak rettede en varm tak til de afgående landsledelsesmedlemmer, Paul Bjergager, Holger Pedersen og Niels Peter Mosegaard.

Karl Bach takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Ingrid og Jesper).

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Referat af Landsmøde 2001

i Landsforeningen Af nuværende og tidligere Psykiatribrugere fredag den 11. og lørdag den 12. maj 2001 på Kursuscenter Christiansminde, SvendborgDer deltog 79 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Karl Bach bød alle velkommen, inklusive to gæster fra Østrig, og orienterede om praktiske ting.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen og David Bonde Henriksen blev valgt som dirigenter, og Eva Hansen som medhjælper og referent. Jesper Sabro og Methe S. Pedersen fungerede som sekretariats¬medhjælpere.

David Bonde Henriksen takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige ind¬varsling.

2. Valg af stemmetællere

Mårten Breum, Jens Meldgaard, Peter Hansen og Poul Bjergager blev valgt.

3. Landsledelsens beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Derudover fik alle fra landsledelsen ordet for kort at fortælle om deres arbejde og oplevelser i LAP i året, der er gået.

Børge Rasmussen fandt forslaget om, at de enkelte lokalafdelinger skal knyttes tættere til LAP spændende, og understregede vigtigheden af ikke at svække det lokale arbejde.

Harald Brodin synes arbejdet i Landsledelsen har været meget konstruktivt. Han udtrykte til¬fredshed med foreningens politiske arbejde, men havde tvivl om organisationsstrukturen.

Hanne Wiingaard har været med i Bladgruppen og Fundraisinggruppen, og i arbejdet med ny folder. Har også deltaget i en masse konferencer. Arbejdet i landsledelsen er spændende, lærerigt og hårdt.

Ib Bak har lært meget nyt af at være i Landsledelsen. Er LAP’s repræsentant i Højskolen En bro til livet. Er med i projektet Selvhjælpsgrupper. Med i Fundraisinggruppen. Med i Alternativ¬gruppen. Er også med i arbejdet omkring ny folder.

Jytte Hasemann – har desværre været sygemeldt en del af perioden, men er med i Bivirknings¬gruppen og har deltaget i en del konferencer. Har fået mange henvendelser fra medlemmer og journalister. Har været glad for at være i Landsledelsen og formandskabet, det er spændende arbejde.

Erik Olsen – er også formand for FAP Storkøbenhavn. Har været i Formandskabet. Var bl.a. med i ministerielt udvalg for ny SKP- støtte- og kontaktperson – ordninger med godt resultat, man kan blive hørt hvis man indgår i en konstruktiv dialog. Spændende år.

Karl Bach: Deltagelse i Landsledelsen er hårdt arbejde, og man modtager meget kritik. Holdninger til os selv spiller ind, man skal vænne sig til, at det er medlemmerne, der selv driver denne forening. Opfordrer alle medlemmer til at lægge et stykke arbejde i foreningsarbejdet, f.eks. som Bjarne Skov Jensen, der fik en arbejdsgruppe op at stå via annoncering i Medlemsbladet. Vi er nået langt på 2 år, vi er med i mange sammenhænge som det fremgår af den skriftlige beretning. Økonomien fremover er lidt usikker, så hvis nogen ønsker at sponsere foreningen, kunne det overvejes selv at betale for sin rejse, dvs. undlade at bede om rejserefusion. Gå i kødet på jeres kommuner og amter og søg penge til foreningsarbejdet den vej.

Joy Dalhof har ønsket at gøre noget for psykiatrien. Derfor med til at danne LAP. Det har været lærerigt og spændende. Uddannet brugerlærer via SamfundSind. Med i teatergruppe. Er med i Alternativgruppen og med i projektet ang. selvhjælpsgrupper.

Lars Arredondo er med i Bivirkningsgruppen. Det er lykkedes at få mange behandlere i tale. Lars har haft mange kontakter til væresteder for at fortælle om LAP og skaffe medlemmer. Det kan betale sig at engagere sig.

Karin Lind har været med i ledelsen i 2 år. Det har været spændende, men hårdt og et stort an¬svar. Har været meget syg i år, men har været med til at starte et kooperativ i Svendborg. Har holdt foredrag for undervisere og behandlere i Fyns Amt. Den største glæde er at møde andre med sårbare sind.

Michael Krog har været med 1 år. Er journalist, redaktør på Outsideren og med i Bladgruppen. Opfordrer alle til at være aktive – deltage i grupperne – skriv til bladet – stil op til landsledelsen. Det giver en masse post fra sekretariatet, hvis det er post man savner. Kommentarer til beretningen:

Jørgen Rasmussen opfordrede alle til at efterkomme Karls forslag om ikke at bede om refusion for rejsegodtgørelse. Forslag om fremtidigt at lægge landsmødet ud på Internettet.

Mårten Breum syntes ikke at LAP arbejder hårdt nok på at gøre os kendt.

Thomas Steffensen påpegede at det ikke er så nemt at gøre folk interesserede.

Leah Kjær Joyce havde lært foreningen at kende tilfældigt, og spurgte om og hvordan vi rekla¬merer for os selv.

Karlo Hansen mener det er vigtigt at alle kan komme til orde i vores egne blade.

Lise Vestergård kommenterede Michaels indlæg om humor kontra alvor.

Mårten Breum påpegede, at det, at vi er psykiatribrugere, ikke gør det nemmere at arbejde sam¬men, men det gør det ikke mindre nødvendigt.

Thomas Steffensen Havde oplevet at presse nogle på et værested for hårdt for at gå ind i forenin¬gen.

Alfred Sloth Knudsen havde det lidt blandet med at have vundet kroferien ved at skaffe bare 4 nye medlemmer (det var nu 7 – Ref.). Opfordrede alle til at oplyse om os i alle sammenhænge.

Peder Hansen havde gode erfaringer med bl.a. hjælp til læserbreve fra journalister.

Karin Lind opfordrede til at vi tænker nye tanker i forbindelse med arbejdet for at gøre os mere kendt.

Jørgen Rasmussen syntes vi i LAP’s medlemsblad er godt dækket ind mht. at lade politikerne komme til orde.

Søren Langkilde oplyste at de i Frederiksborg Amt indenfor de to sidste uger havde fået 5 nye medlemmer, ved målrettet at besøge alle væresteder.

Karl Bach mente at vi mht. økonomien skal fortsætte med at søge at skaffe midler, men også skal være forberedt på, at vi måske har mindre til næste år end i år. Synes vi trods alt er nået langt på to år mht. at gøre os kendt. Der er kommet ca.70 nye enkeltmedlemmer siden nytår.

Thoridt Allermand kom med forslag om at oprette en PR-gruppe, så arbejdet med at skaffe nye medlemmer bliver mere struktureret.

Harald Brodin mindede om, at det også kan lade sig gøre at tale om LAP f.eks. under en indlæg¬gelse, både med patienter og ansatte.

Mårten Breum kom med forslag om en demonstration foran Christiansborg.

Birte B bakkede op om at oprette en PR-gruppe, og understregede vigtigheden af at vi får formidlet vores resultater, også på nogle mere visuelle måder.

Erik Olsen sagde ang. at lægge landsmødet ud på nettet, at det nok er for dyrt, men møderefera¬ter kan komme ind på vores hjemmeside. Støtter forslaget om en PR-gruppe, men det kræver at vi søger flere midler. Var uenig i ideen om en demonstration.

Leah Kjær Joyce ville gerne være med i en evt. PR-gruppe.

Alfred Sloth Knudsen synes LAP er blevet mere ”moden” og også ved at blive mere kendt.

Niels Erik Nielsen fortalte, at LAP stadig er ret ukendt i Sønderjylland. Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Eva Hansen gennemgik regn¬skabet.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog, at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer.

Karl Bach oplyste at Landsledelsen forslag til vedtægtsændringer for en dels vedkommende var udarbejdet i samarbejde med Mårten Breum.

§2,stk.2 nyt stk. h: Støtte oprettelsen af arbejdspladser, der styres og/eller ejes af nuværende og tidligere psykiatribrugere.

§2,stk 2 nyt stk. i: Styrke nuværende og tidligere psykiatribrugeres rettigheder som ar¬bejdstagere og bevidstgøre psykiatribrugere om faglige rettigheder.

§3,nyt stk.4: Som kollektive medlemmer med status af grundforeninger optages regionale foreninger af nuværende og tidligere psykiatribrugere. Individuelt medlemskab af lands¬foreningen er ensbetydende med individuelt medlemskab af den grundforening, der i hen¬hold til godkendelse af Landsledelsen dækker det geografiske område, hvor medlemmet har sin adresse (nuværende stk. 4 bliver stk.5, og stk.5 bliver stk.6) .

§3, stk.6 tilføjes: For medlemskab i landsforening og grundforeninger opkræves et samlet kontingent. Fordelingen af kontingentet mellem landsforening og grundforeningen beslut¬tes af landsmødet.

§4, stk. 3: der tilføjes: .. har betalt forfaldent kontingent. Kollektive medlemmer, der ikke er grundforeninger, har møde- og stemmeret. Denne begrænses dog…

§4, stk. 5: Sidste sætning ændres til 31. marts.

§6, stk. 1: der tilføjes: efterårets delegeretmøde. Dog kun i de amter, hvor LAP ikke er repræ¬senteret af en grundforening. Delegeretmøde… to repræsentanter for grundforeningerne i det enkelte amt og én repræsentant…

§10, stk. 1 og §11, stk. 1 tilføjes: to tredjedels flertal (af de gyldigt afgivne stemmer)

Efter en grundig debat vedrørende det tekniske, ændringsforslag vedr. §4, stk. 3 og konsekven¬serne af vedtagelsen af punkterne om FAP og LAP blev samtlige vedtægtsændringer vedtaget.

Øvrige forslag

Forslag fra Aase Trolle-Schultz og Bjarne Skov Jensen blev frafaldet.

Forslag fra Niels Mørup-Pedersen (ikke til stede). Disse forslag blev forkastet (nr. 2 er i forvejen indeholdt i LAP’s principprogram). Etablering af en fond kræver min. 300.000 kr. i disponibel kapital. Jan Andersen foreslog oprettelse af en arbejdsgruppe, der holder øje med fonde og lega¬ter – læg evt. oplysninger på hjemmesiden. Erik Olsen oplyste, at vi har en fundraisinggruppe der arbejder med sagen og vil tage forslaget op. Der findes standardblanketter, som vil blive ud¬sendt til FAP’erne i løbet af få uger.

Lars Malling foreslog, at Landsledelsen afholdt en sommerfest for at samle penge ind. Karl Bach oplyste, at der er søgt om tilskud til afholdelse af en sommerlejr for medlemmerne.

De 3 forslag fra Susanne og Keld Midtgaard blev frafaldet. Det blev præciseret, at FAP’erne gerne må modtage kontingent fra medlemmerne og sørge for videre forsendelse til LAP. Dog skal LAP’s indbetalingskort være eneste gyldige medlemsbevis.

6. Dannelse af arbejdsgrupper:

Der skal laves et oplæg til arbejdsplan for det kommende år, såfremt man ønsker gruppen videre¬ført frem til næste landsmøde. Se arbejdsgrupperne på bilag 1.

Tilbagemelding fra arbejdsgrupper

Medlemsbladet: (Mårten Breum)

Næste møde bliver den 6. juni i Odense. Bladet udkommer ultimo juni. Derefter afholdes et weekendmøde, for at lære hinanden bedre at kende og udvikle konceptet. Ideer om flere annon¬cører, faste annoncepriser, inddrage RUC til evaluering af bladet samt tackling af Mårtens af¬gang som teknisk redaktør. Gruppen videreføres.

Alternativ behandling: (Alfred Sloth Knudsen)

Brainstorming og meningsudveksling. Fastsættelse af procedure for de kommende to år. Tovhol¬der Ib Bak. Første år: Vidensopsamling – hvilken viden har gruppemedlemmerne, hvor kan vi finde nogen, der har et bud på fremtidens behandling, hvad ønsker psykiatribrugerne sig af alter¬nativ behandling. Samles i vidensbank (mappe). Sammensættes til mulige projekter. Andet år: Igangsætte det første projekt. Gruppen videreføres.

PR-gruppe: (Thoridt Allermand)

Ideer: Gå ud og mød mennesker – lav en video – lav en trøje med billede – lav en nål. Det nem¬meste er at gå ud og møde folk hvor de er – kortlægge stederne hvor LAP/FAP ikke er kendt i samarbejde med landsledelsen. OBS i TV er gratis, få lavet et indslag. Båndværkstedet er også en mulighed. Jette Nielsen er tovholder. Gruppen videreføres.

Arbejdsmarked, uddannelse og revalidering: (Holger Pedersen)

Snakkede mest om flex- og skånejobs, men lovgivningen bliver ændret, så man afventer dens ikrafttræden. Andre punkter: kontakt med fagbevægelsen mhp at udarbejde regler for arbejds¬plads- og uddannelsesfastholdelse. Bakker op om den ny §2, stk. h og i. Gruppen videreføres.

Førtidspensionsreformen: (Bjarne Skov Jensen)

3 punkter:

 1. følge de mange flexjobbere kritisk og kontrollere, at deres rettigheder bliver tilgo¬deset,
 2. følge nøje tilblivelsen af cirkulærer og bekendtgørelser indenfor den nye førtidspensi¬onsreform, og
 3. fremme organiseringen af flexjobbere og psykiatribrugere.

Vi sætter et lille stykke i Medlemsbladet for at få flere gruppemedlemmer. Gruppen videreføres.

Bivirkningsgruppen: (Søren Langkilde)

Diskuteret psykofarmakas virkning på bl.a. fedme og vil skrive til Sundhedsministeren og Læ¬gemiddelstyrelsen om dette emne. Vi vil skrive i lokale aviser med egne historier om bivirknin¬ger. Der er udarbejdet en beskrivelse (vedlagt referatet). Gruppen videreføres.

Selvbestemmelse og patientrettigheder: (Jytte Hasemann)

 1. Færdiggørelse af psykiatrisk livstestamente/forhåndserklæring
 2. Informative artikler om patientrettigheder etc. til medlemsblad og aviser
 3. Et opgør med umyndiggørelse og anvise veje til selvbestemmelse.
 4. Hvordan påvirker vi det psykiatriske behandlingssystem, så man undgår umyndiggørelse (bisiddere, selvhjælpsgrupper etc.).
 5. Intet om os uden os-princippet.

Herefter redegjorde Erik Olsen for den finske model, hvor man ikke taler om klienten, uden at han/hun er til stede. Alle, der har et forhold til brugeren, samles på ét sted. Erik Olsen lovede at skrive en artikel om den finske model til Medlemsbladet. Gruppen videreføres.

FAP som grundorganisation: (Susanne Midtgaard)

 1. Afholde en generalforsamling
 2. Vælge formand, næstformand, kasserer og sekretær
 3. Få en girokonto
 4. Søge §115 midler, amt og kommune
 5. Vedtage: Hvad skal vi nå det kommende år
 6. Værktøj – hvordan skal en ansøgning se ud
 7. Et ordentligt regnskab
 8. Iagttage det faktiske behov blandt brugerne, fx socialt samvær, samt det politiske arbejde i dialogforum, socialudvalg, handicapudvalg

Ansøgning om §115 midler:

Stil kommunens/amtets ansvarlige person

Ansøgningen stiles mod socialt arbejde og ønskerne som brugerne har – kort og præcist

Evt. kurser i oprettelse af FAP afdelinger

Keld og Jan udarbejder folder med oplysningerne.

Gruppen er afsluttet.

Erfaringsudvekslinger: (Thomas Steffensen)

Godt møde. LAP mangler penge, man diskuterede om at sætte annoncer i aviserne vedr. testa¬mentering af dødsboer til LAP. Danske foreninger rundt omkring i verden kan kontaktes (velha¬vende udenlandsdanskere). Gruppen diskuterede også vold på hospitaler. Hvor er indvandrerne i vores forening?

Gruppen er afsluttet.

Sindssyg i egen bolig: Gruppen blev ikke til noget.

Forslag til handlingsplan: (Karl Bach)

Frem til næste landsmøde vil vi i LAP arbejde med:

Politisk:

På landsplan og lokalt skabe opmærksomhed om foreningens synspunkter, som de er formuleret i vores principprogram ved at:

 • være på banen i offentligheden når aktuelle emner, der berører vores medlemmers livssitua¬tion og muligheder, debatteres
 • selv være med til at sætte dagsordenen i den offentlige debat ved et målrettet arbejde i for¬hold til medier og offentlighed
 • tage direkte kontakt til politikere og andre beslutningstagere om vores mærkesager, fx ved at arrangere og invitere til høringer
 • etablere netværk mellem initiativer, der vil skabe alternative behandlings- og hjælpemulighe¬der, og aktivt støtte gode kræfter på området

Organisatorisk:

Udvikle og styrke medlemsarbejdet og medlemsfundamentet i LAP og i LAP’s grundforeninger, ved hjælp af:

 • fremtidsværksteder for medlemmer i de enkelte amter
 • organisering af selvhjælpsnetværk
 • kursus- og træningsmuligheder for medlemmerne
 • et idekatalog der kan inspirere det lokale arbejde
 • løbende medlemshvervning
 • sikre foreningens kortsigtede og langsigtede økonomi ved at?søge midler fra Tips- og lottopuljer
 • søge private sponsorer
 • opnå skattefradragsmuligheder i forbindelse med gaver til foreningen
 • undersøge mulighederne for og så vidt muligt gennemføre en landsindsamling

Bemærkninger:

Søren Langkilde – kurser for medlemmer er der ikke sket noget med sidste år?

Børge Rasmussen – medlemmernes livssituation – husk bosituationen

Paul Bjergager – sommerlejr foreslået sidste år er ikke blevet til noget – skal med i år

Karl Bach – som medlem af landsledelsen ved Paul Bjergager, at der er søgt om midler, og at der ikke er kommet svar endnu. I øvrigt var Paul Bjergager selv tovholder på ideen.

Karin Lind: Landsledelsen har delegeret opgaven med sommerlejr til Paul Bjergager.

Harald Brodin: Der skal ikke afholdes sommerlejr, opprioriter landsmødet.

Handlingsplanen blev herefter vedtaget.

Udtalelser fra landsmødet

Der blev lavet to udtalelser, den nye landsledelse vil gerne have mandat til at tilrette udtalelserne sprogligt. Udtalelsen vedr. medicinfri afdelinger egner sig bedst til Medlemsbladet. Forsamlin¬gen tilsluttede sig, at Landsledelsen arbejder videre med udtalelserne.

7. Fastsættelse af kontingent for år 2002

Karl Bach: Foreslår 125 (75 kr. til LAP, 50 til FAP)

Jan Andersen: Støtter Karls forslag, men hvad skal de kollektive betale?

Karl Bach: Foreslår at det følges ad, således kollektive medlemmer fra 2002 betaler kr. 125 pr. påbegyndt 35 medlemmer.

Alfred Sloth Knudsen: Nørremarken betaler pt. 300 kr. om året, det er ikke så væsentligt. Støtter Karl Bachs forslag, men vi kunne da godt gå højere op.

Thomas Steffensen: Foreslår 150 eller 175 kr.

Keld Midtgaard: Foreslår 100 kr. – det er svært at skaffe medlemmer.

Karl Bach: Når man fremsætter forslag skal man nævne fordelingen mellem LAP og FAP. At betale mere – det står jo alle frit for. I den nye folder bliver der en rubrik til gaver.

Erik Olsen: Der er en klar sammenhæng mellem højt kontingent og manglende medlemmer. Giv bidrag, hvis I har penge til det.

Alfred Sloth Knudsen: Det er ikke kontingentets størrelse, der betinger om man kan få med¬lemmer. Sæt det dog op til 200 kr.

Paul Bjergager: Må ikke være over 100 kr. – det er dyrt for medlemmer.

Mårten Breum: Foreslår 100 kr. – LAP’s medlemmer bliver indregnet i FAP, så den enkelte FAP mister ikke meget. Skaf FAP-penge andre steder fra (amter og kommuner).

Kontingentet fastsattes til kr. 125 årligt, heraf kr. 75 til LAP og kr. 50 til FAP. (Findes der ikke en FAP i amtet, går hele kontingentet til LAP).

8. Godkendelse af budget for år 2002

Karl Bach forelagde budget for året 2002. Der er to kolonner: KAN-TAL som er baseret på de indtægter, vi pt. ved vi har, og ØNSKE-TAL som er baseret på de indtægter vi arbejder på at få.

De 800.000 vi hidtil har fået årligt fra Socialministeriet, bortfalder pr. 31.12.2001. Vi har fået løfte om et tilskud på 500.000 i år 2002 og 300.000 i år 2003. Kriterier for modtagelse af tilskud fra Tips og Lottopuljen opfylder vi ikke endnu, og selvom vi gjorde ville beløbet ikke være sær¬ligt stort.

Bemærkninger til budgettet:

Søren Langkilde: Hvad med projektmidler i EU?

Peder Hansen: Støtte fra medicinindustrien – hvorfor ikke? Det er en gammeldags holdning.

Erik Olsen: Projektmidler er lette at få, men ikke til driften af foreningen. Projekter er også me¬get arbejdskrævende. Angående medicinindustrien – der er ikke mange foreninger, der modtager støtte den vej – det er ødelæggende for troværdigheden.

Alfred Sloth Knudsen: Realistisk budget, men vi går ned i indtægt. Landsmøde 2002 er budgette¬ret med 40.000. Foreslår afholdelse i spejderlejre (fx Sletten ved Silkeborg).

Karl Bach: Der kan holdes et endagsmøde med deltagerbetaling. Valget står mellem et dyrere landsmøde, eller et fortsat bemandet sekretariat. Men søg selv midler i kommunerne og amterne til deltagelse i møder.

Susanne Midtgård: Posten som heltidsansat er for dyr, anbefaler en halvdagsansat og brug af brugere i skånejob. Konkret forslag: Flyt 100.000 fra lønnen til sekretariatslederen og over til landsmødekontoen.

Ib Bak: Lad os se, om den nye landsledelsen har kræfter til at overtage nogle administrative op¬gaver, så der kan spares.

Thoridt Allermand: Fraråder på det kraftigste at stemme for forslaget, vi kan ikke undvære en fuldtidssekretær. Vi ønsker at blive større, så der skal ikke skæres ned.

Karin Lind: Vi sparer os ihjel. Ingen forestiller sig, hvor stort et arbejde administrationen er. Eva har via arbejdet for WNUSP skaffet penge til foreningen, så vi har kunnet ansætte en i skånejob.

Erik Olsen: Vi kan ikke fjerne 100.000 fra Evas løn, uden at blive nødt til at ansætte en anden person. Eva er en stor hjælp for formandskabet, arbejdet kunne ikke gøres uden. Minimum er 1 fuldtidsansat, vi har faktisk brug for mere.

Alfred Sloth Knudsen: Klap lige hesten – undlad diskussioner om løn til personer, der er til stede. Eva har mere end rigeligt at gøre. Man får god service og lynhurtige svar, kvalificeret hjælp. Vi skal have vores bastioner: Sekretariatet og landsmødet. De to vigtigste ting.

Torsten Skjerne Dinesen: LAP kan vanskeligt drives uden en person som Eva, der arbejder for 1½. Kan ikke erstattes af frivillige. Principielt må man ikke spare på centrale punkter, selvom økonomien er dårligt. Tværtimod skal der foretages en offensiv. Grundlaget for virksomheden er sekretariatet.

Niels Peter Mosegaard: Hvem i landsledelsen kan overtage administrative opgaver? Hvis de 100.000 kan skaffes via andet arbejde (som for WNUSP) kan forslaget tages seriøst, ellers ikke.

Henrik Hellesøe: 10 års erfaring i FAP Århus. Har haft administrationen. Det er meget vigtigt at LAP har en central administrator.

Bjarne Skov Jensen: Det er vigtigt med en stabil arbejdskraft. Vi er under opbygning. Eva gør sit arbejde godt, har opbygget meget erfaring og et kontaktnet. Vi smider ikke guldæg væk.

Hanne Wiingaard: Man skal ikke undervurdere de administrative opgaver. Foreningen kan ikke overleve og få et ordentligt ansigt udadtil uden Eva.

Michael P. Krog: Det ville være selvmord at skære ned. Tværtimod har vi brug for flere Eva’er. I stedet skal vi nok være bedre til at finde penge. Brug e-mail i højere grad for at spare porto.

Børge Rasmussen: Eva er ganske fortræffelig, tænk også på det psykiske arbejdsmiljø. Fuld¬stændig uundværlig.

Birte B: Landsmødeforhold er usædvanlig luksuriøse. Vi må kunne gøre det billigere. Forslaget fra Susanne Midtgaard om at flytte 100.000 fra løn- til mødekonto blev forkastet. Budgettet blev herefter godkendt.

9. Valg af landsledelse

Der blev afgivet 62 stemmer. Landsledelsen ser frem til næste landsmøde således ud:

Alfred Sloth Knudsen (nyvalgt)

Birte B (nyvalgt)

Bjarne Skov Jensen (nyvalgt)

Erik Olsen (genvalgt)

Hanne Wiingaard

Ib Bak

John Staldgaard

Jytte Hasemann

Karl Bach (genvalgt)

Leah Kjær Joyce (nyvalgt)

Michael P. Krog

Paul Bjergager

Tom Niels Jensen (nyvalgt)

Suppleanter frem til næste landsmøde:

1. Holger Pedersen

2. Harald Brodin

3. Niels Erik Nielsen

4. Niels Peter Mosegaard

5. Børge Rasmussen

10. Valg af statsaut. eller reg. revisor samt intern kritisk revisor og revisorsuppleant

Andersen, Hübertz og Kirkhoff blev genvalgt. Claus Rostgaard Ewald blev genvalgt som intern kritisk revisor og Steen Moestrup som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Aase Trolle-Schultz rettede en varm tak til de afgående landsledelsesmedlemmer, Joy Dalhof, Karin Lind og Lars Arredondo.

Karin Lind takkede og opfordrede alle til at passe godt på det skib, vi fik sat i søen.

Ib Bak ønskede at gøre lidt reklame for Højskolen – En bro til livet. Det er et stort arbejde at sidde i højskolens bestyrelse, men spændende. Selvhjælpsprojektet: Meld jer til.

Lars Strange: Anbefaler Højskolen på det varmeste. Har haft et supergodt ophold.

Karl Bach: Takkede dirigenterne for god mødeledelse. Tak til hjælperne (Eva, Methe og Jesper). Velkommen til de nye landsledelsesmedlemmer, og en stor tak til de afgående, inklusive Joan Remil og Børge Rasmussen.

David Bonde Henriksen takkede på dirigenternes vegne for god ro og orden.

Valg af delegerede til delegeretmødet:

Storstrøms Amt Maria Borggård og Hanne Wiingaard

Ribe Amt Anker Schack Hansen

Sønderjyllands Amt Niels Erik Nielsen

Nordjylland, Vestsjælland og Bornholm udpegede ingen delegerede.

I de øvrige amter findes der grundforeninger.

BILAG 1

Udtalelse fra landsmødet og handlingsplan:

Karl Bach

David Bonde Henriksen

Torsten Skjerne Dinesen

Bivirkninger:

Lars Arredondo

Frits Jensen

Lars Brams

Niels Udbye

Søren Langkilde

Selvbestemmelse og patientrettigheder:

Niels E. Nielsen

Inge Frost

Jytte Hasemann

Erik Olsen

Anker S. Hansen

Sindssyg i egen bolig:

Jesper K. Jensen

Børge Rasmussen

Susanne Andersen

Ib Bak

Medlemsbladet:

Lise Vestergaard

Mårten Breum

Aase Trolle-Schultz

Erik Olsen

Jens Mølgaard

Hanne Wiingaard

Alternativ behandling:

Birte Kristoffersen

Alfred Sloth Knudsen

Tom Niels Jensen

Joy Dalhof

Søren Brøndal Mørck

Maria Borggård

Per Selmer

Førtidspensionsreformen:

Peder Hansen

Bjarne Skov Jensen

Birthe Thomasen

Lars Larsen

Lisbeth Nielsen

Arbejdsmarked, uddannelse og revalide¬ring:

Holger Pedersen

Niels Peter Mosegaard

Lars Strange

Erik Asger Pedersen

Berit Svendsen

Idekatalog for det lokale arbejde i FAP’erne:

Paul Bjergager

Birgith Schmøde

Susanne Midtgaard

Keld Midtgaard

Klavs Rune Hansen

Paul Schmøde

Jan Andersen

Jacob R.Ø. Petersen

Gruppe til udveksling af erfaringer:

Jørgen Maltha Rasmussen

Benedicte Jørgensen

Louise Balslev

Emil H. Lorenzen

Thomas Steffensen

Minna Holm Nielsen

PR-Gruppe:

Birte B

Jette Nielsen

Henrik Hellesøe

Harald Brodin

Thoridt Allermand

Leah Joyce Kjær

Erik Bøje Allermand

Karin Lind

Bemærk:Efter landsmødet er John Staldgaard gået ud, og Holger Pedersen kommet ind.

Referat af Landsmøde 2000

fredag den 19. og lørdag den 20. maj 2000 på Kursuscenter Christiansminde, SvendborgDer deltog 68 medlemmer i landsmødet.

Medlem af formandskabet Karin Lind bød velkommen og sagde bl.a.:

For et år siden søsatte vi et skib her i Svendborg. Det blev lastet med en tung, dyrebar last: Et principprogram og et handleprogram. Roret sad ikke helt fast og sejlet vendte ikke i den rigtige retning. Når ror og sejl ikke er i orden, kommer et skib ud i storm, og det gjorde vi selvfølgelig også.

Vi mener nu, at ror og sejl sidder rigtig godt og i den rigtige vindretning, og vi har fået arbejdet med den dyrebare last, som vi selvfølgelig har passet på.

1. Valg af dirigenter og referent

Torsten Skjerne Dinesen blev valgt som dirigent og Eva Hansen som medhjælper og referent. Trille Rimmer og Jesper Sabro fungerede som sekretariatsmedhjælpere.

Torsten takkede for valget og konstaterede herefter landsmødets lovlige indvarsling.

2. Valg af stemmetællere

Ib Bak, Steffen Østergård, Alfred Sloth Hansen, Maria Borggård og Hanne Wiingaard blev valgt. Da Ib Bak og Hanne Wiingaard senere opstillede til Landsledelsen, blev Steen Moestrup valgt til stemmetæller i stedet for dem.

3. Formandskabets beretning

Den skriftlige beretning var udsendt til alle deltagere. Medlem af formandskabet Karl Bach sagde følgende som uddybning af den skriftlige beretning:

Det er glædeligt, at så mange nye er kommet til stede i forhold til det stiftende landsmøde i 99. Herefter orienterede KB om foreningens start, lige fra februar 98, hvor en gruppe på ca. 40 mennesker besluttede at starte foreningen.

Vi ønsker ikke en traditionel hierarkisk forening. Specielt for os er vores medlemsstruktur, individuelle og kollektive medlemskaber. Vi ønsker at blive en paraplyorganisation for de grupper af psykiatribrugere, der findes rundt omkring i landet, f.eks. tilknyttet bestemte institutioner, eller amtslige foreninger, eller mindre landsforeninger for folk med specielle interesser indenfor psykiatrien.

Men det er vigtigt med individuelle medlemmer. Det giver adgang til aktivitet og indflydelse i foreningen, og vi vurderes også på, hvor mange vi kan få som medlemmer. Vi har ca. 250 enkeltmedlemmer nu, vi vil meget gerne op på 1000 i år. Når vi har 500 medlemmer, er det tilladt at give os gaver og trække dem fra i skat.

Meget tid det sidste år er gået med praktiske, administrative opgaver. Etablering af sekretariat, f.eks. Vi kan nu konstatere, at vi har et godt centralt beliggende sekretariat i Odense, en god sekretariatsleder, et flot medlemsblad, en fin hjemmeside.

Derimod må vi indrømme, at det har knebet med gennemslagskraften i offentligheden, men det er dog lykkedes ved nogle lejligheder at markere os, bl.a. i forbindelse med reception i sekretaria¬tet, offentlig høring om sundhedsvæsenet og en radioudsendelse.

Vi skal være mere opmærksomme på at gøre os bemærket i medierne.

Vi er i gang med forberedelserne til et samarbejde med andre aktører på området om etablering af en selvstændig, national konference om sociale vilkår for mennesker med sindslidelser. Vi er også i gang med at involvere os mere i internationalt samarbejde.

Der er mere end nogensinde brug for en organisation som LAP – tvangen i psykiatrien er stigende, flere dømmes til behandling på ubestemt tid. Der ses mange discountløsninger, mange mini-ghettoer rundt omkring. Den medicinfri behandling er syltet . Det man ser er bedre fysiske faciliteter nogle steder – er det kun kosmetik?

Det er fremover vigtigt at tænke utraditionelt, for at få så mange som muligt til at engagere sig i LAP. Landsledelsen kan og skal ikke klare det hele.

Kommentarer til beretningen:

Paul Bjergager: Har vores forening gjort en forskel? Der mangler opmærksomhed om forenin¬gen. Foreslår aktioner for at skabe opmærksomhed i medierne.

Dorthe Jensen: Galebevægelsen foreslår et samarbejde om medicinfri behandling. Vil I være med til en fælles henvendelse til udvalgte politikere?

Keld Midtgård: Markerer sig ved at skrive, f.eks. digt til seneste medlemsblad.

Torben Andersen: Medicineret med Serenase mod sin vilje.

Lars Arredondo: LAP går ind for ret til medicinfri behandling og ser gerne et samarbejde med Galebevægelsen.

Karl Bach: LAP har gjort en forskel, men vi er i opstartsfasen endnu. Det er vanskeligt at trænge igennem i medierne i Danmark, i f.eks. Sverige oplever brugerbe¬vægelsen det nemmere. Vi har fået lavet foldere, plakater, blade – som er sendt ud over hele landet til hospitaler, væresteder, biblioteker, apoteker m.v. – men medlemmerne skal også selv gøre en indsats.

Karin Lind: Gjorde opmærksom på, at sekretariatet først var på plads 1. november 1999, og at det først er nu, Landsledelsen kan koncentrere sig om det spændende politiske arbejde.

Susanne Midtgård: Vi skal selv gøre en indsats lokalt.

Dorthe Jensen: Ser frem til samarbejde fremover og roste Landsledelsen for flot arbejde.

Erik Olsen: Til Torben Andersen: Du har ret til at sige nej til medicin.

Karl Bach: Til Torben Andersen: Det er ikke lovligt i Danmark at true patienter til at tage medicin, du har ret til selv at bestemme.

Holger Pedersen: Når man taler medicinfri behandling, skal man vide hvilke argumenter man vil bruge.

1)Samfundsmæssige implikationer = modstandsløse mennesker,

2)antipsykotisk medicin virker ikke.

Hanne Wiingaard: Der er afsat 400 mio kr. til de hjemløse (herunder os), men pengene vil ikke blive brugt før i 2001.

Steen Moestrup. LAP er et godt tiltag på lands- og amtsplan. Lokalpolitikere ved ikke, hvad vi står for. Det er vigtigt at tydeliggøre det.

Lars Arredondo: Antipsykotisk medicin virker for nogle, men gør den folk raske?

Claus R. Evald: Ros til Landsledelsen.

Børge Rasmussen: De 400 mio til de hjemløse er også os – mange sindslidende bliver smidt ud af deres lejligheder.

Paul Bjergager: LAP skal ikke sige ja eller nej til medicin, men påpege konsekvenserne af den.

Joan Remil: Det er ikke Landsledelsen, der skal gøre hele arbejdet. Vigtigt med arbejdsgrupperne, f.eks. vedr. arbejdsmarkedet.

Karl Bach: Handleprogrammet for 1999 er i det store og hele nået. Også næste år skal vi sætte os mål, der er realistiske.

Beretningen blev enstemmigt godkendt.

4. Regnskabsaflæggelse

Regnskabet var udsendt til alle deltagere før landsmødet. Kasserer Karl Bach gennemgik regnskabet.

Kommentarer til regnskabet:

Paul Bjergager: Har nogle i landsledelsen fået honorar?

Karl Bach: I foreningens opstart påtog 3 medlemmer af landsledelsen sig at fungere som sekretariat og bogholderi. Dette blev aflønnet. Ingen modtager honorar for politisk arbejde.

Steen Moestrup Præciserede at den del af inventarindkøbene, der er opført som aktiver kun og Claus R. figurerer med en mindre afskrivning i driftsregnskabet.

Evald:

Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Herefter suspenderedes landsmødet. Aase Trolle-Schultz gjorde rede for de arbejdsgrupper, man havde mulighed for at deltage i. Udover de grupper, der behandlede handlingsprogram 2000, erfaringsudveksling og forberedelse af underholdning fredag aften, nedsattes følgende grupper:

Arbejdsmarked, uddannelse og revalidering:

S. D. Østergaard. Kolding

Joan Remil, KBH

Susanne G. Kok, Nyk. F.

Emil Hjort-Lorenzen, KBH

Holger Pedersen, Roskilde

Udfærdigelse af handlingsprogram:

Dorthe Jensen, KBH

Per D. Pedersen, KBH

Karl Bach, Kolding

Steffen Petersen, KBH

Paul B. Nielsen, Roskilde

Supplement og alternativer til traditionel behandling:

Steen Moestrup, Hillerød

Ib Bak, Herning

Birte Kristoffersen, Frederiksværk

Pensions – og sociallovgivninger:

Birgit Pedersen, KBH

Alfred S. Knudsen, Viborg

Jørgen Neumann, Rødkærsbro

Erik Olsen, KBH

John Staldgaard, Svendborg

Tommy Jensen, Væggerløse

Selvbestemmelse og patientrettigheder:

Claus R. Evald, Århus

Inge Steenberg, KBH

Karin Lind, Svendborg

Erik Bøje Allermand, Vejle

Jonna Hestnes. Fyn

Bivirkninger:

Niels Udby, Vejle

Kathe Tönnesen, KBH

Fritz Jensen, KBH

Søren Langkilde, Frederikssund

Jytte Hasemann, Århus

Ingrid Nørup, Bagsværd

Else Kruuse-Hansen, KBH

Lars Arredondo, KBH

Medlemsbladet:

Aase Trolle-Schultz, Odense

Susanne Midtgaard, Herfølge

Hanne Wiingaard, Herlufmagle

Birthe Christensen, Odense

Mårten Breum, Århus

Michael P. Krog, KBH

Thoridt Allermand, Vejle

Landsmødet blev genoptaget lørdag kl. 9:

5. Indkomne forslag

Forslag til ændring af principprogram

Erik Olsen motiverede Landsledelsens forslag til ændringer på side 1 og 2:

I hovedparten af landet danner store anstaltslignende sygehuse stadig ramme om den behandlingsmæssige indsats, og i den sociale sektor opbygges en række ghettoagtige og ofte discountprægede institutioner – afsnittet foreslås slettet

1. At en optimal behandling, hjælp og støtte tilbydes til brugeren, uanset om denne vælger medicinsk behandling til eller fra (ret til medicinfri behandling, efter eget valg) –

parentesen forslås slettet.

3. At de tilbageværende anstaltslig¬nende psykiatriske syge¬huse af¬vikles foreslås ændret til ”at de tilbageværende tidligere statshospitaler afvikles som psykiatriske sygehuse”

5. At der iværksættes øget forskning specielt med henblik på alternative behandlingsformer til den eksisterende psykiatri foreslås ændret til ”at der iværksættes øget forsk¬ning i alternative be¬handlings¬former til den eksisterende psykiatri”

6. At alternative behandlingsformer bliver anerkendt og taget med foreslås ændret til ”at alternative behandlingsformer, hvis positive virkning kan dokumenteres, bliver anerkendt og taget med” (et forslag fra Jonna Hestnes om ”utraditionelle” (isf. alternative) og ”sandsynliggøres” (isf. dokumenteres) blev ikke vedtaget)

Nyt punkt 8: ”At man, hvis man er psykisk syg og ønsker dette, får ret til medicinfri behandling”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 3 var der følgende forslag fra Landsledelsen:

9. At der bliver aftalt overens¬komst med psykologer i amter og kommuner, så der er fri adgang til psykologer, for derved i størst mulig udstrækning af er¬statte medicin med samtalete¬rapi foreslås ændret til ”at man, hvis man er psykisk syg, får fri og gratis adgang til at konsultere privatpraktiserende psykolog”

og følgende forslag fra Claus Rostgaard Evald:

At der bliver aftalt overens¬komst med psykologer i amter og kommuner, så der er fri ad¬gang til psykologer for derved i størst mulig omfang af sidestille samtaleterapi med me¬dicinsk behandling, såfremt det drejer sig om middelsvære depressioner. At samtaleterapi bliver et frit valg ved milde depressioner. Såfremt det drejer sig om svære depressioner skal man medicineres. Såfremt det drejer sig om psykoser ønskes der i størst mulig udstrækning at erstatte medicin med samtaleterapi

Claus R. Evald trak sit forslag tilbage, men opfordrede Landsledelsen til at lave en form for erfaringsopsamling.

10. At psykiaternes monopol på le¬delsen af psykiatriske afde¬linger og andre psykiatriske afsnit opblødes gennem tværfaglighed i ledelsen (psykologer, pædago¬ger, socialrådgivere osv. I ledelsen) samt brugerinddragelse i distrikts- og hospitalspsykiatri foreslås ændret til ”at psykiaternes monopol på ledelsen af psykiatriske afdelinger og andre psykiatriske afsnit op¬blødes gennem tværfaglighed i ledelsen”

Nyt punkt 13: ”At der forskes i og arbej¬des med, hvordan man forebyg¬ger, at trau¬mer, kriser og psyki¬ske lidelser udvikler sig til mere eller mindre kroniske lidelser”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 4:

1. At særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves og erstattes af en almen lovgivning om nødrets¬foranstaltninger gældende for alle borgere foreslås ændret til ”at særloven om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien ophæves”

– ændringen blev ikke vedtaget

På side 5:

Nyt punkt 9: ”adgang til at opnå erstat¬ning for skader forvoldt af psykiatrisk behandling, fx hjerneskader og beskadigelse af tænder”

Nyt punkt 10: ”at brugeren tilbydes adgang til ethvert behandlingsmøde, visitationsmøde eller andet møde, hvor ens sag tages op til afhørende drøftelse”

– ændringerne blev vedtaget.

På side 6:

flytning af pkt. 6 til pkt. 3: ”At man fra samfundets side aktivt modvirker de faktorer, der begrænser psykiatribrugeres aktivitet og deltagelse”

4. At have ret til at modtage sociale hjælpeydelser med henblik på aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet. Og ret til selv at bestemme over sit eget liv foreslås ændret til ”at sikre sociale hjælpeydelser med henblik på aktiv deltagelse i alle sider af samfundslivet”

5. At mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne foreslås ændret til ”at mennesker, der begrænses af psykosociale funktionshæmninger, får sociale rettigheder og muligheder svarende til andre borgere med nedsat funktionsevne, fx. ret til relevante kompenserende ydelser i forbindelse med uddannelse og arbejde”

Nyt punkt 6: Bedre mulighed for at udnytte vore kreative, kunstneriske og intellektuelle evner, ikke kun til gavn for os selv, men også til berigelse af det samfund, vi lever i.

Nyt punkt 7: Bedre mulighed for at udtrykke seksualitet, have seksuelle forhold, blive forældre og bevare forældreværdigheden.

Nyt punkt 8: At udvikle alternative arbejdspladser (kooperativer m.v.) til gavn for nuværende og tidligere psykiatribrugere.

– ændringerne blev vedtaget.

På side 7:

9. Favorable og realistiske vilkår for deltagelse i arbejdslivet, f.eks. ved fortrinsstilling for sociale virksomheder og kooperativer af og for psykiatribrugere og andre med nedsat arbejdsevne foreslås ændret til ”Favorable og realistiske vilkår for del¬tagelse i arbejdslivet, fx. mulighed for at ansætte personlig hjælper, fortrinsstilling for sociale virksomheder og kooperativer af og for psykiatribrugere og andre med nedsat arbejdsevne”

11. Hurtigere sagsbehandling ved indstilling til pension foreslås ændret til: ”Sikring af den enkeltes økonomi når tilknytning til arbejdsmarkedet ikke kan etableres eller opretholdes”

– ændringerne blev vedtaget.

Herefter blev hele principprogrammet enstemmigt vedtaget.

Forslag til ændring af vedtægter

Dirigenten fastslog at vedtagelse af ændringer kræver 2/3 flertal af de afgivne stemmer (JA/NEJ/VED IKKE).

Karl Bach motiverede Landsledelsens forslag til ændringer, og Claus R. Evald motiverede sine.

§2, stk. e – foreslås ændret fra ”Fremme udviklingen af et ikke-medicinsk psykosocialt handicapbegreb” til ”Arbejde for, at mennesker med psykosociale funktionshæmninger sikres lige muligheder med andre samfundsborgere for uddannelse, arbejde, aktivitet og deltagelse”

– ændringen blev vedtaget

§2, nyt stk. h ”At kæmpe for at udvikle alternative arbejdspladser (kooperativer m.v.) til gavn for nuværende og tidligere psykiatribrugere” (foreslås af Claus Rostgaard Evald)

– ændringen blev ikke vedtaget

§3, stk. 5 – ”Indføjes de på Landsmødet vedtagne kontingenter” (foreslås af Claus Rostgaard Evald)

– ændringen blev ikke vedtaget

pkt. 3. Formandskabets beretning til: 3. Landsledelsens beretning

pkt.8. Valg af landsledelse på 13 medlemmer og 9 suppleanter til: 8. Valg af medlemmer og suppleanter til landsledelsen.

pkt. 9. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant til: 9. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor, intern kritisk revisor og revisorsuppleant”8.

pkt. 4 Ændres til Regnskabsaflæggelse for det forgangne år

pkt. 6 Ændres til Fastsættelse af kontingent for det kommende år

– ændringerne blev vedtaget

pkt. 7 Ændres til Godkendelse af budget for det kommende år.

– ændringen blev ikke vedtaget

§7, stk. 1 Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der foruden formændene består af ti medlemmer. Landsledelsen vælges af landsmødet for en toårig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 6 i lige år og 7 i ulige år. Derudover vælger landsmø¬det 7 suppleanter. Suppleanter følger de suppleredes valgperiode foreslås ændret til: Foreningens daglige ledelse udgøres af Landsledelsen, der foruden formændene består af ti medlemmer. Landsledelsen vælges af landsmødet for en toårig periode, således at der hvert år vælges henholdsvis 6 i lige år og 7 i ulige år. Derudover vælger landsmødet op til 13 suppleanter.

Som medlemmer af og suppleanter til landsledelsen kan kun vælges personer, der er eller har været brugere af psykiatrien.

– ændringerne blev vedtaget

Herefter blev vedtægterne enstemmigt vedtaget.

Øvrige forslag:

Forslag fra Niels Mørup Pedersen (ikke tilstede).

Karl Bach nævnte, at man tager henstillingen om at skrive dansk til efterretning, men var ikke klar over, om der henvistes til medlemsbladet, sekretariatet eller hvad.

Hvad angår 2. del af forslaget (økonomisk støtte til fejlbehandlede) har LAP ikke økonomisk mulighed for at gå ind for det, men kan støtte medlemmerne i erstatningssager fremover vha. vores jurist.

Ingen kunne stemme for forslaget, som herefter bortfaldt.

Forslag fra Galebevægelsen, Dorthe Jensen:

Erik Olsen, FAP Storkøbenhavn, tilbød samarbejde med Galebevægelsen og evt. BUPS og Out¬sideren om etablering af hus i København.

Forslaget blev ikke sat til afstemning.

7. Tilbagemelding fra arbejdsgrupper

HANDLINGSPROGRAMMET:

Medlemmerne og landsledelsen vil frem til næste landsmøde arbejde med:

 1. At udvide antallet af individuelle og kollektive medlemmer ved at:
  a. Synliggøre foreningen ved offentlige arrangementer (tage ordet, foldere, plakat, hen¬vise til hjemmeside)
  b. Udskrive en konkurrence blandt medlemmerne om at hverve nye medlemmer
  Udgive og distribuere et kampagnenummer af Medlemsbladet
  d. Skabe flere medlemsgoder (fx kurser, sommerlejr)
 2. At styrke arbejdet blandt medlemmer i lokalområderne ved ata. støtte oprettelsen af lokale (ex-)brugerorganisationer

  b. tilbyde kurser i organisationsarbejde

 3. At udbygge foreningens internationale kontakter, d.v.s. medlemskab og deltagelse i NFSMH, ENUSP og deltagelse i udviklingen af WNUSP til en egentlig verdensorgani¬sation.
 4. At repræsentere vores synspunkter og søge disse fremmet i forhold til folketing, ministe¬rier og offentlighed bl.a. ved at sikre foreningen høringsret ved lovgivning inden for vo¬res interesseområder.
 5. At udvikle og forankre tilbudet om juridisk rådgivning (og bistand i udvalgte enkeltsager) til foreningens medlemmer.
 6. At sikre foreningens kortsigtede og langsigtede økonomi via fundraising fra offentlige og private ydere, medlemsbidrag, gaver og evt. indsamling/gallashow el.lign.

MEDLEMSBLADET:

Redaktionen består af professionelle, halvprofessionelle og amatører, og opgaven er at respektere hinanden. Medlemsbladet er medlemmernes blad og LAP’s talerør. Uddannelse af gruppens medlemmer er højt prioriteret. Der er planlagt et weekendmøde i august måned, hvor der udfær¬diges kommissorium og diskuteres udviklingsmuligheder, roller, distribution, aktionsjournalistik, økonomi m.v.

SELVBESTEMMELSE OG PATIENTRETTIGHEDER:

Foreløbigt katalog over arbejdsopgaver

 1. Udvikle og afprøve standardblanket til udarbejdelse af Psykiatrisk Livstesta¬mente/Forhåndserklæring.
 2. Udarbejde en letlæselig pjece med forklaring og eksempler til ovenstående.
 3. Beskrive metoder til at fremme patientrettigheder og selvbestemmelse (fx frit sygehus¬valg, servicedeklarationer).
 4. Udarbejde henvisning og fortegnelse over relevant lovgivning (evt. også på hjemmesi¬den).
 5. Udarbejde samling af relevante artikler og litteraturhenvisninger.

Visioner:

 1. Få mindst 2 amter til i deres kvalitetsmål at indarbejde retten til at få sit Psykiatriske Livste¬stamente respekteret.
 2. Få mindst 2 amter til i deres kvalitetsmål at indarbejde retten til medicinfri hjælp.
 3. Tage del i de internationale bestræbelser på at få FN, WHO m.v. til at fravælge tvang i deres anbefalinger.

Alle opfordredes til at lave et livstestamente til brug for gruppens udfærdigelse af blanket.

ARBEJDSMARKED, UDDANNELSE OG REVALIDERING:

1. Åbenhed på arbejdsmarkedet.

2. Meningsfuldt arbejde individuelt tilpasset.

3. Vi vil have noget ud af det økonomisk og arbejdsmæssigt.

4. Jobskabere med kendskab til sindslidende.

5. Arbejdspladsfastholdelse.

6. Indsats for at nedbryde fordomme.

7. Ligestilling på arbejdsmarkedet med andre handicapgrupper.

8. Arbejde burde ikke gå ud over pensionistens personligtillægsprocent

9. Alle sindslidende skal have tilbud om den her Brugerlæreruddannelse i revalideringsøjemed

Arbejdsmarkedsgruppen holder møde Lørdag d. 26/8-00 og regner med 3 årlige møder.

BIVIRKNINGSGRUPPEN:

Helbredsproblemer, som følge af medicinens bivirkninger, kan forveksles med psykiatriske symptomer, og kan være med til at nedsætte patienters arbejdsevne. Vi vil fastholde det psykiatriske behandlingssystem i deres ansvar for dette. Se principprogrammets nyt pkt. 3 side 6 samt nyt pkt. 13 side 3.

 • Vi vil arbejde for at patienter, der oplever disse problemer fremover vil få bedre tilbud om rådgivning forebyggelse under og efter indlæggelsen.
 • Vi vil arbejde for at få ret til tilskud til diætist og slankemedicin (Xenical) og diættilskud, på lige fod med diabetikerne.
 • Vi vil eventuelt etablere et samarbejde med den nye landsorganisation, L.O.D., for overvægtige i Danmark.
 • Vi vil opfordre det øvrige sundhedsvæsen til at lægge pres på psykiatrien om at tilbyde en bedre forebyggelse.
 • Vi vil kontakte flg. politikere: Villy Søvndal, Tove Fergo, Peter Duetoft og Sundhedsmin. Sonja Mikkelsen og gøre opmærksom på at LAP arbejder med problemstillingen bivirkningerne af psykofarmaka.
 • Vi vil søge opbakning hos følgende personer i sundhedsvæsenet : Arne Astrup, Karsten Vagn Hansen, samt ”Lægens bord” .
 • Søren Langkilde og Lars Arredondo laver en artikel til en af de større landsdækkende aviser. Personlig historie leveres af Søren Langkilde .
 • Vi vil lave en folder om bivirkninger og har muligvis allerede fået tilsagn om at få penge til det fra en ikke navngiven organisation.
 • Vi har planlagt et møde i Juni og et i Juli måned. Vi regner med at holde ca. 4 –6 landsdækkende møder om året, samt et ikke nærmere fastsat lokale møder .

Nogle af de ovennævnte personer har allerede modtaget materiale, og nogle af dem har også sendt svar til os.

PENSIONS- OG SOCIALLOVGIVNING

Det er arbejdsgruppens mål at sætte sig ind i lovgivningen for

a) at informeres medlemmerne løbende, og

b) at kvalificere landsledelsen til at føre kvalificeret politik

Evt. sager: Medicinkort, boligydelse, mimrekort døgnet rundt, økonomiske konsekvenser ved sammenflytning m.v.

Aktuelt: Førtidspensionsreformen

Der lægges op til samarbejde med jurist Torben Skjerne Dinesen.

SUPPLEMENT OG ALTERNATIVER TIL TRADITIONEL BEHANDLING:

Konkret ønsker man igangsættelse af debat for at belyse og fremme eksisterende tiltag.

Handlingsplan: Møder om 1-2 emner, førende til artikler til bladet og evt. andre medier

Udfærdigelse af hefte med oplysninger

Forslag til emner: Selverkendelse – /forståelse

Refugium

Massage

Kostens betydning

Urter (eksempler)

Søvnens betydning

Meditation

Liste med gode råd

Hvordan får man psykologhjælp

Zoneterapi

Herefter vedtog landsmødet følgende:

a) De på landsmødet 2000 etablerede arbejdsgrupper videreføres frem til landsmødet 2001

b) Arbejdsgrupperne skal løbende koordinere deres arbejde med Landsledelsen

c) Hver arbejdsgruppe skal udpege en tovholder, der sørger for at gruppens medlemmer indkaldes til det første møde

d) I hver arbejdsgruppe skal Landsledelsen være repræsenteret med mindst et medlem.

e) Aftaler vedrørende udgifter til transport, forplejning m.v. træf¬fes med sekretariatet (omkostningerne forsøges holdt nede)

f) Arbejdsgrupperne skal præsentere deres arbejdsplan for og løbende orientere foreningens medlemmer

g) Arbejdsgrupperne kan lade sig supplere mede nye medlemmer op til max. 10 medlemmer pr. gruppe.

8. Fastsættelse af kontingent

Der blev vedtaget uændret kontingent (100 kr. for enkeltmedlemmer, 100 kr. pr. 35 brugere i kollektive medlemmer).

9. Godkendelse af budget

Kasserer Karl Bach gennemgik budgettet og gjorde opmærksom på, at Socialministeriets tilskud for årene 2000 og 2001 IKKE må anvendes til hhv. Informationsmateriale (blad m.v.) og ud¬landsrejser.

Bemærkninger til budgettet:

Hanne Wiingaard: Henviste til Tuborg Fonden for støtte.

Mårten Breum: Opfordrede alle til at skaffe hver 2-3 nye medlemmer

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget.

10. Valg af landsledelse

Ifølge vedtægterne skulle 6 medlemmer af landsledelsen på valg:

Thøger Hammershøj (ønskede ikke genvalg)

Kirsten Daugaard (ønskede ikke genvalg)

Bjarne Skov Jensen (ønskede ikke genvalg)

Joan Remil (villig til genvalg)

N.P. Mosegård (villig til genvalg)

Leif Seidelin (villig til genvalg)

Da Aase Trolle-Schultz den 20. maj 2000 udtrådte af Landsledelsen, valgtes der 7 medlemmer til Landsledelsen:

Joan Remil (genvalg), Jytte Hasemann, Hanne Wiingaard, John Staldgaard,

Paul Bjergager Nielsen, Michael P. Krog, Ib Bak.

Følgende blev valgt som suppleanter:

Børge Rasmussen, Børge Hold, Harald Brodin, Holger Pedersen, Niels Peter Mosegaard, Leif Seidelin

11. Valg af revisorer

Statsautoriseret revisor Andersen, Hübertz og Kirkhoff, København blev valgt samt som intern revisor Claus Rostgaard Evald. Steen Moestrup blev valgt som suppleant.

12. Eventuelt

FAP Århus v/Mårten Breum udlovede på delegeretmødet i oktober 99 en computer til den FAP, der havde fået flest medlemmer ved landsmødet 2000. Vinder blev FAP 4600 Køge. …

Karl Bach ønskede til lykke til de nye medlemmer af landsledelsen og indvarslede konstitue¬rende møde i Odense torsdag den 1. juni 00. …

Paul Bjergager gjorde opmærksom på en ny film om psykiatriloven, som kan lånes gennem ham.

Valg af delegerede fra amterne:

Følgende blev udpeget:

Frederiksborg Amt Birte Kristoffersen, Frederiksværk

Søren Langkilde, Frederikssund

Københavns Amt: Else Kruuse-Hansen, København

Ingrid Nørup, Bagsværd

Vejle Amt: Erik Bøje Allermand, Vejle

Steffen D. Østergaard, Kolding

Storstrøms Amt: Tommy Jensen, Væggerløse

Maria Borggård, Maribo

Roskilde Amt: Flemming Nilsson, Greve

Susanne Midtgaard, Herfølge

Fyns Amt: Benedikte Jørgensen, Svendborg

Louise Balslev, Svendborg

København/ Annette Holberg, København

Frederiksberg: Dorthe Jensen, København

Århus Amt: Steen Viggo Pedersen, Århus

Claus Rostgaard Evald, Århus

Landsmødet afsluttedes med tak til dirigent og medhjælpere samt alle tilstedeværende kl. 15.30.